Danh sách các giao dịch hiện tại trong Blockchain:


    

Kiểm tra tính toàn vẹn của Blockchain trước khi chỉnh sửa:


Danh sách các giao dịch đã bị sửa trong Blockchain:


    

Kiểm tra tính toàn vẹn của Blockchain sau khi đã bị sửa: