Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7


Based on the text entered by Muneo Tokunaga et al.


Input by Muneo Tokunaga, revised by John Smith (Cambridge)
[GRETIL-Version: 2017-07-06]


Revision:
      2017-07-06: erroneous line breaks removed by Tyler Neill


THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

Vālmīki: Rāmāyaṇa, Kāṇḍas 1-7


1.001.001a tapaḥsvādhyāyanirataṃ tapasvī vāgvidāṃ varam
1.001.001c nāradaṃ paripapraccha vālmīkir munipuṃgavam
1.001.002a ko nv asmin sāmprataṃ loke guṇavān kaś ca vīryavān
1.001.002c dharmajñaś ca kṛtajñaś ca satyavākyo dṛḍhavrataḥ
1.001.003a cāritreṇa ca ko yuktaḥ sarvabhūteṣu ko hitaḥ
1.001.003c vidvān kaḥ kaḥ samarthaś ca kaś caikapriyadarśanaḥ
1.001.004a ātmavān ko jitakrodho matimān ko 'nasūyakaḥ
1.001.004c kasya bibhyati devāś ca jātaroṣasya saṃyuge
1.001.005a etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ paraṃ kautūhalaṃ hi me
1.001.005c maharṣe tvaṃ samartho 'si jñātum evaṃvidhaṃ naram
1.001.006a śrutvā caitat trilokajño vālmīker nārado vacaḥ
1.001.006c śrūyatām iti cāmantrya prahṛṣṭo vākyam abravīt
1.001.007a bahavo durlabhāś caiva ye tvayā kīrtitā guṇāḥ
1.001.007c mune vakṣyāmy ahaṃ buddhvā tair yuktaḥ śrūyatāṃ naraḥ
1.001.008a ikṣvākuvaṃśaprabhavo rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ
1.001.008c niyatātmā mahāvīryo dyutimān dhṛtimān vaśī
1.001.009a buddhimān nītimān vāgmī śrīmāñ śatrunibarhaṇaḥ
1.001.009c vipulāṃso mahābāhuḥ kambugrīvo mahāhanuḥ
1.001.010a mahorasko maheṣvāso gūḍhajatrur ariṃdamaḥ
1.001.010c ājānubāhuḥ suśirāḥ sulalāṭaḥ suvikramaḥ
1.001.011a samaḥ samavibhaktāṅgaḥ snigdhavarṇaḥ pratāpavān
1.001.011c pīnavakṣā viśālākṣo lakṣmīvāñ śubhalakṣaṇaḥ
1.001.012a dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca prajānāṃ ca hite rataḥ
1.001.012c yaśasvī jñānasaṃpannaḥ śucir vaśyaḥ samādhimān
1.001.013a rakṣitā jīvalokasya dharmasya parirakṣitā
1.001.013c vedavedāṅgatattvajño dhanurvede ca niṣṭhitaḥ
1.001.014a sarvaśāstrārthatattvajño smṛtimān pratibhānavān
1.001.014c sarvalokapriyaḥ sādhur adīnātmā vicakṣaṇaḥ
1.001.015a sarvadābhigataḥ sadbhiḥ samudra iva sindhubhiḥ
1.001.015c āryaḥ sarvasamaś caiva sadaikapriyadarśanaḥ
1.001.016a sa ca sarvaguṇopetaḥ kausalyānandavardhanaḥ
1.001.016c samudra iva gāmbhīrye dhairyeṇa himavān iva
1.001.017a viṣṇunā sadṛśo vīrye somavat priyadarśanaḥ
1.001.017c kālāgnisadṛśaḥ krodhe kṣamayā pṛthivīsamaḥ
1.001.018a dhanadena samas tyāge satye dharma ivāparaḥ
1.001.018c tam evaṃguṇasaṃpannaṃ rāmaṃ satyaparākramam
1.001.019a jyeṣṭhaṃ śreṣṭhaguṇair yuktaṃ priyaṃ daśarathaḥ sutam
1.001.019c yauvarājyena saṃyoktum aicchat prītyā mahīpatiḥ
1.001.020a tasyābhiṣekasaṃbhārān dṛṣṭvā bhāryātha kaikayī
1.001.020c pūrvaṃ dattavarā devī varam enam ayācata
1.001.020e vivāsanaṃ ca rāmasya bharatasyābhiṣecanam
1.001.021a sa satyavacanād rājā dharmapāśena saṃyataḥ
1.001.021c vivāsayām āsa sutaṃ rāmaṃ daśarathaḥ priyam
1.001.022a sa jagāma vanaṃ vīraḥ pratijñām anupālayan
1.001.022c pitur vacananirdeśāt kaikeyyāḥ priyakāraṇāt
1.001.023a taṃ vrajantaṃ priyo bhrātā lakṣmaṇo 'nujagāma ha
1.001.023c snehād vinayasaṃpannaḥ sumitrānandavardhanaḥ
1.001.024a sarvalakṣaṇasaṃpannā nārīṇām uttamā vadhūḥ
1.001.024c sītāpy anugatā rāmaṃ śaśinaṃ rohiṇī yathā
1.001.025a paurair anugato dūraṃ pitrā daśarathena ca
1.001.025c śṛṅgaverapure sūtaṃ gaṅgākūle vyasarjayat
1.001.026a te vanena vanaṃ gatvā nadīs tīrtvā bahūdakāḥ
1.001.026c citrakūṭam anuprāpya bharadvājasya śāsanāt
1.001.027a ramyam āvasathaṃ kṛtvā ramamāṇā vane trayaḥ
1.001.027c devagandharvasaṃkāśās tatra te nyavasan sukham
1.001.028a citrakūṭaṃ gate rāme putraśokāturas tadā
1.001.028c rājā daśarathaḥ svargaṃ jagāma vilapan sutam
1.001.029a mṛte tu tasmin bharato vasiṣṭhapramukhair dvijaiḥ
1.001.029c niyujyamāno rājyāya naicchad rājyaṃ mahābalaḥ
1.001.029e sa jagāma vanaṃ vīro rāmapādaprasādakaḥ
1.001.030a pāduke cāsya rājyāya nyāsaṃ dattvā punaḥ punaḥ
1.001.030c nivartayām āsa tato bharataṃ bharatāgrajaḥ
1.001.031a sa kāmam anavāpyaiva rāmapādāv upaspṛśan
1.001.031c nandigrāme 'karod rājyaṃ rāmāgamanakāṅkṣayā
1.001.032a rāmas tu punar ālakṣya nāgarasya janasya ca
1.001.032c tatrāgamanam ekāgre daṇḍakān praviveśa ha
1.001.033a virādhaṃ rākṣasaṃ hatvā śarabhaṅgaṃ dadarśa ha
1.001.033c sutīkṣṇaṃ cāpy agastyaṃ ca agastya bhrātaraṃ tathā
1.001.034a agastyavacanāc caiva jagrāhaindraṃ śarāsanam
1.001.034c khaḍgaṃ ca paramaprītas tūṇī cākṣayasāyakau
1.001.035a vasatas tasya rāmasya vane vanacaraiḥ saha
1.001.035c ṛṣayo 'bhyāgaman sarve vadhāyāsurarakṣasām
1.001.036a tena tatraiva vasatā janasthānanivāsinī
1.001.036c virūpitā śūrpaṇakhā rākṣasī kāmarūpiṇī
1.001.037a tataḥ śūrpaṇakhāvākyād udyuktān sarvarākṣasān
1.001.037c kharaṃ triśirasaṃ caiva dūṣaṇaṃ caiva rākṣasaṃ
1.001.038a nijaghāna raṇe rāmas teṣāṃ caiva padānugān
1.001.038c rakṣasāṃ nihatāny āsan sahasrāṇi caturdaśa
1.001.039a tato jñātivadhaṃ śrutvā rāvaṇaḥ krodhamūrchitaḥ
1.001.039c sahāyaṃ varayām āsa mārīcaṃ nāma rākṣasaṃ
1.001.040a vāryamāṇaḥ subahuśo mārīcena sa rāvaṇaḥ
1.001.040c na virodho balavatā kṣamo rāvaṇa tena te
1.001.041a anādṛtya tu tad vākyaṃ rāvaṇaḥ kālacoditaḥ
1.001.041c jagāma sahamarīcas tasyāśramapadaṃ tadā
1.001.042a tena māyāvinā dūram apavāhya nṛpātmajau
1.001.042c jahāra bhāryāṃ rāmasya gṛdhraṃ hatvā jaṭāyuṣam
1.001.043a gṛdhraṃ ca nihataṃ dṛṣṭvā hṛtāṃ śrutvā ca maithilīm
1.001.043c rāghavaḥ śokasaṃtapto vilalāpākulendriyaḥ
1.001.044a tatas tenaiva śokena gṛdhraṃ dagdhvā jaṭāyuṣam
1.001.044c mārgamāṇo vane sītāṃ rākṣasaṃ saṃdadarśa ha
1.001.045a kabandhaṃ nāma rūpeṇa vikṛtaṃ ghoradarśanam
1.001.045c taṃ nihatya mahābāhur dadāha svargataś ca saḥ
1.001.046a sa cāsya kathayām āsa śabarīṃ dharmacāriṇīm
1.001.046c śramaṇīṃ dharmanipuṇām abhigaccheti rāghava
1.001.046e so 'bhyagacchan mahātejāḥ śabarīṃ śatrusūdanaḥ
1.001.047a śabaryā pūjitaḥ samyag rāmo daśarathātmajaḥ
1.001.047c pampātīre hanumatā saṃgato vānareṇa ha
1.001.048a hanumadvacanāc caiva sugrīveṇa samāgataḥ
1.001.048c sugrīvāya ca tat sarvaṃ śaṃsad rāmo mahābalaḥ
1.001.049a tato vānararājena vairānukathanaṃ prati
1.001.049c rāmāyāveditaṃ sarvaṃ praṇayād duḥkhitena ca
1.001.049e vālinaś ca balaṃ tatra kathayām āsa vānaraḥ
1.001.050a pratijñātaṃ ca rāmeṇa tadā vālivadhaṃ prati
1.001.050c sugrīvaḥ śaṅkitaś cāsīn nityaṃ vīryeṇa rāghave
1.001.051a rāghavaḥ pratyayārthaṃ tu dundubheḥ kāyam uttamam
1.001.051c pādāṅguṣṭhena cikṣepa saṃpūrṇaṃ daśayojanam
1.001.052a bibheda ca punaḥ sālān saptaikena maheṣuṇā
1.001.052c giriṃ rasātalaṃ caiva janayan pratyayaṃ tadā
1.001.053a tataḥ prītamanās tena viśvastaḥ sa mahākapiḥ
1.001.053c kiṣkindhāṃ rāmasahito jagāma ca guhāṃ tadā
1.001.054a tato 'garjad dharivaraḥ sugrīvo hemapiṅgalaḥ
1.001.054c tena nādena mahatā nirjagāma harīśvaraḥ
1.001.055a tataḥ sugrīvavacanād dhatvā vālinam āhave
1.001.055c sugrīvam eva tad rājye rāghavaḥ pratyapādayat
1.001.056a sa ca sarvān samānīya vānarān vānararṣabhaḥ
1.001.056c diśaḥ prasthāpayām āsa didṛkṣur janakātmajām
1.001.057a tato gṛdhrasya vacanāt saṃpāter hanumān balī
1.001.057c śatayojanavistīrṇaṃ pupluve lavaṇārṇavam
1.001.058a tatra laṅkāṃ samāsādya purīṃ rāvaṇapālitām
1.001.058c dadarśa sītāṃ dhyāyantīm aśokavanikāṃ gatām
1.001.059a nivedayitvābhijñānaṃ pravṛttiṃ ca nivedya ca
1.001.059c samāśvāsya ca vaidehīṃ mardayām āsa toraṇam
1.001.060a pañca senāgragān hatvā sapta mantrisutān api
1.001.060c śūram akṣaṃ ca niṣpiṣya grahaṇaṃ samupāgamat
1.001.061a astreṇonmuham ātmānaṃ jñātvā paitāmahād varāt
1.001.061c marṣayan rākṣasān vīro yantriṇas tān yadṛcchayā
1.001.062a tato dagdhvā purīṃ laṅkām ṛte sītāṃ ca maithilīm
1.001.062c rāmāya priyam ākhyātuṃ punar āyān mahākapiḥ
1.001.063a so 'bhigamya mahātmānaṃ kṛtvā rāmaṃ pradakṣiṇam
1.001.063c nyavedayad ameyātmā dṛṣṭā sīteti tattvataḥ
1.001.064a tataḥ sugrīvasahito gatvā tīraṃ mahodadheḥ
1.001.064c samudraṃ kṣobhayām āsa śarair ādityasaṃnibhaiḥ
1.001.065a darśayām āsa cātmānaṃ samudraḥ saritāṃ patiḥ
1.001.065c samudravacanāc caiva nalaṃ setum akārayat
1.001.066a tena gatvā purīṃ laṅkāṃ hatvā rāvaṇam āhave
1.001.066c abhyaṣiñcat sa laṅkāyāṃ rākṣasendraṃ vibhīṣaṇam
1.001.067a karmaṇā tena mahatā trailokyaṃ sacarācaram
1.001.067c sadevarṣigaṇaṃ tuṣṭaṃ rāghavasya mahātmanaḥ
1.001.068a tathā paramasaṃtuṣṭaiḥ pūjitaḥ sarvadaivataiḥ
1.001.068c kṛtakṛtyas tadā rāmo vijvaraḥ pramumoda ha
1.001.069a devatābhyo varān prāpya samutthāpya ca vānarān
1.001.069c puṣpakaṃ tat samāruhya nandigrāmaṃ yayau tadā
1.001.070a nandigrāme jaṭāṃ hitvā bhrātṛbhiḥ sahito 'naghaḥ
1.001.070c rāmaḥ sītām anuprāpya rājyaṃ punar avāptavān
1.001.071a prahṛṣṭamudito lokas tuṣṭaḥ puṣṭaḥ sudhārmikaḥ
1.001.071c nirāyamo arogaś ca durbhikṣabhayavarjitaḥ
1.001.072a na putramaraṇaṃ ke cid drakṣyanti puruṣāḥ kva cit
1.001.072c nāryaś cāvidhavā nityaṃ bhaviṣyanti pativratāḥ
1.001.073a na vātajaṃ bhayaṃ kiṃ cin nāpsu majjanti jantavaḥ
1.001.073c na cāgrijaṃ bhayaṃ kiṃ cid yathā kṛtayuge tathā
1.001.074a aśvamedhaśatair iṣṭvā tathā bahusuvarṇakaiḥ
1.001.074c gavāṃ koṭyayutaṃ dattvā vidvadbhyo vidhipūrvakam
1.001.075a rājavaṃśāñ śataguṇān sthāpayiṣyati rāghavaḥ
1.001.075c cāturvarṇyaṃ ca loke 'smin sve sve dharme niyokṣyati
1.001.076a daśavarṣasahasrāṇi daśavarṣaśatāni ca
1.001.076c rāmo rājyam upāsitvā brahmalokaṃ gamiṣyati
1.001.077a idaṃ pavitraṃ pāpaghnaṃ puṇyaṃ vedaiś ca saṃmitam
1.001.077c yaḥ paṭhed rāmacaritaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate
1.001.078a etad ākhyānam āyuṣyaṃ paṭhan rāmāyaṇaṃ naraḥ
1.001.078c saputrapautraḥ sagaṇaḥ pretya svarge mahīyate
1.001.079a paṭhan dvijo vāgṛṣabhatvam īyāt; syāt kṣatriyo bhūmipatitvam īyāt
1.001.079c vaṇigjanaḥ paṇyaphalatvam īyāj; janaś ca śūdro 'pi mahattvam īyāt
1.002.001a nāradasya tu tad vākyaṃ śrutvā vākyaviśāradaḥ
1.002.001c pūjayām āsa dharmātmā sahaśiṣyo mahāmuniḥ
1.002.002a yathāvat pūjitas tena devarṣir nāradas tadā
1.002.002c āpṛṣṭvaivābhyanujñātaḥ sa jagāma vihāyasaṃ
1.002.003a sa muhūtaṃ gate tasmin devalokaṃ munis tadā
1.002.003c jagāma tamasātīraṃ jāhnavyās tv avidūrataḥ
1.002.004a sa tu tīraṃ samāsādya tamasāyā mahāmuniḥ
1.002.004c śiṣyam āha sthitaṃ pārśve dṛṣṭvā tīrtham akardamam
1.002.005a akardamam idaṃ tīrthaṃ bharadvāja niśāmaya
1.002.005c ramaṇīyaṃ prasannāmbu sanmanuṣyamano yathā
1.002.006a nyasyatāṃ kalaśas tāta dīyatāṃ valkalaṃ mama
1.002.006c idam evāvagāhiṣye tamasātīrtham uttamam
1.002.007a evam ukto bharadvājo vālmīkena mahātmanā
1.002.007c prāyacchata munes tasya valkalaṃ niyato guroḥ
1.002.008a sa śiṣyahastād ādāya valkalaṃ niyatendriyaḥ
1.002.008c vicacāra ha paśyaṃs tat sarvato vipulaṃ vanam
1.002.009a tasyābhyāśe tu mithunaṃ carantam anapāyinam
1.002.009c dadarśa bhagavāṃs tatra krauñcayoś cāruniḥsvanam
1.002.010a tasmāt tu mithunād ekaṃ pumāṃsaṃ pāpaniścayaḥ
1.002.010c jaghāna vairanilayo niṣādas tasya paśyataḥ
1.002.011a taṃ śoṇitaparītāṅgaṃ veṣṭamānaṃ mahītale
1.002.011c bhāryā tu nihataṃ dṛṣṭvā rurāva karuṇāṃ giram
1.002.012a tathā tu taṃ dvijaṃ dṛṣṭvā niṣādena nipātitam
1.002.012c ṛṣer dharmātmanas tasya kāruṇyaṃ samapadyata
1.002.013a tataḥ karuṇaveditvād adharmo 'yam iti dvijaḥ
1.002.013c niśāmya rudatīṃ krauñcīm idaṃ vacanam abravīt
1.002.014a mā niṣāda pratiṣṭhāṃ tvam agamaḥ śāśvatīṃ samāḥ
1.002.014c yat krauñcamithunād ekam avadhīḥ kāmamohitam
1.002.015a tasyaivaṃ bruvataś cintā babhūva hṛdi vīkṣataḥ
1.002.015c śokārtenāsya śakuneḥ kim idaṃ vyāhṛtaṃ mayā
1.002.016a cintayan sa mahāprājñaś cakāra matimān matim
1.002.016c śiṣyaṃ caivābravīd vākyam idaṃ sa munipuṃgavaḥ
1.002.017a pādabaddho 'kṣarasamas tantrīlayasamanvitaḥ
1.002.017c śokārtasya pravṛtto me śloko bhavatu nānyathā
1.002.018a śiṣyas tu tasya bruvato muner vākyam anuttamam
1.002.018c pratijagrāha saṃhṛṣṭas tasya tuṣṭo 'bhavad guruḥ
1.002.019a so 'bhiṣekaṃ tataḥ kṛtvā tīrthe tasmin yathāvidhi
1.002.019c tam eva cintayann artham upāvartata vai muniḥ
1.002.020a bharadvājas tataḥ śiṣyo vinītaḥ śrutavān guroḥ
1.002.020c kalaśaṃ pūrṇam ādāya pṛṣṭhato 'nujagāma ha
1.002.021a sa praviśyāśramapadaṃ śiṣyeṇa saha dharmavit
1.002.021c upaviṣṭaḥ kathāś cānyāś cakāra dhyānam āsthitaḥ
1.002.022a ājagāma tato brahmā lokakartā svayaṃprabhuḥ
1.002.022c caturmukho mahātejā draṣṭuṃ taṃ munipuṃgavam
1.002.023a vālmīkir atha taṃ dṛṣṭvā sahasotthāya vāg yataḥ
1.002.023c prāñjaliḥ prayato bhūtvā tasthau paramavismitaḥ
1.002.024a pūjayām āsa taṃ devaṃ pādyārghyāsanavandanaiḥ
1.002.024c praṇamya vidhivac cainaṃ pṛṣṭvānāmayam avyayam
1.002.025a athopaviśya bhagavān āsane paramārcite
1.002.025c vālmīkaye maharṣaye saṃdideśāsanaṃ tataḥ
1.002.026a upaviṣṭe tadā tasmin sākṣāl lokapitāmahe
1.002.026c tad gatenaiva manasā vālmīkir dhyānam āsthitaḥ
1.002.027a pāpātmanā kṛtaṃ kaṣṭaṃ vairagrahaṇabuddhinā
1.002.027c yas tādṛśaṃ cāruravaṃ krauñcaṃ hanyād akāraṇāt
1.002.028a śocann eva muhuḥ krauñcīm upaślokam imaṃ punaḥ
1.002.028c jagāv antargatamanā bhūtvā śokaparāyaṇaḥ
1.002.029a tam uvāca tato brahmā prahasan munipuṃgavam
1.002.029c śloka eva tvayā baddho nātra kāryā vicāraṇā
1.002.030a macchandād eva te brahman pravṛtteyaṃ sarasvatī
1.002.030c rāmasya caritaṃ kṛtsnaṃ kuru tvam ṛṣisattama
1.002.031a dharmātmano guṇavato loke rāmasya dhīmataḥ
1.002.031c vṛttaṃ kathaya dhīrasya yathā te nāradāc chrutam
1.002.032a rahasyaṃ ca prakāśaṃ ca yad vṛttaṃ tasya dhīmataḥ
1.002.032c rāmasya saha saumitre rākṣasānāṃ ca sarvaśaḥ
1.002.033a vaidehyāś caiva yad vṛttaṃ prakāśaṃ yadi vā rahaḥ
1.002.033c tac cāpy aviditaṃ sarvaṃ viditaṃ te bhaviṣyati
1.002.034a na te vāg anṛtā kāvye kā cid atra bhaviṣyati
1.002.034c kuru rāma kathāṃ puṇyāṃ ślokabaddhāṃ manoramām
1.002.035a yāvat sthāsyanti girayaḥ saritaś ca mahītale
1.002.035c tāvad rāmāyaṇakathā lokeṣu pracariṣyati
1.002.036a yāvad rāmasya ca kathā tvatkṛtā pracariṣyati
1.002.036c tāvad ūrdhvam adhaś ca tvaṃ mallokeṣu nivatsyasi
1.002.037a ity uktvā bhagavān brahmā tatraivāntaradhīyata
1.002.037c tataḥ saśiṣyo vālmīkir munir vismayam āyayau
1.002.038a tasya śiṣyās tataḥ sarve jaguḥ ślokam imaṃ punaḥ
1.002.038c muhur muhuḥ prīyamāṇāḥ prāhuś ca bhṛśavismitāḥ
1.002.039a samākṣaraiś caturbhir yaḥ pādair gīto maharṣiṇā
1.002.039c so 'nuvyāharaṇād bhūyaḥ śokaḥ ślokatvam āgataḥ
1.002.040a tasya buddhir iyaṃ jātā vālmīker bhāvitātmanaḥ
1.002.040c kṛtsnaṃ rāmāyaṇaṃ kāvyam īdṛśaiḥ karavāṇy aham
1.002.041a udāravṛttārthapadair manoramais; tadāsya rāmasya cakāra kīrtimān
1.002.041c samākṣaraiḥ ślokaśatair yaśasvino; yaśaskaraṃ kāvyam udāradhīr muniḥ
1.003.001a śrutvā vas tu samagraṃ tad dharmātmā dharmasaṃhitam
1.003.001c vyaktam anveṣate bhūyo yad vṛttaṃ tasya dhīmataḥ
1.003.002a upaspṛśyodakaṃ saṃyan muniḥ sthitvā kṛtāñjaliḥ
1.003.002c prācīnāgreṣu darbheṣu dharmeṇānveṣate gatim
1.003.003a janma rāmasya sumahad vīryaṃ sarvānukūlatām
1.003.003c lokasya priyatāṃ kṣāntiṃ saumyatāṃ satyaśīlatām
1.003.004a nānācitrāḥ kathāś cānyā viśvāmitrasahāyane
1.003.004c jānakyāś ca vivāhaṃ ca dhanuṣaś ca vibhedanam
1.003.005a rāmarāmavivādaṃ ca guṇān dāśarathes tathā
1.003.005c tathābhiṣekaṃ rāmasya kaikeyyā duṣṭabhāvatām
1.003.006a vyāghātaṃ cābhiṣekasya rāmasya ca vivāsanam
1.003.006c rājñaḥ śokaṃ vilāpaṃ ca paralokasya cāśrayam
1.003.007a prakṛtīnāṃ viṣādaṃ ca prakṛtīnāṃ visarjanam
1.003.007c niṣādādhipasaṃvādaṃ sūtopāvartanaṃ tathā
1.003.008a gaṅgāyāś cābhisaṃtāraṃ bharadvājasya darśanam
1.003.008c bharadvājābhyanujñānāc citrakūṭasya darśanam
1.003.009a vāstukarmaniveśaṃ ca bharatāgamanaṃ tathā
1.003.009c prasādanaṃ ca rāmasya pituś ca salilakriyām
1.003.010a pādukāgryābhiṣekaṃ ca nandigrāma nivāsanam
1.003.010c daṇḍakāraṇyagamanaṃ sutīkṣṇena samāgamam
1.003.011a anasūyāsamasyāṃ ca aṅgarāgasya cārpaṇam
1.003.011c śūrpaṇakhyāś ca saṃvādaṃ virūpakaraṇaṃ tathā
1.003.012a vadhaṃ kharatriśirasor utthānaṃ rāvaṇasya ca
1.003.012c mārīcasya vadhaṃ caiva vaidehyā haraṇaṃ tathā
1.003.013a rāghavasya vilāpaṃ ca gṛdhrarājanibarhaṇam
1.003.013c kabandhadarśanaṃ caiva pampāyāś cāpi darśanam
1.003.014a śarbaryā darśanaṃ caiva hanūmaddarśanaṃ tathā
1.003.014c vilāpaṃ caiva pampāyāṃ rāghavasya mahātmanaḥ
1.003.015a ṛṣyamūkasya gamanaṃ sugrīveṇa samāgamam
1.003.015c pratyayotpādanaṃ sakhyaṃ vālisugrīvavigraham
1.003.016a vālipramathanaṃ caiva sugrīvapratipādanam
1.003.016c tārāvilāpasamayaṃ varṣarātrinivāsanam
1.003.017a kopaṃ rāghavasiṃhasya balānām upasaṃgraham
1.003.017c diśaḥ prasthāpanaṃ caiva pṛthivyāś ca nivedanam
1.003.018a aṅgulīyakadānaṃ ca ṛkṣasya biladarśanam
1.003.018c prāyopaveśanaṃ caiva saṃpāteś cāpi darśanam
1.003.019a parvatārohaṇaṃ caiva sāgarasya ca laṅghanam
1.003.019c rātrau laṅkāpraveśaṃ ca ekasyāpi vicintanam
1.003.020a āpānabhūmigamanam avarodhasya darśanam
1.003.020c aśokavanikāyānaṃ sītāyāś cāpi darśanam
1.003.021a abhijñānapradānaṃ ca sītāyāś cāpi bhāṣaṇam
1.003.021c rākṣasītarjanaṃ caiva trijaṭāsvapnadarśanam
1.003.022a maṇipradānaṃ sītāyā vṛkṣabhaṅgaṃ tathaiva ca
1.003.022c rākṣasīvidravaṃ caiva kiṃkarāṇāṃ nibarhaṇam
1.003.023a grahaṇaṃ vāyusūnoś ca laṅkādāhābhigarjanam
1.003.023c pratiplavanam evātha madhūnāṃ haraṇaṃ tathā
1.003.024a rāghavāśvāsanaṃ caiva maṇiniryātanaṃ tathā
1.003.024c saṃgamaṃ ca samudrasya nalasetoś ca bandhanam
1.003.025a pratāraṃ ca samudrasya rātrau laṅkāvarodhanam
1.003.025c vibhīṣaṇena saṃsargaṃ vadhopāyanivedanam
1.003.026a kumbhakarṇasya nidhanaṃ meghanādanibarhaṇam
1.003.026c rāvaṇasya vināśaṃ ca sītāvāptim areḥ pure
1.003.027a bibhīṣaṇābhiṣekaṃ ca puṣpakasya ca darśanam
1.003.027c ayodhyāyāś ca gamanaṃ bharatena samāgamam
1.003.028a rāmābhiṣekābhyudayaṃ sarvasainyavisarjanam
1.003.028c svarāṣṭrarañjanaṃ caiva vaidehyāś ca visarjanam
1.003.029a anāgataṃ ca yat kiṃ cid rāmasya vasudhātale
1.003.029c tac cakārottare kāvye vālmīkir bhagavān ṛṣiḥ
1.004.001a prāptarājyasya rāmasya vālmīkir bhagavān ṛṣiḥ
1.004.001c cakāra caritaṃ kṛtsnaṃ vicitrapadam ātmavān
1.004.002a kṛtvā tu tan mahāprājñaḥ sabhaviṣyaṃ sahottaram
1.004.002c cintayām āsa ko nv etat prayuñjīyād iti prabhuḥ
1.004.003a tasya cintayamānasya maharṣer bhāvitātmanaḥ
1.004.003c agṛhṇītāṃ tataḥ pādau muniveṣau kuśīlavau
1.004.004a kuśīlavau tu dharmajñau rājaputrau yaśasvinau
1.004.004c bhrātarau svarasaṃpannau dadarśāśramavāsinau
1.004.005a sa tu medhāvinau dṛṣṭvā vedeṣu pariniṣṭhitau
1.004.005c vedopabṛhmaṇārthāya tāv agrāhayata prabhuḥ
1.004.006a kāvyaṃ rāmāyaṇaṃ kṛtsnaṃ sītāyāś caritaṃ mahat
1.004.006c paulastya vadham ity eva cakāra caritavrataḥ
1.004.007a pāṭhye geye ca madhuraṃ pramāṇais tribhir anvitam
1.004.007c jātibhiḥ saptabhir yuktaṃ tantrīlayasamanvitam
1.004.008a hāsyaśṛṅgārakāruṇyaraudravīrabhayānakaiḥ
1.004.008c bībhatsādirasair yuktaṃ kāvyam etad agāyatām
1.004.009a tau tu gāndharvatattvajñau sthāna mūrcchana kovidau
1.004.009c bhrātarau svarasaṃpannau gandharvāv iva rūpiṇau
1.004.010a rūpalakṣaṇasaṃpannau madhurasvarabhāṣiṇau
1.004.010c bimbād ivoddhṛtau bimbau rāmadehāt tathāparau
1.004.011a tau rājaputrau kārtsnyena dharmyam ākhyānam uttamam
1.004.011c vāco vidheyaṃ tat sarvaṃ kṛtvā kāvyam aninditau
1.004.012a ṛṣīṇāṃ ca dvijātīnāṃ sādhūnāṃ ca samāgame
1.004.012c yathopadeśaṃ tattvajñau jagatus tau samāhitau
1.004.012e mahātmānau mahābhāgau sarvalakṣaṇalakṣitau
1.004.013a tau kadā cit sametānām ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām
1.004.013c āsīnānāṃ samīpasthāv idaṃ kāvyam agāyatām
1.004.014a tac chrutvā munayaḥ sarve bāṣpaparyākulekṣaṇāḥ
1.004.014c sādhu sādhv ity tāv ūcatuḥ paraṃ vismayam āgatāḥ
1.004.015a te prītamanasaḥ sarve munayo dharmavatsalāḥ
1.004.015c praśaśaṃsuḥ praśastavyau gāyamānau kuśīlavau
1.004.016a aho gītasya mādhuryaṃ ślokānāṃ ca viśeṣataḥ
1.004.016c ciranirvṛttam apy etat pratyakṣam iva darśitam
1.004.017a praviśya tāv ubhau suṣṭhu tadā bhāvam agāyatām
1.004.017c sahitau madhuraṃ raktaṃ saṃpannaṃ svarasaṃpadā
1.004.018a evaṃ praśasyamānau tau tapaḥślāghyair maharṣibhiḥ
1.004.018c saṃraktataram atyarthaṃ madhuraṃ tāv agāyatām
1.004.019a prītaḥ kaś cin munis tābhyāṃ saṃsthitaḥ kalaśaṃ dadau
1.004.019c prasanno valkalaṃ kaś cid dadau tābhyāṃ mahāyaśāḥ
1.004.020a āścaryam idam ākhyānaṃ muninā saṃprakīrtitam
1.004.020c paraṃ kavīnām ādhāraṃ samāptaṃ ca yathākramam
1.004.021a praśasyamānau sarvatra kadā cit tatra gāyakau
1.004.021c rathyāsu rājamārgeṣu dadarśa bharatāgrajaḥ
1.004.022a svaveśma cānīya tato bhrātarau sakuśīlavau
1.004.022c pūjayām āsa pūjārhau rāmaḥ śatrunibarhaṇaḥ
1.004.023a āsīnaḥ kāñcane divye sa ca siṃhāsane prabhuḥ
1.004.023c upopaviṣṭaiḥ sacivair bhrātṛbhiś ca paraṃtapaḥ
1.004.024a dṛṣṭvā tu rūpasaṃpannau tāv ubhau vīṇinau tataḥ
1.004.024c uvāca lakṣmaṇaṃ rāmaḥ śatrughnaṃ bharataṃ tathā
1.004.025a śrūyatām idam ākhyānam anayor devavarcasoḥ
1.004.025c vicitrārthapadaṃ samyag gāyator madhurasvaram
1.004.026a imau munī pārthivalakṣmaṇānvitau; kuśīlavau caiva mahātapasvinau
1.004.026c mamāpi tad bhūtikaraṃ pracakṣate; mahānubhāvaṃ caritaṃ nibodhata
1.004.027a tatas tu tau rāmavacaḥ pracoditāv; agāyatāṃ mārgavidhānasaṃpadā
1.004.027c sa cāpi rāmaḥ pariṣadgataḥ śanair; bubhūṣayāsaktamanā babhūva
1.005.001a sarvāpūrvam iyaṃ yeṣām āsīt kṛtsnā vasuṃdharā
1.005.001c prajāpatim upādāya nṛpāṇāṃ jayaśālinām
1.005.002a yeṣāṃ sa sagaro nāma sāgaro yena khānitaḥ
1.005.002c ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi yaṃ yāntaṃ paryavārayan
1.005.003a ikṣvākūṇām idaṃ teṣāṃ rājñāṃ vaṃśe mahātmanām
1.005.003c mahad utpannam ākhyānaṃ rāmāyaṇam iti śrutam
1.005.004a tad idaṃ vartayiṣyāmi sarvaṃ nikhilam āditaḥ
1.005.004c dharmakāmārthasahitaṃ śrotavyam anasūyayā
1.005.005a kosalo nāma muditaḥ sphīto janapado mahān
1.005.005c niviṣṭaḥ sarayūtīre prabhūtadhanadhānyavān
1.005.006a ayodhyā nāma nagarī tatrāsīl lokaviśrutā
1.005.006c manunā mānavendreṇa yā purī nirmitā svayam
1.005.007a āyatā daśa ca dve ca yojanāni mahāpurī
1.005.007c śrīmatī trīṇi vistīrṇā suvibhaktamahāpathā
1.005.008a rājamārgeṇa mahatā suvibhaktena śobhitā
1.005.008c muktapuṣpāvakīrṇena jalasiktena nityaśaḥ
1.005.009a tāṃ tu rājā daśaratho mahārāṣṭravivardhanaḥ
1.005.009c purīm āvāsayām āsa divi devapatir yathā
1.005.010a kapāṭatoraṇavatīṃ suvibhaktāntarāpaṇām
1.005.010c sarvayantrāyudhavatīm upetāṃ sarvaśilpibhiḥ
1.005.011a sūtamāgadhasaṃbādhāṃ śrīmatīm atulaprabhām
1.005.011c uccāṭṭāladhvajavatīṃ śataghnīśatasaṃkulām
1.005.012a vadhūnāṭakasaṅghaiś ca saṃyuktāṃ sarvataḥ purīm
1.005.012c udyānāmravaṇopetāṃ mahatīṃ sālamekhalām
1.005.013a durgagambhīraparighāṃ durgām anyair durāsadām
1.005.013c vājivāraṇasaṃpūrṇāṃ gobhir uṣṭraiḥ kharais tathā
1.005.014a sāmantarājasaṅghaiś ca balikarmabhir āvṛtām
1.005.014c nānādeśanivāsaiś ca vaṇigbhir upaśobhitām
1.005.015a prasādai ratnavikṛtaiḥ parvatair upaśobhitām
1.005.015c kūṭāgāraiś ca saṃpūrṇām indrasyevāmarāvatīm
1.005.016a citrām aṣṭāpadākārāṃ varanārīgaṇair yutām
1.005.016c sarvaratnasamākīrṇāṃ vimānagṛhaśobhitām
1.005.017a gṛhagāḍhām avicchidrāṃ samabhūmau niveśitām
1.005.017c śālitaṇḍulasaṃpūrṇām ikṣukāṇḍarasodakām
1.005.018a dundubhībhir mṛdaṅgaiś ca vīṇābhiḥ paṇavais tathā
1.005.018c nāditāṃ bhṛśam atyarthaṃ pṛthivyāṃ tām anuttamām
1.005.019a vimānam iva siddhānāṃ tapasādhigataṃ divi
1.005.019c suniveśitaveśmāntāṃ narottamasamāvṛtām
1.005.020a ye ca bāṇair na vidhyanti viviktam aparāparam
1.005.020c śabdavedhyaṃ ca vitataṃ laghuhastā viśāradāḥ
1.005.021a siṃhavyāghravarāhāṇāṃ mattānāṃ nadatāṃ vane
1.005.021c hantāro niśitaiḥ śastrair balād bāhubalair api
1.005.022a tādṛśānāṃ sahasrais tām abhipūrṇāṃ mahārathaiḥ
1.005.022c purīm āvāsayām āsa rājā daśarathas tadā
1.005.023a tām agnimadbhir guṇavadbhir āvṛtāṃ; dvijottamair vedaṣaḍaṅgapāragaiḥ
1.005.023c sahasradaiḥ satyaratair mahātmabhir; maharṣikalpair ṛṣibhiś ca kevalaiḥ
1.006.001a puryāṃ tasyām ayodhyāyāṃ vedavit sarvasaṃgrahaḥ
1.006.001c dīrghadarśī mahātejāḥ paurajānapadapriyaḥ
1.006.002a ikṣvākūṇām atiratho yajvā dharmarato vaśī
1.006.002c maharṣikalpo rājarṣis triṣu lokṛṣu viśrutaḥ
1.006.003a balavān nihatāmitro mitravān vijitendriyaḥ
1.006.003c dhanaiś ca saṃcayaiś cānyaiḥ śakravaiśravaṇopamaḥ
1.006.004a yathā manur mahātejā lokasya parirakṣitā
1.006.004c tathā daśaratho rājā vasañ jagad apālayat
1.006.005a tena satyābhisaṃdhena trivargam anutiṣṭhatā
1.006.005c pālitā sā purī śreṣṭhendreṇa ivāmarāvatī
1.006.006a tasmin puravare hṛṣṭā dharmātmanā bahu śrutāḥ
1.006.006c narās tuṣṭādhanaiḥ svaiḥ svair alubdhāḥ satyavādinaḥ
1.006.007a nālpasaṃnicayaḥ kaś cid āsīt tasmin purottame
1.006.007c kuṭumbī yo hy asiddhārtho 'gavāśvadhanadhānyavān
1.006.008a kāmī vā na kadaryo vā nṛśaṃsaḥ puruṣaḥ kva cit
1.006.008c draṣṭuṃ śakyam ayodhyāyāṃ nāvidvān na ca nāstikaḥ
1.006.009a sarve narāś ca nāryaś ca dharmaśīlāḥ susaṃyatāḥ
1.006.009c muditāḥ śīlavṛttābhyāṃ maharṣaya ivāmalāḥ
1.006.010a nākuṇḍalī nāmukuṭī nāsragvī nālpabhogavān
1.006.010c nāmṛṣṭo nānuliptāṅgo nāsugandhaś ca vidyate
1.006.011a nāmṛṣṭabhojī nādātā nāpy anaṅgadaniṣkadhṛk
1.006.011c nāhastābharaṇo vāpi dṛśyate nāpy anātmavān
1.006.012a nānāhitāgnir nāyajvā vipro nāpy asahasradaḥ
1.006.012c kaś cid āsīd ayodhyāyāṃ na ca nirvṛttasaṃkaraḥ
1.006.013a svakarmaniratā nityaṃ brāhmaṇā vijitendriyāḥ
1.006.013c dānādhyayanaśīlāś ca saṃyatāś ca pratigrahe
1.006.014a na nāstiko nānṛtako na kaś cid abahuśrutaḥ
1.006.014c nāsūyako na cāśakto nāvidvān vidyate tadā
1.006.015a na dīnaḥ kṣiptacitto vā vyathito vāpi kaś cana
1.006.015c kaś cin naro vā nārī vā nāśrīmān nāpy arūpavān
1.006.015e draṣṭuṃ śakyam ayodhyāyāṃ nāpi rājanyabhaktimān
1.006.016a varṇeṣv agryacaturtheṣu devatātithipūjakāḥ
1.006.016c dīrghāyuṣo narāḥ sarve dharmaṃ satyaṃ ca saṃśritāḥ
1.006.017a kṣatraṃ brahmamukhaṃ cāsīd vaiśyāḥ kṣatram anuvratāḥ
1.006.017c śūdrāḥ svadharmaniratās trīn varṇān upacāriṇaḥ
1.006.018a sā tenekṣvākunāthena purī suparirakṣitā
1.006.018c yathā purastān manunā mānavendreṇa dhīmatā
1.006.019a yodhānām agnikalpānāṃ peśalānām amarṣiṇām
1.006.019c saṃpūrṇākṛtavidyānāṃ guhākesariṇām iva
1.006.020a kāmbojaviṣaye jātair bāhlīkaiś ca hayottamaiḥ
1.006.020c vanāyujair nadījaiś ca pūrṇāharihayopamaiḥ
1.006.021a vindhyaparvapajair mattaiḥ pūrṇā haimavatair api
1.006.021c madānvitair atibalair mātaṅgaiḥ parvatopamaiḥ
1.006.022a añjanād api niṣkrāntair vāmanād api ca dvipaiḥ
1.006.022c bhadramandrair bhadramṛgair mṛgamandraiś ca sā purī
1.006.023a nityamattaiḥ sadā pūrṇā nāgair acalasaṃnibhaiḥ
1.006.023c sā yojane ca dve bhūyaḥ satyanāmā prakāśate
1.006.024a tāṃ satyanāmāṃ dṛḍhatoraṇārgalām; gṛhair vicitrair upaśobhitāṃ śivām
1.006.024c purīm ayodhyāṃ nṛsahasrasaṃkulāṃ; śaśāsa vai śakrasamo mahīpatiḥ
1.007.001a aṣṭau babhūvur vīrasya tasyāmātyā yaśasvinaḥ
1.007.001c śucayaś cānuraktāś ca rājakṛtyeṣu nityaśaḥ
1.007.002a dhṛṣṭir jayanto vijayaḥ siddhārtho arthasādhakaḥ
1.007.002c aśoko mantrapālaś ca sumantraś cāṣṭamo 'bhavat
1.007.003a ṛtvijau dvāv abhimatau tasyāstām ṛṣisattamau
1.007.003c vasiṣṭho vāmadevaś ca mantriṇaś ca tathāpare
1.007.004a śrīmantaś ca mahātmānaḥ śāstrajñā dṛḍhavikramāḥ
1.007.004c kīrtimantaḥ praṇihitā yathā vacanakāriṇaḥ
1.007.005a tejaḥkṣamāyaśaḥprāptāḥ smitapūrvābhibhāṣiṇaḥ
1.007.005c krodhāt kāmārthahetor vā na brūyur anṛtaṃ vacaḥ
1.007.006a teṣām aviditaṃ kiṃ cit sveṣu nāsti pareṣu vā
1.007.006c kriyamāṇaṃ kṛtaṃ vāpi cāreṇāpi cikīrṣitam
1.007.007a kuśalā vyavahāreṣu sauhṛdeṣu parīkṣitāḥ
1.007.007c prāptakālaṃ yathā daṇḍaṃ dhārayeyuḥ suteṣv api
1.007.008a kośasaṃgrahaṇe yuktā balasya ca parigrahe
1.007.008c ahitaṃ cāpi puruṣaṃ na vihiṃsyur adūṣakam
1.007.009a vīrāṃś ca niyatotsāhā rāja śāstram anuṣṭhitāḥ
1.007.009c śucīnāṃ rakṣitāraś ca nityaṃ viṣayavāsinām
1.007.010a brahmakṣatram ahiṃsantas te kośaṃ samapūrayan
1.007.010c sutīkṣṇadaṇḍāḥ saṃprekṣya puruṣasya balābalam
1.007.011a śucīnām ekabuddhīnāṃ sarveṣāṃ saṃprajānatām
1.007.011c nāsīt pure vā rāṣṭre vā mṛṣāvādī naraḥ kva cit
1.007.012a kaś cin na duṣṭas tatrāsīt paradāraratir naraḥ
1.007.012c praśāntaṃ sarvam evāsīd rāṣṭraṃ puravaraṃ ca tat
1.007.013a suvāsasaḥ suveśāś ca te ca sarve suśīlinaḥ
1.007.013c hitārthaṃ ca narendrasya jāgrato nayacakṣuṣā
1.007.014a gurau guṇagṛhītāś ca prakhyātāś ca parākramaiḥ
1.007.014c videśeṣv api vijñātāḥ sarvato buddhiniścayāt
1.007.015a īdṛśais tair amātyais tu rājā daśaratho 'naghaḥ
1.007.015c upapanno guṇopetair anvaśāsad vasuṃdharām
1.007.016a avekṣamāṇaś cāreṇa prajā dharmeṇa rañjayan
1.007.016c nādhyagacchad viśiṣṭaṃ vā tulyaṃ vā śatrum ātmanaḥ
1.007.017a tair mantribhir mantrahitair niviṣṭair; vṛto 'nuraktaiḥ kuśalaiḥ samarthaiḥ
1.007.017c sa pārthivo dīptim avāpa yuktas; tejomayair gobhir ivodito 'rkaḥ
1.008.001a tasya tv evaṃ prabhāvasya dharmajñasya mahātmanaḥ
1.008.001c sutārthaṃ tapyamānasya nāsīd vaṃśakaraḥ sutaḥ
1.008.002a cintayānasya tasyaivaṃ buddhir āsīn mahātmanaḥ
1.008.002c sutārthaṃ vājimedhena kimarthaṃ na yajāmy aham
1.008.003a sa niścitāṃ matiṃ kṛtvā yaṣṭavyam iti buddhimān
1.008.003c mantribhiḥ saha dharmātmā sarvair eva kṛtātmabhiḥ
1.008.004a tato 'bravīd idaṃ rājā sumantraṃ mantrisattamam
1.008.004c śīghram ānaya me sarvān gurūṃs tān sapurohitān
1.008.005a etac chrutvā rahaḥ sūto rājānam idam abravīt
1.008.005c ṛtvigbhir upadiṣṭo 'yaṃ purāvṛtto mayā śrutaḥ
1.008.006a sanatkumāro bhagavān pūrvaṃ kathitavān kathām
1.008.006c ṛṣīṇāṃ saṃnidhau rājaṃs tava putrāgamaṃ prati
1.008.007a kāśyapasya tu putro 'sti vibhāṇḍaka iti śrutaḥ
1.008.007c ṛṣyaśṛṅga iti khyātas tasya putro bhaviṣyati
1.008.008a sa vane nityasaṃvṛddho munir vanacaraḥ sadā
1.008.008c nānyaṃ jānāti viprendro nityaṃ pitranuvartanāt
1.008.009a dvaividhyaṃ brahmacaryasya bhaviṣyati mahātmanaḥ
1.008.009c lokeṣu prathitaṃ rājan vipraiś ca kathitaṃ sadā
1.008.010a tasyaivaṃ vartamānasya kālaḥ samabhivartata
1.008.010c agniṃ śuśrūṣamāṇasya pitaraṃ ca yaśasvinam
1.008.011a etasminn eva kāle tu romapādaḥ pratāpavān
1.008.011c aṅgeṣu prathitā rājā bhaviṣyati mahābalaḥ
1.008.012a tasya vyatikramād rājño bhaviṣyati sudāruṇā
1.008.012c anāvṛṣṭiḥ sughorā vai sarvabhūtabhayāvahā
1.008.013a anāvṛṣṭyāṃ tu vṛttāyāṃ rājā duḥkhasamanvitaḥ
1.008.013c brāhmaṇāñ śrutavṛddhāṃś ca samānīya pravakṣyati
1.008.014a bhavantaḥ śrutadharmāṇo loke cāritravedinaḥ
1.008.014c samādiśantu niyamaṃ prāyaścittaṃ yathā bhavet
1.008.015a vakṣyanti te mahīpālaṃ brāhmaṇā vedapāragāḥ
1.008.015c vibhāṇḍakasutaṃ rājan sarvopāyair ihānaya
1.008.016a ānāyya ca mahīpāla ṛṣyaśṛṅgaṃ susatkṛtam
1.008.016c prayaccha kanyāṃ śāntāṃ vai vidhinā susamāhitaḥ
1.008.017a teṣāṃ tu vacanaṃ śrutvā rājā cintāṃ prapatsyate
1.008.017c kenopāyena vai śakyam ihānetuṃ sa vīryavān
1.008.018a tato rājā viniścitya saha mantribhir ātmavān
1.008.018c purohitam amātyāṃś ca preṣayiṣyati satkṛtān
1.008.019a te tu rājño vacaḥ śrutvā vyathitā vanatānanāḥ
1.008.019c na gacchema ṛṣer bhītā anuneṣyanti taṃ nṛpam
1.008.020a vakṣyanti cintayitvā te tasyopāyāṃś ca tān kṣamān
1.008.020c āneṣyāmo vayaṃ vipraṃ na ca doṣo bhaviṣyati
1.008.021a evam aṅgādhipenaiva gaṇikābhir ṛṣeḥ sutaḥ
1.008.021c ānīto 'varṣayad devaḥ śāntā cāsmai pradīyate
1.008.022a ṛṣyaśṛṅgas tu jāmātā putrāṃs tava vidhāsyati
1.008.022c sanatkumārakathitam etāvad vyāhṛtaṃ mayā
1.008.023a atha hṛṣṭo daśarathaḥ sumantraṃ pratyabhāṣata
1.008.023c yatharṣyaśṛṅgas tv ānīto vistareṇa tvayocyatām
1.009.001a sumantraś codito rājñā provācedaṃ vacas tadā
1.009.001c yatharṣyaśṛṅgas tv ānītaḥ śṛṇu me mantribhiḥ saha
1.009.002a romapādam uvācedaṃ sahāmātyaḥ purohitaḥ
1.009.002c upāyo nirapāyo 'yam asmābhir abhicintitaḥ
1.009.003a ṛṣyaśṛṅgo vanacaras tapaḥsvādhyāyane rataḥ
1.009.003c anabhijñaḥ sa nārīṇāṃ viṣayāṇāṃ sukhasya ca
1.009.004a indriyārthair abhimatair naracitta pramāthibhiḥ
1.009.004c puram ānāyayiṣyāmaḥ kṣipraṃ cādhyavasīyatām
1.009.005a gaṇikās tatra gacchantu rūpavatyaḥ svalaṃkṛtāḥ
1.009.005c pralobhya vividhopāyair āneṣyantīha satkṛtāḥ
1.009.006a śrutvā tatheti rājā ca pratyuvāca purohitam
1.009.006c purohito mantriṇaś ca tathā cakruś ca te tadā
1.009.007a vāramukhyās tu tac chrutvā vanaṃ praviviśur mahat
1.009.007c āśramasyāvidūre 'smin yatnaṃ kurvanti darśane
1.009.008a ṛṣiputrasya ghorasya nityam āśramavāsinaḥ
1.009.008c pituḥ sa nityasaṃtuṣṭo nāticakrāma cāśramāt
1.009.009a na tena janmaprabhṛti dṛṣṭapūrvaṃ tapasvinā
1.009.009c strī vā pumān vā yac cānyat sattvaṃ nagara rāṣṭrajam
1.009.010a tataḥ kadā cit taṃ deśam ājagāma yadṛcchayā
1.009.010c vibhāṇḍakasutas tatra tāś cāpaśyad varāṅganāḥ
1.009.011a tāś citraveṣāḥ pramadā gāyantyo madhurasvaraiḥ
1.009.011c ṛṣiputram upāgamya sarvā vacanam abruvan
1.009.012a kas tvaṃ kiṃ vartase brahmañ jñātum icchāmahe vayam
1.009.012c ekas tvaṃ vijane ghore vane carasi śaṃsa naḥ
1.009.013a adṛṣṭarūpās tās tena kāmyarūpā vane striyaḥ
1.009.013c hārdāt tasya matir jātā ākhyātuṃ pitaraṃ svakam
1.009.014a pitā vibhāṇḍako 'smākaṃ tasyāhaṃ suta aurasaḥ
1.009.014c ṛṣyaśṛṅga iti khyātaṃ nāma karma ca me bhuvi
1.009.015a ihāśramapado 'smākaṃ samīpe śubhadarśanāḥ
1.009.015c kariṣye vo 'tra pūjāṃ vai sarveṣāṃ vidhipūrvakam
1.009.016a ṛṣiputravacaḥ śrutvā sarvāsāṃ matir āsa vai
1.009.016c tad āśramapadaṃ draṣṭuṃ jagmuḥ sarvāś ca tena ha
1.009.017a gatānāṃ tu tataḥ pūjām ṛṣiputraś cakāra ha
1.009.017c idam arghyam idaṃ pādyam idaṃ mūlaṃ phalaṃ ca naḥ
1.009.018a pratigṛhya tu tāṃ pūjāṃ sarvā eva samutsukāḥ
1.009.018c ṛṣer bhītāś ca śīghraṃ tu gamanāya matiṃ dadhuḥ
1.009.019a asmākam api mukhyāni phalānīmāni vai dvija
1.009.019c gṛhāṇa prati bhadraṃ te bhakṣayasva ca mā ciram
1.009.020a tatas tās taṃ samāliṅgya sarvā harṣasamanvitāḥ
1.009.020c modakān pradadus tasmai bhakṣyāṃś ca vividhāñ śubhān
1.009.021a tāni cāsvādya tejasvī phalānīti sma manyate
1.009.021c anāsvāditapūrvāṇi vane nityanivāsinām
1.009.022a āpṛcchya ca tadā vipraṃ vratacaryāṃ nivedya ca
1.009.022c gacchanti smāpadeśāt tā bhītās tasya pituḥ striyaḥ
1.009.023a gatāsu tāsu sarvāsu kāśyapasyātmajo dvijaḥ
1.009.023c asvasthahṛdayaś cāsīd duḥkhaṃ sma parivartate
1.009.024a tato 'paredyus taṃ deśam ājagāma sa vīryavān
1.009.024c manojñā yatra tā dṛṣṭā vāramukhyāḥ svalaṃkṛtāḥ
1.009.025a dṛṣṭvaiva ca tadā vipram āyāntaṃ hṛṣṭa mānasāḥ
1.009.025c upasṛtya tataḥ sarvās tās tam ūcur idaṃ vacaḥ
1.009.026a ehy āśramapadaṃ saumya asmākam iti cābruvan
1.009.026c tatrāpy eṣa vidhiḥ śrīmān viśeṣeṇa bhaviṣyati
1.009.027a śrutvā tu vacanaṃ tāsāṃ sarvāsāṃ hṛdayaṃgamam
1.009.027c gamanāya matiṃ cakre taṃ ca ninyus tadā striyaḥ
1.009.028a tatra cānīyamāne tu vipre tasmin mahātmani
1.009.028c vavarṣa sahasā devo jagat prahlādayaṃs tadā
1.009.029a varṣeṇaivāgataṃ vipraṃ viṣayaṃ svaṃ narādhipaḥ
1.009.029c pratyudgamya muniṃ prahvaḥ śirasā ca mahīṃ gataḥ
1.009.030a arghyaṃ ca pradadau tasmai nyāyataḥ susamāhitaḥ
1.009.030c vavre prasādaṃ viprendrān mā vipraṃ manyur āviśet
1.009.031a antaḥpuraṃ praviśyāsmai kanyāṃ dattvā yathāvidhi
1.009.031c śāntāṃ śāntena manasā rājā harṣam avāpa saḥ
1.009.032a evaṃ sa nyavasat tatra sarvakāmaiḥ supūjitaḥ
1.009.032c ṛṣyaśṛṅgo mahātejāḥ śāntayā saha bhāryayā
1.010.001a bhūya eva ca rājendra śṛṇu me vacanaṃ hitam
1.010.001c yathā sa devapravaraḥ kathayām āsa buddhimān
1.010.002a ikṣvākūṇāṃ kule jāto bhaviṣyati sudhārmikaḥ
1.010.002c rājā daśaratho nāmnā śrīmān satyapratiśravaḥ
1.010.003a aṅgarājena sakhyaṃ ca tasya rājño bhaviṣyati
1.010.003c kanyā cāsya mahābhāgā śāntā nāma bhaviṣyati
1.010.004a putras tv aṅgasya rājñas tu romapāda iti śrutaḥ
1.010.004c taṃ sa rājā daśaratho gamiṣyati mahāyaśāḥ
1.010.005a anapatyo 'smi dharmātmañ śāntā bhāryā mama kratum
1.010.005c āhareta tvayājñaptaḥ saṃtānārthaṃ kulasya ca
1.010.006a śrutvā rājño 'tha tad vākyaṃ manasā sa vicintya ca
1.010.006c pradāsyate putravantaṃ śāntā bhartāram ātmavān
1.010.007a pratigṛhya ca taṃ vipraṃ sa rājā vigatajvaraḥ
1.010.007c āhariṣyati taṃ yajñaṃ prahṛṣṭenāntarātmanā
1.010.008a taṃ ca rājā daśaratho yaṣṭukāmaḥ kṛtāñjaliḥ
1.010.008c ṛṣyaśṛṅgaṃ dvijaśreṣṭhaṃ varayiṣyati dharmavit
1.010.009a yajñārthaṃ prasavārthaṃ ca svargārthaṃ ca nareśvaraḥ
1.010.009c labhate ca sa taṃ kāmaṃ dvija mukhyād viśāṃ patiḥ
1.010.010a putrāś cāsya bhaviṣyanti catvāro 'mitavikramāḥ
1.010.010c vaṃśapratiṣṭhānakarāḥ sarvalokeṣu viśrutāḥ
1.010.011a evaṃ sa devapravaraḥ pūrvaṃ kathitavān kathām
1.010.011c sanatkumāro bhagavān purā devayuge prabhuḥ
1.010.012a sa tvaṃ puruṣaśārdūla tam ānaya susatkṛtam
1.010.012c svayam eva mahārāja gatvā sabalavāhanaḥ
1.010.013a anumānya vasiṣṭhaṃ ca sūtavākyaṃ niśamya ca
1.010.013c sāntaḥpuraḥ sahāmātyaḥ prayayau yatra sa dvijaḥ
1.010.014a vanāni saritaś caiva vyatikramya śanaiḥ śanaiḥ
1.010.014c abhicakrāma taṃ deśaṃ yatra vai munipuṃgavaḥ
1.010.015a āsādya taṃ dvijaśreṣṭhaṃ romapādasamīpagam
1.010.015c ṛṣiputraṃ dadarśādau dīpyamānam ivānalam
1.010.016a tato rājā yathānyāyaṃ pūjāṃ cakre viśeṣataḥ
1.010.016c sakhitvāt tasya vai rājñaḥ prahṛṣṭenāntarātmanā
1.010.017a romapādena cākhyātam ṛṣiputrāya dhīmate
1.010.017c sakhyaṃ saṃbandhakaṃ caiva tadā taṃ pratyapūjayat
1.010.018a evaṃ susatkṛtas tena sahoṣitvā nararṣabhaḥ
1.010.018c saptāṣṭadivasān rājā rājānam idam abravīt
1.010.019a śāntā tava sutā rājan saha bhartrā viśāmpate
1.010.019c madīyaṃ nagaraṃ yātu kāryaṃ hi mahad udyatam
1.010.020a tatheti rājā saṃśrutya gamanaṃ tasya dhīmataḥ
1.010.020c uvāca vacanaṃ vipraṃ gaccha tvaṃ saha bhāryayā
1.010.021a ṛṣiputraḥ pratiśrutya tathety āha nṛpaṃ tadā
1.010.021c sa nṛpeṇābhyanujñātaḥ prayayau saha bhāryayā
1.010.022a tāv anyonyāñjaliṃ kṛtvā snehāt saṃśliṣya corasā
1.010.022c nanandatur daśaratho romapādaś ca vīryavān
1.010.023a tataḥ suhṛdam āpṛcchya prasthito raghunandanaḥ
1.010.023c paurebhyaḥ preṣayām āsa dūtān vai śīghragāminaḥ
1.010.023e kriyatāṃ nagaraṃ sarvaṃ kṣipram eva svalaṃkṛtam
1.010.024a tataḥ prahṛṣṭāḥ paurās te śrutvā rājānam āgatam
1.010.024c tathā pracakrus tat sarvaṃ rājñā yat preṣitaṃ tadā
1.010.025a tataḥ svalaṃkṛtaṃ rājā nagaraṃ praviveśa ha
1.010.025c śaṅkhadundubhinirghoṣaiḥ puraskṛtya dvijarṣabham
1.010.026a tataḥ pramuditāḥ sarve dṛṣṭvā vai nāgarā dvijam
1.010.026c praveśyamānaṃ satkṛtya narendreṇendrakarmaṇā
1.010.027a antaḥpuraṃ praveśyainaṃ pūjāṃ kṛtvā tu śāstrataḥ
1.010.027c kṛtakṛtyaṃ tadātmānaṃ mene tasyopavāhanāt
1.010.028a antaḥpurāṇi sarvāṇi śāntāṃ dṛṣṭvā tathāgatām
1.010.028c saha bhartrā viśālākṣīṃ prītyānandam upāgaman
1.010.029a pūjyamānā ca tābhiḥ sā rājñā caiva viśeṣataḥ
1.010.029c uvāsa tatra sukhitā kaṃ cit kālaṃ saha dvijā
1.011.001a tataḥ kāle bahutithe kasmiṃś cit sumanohare
1.011.001c vasante samanuprāpte rājño yaṣṭuṃ mano 'bhavat
1.011.002a tataḥ prasādya śirasā taṃ vipraṃ devavarṇinam
1.011.002c yajñāya varayām āsa saṃtānārthaṃ kulasya ca
1.011.003a tatheti ca sa rājānam uvāca ca susatkṛtaḥ
1.011.003c saṃbhārāḥ saṃbhriyantāṃ te turagaś ca vimucyatām
1.011.004a tato rājābravīd vākyaṃ sumantraṃ mantrisattamam
1.011.004c sumantrāvāhaya kṣipram ṛtvijo brahmavādinaḥ
1.011.005a tataḥ sumantras tvaritaṃ gatvā tvaritavikramaḥ
1.011.005c samānayat sa tān viprān samastān vedapāragān
1.011.006a suyajñaṃ vāmadevaṃ ca jābālim atha kāśyapam
1.011.006c purohitaṃ vasiṣṭhaṃ ca ye cānye dvijasattamāḥ
1.011.007a tān pūjayitvā dharmātmā rājā daśarathas tadā
1.011.007c idaṃ dharmārthasahitaṃ ślakṣṇaṃ vacanam abravīt
1.011.008a mama lālapyamānasya putrārthaṃ nāsti vai sukham
1.011.008c tadarthaṃ hayamedhena yakṣyāmīti matir mama
1.011.009a tad ahaṃ yaṣṭum icchāmi śāstradṛṣṭena karmaṇā
1.011.009c ṛṣiputraprabhāvena kāmān prāpsyāmi cāpy aham
1.011.010a tataḥ sādhv iti tad vākyaṃ brāhmaṇāḥ pratyapūjayan
1.011.010c vasiṣṭhapramukhāḥ sarve pārthivasya mukhāc cyutam
1.011.011a ṛṣyaśṛṅgapurogāś ca pratyūcur nṛpatiṃ tadā
1.011.011c saṃbhārāḥ saṃbhriyantāṃ te turagaś ca vimucyatām
1.011.012a sarvathā prāpyase putrāṃś caturo 'mitavikramān
1.011.012c yasya te dhārmikī buddhir iyaṃ putrārtham āgatāḥ
1.011.013a tataḥ prīto 'bhavad rājā śrutvā tad dvijabhāṣitam
1.011.013c amātyāṃś cābravīd rājā harṣeṇedaṃ śubhākṣaram
1.011.014a gurūṇāṃ vacanāc chīghraṃ saṃbhārāḥ saṃbhriyantu me
1.011.014c samarthādhiṣṭhitaś cāśvaḥ sopādhyāyo vimucyatām
1.011.015a sarayvāś cottare tīre yajñabhūmir vidhīyatām
1.011.015c śāntayaś cābhivardhantāṃ yathākalpaṃ yathāvidhi
1.011.016a śakyaḥ kartum ayaṃ yajñaḥ sarveṇāpi mahīkṣitā
1.011.016c nāparādho bhavet kaṣṭo yady asmin kratusattame
1.011.017a chidraṃ hi mṛgayante 'tra vidvāṃso brahmarākṣasāḥ
1.011.017c vidhihīnasya yajñasya sadyaḥ kartā vinaśyati
1.011.018a tad yathāvidhi pūrvaṃ me kratur eṣa samāpyate
1.011.018c tathāvidhānaṃ kriyatāṃ samarthāḥ karaṇeṣv iha
1.011.019a tatheti ca tataḥ sarve mantriṇaḥ pratyapūjayan
1.011.019c pārthivendrasya tad vākyaṃ yathājñaptam akurvata
1.011.020a tato dvijās te dharmajñam astuvan pārthivarṣabham
1.011.020c anujñātās tataḥ sarve punar jagmur yathāgatam
1.011.021a gatānāṃ tu dvijātīnāṃ mantriṇas tān narādhipaḥ
1.011.021c visarjayitvā svaṃ veśma praviveśa mahā dyutiḥ
1.012.001a punaḥ prāpte vasante tu pūrṇaḥ saṃvatsaro 'bhavat
1.012.001c abhivādya vasiṣṭhaṃ ca nyāyataḥ pratipūjya ca
1.012.002a abravīt praśritaṃ vākyaṃ prasavārthaṃ dvijottamam
1.012.002c yajño me kriyatāṃ vipra yathoktaṃ munipuṃgava
1.012.003a yathā na vighnaḥ kriyate yajñāṅgeṣu vidhīyatām
1.012.003c bhavān snigdhaḥ suhṛn mahyaṃ guruś ca paramo bhavān
1.012.004a voḍhavyo bhavatā caiva bhāro yajñasya codyataḥ
1.012.004c tatheti ca sa rājānam abravīd dvijasattamaḥ
1.012.005a kariṣye sarvam evaitad bhavatā yat samarthitam
1.012.005c tato 'bravīd dvijān vṛddhān yajñakarmasu niṣṭhitān
1.012.006a sthāpatye niṣṭhitāṃś caiva vṛddhān paramadhārmikān
1.012.006c karmāntikāñ śilpakārān vardhakīn khanakān api
1.012.007a gaṇakāñ śilpinaś caiva tathaiva naṭanartakān
1.012.007c tathā śucīñ śāstravidaḥ puruṣān subahuśrutān
1.012.008a yajñakarma samīhantāṃ bhavanto rājaśāsanāt
1.012.008c iṣṭakā bahusāhasrī śīghram ānīyatām iti
1.012.009a aupakāryāḥ kriyantāṃ ca rājñāṃ bahuguṇānvitāḥ
1.012.009c brāhmaṇāvasathāś caiva kartavyāḥ śataśaḥ śubhāḥ
1.012.010a bhakṣyānnapānair bahubhiḥ samupetāḥ suniṣṭhitāḥ
1.012.010c tathā paurajanasyāpi kartavyā bahuvistarāḥ
1.012.011a āvāsā bahubhakṣyā vai sarvakāmair upasthitāḥ
1.012.011c tathā jānapadasyāpi janasya bahuśobhanam
1.012.012a dātavyam annaṃ vidhivat satkṛtya na tu līlayā
1.012.012c sarvavarṇā yathā pūjāṃ prāpnuvanti susatkṛtāḥ
1.012.013a na cāvajñā prayoktavyā kāmakrodhavaśād api
1.012.013c yajñakarmasu ye 'vyagrāḥ puruṣāḥ śilpinas tathā
1.012.014a teṣām api viśeṣeṇa pūjā kāryā yathākramam
1.012.014c yathā sarvaṃ suvihitaṃ na kiṃ cit parihīyate
1.012.015a tathā bhavantaḥ kurvantu prītisnigdhena cetasā
1.012.015c tataḥ sarve samāgamya vasiṣṭham idam abruvan
1.012.016a yathoktaṃ tat kariṣyāmo na kiṃ cit parihāsyate
1.012.016c tataḥ sumantram āhūya vasiṣṭho vākyam abravīt
1.012.017a nimantrayasya nṛpatīn pṛthivyāṃ ye ca dhārmikāḥ
1.012.017c brāhmaṇān kṣatriyān vaiśyāñ śūdrāṃś caiva sahasraśaḥ
1.012.018a samānayasva satkṛtya sarvadeśeṣu mānavān
1.012.018c mithilādhipatiṃ śūraṃ janakaṃ satyavikramam
1.012.019a niṣṭhitaṃ sarvaśāstreṣu tathā vedeṣu niṣṭhitam
1.012.019c tam ānaya mahābhāgaṃ svayam eva susatkṛtam
1.012.019e pūrvasaṃbandhinaṃ jñātvā tataḥ pūrvaṃ bravīmi te
1.012.020a tathā kāśipatiṃ snigdhaṃ satataṃ priyavādinam
1.012.020c sadvṛttaṃ devasaṃkāśaṃ svayam evānayasva ha
1.012.021a tathā kekayarājānaṃ vṛddhaṃ paramadhārmikam
1.012.021c śvaśuraṃ rājasiṃhasya saputraṃ tam ihānaya
1.012.022a aṅgeśvaraṃ mahābhāgaṃ romapādaṃ susatkṛtam
1.012.022c vayasyaṃ rājasiṃhasya tam ānaya yaśasvinam
1.012.023a prācīnān sindhusauvīrān saurāṣṭhreyāṃś ca pārthivān
1.012.023c dākṣiṇātyān narendrāṃś ca samastān ānayasva ha
1.012.024a santi snigdhāś ca ye cānye rājānaḥ pṛthivītale
1.012.024c tān ānaya yathākṣipraṃ sānugān sahabāndhavān
1.012.025a vasiṣṭhavākyaṃ tac chrutvā sumantras tvaritas tadā
1.012.025c vyādiśat puruṣāṃs tatra rājñām ānayane śubhān
1.012.026a svayam eva hi dharmātmā prayayau muniśāsanāt
1.012.026c sumantras tvarito bhūtvā samānetuṃ mahīkṣitaḥ
1.012.027a te ca karmāntikāḥ sarve vasiṣṭhāya ca dhīmate
1.012.027c sarvaṃ nivedayanti sma yajñe yad upakalpitam
1.012.028a tataḥ prīto dvijaśreṣṭhas tān sarvān punar abravīt
1.012.028c avajñayā na dātavyaṃ kasya cil līlayāpi vā
1.012.028e avajñayā kṛtaṃ hanyād dātāraṃ nātra saṃśayaḥ
1.012.029a tataḥ kaiś cid ahorātrair upayātā mahīkṣitaḥ
1.012.029c bahūni ratnāny ādāya rājño daśarathasya ha
1.012.030a tato vasiṣṭhaḥ suprīto rājānam idam abravīt
1.012.030c upayātā naravyāghra rājānas tava śāsanāt
1.012.031a mayāpi satkṛtāḥ sarve yathārhaṃ rājasattamāḥ
1.012.031c yajñiyaṃ ca kṛtaṃ rājan puruṣaiḥ susamāhitaiḥ
1.012.032a niryātu ca bhavān yaṣṭuṃ yajñāyatanam antikāt
1.012.032c sarvakāmair upahṛtair upetaṃ vai samantataḥ
1.012.033a tathā vasiṣṭhavacanād ṛṣyaśṛṅgasya cobhayoḥ
1.012.033c śubhe divasa nakṣatre niryāto jagatīpatiḥ
1.012.034a tato vasiṣṭhapramukhāḥ sarva eva dvijottamāḥ
1.012.034c ṛṣyaśṛṅgaṃ puraskṛtya yajñakarmārabhaṃs tadā
1.013.001a atha saṃvatsare pūrṇe tasmin prāpte turaṅgame
1.013.001c sarayvāś cottare tīre rājño yajño 'bhyavartata
1.013.002a ṛṣyaśṛṅgaṃ puraskṛtya karma cakrur dvijarṣabhāḥ
1.013.002c aśvamedhe mahāyajñe rājño 'sya sumahātmanaḥ
1.013.003a karma kurvanti vidhivad yājakā vedapāragāḥ
1.013.003c yathāvidhi yathānyāyaṃ parikrāmanti śāstrataḥ
1.013.004a pravargyaṃ śāstrataḥ kṛtvā tathaivopasadaṃ dvijāḥ
1.013.004c cakruś ca vidhivat sarvam adhikaṃ karma śāstrataḥ
1.013.005a abhipūjya tato hṛṣṭāḥ sarve cakrur yathāvidhi
1.013.005c prātaḥsavanapūrvāṇi karmāṇi munipuṃgavāḥ
1.013.006a na cāhutam abhūt tatra skhalitaṃ vāpi kiṃ cana
1.013.006c dṛśyate brahmavat sarvaṃ kṣemayuktaṃ hi cakrire
1.013.007a na teṣv ahaḥsu śrānto vā kṣudhito vāpi dṛśyate
1.013.007c nāvidvān brāhmaṇas tatra nāśatānucaras tathā
1.013.008a brāhmaṇā bhuñjate nityaṃ nāthavantaś ca bhuñjate
1.013.008c tāpasā bhujate cāpi śramaṇā bhuñjate tathā
1.013.009a vṛddhāś ca vyādhitāś caiva striyo bālās tathaiva ca
1.013.009c aniśaṃ bhuñjamānānāṃ na tṛptir upalabhyate
1.013.010a dīyatāṃ dīyatām annaṃ vāsāṃsi vividhāni ca
1.013.010c iti saṃcoditās tatra tathā cakrur anekaśaḥ
1.013.011a annakūṭāś ca bahavo dṛśyante parvatopamāḥ
1.013.011c divase divase tatra siddhasya vidhivat tadā
1.013.012a annaṃ hi vidhivat svādu praśaṃsanti dvijarṣabhāḥ
1.013.012c aho tṛptāḥ sma bhadraṃ te iti śuśrāva rāghavaḥ
1.013.013a svalaṃkṛtāś ca puruṣā brāhmaṇān paryaveṣayan
1.013.013c upāsate ca tān anye sumṛṣṭamaṇikuṇḍalāḥ
1.013.014a karmāntare tadā viprā hetuvādān bahūn api
1.013.014c prāhuḥ suvāgmino dhīrāḥ parasparajigīṣayā
1.013.015a divase divase tatra saṃstare kuśalā dvijāḥ
1.013.015c sarvakarmāṇi cakrus te yathāśāstraṃ pracoditāḥ
1.013.016a nāṣaḍaṅgavid atrāsīn nāvrato nābahuśrutaḥ
1.013.016c sadasyas tasya vai rājño nāvādakuśalo dvijaḥ
1.013.017a prāpte yūpocchraye tasmin ṣaḍ bailvāḥ khādirās tathā
1.013.017c tāvanto bilvasahitāḥ parṇinaś ca tathāpare
1.013.018a śleṣmātakamayo diṣṭo devadārumayas tathā
1.013.018c dvāv eva tatra vihitau bāhuvyastaparigrahau
1.013.019a kāritāḥ sarva evaite śāstrajñair yajñakovidaiḥ
1.013.019c śobhārthaṃ tasya yajñasya kāñcanālaṃkṛtā bhavan
1.013.020a vinyastā vidhivat sarve śilpibhiḥ sukṛtā dṛḍhāḥ
1.013.020c aṣṭāśrayaḥ sarva eva ślakṣṇarūpasamanvitāḥ
1.013.021a ācchāditās te vāsobhiḥ puṣpair gandhaiś ca bhūṣitāḥ
1.013.021c saptarṣayo dīptimanto virājante yathā divi
1.013.022a iṣṭakāś ca yathānyāyaṃ kāritāś ca pramāṇataḥ
1.013.022c cito 'gnir brāhmaṇais tatra kuśalaiḥ śulbakarmaṇi
1.013.022e sa cityo rājasiṃhasya saṃcitaḥ kuśalair dvijaiḥ
1.013.023a garuḍo rukmapakṣo vai triguṇo 'ṣṭādaśātmakaḥ
1.013.023c niyuktās tatra paśavas tat tad uddiśya daivatam
1.013.024a uragāḥ pakṣiṇaś caiva yathāśāstraṃ pracoditāḥ
1.013.024c śāmitre tu hayas tatra tathā jala carāś ca ye
1.013.025a ṛtvigbhiḥ sarvam evaitan niyuktaṃ śāstratas tadā
1.013.025c paśūnāṃ triśataṃ tatra yūpeṣu niyataṃ tadā
1.013.025e aśvaratnottamaṃ tasya rājño daśarathasya ha
1.013.026a kausalyā taṃ hayaṃ tatra paricarya samantataḥ
1.013.026c kṛpāṇair viśaśāsainaṃ tribhiḥ paramayā mudā
1.013.027a patatriṇā tadā sārdhaṃ susthitena ca cetasā
1.013.027c avasad rajanīm ekāṃ kausalyā dharmakāmyayā
1.013.028a hotādhvaryus tathodgātā hayena samayojayan
1.013.028c mahiṣyā parivṛtthyātha vāvātām aparāṃ tathā
1.013.029a patatriṇas tasya vapām uddhṛtya niyatendriyaḥ
1.013.029c ṛtvik parama saṃpannaḥ śrapayām āsa śāstrataḥ
1.013.030a dhūmagandhaṃ vapāyās tu jighrati sma narādhipaḥ
1.013.030c yathākālaṃ yathānyāyaṃ nirṇudan pāpam ātmanaḥ
1.013.031a hayasya yāni cāṅgāni tāni sarvāṇi brāhmaṇāḥ
1.013.031c agnau prāsyanti vidhivat samastāḥ ṣoḍaśartvijaḥ
1.013.032a plakṣaśākhāsu yajñānām anyeṣāṃ kriyate haviḥ
1.013.032c aśvamedhasya caikasya vaitaso bhāga iṣyate
1.013.033a tryaho 'śvamedhaḥ saṃkhyātaḥ kalpasūtreṇa brāhmaṇaiḥ
1.013.033c catuṣṭomam ahas tasya prathamaṃ parikalpitam
1.013.034a ukthyaṃ dvitīyaṃ saṃkhyātam atirātraṃ tathottaram
1.013.034c kāritās tatra bahavo vihitāḥ śāstradarśanāt
1.013.035a jyotiṣṭomāyuṣī caiva atirātrau ca nirmitau
1.013.035c abhijid viśvajic caiva aptoryāmo mahākratuḥ
1.013.036a prācīṃ hotre dadau rājā diśaṃ svakulavardhanaḥ
1.013.036c adhvaryave pratīcīṃ tu brahmaṇe dakṣiṇāṃ diśam
1.013.037a udgātre tu tathodīcīṃ dakṣiṇaiṣā vinirmitā
1.013.037c aśvamedhe mahāyajñe svayambhuvihite purā
1.013.038a kratuṃ samāpya tu tadā nyāyataḥ puruṣarṣabhaḥ
1.013.038c ṛtvigbhyo hi dadau rājā dharāṃ tāṃ kratuvardhanaḥ
1.013.039a ṛtvijas tv abruvan sarve rājānaṃ gatakalmaṣam
1.013.039c bhavān eva mahīṃ kṛtsnām eko rakṣitum arhati
1.013.040a na bhūmyā kāryam asmākaṃ na hi śaktāḥ sma pālane
1.013.040c ratāḥ svādhyāyakaraṇe vayaṃ nityaṃ hi bhūmipa
1.013.040e niṣkrayaṃ kiṃ cid eveha prayacchatu bhavān iti
1.013.041a gavāṃ śatasahasrāṇi daśa tebhyo dadau nṛpaḥ
1.013.041c daśakoṭiṃ suvarṇasya rajatasya caturguṇam
1.013.042a ṛtvijas tu tataḥ sarve pradaduḥ sahitā vasu
1.013.042c ṛṣyaśṛṅgāya munaye vasiṣṭhāya ca dhīmate
1.013.043a tatas te nyāyataḥ kṛtvā pravibhāgaṃ dvijottamāḥ
1.013.043c suprītamanasaḥ sarve pratyūcur muditā bhṛśam
1.013.044a tataḥ prītamanā rājā prāpya yajñam anuttamam
1.013.044c pāpāpahaṃ svarnayanaṃ dustaraṃ pārthivarṣabhaiḥ
1.013.045a tato 'bravīd ṛṣyaśṛṅgaṃ rājā daśarathas tadā
1.013.045c kulasya vardhanaṃ tat tu kartum arhasi suvrata
1.013.046a tatheti ca sa rājānam uvāca dvijasattamaḥ
1.013.046c bhaviṣyanti sutā rājaṃś catvāras te kulodvahāḥ
1.014.001a medhāvī tu tato dhyātvā sa kiṃ cid idam uttamam
1.014.001c labdhasaṃjñas tatas taṃ tu vedajño nṛpam abravīt
1.014.002a iṣṭiṃ te 'haṃ kariṣyāmi putrīyāṃ putrakāraṇāt
1.014.002c atharvaśirasi proktair mantraiḥ siddhāṃ vidhānataḥ
1.014.003a tataḥ prākramad iṣṭiṃ tāṃ putrīyāṃ putra kāraṇāt
1.014.003c juhāva cāgnau tejasvī mantradṛṣṭena karmaṇā
1.014.004a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
1.014.004c bhāgapratigrahārthaṃ vai samavetā yathāvidhi
1.014.005a tāḥ sametya yathānyāyaṃ tasmin sadasi devatāḥ
1.014.005c abruvaṃl lokakartāraṃ brahmāṇaṃ vacanaṃ mahat
1.014.006a bhagavaṃs tvatprasādena rāvaṇo nāma rākṣasaḥ
1.014.006c sarvānno bādhate vīryāc chāsituṃ taṃ na śaknumaḥ
1.014.007a tvayā tasmai varo dattaḥ prītena bhagavan purā
1.014.007c mānayantaś ca taṃ nityaṃ sarvaṃ tasya kṣamāmahe
1.014.008a udvejayati lokāṃs trīn ucchritān dveṣṭi durmatiḥ
1.014.008c śakraṃ tridaśarājānaṃ pradharṣayitum icchati
1.014.009a ṛṣīn yakṣān sagandharvān asurān brāhmaṇāṃs tathā
1.014.009c atikrāmati durdharṣo varadānena mohitaḥ
1.014.010a nainaṃ sūryaḥ pratapati pārśve vāti na mārutaḥ
1.014.010c calormimālī taṃ dṛṣṭvā samudro 'pi na kampate
1.014.011a tan manan no bhayaṃ tasmād rākṣasād ghoradarśanāt
1.014.011c vadhārthaṃ tasya bhagavann upāyaṃ kartum arhasi
1.014.012a evam uktaḥ suraiḥ sarvaiś cintayitvā tato 'bravīt
1.014.012c hantāyaṃ vihitas tasya vadhopāyo durātmanaḥ
1.014.013a tena gandharvayakṣāṇāṃ devadānavarakṣasām
1.014.013c avadhyo 'smīti vāg uktā tathety uktaṃ ca tan mayā
1.014.014a nākīrtayad avajñānāt tad rakṣo mānuṣāṃs tadā
1.014.014c tasmāt sa mānuṣād vadhyo mṛtur nānyo 'sya vidyate
1.014.015a etac chrutvā priyaṃ vākyaṃ brahmaṇā samudāhṛtam
1.014.015c devā maharṣayaḥ sarve prahṛṣṭās te 'bhavaṃs tadā
1.014.016a etasminn antare viṣṇur upayāto mahādyutiḥ
1.014.016c brahmaṇā ca samāgamya tatra tasthau samāhitaḥ
1.014.017a tam abruvan surāḥ sarve samabhiṣṭūya saṃnatāḥ
1.014.017c tvāṃ niyokṣyāmahe viṣṇo lokānāṃ hitakāmyayā
1.014.018a rājño daśarathasya tvam ayodhyādhipater vibho
1.014.018c dharmajñasya vadānyasya maharṣisamatejasaḥ
1.014.018e tasya bhāryāsu tisṛṣu hrīśrīkīrtyupamāsu ca
1.014.018g viṣṇo putratvam āgaccha kṛtvātmānaṃ caturvidham
1.014.019a tatra tvaṃ mānuṣo bhūtvā pravṛddhaṃ lokakaṇṭakam
1.014.019c avadhyaṃ daivatair viṣṇo samare jahi rāvaṇam
1.014.020a sa hi devān sagandharvān siddhāṃś ca ṛṣisattamān
1.014.020c rākṣaso rāvaṇo mūrkho vīryotsekena bādhate
1.014.021a tad uddhataṃ rāvaṇam ṛddhatejasaṃ; pravṛddhadarpaṃ tridaśeśvaradviṣam
1.014.021c virāvaṇaṃ sādhu tapasvikaṇṭakaṃ; tapasvinām uddhara taṃ bhayāvaham
1.015.001a tato nārāyaṇo viṣṇur niyuktaḥ surasattamaiḥ
1.015.001c jānann api surān evaṃ ślakṣṇaṃ vacanam abravīt
1.015.002a upāyaḥ ko vadhe tasya rākṣasādhipateḥ surāḥ
1.015.002c yam ahaṃ taṃ samāsthāya nihanyām ṛṣikaṇṭakam
1.015.003a evam uktāḥ surāḥ sarve pratyūcur viṣṇum avyayam
1.015.003c mānuṣīṃ tanum āsthāya rāvaṇaṃ jahi saṃyuge
1.015.004a sa hi tepe tapas tīvraṃ dīrghakālam ariṃdama
1.015.004c yena tuṣṭo 'bhavad brahmā lokakṛl lokapūjitaḥ
1.015.005a saṃtuṣṭaḥ pradadau tasmai rākṣasāya varaṃ prabhuḥ
1.015.005c nānāvidhebhyo bhūtebhyo bhayaṃ nānyatra mānuṣāt
1.015.006a avajñātāḥ purā tena varadānena mānavāḥ
1.015.006c tasmāt tasya vadho dṛṣṭo mānuṣebhyaḥ paraṃtapa
1.015.007a ity etad vacanaṃ śrutvā surāṇāṃ viṣṇur ātmavān
1.015.007c pitaraṃ rocayām āsa tadā daśarathaṃ nṛpam
1.015.008a sa cāpy aputro nṛpatis tasmin kāle mahādyutiḥ
1.015.008c ayajat putriyām iṣṭiṃ putrepsur arisūdanaḥ
1.015.009a tato vai yajamānasya pāvakād atulaprabham
1.015.009c prādurbhūtaṃ mahad bhūtaṃ mahāvīryaṃ mahābalam
1.015.010a kṛṣṇaṃ raktāmbaradharaṃ raktāsyaṃ dundubhisvanam
1.015.010c snigdhaharyakṣatanujaśmaśrupravaramūrdhajam
1.015.011a śubhalakṣaṇasaṃpannaṃ divyābharaṇabhūṣitam
1.015.011c śailaśṛṅgasamutsedhaṃ dṛptaśārdūlavikramam
1.015.012a divākarasamākāraṃ dīptānalaśikhopamam
1.015.012c taptajāmbūnadamayīṃ rājatāntaparicchadām
1.015.013a divyapāyasasaṃpūrṇāṃ pātrīṃ patnīm iva priyām
1.015.013c pragṛhya vipulāṃ dorbhyāṃ svayaṃ māyāmayīm iva
1.015.014a samavekṣyābravīd vākyam idaṃ daśarathaṃ nṛpam
1.015.014c prājāpatyaṃ naraṃ viddhi mām ihābhyāgataṃ nṛpa
1.015.015a tataḥ paraṃ tadā rājā pratyuvāca kṛtāñjaliḥ
1.015.015c bhagavan svāgataṃ te 'stu kim ahaṃ karavāṇi te
1.015.016a atho punar idaṃ vākyaṃ prājāpatyo naro 'bravīt
1.015.016c rājann arcayatā devān adya prāptam idaṃ tvayā
1.015.017a idaṃ tu naraśārdūla pāyasaṃ devanirmitam
1.015.017c prajākaraṃ gṛhāṇa tvaṃ dhanyam ārogyavardhanam
1.015.018a bhāryāṇām anurūpāṇām aśnīteti prayaccha vai
1.015.018c tāsu tvaṃ lapsyase putrān yadarthaṃ yajase nṛpa
1.015.019a tatheti nṛpatiḥ prītaḥ śirasā pratigṛhyatām
1.015.019c pātrīṃ devānnasaṃpūrṇāṃ devadattāṃ hiraṇmayīm
1.015.020a abhivādya ca tad bhūtam adbhutaṃ priyadarśanam
1.015.020c mudā paramayā yuktaś cakārābhipradakṣiṇam
1.015.021a tato daśarathaḥ prāpya pāyasaṃ devanirmitam
1.015.021c babhūva paramaprītaḥ prāpya vittam ivādhanaḥ
1.015.022a tatas tad adbhutaprakhyaṃ bhūtaṃ paramabhāsvaram
1.015.022c saṃvartayitvā tat karma tatraivāntaradhīyata
1.015.023a harṣaraśmibhir udyotaṃ tasyāntaḥpuram ābabhau
1.015.023c śāradasyābhirāmasya candrasyeva nabho'ṃśubhiḥ
1.015.024a so 'ntaḥpuraṃ praviśyaiva kausalyām idam abravīt
1.015.024c pāyasaṃ pratigṛhṇīṣva putrīyaṃ tv idam ātmanaḥ
1.015.025a kausalyāyai narapatiḥ pāyasārdhaṃ dadau tadā
1.015.025c ardhād ardhaṃ dadau cāpi sumitrāyai narādhipaḥ
1.015.026a kaikeyyai cāvaśiṣṭārdhaṃ dadau putrārthakāraṇāt
1.015.026c pradadau cāvaśiṣṭārdhaṃ pāyasasyāmṛtopamam
1.015.027a anucintya sumitrāyai punar eva mahīpatiḥ
1.015.027c evaṃ tāsāṃ dadau rājā bhāryāṇāṃ pāyasaṃ pṛthak
1.015.028a tās tv etat pāyasaṃ prāpya narendrasyottamāḥ striyaḥ
1.015.028c saṃmānaṃ menire sarvāḥ praharṣoditacetasaḥ
1.016.001a putratvaṃ tu gate viṣṇau rājñas tasya mahātmanaḥ
1.016.001c uvāca devatāḥ sarvāḥ svayambhūr bhagavān idam
1.016.002a satyasaṃdhasya vīrasya sarveṣāṃ no hitaiṣiṇaḥ
1.016.002c viṣṇoḥ sahāyān balinaḥ sṛjadhvaṃ kāmarūpiṇaḥ
1.016.003a māyāvidaś ca śūrāṃś ca vāyuvegasamāñjave
1.016.003c nayajñān buddhisaṃpannān viṣṇutulyaparākramān
1.016.004a asaṃhāryān upāyajñān divyasaṃhananānvitān
1.016.004c sarvāstraguṇasaṃpannān amṛtaprāśanān iva
1.016.005a apsaraḥsu ca mukhyāsu gandharvīṇāṃ tanūṣu ca
1.016.005c yakṣapannagakanyāsu ṛṣkavidyādharīṣu ca
1.016.006a kiṃnarīṇāṃ ca gātreṣu vānarīṇāṃ tanūṣu ca
1.016.006c sṛjadhvaṃ harirūpeṇa putrāṃs tulyaparākramān
1.016.007a te tathoktā bhagavatā tat pratiśrutya śāsanam
1.016.007c janayām āsur evaṃ te putrān vānararūpiṇaḥ
1.016.008a ṛṣayaś ca mahātmānaḥ siddhavidyādharoragāḥ
1.016.008c cāraṇāś ca sutān vīrān sasṛjur vanacāriṇaḥ
1.016.009a te sṛṣṭā bahusāhasrā daśagrīvavadhodyatāḥ
1.016.009c aprameyabalā vīrā vikrāntāḥ kāmarūpiṇaḥ
1.016.010a te gajācalasaṃkāśā vapuṣmanto mahābalāḥ
1.016.010c ṛkṣavānaragopucchāḥ kṣipram evābhijajñire
1.016.011a yasya devasya yad rūpaṃ veṣo yaś ca parākramaḥ
1.016.011c ajāyata samastena tasya tasya sutaḥ pṛthak
1.016.012a golāṅgūlīṣu cotpannāḥ ke cit saṃmatavikramāḥ
1.016.012c ṛkṣīṣu ca tathā jātā vānarāḥ kiṃnarīṣu ca
1.016.013a śilāpraharaṇāḥ sarve sarve pādapayodhinaḥ
1.016.013c nakhadaṃṣṭrāyudhāḥ sarve sarve sarvāstrakovidāḥ
1.016.014a vicālayeyuḥ śailendrān bhedayeyuḥ sthirān drumān
1.016.014c kṣobhayeyuś ca vegena samudraṃ saritāṃ patim
1.016.015a dārayeyuḥ kṣitiṃ padbhyām āplaveyur mahārṇavam
1.016.015c nabhastalaṃ viśeyuś ca gṛhṇīyur api toyadān
1.016.016a gṛhṇīyur api mātaṅgān mattān pravrajato vane
1.016.016c nardamānāṃś ca nādena pātayeyur vihaṃgamān
1.016.017a īdṛśānāṃ prasūtāni harīṇāṃ kāmarūpimām
1.016.017c śataṃ śatasahasrāṇi yūthapānāṃ mahātmanām
1.016.017e babhūvur yūthapaśreṣṭhā vīrāṃś cājanayan harīn
1.016.018a anye ṛkṣavataḥ prasthān upatasthuḥ sahasraśaḥ
1.016.018c anye nānāvidhāñ śailān kānanāni ca bhejire
1.016.019a sūryaputraṃ ca sugrīvaṃ śakraputraṃ ca vālinam
1.016.019c bhrātarāv upatasthus te sarva eva harīśvarāḥ
1.016.020a tair meghavṛndācalatulyakāyair; mahābalair vānarayūthapālaiḥ
1.016.020c babhūva bhūr bhīmaśarīrarūpaiḥ; samāvṛtā rāmasahāyahetoḥ
1.017.001a nirvṛtte tu kratau tasmin hayamedhe mahātmanaḥ
1.017.001c pratigṛhya surā bhāgān pratijagmur yathāgatam
1.017.002a samāptadīkṣāniyamaḥ patnīgaṇasamanvitaḥ
1.017.002c praviveśa purīṃ rājā sabhṛtyabalavāhanaḥ
1.017.003a yathārhaṃ pūjitās tena rājñā vai pṛthivīśvarāḥ
1.017.003c muditāḥ prayayur deśān praṇamya munipuṃgavam
1.017.004a gateṣu pṛthivīśeṣu rājā daśarathaḥ punaḥ
1.017.004c praviveśa purīṃ śrīmān puraskṛtya dvijottamān
1.017.005a śāntayā prayayau sārdham ṛṣyaśṛṅgaḥ supūjitaḥ
1.017.005c anvīyamāno rājñātha sānuyātreṇa dhīmatā
1.017.006a kausalyājanayad rāmaṃ divyalakṣaṇasaṃyutam
1.017.006c viṣṇor ardhaṃ mahābhāgaṃ putram ikṣvākunandanam
1.017.007a kausalyā śuśubhe tena putreṇāmitatejasā
1.017.007c yathā vareṇa devānām aditir vajrapāṇinā
1.017.008a bharato nāma kaikeyyāṃ jajñe satyaparākramaḥ
1.017.008c sākṣād viṣṇoś caturbhāgaḥ sarvaiḥ samudito guṇaiḥ
1.017.009a atha lakṣmaṇaśatrughnau sumitrājanayat sutau
1.017.009c vīrau sarvāstrakuśalau viṣṇor ardhasamanvitau
1.017.010a rājñaḥ putrā mahātmānaś catvāro jajñire pṛthak
1.017.010c guṇavanto 'nurūpāś ca rucyā proṣṭhapadopamāḥ
1.017.011a atītyaikādaśāhaṃ tu nāma karma tathākarot
1.017.011c jyeṣṭhaṃ rāmaṃ mahātmānaṃ bharataṃ kaikayīsutam
1.017.012a saumitriṃ lakṣmaṇam iti śatrughnam aparaṃ tathā
1.017.012c vasiṣṭhaḥ paramaprīto nāmāni kṛtavāṃs tadā
1.017.012e teṣāṃ janmakriyādīni sarvakarmāṇy akārayat
1.017.013a teṣāṃ ketur iva jyeṣṭho rāmo ratikaraḥ pituḥ
1.017.013c babhūva bhūyo bhūtānāṃ svayambhūr iva saṃmataḥ
1.017.014a sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve lokahite ratāḥ
1.017.014c sarve jñānopasaṃpannāḥ sarve samuditā guṇaiḥ
1.017.015a teṣām api mahātejā rāmaḥ satyaparākramaḥ
1.017.015c bālyāt prabhṛti susnigdho lakṣmaṇo lakṣmivardhanaḥ
1.017.016a rāmasya lokarāmasya bhrātur jyeṣṭhasya nityaśaḥ
1.017.016c sarvapriyakaras tasya rāmasyāpi śarīrataḥ
1.017.017a lakṣmaṇo lakṣmisaṃpanno bahiḥprāṇa ivāparaḥ
1.017.017c na ca tena vinā nidrāṃ labhate puruṣottamaḥ
1.017.017e mṛṣṭam annam upānītam aśnāti na hi taṃ vinā
1.017.018a yadā hi hayam ārūḍho mṛgayāṃ yāti rāghavaḥ
1.017.018c tadainaṃ pṛṣṭhato 'bhyeti sadhanuḥ paripālayan
1.017.019a bharatasyāpi śatrughno lakṣmaṇāvarajo hi saḥ
1.017.019c prāṇaiḥ priyataro nityaṃ tasya cāsīt tathā priyaḥ
1.017.020a sa caturbhir mahābhāgaiḥ putrair daśarathaḥ priyaiḥ
1.017.020c babhūva paramaprīto devair iva pitāmahaḥ
1.017.021a te yadā jñānasaṃpannāḥ sarve samuditā guṇaiḥ
1.017.021c hrīmantaḥ kīrtimantaś ca sarvajñā dīrghadarśinaḥ
1.017.022a atha rājā daśarathas teṣāṃ dārakriyāṃ prati
1.017.022c cintayām āsa dharmātmā sopādhyāyaḥ sabāndhavaḥ
1.017.023a tasya cintayamānasya mantrimadhye mahātmanaḥ
1.017.023c abhyāgacchan mahātejo viśvāmitro mahāmuniḥ
1.017.024a sa rājño darśanākāṅkṣī dvārādhyakṣān uvāca ha
1.017.024c śīghram ākhyāta māṃ prāptaṃ kauśikaṃ gādhinaḥ sutam
1.017.025a tac chrutvā vacanaṃ tasya rājaveśma pradudruvuḥ
1.017.025c saṃbhrāntamanasaḥ sarve tena vākyena coditāḥ
1.017.026a te gatvā rājabhavanaṃ viśvāmitram ṛṣiṃ tadā
1.017.026c prāptam āvedayām āsur nṛpāyekṣvākave tadā
1.017.027a teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā sapurodhāḥ samāhitaḥ
1.017.027c pratyujjagāma saṃhṛṣṭo brahmāṇam iva vāsavaḥ
1.017.028a sa dṛṣṭvā jvalitaṃ dīptyā tāpasaṃ saṃśitavratam
1.017.028c prahṛṣṭavadano rājā tato 'rghyam upahārayat
1.017.029a sa rājñaḥ pratigṛhyārghyaṃ śāstradṛṣṭtena karmaṇā
1.017.029c kuśalaṃ cāvyayaṃ caiva paryapṛcchan narādhipam
1.017.030a vasiṣṭhaṃ ca samāgamya kuśalaṃ munipuṃgavaḥ
1.017.030c ṛṣīṃś ca tān yathā nyāyaṃ mahābhāgān uvāca ha
1.017.031a te sarve hṛṣṭamanasas tasya rājño niveśanam
1.017.031c viviśuḥ pūjitās tatra niṣeduś ca yathārthataḥ
1.017.032a atha hṛṣṭamanā rājā viśvāmitraṃ mahāmunim
1.017.032c uvāca paramodāro hṛṣṭas tam abhipūjayan
1.017.033a yathāmṛtasya saṃprāptir yathā varṣam anūdake
1.017.033c yathā sadṛśadāreṣu putrajanmāprajasya ca
1.017.033e pranaṣṭasya yathā lābho yathā harṣo mahodaye
1.017.033g tathaivāgamanaṃ manye svāgataṃ te mahāmune
1.017.034a kaṃ ca te paramaṃ kāmaṃ karomi kim u harṣitaḥ
1.017.034c pātrabhūto 'si me vipra diṣṭyā prāpto 'si dhārmika
1.017.034e adya me saphalaṃ janma jīvitaṃ ca sujīvitam
1.017.035a pūrvaṃ rājarṣiśabdena tapasā dyotitaprabhaḥ
1.017.035c brahmarṣitvam anuprāptaḥ pūjyo 'si bahudhā mayā
1.017.036a tad adbhutam idaṃ vipra pavitraṃ paramaṃ mama
1.017.036c śubhakṣetragataś cāhaṃ tava saṃdarśanāt prabho
1.017.037a brūhi yat prārthitaṃ tubhyaṃ kāryam āgamanaṃ prati
1.017.037c icchāmy anugṛhīto 'haṃ tvadarthaparivṛddhaye
1.017.038a kāryasya na vimarśaṃ ca gantum arhasi kauśika
1.017.038c kartā cāham aśeṣeṇa daivataṃ hi bhavān mama
1.017.039a iti hṛdayasukhaṃ niśamya vākyaṃ; śrutisukham ātmavatā vinītam uktam
1.017.039c prathitaguṇayaśā guṇair viśiṣṭaḥ; parama ṛṣiḥ paramaṃ jagāma harṣam
1.018.001a tac chrutvā rājasiṃhasya vākyam adbhutavistaram
1.018.001c hṛṣṭaromā mahātejā viśvāmitro 'bhyabhāṣata
1.018.002a sadṛśaṃ rājaśārdūla tavaitad bhuvi nānyataḥ
1.018.002c mahāvaṃśaprasūtasya vasiṣṭhavyapadeśinaḥ
1.018.003a yat tu me hṛdgataṃ vākyaṃ tasya kāryasya niścayam
1.018.003c kuruṣva rājaśārdūla bhava satyapratiśravaḥ
1.018.004a ahaṃ niyamam ātiṣṭha siddhyarthaṃ puruṣarṣabha
1.018.004c tasya vighnakarau dvau tu rākṣasau kāmarūpiṇau
1.018.005a vrate me bahuśaś cīrṇe samāptyāṃ rākṣasāv imau
1.018.005c mārīcaś ca subāhuś ca vīryavantau suśikṣitau
1.018.005e tau māṃsarudhiraugheṇa vediṃ tām abhyavarṣatām
1.018.006a avadhūte tathā bhūte tasmin niyamaniścaye
1.018.006c kṛtaśramo nirutsāhas tasmād deśād apākrame
1.018.007a na ca me krodham utsraṣṭuṃ buddhir bhavati pārthiva
1.018.007c tathābhūtā hi sā caryā na śāpas tatra mucyate
1.018.008a svaputraṃ rājaśārdūla rāmaṃ satyaparākramam
1.018.008c kākapakṣadharaṃ śūraṃ jyeṣṭhaṃ me dātum arhasi
1.018.009a śakto hy eṣa mayā gupto divyena svena tejasā
1.018.009c rākṣasā ye vikartāras teṣām api vināśane
1.018.010a śreyaś cāsmai pradāsyāmi bahurūpaṃ na saṃśayaḥ
1.018.010c trayāṇām api lokānāṃ yena khyātiṃ gamiṣyati
1.018.011a na ca tau rāmam āsādya śaktau sthātuṃ kathaṃ cana
1.018.011c na ca tau rāghavād anyo hantum utsahate pumān
1.018.012a vīryotsiktau hi tau pāpau kālapāśavaśaṃ gatau
1.018.012c rāmasya rājaśārdūla na paryāptau mahātmanaḥ
1.018.013a na ca putrakṛtaṃ snehaṃ kartum arhasi pārthiva
1.018.013c ahaṃ te pratijānāmi hatau tau viddhi rākṣasau
1.018.014a ahaṃ vedmi mahātmānaṃ rāmaṃ satyaparākramam
1.018.014c vasiṣṭho 'pi mahātejā ye ceme tapasi sthitāḥ
1.018.015a yadi te dharmalābhaṃ ca yaśaś ca paramaṃ bhuvi
1.018.015c sthiram icchasi rājendra rāmaṃ me dātum arhasi
1.018.016a yady abhyanujñāṃ kākutstha dadate tava mantriṇaḥ
1.018.016c vasiṣṭha pramukhāḥ sarve tato rāmaṃ visarjaya
1.018.017a abhipretam asaṃsaktam ātmajaṃ dātum arhasi
1.018.017c daśarātraṃ hi yajñasya rāmaṃ rājīvalocanam
1.018.018a nātyeti kālo yajñasya yathāyaṃ mama rāghava
1.018.018c tathā kuruṣva bhadraṃ te mā ca śoke manaḥ kṛthāḥ
1.018.019a ity evam uktvā dharmātmā dharmārthasahitaṃ vacaḥ
1.018.019c virarāma mahātejā viśvāmitro mahāmuniḥ
1.018.020a iti hṛdayamanovidāraṇaṃ; munivacanaṃ tad atīva śuśruvān
1.018.020c narapatir agamad bhayaṃ mahad; vyathitamanāḥ pracacāla cāsanāt
1.019.001a tac chrutvā rājaśārdūla viśvāmitrasya bhāṣitam
1.019.001c muhūrtam iva niḥsaṃjñaḥ saṃjñāvān idam abravīt
1.019.002a ūnaṣoḍaśavarṣo me rāmo rājīvalocanaḥ
1.019.002c na yuddhayogyatām asya paśyāmi saha rākṣasaiḥ
1.019.003a iyam akṣauhiṇī pūrṇā yasyāhaṃ patir īśvaraḥ
1.019.003c anayā saṃvṛto gatvā yodhāhaṃ tair niśācaraiḥ
1.019.004a ime śūrāś ca vikrāntā bhṛtyā me 'straviśāradāḥ
1.019.004c yogyā rakṣogaṇair yoddhuṃ na rāmaṃ netum arhasi
1.019.005a aham eva dhanuṣpāṇir goptā samaramūrdhani
1.019.005c yāvat prāṇān dhariṣyāmi tāvad yotsye niśācaraiḥ
1.019.006a nirvighnā vratavaryā sā bhaviṣyati surakṣitā
1.019.006c ahaṃ tatra gamiṣyāmil na rāma netum arhasi
1.019.007a bālo hy akṛtavidyaś ca na ca vetti balābalam
1.019.007c na cāstrabalasaṃyukto na ca yuddhaviśāradaḥ
1.019.007e na cāsau rakṣasāṃ yogyaḥ kūṭayuddhā hi te dhruvam
1.019.008a viprayukto hi rāmeṇa muhūrtam api notsahe
1.019.008c jīvituṃ muniśārdūla na rāmaṃ netum arhasi
1.019.009a yadi vā rāghavaṃ brahman netum icchasi suvrata
1.019.009c caturaṅgasamāyuktaṃ mayā saha ca taṃ naya
1.019.010a ṣaṣṭir varṣasahasrāṇi jātasya mama kauśikaḥ
1.019.010c duḥkhenotpāditaś cāyaṃ na rāmaṃ netum arhasi
1.019.011a caturṇām ātmajānāṃ hi prītiḥ paramikā mama
1.019.011c jyeṣṭhaṃ dharmapradhānaṃ ca na rāmaṃ netum arhasi
1.019.012a kiṃ vīryā rākṣasās te ca kasya putrāś ca ke ca te
1.019.012c kathaṃ pramāṇāḥ ke caitān rakṣanti munipuṃgava
1.019.013a kathaṃ ca pratikartavyaṃ teṣāṃ rāmeṇa rakṣasām
1.019.013c māmakair vā balair brahman mayā vā kūṭayodhinām
1.019.014a sarvaṃ me śaṃsa bhagavan kathaṃ teṣāṃ mayā raṇe
1.019.014c sthātavyaṃ duṣṭabhāvānāṃ vīryotsiktā hi rākṣasāḥ
1.019.015a tasya tad vacanaṃ śrutvā viśvāmitro 'bhyabhāṣata
1.019.015c paulastyavaṃśaprabhavo rāvaṇo nāma rākṣasaḥ
1.019.016a sa brahmaṇā dattavaras trailokyaṃ bādhate bhṛśam
1.019.016c mahābalo mahāvīryo rākṣasair bahubhir vṛtaḥ
1.019.017a śrūyate hi mahāvīryo rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
1.019.017c sākṣād vaiśravaṇabhrātā putro viśvaraso muneḥ
1.019.018a yadā svayaṃ na yajñasya vighnakartā mahābalaḥ
1.019.018c tena saṃcoditau tau tu rākṣasau sumahā balau
1.019.018e mārīcaś ca subāhuś ca yajñavighnaṃ kariṣyataḥ
1.019.019a ity ukto muninā tena rājovāca muniṃ tadā
1.019.019c na hi śakto 'smi saṃgrāme sthātuṃ tasya durātmanaḥ
1.019.020a sa tvaṃ prasādaṃ dharmajña kuruṣva mama putrake
1.019.020c devadānavagandharvā yakṣāḥ pataga pannagāḥ
1.019.021a na śaktā rāvaṇaṃ soḍhuṃ kiṃ punar mānavā yudhi
1.019.021c sa hi vīryavatāṃ vīryam ādatte yudhi rākṣasaḥ
1.019.022a tena cāhaṃ na śakto 'smi saṃyoddhuṃ tasya vā balaiḥ
1.019.022c sabalo vā muniśreṣṭha sahito vā mamātmajaiḥ
1.019.023a katham apy amaraprakhyaṃ saṃgrāmāṇām akovidam
1.019.023c bālaṃ me tanayaṃ brahman naiva dāsyāmi putrakam
1.019.024a atha kālopamau yuddhe sutau sundopasundayoḥ
1.019.024c yajñavighnakarau tau te naiva dāsyāmi putrakam
1.019.025a mārīcaś ca subāhuś ca vīryavantau suśikṣitau
1.019.025c tayor anyatareṇāhaṃ yoddhā syāṃ sasuhṛdgaṇaḥ
1.020.001a tac chrutvā vacanaṃ tasya snehaparyākulākṣaram
1.020.001c samanyuḥ kauśiko vākyaṃ pratyuvaca mahīpatim
1.020.002a pūrvam arthaṃ pratiśrutya pratijñāṃ hātum icchasi
1.020.002c rāgavāṇām ayukto 'yaṃ kulasyāsya viparyayaḥ
1.020.003a yad idaṃ te kṣamaṃ rājan gamiṣyāmi yathāgatam
1.020.003c mithyāpratijñaḥ kākutstha sukhī bhava sabāndhavaḥ
1.020.004a tasya roṣaparītasya viśvāmitrasya dhīmataḥ
1.020.004c cacāla vasudhā kṛtsnā viveśa ca bhayaṃ surān
1.020.005a trastarūpaṃ tu vijñāya jagat sarvaṃ mahān ṛṣiḥ
1.020.005c nṛpatiṃ suvrato dhīro vasiṣṭho vākyam abravīt
1.020.006a ikṣvākūṇāṃ kule jātaḥ sākṣād dharma ivāparaḥ
1.020.006c dhṛtimānsuvrataḥ śrīmān na dharmaṃ hātum arhasi
1.020.007a triṣu lokeṣu vikhyāto dharmātmā iti rāghavaḥ
1.020.007c svadharmaṃ pratipadyasva nādharmaṃ voḍhum arhasi
1.020.008a saṃśrutyaivaṃ kariṣyāmīty akurvāṇasya rāghava
1.020.008c iṣṭāpūrtavadho bhūyāt tasmād rāmaṃ visarjaya
1.020.009a kṛtāstram akṛtāstraṃ vā nainaṃ śakṣyanti rākṣasāḥ
1.020.009c guptaṃ kuśikaputreṇa jvalanenāmṛtaṃ yathā
1.020.010a eṣa vigrahavān dharma eṣa vīryavatāṃ varaḥ
1.020.010c eṣa buddhyādhiko loke tapasaś ca parāyaṇam
1.020.011a eṣo 'strān vividhān vetti trailokye sacarācare
1.020.011c nainam anyaḥ pumān vetti na ca vetsyanti ke cana
1.020.012a na devā narṣayaḥ ke cin nāsurā na ca rākṣasāḥ
1.020.012c gandharvayakṣapravarāḥ sakiṃnaramahoragāḥ
1.020.013a sarvāstrāṇi kṛśāśvasya putrāḥ paramadhārmikāḥ
1.020.013c kauśikāya purā dattā yadā rājyaṃ praśāsati
1.020.014a te 'pi putrāḥ kṛśāśvasya prajāpatisutāsutāḥ
1.020.014c nakarūpā mahāvīryā dīptimanto jayāvahāḥ
1.020.015a jayā ca suprabhā caiva dakṣakanye sumadhyame
1.020.015c te suvāte 'straśastrāṇi śataṃ parama bhāsvaram
1.020.016a pañcāśataṃ sutāṃl lebhe jayā nāma varān purā
1.020.016c vadhāyāsurasainyānām ameyān kāmarūpiṇaḥ
1.020.017a suprabhājanayac cāpi putrān pañcāśataṃ punaḥ
1.020.017c saṃhārān nāma durdharṣān durākrāmān balīyasaḥ
1.020.018a tāni cāstrāṇi vetty eṣa yathāvat kuśikātmajaḥ
1.020.018c apūrvāṇāṃ ca janane śakto bhūyaś ca dharmavit
1.020.019a evaṃ vīryo mahātejā viśvāmitro mahātapāḥ
1.020.019c na rāmagamane rājan saṃśayaṃ gantum arhasi
1.021.001a tathā vasiṣṭhe bruvati rājā daśarathaḥ sutam
1.021.001c prahṛṣṭavadano rāmam ājuhāva salakṣmaṇam
1.021.002a kṛtasvastyayanaṃ mātrā pitrā daśarathena ca
1.021.002c purodhasā vasiṣṭhena maṅgalair abhimantritam
1.021.003a sa putraṃ mūrdhny upāghrāya rājā daśarathaḥ priyam
1.021.003c dadau kuśikaputrāya suprītenāntarātmanā
1.021.004a tato vāyuḥ sukhasparśo virajasko vavau tadā
1.021.004c viśvāmitragataṃ rāmaṃ dṛṣṭvā rājīvalocanam
1.021.005a puṣpavṛṣṭir mahaty āsīd devadundubhinisvanaḥ
1.021.005c śaṅkhadundubhinirghoṣaḥ prayāte tu mahātmani
1.021.006a viśvāmitro yayāv agre tato rāmo mahāyaśāḥ
1.021.006c kākapakṣadharo dhanvī taṃ ca saumitrir anvagāt
1.021.007a kalāpinau dhanuṣpāṇī śobhayānau diśo daśa
1.021.007c viśvāmitraṃ mahātmānaṃ triśīrṣāv iva pannagau
1.021.007e anujagmatur akṣudrau pitāmaham ivāśvinau
1.021.008a baddhagodhāṅgulitrāṇau khaḍgavantau mahādyutī
1.021.008c sthāṇuṃ devam ivācintyaṃ kumārāv iva pāvakī
1.021.009a adhyardhayojanaṃ gatvā sarayvā dakṣiṇe taṭe
1.021.009c rāmeti madhurā vāṇīṃ viśvāmitro 'bhyabhāṣata
1.021.010a gṛhāṇa vatsa salilaṃ mā bhūt kālasya paryayaḥ
1.021.010c mantragrāmaṃ gṛhāṇa tvaṃ balām atibalāṃ tathā
1.021.011a na śramo na jvaro vā te na rūpasya viparyayaḥ
1.021.011c na ca suptaṃ pramattaṃ vā dharṣayiṣyanti nairṛtāḥ
1.021.012a na bāhvoḥ sadṛśo vīrye pṛthivyām asti kaś cana
1.021.012c triṣu lokeṣu vā rāma na bhavet sadṛśas tava
1.021.013a na saubhāgye na dākṣiṇye na jñāne buddhiniścaye
1.021.013c nottare pratipattavyo samo loke tavānagha
1.021.014a etadvidyādvaye labdhe bhavitā nāsti te samaḥ
1.021.014c balā cātibalā caiva sarvajñānasya mātarau
1.021.015a kṣutpipāse na te rāma bhaviṣyete narottama
1.021.015c balām atibalāṃ caiva paṭhataḥ pathi rāghava
1.021.015e vidyādvayam adhīyāne yaśaś cāpy atulaṃ bhuvi
1.021.016a pitāmahasute hy ete vidye tejaḥsamanvite
1.021.016c pradātuṃ tava kākutstha sadṛśas tvaṃ hi dhārmika
1.021.017a kāmaṃ bahuguṇāḥ sarve tvayy ete nātra saṃśayaḥ
1.021.017c tapasā saṃbhṛte caite bahurūpe bhaviṣyataḥ
1.021.018a tato rāmo jalaṃ spṛṣṭvā prahṛṣṭavadanaḥ śuciḥ
1.021.018c pratijagrāha te vidye maharṣer bhāvitātmanaḥ
1.021.018e vidyāsamudito rāmaḥ śuśubhe bhūrivikramaḥ
1.021.019a gurukāryāṇi sarvāṇi niyujya kuśikātmaje
1.021.019c ūṣus tāṃ rajanīṃ tatra sarayvāṃ susukhaṃ trayaḥ
1.022.001a prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ viśvāmitro mahāmuniḥ
1.022.001c abhyabhāṣata kākutsthaṃ śayānaṃ parṇasaṃstare
1.022.002a kausalyā suprajā rāma pūrvā saṃdhyā pravartate
1.022.002c uttiṣṭha naraśārdūla kartavyaṃ daivam āhnikam
1.022.003a tasyarṣeḥ paramodāraṃ vacaḥ śrutvā nṛpātmajau
1.022.003c snātvā kṛtodakau vīrau jepatuḥ paramaṃ japam
1.022.004a kṛtāhnikau mahāvīryau viśvāmitraṃ tapodhanam
1.022.004c abhivādyābhisaṃhṛṣṭau gamanāyopatasthatuḥ
1.022.005a tau prayāte mahāvīryau divyaṃ tripathagāṃ nadīm
1.022.005c dadṛśāte tatas tatra sarayvāḥ saṃgame śubhe
1.022.006a tatrāśramapadaṃ puṇyam ṛṣīṇām ugratejasām
1.022.006c bahuvarṣasahasrāṇi tapyatāṃ paramaṃ tapaḥ
1.022.007a taṃ dṛṣṭvā paramaprītau rāghavau puṇyam āśramam
1.022.007c ūcatus taṃ mahātmānaṃ viśvāmitram idaṃ vacaḥ
1.022.008a kasyāyam āśramaḥ puṇyaḥ ko nv asmin vasate pumān
1.022.008c bhagavañ śrotum icchāvaḥ paraṃ kautūhalaṃ hi nau
1.022.009a tayos tad vacanaṃ śrutvā prahasya munipuṃgavaḥ
1.022.009c abravīc chrūyatāṃ rāma yasyāyaṃ pūrva āśramaḥ
1.022.010a kandarpo mūrtimān āsīt kāma ity ucyate budhaiḥ
1.022.011a tapasyantam iha sthāṇuṃ niyamena samāhitam
1.022.011c kṛtodvāhaṃ tu deveśaṃ gacchantaṃ samarudgaṇam
1.022.011e dharṣayām āsa durmedhā huṃkṛtaś ca mahātmanā
1.022.012a dagdhasya tasya raudreṇa cakṣuṣā raghunandana
1.022.012c vyaśīryanta śarīrāt svāt sarvagātrāṇi durmateḥ
1.022.013a tasya gātraṃ hataṃ tatra nirdagdhasya mahātmanā
1.022.013c aśarīraḥ kṛtaḥ kāmaḥ krodhād deveśvareṇa ha
1.022.014a anaṅga iti vikhyātas tadā prabhṛti rāghava
1.022.014c sa cāṅgaviṣayaḥ śrīmān yatrāṅgaṃ sa mumoca ha
1.022.015a tasyāyam āśramaḥ puṇyas tasyeme munayaḥ purā
1.022.015c śiṣyā dharmaparā vīra teṣāṃ pāpaṃ na vidyate
1.022.016a ihādya rajanīṃ rāma vasema śubhadarśana
1.022.016c puṇyayoḥ saritor madhye śvas tariṣyāmahe vayam
1.022.017a teṣāṃ saṃvadatāṃ tatra tapo dīrgheṇa cakṣuṣā
1.022.017c vijñāya paramaprītā munayo harṣam āgaman
1.022.018a arghyaṃ pādyaṃ tathātithyaṃ nivedyakuśikātmaje
1.022.018c rāmalakṣmaṇayoḥ paścād akurvann atithikriyām
1.022.019a satkāraṃ samanuprāpya kathābhir abhirañjayan
1.022.019c nyavasan susukhaṃ tatra kāmāśramapade tadā
1.023.001a tataḥ prabhāte vimale kṛtāhnikam ariṃdamau
1.023.001c viśvāmitraṃ puraskṛtya nadyās tīram upāgatau
1.023.002a te ca sarve mahātmāno munayaḥ saṃśitavratāḥ
1.023.002c upasthāpya śubhāṃ nāvaṃ viśvāmitram athābruvan
1.023.003a ārohatu bhavān nāvaṃ rājaputrapuraskṛtaḥ
1.023.003c ariṣṭaṃ gaccha panthānaṃ mā bhūt kālasya paryayaḥ
1.023.004a viśvāmitras tathety uktvā tān ṛṣīn abhipūjya ca
1.023.004c tatāra sahitas tābhyāṃ saritaṃ sāgaraṃ gamām
1.023.005a atha rāmaḥ sarinmadhye papraccha munipuṅgavam
1.023.005c vāriṇo bhidyamānasya kim ayaṃ tumulo dhvaniḥ
1.023.006a rāghavasya vacaḥ śrutvā kautūhala samanvitam
1.023.006c kathayām āsa dharmātmā tasya śabdasya niścayam
1.023.007a kailāsaparvate rāma manasā nirmitaṃ saraḥ
1.023.007c brahmaṇā naraśārdūla tenedaṃ mānasaṃ saraḥ
1.023.008a tasmāt susrāva sarasaḥ sāyodhyām upagūhate
1.023.008c saraḥpravṛttā sarayūḥ puṇyā brahmasaraścyutā
1.023.009a tasyāyam atulaḥ śabdo jāhnavīm abhivartate
1.023.009c vārisaṃkṣobhajo rāma praṇāmaṃ niyataḥ kuru
1.023.010a tābhyāṃ tu tāv ubhau kṛtvā praṇāmam atidhārmikau
1.023.010c tīraṃ dakṣiṇam āsādya jagmatur laghuvikramau
1.023.011a sa vanaṃ ghorasaṃkāśaṃ dṛṣṭvā nṛpavarātmajaḥ
1.023.011c aviprahatam aikṣvākaḥ papraccha munipuṃgavam
1.023.012a aho vanam idaṃ durgaṃ jhillikāgaṇanāditam
1.023.012c bhairavaiḥ śvāpadaiḥ kīrṇaṃ śakuntair dāruṇāravaiḥ
1.023.013a nānāprakāraiḥ śakunair vāśyadbhir bhairavasvanaiḥ
1.023.013c siṃhavyāghravarāhaiś ca vāraṇaiś cāpi śobhitam
1.023.014a dhavāśvakarṇakakubhair bilvatindukapāṭalaiḥ
1.023.014c saṃkīrṇaṃ badarībhiś ca kiṃ nv idaṃ dāruṇaṃ vanam
1.023.015a tam uvāca mahātejā viśvāmitro mahāmuniḥ
1.023.015c śrūyatāṃ vatsa kākutstha yasyaitad dāruṇaṃ vanam
1.023.016a etau janapadau sphītau pūrvam āstāṃ narottama
1.023.016c maladāś ca karūṣāś ca devanirmāṇa nirmitau
1.023.017a purā vṛtravadhe rāma malena samabhiplutam
1.023.017c kṣudhā caiva sahasrākṣaṃ brahmahatyā yadāviśat
1.023.018a tam indraṃ snāpayan devā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ
1.023.018c kalaśaiḥ snāpayām āsur malaṃ cāsya pramocayan
1.023.019a iha bhūmyāṃ malaṃ dattvā dattvā kāruṣam eva ca
1.023.019c śarīrajaṃ mahendrasya tato harṣaṃ prapedire
1.023.020a nirmalo niṣkarūṣaś ca śucir indro yadābhavat
1.023.020c dadau deśasya suprīto varaṃ prabhur anuttamam
1.023.021a imau janapadau sthītau khyātiṃ loke gamiṣyataḥ
1.023.021c maladāś ca karūṣāś ca mamāṅgamaladhāriṇau
1.023.022a sādhu sādhv iti taṃ devāḥ pākaśāsanam abruvan
1.023.022c deśasya pūjāṃ tāṃ dṛṣṭvā kṛtāṃ śakreṇa dhīmatā
1.023.023a etau janapadau sthītau dīrghakālam ariṃdama
1.023.023c maladāś ca karūṣāś ca muditau dhanadhānyataḥ
1.023.024a kasya cit tv atha kālasya yakṣī vai kāmarūpiṇī
1.023.024c balaṃ nāgasahasrasya dhārayantī tadā hy abhūt
1.023.025a tāṭakā nāma bhadraṃ te bhāryā sundasya dhīmataḥ
1.023.025c mārīco rākṣasaḥ putro yasyāḥ śakraparākramaḥ
1.023.026a imau janapadau nityaṃ vināśayati rāghava
1.023.026c maladāṃś ca karūṣāṃś ca tāṭakā duṣṭacāriṇī
1.023.027a seyaṃ panthānam āvārya vasaty atyardhayojane
1.023.027c ata eva ca gantavyaṃ tāṭakāyā vanaṃ yataḥ
1.023.028a svabāhubalam āśritya jahīmāṃ duṣṭacāriṇīm
1.023.028c manniyogād imaṃ deśaṃ kuru niṣkaṇṭakaṃ punaḥ
1.023.029a na hi kaś cid imaṃ deśaṃ śakroty āgantum īdṛśam
1.023.029c yakṣiṇyā ghorayā rāma utsāditam asahyayā
1.023.030a etat te sarvam ākhyātaṃ yathaitad daruṇaṃ vanam
1.023.030c yakṣyā cotsāditaṃ sarvam adyāpi na nivartate
1.024.001a atha tasyāprameyasya muner vacanam uttamam
1.024.001c śrutvā puruṣaśārdūlaḥ pratyuvāca śubhāṃ giram
1.024.002a alpavīryā yadā yakṣāḥ śrūyante munipuṃgava
1.024.002c kathaṃ nāgasahasrasya dhārayaty abalā balam
1.024.003a viśvāmitro 'bravīd vākyaṃ śṛṇu yena balottarā
1.024.003c varadānakṛtaṃ vīryaṃ dhārayaty abalā balam
1.024.004a pūrvam āsīn mahāyakṣaḥ suketur nāma vīryavān
1.024.004c anapatyaḥ śubhācāraḥ sa ca tepe mahat tapaḥ
1.024.005a pitāmahas tu suprītas tasya yakṣapates tadā
1.024.005c kanyāratnaṃ dadau rāma tāṭakāṃ nāma nāmataḥ
1.024.006a dadau nāgasahasrasya balaṃ cāsyāḥ pitāmahaḥ
1.024.006c na tv eva putraṃ yakṣāya dadau brahmā mahāyaśāḥ
1.024.007a tāṃ tu jātāṃ vivardhantīṃ rūpayauvanaśālinīm
1.024.007c jambhaputrāya sundāya dadau bhāryāṃ yaśasvinīm
1.024.008a kasya cit tv atha kālalsya yakṣī putraṃ vyajāyata
1.024.008c mārīcaṃ nāma durdharṣaṃ yaḥ śāpād rākṣaso 'bhavat
1.024.009a sunde tu nihate rāma agastyam ṛṣisattamam
1.024.009c tāṭakā saha putreṇa pradharṣayitum icchati
1.024.010a rākṣasatvaṃ bhajasveti mārīcaṃ vyājahāra saḥ
1.024.010c agastyaḥ paramakruddhas tāṭakām api śaptavān
1.024.011a puruṣādī mahāyakṣī virūpā vikṛtānanā
1.024.011c idaṃ rūpam apahāya dāruṇaṃ rūpam astu te
1.024.012a saiṣā śāpakṛtāmarṣā tāṭakā krodhamūrchitā
1.024.012c deśam utsādayaty enam agastyacaritaṃ śubham
1.024.013a enāṃ rāghava durvṛttāṃ yakṣīṃ paramadāruṇām
1.024.013c gobrāhmaṇahitārthāya jahi duṣṭaparākramām
1.024.014a na hy enāṃ śāpasaṃsṛṣṭāṃ kaś cid utsahate pumān
1.024.014c nihantuṃ triṣu lokeṣu tvām ṛte raghunandana
1.024.015a na hi te strīvadhakṛte ghṛṇā kāryā narottama
1.024.015c cāturvarṇyahitārthāya kartavyaṃ rājasūnunā
1.024.016a rājyabhāraniyuktānām eṣa dharmaḥ sanātanaḥ
1.024.016c adharmyāṃ jahi kākutsha dharmo hy asyā na vidyate
1.024.017a śrūyate hi purā śakro virocanasutāṃ nṛpa
1.024.017c pṛthivīṃ hantum icchantīṃ mantharām abhyasūdayat
1.024.018a viṣṇunā ca purā rāma bhṛgupatnī dṛḍhavratā
1.024.018c anindraṃ lokam icchantī kāvyamātā niṣūditā
1.024.019a etaiś cānyaiś ca bahubhī rājaputramahātmabhiḥ
1.024.019c adharmaniratā nāryo hatāḥ puruṣasattamaiḥ
1.025.001a muner vacanam aklībaṃ śrutvā naravarātmajaḥ
1.025.001c rāghavaḥ prāñjalir bhūtvā pratyuvāca dṛḍhavrataḥ
1.025.002a pitur vacananirdeśāt pitur vacanagauravāt
1.025.002c vacanaṃ kauśikasyeti kartavyam aviśaṅkayā
1.025.003a anuśiṣṭo 'smy ayodhyāyāṃ gurumadhye mahātmanā
1.025.003c pitrā daśarathenāhaṃ nāvajñeyaṃ ca tad vacaḥ
1.025.004a so 'haṃ pitur vacaḥ śrutvā śāsanād brahma vādinaḥ
1.025.004c kariṣyāmi na saṃdehas tāṭakāvadham uttamam
1.025.005a gobrāhmaṇahitārthāya deśasyāsya sukhāya ca
1.025.005c tava caivāprameyasya vacanaṃ kartum udyataḥ
1.025.006a evam uktvā dhanurmadhye baddhvā muṣṭim ariṃdamaḥ
1.025.006c jyāśabdam akarot tīvraṃ diśaḥ śabdena pūrayan
1.025.007a tena śabdena vitrastās tāṭakā vanavāsinaḥ
1.025.007c tāṭakā ca susaṃkruddhā tena śabdena mohitā
1.025.008a taṃ śabdam abhinidhyāya rākṣasī krodhamūrchitā
1.025.008c śrutvā cābhyadravad vegād yataḥ śabdo viniḥsṛtaḥ
1.025.009a tāṃ dṛṣṭvā rāghavaḥ kruddhāṃ vikṛtāṃ vikṛtānanām
1.025.009c pramāṇenātivṛddhāṃ ca lakṣmaṇaṃ so 'bhyabhāṣata
1.025.010a paśya lakṣmaṇa yakṣiṇyā bhairavaṃ dāruṇaṃ vapuḥ
1.025.010c bhidyeran darśanād asyā bhīrūṇāṃ hṛdayāni ca
1.025.011a enāṃ paśya durādharṣāṃ māyā balasamanvitām
1.025.011c vinivṛttāṃ karomy adya hṛtakarṇāgranāsikām
1.025.012a na hy enām utsahe hantuṃ strīsvabhāvena rakṣitām
1.025.012c vīryaṃ cāsyā gatiṃ cāpi haniṣyāmīti me matiḥ
1.025.013a evaṃ bruvāṇe rāme tu tāṭakā krodhamūrchitā
1.025.013c udyamya bāhū garjantī rāmam evābhyadhāvata
1.025.014a tām āpatantīṃ vegena vikrāntām aśanīm iva
1.025.014c śareṇorasi vivyādha sā papāta mamāra ca
1.025.015a tāṃ hatāṃ bhīmasaṃkāśāṃ dṛṣṭvā surapatis tadā
1.025.015c sādhu sādhv iti kākutsthaṃ surāś ca samapūjayan
1.025.016a uvāca paramaprītaḥ sahasrākṣaḥ puraṃdaraḥ
1.025.016c surāś ca sarve saṃhṛṣṭā viśvāmitram athābruvan
1.025.017a mune kauśike bhadraṃ te sendrāḥ sarve marudgaṇāḥ
1.025.017c toṣitāḥ karmaṇānena snehaṃ darśaya rāghave
1.025.018a prajāpater bhṛśāśvasya putrān satyaparākramān
1.025.018c tapobalabhṛtān brahman rāghavāya nivedaya
1.025.019a pātrabhūtaś ca te brahmaṃs tavānugamane dhṛtaḥ
1.025.019c kartavyaṃ ca mahat karma surāṇāṃ rājasūnunā
1.025.020a evam uktvā surāḥ sarve hṛṣṭā jagmur yathāgatam
1.025.020c viśvāmitraṃ pūjayitvā tataḥ saṃdhyā pravartate
1.025.021a tato munivaraḥ prītis tāṭakā vadhatoṣitaḥ
1.025.021c mūrdhni rāmam upāghrāya idaṃ vacanam abravīt
1.025.022a ihādya rajanīṃ rāma vasema śubhadarśana
1.025.022c śvaḥ prabhāte gamiṣyāmas tad āśramapadaṃ mama
1.026.001a atha tāṃ rajanīm uṣya viśvāmiro mahāyaśāḥ
1.026.001c prahasya rāghavaṃ vākyam uvāca madhurākṣaram
1.026.002a patituṣṭo 'smi bhadraṃ te rājaputra mahāyaśaḥ
1.026.002c prītyā paramayā yukto dadāmy astrāṇi sarvaśaḥ
1.026.003a devāsuragaṇān vāpi sagandharvoragān api
1.026.003c yair amitrān prasahyājau vaśīkṛtya jayiṣyasi
1.026.004a tāni divyāni bhadraṃ te dadāmy astrāṇi sarvaśaḥ
1.026.004c daṇḍacakraṃ mahad divyaṃ tava dāsyāmi rāghava
1.026.005a dharmacakraṃ tato vīra kālacakraṃ tathaiva ca
1.026.005c viṣṇucakraṃ tathātyugram aindraṃ cakraṃ tathaiva ca
1.026.006a vajram astraṃ naraśreṣṭha śaivaṃ śūlavaraṃ tathā
1.026.006c astraṃ brahmaśiraś caiva aiṣīkam api rāghava
1.026.007a dadāmi te mahābāho brāhmam astram anuttamam
1.026.007c gade dve caiva kākutstha modakī śikharī ubhe
1.026.008a pradīpte naraśārdūla prayacchāmi nṛpātmaja
1.026.008c dharmapāśam ahaṃ rāma kālapāśaṃ tathaiva ca
1.026.009a vāruṇaṃ pāśam astraṃ ca dadāny aham anuttamam
1.026.009c aśanī dve prayacchāmi śuṣkārdre raghunandana
1.026.010a dadāmi cāstraṃ painākam astraṃ nārāyaṇaṃ tathā
1.026.010c āgneyam astra dayitaṃ śikharaṃ nāma nāmataḥ
1.026.011a vāyavyaṃ prathamaṃ nāma dadāmi tava rāghava
1.026.011c astraṃ hayaśiro nāma krauñcam astraṃ tathaiva ca
1.026.012a śakti dvayaṃ ca kākutstha dadāmi tava cānagha
1.026.012c kaṅkālaṃ musalaṃ ghoraṃ kāpālam atha kaṅkaṇam
1.026.013a dhārayanty asurā yāni dadāmy etāni sarvaśaḥ
1.026.013c vaidyādharaṃ mahāstraṃ ca nandanaṃ nāma nāmataḥ
1.026.014a asiratnaṃ mahābāho dadāmi nṛvarātmaja
1.026.014c gāndharvam astraṃ dayitaṃ mānavaṃ nāma nāmataḥ
1.026.015a prasvāpanapraśamane dadmi sauraṃ ca rāghava
1.026.015c darpaṇaṃ śoṣaṇaṃ caiva saṃtāpanavilāpane
1.026.016a madanaṃ caiva durdharṣaṃ kandarpadayitaṃ tathā
1.026.016c paiśācam astraṃ dayitaṃ mohanaṃ nāma nāmataḥ
1.026.016e pratīccha naraśārdūla rājaputra mahāyaśaḥ
1.026.017a tāmasaṃ naraśārdūla saumanaṃ ca mahābalam
1.026.017c saṃvartaṃ caiva durdharṣaṃ mausalaṃ ca nṛpātmaja
1.026.018a satyam astraṃ mahābāho tathā māyādharaṃ param
1.026.018c ghoraṃ tejaḥprabhaṃ nāma paratejo'pakarṣaṇam
1.026.019a somāstraṃ śiśiraṃ nāma tvāṣṭram astraṃ sudāmanam
1.026.019c dāruṇaṃ ca bhagasyāpi śīteṣum atha mānavam
1.026.020a etān nāma mahābāho kāmarūpān mahābalān
1.026.020c gṛhāṇa paramodārān kṣipram eva nṛpātmaja
1.026.021a sthitas tu prāṅmukho bhūtvā śucir nivaratas tadā
1.026.021c dadau rāmāya suprīto mantragrāmam anuttamam
1.026.022a japatas tu munes tasya viśvāmitrasya dhīmataḥ
1.026.022c upatasthur mahārhāṇi sarvāṇy astrāṇi rāghavam
1.026.023a ūcuś ca muditā rāmaṃ sarve prāñjalayas tadā
1.026.023c ime sma paramodāra kiṃkarās tava rāghava
1.026.024a pratigṛhya ca kākutsthaḥ samālabhya ca pāṇinā
1.026.024c manasā me bhaviṣyadhvam iti tāny abhyacodayat
1.026.025a tataḥ prītamanā rāmo viśvāmitraṃ mahāmunim
1.026.025c abhivādya mahātejā gamanāyopacakrame
1.027.001a pratigṛhya tato 'strāṇi prahṛṣṭavadanaḥ śuciḥ
1.027.001c gacchann eva ca kākutstho viśvāmitram athābravīt
1.027.002a gṛhītāstro 'smi bhagavan durādharṣaḥ surair api
1.027.002c astrāṇāṃ tv aham icchāmi saṃhāraṃ munipuṃgava
1.027.003a evaṃ bruvati kākutsthe viśvāmitro mahāmuniḥ
1.027.003c saṃhāraṃ vyājahārātha dhṛtimān suvrataḥ śuciḥ
1.027.004a satyavantaṃ satyakīrtiṃ dhṛṣṭaṃ rabhasam eva ca
1.027.004c pratihārataraṃ nāma parāṅmukham avāṅmukham
1.027.005a lakṣākṣaviṣamau caiva dṛḍhanābhasunābhakau
1.027.005c daśākṣaśatavaktrau ca daśaśīrṣaśatodarau
1.027.006a padmanābhamahānābhau dundunābhasunābhakau
1.027.006c jyotiṣaṃ kṛśanaṃ caiva nairāśya vimalāv ubhau
1.027.007a yaugandharaharidrau ca daityapramathanau tathā
1.027.007c pitryaṃ saumanasaṃ caiva vidhūtamakarāv ubhau
1.027.008a karavīrakaraṃ caiva dhanadhānyau ca rāghava
1.027.008c kāmarūpaṃ kāmaruciṃ moham āvaraṇaṃ tathā
1.027.009a jṛmbhakaṃ sarvanābhaṃ ca santānavaraṇau tathā
1.027.009c bhṛśāśvatanayān rāma bhāsvarān kāmarūpiṇaḥ
1.027.010a pratīccha mama bhadraṃ te pātrabhūto 'si rāghava
1.027.010c divyabhāsvaradehāś ca mūrtimantaḥ sukhapradāḥ
1.027.011a rāmaṃ prāñjalayo bhūtvābruvan madhurabhāṣiṇaḥ
1.027.011c ime sma naraśārdūla śādhi kiṃ karavāma te
1.027.012a gamyatām iti tān āha yatheṣṭaṃ raghunandanaḥ
1.027.012c mānasāḥ kāryakāleṣu sāhāyyaṃ me kariṣyatha
1.027.013a atha te rāmam āmantrya kṛtvā cāpi pradakṣiṇam
1.027.013c evam astv iti kākutstham uktvā jagmur yathāgatam
1.027.014a sa ca tān rāghavo jñātvā viśvāmitraṃ mahāmunim
1.027.014c gacchann evātha madhuraṃ ślakṣṇaṃ vacanam abravīt
1.027.015a kiṃ nv etan meghasaṃkāśaṃ parvatasyāvidūrataḥ
1.027.015c vṛkṣaṣaṇḍam ito bhāti paraṃ kautūhalaṃ hi me
1.027.016a darśanīyaṃ mṛgākīrṇaṃ manoharam atīva ca
1.027.016c nānāprakāraiḥ śakunair valgubhāṣair alaṃkṛtam
1.027.017a niḥsṛtāḥ sma muniśreṣṭha kāntārād romaharṣaṇāt
1.027.017c anayā tv avagacchāmi deśasya sukhavattayā
1.027.018a sarvaṃ me śaṃsa bhagavan kasyāśramapadaṃ tv idam
1.027.018c saṃprāptā yatra te pāpā brahmaghnā duṣṭacāriṇaḥ
1.028.001a atha tasyāprameyasya tad vanaṃ paripṛcchataḥ
1.028.001c viśvāmitro mahātejā vyākhyātum upacakrame
1.028.002a eṣa pūrvāśramo rāma vāmanasya mahātmanaḥ
1.028.002c siddhāśrama iti khyātaḥ siddho hy atra mahātapāḥ
1.028.003a etasminn eva kāle tu rājā vairocanir baliḥ
1.028.003c nirjitya daivatagaṇān sendrāṃś ca samarudgaṇān
1.028.003e kārayām āsa tad rājyaṃ triṣu lokeṣu viśrutaḥ
1.028.004a bales tu yajamānasya devāḥ sāgnipurogamāḥ
1.028.004c samāgamya svayaṃ caiva viṣṇum ūcur ihāśrame
1.028.005a balir vairocanir viṣṇo yajate yajñam uttamam
1.028.005c asamāpte kratau tasmin svakāryam abhipadyatām
1.028.006a ye cainam abhivartante yācitāra itas tataḥ
1.028.006c yac ca yatra yathāvac ca sarvaṃ tebhyaḥ prayacchati
1.028.007a sa tvaṃ surahitārthāya māyāyogam upāśritaḥ
1.028.007c vāmanatvaṃ gato viṣṇo kuru kalyāṇam uttamam
1.028.008a ayaṃ siddhāśramo nāma prasādāt te bhaviṣyati
1.028.008c siddhe karmaṇi deveśa uttiṣṭha bhagavann itaḥ
1.028.009a atha viṣṇur mahātejā adityāṃ samajāyata
1.028.009c vāmanaṃ rūpam āsthāya vairocanim upāgamat
1.028.010a trīn kramān atha bhikṣitvā pratigṛhya ca mānataḥ
1.028.010c ākramya lokāṃl lokātmā sarvabhūtahite rataḥ
1.028.011a mahendrāya punaḥ prādān niyamya balim ojasā
1.028.011c trailokyaṃ sa mahātejāś cakre śakravaśaṃ punaḥ
1.028.012a tenaiṣa pūrvam ākrānta āśramaḥ śramanāśanaḥ
1.028.012c mayāpi bhaktyā tasyaiṣa vāmanasyopabhujyate
1.028.013a etam āśramam āyānti rākṣasā vighnakāriṇaḥ
1.028.013c atra te puruṣavyāghra hantavyā duṣṭacāriṇaḥ
1.028.014a adya gacchāmahe rāma siddhāśramam anuttamam
1.028.014c tad āśramapadaṃ tāta tavāpy etad yathā mama
1.028.015a taṃ dṛṣṭvā munayaḥ sarve siddhāśramanivāsinaḥ
1.028.015c utpatyotpatya sahasā viśvāmitram apūjayan
1.028.016a yathārhaṃ cakrire pūjāṃ viśvāmitrāya dhīmate
1.028.016c tathaiva rājaputrābhyām akurvann atithikriyām
1.028.017a muhūrtam atha viśrāntau rājaputrāv ariṃdamau
1.028.017c prāñjalī muniśārdūlam ūcatū raghunandanau
1.028.018a adyaiva dīkṣāṃ praviśa bhadraṃ te munipuṃgava
1.028.018c siddhāśramo 'yaṃ siddhaḥ syāt satyam astu vacas tava
1.028.019a evam ukto mahātejā viśvāmitro mahāmuniḥ
1.028.019c praviveśa tadā dīkṣāṃ niyato niyatendriyaḥ
1.028.020a kumārāv api tāṃ rātrim uṣitvā susamāhitau
1.028.020c prabhātakāle cotthāya viśvāmitram avandatām
1.029.001a atha tau deśakālajñau rājaputrāv ariṃdamau
1.029.001c deśe kāle ca vākyajñāv abrūtāṃ kauśikaṃ vacaḥ
1.029.002a bhagavañ śrotum icchāvo yasmin kāle niśācarau
1.029.002c saṃrakṣaṇīyau tau brahman nātivarteta tatkṣaṇam
1.029.003a evaṃ bruvāṇau kākutsthau tvaramāṇau yuyutsayā
1.029.003c sarve te munayaḥ prītāḥ praśaśaṃsur nṛpātmajau
1.029.004a adya prabhṛti ṣaḍrātraṃ rakṣataṃ rāghavau yuvām
1.029.004c dīkṣāṃ gato hy eṣa munir maunitvaṃ ca gamiṣyati
1.029.005a tau tu tad vacanaṃ śrutvā rājaputrau yaśasvinau
1.029.005c anidrau ṣaḍahorātraṃ tapovanam arakṣatām
1.029.006a upāsāṃ cakratur vīrau yattau paramadhanvinau
1.029.006c rarakṣatur munivaraṃ viśvāmitram ariṃdamau
1.029.007a atha kāle gate tasmin ṣaṣṭhe 'hani samāgate
1.029.007c saumitram abravīd rāmo yatto bhava samāhitaḥ
1.029.008a rāmasyaivaṃ bruvāṇasya tvaritasya yuyutsayā
1.029.008c prajajvāla tato vediḥ sopādhyāyapurohitā
1.029.009a mantravac ca yathānyāyaṃ yajño 'sau saṃpravartate
1.029.009c ākāśe ca mahāñ śabdaḥ prādur āsīd bhayānakaḥ
1.029.010a āvārya gaganaṃ megho yathā prāvṛṣi nirgataḥ
1.029.010c tathā māyāṃ vikurvāṇau rākṣasāv abhyadhāvatām
1.029.011a mārīcaś ca subāhuś ca tayor anucarās tathā
1.029.011c āgamya bhīmasaṃkāśā rudhiraughān avāsṛjan
1.029.012a tāv āpatantau sahasā dṛṣṭvā rājīvalocanaḥ
1.029.012c lakṣmaṇaṃ tv abhisaṃprekṣya rāmo vacanam abravīt
1.029.013a paśya lakṣmaṇa durvṛttān rākṣasān piśitāśanān
1.029.013c mānavāstrasamādhūtān anilena yathāghanān
1.029.014a mānavaṃ paramodāram astraṃ paramabhāsvaram
1.029.014c cikṣepa paramakruddho mārīcor asi rāghavaḥ
1.029.015a sa tena paramāstreṇa mānavena samāhitaḥ
1.029.015c saṃpūrṇaṃ yojanaśataṃ kṣiptaḥ sāgarasaṃplave
1.029.016a vicetanaṃ vighūrṇantaṃ śīteṣubalapīḍitam
1.029.016c nirastaṃ dṛśya mārīcaṃ rāmo lakṣmaṇam abravīt
1.029.017a paśya lakṣmaṇa śīteṣuṃ mānavaṃ dharmasaṃhitam
1.029.017c mohayitvā nayaty enaṃ na ca prāṇair viyujyate
1.029.018a imān api vadhiṣyāmi nirghṛṇān duṣṭacāriṇaḥ
1.029.018c rākṣasān pāpakarmasthān yajñaghnān rudhirāśanān
1.029.019a vigṛhya sumahac cāstram āgneyaṃ raghunandanaḥ
1.029.019c subāhur asi cikṣepa sa viddhaḥ prāpatad bhuvi
1.029.020a śeṣān vāyavyam ādāya nijaghāna mahāyaśāḥ
1.029.020c rāghavaḥ paramodāro munīnāṃ mudam āvahan
1.029.021a sa hatvā rākṣasān sarvān yajñaghnān raghunandanaḥ
1.029.021c ṛṣibhiḥ pūjitas tatra yathendro vijaye purā
1.029.022a atha yajñe samāpte tu viśvāmitro mahāmuniḥ
1.029.022c nirītikā diśo dṛṣṭvā kākutstham idam abravīt
1.029.023a kṛtārtho 'smi mahābāho kṛtaṃ guruvacas tvayā
1.029.023c siddhāśramam idaṃ satyaṃ kṛtaṃ rāma mahāyaśaḥ
1.030.001a atha tāṃ rajanīṃ tatra kṛtārthau rāmalakṣaṇau
1.030.001c ūṣatur muditau vīrau prahṛṣṭenāntarātmanā
1.030.002a prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ kṛtapaurvāhṇikakriyau
1.030.002c viśvāmitram ṛṣīṃś cānyān sahitāv abhijagmatuḥ
1.030.003a abhivādya muniśreṣṭhaṃ jvalantam iva pāvakam
1.030.003c ūcatur madhurodāraṃ vākyaṃ madhurabhāṣiṇau
1.030.004a imau svo muniśārdūla kiṃkarau samupasthitau
1.030.004c ājñāpaya yatheṣṭaṃ vai śāsanaṃ karavāva kim
1.030.005a evam ukte tatas tābhyāṃ sarva eva maharṣayaḥ
1.030.005c viśvāmitraṃ puraskṛtya rāmaṃ vacanam abruvan
1.030.006a maithilasya naraśreṣṭha janakasya bhaviṣyati
1.030.006c yajñaḥ paramadharmiṣṭhas tatra yāsyāmahe vayam
1.030.007a tvaṃ caiva naraśārdūla sahāsmābhir gamiṣyasi
1.030.007c adbhutaṃ ca dhanūratnaṃ tatra tvaṃ draṣṭum arhasi
1.030.008a tad dhi pūrvaṃ naraśreṣṭha dattaṃ sadasi daivataiḥ
1.030.008c aprameyabalaṃ ghoraṃ makhe paramabhāsvaram
1.030.009a nāsya devā na gandharvā nāsurā na ca rākṣasāḥ
1.030.009c kartum āropaṇaṃ śaktā na kathaṃ cana mānuṣāḥ
1.030.010a dhanuṣas tasya vīryaṃ hi jijñāsanto mahīkṣitaḥ
1.030.010c na śekur āropayituṃ rājaputrā mahābalāḥ
1.030.011a tad dhanur naraśārdūla maithilasya mahātmanaḥ
1.030.011c tatra drakṣyasi kākutstha yajñaṃ cādbhutadarśanam
1.030.012a tad dhi yajñaphalaṃ tena maithilenottamaṃ dhanuḥ
1.030.012c yācitaṃ naraśārdūla sunābhaṃ sarvadaivataiḥ
1.030.013a evam uktvā munivaraḥ prasthānam akarot tadā
1.030.013c sarṣisaṃghaḥ sakākutstha āmantrya vanadevatāḥ
1.030.014a svasti vo 'stu gamiṣyāmi siddhaḥ siddhāśramād aham
1.030.014c uttare jāhnavītīre himavantaṃ śiloccayam
1.030.015a pradakṣiṇaṃ tataḥ kṛtvā siddhāśramam anuttamam
1.030.015c uttarāṃ diśam uddiśya prasthātum upacakrame
1.030.016a taṃ vrajantaṃ munivaram anvagād anusāriṇām
1.030.016c śakaṭī śatamātraṃ tu prayāṇe brahmavādinām
1.030.017a mṛgapakṣigaṇāś caiva siddhāśramanivāsinaḥ
1.030.017c anujagmur mahātmānaṃ viśvāmitraṃ mahāmunim
1.030.018a te gatvā dūram adhvānaṃ lambamāne divākare
1.030.018c vāsaṃ cakrur munigaṇāḥ śoṇākūle samāhitāḥ
1.030.019a te 'staṃ gate dinakare snātvā hutahutāśanāḥ
1.030.019c viśvāmitraṃ puraskṛtya niṣedur amitaujasaḥ
1.030.020a rāmo 'pi sahasaumitrir munīṃs tān abhipūjya ca
1.030.020c agrato niṣasādātha viśvāmitrasya dhīmataḥ
1.030.021a atha rāmo mahātejā viśvāmitraṃ mahāmunim
1.030.021c papraccha muniśārdūlaṃ kautūhalasamanvitaḥ
1.030.022a bhagavan ko nv ayaṃ deśaḥ samṛddhavanaśobhitaḥ
1.030.022c śrotum icchāmi bhadraṃ te vaktum arhasi tattvataḥ
1.030.023a codito rāmavākyena kathayām āsa suvrataḥ
1.030.023c tasya deśasya nikhilam ṛṣimadhye mahātapāḥ
1.031.001a brahmayonir mahān āsīt kuśo nāma mahātapāḥ
1.031.001c vaidarbhyāṃ janayām āsa caturaḥ sadṛśān sutān
1.031.002a kuśāmbaṃ kuśanābhaṃ ca ādhūrta rajasaṃ vasum
1.031.002c dīptiyuktān mahotsāhān kṣatradharmacikīrṣayā
1.031.002e tān uvāca kuśaḥ putrān dharmiṣṭhān satyavādinaḥ
1.031.003a kuśasya vacanaṃ śrutvā catvāro lokasaṃmatāḥ
1.031.003c niveśaṃ cakrire sarve purāṇāṃ nṛvarās tadā
1.031.004a kuśāmbas tu mahātejāḥ kauśāmbīm akarot purīm
1.031.004c kuśanābhas tu dharmātmā paraṃ cakre mahodayam
1.031.005a ādhūrtarajaso rāma dharmāraṇyaṃ mahīpatiḥ
1.031.005c cakre puravaraṃ rājā vasuś cakre girivrajam
1.031.006a eṣā vasumatī rāma vasos tasya mahātmanaḥ
1.031.006c ete śailavarāḥ pañca prakāśante samantataḥ
1.031.007a sumāgadhī nadī ramyā māgadhān viśrutāyayau
1.031.007c pañcānāṃ śailamukhyānāṃ madhye māleva śobhate
1.031.008a saiṣā hi māgadhī rāma vasos tasya mahātmanaḥ
1.031.008c pūrvābhicaritā rāma sukṣetrā sasyamālinī
1.031.009a kuśanābhas tu rājarṣiḥ kanyāśatam anuttamam
1.031.009c janayām āsa dharmātmā ghṛtācyāṃ raghunandana
1.031.010a tās tu yauvanaśālinyo rūpavatyaḥ svalaṃkṛtāḥ
1.031.010c udyānabhūmim āgamya prāvṛṣīva śatahradāḥ
1.031.011a gāyantyo nṛtyamānāś ca vādayantyaś ca rāghava
1.031.011c āmodaṃ paramaṃ jagmur varābharaṇabhūṣitāḥ
1.031.012a atha tāś cārusarvāṅgyo rūpeṇāpratimā bhuvi
1.031.012c udyānabhūmim āgamya tārā iva ghanāntare
1.031.013a tāḥ sarvaguṇasaṃpannā rūpayauvanasaṃyutāḥ
1.031.013c dṛṣṭvā sarvātmako vāyur idaṃ vacanam abravīt
1.031.014a ahaṃ vaḥ kāmaye sarvā bhāryā mama bhaviṣyatha
1.031.014c mānuṣas tyajyatāṃ bhāvo dīrgham āyur avāpsyatha
1.031.015a tasya tad vacanaṃ śrutvā vāyor akliṣṭakarmaṇaḥ
1.031.015c apahāsya tato vākyaṃ kanyāśatam athābravīt
1.031.016a antaś carasi bhūtānāṃ sarveṣāṃ tvaṃ surottama
1.031.016c prabhāvajñāś ca te sarvāḥ kim asmān avamanyase
1.031.017a kuśanābhasutāḥ sarvāḥ samarthās tvāṃ surottama
1.031.017c sthānāc cyāvayituṃ devaṃ rakṣāmas tu tapo vayam
1.031.018a mā bhūt sa kālo durmedhaḥ pitaraṃ satyavādinam
1.031.018c nāvamanyasva dharmeṇa svayaṃvaram upāsmahe
1.031.019a pitā hi prabhur asmākaṃ daivataṃ paramaṃ hi saḥ
1.031.019c yasya no dāsyati pitā sa no bhartā bhaviṣyati
1.031.020a tāsāṃ tad vacanaṃ śrutvā vāyuḥ paramakopanaḥ
1.031.020c praviśya sarvagātrāṇi babhañja bhagavān prabhuḥ
1.031.021a tāḥ kanyā vāyunā bhagnā viviśur nṛpater gṛham
1.031.021c dṛṣṭvā bhagnās tadā rājā saṃbhrānta idam abravīt
1.031.022a kim idaṃ kathyatāṃ putryaḥ ko dharmam avamanyate
1.031.022c kubjāḥ kena kṛtāḥ sarvā veṣṭantyo nābhibhāṣatha
1.032.001a tasya tad vacanaṃ śrutvā kuśanābhasya dhīmataḥ
1.032.001c śirobhiś caraṇau spṛṣṭvā kanyāśatam abhāṣata
1.032.002a vāyuḥ sarvātmako rājan pradharṣayitum icchati
1.032.002c aśubhaṃ mārgam āsthāya na dharmaṃ pratyavekṣate
1.032.003a pitṛmatyaḥ sma bhadraṃ te svacchande na vayaṃ sthitāḥ
1.032.003c pitaraṃ no vṛṇīṣva tvaṃ yadi no dāsyate tava
1.032.004a tena pāpānubandhena vacanaṃ na pratīcchatā
1.032.004c evaṃ bruvantyaḥ sarvāḥ sma vāyunā nihatā bhṛṣam
1.032.005a tāsāṃ tadvacanaṃ śrutvā rājā paramadhārmikaḥ
1.032.005c pratyuvāca mahātejāḥ kanyāśatam anuttamam
1.032.006a kṣāntaṃ kṣamāvatāṃ putryaḥ kartavyaṃ sumahat kṛtam
1.032.006c aikamatyam upāgamya kulaṃ cāvekṣitaṃ mama
1.032.007a alaṃkāro hi nārīṇāṃ kṣamā tu puruṣasya vā
1.032.007c duṣkaraṃ tac ca vaḥ kṣāntaṃ tridaśeṣu viśeṣataḥ
1.032.008a yādṛśīr vaḥ kṣamā putryaḥ sarvāsām aviśeṣataḥ
1.032.008c kṣamā dānaṃ kṣamā yajñaḥ kṣamā satyaṃ ca putrikāḥ
1.032.009a kṣamā yaśaḥ kṣamā dharmaḥ kṣamāyāṃ viṣṭhitaṃ jagat
1.032.009c visṛjya kanyāḥ kākutstha rājā tridaśavikramaḥ
1.032.010a mantrajño mantrayām āsa pradānaṃ saha mantribhiḥ
1.032.010c deśe kāle pradānasya sadṛśe pratipādanam
1.032.011a etasminn eva kāle tu cūlī nāma mahāmuniḥ
1.032.011c ūrdhvaretāḥ śubhācāro brāhmaṃ tapa upāgamat
1.032.012a tapyantaṃ tam ṛṣiṃ tatra gandharvī paryupāsate
1.032.012c somadā nāma bhadraṃ te ūrmilā tanayā tadā
1.032.013a sā ca taṃ praṇatā bhūtvā śuśrūṣaṇaparāyaṇā
1.032.013c uvāsa kāle dharmiṣṭhā tasyās tuṣṭo 'bhavad guruḥ
1.032.014a sa ca tāṃ kālayogena provāca raghunandana
1.032.014c parituṣṭo 'smi bhadraṃ te kiṃ karomi tava priyam
1.032.015a parituṣṭaṃ muniṃ jñātvā gandharvī madhurasvaram
1.032.015c uvāca paramaprītā vākyajñā vākyakovidam
1.032.016a lakṣmyā samudito brāhmyā brahmabhūto mahātapāḥ
1.032.016c brāhmeṇa tapasā yuktaṃ putram icchāmi dhārmikam
1.032.017a apatiś cāsmi bhadraṃ te bhāryā cāsmi na kasya cit
1.032.017c brāhmeṇopagatāyāś ca dātum arhasi me sutam
1.032.018a tasyāḥ prasanno brahmarṣir dadau putram anuttamam
1.032.018c brahmadatta iti khyātaṃ mānasaṃ cūlinaḥ sutam
1.032.019a sa rājā brahmadattas tu purīm adhyavasat tadā
1.032.019c kāmpilyāṃ parayā lakṣmyā devarājo yathā divam
1.032.020a sa buddhiṃ kṛtavān rājā kuśanābhaḥ sudhārmikaḥ
1.032.020c brahmadattāya kākutstha dātuṃ kanyāśataṃ tadā
1.032.021a tam āhūya mahātejā brahmadattaṃ mahīpatiḥ
1.032.021c dadau kanyāśataṃ rājā suprītenāntarātmanā
1.032.022a yathākramaṃ tataḥ pāṇiṃ jagrāha raghunandana
1.032.022c brahmadatto mahī pālas tāsāṃ devapatir yathā
1.032.023a spṛṣṭamātre tataḥ pāṇau vikubjā vigatajvarāḥ
1.032.023c yuktāḥ paramayā lakṣmyā babhuḥ kanyāśataṃ tadā
1.032.024a sa dṛṣṭvā vāyunā muktāḥ kuśanābho mahīpatiḥ
1.032.024c babhūva paramaprīto harṣaṃ lebhe punaḥ punaḥ
1.032.025a kṛtodvāhaṃ tu rājānaṃ brahmadattaṃ mahīpatiḥ
1.032.025c sadāraṃ preṣayām āsa sopādhyāya gaṇaṃ tadā
1.032.026a somadāpi susaṃhṛṣṭā putrasya sadṛśīṃ kriyām
1.032.026c yathānyāyaṃ ca gandharvī snuṣās tāḥ pratyanandata
1.033.001a kṛtodvāhe gate tasmin brahmadatte ca rāghava
1.033.001c aputraḥ putralābhāya pautrīm iṣṭim akalpayat
1.033.002a iṣṭyāṃ tu vartamānāyāṃ kuśanābhaṃ mahīpatim
1.033.002c uvāca paramaprītaḥ kuśo brahmasutas tadā
1.033.003a putras te sadṛśaḥ putra bhaviṣyati sudhārmikaḥ
1.033.003c gādhiṃ prāpsyasi tena tvaṃ kīrtiṃ loke ca śāśvatīm
1.033.004a evam uktvā kuśo rāma kuśanābhaṃ mahīpatim
1.033.004c jagāmākāśam āviśya brahmalokaṃ sanātanam
1.033.005a kasya cit tv atha kālasya kuśanābhasya dhīmataḥ
1.033.005c jajñe paramadharmiṣṭho gādhir ity eva nāmataḥ
1.033.006a sa pitā mama kākutstha gādhiḥ paramadhārmikaḥ
1.033.006c kuśavaṃśaprasūto 'smi kauśiko raghunandana
1.033.007a pūrvajā bhaginī cāpi mama rāghava suvratā
1.033.007c nāmnā satyavatī nāma ṛcīke pratipāditā
1.033.008a saśarīrā gatā svargaṃ bhartāram anuvartinī
1.033.008c kauśikī paramodārā sā pravṛttā mahānadī
1.033.009a divyā puṇyodakā ramyā himavantam upāśritā
1.033.009c lokasya hitakāmārthaṃ pravṛttā bhaginī mama
1.033.010a tato 'haṃ himavatpārśve vasāmi niyataḥ sukham
1.033.010c bhaginyāḥ snehasaṃyuktaḥ kauśikyā raghunandana
1.033.011a sā tu satyavatī puṇyā satye dharme pratiṣṭhitā
1.033.011c pativratā mahābhāgā kauśikī saritāṃ varā
1.033.012a ahaṃ hi niyamād rāma hitvā tāṃ samupāgataḥ
1.033.012c siddhāśramam anuprāpya siddho 'smi tava tejasā
1.033.013a eṣā rāma mamotpattiḥ svasya vaṃśasya kīrtitā
1.033.013c deśasya ca mahābāho yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
1.033.014a gato 'rdharātraḥ kākutstha kathāḥ kathayato mama
1.033.014c nidrām abhyehi bhadraṃ te mā bhūd vighno 'dhvanīha naḥ
1.033.015a niṣpandās taravaḥ sarve nilīnā mṛgapakṣiṇaḥ
1.033.015c naiśena tamasā vyāptā diśaś ca raghunandana
1.033.016a śanair viyujyate saṃdhyā nabho netrair ivāvṛtam
1.033.016c nakṣatratārāgahanaṃ jyotirbhir avabhāsate
1.033.017a uttiṣṭhati ca śītāṃśuḥ śaśī lokatamonudaḥ
1.033.017c hlādayan prāṇināṃ loke manāṃsi prabhayā vibho
1.033.018a naiśāni sarvabhūtāni pracaranti tatas tataḥ
1.033.018c yakṣarākṣasasaṃghāś ca raudrāś ca piśitāśanāḥ
1.033.019a evam uktvā mahātejā virarāma mahāmuniḥ
1.033.019c sādhu sādhv iti taṃ sarve munayo hy abhyapūjayan
1.033.020a rāmo 'pi saha saumitriḥ kiṃ cid āgatavismayaḥ
1.033.020c praśasya muniśārdūlaṃ nidrāṃ samupasevate
1.034.001a upāsya rātriśeṣaṃ tu śoṇākūle maharṣibhiḥ
1.034.001c niśāyāṃ suprabhātāyāṃ viśvāmitro 'bhyabhāṣata
1.034.002a suprabhātā niśā rāma pūrvā saṃdhyā pravartate
1.034.002c uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṃ te gamanāyābhirocaya
1.034.003a tac chrutvā vacanaṃ tasya kṛtvā paurvāhṇikīṃ kriyām
1.034.003c gamanaṃ rocayām āsa vākyaṃ cedam uvāca ha
1.034.004a ayaṃ śoṇaḥ śubhajalo gādhaḥ pulinamaṇḍitaḥ
1.034.004c katareṇa pathā brahman saṃtariṣyāmahe vayam
1.034.005a evam uktas tu rāmeṇa viśvāmitro 'bravīd idam
1.034.005c eṣa panthā mayoddiṣṭo yena yānti maharṣayaḥ
1.034.006a te gatvā dūram adhvānaṃ gate 'rdhadivase tadā
1.034.006c jāhnavīṃ saritāṃ śreṣṭhāṃ dadṛśur munisevitām
1.034.007a tāṃ dṛṣṭvā puṇyasalilāṃ haṃsasārasasevitām
1.034.007c babhūvur muditāḥ sarve munayaḥ saharāghavāḥ
1.034.007e tasyās tīre tataś cakrus te āvāsaparigraham
1.034.008a tataḥ snātvā yathānyāyaṃ saṃtarpya pitṛdevatāḥ
1.034.008c hutvā caivāgnihotrāṇi prāśya cāmṛtavad dhaviḥ
1.034.009a viviśur jāhnavītīre śucau muditamānasāḥ
1.034.009c viśvāmitraṃ mahātmānaṃ parivārya samantataḥ
1.034.010a saṃprahṛṣṭamanā rāmo viśvāmitram athābravīt
1.034.010c bhagavañ śrotum icchāmi gaṅgāṃ tripathagāṃ nadīm
1.034.010e trailokyaṃ katham ākramya gatā nadanadīpatim
1.034.011a codito rāma vākyena viśvāmitro mahāmuniḥ
1.034.011c vṛddhiṃ janma ca gaṅgāyā vaktum evopacakrame
1.034.012a śailendro himavān nāma dhātūnām ākaro mahān
1.034.012c tasya kanyā dvayaṃ rāma rūpeṇāpratimaṃ bhuvi
1.034.013a yā meruduhitā rāma tayor mātā sumadhyamā
1.034.013c nāmnā menā manojñā vai patnī himavataḥ priyā
1.034.014a tasyāṃ gaṅgeyam abhavaj jyeṣṭhā himavataḥ sutā
1.034.014c umā nāma dvitīyābhūt kanyā tasyaiva rāghava
1.034.015a atha jyeṣṭhāṃ surāḥ sarve devatārthacikīrṣayā
1.034.015c śailendraṃ varayām āsur gaṅgāṃ tripathagāṃ nadīm
1.034.016a dadau dharmeṇa himavāṃs tanayāṃ lokapāvanīm
1.034.016c svacchandapathagāṃ gaṅgāṃ trailokyahitakāmyayā
1.034.017a pratigṛhya trilokārthaṃ trilokahitakāriṇaḥ
1.034.017c gaṅgām ādāya te 'gacchan kṛtārthenāntarātmanā
1.034.018a yā cānyā śailaduhitā kanyāsīd raghunandana
1.034.018c ugraṃ sā vratam āsthāya tapas tepe tapodhanā
1.034.019a ugreṇa tapasā yuktāṃ dadau śailavaraḥ sutām
1.034.019c rudrāyāpratirūpāya umāṃ lokanamaskṛtām
1.034.020a ete te śaila rājasya sute lokanamaskṛte
1.034.020c gaṅgā ca saritāṃ śreṣṭhā umā devī ca rāghava
1.034.021a etat te dharmam ākhyātaṃ yathā tripathagā nadī
1.034.021c khaṃ gatā prathamaṃ tāta gatiṃ gatimatāṃ vara
1.035.001a ukta vākye munau tasminn ubhau rāghavalakṣmaṇau
1.035.001c pratinandya kathāṃ vīrāv ūcatur munipuṃgavam
1.035.002a dharmayuktam idaṃ brahman kathitaṃ paramaṃ tvayā
1.035.002c duhituḥ śailarājasya jyeṣṭhāya vaktum arhasi
1.035.003a vistaraṃ vistarajño 'si divyamānuṣasaṃbhavam
1.035.003c trīn patho hetunā kena pāvayel lokapāvanī
1.035.004a kathaṃ gaṅgāṃ tripathagā viśrutā sariduttamā
1.035.004c triṣu lokeṣu dharmajña karmabhiḥ kaiḥ samanvitā
1.035.005a tathā bruvati kākutsthe viśvāmitras tapodhanaḥ
1.035.005c nikhilena kathāṃ sarvām ṛṣimadhye nyavedayat
1.035.006a purā rāma kṛtodvāhaḥ śitikaṇṭho mahātapāḥ
1.035.006c dṛṣṭvā ca spṛhayā devīṃ maithunāyopacakrame
1.035.007a śitikaṇṭhasya devasya divyaṃ varṣaśataṃ gatam
1.035.007c na cāpi tanayo rāma tasyām āsīt paraṃtapa
1.035.008a tato devāḥ samudvignāḥ pitāmahapurogamāḥ
1.035.008c yad ihotpadyate bhūtaṃ kas tat pratisahiṣyate
1.035.009a abhigamya surāḥ sarve praṇipatyedam abruvan
1.035.009c devadeva mahādeva lokasyāsya hite rata
1.035.009e surāṇāṃ praṇipātena prasādaṃ kartum arhasi
1.035.010a na lokā dhārayiṣyanti tava tejaḥ surottama
1.035.010c brāhmeṇa tapasā yukto devyā saha tapaś cara
1.035.011a trailokyahitakāmārthaṃ tejas tejasi dhāraya
1.035.011c rakṣa sarvān imāṃl lokān nālokaṃ kartum arhasi
1.035.012a devatānāṃ vacaḥ śrutvā sarvalokamaheśvaraḥ
1.035.012c bāḍham ity abravīt sarvān punaś cedam uvāca ha
1.035.013a dhārayiṣyāmy ahaṃ tejas tejasy eva sahomayā
1.035.013c tridaśāḥ pṛthivī caiva nirvāṇam adhigacchatu
1.035.014a yad idaṃ kṣubhitaṃ sthānān mama tejo hy anuttamam
1.035.014c dhārayiṣyati kas tan me bruvantu surasattamāḥ
1.035.015a evam uktās tato devāḥ pratyūcur vṛṣabhadhvajam
1.035.015c yat tejaḥ kṣubhitaṃ hy etat tad dharā dhārayiṣyati
1.035.016a evam uktaḥ surapatiḥ pramumoca mahītale
1.035.016c tejasā pṛthivī yena vyāptā sagirikānanā
1.035.017a tato devāḥ punar idam ūcuś cātha hutāśanam
1.035.017c praviśa tvaṃ mahātejo raudraṃ vāyusamanvitaḥ
1.035.018a tad agninā punar vyāptaṃ saṃjātaḥ śvetaparvataḥ
1.035.018c divyaṃ śaravaṇaṃ caiva pāvakādityasaṃnibham
1.035.018e yatra jāto mahātejāḥ kārtikeyo 'gnisaṃbhavaḥ
1.035.019a athomāṃ ca śivaṃ caiva devāḥ sarṣi gaṇās tadā
1.035.019c pūjayām āsur atyarthaṃ suprītamanasas tataḥ
1.035.020a atha śaila sutā rāma tridaśān idam abravīt
1.035.020c samanyur aśapat sarvān krodhasaṃraktalocanā
1.035.021a yasmān nivāritā caiva saṃgatā putrakāmyayā
1.035.021c apatyaṃ sveṣu dāreṣu notpādayitum arhatha
1.035.021e adya prabhṛti yuṣmākam aprajāḥ santu patnayaḥ
1.035.022a evam uktvā surān sarvāñ śaśāpa pṛthivīm api
1.035.022c avane naikarūpā tvaṃ bahubhāryā bhaviṣyasi
1.035.023a na ca putrakṛtāṃ prītiṃ matkrodhakaluṣī kṛtā
1.035.023c prāpsyasi tvaṃ sudurmedhe mama putram anicchatī
1.035.024a tān sarvān vrīḍitān dṛṣṭvā surān surapatis tadā
1.035.024c gamanāyopacakrāma diśaṃ varuṇapālitām
1.035.025a sa gatvā tapa ātiṣṭhat pārśve tasyottare gireḥ
1.035.025c himavatprabhave śṛṅge saha devyā maheśvaraḥ
1.035.026a eṣa te vistaro rāma śailaputryā niveditaḥ
1.035.026c gaṅgāyāḥ prabhavaṃ caiva śṛṇu me sahalakṣmaṇaḥ
1.036.001a tapyamāne tapo deve devāḥ sarṣigaṇāḥ purā
1.036.001c senāpatim abhīpsantaḥ pitāmaham upāgaman
1.036.002a tato 'bruvan surāḥ sarve bhagavantaṃ pitāmaham
1.036.002c praṇipatya śubhaṃ vākyaṃ sendrāḥ sāgnipurogamāḥ
1.036.003a yo naḥ senāpatir deva datto bhagavatā purā
1.036.003c sa tapaḥ param āsthāya tapyate sma sahomayā
1.036.004a yad atrānantaraṃ kāryaṃ lokānāṃ hitakāmyayā
1.036.004c saṃvidhatsva vidhānajña tvaṃ hi naḥ paramā gatiḥ
1.036.005a devatānāṃ vacaḥ śrutvā sarvalokapitāmahaḥ
1.036.005c sāntvayan madhurair vākyais tridaśān idam abravīt
1.036.006a śailaputryā yad uktaṃ tan na prajāsyatha patniṣu
1.036.006c tasyā vacanam akliṣṭaṃ satyam eva na saṃśayaḥ
1.036.007a iyam ākāśagā gaṅgā yasyāṃ putraṃ hutāśanaḥ
1.036.007c janayiṣyati devānāṃ senāpatim ariṃdamam
1.036.008a jyeṣṭhā śailendraduhitā mānayiṣyati taṃ sutam
1.036.008c umāyās tad bahumataṃ bhaviṣyati na saṃśayaḥ
1.036.009a tac chrutvā vacanaṃ tasya kṛtārthā raghunandana
1.036.009c praṇipatya surāḥ sarve pitāmaham apūjayan
1.036.010a te gatvā parvataṃ rāma kailāsaṃ dhātumaṇḍitam
1.036.010c agniṃ niyojayām āsuḥ putrārthaṃ sarvadevatāḥ
1.036.011a devakāryam idaṃ deva samādhatsva hutāśana
1.036.011c śailaputryāṃ mahātejo gaṅgāyāṃ teja utsṛja
1.036.012a devatānāṃ pratijñāya gaṅgām abhyetya pāvakaḥ
1.036.012c garbhaṃ dhāraya vai devi devatānām idaṃ priyam
1.036.013a ity etad vacanaṃ śrutvā divyaṃ rūpam adhārayat
1.036.013c sa tasyā mahimāṃ dṛṣṭvā samantād avakīryata
1.036.014a samantatas tadā devīm abhyaṣiñcata pāvakaḥ
1.036.014c sarvasrotāṃsi pūrṇāni gaṅgāyā raghunandana
1.036.015a tam uvāca tato gaṅgā sarvadevapurohitam
1.036.015c aśaktā dhāraṇe deva tava tejaḥ samuddhatam
1.036.015e dahyamānāgninā tena saṃpravyathitacetanā
1.036.016a athābravīd idaṃ gaṅgāṃ sarvadevahutāśanaḥ
1.036.016c iha haimavate pāde garbho 'yaṃ saṃniveśyatām
1.036.017a śrutvā tv agnivaco gaṅgā taṃ garbham atibhāsvaram
1.036.017c utsasarja mahātejāḥ srotobhyo hi tadānagha
1.036.018a yad asyā nirgataṃ tasmāt taptajāmbūnadaprabham
1.036.018c kāñcanaṃ dharaṇīṃ prāptaṃ hiraṇyam amalaṃ śubham
1.036.019a tāmraṃ kārṣṇāyasaṃ caiva taikṣṇyād evābhijāyata
1.036.019c malaṃ tasyābhavat tatra trapusīsakam eva ca
1.036.020a tad etad dharaṇīṃ prāpya nānādhātur avardhata
1.036.021a nikṣiptamātre garbhe tu tejobhir abhirañjitam
1.036.021c sarvaṃ parvatasaṃnaddhaṃ sauvarṇam abhavad vanam
1.036.022a jātarūpam iti khyātaṃ tadā prabhṛti rāghava
1.036.022c suvarṇaṃ puruṣavyāghra hutāśanasamaprabham
1.036.023a taṃ kumāraṃ tato jātaṃ sendrāḥ sahamarudgaṇāḥ
1.036.023c kṣīrasaṃbhāvanārthāya kṛttikāḥ samayojayan
1.036.024a tāḥ kṣīraṃ jātamātrasya kṛtvā samayam uttamam
1.036.024c daduḥ putro 'yam asmākaṃ sarvāsām iti niścitāḥ
1.036.025a tatas tu devatāḥ sarvāḥ kārtikeya iti bruvan
1.036.025c putras trailokya vikhyāto bhaviṣyati na saṃśayaḥ
1.036.026a teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā skannaṃ garbhaparisrave
1.036.026c snāpayan parayā lakṣmyā dīpyamānam ivānalam
1.036.027a skanda ity abruvan devāḥ skannaṃ garbhaparisravāt
1.036.027c kārtikeyaṃ mahābhāgaṃ kākutsthajvalanopamam
1.036.028a prādurbhūtaṃ tataḥ kṣīraṃ kṛttikānām anuttamam
1.036.028c ṣaṇṇāṃ ṣaḍānano bhūtvā jagrāha stanajaṃ payaḥ
1.036.029a gṛhītvā kṣīram ekāhnā sukumāra vapus tadā
1.036.029c ajayat svena vīryeṇa daityasainyagaṇān vibhuḥ
1.036.030a surasenāgaṇapatiṃ tatas tam amaladyutim
1.036.030c abhyaṣiñcan suragaṇāḥ sametyāgnipurogamāḥ
1.036.031a eṣa te rāma gaṅgāyā vistaro 'bhihito mayā
1.036.031c kumārasaṃbhavaś caiva dhanyaḥ puṇyas tathaiva ca
1.037.001a tāṃ kathāṃ kauśiko rāme nivedya madhurākṣaram
1.037.001c punar evāparaṃ vākyaṃ kākutstham idam abravīt
1.037.002a ayodhyādhipatiḥ śūraḥ pūrvam āsīn narādhipaḥ
1.037.002c sagaro nāma dharmātmā prajākāmaḥ sa cāprajaḥ
1.037.003a vaidarbhaduhitā rāma keśinī nāma nāmataḥ
1.037.003c jyeṣṭhā sagarapatnī sā dharmiṣṭhā satyavādinī
1.037.004a ariṣṭanemiduhitā rūpeṇāpratimā bhuvi
1.037.004c dvitīyā sagarasyāsīt patnī sumatisaṃjñitā
1.037.005a tābhyāṃ saha tadā rājā patnībhyāṃ taptavāṃs tapaḥ
1.037.005c himavantaṃ samāsādya bhṛguprasravaṇe girau
1.037.006a atha varṣa śate pūrṇe tapasārādhito muniḥ
1.037.006c sagarāya varaṃ prādād bhṛguḥ satyavatāṃ varaḥ
1.037.007a apatyalābhaḥ sumahān bhaviṣyati tavānagha
1.037.007c kīrtiṃ cāpratimāṃ loke prāpsyase puruṣarṣabha
1.037.008a ekā janayitā tāta putraṃ vaṃśakaraṃ tava
1.037.008c ṣaṣṭiṃ putrasahasrāṇi aparā janayiṣyati
1.037.009a bhāṣamāṇaṃ naravyāghraṃ rājapatnyau prasādya tam
1.037.009c ūcatuḥ paramaprīte kṛtāñjalipuṭe tadā
1.037.010a ekaḥ kasyāḥ suto brahman kā bahūñ janayiṣyati
1.037.010c śrotum icchāvahe brahman satyam astu vacas tava
1.037.011a tayos tad vacanaṃ śrutvā bhṛguḥ parama dhārmikaḥ
1.037.011c uvāca paramāṃ vāṇīṃ svacchando 'tra vidhīyatām
1.037.012a eko vaṃśakaro vāstu bahavo vā mahābalāḥ
1.037.012c kīrtimanto mahotsāhāḥ kā vā kaṃ varam icchati
1.037.013a munes tu vacanaṃ śrutvā keśinī raghunandana
1.037.013c putraṃ vaṃśakaraṃ rāma jagrāha nṛpasaṃnidhau
1.037.014a ṣaṣṭiṃ putrasahasrāṇi suparṇabhaginī tadā
1.037.014c mahotsāhān kīrtimato jagrāha sumatiḥ sutān
1.037.015a pradakṣiṇam ṛṣiṃ kṛtvā śirasābhipraṇamya ca
1.037.015c jagāma svapuraṃ rājā sabhāryā raghunandana
1.037.016a atha kāle gate tasmiñ jyeṣṭhā putraṃ vyajāyata
1.037.016c asamañja iti khyātaṃ keśinī sagarātmajam
1.037.017a sumatis tu naravyāghra garbhatumbaṃ vyajāyata
1.037.017c ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi tumbabhedād viniḥsṛtāḥ
1.037.018a ghṛtapūrṇeṣu kumbheṣu dhātryas tān samavardhayan
1.037.018c kālena mahatā sarve yauvanaṃ pratipedire
1.037.019a atha dīrgheṇa kālena rūpayauvanaśālinaḥ
1.037.019c ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi sagarasyābhavaṃs tadā
1.037.020a sa ca jyeṣṭho naraśreṣṭha sagarasyātmasaṃbhavaḥ
1.037.020c bālān gṛhītvā tu jale sarayvā raghunandana
1.037.020e prakṣipya prahasan nityaṃ majjatas tān nirīkṣya vai
1.037.021a paurāṇām ahite yuktaḥ pitrā nirvāsitaḥ purāt
1.037.022a tasya putro 'ṃśumān nāma asamañjasya vīryavān
1.037.022c saṃmataḥ sarvalokasya sarvasyāpi priyaṃvadaḥ
1.037.023a tataḥ kālena mahatā matiḥ samabhijāyata
1.037.023c sagarasya naraśreṣṭha yajeyam iti niścitā
1.037.024a sa kṛtvā niścayaṃ rājā sopādhyāyagaṇas tadā
1.037.024c yajñakarmaṇi vedajño yaṣṭuṃ samupacakrame
1.038.001a viśvāmitravacaḥ śrutvā kathānte raghunandana
1.038.001c uvāca paramaprīto muniṃ dīptam ivānalam
1.038.002a śrotum ichāmi bhadraṃ te vistareṇa kathām imām
1.038.002c pūrvako me kathaṃ brahman yajñaṃ vai samupāharat
1.038.003a viśvāmitras tu kākutstham uvāca prahasann iva
1.038.003c śrūyatāṃ vistaro rāma sagarasya mahātmanaḥ
1.038.004a śaṃkaraśvaśuro nāma himavān acalottamaḥ
1.038.004c vindhyaparvatam āsādya nirīkṣete parasparam
1.038.005a tayor madhye pravṛtto 'bhūd yajñaḥ sa puruṣottama
1.038.005c sa hi deśo naravyāghra praśasto yajñakarmaṇi
1.038.006a tasyāśvacaryāṃ kākutstha dṛḍhadhanvā mahārathaḥ
1.038.006c aṃśumān akarot tāta sagarasya mate sthitaḥ
1.038.007a tasya parvaṇi taṃ yajñaṃ yajamānasya vāsavaḥ
1.038.007c rākṣasīṃ tanum āsthāya yajñiyāśvam apāharat
1.038.008a hriyamāṇe tu kākutstha tasminn aśve mahātmanaḥ
1.038.008c upādhyāya gaṇāḥ sarve yajamānam athābruvan
1.038.009a ayaṃ parvaṇi vegena yajñiyāśvo 'panīyate
1.038.009c hartāraṃ jahi kākutstha hayaś caivopanīyatām
1.038.010a yajñac chidraṃ bhavaty etat sarveṣām aśivāya naḥ
1.038.010c tat tathā kriyatāṃ rājan yathāchidraḥ kratur bhavet
1.038.011a upādhyāya vacaḥ śrutvā tasmin sadasi pārthivaḥ
1.038.011c ṣaṣṭiṃ putrasahasrāṇi vākyam etad uvāca ha
1.038.012a gatiṃ putrā na paśyāmi rakṣasāṃ puruṣarṣabhāḥ
1.038.012c mantrapūtair mahābhāgair āsthito hi mahākratuḥ
1.038.013a tad gacchata vicinvadhvaṃ putrakā bhadram astu vaḥ
1.038.013c samudramālinīṃ sarvāṃ pṛthivīm anugacchata
1.038.014a ekaikaṃ yojanaṃ putrā vistāram abhigacchata
1.038.015a yāvat turagasaṃdarśas tāvat khanata medinīm
1.038.015c tam eva hayahartāraṃ mārgamāṇā mamājñayā
1.038.016a dīkṣitaḥ pautrasahitaḥ sopādhyāyagaṇo hy aham
1.038.016c iha sthāsyāmi bhadraṃ vo yāvat turagadarśanam
1.038.017a ity uktvā hṛṣṭamanaso rājaputrā mahābalāḥ
1.038.017c jagmur mahītalaṃ rāma pitur vacanayantritāḥ
1.038.018a yojanāyām avistāram ekaiko dharaṇītalam
1.038.018c bibhiduḥ puruṣavyāghra vajrasparśasamair bhujaiḥ
1.038.019a śūlair aśanikalpaiś ca halaiś cāpi sudāruṇaiḥ
1.038.019c bhidyamānā vasumatī nanāda raghunandana
1.038.020a nāgānāṃ vadhyamānānām asurāṇāṃ ca rāghava
1.038.020c rākṣasānāṃ ca durdharṣaḥ sattvānāṃ ninado 'bhavat
1.038.021a yojanānāṃ sahasrāṇi ṣaṣṭiṃ tu raghunandana
1.038.021c bibhidur dharaṇīṃ vīrā rasātalam anuttamam
1.038.022a evaṃ parvatasaṃbādhaṃ jambūdvīpaṃ nṛpātmajāḥ
1.038.022c khananto nṛpaśārdūla sarvataḥ paricakramuḥ
1.038.023a tato devāḥ sagandharvāḥ sāsurāḥ sahapannagāḥ
1.038.023c saṃbhrāntamanasaḥ sarve pitāmaham upāgaman
1.038.024a te prasādya mahātmānaṃ viṣaṇṇavadanās tadā
1.038.024c ūcuḥ paramasaṃtrastāḥ pitāmaham idaṃ vacaḥ
1.038.025a bhagavan pṛthivī sarvā khanyate sagarātmajaiḥ
1.038.025c bahavaś ca mahātmāno vadhyante jalacāriṇaḥ
1.038.026a ayaṃ yajñahano 'smākam anenāśvo 'panīyate
1.038.026c iti te sarvabhūtāni nighnanti sagarātmajaḥ
1.039.001a devatānāṃ vacaḥ śrutvā bhagavān vai pitāmahaḥ
1.039.001c pratyuvāca susaṃtrastān kṛtāntabalamohitān
1.039.002a yasyeyaṃ vasudhā kṛtsnā vāsudevasya dhīmataḥ
1.039.002c kāpilaṃ rūpam āsthāya dhārayaty aniśaṃ dharām
1.039.003a pṛthivyāś cāpi nirbhedo dṛṣṭa eva sanātanaḥ
1.039.003c sagarasya ca putrāṇāṃ vināśo 'dīrghajīvinām
1.039.004a pitāmahavacaḥ śrutvā trayas triṃśad ariṃdamaḥ
1.039.004c devāḥ paramasaṃhṛṣṭāḥ punar jagmur yathāgatam
1.039.005a sagarasya ca putrāṇāṃ prādur āsīn mahātmanām
1.039.005c pṛthivyāṃ bhidyamānāyāṃ nirghāta sama niḥsvanaḥ
1.039.006a tato bhittvā mahīṃ sarvāṃ kṛtvā cāpi pradakṣiṇam
1.039.006c sahitāḥ sagarāḥ sarve pitaraṃ vākyam abruvan
1.039.007a parikrāntā mahī sarvā sattvavantaś ca sūditāḥ
1.039.007c devadānavarakṣāṃsi piśācoragakiṃnarāḥ
1.039.008a na ca paśyāmahe 'śvaṃ tam aśvahartāram eva ca
1.039.008c kiṃ kariṣyāma bhadraṃ te buddhir atra vicāryatām
1.039.009a teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā putrāṇāṃ rājasattamaḥ
1.039.009c samanyur abravīd vākyaṃ sagaro raghunandana
1.039.010a bhūyaḥ khanata bhadraṃ vo nirbhidya vasudhātalam
1.039.010c aśvahartāram āsādya kṛtārthāś ca nivartatha
1.039.011a pitur vacanam āsthāya sagarasya mahātmanaḥ
1.039.011c ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi rasātalam abhidravan
1.039.012a khanyamāne tatas tasmin dadṛśuḥ parvatopamam
1.039.012c diśāgajaṃ virūpākṣaṃ dhārayantaṃ mahītalam
1.039.013a saparvatavanāṃ kṛtsnāṃ pṛthivīṃ raghunandana
1.039.013c śirasā dhārayām āsa virūpākṣo mahāgajaḥ
1.039.014a yadā parvaṇi kākutstha viśramārthaṃ mahāgajaḥ
1.039.014c khedāc cālayate śīrṣaṃ bhūmikampas tadhā bhavet
1.039.015a taṃ te pradakṣiṇaṃ kṛtvā diśāpālaṃ mahāgajam
1.039.015c mānayanto hi te rāma jagmur bhittvā rasātalam
1.039.016a tataḥ pūrvāṃ diśaṃ bhittvā dakṣiṇāṃ bibhiduḥ punaḥ
1.039.016c dakṣiṇasyām api diśi dadṛśus te mahāgajam
1.039.017a mahāpadmaṃ mahātmānaṃ sumahāparvatopamam
1.039.017c śirasā dhārayantaṃ te vismayaṃ jagmur uttamam
1.039.018a tataḥ pradakṣiṇaṃ kṛtvā sagarasya mahātmanaḥ
1.039.018c ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi paścimāṃ bibhidur diśam
1.039.019a paścimāyām api diśi mahāntam acalopamam
1.039.019c diśāgajaṃ saumanasaṃ dadṛśus te mahābalāḥ
1.039.020a taṃ te pradakṣiṇaṃ kṛtvā pṛṣṭvā cāpi nirāmayam
1.039.020c khanantaḥ samupakrāntā diśaṃ somavatīṃ tadā
1.039.021a uttarasyāṃ raghuśreṣṭha dadṛśur himapāṇḍuram
1.039.021c bhadraṃ bhadreṇa vapuṣā dhārayantaṃ mahīm imām
1.039.022a samālabhya tataḥ sarve kṛtvā cainaṃ pradakṣiṇam
1.039.022c ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi bibhidur vasudhātalam
1.039.023a tataḥ prāguttarāṃ gatvā sāgarāḥ prathitāṃ diśam
1.039.023c roṣād abhyakhanan sarve pṛthivīṃ sagarātmajāḥ
1.039.024a dadṛśuḥ kapilaṃ tatra vāsudevaṃ sanātanam
1.039.024c hayaṃ ca tasya devasya carantam avidūrataḥ
1.039.025a te taṃ yajñahanaṃ jñātvā krodhaparyākulekṣaṇāḥ
1.039.025c abhyadhāvanta saṃkruddhās tiṣṭha tiṣṭheti cābruvan
1.039.026a asmākaṃ tvaṃ hi turagaṃ yajñiyaṃ hṛtavān asi
1.039.026c durmedhas tvaṃ hi saṃprāptān viddhi naḥ sagarātmajān
1.039.027a śrutvā tad vacanaṃ teṣāṃ kapilo raghunandana
1.039.027c roṣeṇa mahatāviṣṭo huṃkāram akarot tadā
1.039.028a tatas tenāprameyena kapilena mahātmanā
1.039.028c bhasmarāśīkṛtāḥ sarve kākutstha sagarātmajāḥ
1.040.001a putrāṃś ciragatāñ jñātvā sagaro raghunandana
1.040.001c naptāram abravīd rājā dīpyamānaṃ svatejasā
1.040.002a śūraś ca kṛtavidyaś ca pūrvais tulyo 'si tejasā
1.040.002c pitḥṇāṃ gatim anviccha yena cāśvo 'pahāritaḥ
1.040.003a antarbhaumāni sattvāni vīryavanti mahānti ca
1.040.003c teṣāṃ tvaṃ pratighātārthaṃ sāsiṃ gṛhṇīṣva kārmukam
1.040.004a abhivādyābhivādyāṃs tvaṃ hatvā vighnakarān api
1.040.004c siddhārthaḥ saṃnivartasva mama yajñasya pāragaḥ
1.040.005a evam ukto 'ṃśumān samyak sagareṇa mahātmanā
1.040.005c dhanur ādāya khaḍgaṃ ca jagāma laghuvikramaḥ
1.040.006a sa khātaṃ pitṛbhir mārgam antarbhaumaṃ mahātmabhiḥ
1.040.006c prāpadyata naraśreṣṭha tena rājñābhicoditaḥ
1.040.007a daityadānavarakṣobhiḥ piśācapatagoragaiḥ
1.040.007c pūjyamānaṃ mahātejā diśāgajam apaśyata
1.040.008a sa taṃ pradakṣiṇaṃ kṛtvā pṛṣṭvā caiva nirāmayam
1.040.008c pitḥn sa paripapraccha vājihartāram eva ca
1.040.009a diśāgajas tu tac chrutvā prītyāhāṃśumato vacaḥ
1.040.009c āsamañjakṛtārthas tvaṃ sahāśvaḥ śīghram eṣyasi
1.040.010a tasya tad vacanaṃ śrutvā sarvān eva diśāgajān
1.040.010c yathākramaṃ yathānyāyaṃ praṣṭuṃ samupacakrame
1.040.011a taiś ca sarvair diśāpālair vākyajñair vākyakovidaiḥ
1.040.011c pūjitaḥ sahayaś caiva gantāsīty abhicoditaḥ
1.040.012a teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā jagāma laghuvikramaḥ
1.040.012c bhasmarāśīkṛtā yatra pitaras tasya sāgarāḥ
1.040.013a sa duḥkhavaśam āpannas tv asamañjasutas tadā
1.040.013c cukrośa paramārtas tu vadhāt teṣāṃ suduḥkhitaḥ
1.040.014a yajñiyaṃ ca hayaṃ tatra carantam avidūrataḥ
1.040.014c dadarśa puruṣavyāghro duḥkhaśokasamanvitaḥ
1.040.015a dadarśa puruṣavyāghro kartukāmo jalakriyām
1.040.015c salilārthī mahātejā na cāpaśyaj jalāśayam
1.040.016a visārya nipuṇāṃ dṛṣṭiṃ tato 'paśyat khagādhipam
1.040.016c pitḥṇāṃ mātulaṃ rāma suparṇam anilopamam
1.040.017a sa cainam abravīd vākyaṃ vainateyo mahābalaḥ
1.040.017c mā śucaḥ puruṣavyāghra vadho 'yaṃ lokasaṃmataḥ
1.040.018a kapilenāprameyena dagdhā hīme mahābalāḥ
1.040.018c salilaṃ nārhasi prājña dātum eṣāṃ hi laukikam
1.040.019a gaṅgā himavato jyeṣṭhā duhitā puruṣarṣabha
1.040.019c bhasmarāśīkṛtān etān pāvayel lokapāvanī
1.040.020a tayā klinnam idaṃ bhasma gaṅgayā lokakāntayā
1.040.020c ṣaṣṭiṃ putrasahasrāṇi svargalokaṃ nayiṣyati
1.040.021a gaccha cāśvaṃ mahābhāga saṃgṛhya puruṣarṣabha
1.040.021c yajñaṃ paitāmahaṃ vīra nirvartayitum arhasi
1.040.022a suparṇavacanaṃ śrutvā so 'ṃśumān ativīryavān
1.040.022c tvaritaṃ hayam ādāya punar āyān mahāyaśāḥ
1.040.023a tato rājānam āsādya dīkṣitaṃ raghunandana
1.040.023c nyavedayad yathāvṛttaṃ suparṇavacanaṃ tathā
1.040.024a tac chrutvā ghorasaṃkāśaṃ vākyam aṃśumato nṛpaḥ
1.040.024c yajñaṃ nirvartayām āsa yathākalpaṃ yathāvidhi
1.040.025a svapuraṃ cāgamac chrīmān iṣṭayajño mahīpatiḥ
1.040.025c gaṅgāyāś cāgame rājā niścayaṃ nādhyagacchata
1.040.026a agatvā niścayaṃ rājā kālena mahatā mahān
1.040.026c triṃśadvarṣasahasrāṇi rājyaṃ kṛtvā divaṃ gataḥ
1.041.001a kāladharmaṃ gate rāma sagare prakṛtījanāḥ
1.041.001c rājānaṃ rocayām āsur aṃśumantaṃ sudhārmikam
1.041.002a sa rājā sumahān āsīd aṃśumān raghunandana
1.041.002c tasya putro mahān āsīd dilīpa iti viśrutaḥ
1.041.003a tasmin rājyaṃ samāveśya dilīpe raghunandana
1.041.003c himavacchikhare ramye tapas tepe sudāruṇam
1.041.004a dvādtriṃśac ca sahasrāṇi varṣāṇi sumahāyaśāḥ
1.041.004c tapovanagato rājā svargaṃ lebhe tapodhanaḥ
1.041.005a dilīpas tu mahātejāḥ śrutvā paitāmahaṃ vadham
1.041.005c duḥkhopahatayā buddhyā niścayaṃ nādhyagacchata
1.041.006a kathaṃ gaṅgāvataraṇaṃ kathaṃ teṣāṃ jalakriyā
1.041.006c tārayeyaṃ kathaṃ caitān iti cintā paro 'bhavat
1.041.007a tasya cintayato nityaṃ dharmeṇa viditātmanaḥ
1.041.007c putro bhagīratho nāma jajñe paramadhārmikaḥ
1.041.008a dilīpas tu mahātejā yajñair bahubhir iṣṭavān
1.041.008c triṃśadvarṣasahasrāṇi rājā rājyam akārayat
1.041.009a agatvā niścayaṃ rājā teṣām uddharaṇaṃ prati
1.041.009c vyādhinā naraśārdūla kāladharmam upeyivān
1.041.010a indralokaṃ gato rājā svārjitenaiva karmaṇā
1.041.010c ramye bhagīrathaṃ putram abhiṣicya nararṣabhaḥ
1.041.011a bhagīrathas tu rājarṣir dhārmiko raghunandana
1.041.011c anapatyo mahātejāḥ prajākāmaḥ sa cāprajaḥ
1.041.012a sa tapo dīrgham ātiṣṭhad gokarṇe raghunandana
1.041.012c ūrdhvabāhuḥ pañcatapā māsāhāro jitendriyaḥ
1.041.013a tasya varṣasahasrāṇi ghore tapasi tiṣṭhataḥ
1.041.013c suprīto bhagavān brahmā prajānāṃ patir īśvaraḥ
1.041.014a tataḥ suragaṇaiḥ sārdham upāgamya pitāmahaḥ
1.041.014c bhagīrathaṃ mahātmānaṃ tapyamānam athābravīt
1.041.015a bhagīratha mahābhāga prītas te 'haṃ janeśvara
1.041.015c tapasā ca sutaptena varaṃ varaya suvrata
1.041.016a tam uvāca mahātejāḥ sarvalokapitāmaham
1.041.016c bhagīratho mahābhāgaḥ kṛtāñjalir avasthitaḥ
1.041.017a yṛadi me bhagavān prīto yady asti tapasaḥ phalam
1.041.017c sagarasyātmajāḥ sarve mattaḥ salilam āpnuyuḥ
1.041.018a gaṅgāyāḥ salilaklinne bhasmany eṣāṃ mahātmanām
1.041.018c svargaṃ gaccheyur atyantaṃ sarve me prapitāmahāḥ
1.041.019a deyā ca saṃtator deva nāvasīdet kulaṃ ca naḥ
1.041.019c ikṣvākūṇāṃ kule deva eṣa me 'stu varaḥ paraḥ
1.041.020a uktavākyaṃ tu rājānaṃ sarvalokapitāmahaḥ
1.041.020c pratyuvāca śubhāṃ vāṇīṃ madhurāṃ madhurākṣarām
1.041.021a manoratho mahān eṣa bhagīratha mahāratha
1.041.021c evaṃ bhavatu bhadraṃ te ikṣvākukulavardhana
1.041.022a iyaṃ haimavatī gaṅgā jyeṣṭhā himavataḥ sutā
1.041.022c tāṃ vai dhārayituṃ rājan haras tatra niyujyatām
1.041.023a gaṅgāyāḥ patanaṃ rājan pṛthivī na sahiṣyate
1.041.023c tau vai dhārayituṃ vīra nānyaṃ paśyāmi śūlinaḥ
1.041.024a tam evam uktvā rājānaṃ gaṅgāṃ cābhāṣya lokakṛt
1.041.024c jagāma tridivaṃ devaḥ saha sarvair marudgaṇaiḥ
1.042.001a devadeve gate tasmin so 'ṅguṣṭhāgranipīḍitām
1.042.001c kṛtvā vasumatīṃ rāma saṃvatsaram upāsata
1.042.002a atha saṃvatsare pūrṇe sarvalokanamaskṛtaḥ
1.042.002c umāpatiḥ paśupatī rājānam idam abravīt
1.042.003a prītas te 'haṃ naraśreṣṭha kariṣyāmi tava priyam
1.042.003c śirasā dhārayiṣyāmi śailarājasutām aham
1.042.004a tato haimavatī jyeṣṭhā sarvalokanamaskṛtā
1.042.004c tadā sātimahad rūpaṃ kṛtvā vegaṃ ca duḥsaham
1.042.004e ākāśād apatad rāma śive śivaśirasy uta
1.042.005a naiva sā nirgamaṃ lekhe jaṭāmaṇḍalamohitā
1.042.005c tatraivābabhramad devī saṃvatsaragaṇān bahūn
1.042.006a anena toṣitaś cāsīd atyarthaṃ raghunandana
1.042.006c visasarja tato gaṅgāṃ haro bindusaraḥ prati
1.042.007a gaganāc chaṃkaraśiras tato dharaṇim āgatā
1.042.007c vyasarpata jalaṃ tatra tīvraśabdapuraskṛtam
1.042.008a tato devarṣigandharvā yakṣāḥ siddhagaṇās tathā
1.042.008c vyalokayanta te tatra gaganād gāṃ gatāṃ tadā
1.042.009a vimānair nagarākārair hayair gajavarais tathā
1.042.009c pāriplavagatāś cāpi devatās tatra viṣṭhitāḥ
1.042.010a tad adbhutatamaṃ loke gaṅgā patanam uttamam
1.042.010c didṛkṣavo devagaṇāḥ sameyur amitaujasaḥ
1.042.011a saṃpatadbhiḥ suragaṇais teṣāṃ cābharaṇaujasā
1.042.011c śatādityam ivābhāti gaganaṃ gatatoyadam
1.042.012a śiṃśumāroragagaṇair mīnair api ca cañcalaiḥ
1.042.012c vidyudbhir iva vikṣiptair ākāśam abhavat tadā
1.042.013a pāṇḍuraiḥ salilotpīḍaiḥ kīryamāṇaiḥ sahasradhā
1.042.013c śāradābhrair ivākrītṇaṃ gaganaṃ haṃsasaṃplavaiḥ
1.042.014a kva cid drutataraṃ yāti kuṭilaṃ kva cid āyatam
1.042.014c vinataṃ kva cid uddhūtaṃ kva cid yāti śanaiḥ śanaiḥ
1.042.015a salilenaiva salilaṃ kva cid abhyāhataṃ punaḥ
1.042.015c muhur ūrdhvapathaṃ gatvā papāta vasudhāṃ punaḥ
1.042.016a tac chaṃkaraśirobhraṣṭaṃ bhraṣṭaṃ bhūmitale punaḥ
1.042.016c vyarocata tadā toyaṃ nirmalaṃ gatakalmaṣam
1.042.017a tatrarṣigaṇagandharvā vasudhātalavāsinaḥ
1.042.017c bhavāṅgapatitaṃ toyaṃ pavitram iti paspṛśuḥ
1.042.018a śāpāt prapatitā ye ca gaganād vasudhātalam
1.042.018c kṛtvā tatrābhiṣekaṃ te babhūvur gatakalmaṣāḥ
1.042.019a dhūpapāpāḥ punas tena toyenātha subhāsvatā
1.042.019c punar ākāśam āviśya svāṃl lokān pratipedire
1.042.020a mumude mudito lokas tena toyena bhāsvatā
1.042.020c kṛtābhiṣeko gaṅgāyāṃ babhūva vigataklamaḥ
1.042.021a bhagīratho 'pi rājarṣir divyaṃ syandanam āsthitaḥ
1.042.021c prāyād agre mahātejās taṃ gaṅgā pṛṣṭhato 'nvagāt
1.042.022a devāḥ sarṣigaṇāḥ sarve daityadānavarākṣasāḥ
1.042.022c gandharvayakṣapravarāḥ sakiṃnaramahoragāḥ
1.042.023a sarvāś cāpsaraso rāma bhagīratharathānugāḥ
1.042.023c gaṅgām anvagaman prītāḥ sarve jalacarāś ca ye
1.042.024a yato bhagīratho rājā tato gaṅgā yaśasvinī
1.042.024c jagāma saritāṃ śreṣṭhā sarvapāpavināśinī
1.043.001a sa gatvā sāgaraṃ rājā gaṅgayānugatas tadā
1.043.001c praviveśa talaṃ bhūmer yatra te bhasmasātkṛtāḥ
1.043.002a bhasmany athāplute rāma gaṅgāyāḥ salilena vai
1.043.002c sarva lokaprabhur brahmā rājānam idam abravīt
1.043.003a tāritā naraśārdūla divaṃ yātāś ca devavat
1.043.003c ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi sagarasya mahātmanaḥ
1.043.004a sāgarasya jalaṃ loke yāvat sthāsyati pārthiva
1.043.004c sagarasyātmajās tāvat svarge sthāsyanti devavat
1.043.005a iyaṃ ca duhitā jyeṣṭhā tava gaṅgā bhaviṣyati
1.043.005c tvatkṛtena ca nāmnā vai loke sthāsyati viśrutā
1.043.006a gaṅgā tripathagā nāma divyā bhāgīrathīti ca
1.043.006c tripatho bhāvayantīti tatas tripathagā smṛtā
1.043.007a pitāmahānāṃ sarveṣāṃ tvam atra manujādhipa
1.043.007c kuruṣva salilaṃ rājan pratijñām apavarjaya
1.043.008a pūrvakeṇa hi te rājaṃs tenātiyaśasā tadā
1.043.008c dharmiṇāṃ pravareṇātha naiṣa prāpto manorathaḥ
1.043.009a tathaivāṃśumatā tāta loke 'pratimatejasā
1.043.009c gaṅgāṃ prārthayatā netuṃ pratijñā nāpavarjitā
1.043.010a rājarṣiṇā guṇavatā maharṣisamatejasā
1.043.010c mattulyatapasā caiva kṣatradharmasthitena ca
1.043.011a dilīpena mahābhāga tava pitrātitejasā
1.043.011c punar na śaṅkitā netuṃ gaṅgāṃ prārthayatānagha
1.043.012a sā tvayā samatikrāntā pratijñā puruṣarṣabha
1.043.012c prāpto 'si paramaṃ loke yaśaḥ paramasaṃmatam
1.043.013a yac ca gaṅgāvataraṇaṃ tvayā kṛtam ariṃdama
1.043.013c anena ca bhavān prāpto dharmasyāyatanaṃ mahat
1.043.014a plāvayasva tvam ātmānaṃ narottama sadocite
1.043.014c salile puruṣavyāghra śuciḥ puṇyaphalo bhava
1.043.015a pitāmahānāṃ sarveṣāṃ kuruṣva salilakriyām
1.043.015c svasti te 'stu gamiṣyāmi svaṃ lokaṃ gamyatāṃ nṛpa
1.043.016a ity evam uktvā deveśaḥ sarvalokapitāmahaḥ
1.043.016c yathāgataṃ tathāgacchad devalokaṃ mahāyaśāḥ
1.043.017a bhagīratho 'pi rājarṣiḥ kṛtvā salilam uttamam
1.043.017c yathākramaṃ yathānyāyaṃ sāgarāṇāṃ mahāyaśāḥ
1.043.017e kṛtodakaḥ śucī rājā svapuraṃ praviveśa ha
1.043.018a samṛddhārtho naraśreṣṭha svarājyaṃ praśaśāsa ha
1.043.018c pramumoda ca lokas taṃ nṛpam āsādya rāghava
1.043.018e naṣṭaśokaḥ samṛddhārtho babhūva vigatajvaraḥ
1.043.019a eṣa te rāma gaṅgāyā vistaro 'bhihito mayā
1.043.019c svasti prāpnuhi bhadraṃ te saṃdhyākālo 'tivartate
1.043.020a dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ svargyaṃ putryam athāpi ca
1.043.020c idam ākhyānam ākhyātaṃ gaṅgāvataraṇaṃ mayā
1.044.001a viśvāmitravacaḥ śrutvā rāghavaḥ sahalakṣmaṇaḥ
1.044.001c vismayaṃ paramaṃ gatvā viśvāmitram athābravīt
1.044.002a atyadbhutam idaṃ brahman kathitaṃ paramaṃ tvayā
1.044.002c gaṅgāvataraṇaṃ puṇyaṃ sāgarasya ca pūraṇam
1.044.003a tasya sā śarvarī sarvā saha saumitriṇā tadā
1.044.003c jagāma cintayānasya viśvāmitrakathāṃ śubhām
1.044.004a tataḥ prabhāte vimale viśvāmitraṃ mahāmunim
1.044.004c uvāca rāghavo vākyaṃ kṛtāhnikam ariṃdamaḥ
1.044.005a gatā bhagavatī rātriḥ śrotavyaṃ paramaṃ śrutam
1.044.005c kṣaṇabhūteva sā rātriḥ saṃvṛtteyaṃ mahātapaḥ
1.044.005e imāṃ cintayataḥ sarvāṃ nikhilena kathāṃ tava
1.044.006a tarāma saritāṃ śreṣṭhāṃ puṇyāṃ tripathagāṃ nadīm
1.044.006c naur eṣā hi sukhāstīrṇā ṛṣīṇāṃ puṇyakarmaṇām
1.044.006e bhagavantam iha prāptaṃ jñātvā tvaritam āgatā
1.044.007a tasya tad vacanaṃ śrutvā rāghavasya mahātmanaḥ
1.044.007c saṃtāraṃ kārayām āsa sarṣisaṃghaḥ sarāghavaḥ
1.044.008a uttaraṃ tīram āsādya saṃpūjyarṣigaṇaṃ tatha
1.044.008c gaṅgākūle niviṣṭās te viśālāṃ dadṛśuḥ purīm
1.044.009a tato munivaras tūrṇaṃ jagāma saharāghavaḥ
1.044.009c viśālāṃ nagarīṃ ramyāṃ divyāṃ svargopamāṃ tadā
1.044.010a atha rāmo mahāprājño viśvāmitraṃ mahāmunim
1.044.010c papraccha prāñjalir bhūtvā viśālām uttamāṃ purīm
1.044.011a kataro rājavaṃśo 'yaṃ viśālāyāṃ mahāmune
1.044.011c śrotum icchāmi bhadraṃ te paraṃ kautūhalaṃ hi me
1.044.012a tasya tad vacanaṃ śrutvā rāmasya munipuṃgavaḥ
1.044.012c ākhyātuṃ tat samārebhe viśālasya purātanam
1.044.013a śrūyatāṃ rāma śakrasya kathāṃ kathayataḥ śubhām
1.044.013c asmin deśe hi yad vṛttaṃ śṛṇu tattvena rāghava
1.044.014a pūrvaṃ kṛtayuge rāma diteḥ putrā mahābalāḥ
1.044.014c aditeś ca mahābhāgā vīryavantaḥ sudhārmikāḥ
1.044.015a tatas teṣāṃ naraśreṣṭha buddhir āsīn mahātmanām
1.044.015c amarā nirjarāś caiva kathaṃ syāma nirāmayāḥ
1.044.016a teṣāṃ cintayatāṃ rāma buddhir āsīd vipaścitām
1.044.016c kṣīrodamathanaṃ kṛtvā rasaṃ prāpsyāma tatra vai
1.044.017a tato niścitya mathanaṃ yoktraṃ kṛtvā ca vāsukim
1.044.017c manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā mamanthur amitaujasaḥ
1.044.018a atha dhanvantarir nāma apsarāś ca suvarcasaḥ
1.044.018c apsu nirmathanād eva rasāt tasmād varastriyaḥ
1.044.018e utpetur manujaśreṣṭha tasmād apsaraso 'bhavan
1.044.019a ṣaṣṭiḥ koṭyo 'bhavaṃs tāsām apsarāṇāṃ suvarcasām
1.044.019c asaṃkhyeyās tu kākutstha yās tāsāṃ paricārikāḥ
1.044.020a na tāḥ sma pratigṛhṇanti sarve te devadānavāḥ
1.044.020c apratigrahaṇāc caiva tena sādhāraṇāḥ smṛtāḥ
1.044.021a varuṇasya tataḥ kanyā vāruṇī raghunandana
1.044.021c utpapāta mahābhāgā mārgamāṇā parigraham
1.044.022a diteḥ putrā na tāṃ rāma jagṛhur varuṇātmajām
1.044.022c adites tu sutā vīra jagṛhus tām aninditām
1.044.023a asurās tena daiteyāḥ surās tenāditeḥ sutāḥ
1.044.023c hṛṣṭāḥ pramuditāś cāsan vāruṇī grahaṇāt surāḥ
1.044.024a uccaiḥśravā hayaśreṣṭho maṇiratnaṃ ca kaustubham
1.044.024c udatiṣṭhan naraśreṣṭha tathaivāmṛtam uttamam
1.044.025a atha tasya kṛte rāma mahān āsīt kulakṣayaḥ
1.044.025c adites tu tataḥ putrā diteḥ putrāṇa sūdayan
1.044.026a aditer ātmajā vīrā diteḥ putrān nijaghnire
1.044.026c tasmin ghore mahāyuddhe daiteyādityayor bhṛśam
1.044.027a nihatya ditiputrāṃs tu rājyaṃ prāpya puraṃdaraḥ
1.044.027c śaśāsa mudito lokān sarṣisaṃghān sacāraṇān
1.045.001a hateṣu teṣu putreṣu ditiḥ paramaduḥkhitā
1.045.001c mārīcaṃ kāśyapaṃ rāma bhartāram idam abravīt
1.045.002a hataputrāsmi bhagavaṃs tava putrair mahābalaiḥ
1.045.002c śakrahantāram icchāmi putraṃ dīrghatapo'rjitam
1.045.003a sāhaṃ tapaś cariṣyāmi garbhaṃ me dātum arhasi
1.045.003c īdṛśaṃ śakrahantāraṃ tvam anujñātum arhasi
1.045.004a tasyās tadvacanaṃ śrutvā mārīcaḥ kāśyapas tadā
1.045.004c pratyuvāca mahātejā ditiṃ paramaduḥkhitām
1.045.005a evaṃ bhavatu bhadraṃ te śucir bhava tapodhane
1.045.005c janayiṣyasi putraṃ tvaṃ śakra hantāram āhave
1.045.006a pūrṇe varṣasahasre tu śucir yadi bhaviṣyasi
1.045.006c putraṃ trailokya hantāraṃ mattas tvaṃ janayiṣyasi
1.045.007a evam uktvā mahātejāḥ pāṇinā sa mamārja tām
1.045.007c samālabhya tataḥ svastīty uktvā sa tapase yayau
1.045.008a gate tasmin naraśreṣṭha ditiḥ paramaharṣitā
1.045.008c kuśaplavanam āsādya tapas tepe sudāruṇam
1.045.009a tapas tasyāṃ hi kurvatyāṃ paricaryāṃ cakāra ha
1.045.009c sahasrākṣo naraśreṣṭha parayā guṇasaṃpadā
1.045.010a agniṃ kuśān kāṣṭham apaḥ phalaṃ mūlaṃ tathaiva ca
1.045.010c nyavedayat sahasrākṣo yac cānyad api kāṅkṣitam
1.045.011a gātrasaṃvāhanaiś caiva śramāpanayanais tathā
1.045.011c śakraḥ sarveṣu kāleṣu ditiṃ paricacāra ha
1.045.012a atha varṣasahasretu daśone raghu nandana
1.045.012c ditiḥ paramasaṃprītā sahasrākṣam athābravīt
1.045.013a tapaś carantyā varṣāṇi daśa vīryavatāṃ vara
1.045.013c avaśiṣṭāni bhadraṃ te bhrātaraṃ drakṣyase tataḥ
1.045.014a tam ahaṃ tvatkṛte putra samādhāsye jayotsukam
1.045.014c trailokyavijayaṃ putra saha bhokṣyasi vijvaraḥ
1.045.015a evam uktvā ditiḥ śakraṃ prāpte madhyaṃ divākare
1.045.015c nidrayāpahṛtā devī pādau kṛtvātha śīrṣataḥ
1.045.016a dṛṣṭvā tām aśuciṃ śakraḥ pādataḥ kṛtamūrdhajām
1.045.016c śiraḥsthāne kṛtau pādau jahāsa ca mumoda ca
1.045.017a tasyāḥ śarīravivaraṃ viveśa ca puraṃdaraḥ
1.045.017c garbhaṃ ca saptadhā rāma bibheda paramātmavān
1.045.018a bidhyamānas tato garbho vajreṇa śataparvaṇā
1.045.018c ruroda susvaraṃ rāma tato ditir abudhyata
1.045.019a mā rudo mā rudaś ceti garbhaṃ śakro 'bhyabhāṣata
1.045.019c bibheda ca mahātejā rudantam api vāsavaḥ
1.045.020a na hantavyo na hantavya ity evaṃ ditir abravīt
1.045.020c niṣpapāta tataḥ śakro mātur vacanagauravāt
1.045.021a prāñjalir vajrasahito ditiṃ śakro 'bhyabhāṣata
1.045.021c aśucir devi suptāsi pādayoḥ kṛtamūrdhajā
1.045.022a tadantaram ahaṃ labdhvā śakrahantāram āhave
1.045.022c abhindaṃ saptadhā devi tan me tvaṃ kṣantum arhasi
1.046.001a saptadhā tu kṛte garbhe ditiḥ paramaduḥkhitā
1.046.001c sahasrākṣaṃ durādharṣaṃ vākyaṃ sānunayābravīt
1.046.002a mamāparādhād garbho 'yaṃ saptadhā viphalīkṛtaḥ
1.046.002c nāparādho 'sti deveśa tavātra balasūdana
1.046.003a priyaṃ tu kṛtam icchāmi mama garbhaviparyaye
1.046.003c marutāṃ saptaṃ saptānāṃ sthānapālā bhavantv ime
1.046.004a vātaskandhā ime sapta carantu divi putrakāḥ
1.046.004c mārutā iti vikhyātā divyarūpā mamātmajāḥ
1.046.005a brahmalokaṃ caratv eka indralokaṃ tathāparaḥ
1.046.005c divi vāyur iti khyātas tṛtīyo 'pi mahāyaśāḥ
1.046.006a catvāras tu suraśreṣṭha diśo vai tava śāsanāt
1.046.006c saṃcariṣyanti bhadraṃ te devabhūtā mamātmajāḥ
1.046.006e tvatkṛtenaiva nāmnā ca mārutā iti viśrutāḥ
1.046.007a tasyās tadvacanaṃ śrutvā sahasrākṣaḥ puraṃdaraḥ
1.046.007c uvāca prāñjalir vākyaṃ ditiṃ balaniṣūdanaḥ
1.046.008a sarvam etad yathoktaṃ te bhaviṣyati na saṃśayaḥ
1.046.008c vicariṣyanti bhadraṃ te devabhūtās tavātmajāḥ
1.046.009a evaṃ tau niścayaṃ kṛtvā mātāputrau tapovane
1.046.009c jagmatus tridivaṃ rāma kṛtārthāv iti naḥ śrutam
1.046.010a eṣa deśaḥ sa kākutstha mahendrādhyuṣitaḥ purā
1.046.010c ditiṃ yatra tapaḥ siddhām evaṃ paricacāra saḥ
1.046.011a ikṣvākos tu naravyāghra putraḥ paramadhārmikaḥ
1.046.011c alambuṣāyām utpanno viśāla iti viśrutaḥ
1.046.012a tena cāsīd iha sthāne viśāleti purī kṛtā
1.046.013a viśālasya suto rāma hemacandro mahābalaḥ
1.046.013c sucandra iti vikhyāto hemacandrād anantaraḥ
1.046.014a sucandratanayo rāma dhūmrāśva iti viśrutaḥ
1.046.014c dhūmrāśvatanayaś cāpi sṛñjayaḥ samapadyata
1.046.015a sṛñjayasya sutaḥ śrīmān sahadevaḥ pratāpavān
1.046.015c kuśāśvaḥ sahadevasya putraḥ paramadhārmikaḥ
1.046.016a kuśāśvasya mahātejāḥ somadattaḥ pratāpavān
1.046.016c somadattasya putras tu kākutstha iti viśrutaḥ
1.046.017a tasya putro mahātejāḥ saṃpraty eṣa purīm imām
1.046.017c āvasaty amaraprakhyaḥ sumatir nāma durjayaḥ
1.046.018a ikṣvākos tu prasādena sarve vaiśālikā nṛpāḥ
1.046.018c dīrghāyuṣo mahātmāno vīryavantaḥ sudhārmikāḥ
1.046.019a ihādya rajanīṃ rāma sukhaṃ vatsyāmahe vayam
1.046.019c śvaḥ prabhāte naraśreṣṭha janakaṃ draṣṭum arhasi
1.046.020a sumatis tu mahātejā viśvāmitram upāgatam
1.046.020c śrutvā naravaraśreṣṭhaḥ pratyudgacchan mahāyaśāḥ
1.046.021a pūjāṃ ca paramāṃ kṛtvā sopādhyāyaḥ sabāndhavaḥ
1.046.021c prāñjaliḥ kuśalaṃ pṛṣṭvā viśvāmitram athābravīt
1.046.022a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me viṣayaṃ mune
1.046.022c saṃprāpto darśanaṃ caiva nāsti dhanyataro mama
1.047.001a pṛṣṭvā tu kuśalaṃ tatra parasparasamāgame
1.047.001c kathānte sumatir vākyaṃ vyājahāra mahāmunim
1.047.002a imau kumārau bhadraṃ te devatulyaparākramau
1.047.002c gajasiṃhagatī vīrau śārdūlavṛṣabhopamau
1.047.003a padmapatraviśālākṣau khaḍgatūṇīdhanurdharau
1.047.003c aśvināv iva rūpeṇa samupasthitayauvanau
1.047.004a yadṛcchayaiva gāṃ prāptau devalokād ivāmarau
1.047.004c kathaṃ padbhyām iha prāptau kimarthaṃ kasya vā mune
1.047.005a bhūṣayantāv imaṃ deśaṃ candrasūryāv ivāmbaram
1.047.005c parasparasya sadṛśau pramāṇeṅgitaceṣṭitaiḥ
1.047.006a kimarthaṃ ca naraśreṣṭhau saṃprāptau durgame pathi
1.047.006c varāyudhadharau vīrau śrotum icchāmi tattvataḥ
1.047.007a tasya tad vacanaṃ śrutvā yathāvṛtthaṃ nyavedayat
1.047.007c siddhāśramanivāsaṃ ca rākṣasānāṃ vadhaṃ tathā
1.047.008a viśvāmitravacaḥ śrutvā rājā paramaharṣitaḥ
1.047.008c atithī paramau prāptau putrau daśarathasya tau
1.047.008e pūjayām āsa vidhivat satkārārhau mahābalau
1.047.009a tataḥ paramasatkāraṃ sumateḥ prāpya rāghavau
1.047.009c uṣya tatra niśām ekāṃ jagmatur mithilāṃ tataḥ
1.047.010a tāṃ dṛṣṭvā munayaḥ sarve janakasya purīṃ śubhām
1.047.010c sādhu sādhv iti śaṃsanto mithilāṃ samapūjayan
1.047.011a mithilopavane tatra āśramaṃ dṛśya rāghavaḥ
1.047.011c purāṇaṃ nirjanaṃ ramyaṃ papraccha munipuṃgavam
1.047.012a śrīmadāśramasaṃkāśaṃ kiṃ nv idaṃ munivarjitam
1.047.012c śrotum icchāmi bhagavan kasyāyaṃ pūrva āśramaḥ
1.047.013a tac chrutā rāghaveṇoktaṃ vākyaṃ vākya viśāradaḥ
1.047.013c pratyuvāca mahātejā viśvamitro mahāmuniḥ
1.047.014a hanta te kathayiṣyāmi śṛṇu tattvena rāghava
1.047.014c yasyaitad āśramapadaṃ śaptaṃ kopān mahātmanā
1.047.015a gautamasya naraśreṣṭha pūrvam āsīn mahātmanaḥ
1.047.015c āśramo divyasaṃkāśaḥ surair api supūjitaḥ
1.047.016a sa ceha tapa ātiṣṭhad ahalyāsahitaḥ purā
1.047.016c varṣapūgāny anekāni rājaputra mahāyaśaḥ
1.047.017a tasyāntaraṃ viditvā tu sahasrākṣaḥ śacīpatiḥ
1.047.017c muniveṣadharo 'halyām idaṃ vacanam abravīt
1.047.018a ṛtukālaṃ pratīkṣante nārthinaḥ susamāhite
1.047.018c saṃgamaṃ tv aham icchāmi tvayā saha sumadhyame
1.047.019a muniveṣaṃ sahasrākṣaṃ vijñāya raghunandana
1.047.019c matiṃ cakāra durmedhā devarājakutūhalāt
1.047.020a athābravīt suraśreṣṭhaṃ kṛtārthenāntarātmanā
1.047.020c kṛtārtho 'si suraśreṣṭha gaccha śīghram itaḥ prabho
1.047.020e ātmānaṃ māṃ ca deveśa sarvadā rakṣa mānadaḥ
1.047.021a indras tu prahasan vākyam ahalyām idam abravīt
1.047.021c suśroṇi parituṣṭo 'smi gamiṣyāmi yathāgatam
1.047.022a evaṃ saṃgamya tu tayā niścakrāmoṭajāt tataḥ
1.047.022c sa saṃbhramāt tvaran rāma śaṅkito gautamaṃ prati
1.047.023a gautamaṃ sa dadarśātha praviśanti mahāmunim
1.047.023c devadānavadurdharṣaṃ tapobalasamanvitam
1.047.023e tīrthodakapariklinnaṃ dīpyamānam ivānalam
1.047.023g gṛhītasamidhaṃ tatra sakuśaṃ munipuṅgavam
1.047.024a dṛṣṭvā surapatis trasto viṣaṇṇavadano 'bhavat
1.047.025a atha dṛṣṭvā sahasrākṣaṃ muniveṣadharaṃ muniḥ
1.047.025c durvṛttaṃ vṛttasaṃpanno roṣād vacanam abravīt
1.047.026a mama rūpaṃ samāsthāya kṛtavān asi durmate
1.047.026c akartavyam idaṃ yasmād viphalas tvaṃ bhaviṣyati
1.047.027a gautamenaivam uktasya saroṣeṇa mahātmanā
1.047.027c petatur vṛṣaṇau bhūmau sahasrākṣasya tatkṣaṇāt
1.047.028a tathā śaptvā sa vai śakraṃ bhāryām api ca śaptavān
1.047.028c iha varṣasahasrāṇi bahūni tvaṃ nivatsyasi
1.047.029a vāyubhakṣā nirāhārā tapyantī bhasmaśāyinī
1.047.029c adṛśyā sarvabhūtānām āśrame 'smin nivatsyasi
1.047.030a yadā caitad vanaṃ ghoraṃ rāmo daśarathātmajaḥ
1.047.030c āgamiṣyati durdharṣas tadā pūtā bhaviṣyasi
1.047.031a tasyātithyena durvṛtte lobhamohavivarjitā
1.047.031c matsakāśe mudā yuktā svaṃ vapur dhārayiṣyasi
1.047.032a evam uktvā mahātejā gautamo duṣṭacāriṇīm
1.047.032c imam āśramam utsṛjya siddhacāraṇasevite
1.047.032e himavacchikhare ramye tapas tepe mahātapāḥ
1.048.001a aphalas tu tataḥ śakro devān agnipurogamān
1.048.001c abravīt trastavadanaḥ sarṣisaṃghān sacāraṇān
1.048.002a kurvatā tapaso vighnaṃ gautamasya mahātmanaḥ
1.048.002c krodham utpādya hi mayā surakāryam idaṃ kṛtam
1.048.003a aphalo 'smi kṛtas tena krodhāt sā ca nirākṛtā
1.048.003c śāpamokṣeṇa mahatā tapo 'syāpahṛtaṃ mayā
1.048.004a tan māṃ suravarāḥ sarve sarṣisaṃghāḥ sacāraṇāḥ
1.048.004c surasāhyakaraṃ sarve saphalaṃ kartum arhatha
1.048.005a śatakrator vacaḥ śrutvā devāḥ sāgnipurogamāḥ
1.048.005c pitṛdevān upetyāhuḥ saha sarvair marudgaṇaiḥ
1.048.006a ayaṃ meṣaḥ savṛṣaṇaḥ śakro hy avṛṣaṇaḥ kṛtaḥ
1.048.006c meṣasya vṛṣaṇau gṛhya śakrāyāśu prayacchata
1.048.007a aphalas tu kṛto meṣaḥ parāṃ tuṣṭiṃ pradāsyati
1.048.007c bhavatāṃ harṣaṇārthāya ye ca dāsyanti mānavāḥ
1.048.008a agnes tu vacanaṃ śrutvā pitṛdevāḥ samāgatāḥ
1.048.008c utpāṭya meṣavṛṣaṇau sahasrākṣe nyavedayan
1.048.009a tadā prabhṛti kākutstha pitṛdevāḥ samāgatāḥ
1.048.009c aphalān bhuñjate meṣān phalais teṣām ayojayan
1.048.010a indras tu meṣavṛṣaṇas tadā prabhṛti rāghava
1.048.010c gautamasya prabhāvena tapasaś ca mahātmanaḥ
1.048.011a tadāgaccha mahāteja āśramaṃ puṇyakarmaṇaḥ
1.048.011c tārayaināṃ mahābhāgām ahalyāṃ devarūpiṇīm
1.048.012a viśvāmitravacaḥ śrutvā rāghavaḥ sahalakṣmaṇaḥ
1.048.012c viśvāmitraṃ puraskṛtya āśramaṃ praviveśa ha
1.048.013a dadarśa ca mahābhāgāṃ tapasā dyotitaprabhām
1.048.013c lokair api samāgamya durnirīkṣyāṃ surāsuraiḥ
1.048.014a prayatnān nirmitāṃ dhātrā divyāṃ māyāmayīm iva
1.048.014c dhūmenābhiparītāṅgīṃ pūrṇacandraprabhām iva
1.048.015a satuṣārāvṛtāṃ sābhrāṃ pūrṇacandraprabhām iva
1.048.015c madhye 'mbhaso durādharṣāṃ dīptāṃ sūryaprabhām iva
1.048.016a sa hi gautamavākyena durnirīkṣyā babhūva ha
1.048.016c trayāṇām api lokānāṃ yāvad rāmasya darśanam
1.048.017a rāghavau tu tatas tasyāḥ pādau jagṛhatus tadā
1.048.017c smarantī gautamavacaḥ pratijagrāha sā ca tau
1.048.018a pādyam arghyaṃ tathātithyaṃ cakāra susamāhitā
1.048.018c pratijagrāha kākutstho vidhidṛṣṭena karmaṇā
1.048.019a puṣpavṛṣṭir mahaty āsīd devadundubhinisvanaiḥ
1.048.019c gandharvāpsarasāṃ cāpi mahān āsīt samāgamaḥ
1.048.020a sādhu sādhv iti devās tām ahalyāṃ samapūjayan
1.048.020c tapobalaviśuddhāṅgīṃ gautamasya vaśānugām
1.048.021a gautamo 'pi mahātejā ahalyāsahitaḥ sukhī
1.048.021c rāmaṃ saṃpūjya vidhivat tapas tepe mahātapāḥ
1.048.022a rāmo 'pi paramāṃ pūjāṃ gautamasya mahāmuneḥ
1.048.022c sakāśād vidhivat prāpya jagāma mithilāṃ tataḥ
1.049.001a tataḥ prāguttarāṃ gatvā rāmaḥ saumitriṇā saha
1.049.001c viśvāmitraṃ puraskṛtya yajñavāṭam upāgamat
1.049.002a rāmas tu muniśārdūlam uvāca sahalakṣmaṇaḥ
1.049.002c sādhvī yajñasamṛddhir hi janakasya mahātmanaḥ
1.049.003a bahūnīha sahasrāṇi nānādeśanivāsinām
1.049.003c brāhmaṇānāṃ mahābhāga vedādhyayanaśālinām
1.049.004a ṛṣivāṭāś ca dṛśyante śakaṭīśatasaṃkulāḥ
1.049.004c deśo vidhīyatāṃ brahman yatra vatsyāmahe vayam
1.049.005a rāmasya vacanaṃ śrutvā viśvāmitro mahāmuniḥ
1.049.005c niveśam akarod deśe vivikte salilāyute
1.049.006a viśvāmitraṃ muniśreṣṭhaṃ śrutvā sa nṛpatis tadā
1.049.006c śatānandaṃ puraskṛtya purohitam aninditam
1.049.007a ṛtvijo 'pi mahātmānas tv arghyam ādāya satvaram
1.049.007c viśvāmitrāya dharmeṇa dadur mantrapuraskṛtam
1.049.008a pratigṛhya tu tāṃ pūjāṃ janakasya mahātmanaḥ
1.049.008c papraccha kuśalaṃ rājño yajñasya ca nirāmayam
1.049.009a sa tāṃś cāpi munīn pṛṣṭvā sopādhyāya purodhasaḥ
1.049.009c yathānyāyaṃ tataḥ sarvaiḥ samāgacchat prahṛṣṭavān
1.049.010a atha rājā muniśreṣṭhaṃ kṛtāñjalir abhāṣata
1.049.010c āsane bhagavān āstāṃ sahaibhir munisattamaiḥ
1.049.011a janakasya vacaḥ śrutvā niṣasāda mahāmuniḥ
1.049.011c purodhā ṛtvijaś caiva rājā ca saha mantribhiḥ
1.049.012a āsaneṣu yathānyāyam upaviṣṭān samantataḥ
1.049.012c dṛṣṭvā sa nṛpatis tatra viśvāmitram athābravīt
1.049.013a adya yajñasamṛddhir me saphalā daivataiḥ kṛtā
1.049.013c adya yajñaphalaṃ prāptaṃ bhagavaddarśanān mayā
1.049.014a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgava
1.049.014c yajñopasadanaṃ brahman prāpto 'si munibhiḥ saha
1.049.015a dvādaśāhaṃ tu brahmarṣe śeṣam āhur manīṣiṇaḥ
1.049.015c tato bhāgārthino devān draṣṭum arhasi kauśika
1.049.016a ity uktvā muniśārdūlaṃ prahṛṣṭavadanas tadā
1.049.016c punas taṃ paripapraccha prāñjaliḥ prayato nṛpaḥ
1.049.017a imau kumārau bhadraṃ te devatulyaparākramau
1.049.017c gajasiṃhagatī vīrau śārdūlavṛṣabhopamau
1.049.018a padmapatraviśālākṣau khaḍgatūṇīdhanurdharau
1.049.018c aśvināv iva rūpeṇa samupasthitayauvanau
1.049.019a yadṛcchayaiva gāṃ prāptau devalokād ivāmarau
1.049.019c kathaṃ padbhyām iha prāptau kimarthaṃ kasya vā mune
1.049.020a varāyudhadharau vīrau kasya putrau mahāmune
1.049.020c bhūṣayantāv imaṃ deśaṃ candrasūryāv ivāmbaram
1.049.021a parasparasya sadṛśau pramāṇeṅgitaceṣṭitaiḥ
1.049.021c kākapakṣadharau vīrau śrotum icchāmi tattvataḥ
1.049.022a tasya tadvacanaṃ śrutvā janakasya mahātmanaḥ
1.049.022c nyavedayan mahātmānau putrau daśarathasya tau
1.049.023a siddhāśramanivāsaṃ ca rākṣasānāṃ vadhaṃ tathā
1.049.023c tac cāgamanam avyagraṃ viśālāyāś ca darśanam
1.049.024a ahalyādarśanaṃ caiva gautamena samāgamam
1.049.024c mahādhanuṣi jijñāsāṃ kartum āgamanaṃ tathā
1.049.025a etat sarvaṃ mahātejā janakāya mahātmane
1.049.025c nivedya virarāmātha viśvāmitro mahāmuniḥ
1.050.001a tasya tadvacanaṃ śrutvā viśvāmitrasya dhīmataḥ
1.050.001c hṛṣṭaromā mahātejāḥ śatānando mahātapāḥ
1.050.002a gautamasya suto jyeṣṭhas tapasā dyotitaprabhaḥ
1.050.002c rāmasaṃdarśanād eva paraṃ vismayam āgataḥ
1.050.003a sa tau niṣaṇṇau saṃprekṣya sukhāsīnau nṛpātmajau
1.050.003c śatānando muniśreṣṭhaṃ viśvāmitram athābravīt
1.050.004a api te muniśārdūla mama mātā yaśasvinī
1.050.004c darśitā rājaputrāya tapo dīrgham upāgatā
1.050.005a api rāme mahātejo mama mātā yaśasvinī
1.050.005c vanyair upāharat pūjāṃ pūjārhe sarvadehinām
1.050.006a api rāmāya kathitaṃ yathāvṛttaṃ purātanam
1.050.006c mama mātur mahātejo devena duranuṣṭhitam
1.050.007a api kauśika bhadraṃ te guruṇā mama saṃgatā
1.050.007c mātā mama muniśreṣṭha rāmasaṃdarśanād itaḥ
1.050.008a api me guruṇā rāmaḥ pūjitaḥ kuśikātmaja
1.050.008c ihāgato mahātejāḥ pūjāṃ prāpya mahātmanaḥ
1.050.009a api śāntena manasā gurur me kuśikātmaja
1.050.009c ihāgatena rāmeṇa prayatenābhivāditaḥ
1.050.010a tac chrutvā vacanaṃ tasya viśvāmitro mahāmuniḥ
1.050.010c pratyuvāca śatānandaṃ vākyajño vākyakovidam
1.050.011a nātikrāntaṃ muniśreṣṭha yat kartavyaṃ kṛtaṃ mayā
1.050.011c saṃgatā muninā patnī bhārgaveṇeva reṇukā
1.050.012a tac chrutvā vacanaṃ tasya viśvāmitrasya dhīmataḥ
1.050.012c śatānando mahātejā rāmaṃ vacanam abravīt
1.050.013a svāgataṃ te naraśreṣṭha diṣṭyā prāpto 'si rāghava
1.050.013c viśvāmitraṃ puraskṛtya maharṣim aparājitam
1.050.014a acintyakarmā tapasā brahmarṣir amitaprabhaḥ
1.050.014c viśvāmitro mahātejā vetsy enaṃ paramāṃ gatim
1.050.015a nāsti dhanyataro rāma tvatto 'nyo bhuvi kaś cana
1.050.015c goptā kuśikaputras te yena taptaṃ mahat tapaḥ
1.050.016a śrūyatāṃ cābhidāsyāmi kauśikasya mahātmanaḥ
1.050.016c yathābalaṃ yathāvṛttaṃ tan me nigadataḥ śṛṇu
1.050.017a rājābhūd eṣa dharmātmā dīrgha kālam ariṃdamaḥ
1.050.017c dharmajñaḥ kṛtavidyaś ca prajānāṃ ca hite rataḥ
1.050.018a prajāpatisutas tv āsīt kuśo nāma mahīpatiḥ
1.050.018c kuśasya putro balavān kuśanābhaḥ sudhārmikaḥ
1.050.019a kuśanābhasutas tv āsīd gādhir ity eva viśrutaḥ
1.050.019c gādheḥ putro mahātejā viśvāmitro mahāmuniḥ
1.050.020a viśvamitro mahātejāḥ pālayām āsa medinīm
1.050.020c bahuvarṣasahasrāṇi rājā rājyam akārayat
1.050.021a kadā cit tu mahātejā yojayitvā varūthinīm
1.050.021c akṣauhiṇīparivṛtaḥ paricakrāma medinīm
1.050.022a nagarāṇi ca rāṣṭrāṇi saritaś ca tathā girīn
1.050.022c āśramān kramaśo rājā vicarann ājagāmaha
1.050.023a vasiṣṭhasyāśramapadaṃ nānāpuṣpaphaladrumam
1.050.023c nānāmṛgagaṇākīrṇaṃ siddhacāraṇasevitam
1.050.024a devadānavagandharvaiḥ kiṃnarair upaśobhitam
1.050.024c praśāntahariṇākīrṇaṃ dvijasaṃghaniṣevitam
1.050.025a brahmarṣigaṇasaṃkīrṇaṃ devarṣigaṇasevitam
1.050.025c tapaścaraṇasaṃsiddhair agnikalpair mahātmabhiḥ
1.050.026a satataṃ saṃkulaṃ śrīmad brahmakalpair mahātmabhiḥ
1.050.026c abbhakṣair vāyubhakṣaiś ca śīrṇaparṇāśanais tathā
1.050.027a phalamūlāśanair dāntair jitaroṣair jitendriyaiḥ
1.050.027c ṛṣibhir vālakhilyaiś ca japahomaparāyaṇaiḥ
1.050.028a vasiṣṭhasyāśramapadaṃ brahmalokam ivāparam
1.050.028c dadarśa jayatāṃ śreṣṭha viśvāmitro mahābalaḥ
1.051.001a sa dṛṣṭvā paramaprīto viśvāmitro mahābalaḥ
1.051.001c praṇato vinayād vīro vasiṣṭhaṃ japatāṃ varam
1.051.002a svāgataṃ tava cety ukto vasiṣṭhena mahātmanā
1.051.002c āsanaṃ cāsya bhagavān vasiṣṭho vyādideśa ha
1.051.003a upaviṣṭāya ca tadā viśvāmitrāya dhīmate
1.051.003c yathānyāyaṃ munivaraḥ phalamūlam upāharat
1.051.004a pratigṛhya ca tāṃ pūjāṃ vasiṣṭhād rājasattamaḥ
1.051.004c tapo'gnihotraśiṣyeṣu kuśalaṃ paryapṛcchata
1.051.005a viśvāmitro mahātejā vanaspatigaṇe tathā
1.051.005c sarvatra kuśalaṃ cāha vasiṣṭho rājasattamam
1.051.006a sukhopaviṣṭaṃ rājānaṃ viśvāmitraṃ mahātapāḥ
1.051.006c papraccha japatāṃ śreṣṭho vasiṣṭho brahmaṇaḥ sutaḥ
1.051.007a kaccit te kuśalaṃ rājan kaccid dharmeṇa rañjayan
1.051.007c prajāḥ pālayase rājan rājavṛttena dhārmika
1.051.008a kaccit te subhṛtā bhṛtyāḥ kaccit tiṣṭhanti śāsane
1.051.008c kaccit te vijitāḥ sarve ripavo ripusūdana
1.051.009a kaccid bale ca kośe ca mitreṣu ca paraṃtapa
1.051.009c kuśalaṃ te naravyāghra putrapautre tathānagha
1.051.010a sarvatra kuśalaṃ rājā vasiṣṭhaṃ pratyudāharat
1.051.010c viśvāmitro mahātejā vasiṣṭhaṃ vinayānvitaḥ
1.051.011a kṛtvobhau suciraṃ kālaṃ dharmiṣṭhau tāḥ kathāḥ śubhāḥ
1.051.011c mudā paramayā yuktau prīyetāṃ tau parasparam
1.051.012a tato vasiṣṭho bhagavān kathānte raghunandana
1.051.012c viśvāmitram idaṃ vākyam uvāca prahasann iva
1.051.013a ātithyaṃ kartum icchāmi balasyāsya mahābala
1.051.013c tava caivāprameyasya yathārhaṃ saṃpratīccha me
1.051.014a satkriyāṃ tu bhavān etāṃ pratīcchatu mayodyatām
1.051.014c rājaṃs tvam atithiśreṣṭhaḥ pūjanīyaḥ prayatnataḥ
1.051.015a evam ukto vasiṣṭhena viśvāmitro mahāmatiḥ
1.051.015c kṛtam ity abravīd rājā pūjāvākyena me tvayā
1.051.016a phalamūlena bhagavan vidyate yat tavāśrame
1.051.016c pādyenācamanīyena bhagavaddarśanena ca
1.051.017a sarvathā ca mahāprājña pūjārheṇa supūjitaḥ
1.051.017c gamiṣyāmi namas te 'stu maitreṇekṣasva cakṣuṣā
1.051.018a evaṃ bruvantaṃ rājānaṃ vasiṣṭhaḥ punar eva hi
1.051.018c nyamantrayata dharmātmā punaḥ punar udāradhīḥ
1.051.019a bāḍham ity eva gādheyo vasiṣṭhaṃ pratyuvāca ha
1.051.019c yathā priyaṃ bhagavatas tathāstu munisattama
1.051.020a evam ukto mahātejā vasiṣṭho japatāṃ varaḥ
1.051.020c ājuhāva tataḥ prītaḥ kalmāṣīṃ dhūtakalmaṣaḥ
1.051.021a ehy ehi śabale kṣipraṃ śṛṇu cāpi vaco mama
1.051.021c sabalasyāsya rājarṣeḥ kartuṃ vyavasito 'smy aham
1.051.021e bhojanena mahārheṇa satkāraṃ saṃvidhatsva me
1.051.022a yasya yasya yathākāmaṃ ṣaḍraseṣv abhipūjitam
1.051.022c tat sarvaṃ kāmadhug divye abhivarṣakṛte mama
1.051.023a rasenānnena pānena lehyacoṣyeṇa saṃyutam
1.051.023c annānāṃ nicayaṃ sarvaṃ sṛjasva śabale tvara
1.052.001a evam uktā vasiṣṭhena śabalā śatrusūdana
1.052.001c vidadhe kāmadhuk kāmān yasya yasya yathepsitam
1.052.002a ikṣūn madhūṃs tathā lājān maireyāṃś ca varāsavān
1.052.002c pānāni ca mahārhāṇi bhakṣyāṃś coccāvacāṃs tathā
1.052.003a uṣṇāḍhyasyaudanasyāpi rāśayaḥ parvatopamāḥ
1.052.003c mṛṣṭānnāni ca sūpāś ca dadhikulyās tathaiva ca
1.052.004a nānāsvādurasānāṃ ca ṣāḍavānāṃ tathaiva ca
1.052.004c bhājanāni supūrṇāni gauḍāni ca sahasraśaḥ
1.052.005a sarvam āsīt susaṃtuṣṭaṃ hṛṣṭapuṣṭajanākulam
1.052.005c viśvāmitrabalaṃ rāma vasiṣṭhenābhitarpitam
1.052.006a viśvāmitro 'pi rājarṣir hṛṣṭapuṣṭas tadābhavat
1.052.006c sāntaḥ puravaro rājā sabrāhmaṇapurohitaḥ
1.052.007a sāmātyo mantrisahitaḥ sabhṛtyaḥ pūjitas tadā
1.052.007c yuktaḥ pareṇa harṣeṇa vasiṣṭham idam abravīt
1.052.008a pūjito 'haṃ tvayā brahman pūjārheṇa susatkṛtaḥ
1.052.008c śrūyatām abhidhāsyāmi vākyaṃ vākyaviśārada
1.052.009a gavāṃ śatasahasreṇa dīyatāṃ śabalā mama
1.052.009c ratnaṃ hi bhagavann etad ratnahārī ca pārthivaḥ
1.052.009e tasmān me śabalāṃ dehi mamaiṣā dharmato dvija
1.052.010a evam uktas tu bhagavān vasiṣṭho munisattamaḥ
1.052.010c viśvāmitreṇa dharmātmā pratyuvāca mahīpatim
1.052.011a nāhaṃ śatasahasreṇa nāpi koṭiśatair gavām
1.052.011c rājan dāsyāmi śabalāṃ rāśibhī rajatasya vā
1.052.012a na parityāgam arheyaṃ matsakāśād ariṃdama
1.052.012c śāśvatī śabalā mahyaṃ kīrtir ātmavato yathā
1.052.013a asyāṃ havyaṃ ca kavyaṃ ca prāṇayātrā tathaiva ca
1.052.013c āyattam agnihotraṃ ca balir homas tathaiva ca
1.052.014a svāhākāravaṣaṭkārau vidyāś ca vividhās tathā
1.052.014c āyattam atra rājarṣe sarvam etan na saṃśayaḥ
1.052.015a sarva svam etat satyena mama tuṣṭikarī sadā
1.052.015c kāraṇair bahubhī rājan na dāsye śabalāṃ tava
1.052.016a vasiṣṭhenaivam uktas tu viśvāmitro 'bravīt tataḥ
1.052.016c saṃrabdhataram atyarthaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
1.052.017a hairaṇyakakṣyāgraiveyān suvarṇāṅkuśabhūṣitān
1.052.017c dadāmi kuñjarāṇāṃ te sahasrāṇi caturdaśa
1.052.018a hairaṇyānāṃ rathānāṃ ca śvetāśvānāṃ caturyujām
1.052.018c dadāmi te śatāny aṣṭau kiṅkiṇīkavibhūṣitān
1.052.019a hayānāṃ deśajātānāṃ kulajānāṃ mahaujasām
1.052.019c sahasram ekaṃ daśa ca dadāmi tava suvrata
1.052.020a nānāvarṇavibhaktānāṃ vayaḥsthānāṃ tathaiva ca
1.052.020c dadāmy ekāṃ gavāṃ koṭiṃ śabalā dīyatāṃ mama
1.052.021a evam uktas tu bhagavān viśvāmitreṇa dhīmatā
1.052.021c na dāsyāmīti śabalāṃ prāha rājan kathaṃ cana
1.052.022a etad eva hi me ratnam etad eva hi me dhanam
1.052.022c etad eva hi sarvasvam etad eva hi jīvitam
1.052.023a darśaś ca pūrṇamāsaś ca yajñāś caivāptadakṣiṇāḥ
1.052.023c etad eva hi me rājan vividhāś ca kriyās tathā
1.052.024a adomūlāḥ kriyāḥ sarvā mama rājan na saṃśayaḥ
1.052.024c bahūnāṃ kiṃ pralāpena na dāsye kāmadohinīm
1.053.001a kāmadhenuṃ vasiṣṭho 'pi yadā na tyajate muniḥ
1.053.001c tadāsya śabalāṃ rāma viśvāmitro 'nvakarṣata
1.053.002a nīyamānā tu śabalā rāma rājñā mahātmanā
1.053.002c duḥkhitā cintayām āsa rudantī śokakarśitā
1.053.003a parityaktā vasiṣṭhena kim ahaṃ sumahātmanā
1.053.003c yāhaṃ rājabhṛtair dīnā hriyeyaṃ bhṛśaduḥkhitā
1.053.004a kiṃ mayāpakṛtaṃ tasya maharṣer bhāvitātmanaḥ
1.053.004c yan mām anāgasaṃ bhaktām iṣṭāṃ tyajati dhārmikaḥ
1.053.005a iti sā cintayitvā tu niḥśvasya ca punaḥ punaḥ
1.053.005c jagāma vegena tadā vasiṣṭhaṃ paramaujasaṃ
1.053.006a nirdhūya tāṃs tadā bhṛtyāñ śataśaḥ śatrusūdana
1.053.006c jagāmānilavegena pādamūlaṃ mahātmanaḥ
1.053.007a śabalā sā rudantī ca krośantī cedam abravīt
1.053.007c vasiṣṭhasyāgrataḥ sthitvā meghadundubhirāviṇī
1.053.008a bhagavan kiṃ parityaktā tvayāhaṃ brahmaṇaḥ suta
1.053.008c yasmād rājabhṛtā māṃ hi nayante tvatsakāśataḥ
1.053.009a evam uktas tu brahmarṣir idaṃ vacanam abravīt
1.053.009c śokasaṃtaptahṛdayāṃ svasāram iva duḥkhitām
1.053.010a na tvāṃ tyajāmi śabale nāpi me 'pakṛtaṃ tvayā
1.053.010c eṣa tvāṃ nayate rājā balān matto mahābalaḥ
1.053.011a na hi tulyaṃ balaṃ mahyaṃ rājā tv adya viśeṣataḥ
1.053.011c balī rājā kṣatriyaś ca pṛthivyāḥ patir eva ca
1.053.012a iyam akṣauhiṇīpūrṇā savājirathasaṃkulā
1.053.012c hastidhvajasamākīrṇā tenāsau balavattaraḥ
1.053.013a evam uktā vasiṣṭhena pratyuvāca vinītavat
1.053.013c vacanaṃ vacanajñā sā brahmarṣim amitaprabham
1.053.014a na balaṃ kṣatriyasyāhur brāhmaṇo balavattaraḥ
1.053.014c brahman brahmabalaṃ divyaṃ kṣatrāt tu balavattaram
1.053.015a aprameyabalaṃ tubhyaṃ na tvayā balavattaraḥ
1.053.015c viśvāmitro mahāvīryas tejas tava durāsadam
1.053.016a niyuṅkṣva māṃ mahātejas tvadbrahmabalasaṃbhṛtām
1.053.016c tasya darpaṃ balaṃ yat tan nāśayāmi durātmanaḥ
1.053.017a ity uktas tu tayā rāma vasiṣṭhaḥ sumahāyaśāḥ
1.053.017c sṛjasveti tadovāca balaṃ parabalārujam
1.053.018a tasyā humbhāravotsṛṣṭāḥ pahlavāḥ śataśo nṛpa
1.053.018c nāśayanti balaṃ sarvaṃ viśvāmitrasya paśyataḥ
1.053.019a sa rājā paramakruddhaḥ krodhavisphāritekṣaṇaḥ
1.053.019c pahlavān nāśayām āsa śastrair uccāvacair api
1.053.020a viśvāmitrārditān dṛṣṭvā pahlavāñ śataśas tadā
1.053.020c bhūya evāsṛjad ghorāñ śakān yavanamiśritān
1.053.021a tair āsīt saṃvṛtā bhūmiḥ śakair yavanamiśritaiḥ
1.053.021c prabhāvadbhir mahāvīryair hemakiñjalkasaṃnibhaiḥ
1.053.022a dīrghāsipaṭṭiśadharair hemavarṇāmbarāvṛtaiḥ
1.053.022c nirdagdhaṃ tad balaṃ sarvaṃ pradīptair iva pāvakaiḥ
1.053.023a tato 'strāṇi mahātejā viśvāmitro mumoca ha
1.054.001a tatas tān ākulān dṛṣṭvā viśvāmitrāstramohitān
1.054.001c vasiṣṭhaś codayām āsa kāmadhuk sṛja yogataḥ
1.054.002a tasyā humbhāravāj jātāḥ kāmbojā ravisaṃnibhāḥ
1.054.002c ūdhasas tv atha saṃjātāḥ pahlavāḥ śastrapāṇayaḥ
1.054.003a yonideśāc ca yavanaḥ śakṛddeśāc chakās tathā
1.054.003c romakūpeṣu mecchāś ca harītāḥ sakirātakāḥ
1.054.004a tais tan niṣūditaṃ sainyaṃ viśvamitrasya tatkṣaṇāt
1.054.004c sapadātigajaṃ sāśvaṃ sarathaṃ raghunandana
1.054.005a dṛṣṭvā niṣūditaṃ sainyaṃ vasiṣṭhena mahātmanā
1.054.005c viśvāmitrasutānāṃ tu śataṃ nānāvidhāyudham
1.054.006a abhyadhāvat susaṃkruddhaṃ vasiṣṭhaṃ japatāṃ varam
1.054.006c huṃkāreṇaiva tān sarvān nirdadāha mahān ṛṣiḥ
1.054.007a te sāśvarathapādātā vasiṣṭhena mahātmanā
1.054.007c bhasmīkṛtā muhūrtena viśvāmitrasutās tadā
1.054.008a dṛṣṭvā vināśitān putrān balaṃ ca sumahāyaśāḥ
1.054.008c savrīḍaś cintayāviṣṭo viśvāmitro 'bhavat tadā
1.054.009a saṃdura iva nirvego bhagnadaṃṣṭra ivoragaḥ
1.054.009c uparakta ivādityaḥ sadyo niṣprabhatāṃ gataḥ
1.054.010a hataputrabalo dīno lūnapakṣa iva dvijaḥ
1.054.010c hatadarpo hatotsāho nirvedaṃ samapadyata
1.054.011a sa putram ekaṃ rājyāya pālayeti niyujya ca
1.054.011c pṛthivīṃ kṣatradharmeṇa vanam evānvapadyata
1.054.012a sa gatvā himavatpārśvaṃ kiṃnaroragasevitam
1.054.012c mahādevaprasādārthaṃ tapas tepe mahātapāḥ
1.054.013a kena cit tv atha kālena deveśo vṛṣabhadhvajaḥ
1.054.013c darśayām āsa varado viśvāmitraṃ mahāmunim
1.054.014a kimarthaṃ tapyase rājan brūhi yat te vivakṣitam
1.054.014c varado 'smi varo yas te kāṅkṣitaḥ so 'bhidhīyatām
1.054.015a evam uktas tu devena viśvāmitro mahātapāḥ
1.054.015c praṇipatya mahādevam idaṃ vacanam abravīt
1.054.016a yadi tuṣṭo mahādeva dhanurvedo mamānagha
1.054.016c sāṅgopāṅgopaniṣadaḥ sarahasyaḥ pradīyatām
1.054.017a yāni deveṣu cāstrāṇi dānaveṣu maharṣiṣu
1.054.017c gandharvayakṣarakṣaḥsu pratibhāntu mamānagha
1.054.018a tava prasādād bhavatu devadeva mamepsitam
1.054.018c evam astv iti deveśo vākyam uktvā divaṃ gataḥ
1.054.019a prāpya cāstrāṇi rājarṣir viśvāmitro mahābalaḥ
1.054.019c darpeṇa mahatā yukto darpapūrṇo 'bhavat tadā
1.054.020a vivardhamāno vīryeṇa samudra iva parvaṇi
1.054.020c hatam eva tadā mene vasiṣṭham ṛṣisattamam
1.054.021a tato gatvāśramapadaṃ mumocāstrāṇi pārthivaḥ
1.054.021c yais tat tapovanaṃ sarvaṃ nirdagdhaṃ cāstratejasā
1.054.022a udīryamāṇam astraṃ tad viśvāmitrasya dhīmataḥ
1.054.022c dṛṣṭvā vipradrutā bhītā munayaḥ śataśo diśaḥ
1.054.023a vasiṣṭhasya ca ye śiṣyās tathaiva mṛgapakṣiṇaḥ
1.054.023c vidravanti bhayād bhītā nānādigbhyaḥ sahasraśaḥ
1.054.024a vasiṣṭhasyāśramapadaṃ śūnyam āsīn mahātmanaḥ
1.054.024c muhūrtam iva niḥśabdam āsīd īriṇasaṃnibham
1.054.025a vadato vai vasiṣṭhasya mā bhaiṣṭeti muhur muhuḥ
1.054.025c nāśayāmy adya gādheyaṃ nīhāram iva bhāskaraḥ
1.054.026a evam uktvā mahātejā vasiṣṭho japatāṃ varaḥ
1.054.026c viśvāmitraṃ tadā vākyaṃ saroṣam idam abravīt
1.054.027a āśramaṃ cirasaṃvṛddhaṃ yad vināśitavān asi
1.054.027c durācāro 'si yan mūḍha tasmāt tvaṃ na bhaviṣyasi
1.054.028a ity uktvā paramakruddho daṇḍam udyamya satvaraḥ
1.054.028c vidhūma iva kālāgnir yamadaṇḍam ivāparam
1.055.001a evam ukto vasiṣṭhena viśvāmitro mahābalaḥ
1.055.001c āgneyam astram utkṣipya tiṣṭha tiṣṭheti cābravīt
1.055.002a vasiṣṭho bhagavān krodhād idaṃ vacanam abravīt
1.055.003a kṣatrabandho sthito 'smy eṣa yad balaṃ tad vidarśaya
1.055.003c nāśayāmy eṣa te darpaṃ śastrasya tava gādhija
1.055.004a kva ca te kṣatriyabalaṃ kva ca brahmabalaṃ mahat
1.055.004c paśya brahmabalaṃ divyaṃ mama kṣatriyapāṃsana
1.055.005a tasyāstraṃ gādhiputrasya ghoram āgneyam uttamam
1.055.005c brahmadaṇḍena tac chāntam agner vega ivāmbhasā
1.055.006a vāruṇaṃ caiva raudraṃ ca aindraṃ pāśupataṃ tathā
1.055.006c aiṣīkaṃ cāpi cikṣepa ruṣito gādhinandanaḥ
1.055.007a mānavaṃ mohanaṃ caiva gāndharvaṃ svāpanaṃ tathā
1.055.007c jṛmbhaṇaṃ mohanaṃ caiva saṃtāpanavilāpane
1.055.008a śoṣaṇaṃ dāraṇaṃ caiva vajram astraṃ sudurjayam
1.055.008c brahmapāśaṃ kālapāśaṃ vāruṇaṃ pāśam eva ca
1.055.009a pinākāstraṃ ca dayitaṃ śuṣkārdre aśanī tathā
1.055.009c daṇḍāstram atha paiśācaṃ krauñcam astraṃ tathāiva ca
1.055.010a dharmacakraṃ kālacakraṃ viṣṇucakraṃ tathaiva ca
1.055.010c vāyavyaṃ mathanaṃ caiva astraṃ hayaśiras tathā
1.055.011a śaktidvayaṃ ca cikṣepa kaṅkālaṃ musalaṃ tathā
1.055.011c vaidyādharaṃ mahāstraṃ ca kālāstram atha dāruṇam
1.055.012a triśūlam astraṃ ghoraṃ ca kāpālam atha kaṅkaṇam
1.055.012c etāny astrāṇi cikṣepa sarvāṇi raghunandana
1.055.013a vasiṣṭhe japatāṃ śreṣṭhe tad adbhutam ivābhavat
1.055.013c tāni sarvāṇi daṇḍena grasate brahmaṇaḥ sutaḥ
1.055.014a teṣu śānteṣu brahmāstraṃ kṣiptavān gādhinandanaḥ
1.055.014c tad astram udyataṃ dṛṣṭvā devāḥ sāgnipurogamāḥ
1.055.015a devarṣayaś ca saṃbhrāntā gandharvāḥ samahoragāḥ
1.055.015c trailokyam āsīt saṃtrastaṃ brahmāstre samudīrite
1.055.016a tad apy astraṃ mahāghoraṃ brāhmaṃ brāhmeṇa tejasā
1.055.016c vasiṣṭho grasate sarvaṃ brahmadaṇḍena rāghava
1.055.017a brahmāstraṃ grasamānasya vasiṣṭhasya mahātmanaḥ
1.055.017c trailokyamohanaṃ raudraṃ rūpam āsīt sudāruṇam
1.055.018a romakūpeṣu sarveṣu vasiṣṭhasya mahātmanaḥ
1.055.018c marīcya iva niṣpetur agner dhūmākulārciṣaḥ
1.055.019a prājvalad brahmadaṇḍaś ca vasiṣṭhasya karodyataḥ
1.055.019c vidhūma iva kālāgnir yamadaṇḍa ivāparaḥ
1.055.020a tato 'stuvan munigaṇā vasiṣṭhaṃ japatāṃ varam
1.055.020c amoghaṃ te balaṃ brahmaṃs tejo dhāraya tejasā
1.055.021a nigṛhītas tvayā brahman viśvāmitro mahātapāḥ
1.055.021c prasīda japatāṃ śreṣṭha lokāḥ santu gatavyathāḥ
1.055.022a evam ukto mahātejāḥ śamaṃ cakre mahātapāḥ
1.055.022c viśvāmitro 'pi nikṛto viniḥśvasyedam abravīt
1.055.023a dhig balaṃ kṣatriyabalaṃ brahmatejobalaṃ balam
1.055.023c ekena brahmadaṇḍena sarvāstrāṇi hatāni me
1.055.024a tad etat samavekṣyāhaṃ prasannendriyamānasaḥ
1.055.024c tapo mahat samāsthāsye yad vai brahmatvakārakam
1.056.001a tataḥ saṃtaptahṛdayaḥ smaran nigraham ātmanaḥ
1.056.001c viniḥśvasya viniḥśvasya kṛtavairo mahātmanā
1.056.002a sa dakṣiṇāṃ diśaṃ gatvā mahiṣyā saha rāghava
1.056.002c tatāpa paramaṃ ghoraṃ viśvāmitro mahātapāḥ
1.056.002e phalamūlāśano dāntaś cacāra paramaṃ tapaḥ
1.056.003a athāsya jajñire putrāḥ satyadharmaparāyaṇāḥ
1.056.003c haviṣpando madhuṣpando dṛḍhanetro mahārathaḥ
1.056.004a pūrṇe varṣasahasre tu brahmā lokapitāmahaḥ
1.056.004c abravīn madhuraṃ vākyaṃ viśvāmitraṃ tapodhanam
1.056.005a jitā rājarṣilokās te tapasā kuśikātmaja
1.056.005c anena tapasā tvāṃ hi rājarṣir iti vidmahe
1.056.006a evam uktvā mahātejā jagāma saha daivataiḥ
1.056.006c triviṣṭapaṃ brahmalokaṃ lokānāṃ parameśvaraḥ
1.056.007a viśvāmitro 'pi tac chrutvā hriyā kiṃ cid avāṅmukhaḥ
1.056.007c duḥkhena mahatāviṣṭaḥ samanyur idam abravīt
1.056.008a tapaś ca sumahat taptaṃ rājarṣir iti māṃ viduḥ
1.056.008c devāḥ sarṣigaṇāḥ sarve nāsti manye tapaḥphalam
1.056.009a evaṃ niścitya manasā bhūya eva mahātapāḥ
1.056.009c tapaś cacāra kākutstha paramaṃ paramātmavān
1.056.010a etasminn eva kāle tu satyavādī jitendriyaḥ
1.056.010c triśaṅkur iti vikhyāta ikṣvāku kulanandanaḥ
1.056.011a tasya buddhiḥ samutpannā yajeyam iti rāghava
1.056.011c gaccheyaṃ svaśarīreṇa devānāṃ paramāṃ gatim
1.056.012a sa vasiṣṭhaṃ samāhūya kathayām āsa cintitam
1.056.012c aśakyam iti cāpy ukto vasiṣṭhena mahātmanā
1.056.013a pratyākhyāto vasiṣṭhena sa yayau dakṣiṇāṃ diśam
1.056.013c vasiṣṭhā dīrgha tapasas tapo yatra hi tepire
1.056.014a triśaṅkuḥ sumahātejāḥ śataṃ paramabhāsvaram
1.056.014c vasiṣṭhaputrān dadṛśe tapyamānān yaśasvinaḥ
1.056.015a so 'bhigamya mahātmānaḥ sarvān eva guroḥ sutān
1.056.015c abhivādyānupūrvyeṇa hriyā kiṃ cid avāṅmukhaḥ
1.056.015e abravīt sumahātejāḥ sarvān eva kṛtāñjaliḥ
1.056.016a śaraṇaṃ vaḥ prapadye 'haṃ śaraṇyāñ śaraṇāgataḥ
1.056.016c pratyākhyāto 'smi bhadraṃ vo vasiṣṭhena mahātmanā
1.056.017a yaṣṭukāmo mahāyajñaṃ tad anujñātum arthatha
1.056.017c guruputrān ahaṃ sarvān namaskṛtya prasādaye
1.056.018a śirasā praṇato yāce brāhmaṇāṃs tapasi sthitān
1.056.018c te māṃ bhavantaḥ siddhyarthaṃ yājayantu samāhitāḥ
1.056.018e saśarīro yathāhaṃ hi devalokam avāpnuyām
1.056.019a pratyākhyāto vasiṣṭhena gatim anyāṃ tapodhanāḥ
1.056.019c guruputrān ṛte sarvān nāhaṃ paśyāmi kāṃ cana
1.056.020a ikṣvākūṇāṃ hi sarveṣāṃ purodhāḥ paramā gatiḥ
1.056.020c tasmād anantaraṃ sarve bhavanto daivataṃ mama
1.057.001a tatas triśaṅkor vacanaṃ śrutvā krodhasamanvitam
1.057.001c ṛṣiputraśataṃ rāma rājānam idam abravīt
1.057.002a pratyākhyāto 'si durbuddhe guruṇā satyavādinā
1.057.002c taṃ kathaṃ samatikramya śākhāntaram upeyivān
1.057.003a ikṣvākūṇāṃ hi sarveṣāṃ purodhāḥ paramā gatiḥ
1.057.003c na cātikramituṃ śakyaṃ vacanaṃ satyavādinaḥ
1.057.004a aśakyam iti covāca vasiṣṭho bhagavān ṛṣiḥ
1.057.004c taṃ vayaṃ vai samāhartuṃ kratuṃ śaktāḥ kathaṃ tava
1.057.005a bāliśas tvaṃ naraśreṣṭha gamyatāṃ svapuraṃ punaḥ
1.057.005c yājane bhagavāñ śaktas trailokyasyāpi pārthiva
1.057.006a teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā krodhaparyākulākṣaram
1.057.006c sa rājā punar evaitān idaṃ vacanam abravīt
1.057.007a pratyākhyāto 'smi guruṇā guruputrais tathaiva ca
1.057.007c anyāṃ gatiṃ gamiṣyāmi svasti vo 'stu tapodhanāḥ
1.057.008a ṛṣiputrās tu tac chrutvā vākyaṃ ghorābhisaṃhitam
1.057.008c śepuḥ paramasaṃkruddhāś caṇḍālatvaṃ gamiṣyasi
1.057.008e evam uktvā mahātmāno viviśus te svam āśramam
1.057.009a atha rātryāṃ vyatītāyāṃ rājā caṇḍālatāṃ gataḥ
1.057.009c nīlavastradharo nīlaḥ paruṣo dhvastamūrdhajaḥ
1.057.009e cityamālyānulepaś ca āyasābharaṇo 'bhavat
1.057.010a taṃ dṛṣṭvā mantriṇaḥ sarve tyaktvā caṇḍālarūpiṇam
1.057.010c prādravan sahitā rāma paurā ye 'syānugāminaḥ
1.057.011a eko hi rājā kākutstha jagāma paramātmavān
1.057.011c dahyamāno divārātraṃ viśvāmitraṃ tapodhanam
1.057.012a viśvāmitras tu taṃ dṛṣṭvā rājānaṃ viphalīkṛtam
1.057.012c caṇḍālarūpiṇaṃ rāma muniḥ kāruṇyam āgataḥ
1.057.013a kāruṇyāt sa mahātejā vākyaṃ parama dhārmikaḥ
1.057.013c idaṃ jagāda bhadraṃ te rājānaṃ ghoradarśanam
1.057.014a kim āgamanakāryaṃ te rājaputra mahābala
1.057.014c ayodhyādhipate vīra śāpāc caṇḍālatāṃ gataḥ
1.057.015a atha tad vākyam ākarṇya rājā caṇḍālatāṃ gataḥ
1.057.015c abravīt prāñjalir vākyaṃ vākyajño vākyakovidam
1.057.016a pratyākhyāto 'smi guruṇā guruputrais tathaiva ca
1.057.016c anavāpyaiva taṃ kāmaṃ mayā prāpto viparyayaḥ
1.057.017a saśarīro divaṃ yāyām iti me saumyadarśanam
1.057.017c mayā ceṣṭaṃ kratuśataṃ tac ca nāvāpyate phalam
1.057.018a anṛtaṃ nokta pūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
1.057.018c kṛcchreṣv api gataḥ saumya kṣatradharmeṇa te śape
1.057.019a yajñair bahuvidhair iṣṭaṃ prajā dharmeṇa pālitāḥ
1.057.019c guravaś ca mahātmānaḥ śīlavṛttena toṣitāḥ
1.057.020a dharme prayatamānasya yajñaṃ cāhartum icchataḥ
1.057.020c paritoṣaṃ na gacchanti guravo munipuṃgava
1.057.021a daivam eva paraṃ manye pauruṣaṃ tu nirarthakam
1.057.021c daivenākramyate sarvaṃ daivaṃ hi paramā gatiḥ
1.057.022a tasya me paramārtasya prasādam abhikāṅkṣataḥ
1.057.022c kartum arhasi bhadraṃ te daivopahatakarmaṇaḥ
1.057.023a nānyāṃ gatiṃ gamiṣyāmi nānyaḥ śaraṇam asti me
1.057.023c daivaṃ puruṣakāreṇa nivartayitum arhasi
1.058.001a uktavākyaṃ tu rājānaṃ kṛpayā kuśikātmajaḥ
1.058.001c abravīn madhuraṃ vākyaṃ sākṣāc caṇḍālarūpiṇam
1.058.002a ikṣvāko svāgataṃ vatsa jānāmi tvāṃ sudhārmikam
1.058.002c śaraṇaṃ te bhaviṣyāmi mā bhaiṣīr nṛpapuṃgava
1.058.003a aham āmantraye sarvān maharṣīn puṇyakarmaṇaḥ
1.058.003c yajñasāhyakarān rājaṃs tato yakṣyasi nirvṛtaḥ
1.058.004a guruśāpakṛtaṃ rūpaṃ yad idaṃ tvayi vartate
1.058.004c anena saha rūpeṇa saśarīro gamiṣyasi
1.058.005a hastaprāptam ahaṃ manye svargaṃ tava nareśvara
1.058.005c yas tvaṃ kauśikam āgamya śaraṇyaṃ śaraṇaṃ gataḥ
1.058.006a evam uktvā mahātejāḥ putrān paramadhārmikān
1.058.006c vyādideśa mahāprājñān yajñasaṃbhārakāraṇāt
1.058.007a sarvāñ śiṣyān samāhūya vākyam etad uvāca ha
1.058.008a sarvān ṛṣivarān vatsā ānayadhvaṃ mamājñayā
1.058.008c saśiṣyān suhṛdaś caiva sartvijaḥ subahuśrutān
1.058.009a yad anyo vacanaṃ brūyān madvākyabalacoditaḥ
1.058.009c tat sarvam akhilenoktaṃ mamākhyeyam anādṛtam
1.058.010a tasya tadvacanaṃ śrutvā diśo jagmus tadājñayā
1.058.010c ājagmur atha deśebhyaḥ sarvebhyo brahmavādinaḥ
1.058.011a te ca śiṣyāḥ samāgamya muniṃ jvalitatejasaṃ
1.058.011c ūcuś ca vacanaṃ sarve sarveṣāṃ brahmavādinām
1.058.012a śrutvā te vacanaṃ sarve samāyānti dvijātayaḥ
1.058.012c sarvadeśeṣu cāgacchan varjayitvā mahodayam
1.058.013a vāsiṣṭhaṃ tac chataṃ sarvaṃ krodhaparyākulākṣaram
1.058.013c yad āha vacanaṃ sarvaṃ śṛṇu tvaṃ munipuṃgava
1.058.014a kṣatriyo yājako yasya caṇḍālasya viśeṣataḥ
1.058.014c kathaṃ sadasi bhoktāro havis tasya surarṣayaḥ
1.058.015a brāhmaṇā vā mahātmāno bhuktvā caṇḍālabhojanam
1.058.015c kathaṃ svargaṃ gamiṣyanti viśvāmitreṇa pālitāḥ
1.058.016a etad vacanaṃ naiṣṭhuryam ūcuḥ saṃraktalocanāḥ
1.058.016c vāsiṣṭhā muniśārdūla sarve te samahodayāḥ
1.058.017a teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā sarveṣāṃ munipuṃgavaḥ
1.058.017c krodhasaṃraktanayanaḥ saroṣam idam abravīt
1.058.018a yad dūṣayanty aduṣṭaṃ māṃ tapa ugraṃ samāsthitam
1.058.018c bhasmībhūtā durātmāno bhaviṣyanti na saṃśayaḥ
1.058.019a adya te kālapāśena nītā vaivasvatakṣayam
1.058.019c saptajātiśatāny eva mṛtapāḥ santu sarvaśaḥ
1.058.020a śvamāṃsaniyatāhārā muṣṭikā nāma nirghṛṇāḥ
1.058.020c vikṛtāś ca virūpāś ca lokān anucarantv imān
1.058.021a mahodayaś ca durbuddhir mām adūṣyaṃ hy adūṣayat
1.058.021c dūṣiṭaḥ sarvalokeṣu niṣādatvaṃ gamiṣyati
1.058.022a prāṇātipātanirato niranukrośatāṃ gataḥ
1.058.022c dīrghakālaṃ mama krodhād durgatiṃ vartayiṣyati
1.058.023a etāvad uktvā vacanaṃ viśvāmitro mahātapāḥ
1.058.023c virarāma mahātejā ṛṣimadhye mahāmuniḥ
1.059.001a tapobalahatān kṛtvā vāsiṣṭhān samahodayān
1.059.001c ṛṣimadhye mahātejā viśvāmitro 'bhyabhāṣata
1.059.002a ayam ikṣvākudāyādas triśaṅkur iti viśrutaḥ
1.059.002c dharmiṣṭhaś ca vadānyaś ca māṃ caiva śaraṇaṃ gataḥ
1.059.002e svenānena śarīreṇa devalokajigīṣayā
1.059.003a yathāyaṃ svaśarīreṇa devalokaṃ gamiṣyati
1.059.003c tathā pravartyatāṃ yajño bhavadbhiś ca mayā saha
1.059.004a viśvāmitravacaḥ śrutvā sarva eva maharṣayaḥ
1.059.004c ūcuḥ sametya sahitā dharmajñā dharmasaṃhitam
1.059.005a ayaṃ kuśikadāyādo muniḥ paramakopanaḥ
1.059.005c yad āha vacanaṃ samyag etat kāryaṃ na saṃśayaḥ
1.059.006a agnikalpo hi bhagavāñ śāpaṃ dāsyati roṣitaḥ
1.059.006c tasmāt pravartyatāṃ yajñaḥ saśarīro yathā divam
1.059.006e gacched ikṣvākudāyādo viśvāmitrasya tejasā
1.059.007a tataḥ pravartyatāṃ yajñaḥ sarve samadhitiṣṭhate
1.059.008a evam uktvā maharṣayaḥ saṃjahrus tāḥ kriyās tadā
1.059.008c yājakāś ca mahātejā viśvāmitro 'bhavat kratau
1.059.009a ṛtvijaś cānupūrvyeṇa mantravan mantrakovidāḥ
1.059.009c cakruḥ sarvāṇi karmāṇi yathākalpaṃ yathāvidhi
1.059.010a tataḥ kālena mahatā viśvāmitro mahātapāḥ
1.059.010c cakārāvāhanaṃ tatra bhāgārthaṃ sarvadevatāḥ
1.059.011a nāhyāgamaṃs tadāhūtā bhāgārthaṃ sarvadevatāḥ
1.059.011c tataḥ krodhasamāviṣṭo viśvamitro mahāmuniḥ
1.059.012a sruvam udyamya sakrodhas triśaṅkum idam abravīt
1.059.012c paśya me tapaso vīryaṃ svārjitasya nareśvara
1.059.013a eṣa tvāṃ svaśarīreṇa nayāmi svargam ojasā
1.059.013c duṣprāpaṃ svaśarīreṇa divaṃ gaccha narādhipa
1.059.014a svārjitaṃ kiṃ cid apy asti mayā hi tapasaḥ phalam
1.059.014c rājaṃs tvaṃ tejasā tasya saśarīro divaṃ vraja
1.059.015a uktavākye munau tasmin saśarīro nareśvaraḥ
1.059.015c divaṃ jagāma kākutstha munīnāṃ paśyatāṃ tadā
1.059.016a devalokagataṃ dṛṣṭvā triśaṅkuṃ pākaśāsanaḥ
1.059.016c saha sarvaiḥ suragaṇair idaṃ vacanam abravīt
1.059.017a triśaṅko gaccha bhūyas tvaṃ nāsi svargakṛtālayaḥ
1.059.017c guruśāpahato mūḍha pata bhūmim avākśirāḥ
1.059.018a evam ukto mahendreṇa triśaṅkur apatat punaḥ
1.059.018c vikrośamānas trāhīti viśvāmitraṃ tapodhanam
1.059.019a tac chrutvā vacanaṃ tasya krośamānasya kauśikaḥ
1.059.019c roṣam āhārayat tīvraṃ tiṣṭha tiṣṭheti cābravīt
1.059.020a ṛṣimadhye sa tejasvī prajāpatir ivāparaḥ
1.059.020c sṛjan dakṣiṇamārgasthān saptarṣīn aparān punaḥ
1.059.021a nakṣatramālām aparām asṛjat krodhamūrchitaḥ
1.059.021c dakṣiṇāṃ diśam āsthāya munimadhye mahāyaśāḥ
1.059.022a sṛṣṭvā nakṣatravaṃśaṃ ca krodhena kaluṣīkṛtaḥ
1.059.022c anyam indraṃ kariṣyāmi loko vā syād anindrakaḥ
1.059.022e daivatāny api sa krodhāt sraṣṭuṃ samupacakrame
1.059.023a tataḥ paramasaṃbhrāntāḥ sarṣisaṃghāḥ surarṣabhāḥ
1.059.023c viśvāmitraṃ mahātmānam ūcuḥ sānunayaṃ vacaḥ
1.059.024a ayaṃ rājā mahābhāga guruśāpaparikṣataḥ
1.059.024c saśarīro divaṃ yātuṃ nārhaty eva tapodhana
1.059.025a teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā devānāṃ munipuṃgavaḥ
1.059.025c abravīt sumahad vākyaṃ kauśikaḥ sarvadevatāḥ
1.059.026a saśarīrasya bhadraṃ vas triśaṅkor asya bhūpateḥ
1.059.026c ārohaṇaṃ pratijñāya nānṛtaṃ kartum utsahe
1.059.027a sargo 'stu saśarīrasya triśaṅkor asya śāśvataḥ
1.059.027c nakṣatrāṇi ca sarvāṇi māmakāni dhruvāṇy atha
1.059.028a yāval lokā dhariṣyanti tiṣṭhantv etāni sarvaśaḥ
1.059.028c matkṛtāni surāḥ sarve tad anujñātum arhatha
1.059.029a evam uktāḥ surāḥ sarve pratyūcur munipuṃgavam
1.059.030a evaṃ bhavatu bhadraṃ te tiṣṭhantv etāni sarvaśaḥ
1.059.030c gagane tāny anekāni vaiśvānarapathād bahiḥ
1.059.031a nakṣatrāṇi muniśreṣṭha teṣu jyotiḥṣu jājvalan
1.059.031c avākśirās triśaṅkuś ca tiṣṭhatv amarasaṃnibhaḥ
1.059.032a viśvāmitras tu dharmātmā sarvadevair abhiṣṭutaḥ
1.059.032c ṛṣibhiś ca mahātejā bāḍham ity āha devatāḥ
1.059.033a tato devā mahātmāno munayaś ca tapodhanāḥ
1.059.033c jagmur yathāgataṃ sarve yajñasyānte narottama
1.060.001a viśvāmitro mahātmātha prasthitān prekṣya tān ṛṣīn
1.060.001c abravīn naraśārdūla sarvāṃs tān vanavāsinaḥ
1.060.002a mahāvighnaḥ pravṛtto 'yaṃ dakṣiṇām āsthito diśam
1.060.002c diśam anyāṃ prapatsyāmas tatra tapsyāmahe tapaḥ
1.060.003a paścimāyāṃ viśālāyāṃ puṣkareṣu mahātmanaḥ
1.060.003c sukhaṃ tapaś cariṣyāmaḥ paraṃ tad dhi tapovanam
1.060.004a evam uktvā mahātejāḥ puṣkareṣu mahāmuniḥ
1.060.004c tapa ugraṃ durādharṣaṃ tepe mūlaphalāśanaḥ
1.060.005a etasminn eva kāle tu ayodhyādhipatir nṛpaḥ
1.060.005c ambarīṣa iti khyāto yaṣṭuṃ samupacakrame
1.060.006a tasya vai yajamānasya paśum indro jahāra ha
1.060.006c pranaṣṭe tu paśau vipro rājānam idam abravīt
1.060.007a paśur adya hṛto rājan pranaṣṭas tava durnayāt
1.060.007c arakṣitāraṃ rājānaṃ ghnanti doṣā nareśvara
1.060.008a prāyaścittaṃ mahad dhy etan naraṃ vā puruṣarṣabha
1.060.008c ānayasva paśuṃ śīghraṃ yāvat karma pravartate
1.060.009a upādhyāya vacaḥ śrutvā sa rājā puruṣarṣabha
1.060.009c anviyeṣa mahābuddhiḥ paśuṃ gobhiḥ sahasraśaḥ
1.060.010a deśāñ janapadāṃs tāṃs tān nagarāṇi vanāni ca
1.060.010c āśramāṇi ca puṇyāni mārgamāṇo mahīpatiḥ
1.060.011a sa putrasahitaṃ tāta sabhāryaṃ raghunandana
1.060.011c bhṛgutunde samāsīnam ṛcīkaṃ saṃdadarśa ha
1.060.012a tam uvāca mahātejāḥ praṇamyābhiprasādya ca
1.060.012c brahmarṣiṃ tapasā dīptaṃ rājarṣir amitaprabhaḥ
1.060.012e pṛṣṭvā sarvatra kuśalam ṛcīkaṃ tam idaṃ vacaḥ
1.060.013a gavāṃ śatasahasreṇa vikriṇīṣe sutaṃ yadi
1.060.013c paśor arthe mahābhāga kṛtakṛtyo 'smi bhārgava
1.060.014a sarve parisṛtā deśā yajñiyaṃ na labhe paśum
1.060.014c dātum arhasi mūlyena sutam ekam ito mama
1.060.015a evam ukto mahātejā ṛcīkas tv abravīd vacaḥ
1.060.015c nāhaṃ jyeṣṭhaṃ naraśreṣṭhaṃ vikrīṇīyāṃ kathaṃ cana
1.060.016a ṛcīkasya vacaḥ śrutvā teṣāṃ mātā mahātmanām
1.060.016c uvāca naraśārdūlam ambarīṣaṃ tapasvinī
1.060.017a mamāpi dayitaṃ viddhi kaniṣṭhaṃ śunakaṃ nṛpa
1.060.018a prāyeṇa hi naraśreṣṭha jyeṣṭhāḥ pitṛṣu vallabhāḥ
1.060.018c mātḥṇāṃ ca kanīyāṃsas tasmād rakṣe kanīyasaṃ
1.060.019a uktavākye munau tasmin munipatnyāṃ tathaiva ca
1.060.019c śunaḥśepaḥ svayaṃ rāma madhyamo vākyam abravīt
1.060.020a pitā jyeṣṭham avikreyaṃ mātā cāha kanīyasaṃ
1.060.020c vikrītaṃ madhyamaṃ manye rājan putraṃ nayasva mām
1.060.021a gavāṃ śatasahasreṇa śunaḥśepaṃ nareśvaraḥ
1.060.021c gṛhītvā paramaprīto jagāma raghunandana
1.060.022a ambarīṣas tu rājarṣī ratham āropya satvaraḥ
1.060.022c śunaḥśepaṃ mahātejā jagāmāśu mahāyaśāḥ
1.061.001a śunaḥśepaṃ naraśreṣṭha gṛhītvā tu mahāyaśāḥ
1.061.001c vyaśrāmyat puṣkare rājā madhyāhne raghunandana
1.061.002a tasya viśramamāṇasya śunaḥśepo mahāyaśāḥ
1.061.002c puṣkaraṃ śreṣṭham āgamya viśvāmitraṃ dadarśa ha
1.061.003a viṣaṇṇavadano dīnas tṛṣṇayā ca śrameṇa ca
1.061.003c papātāṅke mune rāma vākyaṃ cedam uvāca ha
1.061.004a na me 'sti mātā na pitā jñātayo bāndhavāḥ kutaḥ
1.061.004c trātum arhasi māṃ saumya dharmeṇa munipuṃgava
1.061.005a trātā tvaṃ hi muniśreṣṭha sarveṣāṃ tvaṃ hi bhāvanaḥ
1.061.005c rājā ca kṛtakāryaḥ syād ahaṃ dīrghāyur avyayaḥ
1.061.006a svargalokam upāśnīyāṃ tapas taptvā hy anuttamam
1.061.006c sa me nātho hy anāthasya bhava bhavyena cetasā
1.061.006e piteva putraṃ dharmātmaṃs trātum arhasi kilbiṣāt
1.061.007a tasya tadvacanaṃ śrutvā viśvāmitro mahātapāḥ
1.061.007c sāntvayitvā bahuvidhaṃ putrān idam uvāca ha
1.061.008a yatkṛte pitaraḥ putrāñ janayanti śubhārthinaḥ
1.061.008c paralokahitārthāya tasya kālo 'yam āgataḥ
1.061.009a ayaṃ munisuto bālo mattaḥ śaraṇam icchati
1.061.009c asya jīvitamātreṇa priyaṃ kuruta putrakāḥ
1.061.010a sarve sukṛtakarmāṇaḥ sarve dharmaparāyaṇāḥ
1.061.010c paśubhūtā narendrasya tṛptim agneḥ prayacchata
1.061.011a nāthavāṃś ca śunaḥśepo yajñaś cāvighnato bhavet
1.061.011c devatās tarpitāś ca syur mama cāpi kṛtaṃ vacaḥ
1.061.012a munes tu vacanaṃ śrutvā madhuṣyandādayaḥ sutāḥ
1.061.012c sābhimānaṃ naraśreṣṭha salīlam idam abruvan
1.061.013a katham ātmasutān hitvā trāyase 'nyasutaṃ vibho
1.061.013c akāryam iva paśyāmaḥ śvamāṃsam iva bhojane
1.061.014a teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā putrāṇāṃ munipuṃgavaḥ
1.061.014c krodhasaṃraktanayano vyāhartum upacakrame
1.061.015a niḥsādhvasam idaṃ proktaṃ dharmād api vigarhitam
1.061.015c atikramya tu madvākyaṃ dāruṇaṃ romaharṣaṇam
1.061.016a śvamāṃsabhojinaḥ sarve vāsiṣṭhā iva jātiṣu
1.061.016c pūrṇaṃ varṣasahasraṃ tu pṛthivyām anuvatsyatha
1.061.017a kṛtvā śāpasamāyuktān putrān munivaras tadā
1.061.017c śunaḥśepam uvācārtaṃ kṛtvā rakṣāṃ nirāmayām
1.061.018a pavitrapāśair āsakto raktamālyānulepanaḥ
1.061.018c vaiṣṇavaṃ yūpam āsādya vāgbhir agnim udāhara
1.061.019a ime tu gāthe dve divye gāyethā muniputraka
1.061.019c ambarīṣasya yajñe 'smiṃs tataḥ siddhim avāpsyasi
1.061.020a śunaḥśepo gṛhītvā te dve gāthe susamāhitaḥ
1.061.020c tvarayā rājasiṃhaṃ tam ambarīṣam uvāca ha
1.061.021a rājasiṃha mahāsattva śīghraṃ gacchāvahe sadaḥ
1.061.021c nivartayasva rājendra dīkṣāṃ ca samupāhara
1.061.022a tad vākyam ṛṣiputrasya śrutvā harṣaṃ samutsukaḥ
1.061.022c jagāma nṛpatiḥ śīghraṃ yajñavāṭam atandritaḥ
1.061.023a sadasyānumate rājā pavitrakṛtalakṣaṇam
1.061.023c paśuṃ raktāmbaraṃ kṛtvā yūpe taṃ samabandhayat
1.061.024a sa baddho vāgbhir agryābhir abhituṣṭāva vai surau
1.061.024c indram indrānujaṃ caiva yathāvan muniputrakaḥ
1.061.025a tataḥ prītaḥ sahasrākṣo rahasyastutitarpitaḥ
1.061.025c dīrgham āyus tadā prādāc chunaḥśepāya rāghava
1.061.026a sa ca rājā naraśreṣṭha yajñasya ca samāptavān
1.061.026c phalaṃ bahuguṇaṃ rāma sahasrākṣaprasādajam
1.061.027a viśvāmitro 'pi dharmātmā bhūyas tepe mahātapāḥ
1.061.027c puṣkareṣu naraśreṣṭha daśavarṣaśatāni ca
1.062.001a pūrṇe varṣasahasre tu vratasnātaṃ mahāmunim
1.062.001c abhyāgacchan surāḥ sarve tapaḥphalacikīrṣavaḥ
1.062.002a abravīt sumahātejā brahmā suruciraṃ vacaḥ
1.062.002c ṛṣis tvam asi bhadraṃ te svārjitaiḥ karmabhiḥ śubhaiḥ
1.062.003a tam evam uktvā deveśas tridivaṃ punar abhyagāt
1.062.003c viśvāmitro mahātejā bhūyas tepe mahat tapaḥ
1.062.004a tataḥ kālena mahatā menakā paramāpsarāḥ
1.062.004c puṣkareṣu naraśreṣṭha snātuṃ samupacakrame
1.062.005a tāṃ dadarśa mahātejā menakāṃ kuśikātmajaḥ
1.062.005c rūpeṇāpratimāṃ tatra vidyutaṃ jalade yathā
1.062.006a dṛṣṭvā kandarpavaśago munis tām idam abravīt
1.062.006c apsaraḥ svāgataṃ te 'stu vasa ceha mamāśrame
1.062.006e anugṛhṇīṣva bhadraṃ te madanena sumohitam
1.062.007a ity uktā sā varārohā tatrāvāsam athākarot
1.062.007c tapaso hi mahāvighno viśvāmitram upāgataḥ
1.062.008a tasyāṃ vasantyāṃ varṣāṇi pañca pañca ca rāghava
1.062.008c viśvāmitrāśrame saumya sukhena vyaticakramuḥ
1.062.009a atha kāle gate tasmin viśvāmitro mahāmuniḥ
1.062.009c savrīḍa iva saṃvṛttaś cintāśokaparāyaṇaḥ
1.062.010a buddhir muneḥ samutpannā sāmarṣā raghunandana
1.062.010c sarvaṃ surāṇāṃ karmaitat tapo'paharaṇaṃ mahat
1.062.011a ahorātrāpadeśena gatāḥ saṃvatsarā daśa
1.062.011c kāmamohābhibhūtasya vighno 'yaṃ pratyupasthitaḥ
1.062.012a viniḥśvasan munivaraḥ paścāt tāpena duḥkhitaḥ
1.062.013a bhītām apsarasaṃ dṛṣṭvā vepantīṃ prāñjaliṃ sthitām
1.062.013c menakāṃ madhurair vākyair visṛjya kuśikātmajaḥ
1.062.013e uttaraṃ parvataṃ rāma viśvāmitro jagāma ha
1.062.014a sa kṛtvā naiṣṭhikīṃ buddhiṃ jetukāmo mahāyaśāḥ
1.062.014c kauśikītīram āsādya tapas tepe sudāruṇam
1.062.015a tasya varṣasahasraṃ tu ghoraṃ tapa upāsataḥ
1.062.015c uttare parvate rāma devatānām abhūd bhayam
1.062.016a amantrayan samāgamya sarve sarṣigaṇāḥ surāḥ
1.062.016c maharṣiśabdaṃ labhatāṃ sādhv ayaṃ kuśikātmajaḥ
1.062.017a devatānāṃ vacaḥ śrutvā sarvalokapitāmahaḥ
1.062.017c abravīn madhuraṃ vākyaṃ viśvāmitraṃ tapodhanam
1.062.018a maharṣe svāgataṃ vatsa tapasogreṇa toṣitaḥ
1.062.018c mahattvam ṛṣimukhyatvaṃ dadāmi tava kauśika
1.062.019a brahmaṇaḥ sa vacaḥ śrutvā viśvāmitras tapodhanaḥ
1.062.019c prāñjaliḥ praṇato bhūtvā pratyuvāca pitāmaham
1.062.020a brahmarṣi śabdam atulaṃ svārjitaiḥ karmabhiḥ śubhaiḥ
1.062.020c yadi me bhagavān āha tato 'haṃ vijitendriyaḥ
1.062.021a tam uvāca tato brahmā na tāvat tvaṃ jitendriyaḥ
1.062.021c yatasva muniśārdūla ity uktvā tridivaṃ gataḥ
1.062.022a viprasthiteṣu deveṣu viśvāmitro mahāmuniḥ
1.062.022c ūrdhvabāhur nirālambo vāyubhakṣas tapaś caran
1.062.023a dharme pañcatapā bhūtvā varṣāsv ākāśasaṃśrayaḥ
1.062.023c śiśire salilasthāyī rātryahāni tapodhanaḥ
1.062.024a evaṃ varṣasahasraṃ hi tapo ghoram upāgamat
1.062.024c tasmin saṃtapyamāne tu viśvāmitre mahāmunau
1.062.025a saṃbhramaḥ sumahān āsīt surāṇāṃ vāsavasya ca
1.062.025c rambhām apsarasaṃ śakraḥ saha sarvair marudgaṇaiḥ
1.062.026a uvācātmahitaṃ vākyam ahitaṃ kauśikasya ca
1.063.001a surakāryam idaṃ rambhe kartavyaṃ sumahat tvayā
1.063.001c lobhanaṃ kauśikasyeha kāmamohasamanvitam
1.063.002a tathoktā sāpsarā rāma sahasrākṣeṇa dhīmatā
1.063.002c vrīḍitā prāñjalir bhūtvā pratyuvāca sureśvaram
1.063.003a ayaṃ surapate ghoro viśvāmitro mahāmuniḥ
1.063.003c krodham utsrakṣyate ghoraṃ mayi deva na saṃśayaḥ
1.063.003e tato hi me bhayaṃ deva prasādaṃ kartum arhasi
1.063.004a tām uvāca sahasrākṣo vepamānāṃ kṛtāñjalim
1.063.004c mā bhaiṣi rambhe bhadraṃ te kuruṣva mama śāsanam
1.063.005a kokilo hṛdayagrāhī mādhave ruciradrume
1.063.005c ahaṃ kandarpasahitaḥ sthāsyāmi tava pārśvataḥ
1.063.006a tvaṃ hi rūpaṃ bahuguṇaṃ kṛtvā paramabhāsvaram
1.063.006c tam ṛṣiṃ kauśikaṃ rambhe bhedayasva tapasvinam
1.063.007a sā śrutvā vacanaṃ tasya kṛtvā rūpam anuttamam
1.063.007c lobhayām āsa lalitā viśvāmitraṃ śucismitā
1.063.008a kokilasya tu śuśrāva valgu vyāharataḥ svanam
1.063.008c saṃprahṛṣṭena manasā tata enām udaikṣata
1.063.009a atha tasya ca śabdena gītenāpratimena ca
1.063.009c darśanena ca rambhāyā muniḥ saṃdeham āgataḥ
1.063.010a sahasrākṣasya tat karma vijñāya munipuṃgavaḥ
1.063.010c rambhāṃ krodhasamāviṣṭaḥ śaśāpa kuśikātmajaḥ
1.063.011a yan māṃ lobhayase rambhe kāmakrodhajayaiṣiṇam
1.063.011c daśavarṣasahasrāṇi śailī sthāsyasi durbhage
1.063.012a brāhmaṇaḥ sumahātejās tapobalasamanvitaḥ
1.063.012c uddhariṣyati rambhe tvāṃ matkrodhakaluṣīkṛtām
1.063.013a evam uktvā mahātejā viśvāmitro mahāmuniḥ
1.063.013c aśaknuvan dhārayituṃ kopaṃ saṃtāpam āgataḥ
1.063.014a tasya śāpena mahatā rambhā śailī tadābhavat
1.063.014c vacaḥ śrutvā ca kandarpo maharṣeḥ sa ca nirgataḥ
1.063.015a kopena sa mahātejās tapo 'paharaṇe kṛte
1.063.015c indriyair ajitai rāma na lebhe śāntim ātmanaḥ
1.064.001a atha haimavatīṃ rāma diśaṃ tyaktvā mahāmuniḥ
1.064.001c pūrvāṃ diśam anuprāpya tapas tepe sudāruṇam
1.064.002a maunaṃ varṣasahasrasya kṛtvā vratam anuttamam
1.064.002c cakārāpratimaṃ rāma tapaḥ paramaduṣkaram
1.064.003a pūrṇe varṣasahasre tu kāṣṭhabhūtaṃ mahāmunim
1.064.003c vighnair bahubhir ādhūtaṃ krodho nāntaram āviśat
1.064.004a tato devāḥ sagandharvāḥ pannagāsurarākṣasāḥ
1.064.004c mohitās tejasā tasya tapasā mandaraśmayaḥ
1.064.004e kaśmalopahatāḥ sarve pitāmaham athābruvan
1.064.005a bahubhiḥ kāraṇair deva viśvāmitro mahāmuniḥ
1.064.005c lobhitaḥ krodhitaś caiva tapasā cābhivardhate
1.064.006a na hy asya vṛjinaṃ kiṃ cid dṛśyate sūkṣmam apy atha
1.064.006c na dīyate yadi tv asya manasā yad abhīpsitam
1.064.006e vināśayati trailokyaṃ tapasā sacarācaram
1.064.006g vyākulāś ca diśaḥ sarvā na ca kiṃ cit prakāśate
1.064.007a sāgarāḥ kṣubhitāḥ sarve viśīryante ca parvatāḥ
1.064.007c prakampate ca pṛthivī vāyur vāti bhṛśākulaḥ
1.064.008a buddhiṃ na kurute yāvan nāśe deva mahāmuniḥ
1.064.008c tāvat prasādyo bhagavān agnirūpo mahādyutiḥ
1.064.009a kālāgninā yathā pūrvaṃ trailokyaṃ dahyate 'khilam
1.064.009c devarājye cikīrṣeta dīyatām asya yan matam
1.064.010a tataḥ suragaṇāḥ sarve pitāmahapurogamāḥ
1.064.010c viśvāmitraṃ mahātmānaṃ vākyaṃ madhuram abruvan
1.064.011a brahmarṣe svāgataṃ te 'stu tapasā sma sutoṣitāḥ
1.064.011c brāhmaṇyaṃ tapasogreṇa prāptavān asi kauśika
1.064.012a dīrgham āyuś ca te brahman dadāmi samarudgaṇaḥ
1.064.012c svasti prāpnuhi bhadraṃ te gaccha saumya yathāsukham
1.064.013a pitāmahavacaḥ śrutvā sarveṣāṃ ca divaukasām
1.064.013c kṛtvā praṇāmaṃ mudito vyājahāra mahāmuniḥ
1.064.014a brāhmaṇyaṃ yadi me prāptaṃ dīrgham āyus tathaiva ca
1.064.014c oṃkāro 'tha vaṣaṭkāro vedāś ca varayantu mām
1.064.015a kṣatravedavidāṃ śreṣṭho brahmavedavidām api
1.064.015c brahmaputro vasiṣṭho mām evaṃ vadatu devatāḥ
1.064.015e yady ayaṃ paramaḥ kāmaḥ kṛto yāntu surarṣabhāḥ
1.064.016a tataḥ prasādito devair vasiṣṭho japatāṃ varaḥ
1.064.016c sakhyaṃ cakāra brahmarṣir evam astv iti cābravīt
1.064.017a brahmarṣitvaṃ na saṃdehaḥ sarvaṃ saṃpatsyate tava
1.064.017c ity uktvā devatāś cāpi sarvā jagmur yathāgatam
1.064.018a viśvāmitro 'pi dharmātmā labdhvā brāhmaṇyam uttamam
1.064.018c pūjayām āsa brahmarṣiṃ vasiṣṭhaṃ japatāṃ varam
1.064.019a kṛtakāmo mahīṃ sarvāṃ cacāra tapasi sthitaḥ
1.064.019c evaṃ tv anena brāhmaṇyaṃ prāptaṃ rāma mahātmanā
1.064.020a eṣa rāma muniśreṣṭha eṣa vigrahavāṃs tapaḥ
1.064.020c eṣa dharmaḥ paro nityaṃ vīryasyaiṣa parāyaṇam
1.064.021a śatānandavacaḥ śrutvā rāmalakṣmaṇasaṃnidhau
1.064.021c janakaḥ prāñjalir vākyam uvāca kuśikātmajam
1.064.022a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgava
1.064.022c yajñaṃ kākutstha sahitaḥ prāptavān asi dhārmika
1.064.023a pāvito 'haṃ tvayā brahman darśanena mahāmune
1.064.023c guṇā bahuvidhāḥ prāptās tava saṃdarśanān mayā
1.064.024a vistareṇa ca te brahman kīrtyamānaṃ mahat tapaḥ
1.064.024c śrutaṃ mayā mahātejo rāmeṇa ca mahātmanā
1.064.025a sadasyaiḥ prāpya ca sadaḥ śrutās te bahavo guṇāḥ
1.064.026a aprameyaṃ tapas tubhyam aprameyaṃ ca te balam
1.064.026c aprameyā guṇāś caiva nityaṃ te kuśikātmaja
1.064.027a tṛptir āścaryabhūtānāṃ kathānāṃ nāsti me vibho
1.064.027c karmakālo muniśreṣṭha lambate ravimaṇḍalam
1.064.028a śvaḥ prabhāte mahātejo draṣṭum arhasi māṃ punaḥ
1.064.028c svāgataṃ tapasāṃ śreṣṭha mām anujñātum arhasi
1.064.029a evam uktvā muniśreṣṭhaṃ vaideho mithilādhipaḥ
1.064.029c pradakṣiṇaṃ cakārāśu sopādhyāyaḥ sabāndhavaḥ
1.064.030a viśvāmitro 'pi dharmātmā saharāmaḥ salakṣmaṇaḥ
1.064.030c svaṃ vāṭam abhicakrāma pūjyamāno maharṣibhiḥ
1.065.001a tataḥ prabhāte vimale kṛtakarmā narādhipaḥ
1.065.001c viśvāmitraṃ mahātmānam ājuhāva sarāghavam
1.065.002a tam arcayitvā dharmātmā śāstradṛṣṭtena karmaṇā
1.065.002c rāghavau ca mahātmānau tadā vākyam uvāca ha
1.065.003a bhagavan svāgataṃ te 'stu kiṃ karomi tavānagha
1.065.003c bhavān ājñāpayatu mām ājñāpyo bhavatā hy aham
1.065.004a evam uktaḥ sa dharmātmā janakena mahātmanā
1.065.004c pratyuvāca munir vīraṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
1.065.005a putrau daśarathasyemau kṣatriyau lokaviśrutau
1.065.005c draṣṭukāmau dhanuḥ śreṣṭhaṃ yad etat tvayi tiṣṭhati
1.065.006a etad darśaya bhadraṃ te kṛtakāmau nṛpātmajau
1.065.006c darśanād asya dhanuṣo yatheṣṭaṃ pratiyāsyataḥ
1.065.007a evam uktas tu janakaḥ pratyuvāca mahāmunim
1.065.007c śrūyatām asya dhanuṣo yad artham iha tiṣṭhati
1.065.008a devarāta iti khyāto nimeḥ ṣaṣṭho mahīpatiḥ
1.065.008c nyāso 'yaṃ tasya bhagavan haste datto mahātmanā
1.065.009a dakṣayajñavadhe pūrvaṃ dhanur āyamya vīryavān
1.065.009c rudras tu tridaśān roṣāt salilam idam abravīt
1.065.010a yasmād bhāgārthino bhāgān nākalpayata me surāḥ
1.065.010c varāṅgāni mahārhāṇi dhanuṣā śātayāmi vaḥ
1.065.011a tato vimanasaḥ sarve devā vai munipuṃgava
1.065.011c prasādayanti deveśaṃ teṣāṃ prīto 'bhavad bhavaḥ
1.065.012a prītiyuktaḥ sa sarveṣāṃ dadau teṣāṃ mahātmanām
1.065.013a tad etad devadevasya dhanūratnaṃ mahātmanaḥ
1.065.013c nyāsabhūtaṃ tadā nyastam asmākaṃ pūrvake vibho
1.065.014a atha me kṛṣataḥ kṣetraṃ lāṅgalād utthitā mama
1.065.014c kṣetraṃ śodhayatā labdhvā nāmnā sīteti viśrutā
1.065.015a bhūtalād utthitā sā tu vyavardhata mamātmajā
1.065.015c vīryaśulketi me kanyā sthāpiteyam ayonijā
1.065.016a bhūtalād utthitāṃ tāṃ tu vardhamānāṃ mamātmajām
1.065.016c varayām āsur āgamya rājāno munipuṃgava
1.065.017a teṣāṃ varayatāṃ kanyāṃ sarveṣāṃ pṛthivīkṣitām
1.065.017c vīryaśulketi bhagavan na dadāmi sutām aham
1.065.018a tataḥ sarve nṛpatayaḥ sametya munipuṃgava
1.065.018c mithilām abhyupāgamya vīryaṃ jijñāsavas tadā
1.065.019a teṣāṃ jijñāsamānānāṃ vīryaṃ dhanur upāhṛtam
1.065.019c na śekur grahaṇe tasya dhanuṣas tolane 'pi vā
1.065.020a teṣāṃ vīryavatāṃ vīryam alpaṃ jñātvā mahāmune
1.065.020c pratyākhyātā nṛpatayas tan nibodha tapodhana
1.065.021a tataḥ paramakopena rājāno munipuṃgava
1.065.021c arundhan mithilāṃ sarve vīryasaṃdeham āgatāḥ
1.065.022a ātmānam avadhūtaṃ te vijñāya munipuṃgava
1.065.022c roṣeṇa mahatāviṣṭāḥ pīḍayan mithilāṃ purīm
1.065.023a tataḥ saṃvatsare pūrṇe kṣayaṃ yātāni sarvaśaḥ
1.065.023c sādhanāni munireṣṭha tato 'haṃ bhṛśaduḥkhitaḥ
1.065.024a tato devagaṇān sarvāṃs tapasāhaṃ prasādayam
1.065.024c daduś ca paramaprītāś caturaṅgabalaṃ surāḥ
1.065.025a tato bhagnā nṛpatayo hanyamānā diśo yayuḥ
1.065.025c avīryā vīryasaṃdigdhā sāmātyāḥ pāpakāriṇaḥ
1.065.026a tad etan muniśārdūla dhanuḥ paramabhāsvaram
1.065.026c rāmalakṣmaṇayoś cāpi darśayiṣyāmi suvrata
1.065.027a yady asya dhanuṣo rāmaḥ kuryād āropaṇaṃ mune
1.065.027c sutām ayonijāṃ sītāṃ dadyāṃ dāśarather aham
1.066.001a janakasya vacaḥ śrutvā viśvāmitro mahāmuniḥ
1.066.001c dhanur darśaya rāmāya iti hovāca pārthivam
1.066.002a tataḥ sa rājā janakaḥ sacivān vyādideśa ha
1.066.002c dhanur ānīyatāṃ divyaṃ gandhamālyavibhūṣitam
1.066.003a janakena samādiṣṭhāḥ sacivāḥ prāviśan purīm
1.066.003c tad dhanuḥ purataḥ kṛtvā nirjagmuḥ pārthivājñayā
1.066.004a nṛpāṃ śatāni pañcāśad vyāyatānāṃ mahātmanām
1.066.004c mañjūṣām aṣṭacakrāṃ tāṃ samūhas te kathaṃ cana
1.066.005a tām ādāya tu mañjūṣām āyatīṃ yatra tad dhanuḥ
1.066.005c suropamaṃ te janakam ūcur nṛpati mantriṇaḥ
1.066.006a idaṃ dhanurvaraṃ rājan pūjitaṃ sarvarājabhiḥ
1.066.006c mithilādhipa rājendra darśanīyaṃ yadīcchasi
1.066.007a teṣāṃ nṛpo vacaḥ śrutvā kṛtāñjalir abhāṣata
1.066.007c viśvāmitraṃ mahātmānaṃ tau cobhau rāmalakṣmaṇau
1.066.008a idaṃ dhanurvaraṃ brahmañ janakair abhipūjitam
1.066.008c rājabhiś ca mahāvīryair aśakyaṃ pūrituṃ tadā
1.066.009a naitat suragaṇāḥ sarve nāsurā na ca rākṣasāḥ
1.066.009c gandharvayakṣapravarāḥ sakiṃnaramahoragāḥ
1.066.010a kva gatir mānuṣāṇāṃ ca dhanuṣo 'sya prapūraṇe
1.066.010c āropaṇe samāyoge vepane tolane 'pi vā
1.066.011a tad etad dhanuṣāṃ śreṣṭham ānītaṃ munipuṃgava
1.066.011c darśayaitan mahābhāga anayo rājaputrayoḥ
1.066.012a viśvāmitras tu dharmātmā śrutvā janakabhāṣitam
1.066.012c vatsa rāma dhanuḥ paśya iti rāghavam abravīt
1.066.013a maharṣer vacanād rāmo yatra tiṣṭhati tad dhanuḥ
1.066.013c mañjūṣāṃ tām apāvṛtya dṛṣṭvā dhanur athābravīt
1.066.014a idaṃ dhanurvaraṃ brahman saṃspṛśāmīha pāṇinā
1.066.014c yatnavāṃś ca bhaviṣyāmi tolane pūraṇe 'pi vā
1.066.015a bāḍham ity eva taṃ rājā muniś ca samabhāṣata
1.066.015c līlayā sa dhanur madhye jagrāha vacanān muneḥ
1.066.016a paśyatāṃ nṛṣahasrāṇāṃ bahūnāṃ raghunandanaḥ
1.066.016c āropayat sa dharmātmā salīlam iva tad dhanuḥ
1.066.017a āropayitvā maurvīṃ ca pūrayām āsa vīryavān
1.066.017c tad babhañja dhanur madhye naraśreṣṭho mahāyaśāḥ
1.066.018a tasya śabdo mahān āsīn nirghātasamaniḥsvanaḥ
1.066.018c bhūmikampaś ca sumahān parvatasyeva dīryataḥ
1.066.019a nipetuś ca narāḥ sarve tena śabdena mohitāḥ
1.066.019c vrajayitvā munivaraṃ rājānaṃ tau ca rāghavau
1.066.020a pratyāśvasto jane tasmin rājā vigatasādhvasaḥ
1.066.020c uvāca prāñjalir vākyaṃ vākyajño munipuṃgavam
1.066.021a bhagavan dṛṣṭavīryo me rāmo daśarathātmajaḥ
1.066.021c atyadbhutam acintyaṃ ca atarkitam idaṃ mayā
1.066.022a janakānāṃ kule kīrtim āhariṣyati me sutā
1.066.022c sītā bhartāram āsādya rāmaṃ daśarathātmajam
1.066.023a mama satyā pratijñā ca vīryaśulketi kauśika
1.066.023c sītā prāṇair bahumatā deyā rāmāya me sutā
1.066.024a bhavato 'numate brahmañ śīghraṃ gacchantu mantriṇaḥ
1.066.024c mama kauśika bhadraṃ te ayodhyāṃ tvaritā rathaiḥ
1.066.025a rājānaṃ praśritair vākyair ānayantu puraṃ mama
1.066.025c pradānaṃ vīryaśulkāḥ kathayantu ca sarvaśaḥ
1.066.026a muniguptau ca kākutsthau kathayantu nṛpāya vai
1.066.026c prīyamāṇaṃ tu rājānam ānayantu suśīghragāḥ
1.066.027a kauśikaś ca tathety āha rājā cābhāṣya mantriṇaḥ
1.066.027c ayodhyāṃ preṣayām āsa dharmātmā kṛtaśāsanāt
1.067.001a janakena samādiṣṭā dūtās te klāntavāhanāḥ
1.067.001c trirātram uṣitvā mārge te 'yodhyāṃ prāviśan purīm
1.067.002a te rājavacanād dūtā rājaveśmapraveśitāḥ
1.067.002c dadṛśur devasaṃkāśaṃ vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
1.067.003a baddhāñjalipuṭāḥ sarve dūtā vigatasādhvasāḥ
1.067.003c rājānaṃ prayatā vākyam abruvan madhurākṣaram
1.067.004a maithilo janako rājā sāgnihotrapuraskṛtaḥ
1.067.004c kuśalaṃ cāvyayaṃ caiva sopādhyāyapurohitam
1.067.005a muhur muhur madhurayā snehasaṃyuktayā girā
1.067.005c janakas tvāṃ mahārāja pṛcchate sapuraḥsaram
1.067.006a pṛṣṭvā kuśalam avyagraṃ vaideho mithilādhipaḥ
1.067.006c kauśikānumate vākyaṃ bhavantam idam abravīt
1.067.007a pūrvaṃ pratijñā viditā vīryaśulkā mamātmajā
1.067.007c rājānaś ca kṛtāmarṣā nirvīryā vimukhīkṛtāḥ
1.067.008a seyaṃ mama sutā rājan viśvāmitra puraḥsaraiḥ
1.067.008c yadṛcchayāgatair vīrair nirjitā tava putrakaiḥ
1.067.009a tac ca rājan dhanur divyaṃ madhye bhagnaṃ mahātmanā
1.067.009c rāmeṇa hi mahārāja mahatyāṃ janasaṃsadi
1.067.010a asmai deyā mayā sītā vīryaśulkā mahātmane
1.067.010c pratijñāṃ tartum icchāmi tad anujñātum arhasi
1.067.011a sopādhyāyo mahārāja purohitapuraskṛtaḥ
1.067.011c śīghram āgaccha bhadraṃ te draṣṭum arhasi rāghavau
1.067.012a prītiṃ ca mama rājendra nirvartayitum arhasi
1.067.012c putrayor ubhayor eva prītiṃ tvam api lapsyase
1.067.013a evaṃ videhādhipatir madhuraṃ vākyam abravīt
1.067.013c viśvāmitrābhyanujñātaḥ śatānandamate sthitaḥ
1.067.014a dūtavākyaṃ tu tac chrutvā rājā paramaharṣitaḥ
1.067.014c vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca mantriṇo 'nyāṃś ca so 'bravīt
1.067.015a guptaḥ kuśikaputreṇa kausalyānandavardhanaḥ
1.067.015c lakṣmaṇena saha bhrātrā videheṣu vasaty asau
1.067.016a dṛṣṭavīryas tu kākutstho janakena mahātmanā
1.067.016c saṃpradānaṃ sutāyās tu rāghave kartum icchati
1.067.017a yadi vo rocate vṛttaṃ janakasya mahātmanaḥ
1.067.017c purīṃ gacchāmahe śīghraṃ mā bhūt kālasya paryayaḥ
1.067.018a mantriṇo bāḍham ity āhuḥ saha sarvair maharṣibhiḥ
1.067.018c suprītaś cābravīd rājā śvo yātreti sa mantriṇaḥ
1.067.019a mantriṇas tu narendrasya rātriṃ paramasatkṛtāḥ
1.067.019c ūṣuḥ pramuditāḥ sarve guṇaiḥ sarvaiḥ samanvitāḥ
1.068.001a tato rātryāṃ vyatītāyāṃ sopādhyāyaḥ sabāndhavaḥ
1.068.001c rājā daśaratho hṛṣṭaḥ sumantram idam abravīt
1.068.002a adya sarve dhanādhyakṣā dhanam ādāya puṣkalam
1.068.002c vrajantv agre suvihitā nānāratnasamanvitāḥ
1.068.003a caturaṅgabalaṃ cāpi śīghraṃ niryātu sarvaśaḥ
1.068.003c mamājñāsamakālaṃ ca yānayugyam anuttamam
1.068.004a vasiṣṭho vāmadevaś ca jābālir atha kāśyapaḥ
1.068.004c mārkaṇḍeyaś ca dīrghāyur ṛṣiḥ kātyāyanas tathā
1.068.005a ete dvijāḥ prayāntv agre syandanaṃ yojayasva me
1.068.005c yathā kālātyayo na syād dūtā hi tvarayanti mām
1.068.006a vacanāc ca narendrasya sā senā caturaṅgiṇī
1.068.006c rājānam ṛṣibhiḥ sārdhaṃ vrajantaṃ pṛṣṭhato 'nvagāt
1.068.007a gatvā caturahaṃ mārgaṃ videhān abhyupeyivān
1.068.007c rājā tu janakaḥ śrīmāñ śrutvā pūjām akalpayat
1.068.008a tato rājānam āsādya vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
1.068.008c janako mudito rājā harṣaṃ ca paramaṃ yayau
1.068.008e uvāca na naraśreṣṭho naraśreṣṭhaṃ mudānvitam
1.068.009a svāgataṃ te mahārāja diṣṭyā prāpto 'si rāghava
1.068.009c putrayor ubhayoḥ prītiṃ lapsyase vīryanirjitām
1.068.010a diṣṭyā prāpto mahātejā vasiṣṭho bhagavān ṛṣiḥ
1.068.010c saha sarvair dvijaśreṣṭhair devair iva śatakratuḥ
1.068.011a diṣṭyā me nirjitā vighnā diṣṭyā me pūjitaṃ kulam
1.068.011c rāghavaiḥ saha saṃbandhād vīryaśreṣṭhair mahātmabhiḥ
1.068.012a śvaḥ prabhāte narendrendra nirvartayitum arhasi
1.068.012c yajñasyānte naraśreṣṭha vivāham ṛṣisaṃmatam
1.068.013a tasya tadvacanaṃ śrutvā ṛṣimadhye narādhipaḥ
1.068.013c vākyaṃ vākyavidāṃ śreṣṭhaḥ pratyuvāca mahīpatim
1.068.014a pratigraho dātṛvaśaḥ śrutam etan mayā purā
1.068.014c yathā vakṣyasi dharmajña tat kariṣyāmahe vayam
1.068.015a tad dharmiṣṭhaṃ yaśasyaṃ ca vacanaṃ satyavādinaḥ
1.068.015c śrutvā videhādhipatiḥ paraṃ vismayam āgataḥ
1.068.016a tataḥ sarve munigaṇāḥ parasparasamāgame
1.068.016c harṣeṇa mahatā yuktās tāṃ niśām avasan sukham
1.068.017a rājā ca rāghavau putrau niśāmya pariharṣitaḥ
1.068.017c uvāsa paramaprīto janakena supūjitaḥ
1.068.018a janako 'pi mahātejāḥ kriyā dharmeṇa tattvavit
1.068.018c yajñasya ca sutābhyāṃ ca kṛtvā rātrim uvāsa ha
1.069.001a tataḥ prabhāte janakaḥ kṛtakarmā maharṣibhiḥ
1.069.001c uvāca vākyaṃ vākyajñaḥ śatānandaṃ purohitam
1.069.002a bhrātā mama mahātejā yavīyān atidhārmikaḥ
1.069.002c kuśadhvaja iti khyātaḥ purīm adhyavasac chubhām
1.069.003a vāryāphalakaparyantāṃ pibann ikṣumatīṃ nadīm
1.069.003c sāṃkāśyāṃ puṇyasaṃkāśāṃ vimānam iva puṣpakam
1.069.004a tam ahaṃ draṣṭum icchāmi yajñagoptā sa me mataḥ
1.069.004c prītiṃ so 'pi mahātejā iṃmāṃ bhoktā mayā saha
1.069.005a śāsanāt tu narendrasya prayayuḥ śīghravājibhiḥ
1.069.005c samānetuṃ naravyāghraṃ viṣṇum indrājñayā yathā
1.069.006a ājñayā tu narendrasya ājagāma kuśadhvajaḥ
1.069.007a sa dadarśa mahātmānaṃ janakaṃ dharmavatsalam
1.069.007c so 'bhivādya śatānandaṃ rājānaṃ cāpi dhārmikam
1.069.008a rājārhaṃ paramaṃ divyam āsanaṃ cādhyarohata
1.069.008c upaviṣṭāv ubhau tau tu bhrātarāv amitaujasau
1.069.009a preṣayām āsatur vīrau mantriśreṣṭhaṃ sudāmanam
1.069.009c gaccha mantripate śīghram aikṣvākam amitaprabham
1.069.009e ātmajaiḥ saha durdharṣam ānayasva samantriṇam
1.069.010a aupakāryāṃ sa gatvā tu raghūṇāṃ kulavardhanam
1.069.010c dadarśa śirasā cainam abhivādyedam abravīt
1.069.011a ayodhyādhipate vīra vaideho mithilādhipaḥ
1.069.011c sa tvāṃ draṣṭuṃ vyavasitaḥ sopādhyāyapurohitam
1.069.012a mantriśreṣṭhavacaḥ śrutvā rājā sarṣigaṇas tadā
1.069.012c sabandhur agamat tatra janako yatra vartate
1.069.013a sa rājā mantrisahitaḥ sopādhyāyaḥ sabāndhavaḥ
1.069.013c vākyaṃ vākyavidāṃ śreṣṭho vaideham idam abravīt
1.069.014a viditaṃ te mahārāja ikṣvākukuladaivatam
1.069.014c vaktā sarveṣu kṛtyeṣu vasiṣṭho bhagavān ṛṣiḥ
1.069.015a viśvāmitrābhyanujñātaḥ saha sarvair maharṣibhiḥ
1.069.015c eṣa vakṣyati dharmātmā vasiṣṭho me yathākramam
1.069.016a tūṣṇīṃbhūte daśarathe vasiṣṭho bhagavān ṛṣiḥ
1.069.016c uvāca vākyaṃ vākyajño vaidehaṃ sapurohitam
1.069.017a avyaktaprabhavo brahmā śāśvato nitya avyayaḥ
1.069.017c tasmān marīciḥ saṃjajñe marīceḥ kaśyapaḥ sutaḥ
1.069.018a vivasvān kaśyapāj jajñe manur vaivaivataḥ smṛtaḥ
1.069.018c manuḥ prajāpatiḥ pūrvam ikṣvākus tu manoḥ sutaḥ
1.069.019a tam ikṣvākum ayodhyāyāṃ rājānaṃ viddhi pūrvakam
1.069.019c ikṣvākos tu sutaḥ śrīmān vikukṣir udapadyata
1.069.020a vikukṣes tu mahātejā bāṇaḥ putraḥ pratāpavān
1.069.020c bāṇasya tu mahātejā anaraṇyaḥ pratāpavān
1.069.021a anaraṇyāt pṛthur jajñe triśaṅkus tu pṛthoḥ sutaḥ
1.069.021c triśaṅkor abhavat putro dhundhumāro mahāyaśāḥ
1.069.022a dhundhumārān mahātejā yuvanāśvo mahārathaḥ
1.069.022c yuvanāśvasutaḥ śrīmān māndhātā pṛthivīpatiḥ
1.069.023a māndhātus tu sutaḥ śrīmān susaṃdhir udapadyata
1.069.023c susaṃdher api putrau dvau dhruvasaṃdhiḥ prasenajit
1.069.024a yaśasvī dhruvasaṃdhes tu bharato nāma nāmataḥ
1.069.024c bharatāt tu mahātejā asito nāma jāyata
1.069.025a saha tena gareṇaiva jātaḥ sa sagaro 'bhavat
1.069.025c sagarasyāsamañjas tu asamañjād athāṃśumān
1.069.026a dilīpo 'ṃśumataḥ putro dilīpasya bhagīrathaḥ
1.069.026c bhagīrathāt kakutsthaś ca kakutsthasya raghus tathā
1.069.027a raghos tu putras tejasvī pravṛddhaḥ puruṣādakaḥ
1.069.027c kalmāṣapādo hy abhavat tasmāj jātas tu śaṅkhaṇaḥ
1.069.028a sudarśanaḥ śaṅkhaṇasya agnivarṇaḥ sudarśanāt
1.069.028c śīghragas tv agnivarṇasya śīghragasya maruḥ sutaḥ
1.069.029a maroḥ praśuśrukas tv āsīd ambarīṣaḥ praśuśrukāt
1.069.029c ambarīṣasya putro 'bhūn nahuṣaḥ pṛthivīpatiḥ
1.069.030a nahuṣasya yayātis tu nābhāgas tu yayātijaḥ
1.069.030c nābhāgasya bhabhūvāja ajād daśaratho 'bhavat
1.069.030e tasmād daśarathāj jātau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
1.069.031a ādivaṃśaviśuddhānāṃ rājñāṃ paramadharmiṇām
1.069.031c ikṣvākukulajātānāṃ vīrāṇāṃ satyavādinām
1.069.032a rāmalakṣmaṇayor arthe tvatsute varaye nṛpa
1.069.032c sadṛśābhyāṃ naraśreṣṭha sadṛśe dātum arhasi
1.070.001a evaṃ bruvāṇaṃ janakaḥ pratyuvāca kṛtāñjaliḥ
1.070.001c śrotum arhasi bhadraṃ te kulaṃ naḥ kīrtitaṃ param
1.070.002a pradāne hi muniśreṣṭha kulaṃ niravaśeṣataḥ
1.070.002c vaktavyaṃ kulajātena tan nibodha mahāmune
1.070.003a rājābhūt triṣu lokeṣu viśrutaḥ svena karmaṇā
1.070.003c nimiḥ paramadharmātmā sarvasattvavatāṃ varaḥ
1.070.004a tasya putro mithir nāma janako mithi putrakaḥ
1.070.004c prathamo janako nāma janakād apy udāvasuḥ
1.070.005a udāvasos tu dharmātmā jāto vai nandivardhanaḥ
1.070.005c nandivardhana putras tu suketur nāma nāmataḥ
1.070.006a suketor api dharmātmā devarāto mahābalaḥ
1.070.006c devarātasya rājarṣer bṛhadratha iti śrutaḥ
1.070.007a bṛhadrathasya śūro 'bhūn mahāvīraḥ pratāpavān
1.070.007c mahāvīrasya dhṛtimān sudhṛtiḥ satyavikramaḥ
1.070.008a sudhṛter api dharmātmā dhṛṣṭaketuḥ sudhārmikaḥ
1.070.008c dhṛṣṭaketos tu rājarṣer haryaśva iti viśrutaḥ
1.070.009a haryaśvasya maruḥ putro maroḥ putraḥ pratīndhakaḥ
1.070.009c pratīndhakasya dharmātmā rājā kīrtirathaḥ sutaḥ
1.070.010a putraḥ kīrtirathasyāpi devamīḍha iti smṛtaḥ
1.070.010c devamīḍhasya vibudho vibudhasya mahīdhrakaḥ
1.070.011a mahīdhrakasuto rājā kīrtirāto mahābalaḥ
1.070.011c kīrtirātasya rājarṣer mahāromā vyajāyata
1.070.012a mahāroṃṇas tu dharmātmā svarṇaromā vyajāyata
1.070.012c svarṇaroṃṇas tu rājarṣer hrasvaromā vyajāyata
1.070.013a tasya putradvayaṃ jajñe dharmajñasya mahātmanaḥ
1.070.013c jyeṣṭho 'ham anujo bhrātā mama vīraḥ kuśadhvajaḥ
1.070.014a māṃ tu jyeṣṭhaṃ pitā rājye so 'bhiṣicya narādhipaḥ
1.070.014c kuśadhvajaṃ samāveśya bhāraṃ mayi vanaṃ gataḥ
1.070.015a vṛddhe pitari svaryāte dharmeṇa dhuram āvaham
1.070.015c bhrātaraṃ devasaṃkāśaṃ snehāt paśyan kuśadhvajam
1.070.016a kasya cit tv atha kālasya sāṃkāśyād agamat purāt
1.070.016c sudhanvā vīryavān rājā mithilām avarodhakaḥ
1.070.017a sa ca me preṣayām āsa śaivaṃ dhanur anuttamam
1.070.017c sītā kanyā ca padmākṣī mahyaṃ vai dīyatām iti
1.070.018a tasyāpradānād brahmarṣe yuddham āsīn mayā saha
1.070.018c sa hato 'bhimukho rājā sudhanvā tu mayā raṇe
1.070.019a nihatya taṃ muniśreṣṭha sudhanvānaṃ narādhipam
1.070.019c sāṃkāśye bhrātaraṃ śūram abhyaṣiñcaṃ kuśadhvajam
1.070.020a kanīyān eṣa me bhrātā ahaṃ jyeṣṭho mahāmune
1.070.020c dadāmi paramaprīto vadhvau te munipuṃgava
1.070.021a sītāṃ rāmāya bhadraṃ te ūrmilāṃ lakṣmaṇāya ca
1.070.021c vīryaśulkāṃ mama sutāṃ sītāṃ surasutopamām
1.070.022a dvitīyām ūrmilāṃ caiva trir vadāmi na saṃśayaḥ
1.070.022c dadāmi paramaprīto vadhvau te raghunandana
1.070.023a rāmalakṣmaṇayo rājan godānaṃ kārayasva ha
1.070.023c pitṛkāryaṃ ca bhadraṃ te tato vaivāhikaṃ kuru
1.070.024a maghā hy adya mahābāho tṛtīye divase prabho
1.070.024c phalgunyām uttare rājaṃs tasmin vaivāhikaṃ kuru
1.070.024e rāmalakṣmaṇayor arthe dānaṃ kāryaṃ sukhodayam
1.071.001a tam uktavantaṃ vaidehaṃ viśvāmitro mahāmuniḥ
1.071.001c uvāca vacanaṃ vīraṃ vasiṣṭhasahito nṛpam
1.071.002a acintyāny aprameyāni kulāni narapuṃgava
1.071.002c ikṣvākūṇāṃ videhānāṃ naiṣāṃ tulyo 'sti kaś cana
1.071.003a sadṛśo dharmasaṃbandhaḥ sadṛśo rūpasaṃpadā
1.071.003c rāmalakṣmaṇayo rājan sītā cormilayā saha
1.071.004a vaktavyaṃ na naraśreṣṭha śrūyatāṃ vacanaṃ mama
1.071.005a bhrātā yavīyān dharmajña eṣa rājā kuśadhvajaḥ
1.071.005c asya dharmātmano rājan rūpeṇāpratimaṃ bhuvi
1.071.005e sutā dvayaṃ naraśreṣṭha patnyarthaṃ varayāmahe
1.071.006a bharatasya kumārasya śatrughnasya ca dhīmataḥ
1.071.006c varayema sute rājaṃs tayor arthe mahātmanoḥ
1.071.007a putrā daśarathasyeme rūpayauvanaśālinaḥ
1.071.007c lokapālopamāḥ sarve devatulyaparākramāḥ
1.071.008a ubhayor api rājendra saṃbandhenānubadhyatām
1.071.008c ikṣvākukulam avyagraṃ bhavataḥ puṇyakarmaṇaḥ
1.071.009a viśvāmitravacaḥ śrutvā vasiṣṭhasya mate tadā
1.071.009c janakaḥ prāñjalir vākyam uvāca munipuṃgavau
1.071.010a sadṛśaṃ kulasaṃbandhaṃ yad ājñāpayathaḥ svayam
1.071.010c evaṃ bhavatu bhadraṃ vaḥ kuśadhvajasute ime
1.071.010e patnyau bhajetāṃ sahitau śatrughnabharatāv ubhau
1.071.011a ekāhnā rājaputrīṇāṃ catasḥṇāṃ mahāmune
1.071.011c pāṇīn gṛhṇantu catvāro rājaputrā mahābalāḥ
1.071.012a uttare divase brahman phalgunībhyāṃ manīṣiṇaḥ
1.071.012c vaivāhikaṃ praśaṃsanti bhago yatra prajāpatiḥ
1.071.013a evam uktvā vacaḥ saumyaṃ pratyutthāya kṛtāñjaliḥ
1.071.013c ubhau munivarau rājā janako vākyam abravīt
1.071.014a paro dharmaḥ kṛto mahyaṃ śiṣyo 'smi bhavatoḥ sadā
1.071.014c imāny āsanamukhyāni āsetāṃ munipuṃgavau
1.071.015a yathā daśarathasyeyaṃ tathāyodhyā purī mama
1.071.015c prabhutve nāsit saṃdeho yathārhaṃ kartum arhathaḥ
1.071.016a tathā bruvati vaidehe janake raghunandanaḥ
1.071.016c rājā daśaratho hṛṣṭaḥ pratyuvāca mahīpatim
1.071.017a yuvām asaṃkhyeya guṇau bhrātarau mithileśvarau
1.071.017c ṛṣayo rājasaṃghāś ca bhavadbhyām abhipūjitāḥ
1.071.018a svasti prāpnuhi bhadraṃ te gamiṣyāmi svam ālayam
1.071.018c śrāddhakarmāṇi sarvāṇi vidhāsya iti cābravīt
1.071.019a tam āpṛṣṭvā narapatiṃ rājā daśarathas tadā
1.071.019c munīndrau tau puraskṛtya jagāmāśu mahāyaśāḥ
1.071.020a sa gatvā nilayaṃ rājā śrāddhaṃ kṛtvā vidhānataḥ
1.071.020c prabhāte kālyam utthāya cakre godānam uttamam
1.071.021a gavāṃ śatasahasrāṇi brāhmaṇebhyo narādhipaḥ
1.071.021c ekaikaśo dadau rājā putrān uddhiśya dharmataḥ
1.071.022a suvarṇaśṛṅgāḥ saṃpannāḥ savatsāḥ kāṃsyadohanāḥ
1.071.022c gavāṃ śatasahasrāṇi catvāri puruṣarṣabhaḥ
1.071.023a vittam anyac ca subahu dvijebhyo raghunandanaḥ
1.071.023c dadau godānam uddiśya putrāṇāṃ putravatsalaḥ
1.071.024a sa sutaiḥ kṛtagodānair vṛtaś ca nṛpatis tadā
1.071.024c lokapālair ivābhāti vṛtaḥ saumyaḥ prajāpatiḥ
1.072.001a yasmiṃs tu divase rājā cakre godānam uttamam
1.072.001c tasmiṃs tu divase śūro yudhājit samupeyivān
1.072.002a putraḥ kekayarājasya sākṣād bharatamātulaḥ
1.072.002c dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca kuśalaṃ rājānam idam abravīt
1.072.003a kekayādhipatī rājā snehāt kuśalam abravīt
1.072.003c yeṣāṃ kuśalakāmo 'si teṣāṃ saṃpraty anāmayam
1.072.004a svasrīyaṃ mama rājendra draṣṭukāmo mahīpate
1.072.004c tadartham upayāto 'ham ayodhyāṃ raghunandana
1.072.005a śrutvā tv ahaym ayodhyāyāṃ vivāhārthaṃ tāv ātmajān
1.072.005c mithilām upayātās tu tvayā saha mahīpate
1.072.006a tvarayābhupayāto 'haṃ draṣṭukāmaḥ svasuḥ sutam
1.072.006c atha rājā daśarathaḥ priyātithim upasthima
1.072.007a dṛṣṭvā paramasatkāraiḥ pūjārhaṃ samapūjayat
1.072.007c tatas tām uṣito rātriṃ saha putrair mahātmabhiḥ
1.072.008a ṛṣīṃs tadā puraskṛtya yajñavāṭam upāgamat
1.072.008c yukte muhūrte vijaye sarvābharaṇabhūṣitaiḥ
1.072.008e bhrātṛbhiḥ sahito rāmaḥ kṛtakautukamaṅgalaḥ
1.072.009a vasiṣṭhaṃ purataḥ kṛtvā maharṣīn aparān api
1.072.010a rājā raśaratho rājan kṛtakautukamaṅgalaiḥ
1.072.010c putrair naravaraśreṣṭha dātāram abhikāṅkṣate
1.072.011a dātṛpratigrahītṛbhyāṃ sarvārthāḥ prabhavanti hi
1.072.011c svadharmaṃ pratipadyasva kṛtvā vaivāhyam uttamam
1.072.012a ity uktaḥ paramodāro vasiṣṭhena mahātmanā
1.072.012c pratyuvāca mahātejā vākyaṃ paramadharmavit
1.072.013a kaḥ sthitaḥ pratihāro me kasyājñā saṃpratīkṣyate
1.072.013c svagṛhe ko vicāro 'sti yathā rājyam idaṃ tava
1.072.014a kṛtakautukasarvasvā vedimūlam upāgatāḥ
1.072.014c mama kanyā muniśreṣṭha dīptā vahner ivārciṣaḥ
1.072.015a sajjo 'haṃ tvatpratīkṣo 'smi vedyām asyāṃ pratiṣhitaḥ
1.072.015c avighnaṃ kurutāṃ rājā kimarthaṃ hi vilambyate
1.072.016a tadvākyaṃ janakenoktaṃ śrutvā daśarathas tadā
1.072.016c praveśayām āsa sutān sarvān ṛṣigaṇān api
1.072.017a abravīj janako rājā kausalyānandavardhanam
1.072.017c iyaṃ sītā mama sutā sahadharmacarī tava
1.072.017e pratīccha caināṃ bhadraṃ te pāṇiṃ gṛhṇīṣva pāṇinā
1.072.018a lakṣmaṇāgaccha bhadraṃ te ūrmilām udyatāṃ mayā
1.072.018c pratīccha pāṇiṃ gṛhṇīṣva mā bhūt kālasya paryayaḥ
1.072.019a tam evam uktvā janako bharataṃ cābhyabhāṣata
1.072.019c gṛhāṇa pāṇiṃ māṇḍavyāḥ pāṇinā raghunandana
1.072.020a śatrughnaṃ cāpi dharmātmā abravīj janakeśvaraḥ
1.072.020c śrutakīrtyā mahābāho pāṇiṃ gṛhṇīṣva pāṇinā
1.072.021a sarve bhavantaḥ saṃyāś ca sarve sucaritavratāḥ
1.072.021c patnībhiḥ santu kākutsthā mā bhūt kālasya paryayaḥ
1.072.022a janakasya vacaḥ śrutvā pāṇīn pāṇibhir aspṛśan
1.072.022c catvāras te catasṛṇāṃ vasiṣṭhasya mate sthitāḥ
1.072.023a agniṃ pradakṣiṇaṃ kṛtvā vediṃ rājānam eva ca
1.072.023c ṛṣīṃś caiva mahātmānaḥ saha bhāryā raghūttamāḥ
1.072.023e yathoktena tathā cakrur vivāhaṃ vidhipūrvakam
1.072.024a puṣpavṛṣṭir mahaty āsīd antarikṣāt subhāsvarā
1.072.024c divyadundubhinirghoṣair gītavāditranisvanaiḥ
1.072.025a nanṛtuś cāpsaraḥsaṃghā gandharvāś ca jaguḥ kalam
1.072.025c vivāhe raghumukhyānāṃ tad adbhutam ivābhavat
1.072.026a īdṛśe vartamāne tu tūryodghuṣṭaninādite
1.072.026c trir agniṃ te parikramya ūhur bhāryā mahaujasaḥ
1.072.027a athopakāryāṃ jagmus te sadārā raghunandanaḥ
1.072.027c rājāpy anuyayau paśyan sarṣisaṃghaḥ sabāndhavaḥ
1.073.001a atha rātryāṃ vyatītāyāṃ viśvāmitro mahāmuniḥ
1.073.001c āpṛcchya tau ca rājānau jagāmottaraparvatam
1.073.002a viśvāmitro gate rājā vaidehaṃ mithilādhipam
1.073.002c āpṛcchyātha jagāmāśu rājā daśarathaḥ purīm
1.073.003a atha rājā videhānāṃ dadau kanyādhanaṃ bahu
1.073.003c gavāṃ śatasahasrāṇi bahūni mithileśvaraḥ
1.073.004a kambalānāṃ ca mukhyānāṃ kṣaumakoṭyambarāṇi ca
1.073.004c hastyaśvarathapādātaṃ divyarūpaṃ svalaṃkṛtam
1.073.005a dadau kanyā pitā tāsāṃ dāsīdāsam anuttamam
1.073.005c hiraṇyasya suvarṇasya muktānāṃ vidrumasya ca
1.073.006a dadau paramasaṃhṛṣṭaḥ kanyādhanam anuttamam
1.073.006c dattvā bahudhanaṃ rājā samanujñāpya pārthivam
1.073.007a praviveśa svanilayaṃ mithilāṃ mithileśvaraḥ
1.073.007c rājāpy ayodhyādhipatiḥ saha putrair mahātmabhiḥ
1.073.008a ṛṣīn sarvān puraskṛtya jagāma sabalānugaḥ
1.073.008c gacchantaṃ tu naravyāghraṃ sarṣisaṃghaṃ sarāghavam
1.073.009a ghorāḥ sma pakṣiṇo vāco vyāharanti tatas tataḥ
1.073.009c bhaumāś caiva mṛgāḥ sarve gacchanti sma pradakṣiṇam
1.073.010a tān dṛṣṭvā rājaśārdūlo vasiṣṭhaṃ paryapṛcchata
1.073.010c asaumyāḥ pakṣiṇo ghorā mṛgāś cāpi pradakṣiṇāḥ
1.073.010e kim idaṃ hṛdayotkampi mano mama viṣīdati
1.073.011a rājño daśarathasyaitac chrutvā vākyaṃ mahān ṛṣiḥ
1.073.011c uvāca madhurāṃ vāṇīṃ śrūyatām asya yat phalam
1.073.012a upasthitaṃ bhayaṃ ghoraṃ divyaṃ pakṣimukhāc cyutam
1.073.012c mṛgāḥ praśamayanty ete saṃtāpas tyajyatām ayam
1.073.013a teṣāṃ saṃvadatāṃ tatra vāyuḥ prādur babhūva ha
1.073.013c kampayan medinīṃ sarvāṃ pātayaṃś ca drumāṃḥ śubhān
1.073.014a tamasā saṃvṛtaḥ sūryaḥ sarvā na prababhur diśaḥ
1.073.014c bhasmanā cāvṛtaṃ sarvaṃ saṃmūḍham iva tad balam
1.073.015a vasiṣṭha ṛṣayaś cānye rājā ca sasutas tadā
1.073.015c sasaṃjñā iva tatrāsan sarvam anyad vicetanam
1.073.016a tasmiṃs tamasi ghore tu bhasmacchanneva sā camūḥ
1.073.016c dadarśa bhīmasaṃkāśaṃ jaṭāmaṇḍaladhāriṇam
1.073.017a kailāsam iva durdharṣaṃ kālāgnim iva duḥsaham
1.073.017c jvalantam iva tejobhir durnirīkṣyaṃ pṛthagjanaiḥ
1.073.018a skandhe cāsajya paraśuṃ dhanur vidyudgaṇopamam
1.073.018c pragṛhya śaramukhyaṃ ca tripuraghnaṃ yathā haram
1.073.019a taṃ dṛṣṭvā bhīmasaṃkāśaṃ jvalantam iva pāvakam
1.073.019c vasiṣṭhapramukhā viprā japahomaparāyaṇāḥ
1.073.019e saṃgatā munayaḥ sarve saṃjajalpur atho mithaḥ
1.073.020a kaccit pitṛvadhāmarṣī kṣatraṃ notsādayiṣyati
1.073.020c pūrvaṃ kṣatravadhaṃ kṛtvā gatamanyur gatajvaraḥ
1.073.020e kṣatrasyotsādanaṃ bhūyo na khalv asya cikīrṣitam
1.073.021a evam uktvārghyam ādāya bhārgavaṃ bhīmadarśanam
1.073.021c ṛṣayo rāma rāmeti madhurāṃ vācam abruvan
1.073.022a pratigṛhya tu tāṃ pūjām ṛṣidattāṃ pratāpavān
1.073.022c rāmaṃ dāśarathiṃ rāmo jāmadagnyo 'bhyabhāṣata
1.074.001a rāma dāśarathe vīra vīryaṃ te śrūyate 'dhutam
1.074.001c dhanuṣo bhedanaṃ caiva nikhilena mayā śrutam
1.074.002a tad adbhutam acintyaṃ ca bhedanaṃ dhanuṣas tvayā
1.074.002c tac chrutvāham anuprāpto dhanur gṛhyāparaṃ śubham
1.074.003a tad idaṃ ghorasaṃkāśaṃ jāmadagnyaṃ mahad dhanuḥ
1.074.003c pūrayasva śareṇaiva svabalaṃ darśayasva ca
1.074.004a tad ahaṃ te balaṃ dṛṣṭvā dhanuṣo 'sya prapūraṇe
1.074.004c dvandvayuddhaṃ pradāsyāmi vīryaślāghyam idaṃ tava
1.074.005a tasya tadvacanaṃ śrutvā rājā daśarataḥs tadā
1.074.005c viṣaṇṇavadano dīnaḥ prāñjalir vākyam abravīt
1.074.006a kṣatraroṣāt praśāntas tvaṃ brāhmaṇasya mahāyaśāḥ
1.074.006c bālānāṃ mama putrāṇām abhayaṃ dātum arhasi
1.074.007a bhārgavāṇāṃ kule jātaḥ svādhyāyavrataśālinām
1.074.007c sahasrākṣe pratijñāya śastraṃ nikṣiptavān asi
1.074.008a sa tvaṃ dharmaparo bhūtvā kāśyapāya vasuṃdharām
1.074.008c dattvā vanam upāgamya mahendrakṛtaketanaḥ
1.074.009a mama sarvavināśāya saṃprāptas tvaṃ mahāmune
1.074.009c na caikasmin hate rāme sarve jīvāmahe vayam
1.074.010a bruvaty evaṃ daśarathe jāmadagnyaḥ pratāpavān
1.074.010c anādṛtyaiva tad vākyaṃ rāmam evābhyabhāṣata
1.074.011a ime dve dhanuṣī śreṣṭhe divye lokābhiviśrute
1.074.011c dṛḍhe balavatī mukhye sukṛte viśvakarmaṇā
1.074.012a atisṛṣṭaṃ surair ekaṃ tryambakāya yuyutsave
1.074.012c tripuraghnaṃ naraśreṣṭha bhagnaṃ kākutsha yat tvayā
1.074.013a idaṃ dvitīyaṃ durdharṣaṃ viṣṇor dattaṃ surottamaiḥ
1.074.013c samānasāraṃ kākutstha raudreṇa dhanuṣā tv idam
1.074.014a tadā tu devatāḥ sarvāḥ pṛcchanti sma pitāmaham
1.074.014c śitikaṇṭhasya viṣṇoś ca balābalanirīkṣayā
1.074.015a abhiprāyaṃ tu vijñāya devatānāṃ pitāmahaḥ
1.074.015c virodhaṃ janayām āsa tayoḥ satyavatāṃ varaḥ
1.074.016a virodhe ca mahad yuddham abhavad romaharṣaṇam
1.074.016c śitikaṇṭhasya viṣṇoś ca parasparajayaiṣiṇoḥ
1.074.017a tadā taj jṛmbhitaṃ śaivaṃ dhanur bhīmaparākramam
1.074.017c huṃkāreṇa mahādevaḥ stambhito 'tha trilocanaḥ
1.074.018a devais tadā samāgamya sarṣisaṃghaiḥ sacāraṇaiḥ
1.074.018c yācitau praśamaṃ tatra jagmatus tau surottamau
1.074.019a jṛmbhitaṃ tad dhanur dṛṣṭvā śaivaṃ viṣṇuparākramaiḥ
1.074.019c adhikaṃ menire viṣṇuṃ devāḥ sarṣigaṇās tadā
1.074.020a dhanū rudras tu saṃkruddho videheṣu mahāyaśāḥ
1.074.020c devarātasya rājarṣer dadau haste sasāyakam
1.074.021a idaṃ ca viṣṇavaṃ rāma dhanuḥ parapuraṃjayam
1.074.021c ṛcīke bhārgave prādād viṣṇuḥ sa nyāsam uttamam
1.074.022a ṛcīkas tu mahātejāḥ putrasyāpratikarmaṇaḥ
1.074.022c pitur mama dadau divyaṃ jamadagner mahātmanaḥ
1.074.023a nyastaśastre pitari me tapobalasamanvite
1.074.023c arjuno vidadhe mṛtyuṃ prākṛtāṃ buddhim āsthitaḥ
1.074.024a vadham apratirūpaṃ tu pituḥ śrutvā sudāruṇam
1.074.024c kṣatram utsādayaṃ roṣāj jātaṃ jātam anekaśaḥ
1.074.025a pṛthivīṃ cākhilāṃ prāpya kāśyapāya mahātmane
1.074.025c yajñasyānte tadā rāma dakṣiṇāṃ puṇyakarmaṇe
1.074.026a dattvā mahendranilayas tapobalasamanvitaḥ
1.074.026c śrutavān dhanuṣo bhedaṃ tato 'haṃ drutam āgataḥ
1.074.027a tad idaṃ vaiṣṇavaṃ rāma pitṛpaitāmahaṃ mahat
1.074.027c kṣatradharmaṃ puraskṛtya gṛhṇīṣva dhanuruttamam
1.074.028a yojayasva dhanuḥ śreṣṭhe śaraṃ parapuraṃjayam
1.074.028c yadi śaknoṣi kākutstha dvandvaṃ dāsyāmi te tataḥ
1.075.001a śrutvā taj jāmadagnyasya vākyaṃ dāśarathis tadā
1.075.001c gauravād yantritakathaḥ pitū rāmam athābravīt
1.075.002a śrutavān asmi yat karma kṛtavān asi bhārgava
1.075.002c anurundhyāmahe brahman pitur ānṛṇyam āsthitaḥ
1.075.003a vīryahīnam ivāśaktaṃ kṣatradharmeṇa bhārgava
1.075.003c avajānāmi me tejaḥ paśya me 'dya parākramam
1.075.004a ity uktvā rāghavaḥ kruddho bhārgavasya varāyudham
1.075.004c śaraṃ ca pratisaṃgṛhya hastāl laghuparākramaḥ
1.075.005a āropya sa dhanū rāmaḥ śaraṃ sajyaṃ cakāra ha
1.075.005c jāmadagnyaṃ tato rāmaṃ rāmaḥ kruddho 'bravīd vacaḥ
1.075.006a brāhmaṇo 'sīti pūjyo me viśvāmitrakṛtena ca
1.075.006c tasmāc chakto na te rāma moktuṃ prāṇaharaṃ śaram
1.075.007a imāṃ vā tvadgatiṃ rāma tapobalasamārjitān
1.075.007c lokān apratimān vāpi haniṣyāmi yad icchasi
1.075.008a na hy ayaṃ vaiṣṇavo divyaḥ śaraḥ parapuraṃjayaḥ
1.075.008c moghaḥ patati vīryeṇa baladarpavināśanaḥ
1.075.009a varāyudhadharaṃ rāma draṣṭuṃ sarṣigaṇāḥ surāḥ
1.075.009c pitāmahaṃ puraskṛtya sametās tatra saṃghaśaḥ
1.075.010a gandharvāpsarasaś caiva siddhacāraṇakiṃnarāḥ
1.075.010c yakṣarākṣasanāgāś ca tad draṣṭuṃ mahad adbhutam
1.075.011a jaḍīkṛte tadā loke rāme varadhanurdhare
1.075.011c nirvīryo jāmadagnyo 'sau ramo rāmam udaikṣata
1.075.012a tejobhir hatavīryatvāj jāmadagnyo jaḍīkṛtaḥ
1.075.012c rāmaṃ kamala patrākṣaṃ mandaṃ mandam uvāca ha
1.075.013a kāśyapāya mayā dattā yadā pūrvaṃ vasuṃdharā
1.075.013c viṣaye me na vastavyam iti māṃ kāśyapo 'bravīt
1.075.014a so 'haṃ guruvacaḥ kurvan pṛthivyāṃ na vase niśām
1.075.014c iti pratijñā kākutstha kṛtā vai kāśyapasya ha
1.075.015a tad imāṃ tvaṃ gatiṃ vīra hantuṃ nārhasi rāghava
1.075.015c manojavaṃ gamiṣyāmi mahendraṃ parvatottamam
1.075.016a lokās tv apratimā rāma nirjitās tapasā mayā
1.075.016c jahi tāñ śaramukhyena mā bhūt kālasya paryayaḥ
1.075.017a akṣayyaṃ madhuhantāraṃ jānāmi tvāṃ sureśvaram
1.075.017c dhanuṣo 'sya parāmarśāt svasti te 'stu paraṃtapa
1.075.018a ete suragaṇāḥ sarve nirīkṣante samāgatāḥ
1.075.018c tvām apratimakarmāṇam apratidvandvam āhave
1.075.019a na ceyaṃ mama kākutstha vrīḍā bhavitum arhati
1.075.019c tvayā trailokyanāthena yad ahaṃ vimukhīkṛtaḥ
1.075.020a śaram apratimaṃ rāma moktum arhasi suvrata
1.075.020c śaramokṣe gamiṣyāmi mahendraṃ parvatottamam
1.075.021a tathā bruvati rāme tu jāmadagnye pratāpavān
1.075.021c rāmo dāśarathiḥ śrīmāṃś cikṣepa śaram uttamam
1.075.022a tato vitimirāḥ sarvā diśā copadiśas tathā
1.075.022c surāḥ sarṣigaṇā rāmaṃ praśaśaṃsur udāyudham
1.075.023a rāmaṃ dāśarathiṃ rāmo jāmadagnyaḥ praśasya ca
1.075.023c tataḥ pradakṣiṇīkṛtya jagāmātmagatiṃ prabhuḥ
1.076.001a gate rāme praśāntātmā rāmo dāśarathir dhanuḥ
1.076.001c varuṇāyāprameyāya dadau haste sasāyakam
1.076.002a abhivādya tato rāmo vasiṣṭha pramukhān ṛṣīn
1.076.002c pitaraṃ vihvalaṃ dṛṣṭvā provāca raghunandanaḥ
1.076.003a jāmadagnyo gato rāmaḥ prayātu caturaṅgiṇī
1.076.003c ayodhyābhimukhī senā tvayā nāthena pālitā
1.076.004a rāmasya vacanaṃ śrutvā rājā daśarathaḥ sutam
1.076.004c bāhubhyāṃ saṃpariṣvajya mūrdhni cāghrāya rāghavam
1.076.005a gato rāma iti śrutvā hṛṣṭaḥ pramudito nṛpaḥ
1.076.005c codayām āsa tāṃ senāṃ jagāmāśu tataḥ purīm
1.076.006a patākādhvajinīṃ ramyāṃ tūryodghuṣṭanināditām
1.076.006c siktarājapathāṃ ramyāṃ prakīrṇakusumotkarām
1.076.007a rājapraveśasumukhaiḥ paurair maṅgalavādibhiḥ
1.076.007c saṃpūrṇāṃ prāviśad rājā janaughaiḥ samalaṃkṛtām
1.076.008a kausalyā ca sumitrā ca kaikeyī ca sumadhyamā
1.076.008c vadhūpratigrahe yuktā yāś cānyā rājayoṣitaḥ
1.076.009a tataḥ sītāṃ mahābhāgām ūrmilāṃ ca yaśasvinīm
1.076.009c kuśadhvajasute cobhe jagṛhur nṛpapatnayaḥ
1.076.010a maṅgalālāpanaiś caiva śobhitāḥ kṣaumavāsasaḥ
1.076.010c devatāyatanāny āśu sarvās tāḥ pratyapūjayan
1.076.011a abhivādyābhivādyāṃś ca sarvā rājasutās tadā
1.076.011c remire muditāḥ sarvā bhartṛbhiḥ sahitā rahaḥ
1.076.012a kṛtadārāḥ kṛtāstrāś ca sadhanāḥ sasuhṛjjanāḥ
1.076.012c śuśrūṣamāṇāḥ pitaraṃ vartayanti nararṣabhāḥ
1.076.013a teṣām atiyaśā loke rāmaḥ satyaparākramaḥ
1.076.013c svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ
1.076.014a rāmas tu sītayā sārdhaṃ vijahāra bahūn ṛtūn
1.076.014c manasvī tadgatas tasyā nityaṃ hṛdi samarpitaḥ
1.076.015a priyā tu sītā rāmasya dārāḥ pitṛkṛtā iti
1.076.015c guṇād rūpaguṇāc cāpi prītir bhūyo vyavardhata
1.076.016a tasyāś ca bhartā dviguṇaṃ hṛdaye parivartate
1.076.016c antarjātam api vyaktam ākhyāti hṛdayaṃ hṛdā
1.076.017a tasya bhūyo viśeṣeṇa maithilī janakātmajā
1.076.017c devatābhiḥ samā rūpe sītā śrīr iva rūpiṇī
1.076.018a tayā sa rājarṣisuto 'bhirāmayā; sameyivān uttamarājakanyayā
1.076.018c atīva rāmaḥ śuśubhe 'tikāmayā; vibhuḥ śriyā viṣṇur ivāmareśvaraḥ

2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam
2.001.001c bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ
2.001.002a ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka
2.001.002c tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava
2.001.003a śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ
2.001.003c gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā
2.001.004a āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam
2.001.004c mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau
2.001.005a yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ
2.001.005c svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha
2.001.006a sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ
2.001.006c mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ
2.001.007a tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ
2.001.007c bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
2.001.008a rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau
2.001.008c ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau
2.001.009a sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ
2.001.009c svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ
2.001.010a teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ
2.001.010c svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ
2.001.011a gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ
2.001.011c pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayām āsatus tadā
2.001.012a pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ
2.001.012c cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca
2.001.013a mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ
2.001.013c gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata
2.001.014a evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā
2.001.014c rāmasya śīlavṛttena sarve viṣayavāsinaḥ
2.001.015a sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate
2.001.015c ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate
2.001.016a kathaṃ cid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati
2.001.016c na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā
2.001.017a śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ
2.001.017c kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api
2.001.018a kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ
2.001.018c vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ
2.001.019a dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān
2.001.019c laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ
2.001.020a śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ
2.001.020c yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ
2.001.021a āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit
2.001.021c śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api
2.001.022a arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ
2.001.022c vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit
2.001.023a ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām
2.001.023c dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ
2.001.024a abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ
2.001.024c apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ
2.001.025a anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī
2.001.025c na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ
2.001.026a evaṃ śraiṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ
2.001.026c saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ
2.001.026e buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ
2.001.027a tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ
2.001.027c guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ
2.001.028a tam evaṃvṛttasaṃpannam apradhṛṣya parākramam
2.001.028c lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī
2.001.029a etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam
2.001.029c dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ
2.001.030a eṣā hy asya parā prītir hṛdi saṃparivartate
2.001.030c kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam
2.001.031a vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ
2.001.031c mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān
2.001.032a yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau
2.001.032c mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ
2.001.033a mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam
2.001.033c anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām
2.001.034a taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ
2.001.034c niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata
2.001.035a nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api
2.001.035c samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ
2.001.036a atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca
2.001.036c rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ
2.001.037a sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ; purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ
2.001.037c upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau; sahasracakṣur bhagavān ivāmaraiḥ
2.002.001a tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ
2.002.001c hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ
2.002.002a dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā
2.002.002c svareṇa mahatā rājā jīgmūta iva nādayan
2.002.003a so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam
2.002.003c śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat
2.002.004a mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā
2.002.004c prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā
2.002.005a idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam
2.002.005c pāṇḍur asyātapatrasyac chāyāyāṃ jaritaṃ mayā
2.002.006a prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ
2.002.006c jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye
2.002.007a rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ
2.002.007c pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan
2.002.008a so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite
2.002.008c saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān
2.002.009a anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ
2.002.009c puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ
2.002.010a taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam
2.002.010c yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam
2.002.011a anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ
2.002.011c trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram
2.002.012a anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm
2.002.012c gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai
2.002.013a iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam
2.002.013c vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ nardantam iva barhiṇaḥ
2.002.014a tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ
2.002.014c ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
2.002.015a anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva
2.002.015c sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam
2.002.016a iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam
2.002.016c ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt
2.002.017a kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati
2.002.017c bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam
2.002.018a te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha
2.002.018c bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te
2.002.019a divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ
2.002.019c ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate
2.002.020a rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ
2.002.020c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ
2.002.021a kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ
2.002.021c mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ
2.002.022a priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ
2.002.022c bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā
2.002.023a tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate
2.002.023c devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ
2.002.024a yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā
2.002.024c gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate
2.002.025a saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā
2.002.025c paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati
2.002.026a putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca
2.002.026c nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān
2.002.027a śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ
2.002.027c iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate
2.002.028a vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ
2.002.028c utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati
2.002.029a satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ
2.002.029c vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ
2.002.029e diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ
2.002.030a balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ
2.002.030c āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā
2.002.031a abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ
2.002.031c striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyaṃprātaḥ samāhitāḥ
2.002.032a sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ
2.002.032c teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām
2.002.033a rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam
2.002.033c paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam
2.002.034a taṃ devadevopamam ātmajaṃ te; sarvasya lokasya hite niviṣṭam
2.002.034c hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ; mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi
2.003.001a teṣām ajñalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ
2.003.001c pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ
2.003.002a aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama
2.003.002c yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha
2.003.003a iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt
2.003.003c vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām
2.003.004a caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ
2.003.004c yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām
2.003.005a kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim
2.003.005c yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau
2.003.006a tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt
2.003.006c rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīiyatām iti
2.003.007a sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt
2.003.007c rāmaṃ tatrānayāṃ cakre rathena rathināṃ varam
2.003.008a atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam
2.003.008c prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ
2.003.009a mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ
2.003.009c upāsāṃ cakrire sarve taṃ devā iva vāsavam
2.003.010a teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ
2.003.010c prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam
2.003.011a gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam
2.003.011c dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṅgagāminam
2.003.012a candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam
2.003.012c rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam
2.003.013a gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ
2.003.013c na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ
2.003.014a avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt
2.003.014c pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt
2.003.015a sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ
2.003.015c āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ
2.003.016a sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike
2.003.016c nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ
2.003.017a taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ
2.003.017c gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam
2.003.018a tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam
2.003.018c dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam
2.003.019a tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ
2.003.019c svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ
2.003.020a tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata
2.003.020c vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā
2.003.021a taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam
2.003.021c alaṃkṛtam ivātmānam ādarśatalasaṃsthitam
2.003.022a sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ
2.003.022c uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ
2.003.023a jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ
2.003.023c utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ
2.003.024a tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ
2.003.024c tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi
2.003.025a kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi
2.003.025c guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam
2.003.026a bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ
2.003.026c kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca
2.003.027a parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā
2.003.027c amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya
2.003.028a tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm
2.003.028c tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ
2.003.028e tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara
2.003.029a tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ
2.003.029c tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan
2.003.030a sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca
2.003.030c vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā
2.003.031a athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ
2.003.031c yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ
2.003.032a te cāpi paurā nṛpater vacas tac; chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya
2.003.032c narendram āmantya gṛhāṇi gatvā; devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ
2.004.001a gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ
2.004.001c mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam
2.004.002a śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyeta me sutaḥ
2.004.002c rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ
2.004.003a athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā
2.004.003c sūtam ājñāpayām āsa rāmaṃ punar ihānaya
2.004.004a pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau
2.004.004c rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ
2.004.005a dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ
2.004.005c śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat
2.004.006a praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt
2.004.006c yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ
2.004.007a tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati
2.004.007c śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā
2.004.008a iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ
2.004.008c prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram
2.004.009a taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ
2.004.009c praveśayām āsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam
2.004.010a praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ
2.004.010c dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ
2.004.011a praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ
2.004.011c pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt
2.004.012a rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ
2.004.012c annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ
2.004.013a jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi
2.004.013c dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama
2.004.014a anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca
2.004.014c devarṣi pitṛviprāṇām anṛṇo 'smi tathātmanaḥ
2.004.015a na kiṃ cin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt
2.004.015c ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi
2.004.016a adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam
2.004.016c atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka
2.004.017a api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān
2.004.017c sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ
2.004.018a avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ
2.004.018c āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ
2.004.019a prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave
2.004.019c rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati
2.004.020a tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava
2.004.020c tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ
2.004.021a adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum
2.004.021c śvaḥ puṣya yogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ
2.004.022a tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām
2.004.022c śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa
2.004.023a tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā
2.004.023c saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā
2.004.024a suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ
2.004.024c bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi
2.004.025a viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ
2.004.025c tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama
2.004.026a kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ
2.004.026c jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ
2.004.027a kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ
2.004.027c satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava
2.004.028a ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane
2.004.028c vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham
2.004.029a praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane
2.004.029c tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau
2.004.030a tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm
2.004.030c vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam
2.004.031a prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā
2.004.031c sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam
2.004.032a tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā
2.004.032c sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca
2.004.033a śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam
2.004.033c prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam
2.004.034a tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca
2.004.034c uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā
2.004.035a amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi
2.004.035c bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ
2.004.036a sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha
2.004.036c evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā
2.004.037a yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane
2.004.037c tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya
2.004.038a etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam
2.004.038c harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata
2.004.039a vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ
2.004.039c jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya
2.004.040a kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka
2.004.040c yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā
2.004.041a amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe
2.004.041c yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati
2.004.042a ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhāratam abravīt
2.004.042c prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva
2.004.043a lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām
2.004.043c dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā
2.004.044a saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca
2.004.044c jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye
2.004.045a ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca
2.004.045c abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam
2.005.001a saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane
2.005.001c purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt
2.005.002a gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana
2.005.002c śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam
2.005.003a tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ
2.005.003c svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam
2.005.004a sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham
2.005.004c tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ
2.005.005a tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ
2.005.005c mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt
2.005.006a abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ
2.005.006c tato 'vatārayām āsa parigṛhya rathāt svayam
2.005.007a sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā saṃbhāṣyābhiprasādya ca
2.005.007c priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ
2.005.008a prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi
2.005.008c upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā
2.005.009a prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ
2.005.009c pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā
2.005.010a ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam
2.005.010c mantravat kārayām āsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ
2.005.011a tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ
2.005.011c abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt
2.005.012a suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ
2.005.012c sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ
2.005.013a hṛṣṭanārī narayutaṃ rāmaveśma tadā babhau
2.005.013c yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ
2.005.014a sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt
2.005.014c nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam
2.005.015a vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ
2.005.015c babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ
2.005.016a janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā
2.005.016c babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ
2.005.017a siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī
2.005.017c āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā
2.005.018a tadā hy ayodhyā nilayaḥ sastrībālābalo janaḥ
2.005.018c rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ
2.005.019a prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam
2.005.019c utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyā mahotsavam
2.005.020a evaṃ taṃ janasaṃbādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ
2.005.020c vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rāja kulaṃ yayau
2.005.021a sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsadam adhiruhya saḥ
2.005.021c samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ
2.005.022a tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ
2.005.022c papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat
2.005.023a guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam
2.005.023c viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva
2.005.024a tad agryaveṣapramadājanākulaṃ; mahendraveśmapratimaṃ niveśanam
2.005.024c vyadīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ; śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ
2.006.001a gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ
2.006.001c saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat
2.006.002a pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā
2.006.002c mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale
2.006.003a śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam
2.006.003c dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare
2.006.004a vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ
2.006.004c śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ
2.006.005a ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ
2.006.005c alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayām āsa veśmanaḥ
2.006.006a tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām
2.006.006c pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ
2.006.007a tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam
2.006.007c vimalakṣaumasaṃvīto vācayām āsa ca dvijān
2.006.008a teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā
2.006.008c ayodhyāṃ pūrayām āsa tūryaghoṣānunāditaḥ
2.006.009a kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam
2.006.009c ayodhyā nilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ
2.006.010a tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam
2.006.010c prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ
2.006.011a sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca
2.006.011c catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca
2.006.012a nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca
2.006.012c kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca
2.006.013a sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca
2.006.013c dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā
2.006.014a naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām
2.006.014c manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ
2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ
2.006.015c rāmābhiṣeke saṃprāpte catvareṣu gṛheṣu ca
2.006.016a bālā api krīḍamānā gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ
2.006.016c rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ
2.006.017a kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ
2.006.017c rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane
2.006.018a prakāśīkaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā
2.006.018c dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ
2.006.019a alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tat puravāsinaḥ
2.006.019c ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam
2.006.020a sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca
2.006.020c kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam
2.006.021a aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ
2.006.021c jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati
2.006.022a sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ
2.006.022c cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ
2.006.023a anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ
2.006.023c yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ
2.006.024a ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ
2.006.024c yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam
2.006.025a evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā
2.006.025c digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ
2.006.026a te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam
2.006.026c rāmasya pūrayām āsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ
2.006.027a janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ
2.006.027c parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ
2.006.028a tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ; didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ
2.006.028c samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau; samudrayādobhir ivārṇavodakam
2.007.001a jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā
2.007.001c prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā
2.007.002a siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām
2.007.002c ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata
2.007.003a patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām
2.007.003c siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām
2.007.004a avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā
2.007.004c uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī
2.007.005a rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ saṃprayacchati
2.007.005c atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me
2.007.005e kārayiṣyati kiṃ vāpi saṃprahṛṣṭo mahīpatiḥ
2.007.006a vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā
2.007.006c ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam
2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam
2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham
2.007.008a dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā
2.007.008c kailāsa śikharākārāt prāsādād avarohata
2.007.009a sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī
2.007.009c śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt
2.007.010a uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate
2.007.010c upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase
2.007.011a aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase
2.007.011c calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyaḥ srota ivoṣṇage
2.007.012a evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ
2.007.012c kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param
2.007.013a kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare
2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām
2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram
2.007.014c uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā
2.007.015a sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī
2.007.015c viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam
2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam
2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati
2.007.017a sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā
2.007.017c dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā
2.007.018a tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet
2.007.018c tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ
2.007.019a narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ
2.007.019c ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase
2.007.020a dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ
2.007.020c śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā
2.007.021a upasthitaṃ payuñjānas tvayi sāntvam anarthakam
2.007.021c arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati
2.007.022a apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu
2.007.022c kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake
2.007.023a śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā
2.007.023c āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā
2.007.024a yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ
2.007.024c rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā
2.007.025a pāpenānṛtasantvena bāle nityaṃ sukhocite
2.007.025c rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi
2.007.026a sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava
2.007.026c trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane
2.007.027a mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā
2.007.027c evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham
2.007.028a dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā
2.007.028c kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam
2.007.029a idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam
2.007.029c etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te
2.007.030a rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye
2.007.030c tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati
2.007.031a na me paraṃ kiṃ cid itas tvayā punaḥ; priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam
2.007.031c tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ; varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu
2.008.001a mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat
2.008.001c uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā
2.008.002a harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe
2.008.002c śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase
2.008.003a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate
2.008.003c yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ
2.008.004a prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam
2.008.004c upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ
2.008.005a hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ
2.008.005c aprahṛṣṭā bhaviṣyanti snuṣās te bharatakṣaye
2.008.006a tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ
2.008.006c rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha
2.008.007a dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ
2.008.007c rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati
2.008.008a bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati
2.008.008c saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam
2.008.009a bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param
2.008.009c pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ
2.008.010a sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare
2.008.010c bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase
2.008.010e kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām
2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā
2.008.011c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt
2.008.012a anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase
2.008.012c śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare
2.008.013a bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ
2.008.013c rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate
2.008.014a na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini
2.008.014c sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet
2.008.015a tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ
2.008.015c sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api
2.008.016a asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati
2.008.016c anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale
2.008.017a sāhaṃ tvadarthe saṃprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase
2.008.017c sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi
2.008.018a dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam
2.008.018c deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā
2.008.019a bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā
2.008.019c saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api
2.008.020a goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ
2.008.020c aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam
2.008.021a tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃ cit kariṣyati
2.008.021c rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ
2.008.022a tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ
2.008.022c etad dhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava
2.008.023a evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati
2.008.023c yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati
2.008.024a sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ
2.008.024c samṛdhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe
2.008.025a abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam
2.008.025c pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi
2.008.026a darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā
2.008.026c rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet
2.008.027a yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati; dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati
2.008.027c ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje; parasya cādyaiva vivāsa kāraṇam
2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā
2.009.001c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt
2.009.002a adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham
2.009.002c yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye
2.009.003a idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare
2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
2.009.004c rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt
2.009.005a hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me
2.009.005c yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam
2.009.006a śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī
2.009.006c kiṃ cid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt
2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare
2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
2.009.008a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
2.009.008c rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt
2.009.009a tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ
2.009.009c agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt
2.009.010a diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati
2.009.010c vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ
2.009.011a sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ
2.009.011c dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ
2.009.012a tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā
2.009.012c apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ
2.009.013a tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā
2.009.013c tuṣṭena tena dattau te dvau varau śubhadarśane
2.009.014a sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau
2.009.014c gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā
2.009.014e anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā
2.009.015a tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam
2.009.015c pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa
2.009.016a krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute
2.009.016c śeṣvānantarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī
2.009.016e mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ
2.009.017a dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ
2.009.017c tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam
2.009.018a na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum
2.009.018c tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet
2.009.019a na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ
2.009.019c mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ
2.009.020a maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca
2.009.020c dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ
2.009.021a yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt
2.009.021c tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet
2.009.022a yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ
2.009.022c vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam
2.009.023a rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca
2.009.023c bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ
2.009.024a evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati
2.009.024c bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati
2.009.025a yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati
2.009.025c tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati
2.009.025e saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān
2.009.026a prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā
2.009.026c rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya
2.009.027a anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā
2.009.027c hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt
2.009.028a kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm
2.009.028c pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye
2.009.029a tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī
2.009.029c nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam
2.009.030a santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ
2.009.030c tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā
2.009.031a uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam
2.009.031c adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam
2.009.032a jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam
2.009.032c jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau
2.009.033a tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini
2.009.033c agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase
2.009.034a tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam
2.009.034c matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te
2.009.035a atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm
2.009.035c abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate
2.009.036a jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari
2.009.036c labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu
2.009.037a mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham
2.009.037c kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca
2.009.038a paridhāya śubhe vastre devadeva cariṣyasi
2.009.038c candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā
2.009.038e gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam
2.009.039a tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ
2.009.039c pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama
2.009.040a iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt
2.009.040c śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva
2.009.041a gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate
2.009.041c uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya
2.009.042a tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha
2.009.042c krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā
2.009.043a anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā
2.009.043c avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca
2.009.044a tato hemopamā tatra kubjā vākyaṃ vaśaṃ gatā
2.009.044c saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt
2.009.045a iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi
2.009.045c vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim
2.009.046a athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ; nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī
2.009.046c asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ; tadādhiśiśye patiteva kinnarī
2.009.047a udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā; tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā
2.009.047c narendrapatnī vimanā babhūva sā; tamovṛtā dyaur iva magnatārakā
2.010.001a ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam
2.010.001c priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī
2.010.002a tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām
2.010.002c pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ
2.010.003a sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm
2.010.003c apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale
2.010.004a kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane
2.010.004c mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām
2.010.005a parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ
2.010.005c kāmī kamalapatrākṣīm uvāca vanitām idam
2.010.006a na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam
2.010.006c devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā
2.010.007a yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu
2.010.007c bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇa cetasi
2.010.007e bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī
2.010.008a santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ
2.010.008c sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini
2.010.009a kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam
2.010.009c kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam
2.010.010a avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām
2.010.010c daridraḥ ko bhavatv āḍhyo dravyavān vāpy akiṃcanaḥ
2.010.011a ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ
2.010.011c na te kaṃ cid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe
2.010.012a ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi
2.010.012c yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā
2.010.013a tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam
2.010.013c paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame
2.010.014a nāsmi viprakṛtā deva kena cin na vimānitā
2.010.014c abhiprāyas tu me kaś cit tam icchāmi tvayā kṛtam
2.010.015a pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi
2.010.015c atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā
2.010.016a evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ
2.010.016c tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ
2.010.017a avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama
2.010.017c manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate
2.010.018a bhadre hṛdayam apy etad anumṛśśyoddharasva me
2.010.018c etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase
2.010.019a balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi
2.010.019c kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape
2.010.020a tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ
2.010.020c vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam
2.010.021a yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca
2.010.021c tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ
2.010.022a candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ
2.010.022c jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā
2.010.023a niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ
2.010.023c yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava
2.010.024a satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ
2.010.024c varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ
2.010.025a iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca
2.010.025c tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam
2.010.026a varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate
2.010.026c tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ
2.010.027a abhiṣeka samārambho rāghavasyopakalpitaḥ
2.010.027c anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām
2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
2.010.028c cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ
2.010.029a bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam
2.010.029c adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane
2.010.030a tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ
2.010.030c vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ
2.010.031a asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan
2.010.031c aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ
2.010.031e moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ
2.010.032a cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ
2.010.032c kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā
2.010.033a nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini
2.010.033c kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā
2.010.034a sadā te jananī tulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ
2.010.034c tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā
2.010.035a tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā
2.010.035c avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā
2.010.036a jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam
2.010.036c aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam
2.010.037a kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam
2.010.037c jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam
2.010.038a parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam
2.010.038c apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā
2.010.039a tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā
2.010.039c na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam
2.010.040a tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye
2.010.040c api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me
2.010.041a sa bhūmipālo vilapann anāthavat; striyā gṛhīto dṛhaye 'timātratā
2.010.041c papāta devyāś caraṇau prasāritāv; ubhāv asaṃspṛśya yathāturas tathā
2.011.001a atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam
2.011.001c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
2.011.002a anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī
2.011.002c punar ākārayām āsa tam eva varam aṅganā
2.011.003a tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ
2.011.003c mama cemaṃ varaṃ kasmād vidhārayitum icchasi
2.011.004a evam uktas tu kaikeyyā rājā daśarathas tadā
2.011.004c pratyuvāca tataḥ kruddho muhūrtaṃ vihvalann iva
2.011.005a mṛte mayi gate rāme vanaṃ manujapuṃgave
2.011.005c hantānārye mamāmitre rāmaḥ pravrājito vanam
2.011.006a yadi satyaṃ bravīmy etat tad asatyaṃ bhaviṣyati
2.011.006c akīrtir atulā loke dhruvaṃ paribhavaś ca me
2.011.007a tathā vilapatas tasya paribhramitacetasaḥ
2.011.007c astam abhyagamat sūryo rajanī cābhyavartata
2.011.008a sa triyāmā tathārtasya candramaṇḍalamaṇḍitā
2.011.008c rājño vilapamānasya na vyabhāsata śarvarī
2.011.009a tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya vṛddho daśaratho nṛpaḥ
2.011.009c vilalāpārtavad duḥkhaṃ gaganāsaktalocanaḥ
2.011.010a na prabhātaṃ tvayecchāmi mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ
2.011.010c atha vā gamyatāṃ śīghraṃ nāham icchāmi nirghṛṇām
2.011.010e nṛśaṃsāṃ kaikeyīṃ draṣṭuṃ yatkṛte vyasanaṃ mahat
2.011.011a evam uktvā tato rājā kaikeyīṃ saṃyatāñjaliḥ
2.011.011c prasādayām āsa punaḥ kaikeyīṃ cedam abravīt
2.011.012a sādhuvṛttasya dīnasya tvadgatasya gatāyuṣaḥ
2.011.012c prasādaḥ kriyatāṃ devi bhadre rājño viśeṣataḥ
2.011.013a śūnyena khalu suśroṇi mayedaṃ samudāhṛtam
2.011.013c kuru sādhu prasādaṃ me bāle sahṛdayā hy asi
2.011.014a viśuddhabhāvasya hi duṣṭabhāvā; tāmrekṣaṇasyāśrukalasya rājñaḥ
2.011.014c śrutvā vicitraṃ karuṇaṃ vilāpaṃ; bhartur nṛśaṃsā na cakāra vākyam
2.011.015a tataḥ sa rājā punar eva mūrchitaḥ; priyām atuṣṭāṃ pratikūlabhāṣiṇīm
2.011.015c samīkṣya putrasya vivāsanaṃ prati; kṣitau visaṃjño nipapāta duḥkhitaḥ
2.012.001a putraśokārditaṃ pāpā visaṃjñaṃ patitaṃ bhuvi
2.012.001c viveṣṭamānam udīkṣya saikṣvākam idam abravīt
2.012.002a pāpaṃ kṛtveva kim idaṃ mama saṃśrutya saṃśravam
2.012.002c śeṣe kṣititale sannaḥ sthityāṃ sthātuṃ tvam arhasi
2.012.003a āhuḥ satyaṃ hi paramaṃ dharmaṃ dharmavido janāḥ
2.012.003c satyam āśritya hi mayā tvaṃ ca dharmaṃ pracoditaḥ
2.012.004a saṃśrutya śaibyaḥ śyenāya svāṃ tanuṃ jagatīpatiḥ
2.012.004c pradāya pakṣiṇo rājañ jagāma gatim uttamām
2.012.005a tatha hy alarkas tejasvī brāhmaṇe vedapārage
2.012.005c yācamāne svake netre uddhṛtyāvimanā dadau
2.012.006a saritāṃ tu patiḥ svalpāṃ maryādāṃ satyam anvitaḥ
2.012.006c satyānurodhāt samaye velāṃ khāṃ nātivartate
2.012.007a samayaṃ ca mamāryemaṃ yadi tvaṃ na kariṣyasi
2.012.007c agratas te parityaktā parityakṣyāmi jīvitam
2.012.008a evaṃ pracodito rājā kaikeyyā nirviśaṅkayā
2.012.008c nāśakat pāśam unmoktuṃ balir indrakṛtaṃ yathā
2.012.009a udbhrāntahṛdayaś cāpi vivarṇavanado 'bhavat
2.012.009c sa dhuryo vai parispandan yugacakrāntaraṃ yathā
2.012.010a vihvalābhyāṃ ca netrābhyām apaśyann iva bhūmipaḥ
2.012.010c kṛcchrād dhairyeṇa saṃstabhya kaikeyīm idam abravīt
2.012.011a yas te mantrakṛtaḥ pāṇir agnau pāpe mayā dhṛtaḥ
2.012.011c taṃ tyajāmi svajaṃ caiva tava putraṃ saha tvayā
2.012.012a tataḥ pāpasamācārā kaikeyī pārthivaṃ punaḥ
2.012.012c uvāca paruṣaṃ vākyaṃ vākyajñā roṣamūrchitā
2.012.013a kim idaṃ bhāṣase rājan vākyaṃ gararujopamam
2.012.013c ānāyayitum akliṣṭaṃ putraṃ rāmam ihārhasi
2.012.014a sthāpya rājye mama sutaṃ kṛtvā rāmaṃ vanecaram
2.012.014c niḥsapatnāṃ ca māṃ kṛtvā kṛtakṛtyo bhaviṣyasi
2.012.015a sa nunna iva tīkṣeṇa pratodena hayottamaḥ
2.012.015c rājā pradocito 'bhīkṣṇaṃ kaikeyīm idam abravīt
2.012.016a dharmabandhena baddho 'smi naṣṭā ca mama cetanā
2.012.016c jyeṣṭhaṃ putraṃ priyaṃ rāmaṃ draṣṭum icchāmi dhārmikam
2.012.017a iti rājño vacaḥ śrutvā kaikeyī tadanantaram
2.012.017c svayam evābravīt sūtaṃ gaccha tvaṃ rāmam ānaya
2.012.018a tataḥ sa rājā taṃ sūtaṃ sannaharṣaḥ sutaṃ prati
2.012.018c śokāraktekṣaṇaḥ śrīmān udvīkṣyovāca dhārmikaḥ
2.012.019a sumantraḥ karuṇaṃ śrutvā dṛṣṭvā dīnaṃ ca pārthivam
2.012.019c pragṛhītāñjaliḥ kiṃ cit tasmād deśād apākraman
2.012.020a yadā vaktuṃ svayaṃ dainyān na śaśāka mahīpatiḥ
2.012.020c tadā sumantraṃ mantrajñā kaikeyī pratyuvāca ha
2.012.021a sumantra rāmaṃ drakṣyāmi śīghram ānaya sundaram
2.012.021c sa manyamānaḥ kalyāṇaṃ hṛdayena nananda ca
2.012.022a sumantraś cintayām āsa tvaritaṃ coditas tayā
2.012.022c vyaktaṃ rāmo 'bhiṣekārtham ihāyāsyati dharmavit
2.012.023a iti sūto matiṃ kṛtvā harṣeṇa mahatā punaḥ
2.012.023c nirjagāma mahātejā rāghavasya didṛkṣayā
2.012.024a tataḥ purastāt sahasā vinirgato; mahīpatīn dvāragatān vilokayan
2.012.024c dadarśa paurān vividhān mahādhanān; upasthitān dvāram upetya viṣṭhitān
2.013.001a te tu tāṃ rajanīm uṣya brāhmaṇā vedapāragāḥ
2.013.001c upatasthur upasthānaṃ saharājapurohitāḥ
2.013.002a amātyā balamukhyāś ca mukhyā ye nigamasya ca
2.013.002c rāghavasyābhiṣekārthe prīyamāṇās tu saṃgatāḥ
2.013.003a udite vimale sūrye puṣye cābhyāgate 'hani
2.013.003c abhiṣekāya rāmasya dvijendrair upakalpitam
2.013.004a kāñcanā jalakumbhāś ca bhadrapīṭhaṃ svalaṃkṛtam
2.013.004c rāmaś ca samyagāstīrṇo bhāsvarā vyāghracarmaṇā
2.013.005a gaṅgāyamunayoḥ puṇyāt saṃgamād āhṛtaṃ jalam
2.013.005c yāś cānyāḥ saritaḥ puṇyā hradāḥ kūpāḥ sarāṃsi ca
2.013.006a prāgvāhāś cordhvavāhāś ca tiryagvāhāḥ samāhitāḥ
2.013.006c tābhyaś caivāhṛtaṃ toyaṃ samudrebhyaś ca sarvaśaḥ
2.013.007a kṣaudraṃ dadhighṛtaṃ lājā dharbhāḥ sumanasaḥ payaḥ
2.013.007c salājāḥ kṣīribhiś channā ghaṭāḥ kāñcanarājatāḥ
2.013.007e padmotpalayutā bhānti pūrṇāḥ paramavāriṇā
2.013.008a candrāṃśuvikacaprakhyaṃ pāṇḍuraṃ ratnabhūṣitam
2.013.008c sajjaṃ tiṣṭhati rāmasya vālavyajanam uttamam
2.013.009a candramaṇḍalasaṃkāśam ātapatraṃ ca pāṇḍuram
2.013.009c sajjaṃ dyutikaraṃ śrīmad abhiṣekapuraskṛtam
2.013.010a pāṇḍuraś ca vṛṣaḥ sajjaḥ pāṇḍurāśvaś ca susthitaḥ
2.013.010c prasrutaś ca gajaḥ śrīmān aupavāhyaḥ pratīkṣate
2.013.011a aṣṭau kanyāś ca maṅgalyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ
2.013.011c vāditrāṇi ca sarvāṇi bandinaś ca tathāpare
2.013.012a ikṣvākūṇāṃ yathā rājye saṃbhriyetābhiṣecanam
2.013.012c tathā jātīyām ādāya rājaputrābhiṣecanam
2.013.013a te rājavacanāt tatra samavetā mahīpatim
2.013.013c apaśyanto 'bruvan ko nu rājño naḥ prativedayet
2.013.014a na paśyāmaś ca rājānam uditaś ca divākaraḥ
2.013.014c yauvarājyābhiṣekaś ca sajjo rāmasya dhīmataḥ
2.013.015a iti teṣu bruvāṇeṣu sārvabhaumān mahīpatīn
2.013.015c abravīt tān idaṃ sarvān sumantro rājasatkṛtaḥ
2.013.016a ayaṃ pṛcchāmi vacanāt sukham āyuṣmatām aham
2.013.016c rājñaḥ saṃpratibuddhasya yac cāgamanakāraṇam
2.013.017a ity uktvāntaḥpuradvāram ājagāma purāṇavit
2.013.017c āśīrbhir guṇayuktābhir abhituṣṭāva rāghavam
2.013.018a gatā bhagavatī rātrirahaḥ śivam upasthitam
2.013.018c budhyasva nṛpaśārdūla kuru kāryam anantaram
2.013.019a brāhmaṇā balamukhyāś ca naigamāś cāgatā nṛpa
2.013.019c darśanaṃ pratikāṅkṣante pratibudhyasva rāghava
2.013.020a stuvantaṃ taṃ tadā sūtaṃ sumantraṃ mantrakovidam
2.013.020c pratibudhya tato rājā idaṃ vacanam abravīt
2.013.021a na caiva saṃprasuto 'ham ānayed āśu rāghavam
2.013.021c iti rājā daśarathaḥ sūtaṃ tatrānvaśāt punaḥ
2.013.022a sa rājavacanaṃ śrutvā śirasā pratipūjya tam
2.013.022c nirjagāma nṛpāvāsān manyamānaḥ priyaṃ mahat
2.013.023a prapanno rājamārgaṃ ca patākā dhvajaśobhitam
2.013.023c sa sūtas tatra śuśrāva rāmādhikaraṇāḥ kathāḥ
2.013.024a tato dadarśa ruciraṃ kailāsasadṛśaprabham
2.013.024c rāmaveśma sumantras tu śakraveśmasamaprabham
2.013.025a mahākapāṭapihitaṃ vitardiśataśobhitam
2.013.025c kāñcanapratimaikāgraṃ maṇividrumatoraṇam
2.013.026a śāradābhraghanaprakhyaṃ dīptaṃ meruguhopamam
2.013.026c dāmabhir varamālyānāṃ sumahadbhir alaṃkṛtam
2.013.027a sa vājiyuktena rathena sārathir; narākulaṃ rājakulaṃ vilokayan
2.013.027c tataḥ samāsādya mahādhanaṃ mahat; prahṛṣṭaromā sa babhūva sārathiḥ
2.013.028a tad adrikūṭācalameghasaṃnibhaṃ; mahāvimānottamaveśmasaṃghavat
2.013.028c avāryamāṇaḥ praviveśa sārathiḥ; prabhūtaratnaṃ makaro yathārṇavam
2.014.001a sa tad antaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam
2.014.001c praviviktāṃ tataḥ kakṣyām āsasāda purāṇavit
2.014.002a prāsakārmukabibhradbhir yuvabhir mṛṣṭakuṇḍalaiḥ
2.014.002c apramādibhir ekāgraiḥ svanuraktair adhiṣṭhitām
2.014.003a tatra kāṣāyiṇo vṛddhān vetrapāṇīn svalaṃkṛtān
2.014.003c dadarśa viṣṭhitān dvāri stryadhyakṣān susamāhitān
2.014.004a te samīkṣya samāyāntaṃ rāmapriyacikīrṣavaḥ
2.014.004c sahabhāryāya rāmāya kṣipram evācacakṣire
2.014.005a prativeditam ājñāya sūtam abhyantaraṃ pituḥ
2.014.005c tatraivānāyayām āsa rāghavaḥ priyakāmyayā
2.014.006a taṃ vaiśravaṇasaṃkāśam upaviṣṭaṃ svalaṃkṛtam
2.014.006c dādarśa sūtaḥ paryaṅke sauvaṇo sottaracchade
2.014.007a varāharudhirābheṇa śucinā ca sugandhinā
2.014.007c anuliptaṃ parārdhyena candanena paraṃtapam
2.014.008a sthitayā pārśvataś cāpi vālavyajanahastayā
2.014.008c upetaṃ sītayā bhūyaś citrayā śaśinaṃ yathā
2.014.009a taṃ tapantam ivādityam upapannaṃ svatejasā
2.014.009c vavande varadaṃ bandī niyamajño vinītavat
2.014.010a prāñjalis tu sukhaṃ pṛṣṭvā vihāraśayanāsane
2.014.010c rājaputram uvācedaṃ sumantro rājasatkṛtaḥ
2.014.011a kausalyā suprabhā deva pitā tvaṃ draṣṭum icchati
2.014.011c mahiṣyā saha kaikeyyā gamyatāṃ tatra māciram
2.014.012a evam uktas tu saṃhṛṣṭo narasiṃho mahādyutiḥ
2.014.012c tataḥ saṃmānayām āsa sītām idam uvāca ha
2.014.013a devi devaś ca devī ca samāgamya madantare
2.014.013c mantreyete dhruvaṃ kiṃ cid abhiṣecanasaṃhitam
2.014.014a lakṣayitvā hy abhiprāyaṃ priyakāmā sudakṣiṇā
2.014.014c saṃcodayati rājānaṃ madarthaṃ madirekṣaṇā
2.014.015a yādṛśī pariṣat tatra tādṛśo dūta āgataḥ
2.014.015c dhruvam adyaiva māṃ rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati
2.014.016a hanta śīghram ito gatvā drakṣyāmi ca mahīpatiḥ
2.014.016c saha tvaṃ parivāreṇa sukham āssva ramasya ca
2.014.017a patisaṃmānitā sītā bhartāram asitekṣaṇā
2.014.017c ādvāram anuvavrāja maṅgalāny abhidadhyuṣī
2.014.018a sa sarvān arthino dṛṣṭvā sametya pratinandya ca
2.014.018c tataḥ pāvakasaṃkāśam āruroha rathottamam
2.014.019a muṣṇantam iva cakṣūṃṣi prabhayā hemavarcasaṃ
2.014.019c kareṇuśiśukalpaiś ca yuktaṃ paramavājibhiḥ
2.014.020a hariyuktaṃ sahasrākṣo ratham indra ivāśugam
2.014.020c prayayau tūrṇam āsthāya rāghavo jvalitaḥ śriyā
2.014.021a sa parjanya ivākāśe svanavān abhinādayan
2.014.021c niketān niryayau śrīmān mahābhrād iva candramāḥ
2.014.022a chatracāmarapāṇis tu lakṣmaṇo rāghavānujaḥ
2.014.022c jugopa bhrātaraṃ bhrātā ratham āsthāya pṛṣṭhataḥ
2.014.023a tato halahalāśabdas tumulaḥ samajāyata
2.014.023c tasya niṣkramamāṇasya janaughasya samantataḥ
2.014.024a sa rāghavas tatra kathāpralāpaṃ; śuśrāva lokasya samāgatasya
2.014.024c ātmādhikārā vividhāś ca vācaḥ; prahṛṣṭarūpasya pure janasya
2.014.025a eṣa śriyaṃ gacchati rāghavo 'dya; rājaprasādād vipulāṃ gamiṣyan
2.014.025c ete vayaṃ sarvasamṛddhakāmā; yeṣām ayaṃ no bhavitā praśāstā
2.014.025e lābho janasyāsya yad eṣa sarvaṃ; prapatsyate rāṣṭram idaṃ cirāya
2.014.026a sa ghoṣavadbhiś ca hayaiḥ sanāgaiḥ; puraḥsaraiḥ svastikasūtamāgadhaiḥ
2.014.026c mahīyamānaḥ pravaraiś ca vādakair; abhiṣṭuto vaiśravaṇo yathā yayau
2.014.027a kareṇumātaṅgarathāśvasaṃkulaṃ; mahājanaughaiḥ paripūrṇacatvaram
2.014.027c prabhūtaratnaṃ bahupaṇyasaṃcayaṃ; dadarśa rāmo ruciraṃ mahāpatham
2.015.001a sa rāmo ratham āsthāya saṃprahṛṣṭasuhṛjjanaḥ
2.015.001c apaśyan nagaraṃ śrīmān nānājanasamākulam
2.015.002a sa gṛhair abhrasaṃkāśaiḥ pāṇḍurair upaśobhitam
2.015.002c rājamārgaṃ yayau rāmo madhyenāgarudhūpitam
2.015.003a śobhamānam asaṃbādhaṃ taṃ rājapatham uttamam
2.015.003c saṃvṛtaṃ vividhaiḥ paṇyair bhakṣyair uccāvacair api
2.015.004a āśīrvādān bahūñ śṛṇvan suhṛdbhiḥ samudīritān
2.015.004c yathārhaṃ cāpi saṃpūjya sarvān eva narān yayau
2.015.005a pitāmahair ācaritaṃ tathaiva prapitāmahaiḥ
2.015.005c adyopādāya taṃ mārgam abhiṣikto 'nupālaya
2.015.006a yathā sma lālitāḥ pitrā yathā pūrvaiḥ pitāmahaiḥ
2.015.006c tataḥ sukhataraṃ sarve rāme vatsyāma rājani
2.015.007a alam adya hi bhuktena paramārthair alaṃ ca naḥ
2.015.007c yathā paśyāma niryāntaṃ rāmaṃ rājye pratiṣṭhitam
2.015.008a ato hi na priyataraṃ nānyat kiṃ cid bhaviṣyati
2.015.008c yathābhiṣeko rāmasya rājyenāmitatejasaḥ
2.015.009a etāś cānyāś ca suhṛdām udāsīnaḥ kathāḥ śubhāḥ
2.015.009c ātmasaṃpūjanīḥ śṛṇvan yayau rāmo mahāpatham
2.015.010a na hi tasmān manaḥ kaś cic cakṣuṣī vā narottamāt
2.015.010c naraḥ śaknoty apākraṣṭum atikrānte 'pi rāghave
2.015.011a sarveṣāṃ sa hi dharmātmā varṇānāṃ kurute dayām
2.015.011c caturṇāṃ hi vayaḥsthānāṃ tena te tam anuvratāḥ
2.015.012a sa rājakulam āsādya mahendrabhavanopamam
2.015.012c rājaputraḥ pitur veśma praviveśa śriyā jvalan
2.015.013a sa sarvāḥ samatikramya kakṣyā daśarathātmajaḥ
2.015.013c saṃnivartya janaṃ sarvaṃ śuddhāntaḥpuram abhyagāt
2.015.014a tataḥ praviṣṭe pitur antikaṃ tadā; janaḥ sa sarvo mudito nṛpātmaje
2.015.014c pratīkṣate tasya punaḥ sma nirgamaṃ; yathodayaṃ candramasaḥ saritpatiḥ
2.016.001a sa dadarśāsane rāmo niṣaṇṇaṃ pitaraṃ śubhe
2.016.001c kaikeyīsahitaṃ dīnaṃ mukhena pariśuṣyatā
2.016.002a sa pituś caraṇau pūrvam abhivādya vinītavat
2.016.002c tato vavande caraṇau kaikeyyāḥ susamāhitaḥ
2.016.003a rāmety uktvā ca vacanaṃ vāṣpaparyākulekṣaṇaḥ
2.016.003c śaśāka nṛpatir dīno nekṣituṃ nābhibhāṣitum
2.016.004a tad apūrvaṃ narapater dṛṣṭvā rūpaṃ bhayāvaham
2.016.004c rāmo 'pi bhayam āpannaḥ padā spṛṣṭveva pannagam
2.016.005a indriyair aprahṛṣṭais taṃ śokasaṃtāpakarśitam
2.016.005c niḥśvasantaṃ mahārājaṃ vyathitākulacetasaṃ
2.016.006a ūrmi mālinam akṣobhyaṃ kṣubhyantam iva sāgaram
2.016.006c upaplutam ivādityam uktānṛtam ṛṣiṃ yathā
2.016.007a acintyakalpaṃ hi pitus taṃ śokam upadhārayan
2.016.007c babhūva saṃrabdhataraḥ samudra iva parvaṇi
2.016.008a cintayām āsa ca tadā rāmaḥ pitṛhite rataḥ
2.016.008c kiṃsvid adyaiva nṛpatir na māṃ pratyabhinandati
2.016.009a anyadā māṃ pitā dṛṣṭvā kupito 'pi prasīdati
2.016.009c tasya mām adya saṃprekṣya kimāyāsaḥ pravartate
2.016.010a sa dīna iva śokārto viṣaṇṇavadanadyutiḥ
2.016.010c kaikeyīm abhivādyaiva rāmo vacanam abravīt
2.016.011a kaccin mayā nāparādham ajñānād yena me pitā
2.016.011c kupitas tan mamācakṣva tvaṃ caivainaṃ prasādaya
2.016.012a vivarṇavadano dīno na hi mām abhibhāṣate
2.016.012c śārīro mānaso vāpi kaccid enaṃ na bādhate
2.016.012e saṃtāpo vābhitāpo vā durlabhaṃ hi sadā sukham
2.016.013a kaccin na kiṃ cid bharate kumāre priyadarśane
2.016.013c śatrughne vā mahāsattve mātṝṇāṃ vā mamāśubham
2.016.014a atoṣayan mahārājam akurvan vā pitur vacaḥ
2.016.014c muhūrtam api neccheyaṃ jīvituṃ kupite nṛpe
2.016.015a yatomūlaṃ naraḥ paśyet prādurbhāvam ihātmanaḥ
2.016.015c kathaṃ tasmin na varteta pratyakṣe sati daivate
2.016.016a kaccit te paruṣaṃ kiṃ cid abhimānāt pitā mama
2.016.016c ukto bhavatyā kopena yatrāsya lulitaṃ manaḥ
2.016.017a etad ācakṣva me devi tattvena paripṛcchataḥ
2.016.017c kiṃnimittam apūrvo 'yaṃ vikāro manujādhipe
2.016.018a ahaṃ hi vacanād rājñaḥ pateyam api pāvake
2.016.018c bhakṣayeyaṃ viṣaṃ tīkṣṇaṃ majjeyam api cārṇave
2.016.018e niyukto guruṇā pitrā nṛpeṇa ca hitena ca
2.016.019a tad brūhi vacanaṃ devi rājño yad abhikāṅkṣitam
2.016.019c kariṣye pratijāne ca rāmo dvir nābhibhāṣate
2.016.020a tam ārjavasamāyuktam anāryā satyavādinam
2.016.020c uvāca rāmaṃ kaikeyī vacanaṃ bhṛśadāruṇam
2.016.021a purā devāsure yuddhe pitrā te mama rāghava
2.016.021c rakṣitena varau dattau saśalyena mahāraṇe
2.016.022a tatra me yācito rājā bharatasyābhiṣecanam
2.016.022c gamanaṃ daṇḍakāraṇye tava cādyaiva rāghava
2.016.023a yadi satyapratijñaṃ tvaṃ pitaraṃ kartum icchasi
2.016.023c ātmānaṃ ca narareṣṭha mama vākyam idaṃ śṛṇu
2.016.024a sa nideśe pitus tiṣṭha yathā tena pratiśrutam
2.016.024c tvayāraṇyaṃ praveṣṭavyaṃ nava varṣāṇi pañca ca
2.016.025a sapta sapta ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
2.016.025c abhiṣekam imaṃ tyaktvā jaṭācīradharo vasa
2.016.026a bharataḥ kosalapure praśāstu vasudhām imām
2.016.026c nānāratnasamākīrṇaṃ savājirathakuñjarām
2.016.027a tad apriyam amitraghno vacanaṃ maraṇopamam
2.016.027c śrutvā na vivyathe rāmaḥ kaikeyīṃ cedam abravīt
2.016.028a evam astu gamiṣyāmi vanaṃ vastum ahaṃ tv ataḥ
2.016.028c jaṭācīradharo rājñaḥ pratijñām anupālayan
2.016.029a idaṃ tu jñātum icchāmi kimarthaṃ māṃ mahīpatiḥ
2.016.029c nābhinandati durdharṣo yathāpuram ariṃdamaḥ
2.016.030a manyur na ca tvayā kāryo devi brūhi tavāgrataḥ
2.016.030c yāsyāmi bhava suprītā vanaṃ cīrajaṭādharaḥ
2.016.031a hitena guruṇā pitrā kṛtajñena nṛpeṇa ca
2.016.031c niyujyamāno viśrabdhaṃ kiṃ na kuryād ahaṃ priyam
2.016.032a alīkaṃ mānasaṃ tv ekaṃ hṛdayaṃ dahatīva me
2.016.032c svayaṃ yan nāha māṃ rājā bharatasyābhiṣecanam
2.016.033a ahaṃ hi sītāṃ rājyaṃ ca prāṇān iṣṭān dhanāni ca
2.016.033c hṛṣṭo bhrātre svayaṃ dadyāṃ bharatāyāpracoditaḥ
2.016.034a kiṃ punar manujendreṇa svayaṃ pitrā pracoditaḥ
2.016.034c tava ca priyakāmārthaṃ pratijñām anupālayan
2.016.035a tad āśvāsaya hīmaṃ tvaṃ kiṃ nv idaṃ yan mahīpatiḥ
2.016.035c vasudhāsaktanayano mandam aśrūṇi muñcati
2.016.036a gacchantu caivānayituṃ dūtāḥ śīghrajavair hayaiḥ
2.016.036c bharataṃ mātulakulād adyaiva nṛpaśāsanāt
2.016.037a daṇḍakāraṇyam eṣo 'ham ito gacchāmi satvaraḥ
2.016.037c avicārya pitur vākyaṃ samāvastuṃ caturdaśa
2.016.038a sā hṛṣṭā tasya tadvākyaṃ śrutvā rāmasya kaikayī
2.016.038c prasthānaṃ śraddadhānā hi tvarayām āsa rāghavam
2.016.039a evaṃ bhavatu yāsyanti dūtāḥ śīghrajavair hayaiḥ
2.016.039c bharataṃ mātulakulād upāvartayituṃ narāḥ
2.016.040a tava tv ahaṃ kṣamaṃ manye notsukasya vilambanam
2.016.040c rāma tasmād itaḥ śīghraṃ vanaṃ tvaṃ gantum arhasi
2.016.041a vrīḍānvitaḥ svayaṃ yac ca nṛpas tvāṃ nābhibhāṣate
2.016.041c naitat kiṃ cin naraśreṣṭha manyur eṣo 'panīyatām
2.016.042a yāvat tvaṃ na vanaṃ yātaḥ purād asmād abhitvaran
2.016.042c pitā tāvan na te rāma snāsyate bhokṣyate 'pi vā
2.016.043a dhik kaṣṭam iti niḥśvasya rājā śokapariplutaḥ
2.016.043c mūrchito nyapatat tasmin paryaṅke hemabhūṣite
2.016.044a rāmo 'py utthāpya rājānaṃ kaikeyyābhipracoditaḥ
2.016.044c kaśayevāhato vājī vanaṃ gantuṃ kṛtatvaraḥ
2.016.045a tad apriyam anāryāyā vacanaṃ dāruṇodaram
2.016.045c śrutvā gatavyatho rāmaḥ kaikeyīṃ vākyam abravīt
2.016.046a nāham arthaparo devi lokam āvastum utsahe
2.016.046c viddhi mām ṛṣibhis tulyaṃ kevalaṃ dharmam āsthitam
2.016.047a yad atrabhavataḥ kiṃ cic chakyaṃ kartuṃ priyaṃ mayā
2.016.047c prāṇān api parityajya sarvathā kṛtam eva tat
2.016.048a na hy ato dharmacaraṇaṃ kiṃ cid asti mahattaram
2.016.048c yathā pitari śuśrūṣā tasya vā vacanakriyā
2.016.049a anukto 'py atrabhavatā bhavatyā vacanād aham
2.016.049c vane vatsyāmi vijane varṣāṇīha caturdaśa
2.016.050a na nūnaṃ mayi kaikeyi kiṃ cid āśaṃsase guṇam
2.016.050c yad rājānam avocas tvaṃ mameśvaratarā satī
2.016.051a yāvan mātaram āpṛcche sītāṃ cānunayāmy aham
2.016.051c tato 'dyaiva gamiṣyāmi daṇḍakānāṃ mahad vanam
2.016.052a bharataḥ pālayed rājyaṃ śuśrūṣec ca pitur yathā
2.016.052c tahā bhavatyā kartavyaṃ sa hi dharmaḥ sanātanaḥ
2.016.053a sa rāmasya vacaḥ śrutvā bhṛśaṃ duḥkhahataḥ pitā
2.016.053c śokād aśaknuvan bāṣpaṃ praruroda mahāsvanam
2.016.054a vanditvā caraṇau rāmo visaṃjñasya pitus tadā
2.016.054c kaikeyyāś cāpy anāryāyā niṣpapāta mahādyutiḥ
2.016.055a sa rāmaḥ pitaraṃ kṛtvā kaikeyīṃ ca pradakṣiṇam
2.016.055c niṣkramyāntaḥpurāt tasmāt svaṃ dadarśa suhṛjjanam
2.016.056a taṃ bāṣpaparipūrṇākṣaḥ pṛṣṭhato 'nujagāma ha
2.016.056c lakṣmaṇaḥ paramakruddhaḥ sumitrānandavardhanaḥ
2.016.057a ābhiṣecanikaṃ bhāṇḍaṃ kṛtvā rāmaḥ pradakṣiṇam
2.016.057c śanair jagāma sāpekṣo dṛṣṭiṃ tatrāvicālayan
2.016.058a na cāsya mahatīṃ lakṣmīṃ rājyanāśo 'pakarṣati
2.016.058c lokakāntasya kāntatvaṃ śītaraśmer iva kṣapā
2.016.059a na vanaṃ gantukāmasya tyajataś ca vasuṃdharām
2.016.059c sarvalokātigasyeva lakṣyate cittavikriyā
2.016.060a dhārayan manasā duḥkham indriyāṇi nigṛhya ca
2.016.060c praviveśātmavān veśma māturapriyaśaṃsivān
2.016.061a praviśya veśmātibhṛśaṃ mudānvitaṃ; samīkṣya tāṃ cārthavipattim āgatām
2.016.061c na caiva rāmo 'tra jagāma vikriyāṃ; suhṛjjanasyātmavipattiśaṅkayā
2.017.001a rāmas tu bhṛśam āyasto niḥśvasann iva kuñjaraḥ
2.017.001c jagāma sahito bhrātrā mātur antaḥpuraṃ vaśī
2.017.002a so 'paśyat puruṣaṃ tatra vṛddhaṃ paramapūjitam
2.017.002c upaviṣṭaṃ gṛhadvāri tiṣṭhataś cāparān bahūn
2.017.003a praviśya prathamāṃ kakṣyāṃ dvitīyāyāṃ dadarśa saḥ
2.017.003c brāhmaṇān vedasaṃpannān vṛddhān rājñābhisatkṛtān
2.017.004a praṇamya rāmas tān vṛddhāṃs tṛtīyāyāṃ dadarśa saḥ
2.017.004c striyo vṛddhāś ca bālāś ca dvārarakṣaṇatatparāḥ
2.017.005a vardhayitvā prahṛṣṭās tāḥ praviśya ca gṛhaṃ striyaḥ
2.017.005c nyavedayanta tvaritā rāma mātuḥ priyaṃ tadā
2.017.006a kausalyāpi tadā devī rātriṃ sthitvā samāhitā
2.017.006c prabhāte tv akarot pūjāṃ viṣṇoḥ putrahitaiṣiṇī
2.017.007a sā kṣaumavasanā hṛṣṭā nityaṃ vrataparāyaṇā
2.017.007c agniṃ juhoti sma tadā mantravat kṛtamaṅgalā
2.017.008a praviśya ca tadā rāmo mātur antaḥpuraṃ śubham
2.017.008c dadarśa mātaraṃ tatra hāvayantīṃ hutāśanam
2.017.009a sā cirasyātmajaṃ dṛṣṭvā mātṛnandanam āgatam
2.017.009c abhicakrāma saṃhṛṣṭā kiśoraṃ vaḍavā yathā
2.017.010a tam uvāca durādharṣaṃ rāghavaṃ sutam ātmanaḥ
2.017.010c kausalyā putravātsalyād idaṃ priyahitaṃ vacaḥ
2.017.011a vṛddhānāṃ dharmaśīlānāṃ rājarṣīṇāṃ mahātmanām
2.017.011c prāpnuhy āyuś ca kīrtiṃ ca dharmaṃ copahitaṃ kule
2.017.012a satyapratijñaṃ pitaraṃ rājānaṃ paśya rāghava
2.017.012c adyaiva hi tvāṃ dharmātmā yauvarājye 'bhiṣekṣyati
2.017.013a mātaraṃ rāghavaḥ kiṃ cit prasāryāñjalim abravīt
2.017.013c sa svabhāvavinītaś ca gauravāc ca tadānataḥ
2.017.014a devi nūnaṃ na jānīṣe mahad bhayam upasthitam
2.017.014c idaṃ tava ca duḥkhāya vaidehyā lakṣmaṇasya ca
2.017.015a caturdaśa hi varṣāṇi vatsyāmi vijane vane
2.017.015c madhumūlaphalair jīvan hitvā munivad āmiṣam
2.017.016a bharatāya mahārājo yauvarājyaṃ prayacchati
2.017.016c māṃ punar daṇḍakāraṇyaṃ vivāsayati tāpasaṃ
2.017.017a tām aduḥkhocitāṃ dṛṣṭvā patitāṃ kadalīm iva
2.017.017c rāmas tūtthāpayām āsa mātaraṃ gatacetasaṃ
2.017.018a upāvṛtyotthitāṃ dīnāṃ vaḍavām iva vāhitām
2.017.018c pāṃśuguṇṭhitasarvāgnīṃ vimamarśa ca pāṇinā
2.017.019a sā rāghavam upāsīnam asukhārtā sukhocitā
2.017.019c uvāca puruṣavyāghram upaśṛṇvati lakṣmaṇe
2.017.020a yadi putra na jāyethā mama śokāya rāghava
2.017.020c na sma duḥkham ato bhūyaḥ paśyeyam aham aprajā
2.017.021a eka eva hi vandhyāyāḥ śoko bhavati mānavaḥ
2.017.021c aprajāsmīti saṃtāpo na hy anyaḥ putra vidyate
2.017.022a na dṛṣṭapūrvaṃ kalyāṇaṃ sukhaṃ vā patipauruṣe
2.017.022c api putre vipaśyeyam iti rāmāsthitaṃ mayā
2.017.023a sā bahūny amanojñāni vākyāni hṛdayacchidām
2.017.023c ahaṃ śroṣye sapatnīnām avarāṇāṃ varā satī
2.017.023e ato duḥkhataraṃ kiṃ nu pramadānāṃ bhaviṣyati
2.017.024a tvayi saṃnihite 'py evam aham āsaṃ nirākṛtā
2.017.024c kiṃ punaḥ proṣite tāta dhruvaṃ maraṇam eva me
2.017.025a yo hi māṃ sevate kaś cid atha vāpy anuvartate
2.017.025c kaikeyyāḥ putram anvīkṣya sa jano nābhibhāṣate
2.017.026a daśa sapta ca varṣāṇi tava jātasya rāghava
2.017.026c atītāni prakāṅkṣantyā mayā duḥkhaparikṣayam
2.017.027a upavāsaiś ca yogaiś ca bahubhiś ca pariśramaiḥ
2.017.027c duḥkhaṃ saṃvardhito moghaṃ tvaṃ hi durgatayā mayā
2.017.028a sthiraṃ tu hṛdayaṃ manye mamedaṃ yan na dīryate
2.017.028c prāvṛṣīva mahānadyāḥ spṛṣṭaṃ kūlaṃ navāmbhasā
2.017.029a mamaiva nūnaṃ maraṇaṃ na vidyate; na cāvakāśo 'sti yamakṣaye mama
2.017.029c yad antako 'dyaiva na māṃ jihīrṣati; prasahya siṃho rudatīṃ mṛgīm iva
2.017.030a sthiraṃ hi nūnaṃ hṛdayaṃ mamāyasaṃ; na bhidyate yad bhuvi nāvadīryate
2.017.030c anena duḥkhena ca deham arpitaṃ; dhruvaṃ hy akāle maraṇaṃ na vidyate
2.017.031a idaṃ tu duḥkhaṃ yad anarthakāni me; vratāni dānāni ca saṃyamāś ca hi
2.017.031c tapaś ca taptaṃ yad apatyakāraṇāt; suniṣphalaṃ bījam ivoptam ūṣare
2.017.032a yadi hy akāle maraṇaṃ svayecchayā; labheta kaś cid guru duḥkha karśitaḥ
2.017.032c gatāham adyaiva pareta saṃsadaṃ; vinā tvayā dhenur ivātmajena vai
2.017.033a bhṛśam asukham amarṣitā tadā; bahu vilalāpa samīkṣya rāghavam
2.017.033c vyasanam upaniśāmya sā mahat; sutam iva baddham avekṣya kiṃnarī
2.018.001a tathā tu vilapantīṃ tāṃ kausalyāṃ rāmamātaram
2.018.001c uvāca lakṣmaṇo dīnas tat kālasadṛśaṃ vacaḥ
2.018.002a na rocate mamāpy etad ārye yad rāghavo vanam
2.018.002c tyaktvā rājyaśriyaṃ gacchet striyā vākyavaśaṃ gataḥ
2.018.003a viparītaś ca vṛddhaś ca viṣayaiś ca pradharṣitaḥ
2.018.003c nṛpaḥ kim iva na brūyāc codyamānaḥ samanmathaḥ
2.018.004a nāsyāparādhaṃ paśyāmi nāpi doṣaṃ tathā vidham
2.018.004c yena nirvāsyate rāṣṭrād vanavāsāya rāghavaḥ
2.018.005a na taṃ paśyāmy ahaṃ loke parokṣam api yo naraḥ
2.018.005c amitro 'pi nirasto 'pi yo 'sya doṣam udāharet
2.018.006a devakalpam ṛjuṃ dāntaṃ ripūṇām api vatsalam
2.018.006c avekṣamāṇaḥ ko dharmaṃ tyajet putram akāraṇāt
2.018.007a tad idaṃ vacanaṃ rājñaḥ punar bālyam upeyuṣaḥ
2.018.007c putraḥ ko hṛdaye kuryād rājavṛttam anusmaran
2.018.008a yāvad eva na jānāti kaś cid artham imaṃ naraḥ
2.018.008c tāvad eva mayā sādham ātmasthaṃ kuru śāsanam
2.018.009a mayā pārśve sadhanuṣā tava guptasya rāghava
2.018.009c kaḥ samartho 'dhikaṃ kartuṃ kṛtāntasyeva tiṣṭhataḥ
2.018.010a nirmanuṣyām imāṃ sarvām ayodhyāṃ manujarṣabha
2.018.010c kariṣyāmi śarais tīkṣṇair yadi sthāsyati vipriye
2.018.011a bharatasyātha pakṣyo vā yo vāsya hitam icchati
2.018.011c sarvān etān vadhiṣyāmi mṛdur hi paribhūyate
2.018.012a tvayā caiva mayā caiva kṛtvā vairam anuttamam
2.018.012c kasya śaktiḥ śriyaṃ dātuṃ bharatāyāriśāsana
2.018.013a anurakto 'smi bhāvena bhrātaraṃ devi tattvataḥ
2.018.013c satyena dhanuṣā caiva datteneṣṭena te śape
2.018.014a dīptam agnim araṇyaṃ vā yadi rāmaḥ pravekṣyate
2.018.014c praviṣṭaṃ tatra māṃ devi tvaṃ pūrvam avadhāraya
2.018.015a harāmi vīryād duḥkhaṃ te tamaḥ sūrya ivoditaḥ
2.018.015c devī paśyatu me vīryaṃ rāghavaś caiva paśyatu
2.018.016a etat tu vacanaṃ śrutvā lakṣmaṇasya mahātmanaḥ
2.018.016c uvāca rāmaṃ kausalyā rudantī śokalālasā
2.018.017a bhrātus te vadataḥ putra lakṣmaṇasya śrutaṃ tvayā
2.018.017c yad atrānantaraṃ tat tvaṃ kuruṣva yadi rocate
2.018.018a na cādharmyaṃ vacaḥ śrutvā sapatnyā mama bhāṣitam
2.018.018c vihāya śokasaṃtaptāṃ gantum arhasi mām itaḥ
2.018.019a dharmajña yadi dharmiṣṭho dharmaṃ caritum icchasi
2.018.019c śuśrūṣa mām ihasthas tvaṃ cara dharmam anuttamam
2.018.020a śuśrūṣur jananīṃ putra svagṛhe niyato vasan
2.018.020c pareṇa tapasā yuktaḥ kāśyapas tridivaṃ gataḥ
2.018.021a yathaiva rājā pūjyas te gauraveṇa tathā hy aham
2.018.021c tvāṃ nāham anujānāmi na gantavyam ito vanam
2.018.022a tvadviyogān na me kāryaṃ jīvitena sukhena vā
2.018.022c tvayā saha mama śreyas tṛṇānām api bhakṣaṇam
2.018.023a yadi tvaṃ yāsyasi vanaṃ tyaktvā māṃ śokalālasām
2.018.023c ahaṃ prāyam ihāsiṣye na hi śakṣyāmi jīvitum
2.018.024a tatas tvaṃ prāpsyase putra nirayaṃ lokaviśrutam
2.018.024c brahmahatyām ivādharmāt samudraḥ saritāṃ patiḥ
2.018.025a vilapantīṃ tathā dīnāṃ kausalyāṃ jananīṃ tataḥ
2.018.025c uvāca rāmo dharmātmā vacanaṃ dharmasaṃhitam
2.018.026a nāsti śaktiḥ pitur vākyaṃ samatikramituṃ mama
2.018.026c prasādaye tvāṃ śirasā gantum icchāmy ahaṃ vanam
2.018.027a ṛṣiṇā ca pitur vākyaṃ kurvatā vratacāriṇā
2.018.027c gaur hatā jānatā dharmaṃ kaṇḍunāpi vipaścitā
2.018.028a asmākaṃ ca kule pūrvaṃ sagarasyājñayā pituḥ
2.018.028c khanadbhiḥ sāgarair bhūtim avāptaḥ sumahān vadhaḥ
2.018.029a jāmadagnyena rāmeṇa reṇukā jananī svayam
2.018.029c kṛttā paraśunāraṇye pitur vacanakāriṇā
2.018.030a na khalv etan mayaikena kriyate pitṛśāsanam
2.018.030c pūrvair ayam abhipreto gato mārgo 'nugamyate
2.018.031a tad etat tu mayā kāryaṃ kriyate bhuvi nānyathā
2.018.031c pitur hi vacanaṃ kurvan na kaś cin nāma hīyate
2.018.032a tām evam uktvā jananīṃ lakṣmaṇaṃ punar abravīt
2.018.032c tava lakṣmaṇa jānāmi mayi sneham anuttamam
2.018.032e abhiprāyam avijñāya satyasya ca śamasya ca
2.018.033a dharmo hi paramo loke dharme satyaṃ pratiṣṭhitam
2.018.033c dharmasaṃśritam etac ca pitur vacanam uttamam
2.018.034a saṃśrutya ca pitur vākyaṃ mātur vā brāhmaṇasya vā
2.018.034c na kartavyaṃ vṛthā vīra dharmam āśritya tiṣṭhatā
2.018.035a so 'haṃ na śakṣyāmi pitur niyogam ativartitum
2.018.035c pitur hi vacanād vīra kaikeyyāhaṃ pracoditaḥ
2.018.036a tad enāṃ visṛjānāryāṃ kṣatradharmāśritāṃ matim
2.018.036c dharmam āśraya mā taikṣṇyaṃ madbuddhir anugamyatām
2.018.037a tam evam uktvā sauhārdād bhrātaraṃ lakṣmaṇāgrajaḥ
2.018.037c uvāca bhūyaḥ kausalyāṃ prāñjaliḥ śirasānataḥ
2.018.038a anumanyasva māṃ devi gamiṣyantam ito vanam
2.018.038c śāpitāsi mama prāṇaiḥ kuru svastyayanāni me
2.018.038e tīrṇapratijñaś ca vanāt punar eṣyāmy ahaṃ purīm
2.018.039a yaśo hy ahaṃ kevalarājyakāraṇān; na pṛṣṭhataḥ kartum alaṃ mahodayam
2.018.039c adīrghakāle na tu devi jīvite; vṛṇe 'varām adya mahīm adharmataḥ
2.018.040a prasādayan naravṛṣabhaḥ sa mātaraṃ; parākramāj jigamiṣur eva daṇḍakān
2.018.040c athānujaṃ bhṛśam anuśāsya darśanaṃ; cakāra tāṃ hṛdi jananīṃ pradakṣiṇam
2.019.001a atha taṃ vyathayā dīnaṃ saviśeṣam amarṣitam
2.019.001c śvasantam iva nāgendraṃ roṣavisphāritekṣaṇam
2.019.002a āsādya rāmaḥ saumitriṃ suhṛdaṃ bhrātaraṃ priyam
2.019.002c uvācedaṃ sa dhairyeṇa dhārayan sattvam ātmavān
2.019.003a saumitre yo 'bhiṣekārthe mama saṃbhārasaṃbhramaḥ
2.019.003c abhiṣekanivṛttyarthe so 'stu saṃbhārasaṃbhramaḥ
2.019.004a yasyā madabhiṣekārthaṃ mānasaṃ paritapyate
2.019.004c mātā naḥ sā yathā na syāt saviśaṅkā tathā kuru
2.019.005a tasyāḥ śaṅkāmayaṃ duḥkhaṃ muhūrtam api notsahe
2.019.005c manasi pratisaṃjātaṃ saumitre 'ham upekṣitum
2.019.006a na buddhipūrvaṃ nābuddhaṃ smarāmīha kadā cana
2.019.006c mātṝṇāṃ vā pitur vāhaṃ kṛtam alpaṃ ca vipriyam
2.019.007a satyaḥ satyābhisaṃdhaś ca nityaṃ satyaparākramaḥ
2.019.007c paralokabhayād bhīto nirbhayo 'stu pitā mama
2.019.008a tasyāpi hi bhaved asmin karmaṇy apratisaṃhṛte
2.019.008c satyaṃ neti manas tāpas tasya tāpas tapec ca mām
2.019.009a abhiṣekavidhānaṃ tu tasmāt saṃhṛtya lakṣmaṇa
2.019.009c anvag evāham icchāmi vanaṃ gantum itaḥ punaḥ
2.019.010a mama pravrājanād adya kṛtakṛtyā nṛpātmajā
2.019.010c sutaṃ bharatam avyagram abhiṣecayitā tataḥ
2.019.011a mayi cīrājinadhare jaṭāmaṇḍaladhāriṇi
2.019.011c gate 'raṇyaṃ ca kaikeyyā bhaviṣyati manaḥsukham
2.019.012a buddhiḥ praṇītā yeneyaṃ manaś ca susamāhitam
2.019.012c tat tu nārhāmi saṃkleṣṭuṃ pravrajiṣyāmi māciram
2.019.013a kṛtāntas tv eva saumitre draṣṭavyo matpravāsane
2.019.013c rājyasya ca vitīrṇasya punar eva nivartane
2.019.014a kaikeyyāḥ pratipattir hi kathaṃ syān mama pīḍane
2.019.014c yadi bhāvo na daivo 'yaṃ kṛtāntavihito bhavet
2.019.015a jānāsi hi yathā saumya na mātṛṣu mamāntaram
2.019.015c bhūtapūrvaṃ viśeṣo vā tasyā mayi sute 'pi vā
2.019.016a so 'bhiṣekanivṛttyarthaiḥ pravāsārthaiś ca durvacaiḥ
2.019.016c ugrair vākyair ahaṃ tasyā nānyad daivāt samarthaye
2.019.017a kathaṃ prakṛtisaṃpannā rājaputrī tathāguṇā
2.019.017c brūyāt sā prākṛteva strī matpīḍāṃ bhartṛsaṃnidhau
2.019.018a yad acintyaṃ tu tad daivaṃ bhūteṣv api na hanyate
2.019.018c vyaktaṃ mayi ca tasyāṃ ca patito hi viparyayaḥ
2.019.019a kaś cid daivena saumitre yoddhum utsahate pumān
2.019.019c yasya na grahaṇaṃ kiṃ cit karmaṇo 'nyatra dṛśyate
2.019.020a sukhaduḥkhe bhayakrodhau lābhālābhau bhavābhavau
2.019.020c yasya kiṃ cit tathā bhūtaṃ nanu daivasya karma tat
2.019.021a vyāhate 'py abhiṣeke me paritāpo na vidyate
2.019.021c tasmād aparitāpaḥ saṃs tvam apy anuvidhāya mām
2.019.021e pratisaṃhāraya kṣipram ābhiṣecanikīṃ kriyām
2.019.022a na lakṣmaṇāsmin mama rājyavighne; mātā yavīyasy atiśaṅkanīyā
2.019.022c daivābhipannā hi vadanty aniṣṭaṃ; jānāsi daivaṃ ca tathā prabhāvam
2.020.001a iti bruvati rāme tu lakṣmaṇo 'dhaḥśirā muhuḥ
2.020.001c śrutvā madhyaṃ jagāmeva manasā duḥkhaharṣayoḥ
2.020.002a tadā tu baddhvā bhrukuṭīṃ bhruvor madhye nararṣabha
2.020.002c niśaśvāsa mahāsarpo bilastha iva roṣitaḥ
2.020.003a tasya duṣprativīkṣyaṃ tad bhrukuṭīsahitaṃ tadā
2.020.003c babhau kruddhasya siṃhasya mukhasya sadṛśaṃ mukham
2.020.004a agrahas taṃ vidhunvaṃs tu hastī hastam ivātmanaḥ
2.020.004c tiryag ūrdhvaṃ śarīre ca pātayitvā śirodharām
2.020.005a agrākṣṇā vīkṣamāṇas tu tiryag bhrātaram abravīt
2.020.005c asthāne saṃbhramo yasya jāto vai sumahān ayam
2.020.006a dharmadoṣaprasaṅgena lokasyānatiśaṅkayā
2.020.006c kathaṃ hy etad asaṃbhrāntas tvadvidho vaktum arhati
2.020.007a yathā daivam aśauṇḍīraṃ śauṇḍīraḥ kṣatriyarṣabhaḥ
2.020.007c kiṃ nāma kṛpaṇaṃ daivam aśaktam abhiśaṃsasi
2.020.008a pāpayos tu kathaṃ nāma tayoḥ śaṅkā na vidyate
2.020.008c santi dharmopadhāḥ ślakṣṇā dharmātman kiṃ na budhyase
2.020.009a lokavidviṣṭam ārabdhaṃ tvadanyasyābhiṣecanam
2.020.009c yeneyam āgatā dvaidhaṃ tava buddhir mahīpate
2.020.009e sa hi dharmo mama dveṣyaḥ prasaṅgād yasya muhyasi
2.020.010a yady api pratipattis te daivī cāpi tayor matam
2.020.010c tathāpy upekṣaṇīyaṃ te na me tad api rocate
2.020.011a viklavo vīryahīno yaḥ sa daivam anuvartate
2.020.011c vīrāḥ saṃbhāvitātmāno na daivaṃ paryupāsate
2.020.012a daivaṃ puruṣakāreṇa yaḥ samarthaḥ prabādhitum
2.020.012c na daivena vipannārthaḥ puruṣaḥ so 'vasīdati
2.020.013a drakṣyanti tv adya daivasya pauruṣaṃ puruṣasya ca
2.020.013c daivamānuṣayor adya vyaktā vyaktir bhaviṣyati
2.020.014a adya matpauruṣahataṃ daivaṃ drakṣyanti vai janāḥ
2.020.014c yad daivād āhataṃ te 'dya dṛṣṭaṃ rājyābhiṣecanam
2.020.015a atyaṅkuśam ivoddāmaṃ gajaṃ madabaloddhatam
2.020.015c pradhāvitam ahaṃ daivaṃ pauruṣeṇa nivartaye
2.020.016a lokapālāḥ samastās te nādya rāmābhiṣecanam
2.020.016c na ca kṛtsnās trayo lokā vihanyuḥ kiṃ punaḥ pitā
2.020.017a yair vivāsas tavāraṇye mitho rājan samarthitaḥ
2.020.017c araṇye te vivatsyanti caturdaśa samās tathā
2.020.018a ahaṃ tadāśāṃ chetsyāmi pitus tasyāś ca yā tava
2.020.018c abhiṣekavighātena putrarājyāya vartate
2.020.019a madbalena viruddhāya na syād daivabalaṃ tathā
2.020.019c prabhaviṣyati duḥkhāya yathograṃ pauruṣaṃ mama
2.020.020a ūrdhvaṃ varṣasahasrānte prajāpālyam anantaram
2.020.020c āryaputrāḥ kariṣyanti vanavāsaṃ gate tvayi
2.020.021a pūrvarājarṣivṛttyā hi vanavāso vidhīyate
2.020.021c prajā nikṣipya putreṣu putravat paripālane
2.020.022a sa ced rājany anekāgre rājyavibhramaśaṅkayā
2.020.022c naivam icchasi dharmātman rājyaṃ rāma tvam ātmani
2.020.023a pratijāne ca te vīra mā bhūvaṃ vīralokabhāk
2.020.023c rājyaṃ ca tava rakṣeyam ahaṃ veleva sāgaram
2.020.024a maṅgalair abhiṣiñcasva tatra tvaṃ vyāpṛto bhava
2.020.024c aham eko mahīpālān alaṃ vārayituṃ balāt
2.020.025a na śobhārthāv imau bāhū na dhanur bhūṣaṇāya me
2.020.025c nāsirābandhanārthāya na śarāḥ stambhahetavaḥ
2.020.026a amitradamanārthaṃ me sarvam etac catuṣṭayam
2.020.026c na cāhaṃ kāmaye 'tyarthaṃ yaḥ syāc chatrur mato mama
2.020.027a asinā tīkṣṇadhāreṇa vidyuccalitavarcasā
2.020.027c pragṛhītena vai śatruṃ vajriṇaṃ vā na kalpaye
2.020.028a khaḍganiṣpeṣaniṣpiṣṭair gahanā duścarā ca me
2.020.028c hastyaśvanarahastoruśirobhir bhavitā mahī
2.020.029a khaḍgadhārā hatā me 'dya dīpyamānā ivādrayaḥ
2.020.029c patiṣyanti dvipā bhūmau meghā iva savidyutaḥ
2.020.030a baddhagodhāṅgulitrāṇe pragṛhītaśarāsane
2.020.030c kathaṃ puruṣamānī syāt puruṣāṇāṃ mayi sthite
2.020.031a bahubhiś caikam atyasyann ekena ca bahūñ janān
2.020.031c viniyokṣyāmy ahaṃ bāṇān nṛvājigajamarmasu
2.020.032a adya me 'straprabhāvasya prabhāvaḥ prabhaviṣyati
2.020.032c rājñaś cāprabhutāṃ kartuṃ prabhutvaṃ ca tava prabho
2.020.033a adya candanasārasya keyūrāmokṣaṇasya ca
2.020.033c vasūnāṃ ca vimokṣasya suhṛdāṃ pālanasya ca
2.020.034a anurūpāv imau bāhū rāma karma kariṣyataḥ
2.020.034c abhiṣecanavighnasya kartṝṇāṃ te nivāraṇe
2.020.035a bravīhi ko 'dyaiva mayā viyujyatāṃ; tavāsuhṛt prāṇayaśaḥ suhṛjjanaiḥ
2.020.035c yathā taveyaṃ vasudhā vaśe bhavet; tathaiva māṃ śādhi tavāsmi kiṃkaraḥ
2.020.036a vimṛjya bāṣpaṃ parisāntvya cāsakṛt; sa lakṣmaṇaṃ rāghavavaṃśavardhanaḥ
2.020.036c uvāca pitrye vacane vyavasthitaṃ; nibodha mām eṣa hi saumya satpathaḥ
2.021.001a taṃ samīkṣya tv avahitaṃ pitur nirdeśapālane
2.021.001c kausalyā bāṣpasaṃruddhā vaco dharmiṣṭham abravīt
2.021.002a adṛṣṭaduḥkho dharmātmā sarvabhūtapriyaṃvadaḥ
2.021.002c mayi jāto daśarathāt katham uñchena vartayet
2.021.003a yasya bhṛtyāś ca dāsāś ca mṛṣṭāny annāni bhuñjate
2.021.003c kathaṃ sa bhokṣyate nātho vane mūlaphalāny ayam
2.021.004a ka etac chraddadhec chrutvā kasya vā na bhaved bhayam
2.021.004c guṇavān dayito rājño rāghavo yad vivāsyate
2.021.005a tvayā vihīnām iha māṃ śokāgnir atulo mahān
2.021.005c pradhakṣyati yathā kakṣaṃ citrabhānur himātyaye
2.021.006a kathaṃ hi dhenuḥ svaṃ vatsaṃ gacchantaṃ nānugacchati
2.021.006c ahaṃ tvānugamiṣyāmi yatra putra gamiṣyasi
2.021.007a tathā nigaditaṃ mātrā tad vākyaṃ puruṣarṣabhaḥ
2.021.007c śrutvā rāmo 'bravīd vākyaṃ mātaraṃ bhṛśaduḥkhitām
2.021.008a kaikeyyā vañcito rājā mayi cāraṇyam āśrite
2.021.008c bhavatyā ca parityakto na nūnaṃ vartayiṣyati
2.021.009a bhartuḥ kila parityāgo nṛśaṃsaḥ kevalaṃ striyāḥ
2.021.009c sa bhavatyā na kartavyo manasāpi vigarhitaḥ
2.021.010a yāvaj jīvati kākutsthaḥ pitā me jagatīpatiḥ
2.021.010c śuśrūṣā kriyatāṃ tāvat sa hi dharmaḥ sanātanaḥ
2.021.011a evam uktā tu rāmeṇa kausalyā śubha darśanā
2.021.011c tathety uvāca suprītā rāmam akliṣṭakāriṇam
2.021.012a evam uktas tu vacanaṃ rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ
2.021.012c bhūyas tām abravīd vākyaṃ mātaraṃ bhṛśaduḥkhitām
2.021.013a mayā caiva bhavatyā ca kartavyaṃ vacanaṃ pituḥ
2.021.013c rājā bhartā guruḥ śreṣṭhaḥ sarveṣām īśvaraḥ prabhuḥ
2.021.014a imāni tu mahāraṇye vihṛtya nava pañca ca
2.021.014c varṣāṇi paramaprītaḥ sthāsyāmi vacane tava
2.021.015a evam uktā priyaṃ putraṃ bāṣpapūrṇānanā tadā
2.021.015c uvāca paramārtā tu kausalyā putravatsalā
2.021.016a āsāṃ rāma sapatnīnāṃ vastuṃ madhye na me kṣamam
2.021.016c naya mām api kākutstha vanaṃ vanyaṃ mṛgīṃ yathā
2.021.016e yadi te gamane buddhiḥ kṛtā pitur apekṣayā
2.021.017a tāṃ tathā rudatīṃ rāmo rudan vacanam abravīt
2.021.017c jīvantyā hi striyā bhartā daivataṃ prabhur eva ca
2.021.017e bhavatyā mama caivādya rājā prabhavati prabhuḥ
2.021.018a bharataś cāpi dharmātmā sarvabhūtapriyaṃvadaḥ
2.021.018c bhavatīm anuvarteta sa hi dharmarataḥ sadā
2.021.019a yathā mayi tu niṣkrānte putraśokena pārthivaḥ
2.021.019c śramaṃ nāvāpnuyāt kiṃ cid apramattā tathā kuru
2.021.020a vratopavāsaniratā yā nārī paramottamā
2.021.020c bhartāraṃ nānuvarteta sā ca pāpagatir bhavet
2.021.021a śuśrūṣam eva kurvīta bhartuḥ priyahite ratā
2.021.021c eṣa dharmaḥ purā dṛṣṭo loke vede śrutaḥ smṛtaḥ
2.021.022a pūjyās te matkṛte devi brāhmaṇāś caiva suvratāḥ
2.021.022c evaṃ kālaṃ pratīkṣasva mamāgamanakāṅkṣiṇī
2.021.023a prāpsyase paramaṃ kāmaṃ mayi pratyāgate sati
2.021.023c yadi dharmabhṛtāṃ śreṣṭho dhārayiṣyati jīvitam
2.021.024a evam uktā tu rāmeṇa bāṣpaparyākulekṣaṇā
2.021.024c kausalyā putraśokārtā rāmaṃ vacanam abravīt
2.021.024e gaccha putra tvam ekāgro bhadraṃ te 'stu sadā vibho
2.021.025a tathā hi rāmaṃ vanavāsaniścitaṃ; samīkṣya devī parameṇa cetasā
2.021.025c uvāca rāmaṃ śubhalakṣaṇaṃ vaco; babhūva ca svastyayanābhikāṅkṣiṇī
2.022.001a sāpanīya tam āyāsam upaspṛśya jalaṃ śuci
2.022.001c cakāra mātā rāmasya maṅgalāni manasvinī
2.022.002a svasti sādhyāś ca viśve ca marutaś ca maharṣayaḥ
2.022.002c svasti dhātā vidhātā ca svasti pūṣā bhago 'ryamā
2.022.003a ṛtavaś caiva pakṣāś ca māsāḥ saṃvatsarāḥ kṣapāḥ
2.022.003c dināni ca muhūrtāś ca svasti kurvantu te sadā
2.022.004a smṛtir dhṛtiś ca dharmaś ca pāntu tvāṃ putra sarvataḥ
2.022.004c skandaś ca bhagavān devaḥ somaś ca sabṛhaspatiḥ
2.022.005a saptarṣayo nāradaś ca te tvāṃ rakṣantu sarvataḥ
2.022.005c nakṣatrāṇi ca sarvāṇi grahāś ca sahadevatāḥ
2.022.005e mahāvanāni carato muniveṣasya dhīmataḥ
2.022.006a plavagā vṛścikā daṃśā maśakāś caiva kānane
2.022.006c sarīsṛpāś ca kīṭāś ca mā bhūvan gahane tava
2.022.007a mahādvipāś ca siṃhāś ca vyāghrā ṛkṣāś ca daṃṣṭriṇaḥ
2.022.007c mahiṣāḥ śṛṅgiṇo raudrā na te druhyantu putraka
2.022.008a nṛmāṃsabhojanā raudrā ye cānye sattvajātayaḥ
2.022.008c mā ca tvāṃ hiṃsiṣuḥ putra mayā saṃpūjitās tv iha
2.022.009a āgamās te śivāḥ santu sidhyantu ca parākramāḥ
2.022.009c sarvasaṃpattayo rāma svastimān gaccha putraka
2.022.010a svasti te 'stv āntarikṣebhyaḥ pārthivebhyaḥ punaḥ punaḥ
2.022.010c sarvebhyaś caiva devebhyo ye ca te paripanthinaḥ
2.022.011a sarvalokaprabhur brahmā bhūtabhartā tatharṣayaḥ
2.022.011c ye ca śeṣāḥ surās te tvāṃ rakṣantu vanavāsinam
2.022.012a iti mālyaiḥ suragaṇān gandhaiś cāpi yaśasvinī
2.022.012c stutibhiś cānurūpābhir ānarcāyatalocanā
2.022.013a yan maṅgalaṃ sahasrākṣe sarvadevanamaskṛte
2.022.013c vṛtranāśe samabhavat tat te bhavatu maṅgalam
2.022.014a yan maṅgalaṃ suparṇasya vinatākalpayat purā
2.022.014c amṛtaṃ prārthayānasya tat te bhavatu maṅgalam
2.022.015a oṣadhīṃ cāpi siddhārthāṃ viśalyakaraṇīṃ śubhām
2.022.015c cakāra rakṣāṃ kausalyā mantrair abhijajāpa ca
2.022.016a ānamya mūrdhni cāghrāya pariṣvajya yaśasvinī
2.022.016c avadat putra siddhārtho gaccha rāma yathāsukham
2.022.017a arogaṃ sarvasiddhārtham ayodhyāṃ punar āgatam
2.022.017c paśyāmi tvāṃ sukhaṃ vatsa susthitaṃ rājaveśmani
2.022.018a mayārcitā devagaṇāḥ śivādayo; maharṣayo bhūtamahāsuroragāḥ
2.022.018c abhiprayātasya vanaṃ cirāya te; hitāni kāṅkṣantu diśaś ca rāghava
2.022.019a itīva cāśrupratipūrṇalocanā; samāpya ca svastyayanaṃ yathāvidhi
2.022.019c pradakṣiṇaṃ caiva cakāra rāghavaṃ; punaḥ punaś cāpi nipīḍya sasvaje
2.022.020a tathā tu devyā sa kṛtapradakṣiṇo; nipīḍya mātuś caraṇau punaḥ punaḥ
2.022.020c jagāma sītānilayaṃ mahāyaśāḥ; sa rāghavaḥ prajvalitaḥ svayā śriyā
2.023.001a abhivādya tu kausalyāṃ rāmaḥ saṃprasthito vanam
2.023.001c kṛtasvastyayano mātrā dharmiṣṭhe vartmani sthitaḥ
2.023.002a virājayan rājasuto rājamārgaṃ narair vṛtam
2.023.002c hṛdayāny āmamantheva janasya guṇavattayā
2.023.003a vaidehī cāpi tat sarvaṃ na śuśrāva tapasvinī
2.023.003c tad eva hṛdi tasyāś ca yauvarājyābhiṣecanam
2.023.004a devakāryaṃ sma sā kṛtvā kṛtajñā hṛṣṭacetanā
2.023.004c abhijñā rājadharmāṇāṃ rājaputraṃ pratīkṣate
2.023.005a praviveśātha rāmas tu svaveśma suvibhūṣitam
2.023.005c prahṛṣṭajanasaṃpūrṇaṃ hriyā kiṃ cid avāṅmukhaḥ
2.023.006a atha sītā samutpatya vepamānā ca taṃ patim
2.023.006c apaśyac chokasaṃtaptaṃ cintāvyākulilendriyam
2.023.007a vivarṇavadanaṃ dṛṣṭvā taṃ prasvinnam amarṣaṇam
2.023.007c āha duḥkhābhisaṃtaptā kim idānīm idaṃ prabho
2.023.008a adya bārhaspataḥ śrīmān yuktaḥ puṣyo na rāghava
2.023.008c procyate brāhmaṇaiḥ prājñaiḥ kena tvam asi durmanāḥ
2.023.009a na te śataśalākena jalaphenanibhena ca
2.023.009c āvṛtaṃ vadanaṃ valgu chatreṇābhivirājate
2.023.010a vyajanābhyāṃ ca mukhyābhyāṃ śatapatranibhekṣaṇam
2.023.010c candrahaṃsaprakāśābhyāṃ vījyate na tavānanam
2.023.011a vāgmino bandinaś cāpi prahṛṣṭās tvaṃ nararṣabha
2.023.011c stuvanto nādya dṛśyante maṅgalaiḥ sūtamāgadhāḥ
2.023.012a na te kṣaudraṃ ca dadhi ca brāhmaṇā vedapāragāḥ
2.023.012c mūrdhni mūrdhāvasiktasya dadhati sma vidhānataḥ
2.023.013a na tvāṃ prakṛtayaḥ sarvā śreṇīmukhyāś ca bhūṣitāḥ
2.023.013c anuvrajitum icchanti paurajāpapadās tathā
2.023.014a caturbhir vegasaṃpannair hayaiḥ kāñcanabhūṣaṇaiḥ
2.023.014c mukhyaḥ puṣyaratho yuktaḥ kiṃ na gacchati te 'grataḥ
2.023.015a na hastī cāgrataḥ śrīmāṃs tava lakṣaṇapūjitaḥ
2.023.015c prayāṇe lakṣyate vīra kṛṣṇameghagiri prabhaḥ
2.023.016a na ca kāñcanacitraṃ te paśyāmi priyadarśana
2.023.016c bhadrāsanaṃ puraskṛtya yāntaṃ vīrapuraḥsaram
2.023.017a abhiṣeko yadā sajjaḥ kim idānīm idaṃ tava
2.023.017c apūrvo mukhavarṇaś ca na praharṣaś ca lakṣyate
2.023.018a itīva vilapantīṃ tāṃ provāca raghunandanaḥ
2.023.018c sīte tatrabhavāṃs tāta pravrājayati māṃ vanam
2.023.019a kule mahati saṃbhūte dharmajñe dharmacāriṇi
2.023.019c śṛṇu jānaki yenedaṃ krameṇābhyāgataṃ mama
2.023.020a rājñā satyapratijñena pitrā daśarathena me
2.023.020c kaikeyyai prītamanasā purā dattau mahāvarau
2.023.021a tayādya mama sajje 'sminn abhiṣeke nṛpodyate
2.023.021c pracoditaḥ sa samayo dharmeṇa pratinirjitaḥ
2.023.022a caturdaśa hi varṣāṇi vastavyaṃ daṇḍake mayā
2.023.022c pitrā me bharataś cāpi yauvarājye niyojitaḥ
2.023.022e so 'haṃ tvām āgato draṣṭuṃ prasthito vijanaṃ vanam
2.023.023a bharatasya samīpe te nāhaṃ kathyaḥ kadā cana
2.023.023c ṛddhiyuktā hi puruṣā na sahante parastavam
2.023.023e tasmān na te guṇāḥ kathyā bharatasyāgrato mama
2.023.024a nāpi tvaṃ tena bhartavyā viśeṣeṇa kadā cana
2.023.024c anukūlatayā śakyaṃ samīpe tasya vartitum
2.023.025a ahaṃ cāpi pratijñāṃ tāṃ guroḥ samanupālayan
2.023.025c vanam adyaiva yāsyāmi sthirā bhava manasvini
2.023.026a yāte ca mayi kalyāṇi vanaṃ muniniṣevitam
2.023.026c vratopavāsaratayā bhavitavyaṃ tvayānaghe
2.023.027a kālyam utthāya devānāṃ kṛtvā pūjāṃ yathāvidhi
2.023.027c vanditavyo daśarathaḥ pitā mama nareśvaraḥ
2.023.028a mātā ca mama kausalyā vṛddhā saṃtāpakarśitā
2.023.028c dharmam evāgrataḥ kṛtvā tvattaḥ saṃmānam arhati
2.023.029a vanditavyāś ca te nityaṃ yāḥ śeṣā mama mātaraḥ
2.023.029c snehapraṇayasaṃbhogaiḥ samā hi mama mātaraḥ
2.023.030a bhrātṛputrasamau cāpi draṣṭavyau ca viśeṣataḥ
2.023.030c tvayā lakṣmaṇaśatrughnau prāṇaiḥ priyatarau mama
2.023.031a vipriyaṃ na ca kartavyaṃ bharatasya kadā cana
2.023.031c sa hi rājā prabhuś caiva deśasya ca kulasya ca
2.023.032a ārādhitā hi śīlena prayatnaiś copasevitāḥ
2.023.032c rājānaḥ saṃprasīdanti prakupyanti viparyaye
2.023.033a aurasān api putrān hi tyajanty ahitakāriṇaḥ
2.023.033c samarthān saṃpragṛhṇanti janān api narādhipāḥ
2.023.034a ahaṃ gamiṣyāmi mahāvanaṃ priye; tvayā hi vastavyam ihaiva bhāmini
2.023.034c yathā vyalīkaṃ kuruṣe na kasya cit; tathā tvayā kāryam idaṃ vaco mama
2.024.001a evam uktā tu vaidehī priyārhā priyavādinī
2.024.001c praṇayād eva saṃkruddhā bhartāram idam abravīt
2.024.002a āryaputra pitā mātā bhrātā putras tathā snuṣā
2.024.002c svāni puṇyāni bhuñjānāḥ svaṃ svaṃ bhāgyam upāsate
2.024.003a bhartur bhāgyaṃ tu bhāryaikā prāpnoti puruṣarṣabha
2.024.003c ataś caivāham ādiṣṭā vane vastavyam ity api
2.024.004a na pitā nātmajo nātmā na mātā na sakhījanaḥ
2.024.004c iha pretya ca nārīṇāṃ patir eko gatiḥ sadā
2.024.005a yadi tvaṃ prasthito durgaṃ vanam adyaiva rāghava
2.024.005c agratas te gamiṣyāmi mṛdnantī kuśakaṇṭakān
2.024.006a īrṣyā roṣau bahiṣkṛtya bhuktaśeṣam ivodakam
2.024.006c naya māṃ vīra viśrabdhaḥ pāpaṃ mayi na vidyate
2.024.007a prāsādāgrair vimānair vā vaihāyasagatena vā
2.024.007c sarvāvasthāgatā bhartuḥ pādacchāyā viśiṣyate
2.024.008a anuśiṣṭāsmi mātrā ca pitrā ca vividhāśrayam
2.024.008c nāsmi saṃprati vaktavyā vartitavyaṃ yathā mayā
2.024.009a sukhaṃ vane nivatsyāmi yathaiva bhavane pituḥ
2.024.009c acintayantī trīṃl lokāṃś cintayantī pativratam
2.024.010a śuśrūṣamāṇā te nityaṃ niyatā brahmacāriṇī
2.024.010c saha raṃsye tvayā vīra vaneṣu madhugandhiṣu
2.024.011a tvaṃ hi kartuṃ vane śakto rāma saṃparipālanam
2.024.011c anyasya pai janasyeha kiṃ punar mama mānada
2.024.012a phalamūlāśanā nityaṃ bhaviṣyāmi na saṃśayaḥ
2.024.012c na te duḥkhaṃ kariṣyāmi nivasantī saha tvayā
2.024.013a icchāmi saritaḥ śailān palvalāni vanāni ca
2.024.013c draṣṭuṃ sarvatra nirbhītā tvayā nāthena dhīmatā
2.024.014a haṃsakāraṇḍavākīrṇāḥ padminīḥ sādhupuṣpitāḥ
2.024.014c iccheyaṃ sukhinī draṣṭuṃ tvayā vīreṇa saṃgatā
2.024.015a saha tvayā viśālākṣa raṃsye paramanandinī
2.024.015c evaṃ varṣasahasrāṇāṃ śataṃ vāhaṃ tvayā saha
2.024.016a svarge 'pi ca vinā vāso bhavitā yadi rāghava
2.024.016c tvayā mama naravyāghra nāhaṃ tam api rocaye
2.024.017a ahaṃ gamiṣyāmi vanaṃ sudurgamaṃ; mṛgāyutaṃ vānaravāraṇair yutam
2.024.017c vane nivatsyāmi yathā pitur gṛhe; tavaiva pādāv upagṛhya saṃmatā
2.024.018a ananyabhāvām anuraktacetasaṃ; tvayā viyuktāṃ maraṇāya niścitām
2.024.018c nayasva māṃ sādhu kuruṣva yācanāṃ; na te mayāto gurutā bhaviṣyati
2.024.019a tathā bruvāṇām api dharmavatsalo; na ca sma sītāṃ nṛvaro ninīṣati
2.024.019c uvāca caināṃ bahu saṃnivartane; vane nivāsasya ca duḥkhitāṃ prati
2.025.001a sa evaṃ bruvatīṃ sītāṃ dharmajño dharmavatsalaḥ
2.025.001c nivartanārthe dharmātmā vākyam etad uvāca ha
2.025.002a sīte mahākulīnāsi dharme ca niratā sadā
2.025.002c ihācara svadharmaṃ tvaṃ mā yathā manasaḥ sukham
2.025.003a sīte yathā tvāṃ vakṣyāmi tathā kāryaṃ tvayābale
2.025.003c vane doṣā hi bahavo vadatas tān nibodha me
2.025.004a sīte vimucyatām eṣā vanavāsakṛtā matiḥ
2.025.004c bahudoṣaṃ hi kāntāraṃ vanam ity abhidhīyate
2.025.005a hitabuddhyā khalu vaco mayaitad abhidhīyate
2.025.005c sadā sukhaṃ na jānāmi duḥkham eva sadā vanam
2.025.006a girinirjharasaṃbhūtā girikandaravāsinām
2.025.006c siṃhānāṃ ninadā duḥkhāḥ śrotuṃ duḥkham ato vanam
2.025.007a supyate parṇaśayyāsu svayaṃ bhagnāsu bhūtale
2.025.007c rātriṣu śramakhinnena tasmād duḥkhataraṃ vanam
2.025.008a upavāsaś ca kartavyā yathāprāṇena maithili
2.025.008c jaṭābhāraś ca kartavyo valkalāmbaradhāriṇā
2.025.009a atīva vātas timiraṃ bubhukṣā cātra nityaśaḥ
2.025.009c bhayāni ca mahānty atra tato duḥkhataraṃ vanam
2.025.010a sarīsṛpāś ca bahavo bahurūpāś ca bhāmini
2.025.010c caranti pṛthivīṃ darpād ato dukhataraṃ vanam
2.025.011a nadīnilayanāḥ sarpā nadīkuṭilagāminaḥ
2.025.011c tiṣṭhanty āvṛtya panthānam ato duḥkhataraṃ vanam
2.025.012a pataṃgā vṛścikāḥ kīṭā daṃśāś ca maśakaiḥ saha
2.025.012c bādhante nityam abale sarvaṃ duḥkham ato vanam
2.025.013a drumāḥ kaṇṭakinaś caiva kuśakāśāś ca bhāmini
2.025.013c vane vyākulaśākhāgrās tena duḥkhataraṃ vanam
2.025.014a tad alaṃ te vanaṃ gatvā kṣamaṃ na hi vanaṃ tava
2.025.014c vimṛśann iha paśyāmi bahudoṣataraṃ vanam
2.025.015a vanaṃ tu netuṃ na kṛtā matis tadā; babhūva rāmeṇa yadā mahātmanā
2.025.015c na tasya sītā vacanaṃ cakāra tat; tato 'bravīd rāmam idaṃ suduḥkhitā
2.026.001a etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā
2.026.001c prasaktāśrumukhī mandam idaṃ vacanam abravīt
2.026.002a ye tvayā kīrtitā doṣā vane vastavyatāṃ prati
2.026.002c guṇān ity eva tān viddhi tava snehapuraskṛtān
2.026.003a tvayā ca saha gantavyaṃ mayā gurujanājñayā
2.026.003c tvadviyogena me rāma tyaktavyam iha jīvitam
2.026.004a na ca māṃ tvatsamīpastham api śaknoti rāghava
2.026.004c surāṇām īśvaraḥ śakraḥ pradharṣayitum ojasā
2.026.005a patihīnā tu yā nārī na sā śakṣyati jīvitum
2.026.005c kāmam evaṃvidhaṃ rāma tvayā mama vidarśitam
2.026.006a atha cāpi mahāprājña brāhmaṇānāṃ mayā śrutam
2.026.006c purā pitṛgṛhe satyaṃ vastavyaṃ kila me vane
2.026.007a lakṣaṇibhyo dvijātibhyaḥ śrutvāhaṃ vacanaṃ gṛhe
2.026.007c vanavāsakṛtotsāhā nityam eva mahābala
2.026.008a ādeśo vanavāsasya prāptavyaḥ sa mayā kila
2.026.008c sā tvayā saha tatrāhaṃ yāsyāmi priya nānyathā
2.026.009a kṛtādeśā bhaviṣyāmi gamiṣyāmi saha tvayā
2.026.009c kālaś cāyaṃ samutpannaḥ satyavāg bhavatu dvijaḥ
2.026.010a vanavāse hi jānāmi duḥkhāni bahudhā kila
2.026.010c prāpyante niyataṃ vīra puruṣair akṛtātmabhiḥ
2.026.011a kanyayā ca pitur gehe vanavāsaḥ śruto mayā
2.026.011c bhikṣiṇyāḥ sādhuvṛttāyā mama mātur ihāgrataḥ
2.026.012a prasāditaś ca vai pūrvaṃ tvaṃ vai bahuvidhaṃ prabho
2.026.012c gamanaṃ vanavāsasya kāṅkṣitaṃ hi saha tvayā
2.026.013a kṛtakṣaṇāhaṃ bhadraṃ te gamanaṃ prati rāghava
2.026.013c vanavāsasya śūrasya caryā hi mama rocate
2.026.014a śuddhātman premabhāvād dhi bhaviṣyāmi vikalmaṣā
2.026.014c bhartāram anugacchantī bhartā hi mama daivatam
2.026.015a pretyabhāve 'pi kalyāṇaḥ saṃgamo me saha tvayā
2.026.015c śrutir hi śrūyate puṇyā brāhmaṇānāṃ yaśasvinām
2.026.016a iha loke ca pitṛbhir yā strī yasya mahāmate
2.026.016c adbhir dattā svadharmeṇa pretyabhāve 'pi tasya sā
2.026.017a evam asmāt svakāṃ nārīṃ suvṛttāṃ hi pativratām
2.026.017c nābhirocayase netuṃ tvaṃ māṃ keneha hetunā
2.026.018a bhaktāṃ pativratāṃ dīnāṃ māṃ samāṃ sukhaduḥkhayoḥ
2.026.018c netum arhasi kākutstha samānasukhaduḥkhinīm
2.026.019a yadi māṃ duḥkhitām evaṃ vanaṃ netuṃ na cecchasi
2.026.019c viṣam agniṃ jalaṃ vāham āsthāsye mṛtyukāraṇāt
2.026.020a evaṃ bahuvidhaṃ taṃ sā yācate gamanaṃ prati
2.026.020c nānumene mahābāhus tāṃ netuṃ vijanaṃ vanam
2.026.021a evam uktā tu sā cintāṃ maithilī samupāgatā
2.026.021c snāpayantīva gām uṣṇair aśrubhir nayanacyutaiḥ
2.026.022a cintayantīṃ tathā tāṃ tu nivartayitum ātmavān
2.026.022c krodhāviṣṭāṃ tu vaidehīṃ kākutstho bahv asāntvayat
2.027.001a sāntvyamānā tu rāmeṇa maithilī janakātmajā
2.027.001c vanavāsanimittāya bhartāram idam abravīt
2.027.002a sā tam uttamasaṃvignā sītā vipulavakṣasaṃ
2.027.002c praṇayāc cābhimānāc ca paricikṣepa rāghavam
2.027.003a kiṃ tvāmanyata vaidehaḥ pitā me mithilādhipaḥ
2.027.003c rāma jāmātaraṃ prāpya striyaṃ puruṣavigraham
2.027.004a anṛtaṃ balaloko 'yam ajñānād yad dhi vakṣyati
2.027.004c tejo nāsti paraṃ rāme tapatīva divākare
2.027.005a kiṃ hi kṛtvā viṣaṇṇas tvaṃ kuto vā bhayam asti te
2.027.005c yat parityaktukāmas tvaṃ mām ananyaparāyaṇām
2.027.006a dyumatsenasutaṃ vīra satyavantam anuvratām
2.027.006c sāvitrīm iva māṃ viddhi tvam ātmavaśavartinīm
2.027.007a na tv ahaṃ manasāpy anyaṃ draṣṭāsmi tvadṛte 'nagha
2.027.007c tvayā rāghava gaccheyaṃ yathānyā kulapāṃsanī
2.027.008a svayaṃ tu bhāryāṃ kaumārīṃ ciram adhyuṣitāṃ satīm
2.027.008c śailūṣa iva māṃ rāma parebhyo dātum icchasi
2.027.009a sa mām anādāya vanaṃ na tvaṃ prasthātum arhasi
2.027.009c tapo vā yadi vāraṇyaṃ svargo vā syāt saha tvayā
2.027.010a na ca me bhavitā tatra kaś cit pathi pariśramaḥ
2.027.010c pṛṣṭhatas tava gacchantyā vihāraśayaneṣv api
2.027.011a kuśakāśaśareṣīkā ye ca kaṇṭakino drumāḥ
2.027.011c tūlājinasamasparśā mārge mama saha tvayā
2.027.012a mahāvāta samuddhūtaṃ yan mām avakariṣyati
2.027.012c rajo ramaṇa tan manye parārdhyam iva candanam
2.027.013a śādvaleṣu yad āsiṣye vanānte vanagoracā
2.027.013c kuthāstaraṇatalpeṣu kiṃ syāt sukhataraṃ tataḥ
2.027.014a patraṃ mūlaṃ phalaṃ yat tvam alpaṃ vā yadi vā bahu
2.027.014c dāsyasi svayam āhṛtya tan me 'mṛtarasopamam
2.027.015a na mātur na pitus tatra smariṣyāmi na veśmanaḥ
2.027.015c ārtavāny upabhuñjānā puṣpāṇi ca phalāni ca
2.027.016a na ca tatra gataḥ kiṃ cid draṣṭum arhasi vipriyam
2.027.016c matkṛte na ca te śoko na bhaviṣyāmi durbharā
2.027.017a yas tvayā saha sa svargo nirayo yas tvayā vinā
2.027.017c iti jānan parāṃ prītiṃ gaccha rāma mayā saha
2.027.018a atha mām evam avyagrāṃ vanaṃ naiva nayiṣyasi
2.027.018c viṣam adyaiva pāsyāmi mā viśaṃ dviṣatāṃ vaśam
2.027.019a paścād api hi duḥkhena mama naivāsti jīvitam
2.027.019c ujjhitāyās tvayā nātha tadaiva maraṇaṃ varam
2.027.020a idaṃ hi sahituṃ śokaṃ muhūrtam api notsahe
2.027.020c kiṃ punar daśavarṣāṇi trīṇi caikaṃ ca duḥkhitā
2.027.021a iti sā śokasaṃtaptā vilapya karuṇaṃ bahu
2.027.021c cukrośa patim āyastā bhṛśam āliṅgya sasvaram
2.027.022a sā viddhā bahubhir vākyair digdhair iva gajāṅganā
2.027.022c cira saṃniyataṃ bāṣpaṃ mumocāgnim ivāraṇiḥ
2.027.023a tasyāḥ sphaṭikasaṃkāśaṃ vāri saṃtāpasaṃbhavam
2.027.023c netrābhyāṃ parisusrāva paṅkajābhyām ivodakam
2.027.024a tāṃ pariṣvajya bāhubhyāṃ visaṃjñām iva duḥkhitām
2.027.024c uvāca vacanaṃ rāmaḥ pariviśvāsayaṃs tadā
2.027.025a na devi tava duḥkhena svargam apy abhirocaye
2.027.025c na hi me 'sti bhayaṃ kiṃ cit svayambhor iva sarvataḥ
2.027.026a tava sarvam abhiprāyam avijñāya śubhānane
2.027.026c vāsaṃ na rocaye 'raṇye śaktimān api rakṣaṇe
2.027.027a yat sṛṣṭāsi mayā sārdhaṃ vanavāsāya maithili
2.027.027c na vihātuṃ mayā śakyā kīrtir ātmavatā yathā
2.027.028a dharmas tu gajanāsoru sadbhir ācaritaḥ purā
2.027.028c taṃ cāham anuvarte 'dya yathā sūryaṃ suvarcalā
2.027.029a eṣa dharmas tu suśroṇi pitur mātuś ca vaśyatā
2.027.029c ataś cājñāṃ vyatikramya nāhaṃ jīvitum utsahe
2.027.030a sa māṃ pitā yathā śāsti satyadharmapathe sthitaḥ
2.027.030c tathā vartitum icchāmi sa hi dharmaḥ sanātanaḥ
2.027.030e anugacchasva māṃ bhīru sahadharmacarī bhava
2.027.031a brāhmaṇebhyaś ca ratnāni bhikṣukebhyaś ca bhojanam
2.027.031c dehi cāśaṃsamānebhyaḥ saṃtvarasva ca māciram
2.027.032a anukūlaṃ tu sā bhartur jñātvā gamanam ātmanaḥ
2.027.032c kṣipraṃ pramuditā devī dātum evopacakrame
2.027.033a tataḥ prahṛṣṭā paripūrṇamānasā; yaśasvinī bhartur avekṣya bhāṣitam
2.027.033c dhanāni ratnāni ca dātum aṅganā; pracakrame dharmabhṛtāṃ manasvinī
2.028.001a tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ
2.028.001c sthitaṃ prāggāminaṃ vīraṃ yācamānaṃ kṛtāñjalim
2.028.002a mayādya saha saumitre tvayi gacchati tad vanam
2.028.002c ko bhariṣyati kausalyāṃ sumitrāṃ vā yaśasvinīm
2.028.003a abhivarṣati kāmair yaḥ parjanyaḥ pṛthivīm iva
2.028.003c sa kāmapāśaparyasto mahātejā mahīpatiḥ
2.028.004a sā hi rājyam idaṃ prāpya nṛpasyāśvapateḥ sutā
2.028.004c duḥkhitānāṃ sapatnīnāṃ na kariṣyati śobhanam
2.028.005a evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ ślakṣṇayā girā
2.028.005c pratyuvāca tadā rāmaṃ vākyajño vākyakovidam
2.028.006a tavaiva tejasā vīra bharataḥ pūjayiṣyati
2.028.006c kausalyāṃ ca sumitrāṃ ca prayato nātra saṃśayaḥ
2.028.007a kausalyā bibhṛyād āryā sahasram api madvidhān
2.028.007c yasyāḥ sahasraṃ grāmāṇāṃ saṃprāptam upajīvanam
2.028.008a dhanur ādāya saśaraṃ khanitrapiṭakādharaḥ
2.028.008c agratas te gamiṣyāmi panthānam anudarśayan
2.028.009a āhariṣyāmi te nityaṃ mūlāni ca phalāni ca
2.028.009c vanyāni yāni cānyāni svāhārāṇi tapasvinām
2.028.010a bhavāṃs tu saha vaidehyā girisānuṣu raṃsyate
2.028.010c ahaṃ sarvaṃ kariṣyāmi jāgrataḥ svapataś ca te
2.028.011a rāmas tv anena vākyena suprītaḥ pratyuvāca tam
2.028.011c vrajāpṛcchasva saumitre sarvam eva suhṛjjanam
2.028.012a ye ca rājño dadau divye mahātmā varuṇaḥ svayam
2.028.012c janakasya mahāyajñe dhanuṣī raudradarśane
2.028.013a abhedyakavace divye tūṇī cākṣayasāyakau
2.028.013c ādityavimalau cobhau khaḍgau hemapariṣkṛtau
2.028.014a satkṛtya nihitaṃ sarvam etad ācāryasadmani
2.028.014c sa tvam āyudham ādāya kṣipram āvraja lakṣmaṇa
2.028.015a sa suhṛjjanam āmantrya vanavāsāya niścitaḥ
2.028.015c ikṣvākugurum āmantrya jagrāhāyudham uttamam
2.028.016a tad divyaṃ rājaśārdūlaḥ satkṛtaṃ mālyabhūṣitam
2.028.016c rāmāya darśayām āsa saumitriḥ sarvam āyudham
2.028.017a tam uvācātmavān rāmaḥ prītyā lakṣmaṇam āgatam
2.028.017c kāle tvam āgataḥ saumya kāṅkṣite mama lakṣmaṇa
2.028.018a ahaṃ pradātum icchāmi yad idaṃ māmakaṃ dhanam
2.028.018c brāhmaṇebhyas tapasvibhyas tvayā saha paraṃtapa
2.028.019a vasantīha dṛḍhaṃ bhaktyā guruṣu dvijasattamāḥ
2.028.019c teṣām api ca me bhūyaḥ sarveṣāṃ copajīvinām
2.028.020a vasiṣṭhaputraṃ tu suyajñam āryaṃ; tvam ānayāśu pravaraṃ dvijānām
2.028.020c abhiprayāsyāmi vanaṃ samastān; abhyarcya śiṣṭān aparān dvijātīn
2.029.001a tataḥ śāsanam ājñāya bhrātuḥ śubhataraṃ priyam
2.029.001c gatvā sa praviveśāśu suyajñasya niveśanam
2.029.002a taṃ vipram agnyagārasthaṃ vanditvā lakṣmaṇo 'bravīt
2.029.002c sakhe 'bhyāgaccha paśya tvaṃ veśma duṣkarakāriṇaḥ
2.029.003a tataḥ saṃdhyām upāsyāśu gatvā saumitriṇā saha
2.029.003c juṣṭaṃ tat prāviśal lakṣmyā ramyaṃ rāmaniveśanam
2.029.004a tam āgataṃ vedavidaṃ prāñjaliḥ sītayā saha
2.029.004c suyajñam abhicakrāma rāghavo 'gnim ivārcitam
2.029.005a jātarūpamayair mukhyair aṅgadaiḥ kuṇḍalaiḥ śubhaiḥ
2.029.005c sahema sūtrair maṇibhiḥ keyūrair valayair api
2.029.006a anyaiś ca ratnair bahubhiḥ kākutsthaḥ pratyapūjayat
2.029.006c suyajñaṃ sa tadovāca rāmaḥ sītāpracoditaḥ
2.029.007a hāraṃ ca hemasūtraṃ ca bhāryāyai saumya hāraya
2.029.007c raśanāṃ cādhunā sītā dātum icchati te sakhe
2.029.008a paryaṅkam agryāstaraṇaṃ nānāratnavibhūṣitam
2.029.008c tam apīcchati vaidehī pratiṣṭhāpayituṃ tvayi
2.029.009a nāgaḥ śatruṃ jayo nāma mātulo yaṃ dadau mama
2.029.009c taṃ te gajasahasreṇa dadāmi dvijapuṃgava
2.029.010a ity uktaḥ sa hi rāmeṇa suyajñaḥ pratigṛhya tat
2.029.010c rāmalakṣmaṇasītānāṃ prayuyojāśiṣaḥ śivāḥ
2.029.011a atha bhrātaram avyagraṃ priyaṃ rāmaḥ priyaṃvadaḥ
2.029.011c saumitriṃ tam uvācedaṃ brahmeva tridaśeśvaram
2.029.012a agastyaṃ kauśikaṃ caiva tāv ubhau brāhmaṇottamau
2.029.012c arcayāhūya saumitre ratnaiḥ sasyam ivāmbubhiḥ
2.029.013a kausalyāṃ ca ya āśīrbhir bhaktaḥ paryupatiṣṭhati
2.029.013c ācāryas taittirīyāṇām abhirūpaś ca vedavit
2.029.014a tasya yānaṃ ca dāsīś ca saumitre saṃpradāpaya
2.029.014c kauśeyāni ca vastrāṇi yāvat tuṣyati sa dvijaḥ
2.029.015a sūtaś citrarathaś cāryaḥ sacivaḥ suciroṣitaḥ
2.029.015c toṣayainaṃ mahārhaiś ca ratnair vastrair dhanais tathā
2.029.016a śālivāhasahasraṃ ca dve śate bhadrakāṃs tathā
2.029.016c vyañjanārthaṃ ca saumitre gosahasram upākuru
2.029.017a tataḥ sa puruṣavyāghras tad dhanaṃ lakṣmaṇaḥ svayam
2.029.017c yathoktaṃ brāhmaṇendrāṇām adadād dhanado yathā
2.029.018a athābravīd bāṣpakalāṃs tiṣṭhataś copajīvinaḥ
2.029.018c saṃpradāya bahu dravyam ekaikasyopajīvinaḥ
2.029.019a lakṣmaṇasya ca yad veśma gṛhaṃ ca yad idaṃ mama
2.029.019c aśūnyaṃ kāryam ekaikaṃ yāvadāgamanaṃ mama
2.029.020a ity uktvā duḥkhitaṃ sarvaṃ janaṃ tam upajīvinam
2.029.020c uvācedaṃ dhanadhyakṣaṃ dhanam ānīyatām iti
2.029.020e tato 'sya dhanam ājahruḥ sarvam evopajīvinaḥ
2.029.021a tataḥ sa puruṣavyāghras tad dhanaṃ sahalakṣmaṇaḥ
2.029.021c dvijebhyo bālavṛddhebhyaḥ kṛpaṇebhyo 'bhyadāpayat
2.029.022a tatrāsīt piṅgalo gārgyas trijaṭo nāma vai dvijaḥ
2.029.022c ā pañcamāyāḥ kakṣyāyā nainaṃ kaś cid avārayat
2.029.023a sa rājaputram āsādya trijaṭo vākyam abravīt
2.029.023c nirdhano bahuputro 'smi rājaputra mahāyaśaḥ
2.029.023e uñchavṛttir vane nityaṃ pratyavekṣasva mām iti
2.029.024a tam uvāca tato rāmaḥ parihāsasamanvitam
2.029.024c gavāṃ sahasram apy ekaṃ na tu viśrāṇitaṃ mayā
2.029.024e parikṣipasi daṇḍena yāvat tāvad avāpsyasi
2.029.025a sa śāṭīṃ tvaritaḥ kaṭyāṃ saṃbhrāntaḥ pariveṣṭya tām
2.029.025c āvidhya daṇḍaṃ cikṣepa sarvaprāṇena vegitaḥ
2.029.026a uvāca ca tato rāmas taṃ gārgyam abhisāntvayan
2.029.026c manyur na khalu kartavyaḥ parihāso hy ayaṃ mama
2.029.027a tataḥ sabhāryas trijaṭo mahāmunir; gavām anīkaṃ pratigṛhya moditaḥ
2.029.027c yaśobalaprītisukhopabṛṃhiṇīs; tad āśiṣaḥ pratyavadan mahātmanaḥ
2.030.001a dattvā tu saha vaidehyā brāhmaṇebhyo dhanaṃ bahu
2.030.001c jagmatuḥ pitaraṃ draṣṭuṃ sītayā saha rāghavau
2.030.002a tato gṛhīte duṣprekṣye aśobhetāṃ tadāyudhe
2.030.002c mālādāmabhir āsakte sītayā samalaṃkṛte
2.030.003a tataḥ prāsādaharmyāṇi vimānaśikharāṇi ca
2.030.003c adhiruhya janaḥ śrīmān udāsīno vyalokayat
2.030.004a na hi rathyāḥ sma śakyante gantuṃ bahujanākulāḥ
2.030.004c āruhya tasmāt prāsādān dīnāḥ paśyanti rāghavam
2.030.005a padātiṃ varjitacchatraṃ rāmaṃ dṛṣṭvā tadā janāḥ
2.030.005c ūcur bahuvidhā vācaḥ śokopahatacetasaḥ
2.030.006a yaṃ yāntam anuyāti sma caturaṅgabalaṃ mahat
2.030.006c tam ekaṃ sītayā sārdham anuyāti sma lakṣmaṇaḥ
2.030.007a aiśvaryasya rasajñaḥ san kāmināṃ caiva kāmadaḥ
2.030.007c necchaty evānṛtaṃ kartuṃ pitaraṃ dharmagauravāt
2.030.008a yā na śakyā purā draṣṭuṃ bhūtair ākāśagair api
2.030.008c tām adya sītāṃ paśyanti rājamārgagatā janāḥ
2.030.009a aṅgarāgocitāṃ sītāṃ raktacandana sevinīm
2.030.009c varṣam uṣṇaṃ ca śītaṃ ca neṣyaty āśu vivarṇatām
2.030.010a adya nūnaṃ daśarathaḥ sattvam āviśya bhāṣate
2.030.010c na hi rājā priyaṃ putraṃ vivāsayitum arhati
2.030.011a nirguṇasyāpi putrasyā kāthaṃ syād vipravāsanam
2.030.011c kiṃ punar yasya loko 'yaṃ jito vṛttena kevalam
2.030.012a ānṛśaṃsyam anukrośaḥ śrutaṃ śīlaṃ damaḥ śamaḥ
2.030.012c rāghavaṃ śobhayanty ete ṣaḍguṇāḥ puruṣottamam
2.030.013a tasmāt tasyopaghātena prajāḥ paramapīḍitāḥ
2.030.013c audakānīva sattvāni grīṣme salilasaṃkṣayāt
2.030.014a pīḍayā pīḍitaṃ sarvaṃ jagad asya jagatpateḥ
2.030.014c mūlasyevopaghātena vṛkṣaḥ puṣpaphalopagaḥ
2.030.015a te lakṣmaṇa iva kṣipraṃ sapatnyaḥ sahabāndhavāḥ
2.030.015c gacchantam anugacchāmo yena gacchati rāghavaḥ
2.030.016a udyānāni parityajya kṣetrāṇi ca gṛhāṇi ca
2.030.016c ekaduḥkhasukhā rāmam anugacchāma dhārmikam
2.030.017a samuddhṛtanidhānāni paridhvastājirāṇi ca
2.030.017c upāttadhanadhānyāni hṛtasārāṇi sarvaśaḥ
2.030.018a rajasābhyavakīrṇāni parityaktāni daivataiḥ
2.030.018c asmattyaktāni veśmāni kaikeyī pratipadyatām
2.030.019a vanaṃ nagaram evāstu yena gacchati rāghavaḥ
2.030.019c asmābhiś ca parityaktaṃ puraṃ saṃpadyatāṃ vanam
2.030.020a bilāni daṃṣṭriṇaḥ sarve sānūni mṛgapakṣiṇaḥ
2.030.020c asmattyaktaṃ prapadyantāṃ sevyamānaṃ tyajantu ca
2.030.021a ity evaṃ vividhā vāco nānājanasamīritāḥ
2.030.021c śuśrāva rāmaḥ śrutvā ca na vicakre 'sya mānasaṃ
2.030.022a pratīkṣamāṇo 'bhijanaṃ tadārtam; anārtarūpaḥ prahasann ivātha
2.030.022c jagāma rāmaḥ pitaraṃ didṛkṣuḥ; pitur nideśaṃ vidhivac cikīrṣuḥ
2.030.023a tat pūrvam aikṣvākasuto mahātmā; rāmo gamiṣyan vanam ārtarūpam
2.030.023c vyatiṣṭhata prekṣya tadā sumantraṃ; pitur mahātmā pratihāraṇārtham
2.030.024a pitur nideśena tu dharmavatsalo; vanapraveśe kṛtabuddhiniścayaḥ
2.030.024c sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn; nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me
2.031.001a sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ
2.031.001c praviśya nṛpatiṃ sūto niḥśvasantaṃ dadarśa ha
2.031.002a ālokya tu mahāprājñaḥ paramākula cetasaṃ
2.031.002c rāmam evānuśocantaṃ sūtaḥ prāñjalir āsadat
2.031.003a ayaṃ sa puruṣavyāghra dvāri tiṣṭhati te sutaḥ
2.031.003c brāhmaṇebhyo dhanaṃ dattvā sarvaṃ caivopajīvinām
2.031.004a sa tvā paśyatu bhadraṃ te rāmaḥ satyaparākramaḥ
2.031.004c sarvān suhṛda āpṛcchya tvām idānīṃ didṛkṣate
2.031.005a gamiṣyati mahāraṇyaṃ taṃ paśya jagatīpate
2.031.005c vṛtaṃ rājaguṇaiḥ sarvair ādityam iva raśmibhiḥ
2.031.006a sa satyavādī dharmātmā gāmbhīryāt sāgaropamaḥ
2.031.006c ākāśa iva niṣpaṅko narendraḥ pratyuvāca tam
2.031.007a sumantrānaya me dārān ye ke cid iha māmakāḥ
2.031.007c dāraiḥ parivṛtaḥ sarvair draṣṭum icchāmi rāghavam
2.031.008a so 'ntaḥpuram atītyaiva striyas tā vākyam abravīt
2.031.008c āryo hvayati vo rājā gamyatāṃ tatra māciram
2.031.009a evam uktāḥ striyaḥ sarvāḥ sumantreṇa nṛpājñayā
2.031.009c pracakramus tad bhavanaṃ bhartur ājñāya śāsanam
2.031.010a ardhasaptaśatās tās tu pramadās tāmralocanāḥ
2.031.010c kausalyāṃ parivāryātha śanair jagmur dhṛtavratāḥ
2.031.011a āgateṣu ca dāreṣu samavekṣya mahīpatiḥ
2.031.011c uvāca rājā taṃ sūtaṃ sumantrānaya me sutam
2.031.012a sa sūto rāmam ādāya lakṣmaṇaṃ maithilīṃ tadā
2.031.012c jagāmābhimukhas tūrṇaṃ sakāśaṃ jagatīpateḥ
2.031.013a sa rājā putram āyāntaṃ dṛṣṭvā dūrāt kṛtāñjalim
2.031.013c utpapātāsanāt tūrṇam ārtaḥ strījanasaṃvṛtaḥ
2.031.014a so 'bhidudrāva vegena rāmaṃ dṛṣṭvā viśāṃ patiḥ
2.031.014c tam asaṃprāpya duḥkhārtaḥ papāta bhuvi mūrchitaḥ
2.031.015a taṃ rāmo 'bhyapātat kṣipraṃ lakṣmaṇaś ca mahārathaḥ
2.031.015c visaṃjñam iva duḥkhena saśokaṃ nṛpatiṃ tadā
2.031.016a strīsahasraninādaś ca saṃjajñe rājaveśmani
2.031.016c hāhā rāmeti sahasā bhūṣaṇadhvanimūrchitaḥ
2.031.017a taṃ pariṣvajya bāhubhyāṃ tāv ubhau rāmalakṣmaṇau
2.031.017c paryaṅke sītayā sārdhaṃ rudantaḥ samaveśayan
2.031.018a atha rāmo muhūrtena labdhasaṃjñaṃ mahīpatim
2.031.018c uvāca prāñjalir bhūtvā śokārṇavapariplutam
2.031.019a āpṛcche tvāṃ mahārāja sarveṣām īśvaro 'si naḥ
2.031.019c prasthitaṃ daṇḍakāraṇyaṃ paśya tvaṃ kuśalena mām
2.031.020a lakṣmaṇaṃ cānujānīhi sītā cānveti māṃ vanam
2.031.020c kāraṇair bahubhis tathyair vāryamāṇau na cecchataḥ
2.031.021a anujānīhi sarvān naḥ śokam utsṛjya mānada
2.031.021c lakṣmaṇaṃ māṃ ca sītāṃ ca prajāpatir iva prajāḥ
2.031.022a pratīkṣamāṇam avyagram anujñāṃ jagatīpateḥ
2.031.022c uvāca rarjā saṃprekṣya vanavāsāya rāghavam
2.031.023a ahaṃ rāghava kaikeyyā varadānena mohitaḥ
2.031.023c ayodhyāyās tvam evādya bhava rājā nigṛhya mām
2.031.024a evam ukto nṛpatinā rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ
2.031.024c pratyuvācāñjaliṃ kṛtvā pitaraṃ vākyakovidaḥ
2.031.025a bhavān varṣasahasrāya pṛthivyā nṛpate patiḥ
2.031.025c ahaṃ tv araṇye vatsyāmi na me kāryaṃ tvayānṛtam
2.031.026a śreyase vṛddhaye tāta punarāgamanāya ca
2.031.026c gacchasvāriṣṭam avyagraḥ panthānam akutobhayam
2.031.027a adya tv idānīṃ rajanīṃ putra mā gaccha sarvathā
2.031.027c mātaraṃ māṃ ca saṃpaśyan vasemām adya śarvarīm
2.031.027e tarpitaḥ sarvakāmais tvaṃ śvaḥkāle sādhayiṣyasi
2.031.028a atha rāmas tathā śrutvā pitur ārtasya bhāṣitam
2.031.028c lakṣmaṇena saha bhrātrā dīno vacanam abravīt
2.031.029a prāpsyāmi yān adya guṇān ko me śvastān pradāsyati
2.031.029c apakramaṇam evātaḥ sarvakāmair ahaṃ vṛṇe
2.031.030a iyaṃ sarāṣṭrā sajanā dhanadhānyasamākulā
2.031.030c mayā visṛṣṭā vasudhā bharatāya pradīyatām
2.031.031a apagacchatu te duḥkhaṃ mā bhūr bāṣpapariplutaḥ
2.031.031c na hi kṣubhyati durdharṣaḥ samudraḥ saritāṃ patiḥ
2.031.032a naivāhaṃ rājyam icchāmi na sukhaṃ na ca maithilīm
2.031.032c tvām ahaṃ satyam icchāmi nānṛtaṃ puruṣarṣabha
2.031.033a puraṃ ca rāṣṭraṃ ca mahī ca kevalā; mayā nisṛṣṭā bharatāya dīyatām
2.031.033c ahaṃ nideśaṃ bhavato 'nupālayan; vanaṃ gamiṣyāmi cirāya sevitum
2.031.034a mayā nisṛṣṭāṃ bharato mahīm imāṃ; saśailakhaṇḍāṃ sapurāṃ sakānanām
2.031.034c śivāṃ susīmām anuśāstu kevalaṃ; tvayā yad uktaṃ nṛpate yathāstu tat
2.031.035a na me tathā pārthiva dhīyate mano; mahatsu kāmeṣu na cātmanaḥ priye
2.031.035c yathā nideśe tava śiṣṭasaṃmate; vyapaitu duḥkhaṃ tava matkṛte 'nagha
2.031.036a tad adya naivānagha rājyam avyayaṃ; na sarvakāmān na sukhaṃ na maithilīm
2.031.036c na jīvitaṃ tvām anṛtena yojayan; vṛṇīya satyaṃ vratam astu te tathā
2.031.037a phalāni mūlāni ca bhakṣayan vane; girīṃś ca paśyan saritaḥ sarāṃsi ca
2.031.037c vanaṃ praviśyaiva vicitrapādapaṃ; sukhī bhaviṣyāmi tavāstu nirvṛtiḥ
2.032.001a tataḥ sumantram aikṣvākaḥ pīḍito 'tra pratijñayā
2.032.001c sabāṣpam atiniḥśvasya jagādedaṃ punaḥ punaḥ
2.032.002a sūta ratnasusaṃpūrṇā caturvidhabalā camūḥ
2.032.002c rāgavasyānuyātrārthaṃ kṣipraṃ pratividhīyatām
2.032.003a rūpājīvā ca śālinyo vaṇijaś ca mahādhanāḥ
2.032.003c śobhayantu kumārasya vāhinīṃ suprasāritāḥ
2.032.004a ye cainam upajīvanti ramate yaiś ca vīryataḥ
2.032.004c teṣāṃ bahuvidhaṃ dattvā tān apy atra niyojaya
2.032.005a nighnan mṛgān kuñjarāṃś ca pibaṃś cāraṇyakaṃ madhu
2.032.005c nadīś ca vividhāḥ paśyan na rājyaṃ saṃsmariṣyati
2.032.006a dhānyakośaś ca yaḥ kaś cid dhanakośaś ca māmakaḥ
2.032.006c tau rāmam anugacchetāṃ vasantaṃ nirjane vane
2.032.007a yajan puṇyeṣu deśeṣu visṛjaṃś cāptadakṣiṇāḥ
2.032.007c ṛṣibhiś ca samāgamya pravatsyati sukhaṃ vane
2.032.008a bharataś ca mahābāhur ayodhyāṃ pālayiṣyati
2.032.008c sarvakāmaiḥ punaḥ śrīmān rāmaḥ saṃsādhyatām iti
2.032.009a evaṃ bruvati kākutsthe kaikeyyā bhayam āgatam
2.032.009c mukhaṃ cāpy agamāc cheṣaṃ svaraś cāpi nyarudhyata
2.032.010a sā viṣaṇṇā ca saṃtrastā kaikeyī vākyam abravīt
2.032.010c rājyaṃ gatajanaṃ sādho pītamaṇḍāṃ surām iva
2.032.010e nirāsvādyatamaṃ śūnyaṃ bharato nābhipatsyate
2.032.011a kaikeyyāṃ muktalajjāyāṃ vadantyām atidāruṇam
2.032.011c rājā daśaratho vākyam uvācāyatalocanām
2.032.011e vahantaṃ kiṃ tudasi māṃ niyujya dhuri māhite
2.032.012a kaikeyī dviguṇaṃ kruddhā rājānam idam abravīt
2.032.012c tavaiva vaṃśe sagaro jyeṣṭhaṃ putram upārudhat
2.032.012e asamañja iti khyātaṃ tathāyaṃ gantum arhati
2.032.013a evam ukto dhig ity eva rājā daśaratho 'bravīt
2.032.013c vrīḍitaś ca janaḥ sarvaḥ sā ca tan nāvabudhyata
2.032.014a tatra vṛddho mahāmātraḥ siddhārtho nāma nāmataḥ
2.032.014c śucir bahumato rājñaḥ kaikeyīm idam abravīt
2.032.015a asamañjo gṛhītvā tu krīḍitaḥ pathi dārakān
2.032.015c sarayvāḥ prakṣipann apsu ramate tena durmatiḥ
2.032.016a taṃ dṛṣṭvā nāgaraḥ sarve kruddhā rājānam abruvan
2.032.016c asamañjaṃ vṛṣīṇvaikam asmān vā rāṣṭravardhana
2.032.017a tān uvāca tato rājā kiṃnimittam idaṃ bhayam
2.032.017c tāś cāpi rājñā saṃpṛṣṭā vākyaṃ prakṛtayo 'bruvan
2.032.018a krīḍitas tv eṣa naḥ putrān bālān udbhrāntacetanaḥ
2.032.018c sarayvāṃ prakṣipan maurkhyād atulāṃ prītim aśnute
2.032.019a sa tāsāṃ vacanaṃ śrutvā prakṛtīnāṃ narādhipa
2.032.019c taṃ tatyājāhitaṃ putraṃ tāsāṃ priyacikīrṣayā
2.032.020a ity evam atyajad rājā sagaro vai sudhārmikaḥ
2.032.020c rāmaḥ kim akarot pāpaṃ yenaivam uparudhyate
2.032.021a śrutvā tu siddhārthavaco rājā śrāntatarasvanaḥ
2.032.021c śokopahatayā vācā kaikeyīm idam abravīt
2.032.022a anuvrajiṣyāmy aham adya rāmaṃ; rājyaṃ parityajya sukhaṃ dhanaṃ ca
2.032.022c sahaiva rājñā bharatena ca tvaṃ; yathā sukhaṃ bhuṅkṣva cirāya rājyam
2.033.001a mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā
2.033.001c anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat
2.033.002a tyaktabhogasya me rājan vane vanyena jīvataḥ
2.033.002c kiṃ kāryam anuyātreṇa tyaktasaṅgasya sarvataḥ
2.033.003a yo hi dattvā dvipaśreṣṭhaṃ kakṣyāyāṃ kurute manaḥ
2.033.003c rajjusnehena kiṃ tasya tyajataḥ kuñjarottamam
2.033.004a tathā mama satāṃ śreṣṭha kiṃ dhvajinyā jagatpate
2.033.004c sarvāṇy evānujānāmi cīrāṇy evānayantu me
2.033.005a khanitrapiṭake cobhe mamānayata gacchataḥ
2.033.005c caturdaśa vane vāsaṃ varṣāṇi vasato mama
2.033.006a atha cīrāṇi kaikeyī svayam āhṛtya rāghavam
2.033.006c uvāca paridhatsveti janaughe nirapatrapā
2.033.007a sa cīre puruṣavyāghraḥ kaikeyyāḥ pratigṛhya te
2.033.007c sūkṣmavastram avakṣipya munivastrāṇy avasta ha
2.033.008a lakṣmaṇaś cāpi tatraiva vihāya vasane śubhe
2.033.008c tāpasāc chādane caiva jagrāha pitur agrataḥ
2.033.009a athātmaparidhānārthaṃ sītā kauśeyavāsinī
2.033.009c samīkṣya cīraṃ saṃtrastā pṛṣatī vāgurām iva
2.033.010a sā vyapatrapamāṇeva pratigṛhya ca durmanāḥ
2.033.010c gandharvarājapratimaṃ bhartāram idam abravīt
2.033.010e kathaṃ nu cīraṃ badhnanti munayo vanavāsinaḥ
2.033.011a kṛtvā kaṇṭhe ca sā cīram ekam ādāya pāṇinā
2.033.011c tasthau hy akuṣalā tatra vrīḍitā janakātmaja
2.033.012a tasyās tat kṣipram āgamya rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ
2.033.012c cīraṃ babandha sītāyāḥ kauśeyasyopari svayam
2.033.013a tasyāṃ cīraṃ vasānāyāṃ nāthavatyām anāthavat
2.033.013c pracukrośa janaḥ sarvo dhik tvāṃ daśarathaṃ tv iti
2.033.014a sa niḥśvasyoṣṇam aikṣvākas tāṃ bhāryām idam abravīt
2.033.014c kaikeyi kuśacīreṇa na sītā gantum arhati
2.033.015a nanu paryāptam etat te pāpe rāmavivāsanam
2.033.015c kim ebhiḥ kṛpaṇair bhūyaḥ pātakair api te kṛtaiḥ
2.033.016a evaṃ bruvantaṃ pitaraṃ rāmaḥ saṃprasthito vanam
2.033.016c avākśirasam āsīnam idaṃ vacanam abravīt
2.033.017a iyaṃ dhārmika kausalyā mama mātā yaśasvinī
2.033.017c vṛddhā cākṣudraśīlā ca na ca tvāṃ devagarhite
2.033.018a mayā vihīnāṃ varada prapannāṃ śokasāgaram
2.033.018c adṛṣṭapūrvavyasanāṃ bhūyaḥ saṃmantum arhasi
2.033.019a imāṃ mahendropamajātagarbhiṇīṃ; tathā vidhātuṃ janamīṃ mamārhasi
2.033.019c yathā vanasthe mayi śokakarśitā; na jīvitaṃ nyasya yamakṣayaṃ vrajet
2.034.001a rāmasya tu vacaḥ śrutvā muniveṣadharaṃ ca tam
2.034.001c samīkṣya saha bhāryābhī rājā vigatacetanaḥ
2.034.002a nainaṃ duḥkhena saṃtaptaḥ pratyavaikṣata rāghavam
2.034.002c na cainam abhisaṃprekṣya pratyabhāṣata durmanāḥ
2.034.003a sa muhūrtam ivāsaṃjño duḥkhitaś ca mahīpatiḥ
2.034.003c vilalāpa mahābāhū rāmam evānucintayan
2.034.004a manye khalu mayā pūrvaṃ vivatsā bahavaḥ kṛtāḥ
2.034.004c prāṇino hiṃsitā vāpi tasmād idam upasthitam
2.034.005a na tv evānāgate kāle dehāc cyavati jīvitam
2.034.005c kaikeyyā kliśyamānasya mṛtyur mama na vidyate
2.034.006a yo 'haṃ pāvakasaṃkāśaṃ paśyāmi purataḥ sthitam
2.034.006c vihāya vasane sūkṣme tāpasācchādam ātmajam
2.034.007a ekasyāḥ khalu kaikeyyāḥ kṛte 'yaṃ kliśyate janaḥ
2.034.007c svārthe prayatamānāyāḥ saṃśritya nikṛtiṃ tv imām
2.034.008a evam uktvā tu vacanaṃ bāṣpeṇa pihitekṣṇaha
2.034.008c rāmeti sakṛd evoktvā vyāhartuṃ na śaśāka ha
2.034.009a saṃjñāṃ tu pratilabhyaiva muhūrtāt sa mahīpatiḥ
2.034.009c netrābhyām aśrupūrṇābhyāṃ sumantram idam abravīt
2.034.010a aupavāhyaṃ rathaṃ yuktvā tvam āyāhi hayottamaiḥ
2.034.010c prāpayainaṃ mahābhāgam ito janapadāt param
2.034.011a evaṃ manye guṇavatāṃ guṇānāṃ phalam ucyate
2.034.011c pitrā mātrā ca yat sādhur vīro nirvāsyate vanam
2.034.012a rājño vacanam ājñāya sumantraḥ śīghravikramaḥ
2.034.012c yojayitvāyayau tatra ratham aśvair alaṃkṛtam
2.034.013a taṃ rathaṃ rājaputrāya sūtaḥ kanakabhūṣitam
2.034.013c ācacakṣe 'ñjaliṃ kṛtvā yuktaṃ paramavājibhiḥ
2.034.014a rājā satvaram āhūya vyāpṛtaṃ vittasaṃcaye
2.034.014c uvāca deśakālajño niścitaṃ sarvataḥ śuci
2.034.015a vāsāṃsi ca mahārhāṇi bhūṣaṇāni varāṇi ca
2.034.015c varṣāṇy etāni saṃkhyāya vaidehyāḥ kṣipram ānaya
2.034.016a narendreṇaivam uktas tu gatvā kośagṛhaṃ tataḥ
2.034.016c prāyacchat sarvam āhṛtya sītāyai kṣipram eva tat
2.034.017a sā sujātā sujātāni vaidehī prasthitā vanam
2.034.017c bhūṣayām āsa gātrāṇi tair vicitrair vibhūṣaṇaiḥ
2.034.018a vyarājayata vaidehī veśma tat suvibhūṣitā
2.034.018c udyato 'ṃśumataḥ kāle khaṃ prabheva vivasvataḥ
2.034.019a tāṃ bhujābhyāṃ pariṣvajya śvaśrūr vacanam abravīt
2.034.019c anācarantīṃ kṛpaṇaṃ mūdhny upāghrāya maithilīm
2.034.020a asatyaḥ sarvaloke 'smin satataṃ satkṛtāḥ priyaiḥ
2.034.020c bhartāraṃ nānumanyante vinipātagataṃ striyaḥ
2.034.021a sa tvayā nāvamantavyaḥ putraḥ pravrājito mama
2.034.021c tava daivatam astv eṣa nirdhanaḥ sadhano 'pi vā
2.034.022a vijñāya vacanaṃ sītā tasyā dharmārthasaṃhitam
2.034.022c kṛtāñjalir uvācedaṃ śvaśrūm abhimukhe sthitā
2.034.023a kariṣye sarvam evāham āryā yad anuśāsti mām
2.034.023c abhijñāsmi yathā bhartur vartitavyaṃ śrutaṃ ca me
2.034.024a na mām asajjanenāryā samānayitum arhati
2.034.024c dharmād vicalituṃ nāham alaṃ candrād iva prabhā
2.034.025a nātantrī vādyate vīṇā nācakro vartate rathaḥ
2.034.025c nāpatiḥ sukham edhate yā syād api śatātmajā
2.034.026a mitaṃ dadāti hi pitā mitaṃ mātā mitaṃ sutaḥ
2.034.026c amitasya hi dātāraṃ bhartāraṃ kā na pūjayet
2.034.027a sāham evaṃgatā śreṣṭhā śrutadharmaparāvarā
2.034.027c ārye kim avamanyeyaṃ strīṇāṃ bhartā hi daivatam
2.034.028a sītāyā vacanaṃ śrutvā kausalyā hṛdayaṃgamam
2.034.028c śuddhasattvā mumocāśru sahasā duḥkhaharṣajam
2.034.029a tāṃ prāñjalir abhikramya mātṛmadhye 'tisatkṛtām
2.034.029c rāmaḥ paramadharmajño mātaraṃ vākyam abravīt
2.034.030a amba mā duḥkhitā bhūs tvaṃ paśya tvaṃ pitaraṃ mama
2.034.030c kṣayo hi vanavāsasya kṣipram eva bhaviṣyati
2.034.031a suptāyās te gamiṣyanti navavarṣāṇi pañca ca
2.034.031c sā samagram iha prāptaṃ māṃ drakṣyasi suhṛdvṛtam
2.034.032a etāvad abhinītārtham uktvā sa jananīṃ vacaḥ
2.034.032c trayaḥ śataśatārdhā hi dadarśāvekṣya mātaraḥ
2.034.033a tāś cāpi sa tathaivārtā mātṝr daśarathātmajaḥ
2.034.033c dharmayuktam idaṃ vākyaṃ nijagāda kṛtāñjaliḥ
2.034.034a saṃvāsāt paruṣaṃ kiṃ cid ajñānād vāpi yat kṛtam
2.034.034c tan me samanujānīta sarvāś cāmantrayāmi vaḥ
2.034.035a jajñe 'tha tāsāṃ saṃnādaḥ krauñcīnām iva niḥsvanaḥ
2.034.035c mānavendrasya bhāryāṇām evaṃ vadati rāghave
2.034.036a murajapaṇavameghaghoṣavad; daśarathaveśma babhūva yat purā
2.034.036c vilapita paridevanākulaṃ; vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam
2.035.001a atha rāmaś ca sītā ca lakṣmaṇaś ca kṛtāñjaliḥ
2.035.001c upasaṃgṛhya rājānaṃ cakrur dīnāḥ pradakṣiṇam
2.035.002a taṃ cāpi samanujñāpya dharmajñaḥ sītayā saha
2.035.002c rāghavaḥ śokasaṃmūḍho jananīm abhyavādayat
2.035.003a anvakṣaṃ lakṣmaṇo bhrātuḥ kausalyām abhyavādayat
2.035.003c atha mātuḥ sumitrāyā jagrāha caraṇau punaḥ
2.035.004a taṃ vandamānaṃ rudatī mātā saumitrim abravīt
2.035.004c hitakāmā mahābāhuṃ mūrdhny upāghrāya lakṣmaṇam
2.035.005a sṛṣṭas tvaṃ vanavāsāya svanuraktaḥ suhṛjjane
2.035.005c rāme pramādaṃ mā kārṣīḥ putra bhrātari gacchati
2.035.006a vyasanī vā samṛddho vā gatir eṣa tavānagha
2.035.006c eṣa loke satāṃ dharmo yaj jyeṣṭhavaśago bhavet
2.035.007a idaṃ hi vṛttam ucitaṃ kulasyāsya sanātanam
2.035.007c dānaṃ dīkṣā ca yajñeṣu tanutyāgo mṛdheṣu ca
2.035.008a rāmaṃ daśarathaṃ viddhi māṃ viddhi janakātmajām
2.035.008c ayodhyām aṭavīṃ viddhi gaccha tāta yathāsukham
2.035.009a tataḥ sumantraḥ kākutsthaṃ prāñjalir vākyam abravīt
2.035.009c vinīto vinayajñaś ca mātalir vāsavaṃ yathā
2.035.010a ratham āroha bhadraṃ te rājaputra mahāyaśaḥ
2.035.010c kṣipraṃ tvāṃ prāpayiṣyāmi yatra māṃ rāma vakṣyasi
2.035.011a caturdaśa hi varṣāṇi vastavyāni vane tvayā
2.035.011c tāny upakramitavyāni yāni devyāsi coditaḥ
2.035.012a taṃ rathaṃ sūryasaṃkāśaṃ sītā hṛṣṭena cetasā
2.035.012c āruroha varārohā kṛtvālaṃkāram ātmanaḥ
2.035.013a tathaivāyudhajātāni bhrātṛbhyāṃ kavacāni ca
2.035.013c rathopasthe pratinyasya sacarmakaṭhinaṃ ca tat
2.035.014a sītātṛtīyān ārūḍhān dṛṣṭvā dhṛṣṭam acodayat
2.035.014c sumantraḥ saṃmatān aśvān vāyuvegasamāñ jave
2.035.015a prayāte tu mahāraṇyaṃ cirarātrāya rāghave
2.035.015c babhūva nagare mūrcchā balamūrcchā janasya ca
2.035.016a tat samākulasaṃbhrāntaṃ mattasaṃkupita dvipam
2.035.016c hayaśiñjitanirghoṣaṃ puram āsīn mahāsvanam
2.035.017a tataḥ sabālavṛddhā sā purī paramapīḍitā
2.035.017c rāmam evābhidudrāva gharmārtaḥ salilaṃ yathā
2.035.018a pārśvataḥ pṛṣṭhataś cāpi lambamānās tadunmukhāḥ
2.035.018c bāṣpapūrṇamukhāḥ sarve tam ūcur bhṛśaduḥkhitāḥ
2.035.019a saṃyaccha vājināṃ raśmīn sūta yāhi śanaiḥ śanaiḥ
2.035.019c mukhaṃ drakṣyāmi rāmasya durdarśaṃ no bhaviṣyati
2.035.020a āyasaṃ hṛdayaṃ nūnaṃ rāmamātur asaṃśayam
2.035.020c yad devagarbhapratime vanaṃ yāti na bhidyate
2.035.021a kṛtakṛtyā hi vaidehī chāyevānugatā patim
2.035.021c na jahāti ratā dharme merum arkaprabhā yathā
2.035.022a aho lakṣmaṇa siddhārthaḥ satatāṃ priyavādinam
2.035.022c bhrātaraṃ devasaṃkāśaṃ yas tvaṃ paricariṣyasi
2.035.023a mahaty eṣā hi te siddhir eṣa cābhyudayo mahān
2.035.023c eṣa svargasya mārgaś ca yad enam anugacchasi
2.035.023e evaṃ vadantas te soḍhuṃ na śekur bāṣpam āgatam
2.035.024a atha rājā vṛtaḥ strībhir dīnābhir dīnacetanaḥ
2.035.024c nirjagāma priyaṃ putraṃ drakṣyāmīti bruvan gṛhāt
2.035.025a śuśruve cāgrataḥ strīṇāṃ rudantīnāṃ mahāsvanaḥ
2.035.025c yathā nādaḥ kareṇūnāṃ baddhe mahati kuñjare
2.035.026a pitā ca rājā kākutsthaḥ śrīmān sannas tadā babhau
2.035.026c paripūrṇaḥ śaśī kāle graheṇopapluto yathā
2.035.027a tato halahalāśabdo jajñe rāmasya pṛṣṭhataḥ
2.035.027c narāṇāṃ prekṣya rājānaṃ sīdantaṃ bhṛśaduḥkhitam
2.035.028a hā rāmeti janāḥ ke cid rāmamāteti cāpare
2.035.028c antaḥpuraṃ samṛddhaṃ ca krośantaṃ paryadevayan
2.035.029a anvīkṣamāṇo rāmas tu viṣaṇṇaṃ bhrāntacetasaṃ
2.035.029c rājānaṃ mātaraṃ caiva dadarśānugatau pathi
2.035.029e dharmapāśena saṃkṣiptaḥ prakāśaṃ nābhyudaikṣata
2.035.030a padātinau ca yānārhāv aduḥkhārhau sukhocitau
2.035.030c dṛṣṭvā saṃcodayām āsa śīghraṃ yāhīti sārathim
2.035.031a na hi tat puruṣavyāghro duḥkhadaṃ darśanaṃ pituḥ
2.035.031c mātuś ca sahituṃ śaktas totrārdita iva dvipaḥ
2.035.032a tathā rudantīṃ kausalyāṃ rathaṃ tam anudhāvatīm
2.035.032c krośantīṃ rāma rāmeti hā sīte lakṣmaṇeti ca
2.035.032e asakṛt praikṣata tadā nṛtyantīm iva mātaram
2.035.033a tiṣṭheti rājā cukroṣa yāhi yāhīti rāghavaḥ
2.035.033c sumantrasya babhūvātmā cakrayor iva cāntarā
2.035.034a nāśrauṣam iti rājānam upālabdho 'pi vakṣyasi
2.035.034c ciraṃ duḥkhasya pāpiṣṭham iti rāmas tam abravīt
2.035.035a rāmasya sa vacaḥ kurvann anujñāpya ca taṃ janam
2.035.035c vrajato 'pi hayāñ śīghraṃ codayām āsa sārathiḥ
2.035.036a nyavartata jano rājño rāmaṃ kṛtvā pradakṣiṇam
2.035.036c manasāpy aśruvegaiś ca na nyavartata mānuṣam
2.035.037a yam icchet punar āyāntaṃ nainaṃ dūram anuvrajet
2.035.037c ity amātyā mahārājam ūcur daśarathaṃ vacaḥ
2.035.038a teṣāṃ vacaḥ sarvaguṇopapannaṃ; prasvinnagātraḥ praviṣaṇṇarūpaḥ
2.035.038c niśamya rājā kṛpaṇaḥ sabhāryo; vyavasthitas taṃ sutam īkṣamāṇaḥ
2.036.001a tasmiṃs tu puruṣavyāghre niṣkrāmati kṛtāñjalau
2.036.001c ārtaśabdo hi saṃjajñe strīṇām antaḥpure mahān
2.036.002a anāthasya janasyāsya durbalasya tapasvinaḥ
2.036.002c yo gatiṃ śaraṇaṃ cāsīt sa nāthaḥ kva nu gacchati
2.036.003a na krudhyaty abhiśasto 'pi krodhanīyāni varjayan
2.036.003c kruddhān prasādayan sarvān samaduḥkhaḥ kva gacchati
2.036.004a kausalyāyāṃ mahātejā yathā mātari vartate
2.036.004c tathā yo vartate 'smāsu mahātmā kva nu gacchati
2.036.005a kaikeyyā kliśyamānena rājñā saṃcodito vanam
2.036.005c paritrātā janasyāsya jagataḥ kva nu gacchati
2.036.006a aho niścetano rājā jīvalokasya saṃpriyam
2.036.006c dharmyaṃ satyavrataṃ rāmaṃ vanavāso pravatsyati
2.036.007a iti sarvā mahiṣyas tā vivatsā iva dhenavaḥ
2.036.007c ruruduś caiva duḥkhārtāḥ sasvaraṃ ca vicukruśuḥ
2.036.008a sa tam antaḥpure ghoram ārtaśabdaṃ mahīpatiḥ
2.036.008c putraśokābhisaṃtaptaḥ śrutvā cāsīt suduḥkhitaḥ
2.036.009a nāgnihotrāṇy ahūyanta sūryaś cāntaradhīyata
2.036.009c vyasṛjan kavalān nāgā gāvo vatsān na pāyayan
2.036.010a triśaṅkur lohitāṅgaś ca bṛhaspatibudhāv api
2.036.010c dāruṇāḥ somam abhyetya grahāḥ sarve vyavasthitāḥ
2.036.011a nakṣatrāṇi gatārcīṃṣi grahāś ca gatatejasaḥ
2.036.011c viśākhāś ca sadhūmāś ca nabhasi pracakāśire
2.036.012a akasmān nāgaraḥ sarvo jano dainyam upāgamat
2.036.012c āhāre vā vihāre vā na kaś cid akaron manaḥ
2.036.013a bāṣpaparyākulamukho rājamārgagato janaḥ
2.036.013c na hṛṣṭo lakṣyate kaś cit sarvaḥ śokaparāyaṇaḥ
2.036.014a na vāti pavanaḥ śīto na śaśī saumyadarśanaḥ
2.036.014c na sūryas tapate lokaṃ sarvaṃ paryākulaṃ jagat
2.036.015a anarthinaḥ sutāḥ strīṇāṃ bhartāro bhrātaras tathā
2.036.015c sarve sarvaṃ parityajya rāmam evānvacintayan
2.036.016a ye tu rāmasya suhṛdaḥ sarve te mūḍhacetasaḥ
2.036.016c śokabhāreṇa cākrāntāḥ śayanaṃ na juhus tadā
2.036.017a tatas tv ayodhyā rahitā mahātmanā; puraṃdareṇeva mahī saparvatā
2.036.017c cacāla ghoraṃ bhayabhārapīḍitā; sanāgayodhāśvagaṇā nanāda ca
2.037.001a yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata
2.037.001c naivekṣvākuvaras tāvat saṃjahārātmacakṣuṣī
2.037.002a yāvad rājā priyaṃ putraṃ paśyaty atyantadhārmikam
2.037.002c tāvad vyavardhatevāsya dharaṇyāṃ putradarśane
2.037.003a na paśyati rajo 'py asya yadā rāmasya bhūmipaḥ
2.037.003c tadārtaś ca viṣaṇṇaś ca papāta dharaṇītale
2.037.004a tasya dakṣiṇam anvagāt kausalyā bāhum aṅganā
2.037.004c vāmaṃ cāsyānvagāt pārśvaṃ kaikeyī bharatapriyā
2.037.005a tāṃ nayena ca saṃpanno dharmeṇa nivayena ca
2.037.005c uvāca rājā kaikeyīṃ samīkṣya vyathitendriyaḥ
2.037.006a kaikeyi mā mamāṅgāni sprākṣīs tvaṃ duṣṭacāriṇī
2.037.006c na hi tvāṃ draṣṭum icchāmi na bhāryā na ca bāndhavī
2.037.007a ye ca tvām upajīvanti nāhaṃ teṣāṃ na te mama
2.037.007c kevalārthaparāṃ hi tvāṃ tyaktadharmāṃ tyajāmy aham
2.037.008a agṛhṇāṃ yac ca te pāṇim agniṃ paryaṇayaṃ ca yat
2.037.008c anujānāmi tat sarvam asmiṃl loke paratra ca
2.037.009a bharataś cet pratītaḥ syād rājyaṃ prāpyedam avyayam
2.037.009c yan me sa dadyāt pitrarthaṃ mā mā tad dattam āgamat
2.037.010a atha reṇusamudhvastaṃ tam utthāpya narādhipam
2.037.010c nyavartata tadā devī kausalyā śokakarśitā
2.037.011a hatveva brāhmaṇaṃ kāmāt spṛṣṭvāgnim iva pāṇinā
2.037.011c anvatapyata dharmātmā putraṃ saṃcintya tāpasaṃ
2.037.012a nivṛtyaiva nivṛtyaiva sīdato rathavartmasu
2.037.012c rājño nātibabhau rūpaṃ grastasyāṃśumato yathā
2.037.013a vilalāpa ca duḥkhārtaḥ priyaṃ putram anusmaran
2.037.013c nagarāntam anuprāptaṃ buddhvā putram athābravīt
2.037.014a vāhanānāṃ ca mukhyānāṃ vahatāṃ taṃ mamātmajam
2.037.014c padāni pathi dṛśyante sa mahātmā na dṛśyate
2.037.015a sa nūnaṃ kva cid evādya vṛkṣamūlam upāśritaḥ
2.037.015c kāṣṭhaṃ vā yadi vāśmānam upadhāya śayiṣyate
2.037.016a utthāsyati ca medinyāḥ kṛpaṇaḥ pāṃśuguṇṭhitaḥ
2.037.016c viniḥśvasan prasravaṇāt kareṇūnām ivarṣabhaḥ
2.037.017a drakṣyanti nūnaṃ puruṣā dīrghabāhuṃ vanecarāḥ
2.037.017c rāmam utthāya gacchantaṃ lokanātham anāthavat
2.037.018a sakāmā bhava kaikeyi vidhavā rājyam āvasa
2.037.018c na hi taṃ puruṣavyāghraṃ vinā jīvitum utsahe
2.037.019a ity evaṃ vilapan rājā janaughenābhisaṃvṛtaḥ
2.037.019c apasnāta ivāriṣṭaṃ praviveśa purottamam
2.037.020a śūnyacatvaraveśmāntāṃ saṃvṛtāpaṇadevatām
2.037.020c klāntadurbaladuḥkhārtāṃ nātyākīrṇamahāpathām
2.037.021a tām avekṣya purīṃ sarvāṃ rāmam evānucintayan
2.037.021c vilapan prāviśad rājā gṛhaṃ sūrya ivāmbudam
2.037.022a mahāhradam ivākṣobhyaṃ suparṇena hṛtoragam
2.037.022c rāmeṇa rahitaṃ veśma vaidehyā lakṣmaṇena ca
2.037.023a kausalyāyā gṛhaṃ śīghraṃ rāma mātur nayantu mām
2.037.023c iti bruvantaṃ rājānam anayan dvāradarśitaḥ
2.037.024a tatas tatra praviṣṭasya kausalyāyā niveśanam
2.037.024c adhiruhyāpi śayanaṃ babhūva lulitaṃ manaḥ
2.037.025a tac ca dṛṣṭvā mahārājo bhujam udyamya vīryavān
2.037.025c uccaiḥ svareṇa cukrośa hā rāghava jahāsi mām
2.037.026a sukhitā bata taṃ kālaṃ jīviṣyanti narottamāḥ
2.037.026c pariṣvajanto ye rāmaṃ drakṣyanti punar āgatam
2.037.027a na tvāṃ paśyāmi kausalye sādhu māṃ pāṇinā spṛśa
2.037.027c rāmaṃ me 'nugatā dṛṣṭir adyāpi na nivartate
2.037.028a taṃ rāmam evānuvicintayantaṃ; samīkṣya devī śayane narendram
2.037.028c upopaviśyādhikam ārtarūpā; viniḥśvasantī vilalāpa kṛcchraṃ
2.038.001a tataḥ samīkṣya śayane sannaṃ śokena pārthivam
2.038.001c kausalyā putraśokārtā tam uvāca mahīpatim
2.038.002a rāghavo naraśārdūla viṣam uptvā dvijihvavat
2.038.002c vicariṣyati kaikeyī nirmukteva hi pannagī
2.038.003a vivāsya rāmaṃ subhagā labdhakāmā samāhitā
2.038.003c trāsayiṣyati māṃ bhūyo duṣṭāhir iva veśmani
2.038.004a atha sma nagare rāmaś caran bhaikṣaṃ gṛhe vaset
2.038.004c kāmakāro varaṃ dātum api dāsaṃ mamātmajam
2.038.005a pātayitvā tu kaikeyyā rāmaṃ sthānād yatheṣṭataḥ
2.038.005c pradiṣṭo rakṣasāṃ bhāgaḥ parvaṇīvāhitāgninā
2.038.006a gajarājagatir vīro mahābāhur dhanurdharaḥ
2.038.006c vanam āviśate nūnaṃ sabhāryaḥ sahalakṣmaṇaḥ
2.038.007a vane tv adṛṣṭaduḥkhānāṃ kaikeyyānumate tvayā
2.038.007c tyaktānāṃ vanavāsāya kā nv avasthā bhaviṣyati
2.038.008a te ratnahīnās taruṇāḥ phalakāle vivāsitāḥ
2.038.008c kathaṃ vatsyanti kṛpaṇāḥ phalamūlaiḥ kṛtāśanāḥ
2.038.009a apīdānīṃ sa kālaḥ syān mama śokakṣayaḥ śivaḥ
2.038.009c sabhāryaṃ yat saha bhrātrā paśyeyam iha rāghavam
2.038.010a śrutvaivopasthitau vīrau kadāyodhyā bhaviṣyati
2.038.010c yaśasvinī hṛṣṭajanā sūcchritadhvajamālinī
2.038.011a kadā prekṣya naravyāghrāv araṇyāt punarāgatau
2.038.011c nandiṣyati purī hṛṣṭā samudra iva parvaṇi
2.038.012a kadāyodhyāṃ mahābāhuḥ purīṃ vīraḥ pravekṣyati
2.038.012c puraskṛtya rathe sītāṃ vṛṣabho govadhūm iva
2.038.013a kadā prāṇisahasrāṇi rājamārge mamātmajau
2.038.013c lājair avakariṣyanti praviśantāv ariṃdamau
2.038.014a kadā sumanasaḥ kanyā dvijātīnāṃ phalāni ca
2.038.014c pradiśantyaḥ purīṃ hṛṣṭāḥ kariṣyanti pradakṣiṇam
2.038.015a kadā pariṇato buddhyā vayasā cāmaraprabhaḥ
2.038.015c abhyupaiṣyati dharmajñas trivarṣa iva māṃ lalan
2.038.016a niḥsaṃśayaṃ mayā manye purā vīra kadaryayā
2.038.016c pātu kāmeṣu vatseṣu mātṝṇāṃ śātitāḥ stanāḥ
2.038.017a sāhaṃ gaur iva siṃhena vivatsā vatsalā kṛtā
2.038.017c kaikeyyā puruṣavyāghra bālavatseva gaur balāt
2.038.018a na hi tāvad guṇair juṣṭaṃ sarvaśāstraviśāradam
2.038.018c ekaputrā vinā putram ahaṃ jīvitum utsahe
2.038.019a na hi me jīvite kiṃ cit sāmartham iha kalpyate
2.038.019c apaśyantyāḥ priyaṃ putraṃ mahābāhuṃ mahābalam
2.038.020a ayaṃ hi māṃ dīpayate samutthitas; tanūjaśokaprabhavo hutāśanaḥ
2.038.020c mahīm imāṃ raśmibhir uttamaprabho; yathā nidāghe bhagavān divākaraḥ
2.039.001a vilapantīṃ tathā tāṃ tu kausalyāṃ pramadottamām
2.039.001c idaṃ dharme sthitā dharmyaṃ sumitrā vākyam abravīt
2.039.002a tavārye sadguṇair yuktaḥ putraḥ sa puruṣottamaḥ
2.039.002c kiṃ te vilapitenaivaṃ kṛpaṇaṃ ruditena vā
2.039.003a yas tavārye gataḥ putras tyaktvā rājyaṃ mahābalaḥ
2.039.003c sādhu kurvan mahātmānaṃ pitaraṃ satyavādinām
2.039.004a śiṣṭair ācarite samyak śaśvat pretya phalodaye
2.039.004c rāmo dharme sthitaḥ śreṣṭho na sa śocyaḥ kadā cana
2.039.005a vartate cottamāṃ vṛttiṃ lakṣmaṇo 'smin sadānaghaḥ
2.039.005c dayāvān sarvabhūteṣu lābhas tasya mahātmanaḥ
2.039.006a araṇyavāse yad duḥkhaṃ jānatī vai sukhocitā
2.039.006c anugacchati vaidehī dharmātmānaṃ tavātmajam
2.039.007a kīrtibhūtāṃ patākāṃ yo loke bhrāmayati prabhuḥ
2.039.007c damasatyavrataparaḥ kiṃ na prāptas tavātmajaḥ
2.039.008a vyaktaṃ rāmasya vijñāya śaucaṃ māhātmyam uttamam
2.039.008c na gātram aṃśubhiḥ sūryaḥ saṃtāpayitum arhati
2.039.009a śivaḥ sarveṣu kāleṣu kānanebhyo viniḥsṛtaḥ
2.039.009c rāghavaṃ yuktaśītoṣṇaḥ seviṣyati sukho 'nilaḥ
2.039.010a śayānam anaghaṃ rātrau pitevābhipariṣvajan
2.039.010c raśmibhiḥ saṃspṛśañ śītaiś candramā hlādayiṣyati
2.039.011a dadau cāstrāṇi divyāni yasmai brahmā mahaujase
2.039.011c dānavendraṃ hataṃ dṛṣṭvā timidhvajasutaṃ raṇe
2.039.012a pṛthivyā saha vaidehyā śriyā ca puruṣarṣabhaḥ
2.039.012c kṣipraṃ tisṛbhir etābhiḥ saha rāmo 'bhiṣekṣyate
2.039.013a duḥkhajaṃ visṛjanty asraṃ niṣkrāmantam udīkṣya yam
2.039.013c samutsrakṣyasi netrābhyāṃ kṣipram ānandajaṃ payaḥ
2.039.014a abhivādayamānaṃ taṃ dṛṣṭvā sasuhṛdaṃ sutam
2.039.014c mudāśru mokṣyase kṣipraṃ meghalekeva vārṣikī
2.039.015a putras te varadaḥ kṣipram ayodhyāṃ punar āgataḥ
2.039.015c karābhyāṃ mṛdupīnābhyāṃ caraṇau pīḍayiṣyati
2.039.016a niśamya tal lakṣmaṇamātṛvākyaṃ; rāmasya mātur naradevapatnyāḥ
2.039.016c sadyaḥ śarīre vinanāśa śokaḥ; śaradgato megha ivālpatoyaḥ
2.040.001a anuraktā mahātmānaṃ rāmaṃ satyaparakramam
2.040.001c anujagmuḥ prayāntaṃ taṃ vanavāsāya mānavāḥ
2.040.002a nivartite 'pi ca balāt suhṛdvarge ca rājini
2.040.002c naiva te saṃnyavartanta rāmasyānugatā ratham
2.040.003a ayodhyānilayānāṃ hi puruṣāṇāṃ mahāyaśāḥ
2.040.003c babhūva guṇasaṃpannaḥ pūrṇacandra iva priyaḥ
2.040.004a sa yācyamānaḥ kākutsthaḥ svābhiḥ prakṛtibhis tadā
2.040.004c kurvāṇaḥ pitaraṃ satyaṃ vanam evānvapadyata
2.040.005a avekṣamāṇaḥ sasnehaṃ cakṣuṣā prapibann iva
2.040.005c uvāca rāmaḥ snehena tāḥ prajāḥ svāḥ prajā iva
2.040.006a yā prītir bahumānaś ca mayy ayodhyānivāsinām
2.040.006c matpriyārthaṃ viśeṣeṇa bharate sā niveśyatām
2.040.007a sa hi kalyāṇa cāritraḥ kaikeyyānandavardhanaḥ
2.040.007c kariṣyati yathāvad vaḥ priyāṇi ca hitāni ca
2.040.008a jñānavṛddho vayobālo mṛdur vīryaguṇānvitaḥ
2.040.008c anurūpaḥ sa vo bhartā bhaviṣyati bhayāpahaḥ
2.040.009a sa hi rājaguṇair yukto yuvarājaḥ samīkṣitaḥ
2.040.009c api cāpi mayā śiṣṭaiḥ kāryaṃ vo bhartṛśāsanam
2.040.010a na ca tapyed yathā cāsau vanavāsaṃ gate mayi
2.040.010c mahārājas tathā kāryo mama priyacikīrṣayā
2.040.011a yathā yathā dāśarathir dharmam evāsthito 'bhavat
2.040.011c tathā tathā prakṛtayo rāmaṃ patim akāmayan
2.040.012a bāṣpeṇa pihitaṃ dīnaṃ rāmaḥ saumitriṇā saha
2.040.012c cakarṣeva guṇair baddhvā janaṃ punar ivāsanam
2.040.013a te dvijās trividhaṃ vṛddhā jñānena vayasaujasā
2.040.013c vayaḥprakampaśiraso dūrād ūcur idaṃ vacaḥ
2.040.014a vahanto javanā rāmaṃ bho bho jātyās turaṃgamāḥ
2.040.014c nivartadhvaṃ na gantavyaṃ hitā bhavata bhartari
2.040.014e upavāhyas tu vo bhartā nāpavāhyaḥ purād vanam
2.040.015a evam ārtapralāpāṃs tān vṛddhān pralapato dvijān
2.040.015c avekṣya sahasā rāmo rathād avatatāra ha
2.040.016a padbhyām eva jagāmātha sasītaḥ sahalakṣmaṇaḥ
2.040.016c saṃnikṛṣṭapadanyāso rāmo vanaparāyaṇaḥ
2.040.017a dvijātīṃs tu padātīṃs tān rāmaś cāritravatsalaḥ
2.040.017c na śaśāka ghṛṇācakṣuḥ parimoktuṃ rathena saḥ
2.040.018a gacchantam eva taṃ dṛṣṭvā rāmaṃ saṃbhrāntamānasāḥ
2.040.018c ūcuḥ paramasaṃtaptā rāmaṃ vākyam idaṃ dvijāḥ
2.040.019a brāhmaṇyaṃ kṛtsnam etat tvāṃ brahmaṇyam anugacchati
2.040.019c dvijaskandhādhirūḍhās tvām agnayo 'py anuyānty amī
2.040.020a vājapeyasamutthāni chatrāṇy etāni paśya naḥ
2.040.020c pṛṣṭhato 'nuprayātāni haṃsān iva jalātyaye
2.040.021a anavāptātapatrasya raśmisaṃtāpitasya te
2.040.021c ebhiś chāyāṃ kariṣyāmaḥ svaiś chatrair vājapeyikaiḥ
2.040.022a yā hi naḥ satataṃ buddhir vedamantrānusāriṇī
2.040.022c tvatkṛte sā kṛtā vatsa vanavāsānusāriṇī
2.040.023a hṛdayeṣv avatiṣṭhante vedā ye naḥ paraṃ dhanam
2.040.023c vatsyanty api gṛheṣv eva dārāś cāritrarakṣitāḥ
2.040.024a na punar niścayaḥ kāryas tvadgatau sukṛtā matiḥ
2.040.024c tvayi dharmavyapekṣe tu kiṃ syād dharmam avekṣitum
2.040.025a yācito no nivartasva haṃsaśuklaśiroruhaiḥ
2.040.025c śirobhir nibhṛtācāra mahīpatanapāṃśulaiḥ
2.040.026a bahūnāṃ vitatā yajñā dvijānāṃ ya ihāgatāḥ
2.040.026c teṣāṃ samāptir āyattā tava vatsa nivartane
2.040.027a bhaktimanti hi bhūtāni jaṃgamājaṃgamāni ca
2.040.027c yācamāneṣu teṣu tvaṃ bhaktiṃ bhakteṣu darśaya
2.040.028a anugaṃtum aśaktās tvāṃ mūlair uddhṛtavegibhiḥ
2.040.028c unnatā vāyuvegena vikrośantīva pādapāḥ
2.040.029a niśceṣṭāhārasaṃcārā vṛkṣaikasthānaviṣṭhitāḥ
2.040.029c pakṣiṇo 'pi prayācante sarvabhūtānukampinam
2.040.030a evaṃ vikrośatāṃ teṣāṃ dvijātīnāṃ nivartane
2.040.030c dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam
2.041.001a tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ
2.041.001c sītām udvīkṣya saumitrim idaṃ vacanam abravīt
2.041.002a iyam adya niśā pūrvā saumitre prasthitā vanam
2.041.002c vanavāsasya bhadraṃ te sa notkaṇṭhitum arhasi
2.041.003a paśya śūnyāny araṇyāni rudantīva samantataḥ
2.041.003c yathānilayam āyadbhir nilīnāni mṛgadvijaiḥ
2.041.004a adyāyodhyā tu nagarī rājadhānī pitur mama
2.041.004c sastrīpuṃsā gatān asmāñ śociṣyati na saṃśayaḥ
2.041.005a bharataḥ khalu dharmātmā pitaraṃ mātaraṃ ca me
2.041.005c dharmārthakāmasahitair vākyair āśvāsayiṣyati
2.041.006a bharatasyānṛśaṃsatvaṃ saṃcintyāhaṃ punaḥ punaḥ
2.041.006c nānuśocāmi pitaraṃ mātaraṃ cāpi lakṣmaṇa
2.041.007a tvayā kāryaṃ naravyāghra mām anuvrajatā kṛtam
2.041.007c anveṣṭavyā hi vaidehyā rakṣaṇārthe sahāyatā
2.041.008a adbhir eva tu saumitre vatsyāmy adya niśām imām
2.041.008c etad dhi rocate mahyaṃ vanye 'pi vividhe sati
2.041.009a evam uktvā tu saumitraṃ sumantram api rāghavaḥ
2.041.009c apramattas tvam aśveṣu bhava saumyety uvāca ha
2.041.010a so 'śvān sumantraḥ saṃyamya sūrye 'staṃ samupāgate
2.041.010c prabhūtayavasān kṛtvā babhūva pratyanantaraḥ
2.041.011a upāsyatu śivāṃ saṃdhyāṃ dṛṣṭvā rātrim upasthitām
2.041.011c rāmasya śayanaṃ cakre sūtaḥ saumitriṇā saha
2.041.012a tāṃ śayyāṃ tamasātīre vīkṣya vṛkṣadalaiḥ kṛtām
2.041.012c rāmaḥ saumitriṇāṃ sārdhaṃ sabhāryaḥ saṃviveśa ha
2.041.013a sabhāryaṃ saṃprasuptaṃ taṃ bhrātaraṃ vīkṣya lakṣmaṇaḥ
2.041.013c kathayām āsa sūtāya rāmasya vividhān guṇān
2.041.014a jāgrato hy eva tāṃ rātriṃ saumitrer udito raviḥ
2.041.014c sūtasya tamasātīre rāmasya bruvato guṇān
2.041.015a gokulākulatīrāyās tamasāyā vidūrataḥ
2.041.015c avasat tatra tāṃ rātriṃ rāmaḥ prakṛtibhiḥ saha
2.041.016a utthāya tu mahātejāḥ prakṛtīs tā niśāmya ca
2.041.016c abravīd bhrātaraṃ rāmo lakṣmaṇaṃ puṇyalakṣaṇam
2.041.017a asmadvyapekṣān saumitre nirapekṣān gṛheṣv api
2.041.017c vṛkṣamūleṣu saṃsuptān paśya lakṣmaṇa sāmpratam
2.041.018a yathaite niyamaṃ paurāḥ kurvanty asmannivartane
2.041.018c api prāṇān asiṣyanti na tu tyakṣyanti niścayam
2.041.019a yāvad eva tu saṃsuptās tāvad eva vayaṃ laghu
2.041.019c ratham āruhya gacchāmaḥ panthānam akutobhayam
2.041.020a ato bhūyo 'pi nedānīm ikṣvākupuravāsinaḥ
2.041.020c svapeyur anuraktā māṃ vṛkṣamūlāni saṃśritāḥ
2.041.021a paurā hy ātmakṛtād duḥkhād vipramocyā nṛpātmajaiḥ
2.041.021c na tu khalv ātmanā yojyā duḥkhena puravāsinaḥ
2.041.022a abravīl lakṣmaṇo rāmaṃ sākṣād dharmam iva sthitam
2.041.022c rocate me mahāprājña kṣipram āruhyatām iti
2.041.023a sūtas tataḥ saṃtvaritaḥ syandanaṃ tair hayottamaiḥ
2.041.023c yojayitvātha rāmāya prāñjaliḥ pratyavedayat
2.041.024a mohanārthaṃ tu paurāṇāṃ sūtaṃ rāmo 'bravīd vacaḥ
2.041.024c udaṅmukhaḥ prayāhi tvaṃ ratham āsthāya sārathe
2.041.025a muhūrtaṃ tvaritaṃ gatvā nirgataya rathaṃ punaḥ
2.041.025c yathā na vidyuḥ paurā māṃ tathā kuru samāhitaḥ
2.041.026a rāmasya vacanaṃ śrutvā tathā cakre sa sārathiḥ
2.041.026c pratyāgamya ca rāmasya syandanaṃ pratyavedayat
2.041.027a taṃ syandanam adhiṣṭhāya rāghavaḥ saparicchadaḥ
2.041.027c śīghragām ākulāvartāṃ tamasām ataran nadīm
2.041.028a sa saṃtīrya mahābāhuḥ śrīmāñ śivam akaṇṭakam
2.041.028c prāpadyata mahāmārgam abhayaṃ bhayadarśinām
2.041.029a prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ paurās te rāghavo vinā
2.041.029c śokopahataniśceṣṭā babhūvur hatacetasaḥ
2.041.030a śokajāśruparidyūnā vīkṣamāṇās tatas tataḥ
2.041.030c ālokam api rāmasya na paśyanti sma duḥkhitāḥ
2.041.031a tato mārgānusāreṇa gatvā kiṃ cit kṣaṇaṃ punaḥ
2.041.031c mārganāśād viṣādena mahatā samabhiplutaḥ
2.041.032a rathasya mārganāśena nyavartanta manasvinaḥ
2.041.032c kim idaṃ kiṃ kariṣyāmo daivenopahatā iti
2.041.033a tato yathāgatenaiva mārgeṇa klāntacetasaḥ
2.041.033c ayodhyām agaman sarve purīṃ vyathitasajjanām
2.042.001a anugamya nivṛttānāṃ rāmaṃ nagaravāsinām
2.042.001c udgatānīva sattvāni babhūvur amanasvinām
2.042.002a svaṃ svaṃ nilayam āgamya putradāraiḥ samāvṛtāḥ
2.042.002c aśrūṇi mumucuḥ sarve bāṣpeṇa pihitānanāḥ
2.042.003a na cāhṛṣyan na cāmodan vaṇijo na prasārayan
2.042.003c na cāśobhanta paṇyāni nāpacan gṛhamedhinaḥ
2.042.004a naṣṭaṃ dṛṣṭvā nābhyanandan vipulaṃ vā dhanāgamam
2.042.004c putraṃ prathamajaṃ labdhvā jananī nābhyanandata
2.042.005a gṛhe gṛhe rudantyaś ca bhartāraṃ gṛham āgatam
2.042.005c vyagarhayanto duḥkhārtā vāgbhis totrair iva dvipān
2.042.006a kiṃ nu teṣāṃ gṛhaiḥ kāryaṃ kiṃ dāraiḥ kiṃ dhanena vā
2.042.006c putrair vā kiṃ sukhair vāpi ye na paśyanti rāghavam
2.042.007a ekaḥ satpuruṣo loke lakṣmaṇaḥ saha sītayā
2.042.007c yo 'nugacchati kākutsthaṃ rāmaṃ paricaran vane
2.042.008a āpagāḥ kṛtapuṇyās tāḥ padminyaś ca sarāṃsi ca
2.042.008c yeṣu snāsyati kākutstho vigāhya salilaṃ śuci
2.042.009a śobhayiṣyanti kākutstham aṭavyo ramyakānanāḥ
2.042.009c āpagāś ca mahānūpāḥ sānumantaś ca parvatāḥ
2.042.010a kānanaṃ vāpi śailaṃ vā yaṃ rāmo 'bhigamiṣyati
2.042.010c priyātithim iva prāptaṃ nainaṃ śakṣyanty anarcitum
2.042.011a vicitrakusumāpīḍā bahumañjaridhāriṇaḥ
2.042.011c akāle cāpi mukhyāni puṣpāṇi ca phalāni ca
2.042.011e darśayiṣyanty anukrośād girayo rāmam āgatam
2.042.012a vidarśayanto vividhān bhūyaś citrāṃś ca nirjharān
2.042.012c pādapāḥ parvatāgreṣu ramayiṣyanti rāghavam
2.042.013a yatra rāmo bhayaṃ nātra nāsti tatra parābhavaḥ
2.042.013c sa hi śūro mahābāhuḥ putro daśarathasya ca
2.042.014a purā bhavati no dūrād anugacchāma rāghavam
2.042.014c pādacchāyā sukhā bhartus tādṛśasya mahātmanaḥ
2.042.014e sa hi nātho janasyāsya sa gatiḥ sa parāyaṇam
2.042.015a vayaṃ paricariṣyāmaḥ sītāṃ yūyaṃ tu rāghavam
2.042.015c iti paurastriyo bhartṝn duḥkhārtās tat tad abruvan
2.042.016a yuṣmākaṃ rāghavo 'raṇye yogakṣemaṃ vidhāsyati
2.042.016c sītā nārījanasyāsya yogakṣemaṃ kariṣyati
2.042.017a ko nv anenāpratītena sotkaṇṭhitajanena ca
2.042.017c saṃprīyetāmanojñena vāsena hṛtacetasā
2.042.018a kaikeyyā yadi ced rājyaṃ syād adharmyam anāthavat
2.042.018c na hi no jīvitenārthaḥ kutaḥ putraiḥ kuto dhanaiḥ
2.042.019a yayā putraś ca bhartā ca tyaktāv aiśvaryakāraṇāt
2.042.019c kaṃ sā parihared anyaṃ kaikeyī kulapāṃsanī
2.042.020a kaikeyyā na vayaṃ rājye bhṛtakā nivasemahi
2.042.020c jīvantyā jātu jīvantyaḥ putrair api śapāmahe
2.042.021a yā putraṃ pārthivendrasya pravāsayati nirghṛṇā
2.042.021c kas tāṃ prāpya sukhaṃ jīved adharmyāṃ duṣṭacāriṇīm
2.042.022a na hi pravrajite rāme jīviṣyati mahīpatiḥ
2.042.022c mṛte daśarathe vyaktaṃ vilopas tadanantaram
2.042.023a te viṣaṃ pibatāloḍya kṣīṇapuṇyāḥ sudurgatāḥ
2.042.023c rāghavaṃ vānugacchadhvam aśrutiṃ vāpi gacchata
2.042.024a mithyā pravrājito rāmaḥ sabhāryaḥ sahalakṣmaṇaḥ
2.042.024c bharate saṃniṣṛṣṭāḥ smaḥ saunike paśavo yathā
2.042.025a tās tathā vilapantyas tu nagare nāgarastriyaḥ
2.042.025c cukruśur bhṛśasaṃtaptā mṛtyor iva bhayāgame
2.042.026a tathā striyo rāmanimittam āturā; yathā sute bhrātari vā vivāsite
2.042.026c vilapya dīnā rurudur vicetasaḥ; sutair hi tāsām adhiko hi so 'bhavat
2.043.001a rāmo 'pi rātriśeṣeṇa tenaiva mahad antaram
2.043.001c jagāma puruṣavyāghraḥ pitur ājñām anusmaran
2.043.002a tathaiva gacchatas tasya vyapāyād rajanī śivā
2.043.002c upāsya sa śivāṃ saṃdhyāṃ viṣayāntaṃ vyagāhata
2.043.003a grāmān vikṛṣṭasīmāṃs tān puṣpitāni vanāni ca
2.043.003c paśyann atiyayau śīghraṃ śarair iva hayottamaiḥ
2.043.004a śṛṇvan vāco manuṣyāṇāṃ grāmasaṃvāsavāsinām
2.043.004c rājānaṃ dhig daśarathaṃ kāmasya vaśam āgatam
2.043.005a hā nṛśaṃsādya kaikeyī pāpā pāpānubandhinī
2.043.005c tīkṣṇā saṃbhinnamaryādā tīkṣṇe karmaṇi vartate
2.043.006a yā putram īdṛśaṃ rājñaḥ pravāsayati dhārmikam
2.043.006c vana vāse mahāprājñaṃ sānukrośam atandritam
2.043.007a etā vāco manuṣyāṇāṃ grāmasaṃvāsavāsinām
2.043.007c śṛṇvann atiyayau vīraḥ kosalān kosaleśvaraḥ
2.043.008a tato vedaśrutiṃ nāma śivavārivahāṃ nadīm
2.043.008c uttīryābhimukhaḥ prāyād agastyādhyuṣitāṃ diśam
2.043.009a gatvā tu suciraṃ kālaṃ tataḥ śītajalāṃ nadīm
2.043.009c gomatīṃ goyutānūpām atarat sāgaraṃgamām
2.043.010a gomatīṃ cāpy atikramya rāghavaḥ śīghragair hayaiḥ
2.043.010c mayūrahaṃsābhirutāṃ tatāra syandikāṃ nadīm
2.043.011a sa mahīṃ manunā rājñā dattām ikṣvākave purā
2.043.011c sphītāṃ rāṣṭrāvṛtāṃ rāmo vaidehīm anvadarśayat
2.043.012a sūta ity eva cābhāṣya sārathiṃ tam abhīkṣṇaśaḥ
2.043.012c haṃsamattasvaraḥ śrīmān uvāca puruṣarṣabhaḥ
2.043.013a kadāhaṃ punar āgamya sarayvāḥ puṣpite vane
2.043.013c mṛgayāṃ paryāṭaṣyāmi mātrā pitrā ca saṃgataḥ
2.043.014a nātyartham abhikāṅkṣāmi mṛgayāṃ sarayūvane
2.043.014c ratir hy eṣātulā loke rājarṣigaṇasaṃmatā
2.043.015a sa tam adhvānam aikṣvākaḥ sūtaṃ madhurayā girā
2.043.015c taṃ tam artham abhipretya yayauvākyam udīrayan
2.044.001a viśālān kosalān ramyān yātvā lakṣmaṇapūrvajaḥ
2.044.001c āsasāda mahābāhuḥ śṛṅgaverapuraṃ prati
2.044.002a tatra tripathagāṃ divyāṃ śivatoyām aśaivalām
2.044.002c dadarśa rāghavo gaṅgāṃ puṇyām ṛṣinisevitām
2.044.003a haṃsasārasasaṃghuṣṭāṃ cakravākopakūjitām
2.044.003c śiṃśumaraiś ca nakraiś ca bhujaṃgaiś ca niṣevitām
2.044.004a tām ūrmikalilāvartām anvavekṣya mahārathaḥ
2.044.004c sumantram abravīt sūtam ihaivādya vasāmahe
2.044.005a avidūrād ayaṃ nadyā bahupuṣpapravālavān
2.044.005c sumahān iṅgudīvṛkṣo vasāmo 'traiva sārathe
2.044.006a lakṣaṇaś ca sumantraś ca bāḍham ity eva rāghavam
2.044.006c uktvā tam iṅgudīvṛkṣaṃ tadopayayatur hayaiḥ
2.044.007a rāmo 'bhiyāya taṃ ramyaṃ vṛkṣam ikṣvākunandanaḥ
2.044.007c rathād avātarat tasmāt sabhāryaḥ sahalakṣmaṇaḥ
2.044.008a sumantro 'py avatīryaiva mocayitvā hayottamān
2.044.008c vṛkṣamūlagataṃ rāmam upatasthe kṛtāñjaliḥ
2.044.009a tatra rājā guho nāma rāmasyātmasamaḥ sakhā
2.044.009c niṣādajātyo balavān sthapatiś ceti viśrutaḥ
2.044.010a sa śrutvā puruṣavyāghraṃ rāmaṃ viṣayam āgatam
2.044.010c vṛddhaiḥ parivṛto 'mātyair jñātibhiś cāpy upāgataḥ
2.044.011a tato niṣādādhipatiṃ dṛṣṭvā dūrād avasthitam
2.044.011c saha saumitriṇā rāmaḥ samāgacchad guhena saḥ
2.044.012a tam ārtaḥ saṃpariṣvajya guho rāghavam abravīt
2.044.012c yathāyodhyā tathedaṃ te rāma kiṃ karavāṇi te
2.044.013a tato guṇavadannādyam upādāya pṛthagvidham
2.044.013c arghyaṃ copānayat kṣipraṃ vākyaṃ cedam uvāca ha
2.044.014a svāgataṃ te mahābāho taveyam akhilā mahī
2.044.014c vayaṃ preṣyā bhavān bhartā sādhu rājyaṃ praśādhi naḥ
2.044.015a bhakṣyaṃ bhojyaṃ ca peyaṃ ca lehyaṃ cedam upasthitam
2.044.015c śayanāni ca mukhyāni vājināṃ khādanaṃ ca te
2.044.016a guham eva bruvāṇaṃ taṃ rāghavaḥ pratyuvāca ha
2.044.016c arcitāś caiva hṛṣṭāś ca bhavatā sarvathā vayam
2.044.017a padbhyām abhigamāc caiva snehasaṃdarśanena ca
2.044.017c bhujābhyāṃ sādhuvṛttābhyāṃ pīḍayan vākyam abravīt
2.044.018a diṣṭyā tvāṃ guha paśyāmi arogaṃ saha bāndhavaiḥ
2.044.018c api te kūśalaṃ rāṣṭre mitreṣu ca dhaneṣu ca
2.044.019a yat tv idaṃ bhavatā kiṃ cit prītyā samupakalpitam
2.044.019c sarvaṃ tad anujānāmi na hi varte pratigrahe
2.044.020a kuśacīrājinadharaṃ phalamūlāśanaṃ ca mām
2.044.020c viddhi praṇihitaṃ dharme tāpasaṃ vanagocaram
2.044.021a aśvānāṃ khādanenāham arthī nānyena kena cit
2.044.021c etāvatātrabhavatā bhaviṣyāmi supūjitaḥ
2.044.022a ete hi dayitā rājñaḥ pitur daśarathasya me
2.044.022c etaiḥ suvihitair aśvair bhaviṣyāmy aham arcitaḥ
2.044.023a aśvānāṃ pratipānaṃ ca khādanaṃ caiva so 'nvaśāt
2.044.023c guhas tatraiva puruṣāṃs tvaritaṃ dīyatām iti
2.044.024a tataś cīrottarāsaṅgaḥ saṃdhyām anvāsya paścimām
2.044.024c jalam evādade bhojyaṃ lakṣmaṇenāhṛtaṃ svayam
2.044.025a tasya bhūmau śayānasya pādau prakṣālya lakṣmaṇaḥ
2.044.025c sabhāryasya tato 'bhyetya tasthau vṛkṣam upāśritaḥ
2.044.026a guho 'pi saha sūtena saumitrim anubhāṣayan
2.044.026c anvajāgrat tato rāmam apramatto dhanurdharaḥ
2.044.027a tathā śayānasya tato 'sya dhīmato; yaśasvino dāśarather mahātmanaḥ
2.044.027c adṛṣṭaduḥkhasya sukhocitasya sā; tadā vyatīyāya cireṇa śarvarī
2.045.001a taṃ jāgratam adambhena bhrātur arthāya lakṣmaṇam
2.045.001c guhaḥ saṃtāpasaṃtapto rāghavaṃ vākyam abravīt
2.045.002a iyaṃ tāta sukhā śayyā tvadartham upakalpitā
2.045.002c pratyāśvasihi sādhv asyāṃ rājaputra yathāsukham
2.045.003a ucito 'yaṃ janaḥ sarvaḥ kleśānāṃ tvaṃ sukhocitaḥ
2.045.003c guptyarthaṃ jāgariṣyāmaḥ kākutsthasya vayaṃ niśām
2.045.004a na hi rāmāt priyataro mamāsti bhuvi kaś cana
2.045.004c bravīmy etad ahaṃ satyaṃ satyenaiva ca te śape
2.045.005a asya prasādād āśaṃse loke 'smin sumahad yaśaḥ
2.045.005c dharmāvāptiṃ ca vipulām arthāvāptiṃ ca kevalām
2.045.006a so 'haṃ priyasakhaṃ rāmaṃ śayānaṃ saha sītayā
2.045.006c rakṣiṣyāmi dhanuṣpāṇiḥ sarvato jñātibhiḥ saha
2.045.007a na hi me 'viditaṃ kiṃ cid vane 'smiṃś carataḥ sadā
2.045.007c caturaṅgaṃ hy api balaṃ sumahat prasahemahi
2.045.008a lakṣmaṇas taṃ tadovāca rakṣyamāṇās tvayānagha
2.045.008c nātra bhītā vayaṃ sarve dharmam evānupaśyatā
2.045.009a kathaṃ dāśarathau bhūmau śayāne saha sītayā
2.045.009c śakyā nidrā mayā labdhuṃ jīvitaṃ vā sukhāni vā
2.045.010a yo na devāsuraiḥ sarvaiḥ śakyaḥ prasahituṃ yudhi
2.045.010c taṃ paśya sukhasaṃviṣṭaṃ tṛṇeṣu saha sītayā
2.045.011a yo mantra tapasā labdho vividhaiś ca pariśramaiḥ
2.045.011c eko daśarathasyaiṣa putraḥ sadṛśalakṣaṇaḥ
2.045.012a asmin pravrajito rājā na ciraṃ vartayiṣyati
2.045.012c vidhavā medinī nūnaṃ kṣipram eva bhaviṣyati
2.045.013a vinadya sumahānādaṃ śrameṇoparatāḥ striyaḥ
2.045.013c nirghoṣoparataṃ tāta manye rājaniveśanam
2.045.014a kausalyā caiva rājā ca tathaiva jananī mama
2.045.014c nāśaṃse yadi jīvanti sarve te śarvarīm imām
2.045.015a jīved api hi me mātā śatrughnasyānvavekṣayā
2.045.015c tad duḥkhaṃ yat tu kausalyā vīrasūr vinaśiṣyati
2.045.016a anuraktajanākīrṇā sukhālokapriyāvahā
2.045.016c rājavyasanasaṃsṛṣṭā sā purī vinaśiṣyati
2.045.017a atikrāntam atikrāntam anavāpya manoratham
2.045.017c rājye rāmam anikṣipya pitā me vinaśiṣyati
2.045.018a siddhārthāḥ pitaraṃ vṛttaṃ tasmin kāle hy upasthite
2.045.018c pretakāryeṣu sarveṣu saṃskariṣyanti bhūmipam
2.045.019a ramyacatvarasaṃsthānāṃ suvibhaktamahāpathām
2.045.019c harmyaprāsādasaṃpannāṃ gaṇikāvaraśobhitām
2.045.020a rathāśvagajasaṃbādhāṃ tūryanādavināditām
2.045.020c sarvakalyāṇasaṃpūrṇāṃ hṛṣṭapuṣṭajanākulām
2.045.021a ārāmodyānasaṃpannāṃ samājotsavaśālinīm
2.045.021c sukhitā vicariṣyanti rājadhānīṃ pitur mama
2.045.022a api satyapratijñena sārdhaṃ kuśalinā vayam
2.045.022c nivṛtte vanavāse 'sminn ayodhyāṃ praviśemahi
2.045.023a paridevayamānasya duḥkhārtasya mahātmanaḥ
2.045.023c tiṣṭhato rājaputrasya śarvarī sātyavartata
2.045.024a tathā hi satyaṃ bruvati prajāhite; narendraputre gurusauhṛdād guhaḥ
2.045.024c mumoca bāṣpaṃ vyasanābhipīḍito; jvarāturo nāga iva vyathāturaḥ
2.046.001a prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ pṛthu vṛkṣā mahāyaśāḥ
2.046.001c uvāca rāmaḥ saumitriṃ lakṣmaṇaṃ śubhalakṣaṇam
2.046.002a bhāskarodayakālo 'yaṃ gatā bhagavatī niśā
2.046.002c asau sukṛṣṇo vihagaḥ kokilas tāta kūjati
2.046.003a barhiṇānāṃ ca nirghoṣaḥ śrūyate nadatāṃ vane
2.046.003c tarāma jāhnavīṃ saumya śīghragāṃ sāgaraṃgamām
2.046.004a vijñāya rāmasya vacaḥ saumitrir mitranandanaḥ
2.046.004c guham āmantrya sūtaṃ ca so 'tiṣṭhad bhrātur agrataḥ
2.046.005a tataḥ kalāpān saṃnahya khaḍgau baddhvā ca dhanvinau
2.046.005c jagmatur yena tau gaṅgāṃ sītayā saha rāghavau
2.046.006a rāmam eva tu dharmajñam upagamya vinītavat
2.046.006c kim ahaṃ karavāṇīti sūtaḥ prāñjalir abravīt
2.046.007a nivartasvety uvācainam etāvad dhi kṛtaṃ mama
2.046.007c yānaṃ vihāya padbhyāṃ tu gamiṣyāmo mahāvanam
2.046.008a ātmānaṃ tv abhyanujñātam avekṣyārtaḥ sa sārathiḥ
2.046.008c sumantraḥ puruṣavyāghram aikṣvākam idam abravīt
2.046.009a nātikrāntam idaṃ loke puruṣeṇeha kena cit
2.046.009c tava sabhrātṛbhāryasya vāsaḥ prākṛtavad vane
2.046.010a na manye brahmacarye 'sti svadhīte vā phalodayaḥ
2.046.010c mārdavārjavayor vāpi tvāṃ ced vyasanam āgatam
2.046.011a saha rāghava vaidehyā bhrātrā caiva vane vasan
2.046.011c tvaṃ gatiṃ prāpsyase vīra trīṃl lokāṃs tu jayann iva
2.046.012a vayaṃ khalu hatā rāma ye tayāpy upavañcitāḥ
2.046.012c kaikeyyā vaśam eṣyāmaḥ pāpāyā duḥkhabhāginaḥ
2.046.013a iti bruvann ātma samaṃ sumantraḥ sārathis tadā
2.046.013c dṛṣṭvā dura gataṃ rāmaṃ duḥkhārto rurude ciram
2.046.014a tatas tu vigate bāṣpe sūtaṃ spṛṣṭodakaṃ śucim
2.046.014c rāmas tu madhuraṃ vākyaṃ punaḥ punar uvāca tam
2.046.015a ikṣvākūṇāṃ tvayā tulyaṃ suhṛdaṃ nopalakṣaye
2.046.015c yathā daśaratho rājā māṃ na śocet tathā kuru
2.046.016a śokopahata cetāś ca vṛddhaś ca jagatīpatiḥ
2.046.016c kāma bhārāvasannaś ca tasmād etad bravīmi te
2.046.017a yad yad ājñāpayet kiṃ cit sa mahātmā mahīpatiḥ
2.046.017c kaikeyyāḥ priyakāmārthaṃ kāryaṃ tad avikāṅkṣayā
2.046.018a etadarthaṃ hi rājyāni praśāsati nareśvarāḥ
2.046.018c yad eṣāṃ sarvakṛtyeṣu mano na pratihanyate
2.046.019a tad yathā sa mahārājo nālīkam adhigacchati
2.046.019c na ca tāmyati duḥkhena sumantra kuru tat tathā
2.046.020a adṛṣṭaduḥkhaṃ rājānaṃ vṛddham āryaṃ jitendriyam
2.046.020c brūyās tvam abhivādyaiva mama hetor idaṃ vacaḥ
2.046.021a naivāham anuśocāmi lakṣmaṇo na ca maithilī
2.046.021c ayodhyāyāś cyutāś ceti vane vatsyāmaheti vā
2.046.022a caturdaśasu varṣeṣu nivṛtteṣu punaḥ punaḥ
2.046.022c lakṣmaṇaṃ māṃ ca sītāṃ ca drakṣyasi kṣipram āgatān
2.046.023a evam uktvā tu rājānaṃ mātaraṃ ca sumantra me
2.046.023c anyāś ca devīḥ sahitāḥ kaikeyīṃ ca punaḥ punaḥ
2.046.024a ārogyaṃ brūhi kausalyām atha pādābhivandanam
2.046.024c sītāyā mama cāryasya vacanāl lakṣmaṇasya ca
2.046.025a brūyāś ca hi mahārājaṃ bharataṃ kṣipram ānaya
2.046.025c āgataś cāpi bharataḥ sthāpyo nṛpamate pade
2.046.026a bharataṃ ca pariṣvajya yauvarājye 'bhiṣicya ca
2.046.026c asmatsaṃtāpajaṃ duḥkhaṃ na tvām abhibhaviṣyati
2.046.027a bharataś cāpi vaktavyo yathā rājani vartase
2.046.027c tathā mātṛṣu vartethāḥ sarvāsv evāviśeṣataḥ
2.046.028a yathā ca tava kaikeyī sumitrā cāviśeṣataḥ
2.046.028c tathaiva devī kausalyā mama mātā viśeṣataḥ
2.046.029a nivartyamāno rāmeṇa sumantraḥ śokakarśitaḥ
2.046.029c tat sarvaṃ vacanaṃ śrutvā snehāt kākutstham abravīt
2.046.030a yad ahaṃ nopacāreṇa brūyāṃ snehād aviklavaḥ
2.046.030c bhaktimān iti tat tāvad vākyaṃ tvaṃ kṣantum arhasi
2.046.031a kathaṃ hi tvadvihīno 'haṃ pratiyāsyāmi tāṃ purīm
2.046.031c tava tāta viyogena putraśokākulām iva
2.046.032a sarāmam api tāvan me rathaṃ dṛṣṭvā tadā janaḥ
2.046.032c vinā rāmaṃ rathaṃ dṛṣṭvā vidīryetāpi sā purī
2.046.033a dainyaṃ hi nagarī gacched dṛṣṭvā śūnyam imaṃ ratham
2.046.033c sūtāvaśeṣaṃ svaṃ sainyaṃ hatavīram ivāhave
2.046.034a dūre 'pi nivasantaṃ tvāṃ mānasenāgrataḥ sthitam
2.046.034c cintayantyo 'dya nūnaṃ tvāṃ nirāhārāḥ kṛtāḥ prajāḥ
2.046.035a ārtanādo hi yaḥ paurair muktas tadvipravāsane
2.046.035c rathasthaṃ māṃ niśāmyaiva kuryuḥ śataguṇaṃ tataḥ
2.046.036a ahaṃ kiṃ cāpi vakṣyāmi devīṃ tava suto mayā
2.046.036c nīto 'sau mātulakulaṃ saṃtāpaṃ mā kṛthā iti
2.046.037a asatyam api naivāhaṃ brūyāṃ vacanam īdṛśam
2.046.037c katham apriyam evāhaṃ brūyāṃ satyam idaṃ vacaḥ
2.046.038a mama tāvan niyogasthās tvadbandhujanavāhinaḥ
2.046.038c kathaṃ rathaṃ tvayā hīnaṃ pravakṣyanti hayottamāḥ
2.046.039a yadi me yācamānasya tyāgam eva kariṣyasi
2.046.039c saratho 'gniṃ pravekṣyāmi tyakta mātra iha tvayā
2.046.040a bhaviṣyanti vane yāni tapovighnakarāṇi te
2.046.040c rathena pratibādhiṣye tāni sattvāni rāghava
2.046.041a tat kṛtena mayā prāptaṃ ratha caryā kṛtaṃ sukham
2.046.041c āśaṃse tvatkṛtenāhaṃ vanavāsakṛtaṃ sukham
2.046.042a prasīdecchāmi te 'raṇye bhavituṃ pratyanantaraḥ
2.046.042c prītyābhihitam icchāmi bhava me patyanantaraḥ
2.046.043a tava śuśrūṣaṇaṃ mūrdhnā kariṣyāmi vane vasan
2.046.043c ayodhyāṃ devalokaṃ vā sarvathā prajahāmy aham
2.046.044a na hi śakyā praveṣṭuṃ sā mayāyodhyā tvayā vinā
2.046.044c rājadhānī mahendrasya yathā duṣkṛtakarmaṇā
2.046.045a ime cāpi hayā vīra yadi te vanavāsinaḥ
2.046.045c paricaryāṃ kariṣyanti prāpsyanti paramāṃ gatim
2.046.046a vanavāse kṣayaṃ prāpte mamaiṣa hi manorathaḥ
2.046.046c yad anena rathenaiva tvāṃ vaheyaṃ purīṃ punaḥ
2.046.047a caturdaśa hi varṣāṇi sahitasya tvayā vane
2.046.047c kṣaṇabhūtāni yāsyanti śataśas tu tato 'nyathā
2.046.048a bhṛtyavatsala tiṣṭhantaṃ bhartṛputragate pathi
2.046.048c bhaktaṃ bhṛtyaṃ sthitaṃ sthityāṃ tvaṃ na māṃ hātum arhasi
2.046.049a evaṃ bahuvidhaṃ dīnaṃ yācamānaṃ punaḥ punaḥ
2.046.049c rāmo bhṛtyānukampī tu sumantram idam abravīt
2.046.050a jānāmi paramāṃ bhaktiṃ mayi te bhartṛvatsala
2.046.050c śṛṇu cāpi yadarthaṃ tvāṃ preṣayāmi purīm itaḥ
2.046.051a nagarīṃ tvāṃ gataṃ dṛṣṭvā jananī me yavīyasī
2.046.051c kaikeyī pratyayaṃ gacched iti rāmo vanaṃ gataḥ
2.046.052a parituṣṭā hi sā devi vanavāsaṃ gate mayi
2.046.052c rājānaṃ nātiśaṅketa mithyāvādīti dhārmikam
2.046.053a eṣa me prathamaḥ kalpo yad ambā me yavīyasī
2.046.053c bharatārakṣitaṃ sphītaṃ putrarājyam avāpnuyāt
2.046.054a mama priyārthaṃ rājñaś ca sarathas tvaṃ purīṃ vraja
2.046.054c saṃdiṣṭaś cāsi yānarthāṃs tāṃs tān brūyās tathātathā
2.046.055a ity uktvā vacanaṃ sūtaṃ sāntvayitvā punaḥ punaḥ
2.046.055c guhaṃ vacanam aklībaṃ rāmo hetumad abravīt
2.046.055e jaṭāḥ kṛtvā gamiṣyāmi nyagrodhakṣīram ānaya
2.046.056a tat kṣīraṃ rājaputrāya guhaḥ kṣipram upāharat
2.046.056c lakṣmaṇasyātmanaś caiva rāmas tenākaroj jaṭāḥ
2.046.057a tau tadā cīravasanau jaṭāmaṇḍaladhāriṇau
2.046.057c aśobhetām ṛṣisamau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
2.046.058a tato vaikhānasaṃ mārgam āsthitaḥ sahalakṣmaṇaḥ
2.046.058c vratam ādiṣṭavān rāmaḥ sahāyaṃ guham abravīt
2.046.059a apramatto bale kośe durge janapade tathā
2.046.059c bhavethā guha rājyaṃ hi durārakṣatamaṃ matam
2.046.060a tatas taṃ samanujñāya guham ikṣvākunandanaḥ
2.046.060c jagāma tūrṇam avyagraḥ sabhāryaḥ sahalakṣmaṇaḥ
2.046.061a sa tu dṛṣṭvā nadītīre nāvam ikṣvākunandanaḥ
2.046.061c titīrṣuḥ śīghragāṃ gaṅgām idaṃ lakṣmaṇam abravīt
2.046.062a āroha tvaṃ nara vyāghra sthitāṃ nāvam imāṃ śanaiḥ
2.046.062c sītāṃ cāropayānvakṣaṃ parigṛhya manasvinīm
2.046.063a sa bhrātuḥ śāsanaṃ śrutvā sarvam apratikūlayan
2.046.063c āropya maithilīṃ pūrvam ārurohātmavāṃs tataḥ
2.046.064a athāruroha tejasvī svayaṃ lakṣmaṇapūrvajaḥ
2.046.064c tato niṣādādhipatir guho jñātīn acodayat
2.046.065a anujñāya sumantraṃ ca sabalaṃ caiva taṃ guham
2.046.065c āsthāya nāvaṃ rāmas tu codayām āsa nāvikān
2.046.066a tatas taiś coditā sā nauḥ karṇadhārasamāhitā
2.046.066c śubhasphyavegābhihatā śīghraṃ salilam atyagāt
2.046.067a madhyaṃ tu samanuprāpya bhāgīrathyās tv aninditā
2.046.067c vaidehī prāñjalir bhūtvā tāṃ nadīm idam abravīt
2.046.068a putro daśarathasyāyaṃ mahārājasya dhīmataḥ
2.046.068c nideśaṃ pālayatv enaṃ gaṅge tvadabhirakṣitaḥ
2.046.069a caturdaśa hi varṣāṇi samagrāṇy uṣya kānane
2.046.069c bhrātrā saha mayā caiva punaḥ pratyāgamiṣyati
2.046.070a tatas tvāṃ devi subhage kṣemeṇa punar āgatā
2.046.070c yakṣye pramuditā gaṅge sarvakāmasamṛddhaye
2.046.071a tvaṃ hi tripathagā devi brahma lokaṃ samīkṣase
2.046.071c bhāryā codadhirājasya loke 'smin saṃpradṛśyase
2.046.072a sā tvāṃ devi namasyāmi praśaṃsāmi ca śobhane
2.046.072c prāpta rājye naravyāghra śivena punar āgate
2.046.073a gavāṃ śatasahasrāṇi vastrāṇy annaṃ ca peśalam
2.046.073c brāhmaṇebhyaḥ pradāsyāmi tava priyacikīrṣayā
2.046.074a tathā saṃbhāṣamāṇā sā sītā gaṅgām aninditā
2.046.074c dakṣiṇā dakṣiṇaṃ tīraṃ kṣipram evābhyupāgamat
2.046.075a tīraṃ tu samanuprāpya nāvaṃ hitvā nararṣabhaḥ
2.046.075c prātiṣṭhata saha bhrātrā vaidehyā ca paraṃtapaḥ
2.046.076a athābravīn mahābāhuḥ sumitrānandavardhanam
2.046.076c agrato gaccha saumitre sītā tvām anugacchatu
2.046.077a pṛṣṭhato 'haṃ gamiṣyāmi tvāṃ ca sītāṃ ca pālayan
2.046.077c adya duḥkhaṃ tu vaidehī vanavāsasya vetsyati
2.046.078a gataṃ tu gaṅgāparapāram āśu; rāmaṃ sumantraḥ pratataṃ nirīkṣya
2.046.078c adhvaprakarṣād vinivṛttadṛṣṭir; mumoca bāṣpaṃ vyathitas tapasvī
2.046.079a tau tatra hatvā caturo mahāmṛgān; varāham ṛśyaṃ pṛṣataṃ mahārurum
2.046.079c ādāya medhyaṃ tvaritaṃ bubhukṣitau; vāsāya kāle yayatur vanaspatim
2.047.001a sa taṃ vṛkṣaṃ samāsādya saṃdhyām anvāsya paścimām
2.047.001c rāmo ramayatāṃ śreṣṭha iti hovāca lakṣmaṇam
2.047.002a adyeyaṃ prathamā rātrir yātā janapadād bahiḥ
2.047.002c yā sumantreṇa rahitā tāṃ notkaṇṭhitum arhasi
2.047.003a jāgartavyam atandribhyām adya prabhṛti rātriṣu
2.047.003c yogakṣemo hi sītāyā vartate lakṣmaṇāvayoḥ
2.047.004a rātriṃ kathaṃ cid evemāṃ saumitre vartayāmahe
2.047.004c upāvartāmahe bhūmāv āstīrya svayam ārjitaiḥ
2.047.005a sa tu saṃviśya medinyāṃ mahārhaśayanocitaḥ
2.047.005c imāḥ saumitraye rāmo vyājahāra kathāḥ śubhāḥ
2.047.006a dhruvam adya mahārājo duḥkhaṃ svapiti lakṣmaṇa
2.047.006c kṛtakāmā tu kaikeyī tuṣṭā bhavitum arhati
2.047.007a sā hi devī mahārājaṃ kaikeyī rājyakāraṇāt
2.047.007c api na cyāvayet prāṇān dṛṣṭvā bharatam āgatam
2.047.008a anāthaś caiva vṛddhaś ca mayā caiva vinākṛtaḥ
2.047.008c kiṃ kariṣyati kāmātmā kaikeyyā vaśam āgataḥ
2.047.009a idaṃ vyasanam ālokya rājñaś ca mativibhramam
2.047.009c kāma evārdhadharmābhyāṃ garīyān iti me matiḥ
2.047.010a ko hy avidvān api pumān pramadāyāḥ kṛte tyajet
2.047.010c chandānuvartinaṃ putraṃ tāto mām iva lakṣmaṇa
2.047.011a sukhī bata sabhāryaś ca bharataḥ kekayīsutaḥ
2.047.011c muditān kosalān eko yo bhokṣyaty adhirājavat
2.047.012a sa hi sarvasya rājyasya mukham ekaṃ bhaviṣyati
2.047.012c tāte ca vayasātīte mayi cāraṇyam āśrite
2.047.013a arthadharmau parityajya yaḥ kāmam anuvartate
2.047.013c evam āpadyate kṣipraṃ rājā daśaratho yathā
2.047.014a manye daśarathāntāya mama pravrājanāya ca
2.047.014c kaikeyī saumya saṃprāptā rājyāya bharatasya ca
2.047.015a apīdānīṃ na kaikeyī saubhāgyamadamohitā
2.047.015c kausalyāṃ ca sumitrāṃ ca saṃprabādheta matkṛte
2.047.016a mā sma matkāraṇād devī sumitrā duḥkham āvaset
2.047.016c ayodhyām ita eva tvaṃ kāle praviśa lakṣmaṇa
2.047.017a aham eko gamiṣyāmi sītayā saha daṇḍakān
2.047.017c anāthāyā hi nāthas tvaṃ kausalyāyā bhaviṣyasi
2.047.018a kṣudrakarmā hi kaikeyī dveṣād anyāyyam ācaret
2.047.018c paridadyā hi dharmajñe bharate mama mātaram
2.047.019a nūnaṃ jātyantare kasmiṃḥ striyaḥ putrair viyojitāḥ
2.047.019c jananyā mama saumitre tad apy etad upasthitam
2.047.020a mayā hi cirapuṣṭena duḥkhasaṃvardhitena ca
2.047.020c viprāyujyata kausalyā phalakāle dhig astu mām
2.047.021a mā sma sīmantinī kā cij janayet putram īdṛśam
2.047.021c saumitre yo 'ham ambāyā dadmi śokam anantakam
2.047.022a manye prītiviśiṣṭā sā matto lakṣmaṇasārikā
2.047.022c yasyās tac chrūyate vākyaṃ śuka pādam arer daśa
2.047.023a śocantyāś cālpabhāgyāyā na kiṃ cid upakurvatā
2.047.023c purtreṇa kim aputrāyā mayā kāryam ariṃdama
2.047.024a alpabhāgyā hi me mātā kausalyā rahitā mayā
2.047.024c śete paramaduḥkhārtā patitā śokasāgare
2.047.025a eko hy aham ayodhyāṃ ca pṛthivīṃ cāpi lakṣmaṇa
2.047.025c tareyam iṣubhiḥ kruddho nanu vīryam akāraṇam
2.047.026a adharmabhaya bhītaś ca paralokasya cānagha
2.047.026c tena lakṣmaṇa nādyāham ātmānam abhiṣecaye
2.047.027a etad anyac ca karuṇaṃ vilapya vijane bahu
2.047.027c aśrupūrṇamukho rāmo niśi tūṣṇīm upāviśat
2.047.028a vilapyoparataṃ rāmaṃ gatārciṣam ivānalam
2.047.028c samudram iva nirvegam āśvāsayata lakṣmaṇaḥ
2.047.029a dhruvam adya purī rāma ayodhyā yudhināṃ vara
2.047.029c niṣprabhā tvayi niṣkrānte gatacandreva śarvarī
2.047.030a naitad aupayikaṃ rāma yad idaṃ paritapyase
2.047.030c viṣādayasi sītāṃ ca māṃ caiva puruṣarṣabha
2.047.031a na ca sītā tvayā hīnā na cāham api rāghava
2.047.031c muhūrtam api jīvāvo jalān matsyāv ivoddhṛtau
2.047.032a na hi tātaṃ na śatrughnaṃ na sumitrāṃ paraṃtapa
2.047.032c draṣṭum iccheyam adyāhaṃ svargaṃ vāpi tvayā vinā
2.047.033a sa lakṣmaṇasyottama puṣkalaṃ vaco; niśamya caivaṃ vanavāsam ādarāt
2.047.033c samāḥ samastā vidadhe paraṃtapaḥ; prapadya dharmaṃ sucirāya rāghavaḥ
2.048.001a te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām
2.048.001c vimale 'bhyudite sūrye tasmād deśāt pratasthire
2.048.002a yatra bhāgīrathī gaṅgā yamunām abhivartate
2.048.002c jagmus taṃ deśam uddiśya vigāhya sumahad vanam
2.048.003a te bhūmim āgān vividhān deśāṃś cāpi manoramān
2.048.003c adṛṣṭapūrvān paśyantas tatra tatra yaśasvinaḥ
2.048.004a yathākṣemeṇa gacchan sa paśyaṃś ca vividhān drumān
2.048.004c nivṛttamātre divase rāmaḥ saumitrim abravīt
2.048.005a prayāgam abhitaḥ paśya saumitre dhūmam unnatam
2.048.005c agner bhagavataḥ ketuṃ manye saṃnihito muniḥ
2.048.006a nūnaṃ prāptāḥ sma saṃbhedaṃ gaṅgāyamunayor vayam
2.048.006c tathā hi śrūyate śambdo vāriṇā vārighaṭṭitaḥ
2.048.007a dārūṇi paribhinnāni vanajair upajīvibhiḥ
2.048.007c bharadvājāśrame caite dṛśyante vividhā drumāḥ
2.048.008a dhanvinau tau sukhaṃ gatvā lambamāne divākare
2.048.008c gaṅgāyamunayoḥ saṃdhau prāpatur nilayaṃ muneḥ
2.048.009a rāmas tv āśramam āsādya trāsayan mṛgapakṣiṇaḥ
2.048.009c gatvā muhūrtam adhvānaṃ bharadvājam upāgamat
2.048.010a tatas tv āśramam āsādya muner darśanakāṅkṣiṇau
2.048.010c sītayānugatau vīrau dūrād evāvatasthatuḥ
2.048.011a hutāgnihotraṃ dṛṣṭvaiva mahābhāgaṃ kṛtāñjaliḥ
2.048.011c rāmaḥ saumitriṇā sārdhaṃ sītayā cābhyavādayat
2.048.012a nyavedayata cātmānaṃ tasmai lakṣmaṇapūrvajaḥ
2.048.012c putrau daśarathasyāvāṃ bhagavan rāmalakṣmaṇau
2.048.013a bhāryā mameyaṃ vaidehī kalyāṇī janakātmajā
2.048.013c māṃ cānuyātā vijanaṃ tapovanam aninditā
2.048.014a pitrā pravrājyamānaṃ māṃ saumitrir anujaḥ priyaḥ
2.048.014c ayam anvagamad bhrātā vanam eva dṛḍhavrataḥ
2.048.015a pitrā niyuktā bhagavan praveṣyāmas tapovanam
2.048.015c dharmam evācariṣyāmas tatra mūlaphalāśanāḥ
2.048.016a tasya tadvacanaṃ śrutvā rājaputrasya dhīmataḥ
2.048.016c upānayata dharmātmā gām arghyam udakaṃ tataḥ
2.048.017a mṛgapakṣibhir āsīno munibhiś ca samantataḥ
2.048.017c rāmam āgatam abhyarcya svāgatenāha taṃ muniḥ
2.048.018a pratigṛhya ca tām arcām upaviṣṭaṃ sarāghavam
2.048.018c bharadvājo 'bravīd vākyaṃ dharmayuktam idaṃ tadā
2.048.019a cirasya khalu kākutstha paśyāmi tvām ihāgatam
2.048.019c śrutaṃ tava mayā cedaṃ vivāsanam akāraṇam
2.048.020a avakāśo vivikto 'yaṃ mahānadyoḥ samāgame
2.048.020c puṇyaś ca ramaṇīyaś ca vasatv iha bhagān sukham
2.048.021a evam uktas tu vacanaṃ bharadvājena rāghavaḥ
2.048.021c pratyuvāca śubhaṃ vākyaṃ rāmaḥ sarvahite rataḥ
2.048.022a bhagavann ita āsannaḥ paurajānapado janaḥ
2.048.022c āgamiṣyati vaidehīṃ māṃ cāpi prekṣako janaḥ
2.048.022e anena kāraṇenāham iha vāsaṃ na rocaye
2.048.023a ekānte paśya bhagavann āśramasthānam uttamam
2.048.023c ramate yatra vaidehī sukhārhā janakātmajā
2.048.024a etac chrutvā śubhaṃ vākyaṃ bharadvājo mahāmuniḥ
2.048.024c rāghavasya tato vākyam artha grāhakam abravīt
2.048.025a daśakrośa itas tāta girir yasmin nivatsyasi
2.048.025c maharṣisevitaḥ puṇyaḥ sarvataḥ sukha darśanaḥ
2.048.026a golāṅgūlānucarito vānararkṣaniṣevitaḥ
2.048.026c citrakūṭa iti khyāto gandhamādanasaṃnibhaḥ
2.048.027a yāvatā citra kūṭasya naraḥ śṛṅgāṇy avekṣate
2.048.027c kalyāṇāni samādhatte na pāpe kurute manaḥ
2.048.028a ṛṣayas tatra bahavo vihṛtya śaradāṃ śatam
2.048.028c tapasā divam ārūḍhāḥ kapālaśirasā saha
2.048.029a praviviktam ahaṃ manye taṃ vāsaṃ bhavataḥ sukham
2.048.029c iha vā vanavāsāya vasa rāma mayā saha
2.048.030a sa rāmaṃ sarvakāmais taṃ bharadvājaḥ priyātithim
2.048.030c sabhāryaṃ saha ca bhrātrā pratijagrāha dharmavit
2.048.031a tasya prayāge rāmasya taṃ maharṣim upeyuṣaḥ
2.048.031c prapannā rajanī puṇyā citrāḥ kathayataḥ kathāḥ
2.048.032a prabhātāyāṃ rajanyāṃ tu bharadvājam upāgamat
2.048.032c uvāca naraśārdūlo muniṃ jvalitatejasaṃ
2.048.033a śarvarīṃ bhavanann adya satyaśīla tavāśrame
2.048.033c uṣitāḥ smeha vasatim anujānātu no bhavān
2.048.034a rātryāṃ tu tasyāṃ vyuṣṭāyāṃ bharadvājo 'bravīd idam
2.048.034c madhumūlaphalopetaṃ citrakūṭaṃ vrajeti ha
2.048.035a tatra kuñjarayūthāni mṛgayūthāni cābhitaḥ
2.048.035c vicaranti vanānteṣu tāni drakṣyasi rāghava
2.048.036a prahṛṣṭakoyaṣṭikakokilasvanair; vināditaṃ taṃ vasudhādharaṃ śivam
2.048.036c mṛgaiś ca mattair bahubhiś ca kuñjaraiḥ; suramyam āsādya samāvasāśramam
2.049.001a uṣitvā rajanīṃ tatra rājaputrāv ariṃdamau
2.049.001c maharṣim abhivādyātha jagmatus taṃ giriṃ prati
2.049.002a prasthitāṃś caiva tān prekṣya pitā putrān ivānvagāt
2.049.002c tataḥ pracakrame vaktuṃ vacanaṃ sa mahāmuniḥ
2.049.003a athāsādya tu kālindīṃ śīghrasrotasamāpagām
2.049.003c tatra yūyaṃ plavaṃ kṛtvā taratāṃśumatīṃ nadīm
2.049.004a tato nyagrodham āsādya mahāntaṃ haritacchadam
2.049.004c vivṛddhaṃ bahubhir vṛkṣaiḥ śyāmaṃ siddhopasevitam
2.049.005a krośamātraṃ tato gatvā nīlaṃ drakṣyatha kānanam
2.049.005c palāśabadarīmiśraṃ rāma vaṃśaiś ca yāmunaiḥ
2.049.006a sa panthāś citrakūṭasya gataḥ subahuśo mayā
2.049.006c ramyo mārdavayuktaś ca vanadāvair vivarjitaḥ
2.049.006e iti panthānam āvedya maharṣiḥ sa nyavartata
2.049.007a upāvṛtte munau tasmin rāmo lakṣmaṇam abravīt
2.049.007c kṛtapuṇyāḥ sma saumitre munir yan no 'nukampate
2.049.008a iti tau puruṣavyāghrau mantrayitvā manasvinau
2.049.008c sītām evāgrataḥ kṛtvā kālindīṃ jagmatur nadīm
2.049.009a tau kāṣṭhasaṃghāṭam atho cakratuḥ sumahāplavam
2.049.009c cakāra lakṣmaṇaś chittvā sītāyāḥ sukhamānasaṃ
2.049.010a tatra śriyam ivācintyāṃ rāmo dāśarathiḥ priyām
2.049.010c īṣatsaṃlajjamānāṃ tām adhyāropayata plavam
2.049.011a tataḥ plavenāṃśumatīṃ śīghragām ūrmimālinīm
2.049.011c tīrajair bahubhir vṛkṣaiḥ saṃterur yamunāṃ nadīm
2.049.012a te tīrṇāḥ plavam utsṛjya prasthāya yamunāvanāt
2.049.012c śyāmaṃ nyagrodham āseduḥ śītalaṃ haritacchadam
2.049.013a kausalyāṃ caiva paśyeyaṃ sumitrāṃ ca yaśasvinīm
2.049.013c iti sītāñjaliṃ kṛtvā paryagachad vanaspatim
2.049.014a krośamātraṃ tato gatvā bhrātarau rāmalakṣmaṇau
2.049.014c bahūn medhyān mṛgān hatvā ceratur yamunāvane
2.049.015a vihṛtya te barhiṇapūganādite; śubhe vane vāraṇavānarāyute
2.049.015c samaṃ nadīvapram upetya saṃmataṃ; nivāsam ājagmur adīnadarśanaḥ
2.050.001a atha rātryāṃ vyatītāyām avasuptam anantaram
2.050.001c prabodhayām āsa śanair lakṣmaṇaṃ raghunandanaḥ
2.050.002a saumitre śṛṇu vanyānāṃ valgu vyāharatāṃ svanam
2.050.002c saṃpratiṣṭhāmahe kālaḥ prasthānasya paraṃtapa
2.050.003a sa suptaḥ samaye bhrātrā lakṣmaṇaḥ pratibodhitaḥ
2.050.003c jahau nidrāṃ ca tandrīṃ ca prasaktaṃ ca pathi śramam
2.050.004a tata utthāya te sarve spṛṣṭvā nadyāḥ śivaṃ jalam
2.050.004c panthānam ṛṣiṇoddiṣṭaṃ citrakūṭasya taṃ yayuḥ
2.050.005a tataḥ saṃprasthitaḥ kāle rāmaḥ saumitriṇā saha
2.050.005c sītāṃ kamalapatrākṣīm idaṃ vacanam abravīt
2.050.006a ādīptān iva vaidehi sarvataḥ puṣpitān nagān
2.050.006c svaiḥ puṣpaiḥ kiṃśukān paśya mālinaḥ śiśirātyaye
2.050.007a paśya bhallātakān phullān narair anupasevitān
2.050.007c phalapatrair avanatān nūnaṃ śakṣyāmi jīvitum
2.050.008a paśya droṇapramāṇāni lambamānāni lakṣmaṇa
2.050.008c madhūni madhukārībhiḥ saṃbhṛtāni nage nage
2.050.009a eṣa krośati natyūhas taṃ śikhī pratikūjati
2.050.009c ramaṇīye vanoddeśe puṣpasaṃstarasaṃkaṭe
2.050.010a mātaṃgayūthānusṛtaṃ pakṣisaṃghānunāditam
2.050.010c citrakūṭam imaṃ paśya pravṛddhaśikharaṃ girim
2.050.011a tatas tau pādacāreṇa gacchantau saha sītayā
2.050.011c ramyam āsedatuḥ śailaṃ citrakūṭaṃ manoramam
2.050.012a taṃ tu parvatam āsādya nānāpakṣigaṇāyutam
2.050.012c ayaṃ vāso bhavet tāvad atra saumya ramemahi
2.050.013a lakṣmaṇānaya dārūṇi dṛḍhāni ca varāṇi ca
2.050.013c kuruṣvāvasathaṃ saumya vāse me 'bhirataṃ manaḥ
2.050.014a tasya tadvacanaṃ śrutvā saumitrir vividhān drumān
2.050.014c ājahāra tataś cakre parṇa śālām ariṃ dama
2.050.015a śuśrūṣamāṇam ekāgram idaṃ vacanam abravīt
2.050.015c aiṇeyaṃ māṃsam āhṛtya śālāṃ yakṣyāmahe vayam
2.050.016a sa lakṣmaṇaḥ kṛṣṇamṛgaṃ hatvā medhyaṃ patāpavān
2.050.016c atha cikṣepa saumitriḥ samiddhe jātavedasi
2.050.017a taṃ tu pakvaṃ samājñāya niṣṭaptaṃ chinnaśoṇitam
2.050.017c lakṣmaṇaḥ puruṣavyāghram atha rāghavam abravīt
2.050.018a ayaṃ kṛṣṇaḥ samāptāṅgaḥ śṛtaḥ kṛṣṇa mṛgo yathā
2.050.018c devatā devasaṃkāśa yajasva kuśalo hy asi
2.050.019a rāmaḥ snātvā tu niyato guṇavāñ japyakovidaḥ
2.050.019c pāpasaṃśamanaṃ rāmaś cakāra balim uttamam
2.050.020a tāṃ vṛkṣaparṇac chadanāṃ manojñāṃ; yathāpradeśaṃ sukṛtāṃ nivātām
2.050.020c vāsāya sarve viviśuḥ sametāḥ; sabhāṃ yathā deva gaṇāḥ sudharmām
2.050.021a anekanānāmṛgapakṣisaṃkule; vicitrapuṣpastabalair drumair yute
2.050.021c vanottame vyālamṛgānunādite; tathā vijahruḥ susukhaṃ jitendriyāḥ
2.050.022a suramyam āsādya tu citrakūṭaṃ; nadīṃ ca tāṃ mālyavatīṃ sutīrthām
2.050.022c nananda hṛṣṭo mṛgapakṣijuṣṭāṃ; jahau ca duḥkhaṃ puravipravāsāt
2.051.001a kathayitvā suduḥkhārtaḥ sumantreṇa ciraṃ saha
2.051.001c rāme dakṣiṇa kūlasthe jagāma svagṛhaṃ guhaḥ
2.051.002a anujñātaḥ sumantro 'tha yojayitvā hayottamān
2.051.002c ayodhyām eva nagarīṃ prayayau gāḍhadurmanāḥ
2.051.003a sa vanāni sugandhīni saritaś ca sarāṃsi ca
2.051.003c paśyann atiyayau śīghraṃ grāmāṇi nagarāṇi ca
2.051.004a tataḥ sāyāhnasamaye tṛtīye 'hani sārathiḥ
2.051.004c ayodhyāṃ samanuprāpya nirānandāṃ dadarśa ha
2.051.005a sa śūnyām iva niḥśabdāṃ dṛṣṭvā paramadurmanāḥ
2.051.005c sumantraś cintayām āsa śokavegasamāhataḥ
2.051.006a kaccin na sagajā sāśvā sajanā sajanādhipā
2.051.006c rāma saṃtāpaduḥkhena dagdhā śokāgninā purī
2.051.006e iti cintāparaḥ sūtas tvaritaḥ praviveśa ha
2.051.007a sumantram abhiyāntaṃ taṃ śataśo 'tha sahasraśaḥ
2.051.007c kva rāma iti pṛcchantaḥ sūtam abhyadravan narāḥ
2.051.008a teṣāṃ śaśaṃsa gaṅgāyām aham āpṛcchya rāghavam
2.051.008c anujñāto nivṛtto 'smi dhārmikeṇa mahātmanā
2.051.009a te tīrṇā iti vijñāya bāṣpapūrṇamukhā janāḥ
2.051.009c aho dhig iti niḥśvasya hā rāmeti ca cukruśuḥ
2.051.010a śuśrāva ca vacas teṣāṃ vṛndaṃ vṛndaṃ ca tiṣṭhatām
2.051.010c hatāḥ sma khalu ye neha paśyāma iti rāghavam
2.051.011a dānayajñavivāheṣu samājeṣu mahatsu ca
2.051.011c na drakṣyāmaḥ punar jātu dhārmikaṃ rāmam antarā
2.051.012a kiṃ samarthaṃ janasyāsya kiṃ priyaṃ kiṃ sukhāvaham
2.051.012c iti rāmeṇa nagaraṃ pitṛvat paripālitam
2.051.013a vātāyanagatānāṃ ca strīṇām anvantarāpaṇam
2.051.013c rāmaśokābhitaptānāṃ śuśrāva paridevanam
2.051.014a sa rājamārgamadhyena sumantraḥ pihitānanaḥ
2.051.014c yatra rājā daśarathas tad evopayayau gṛham
2.051.015a so 'vatīrya rathāc chīghraṃ rājaveśma praviśya ca
2.051.015c kakṣyāḥ saptābhicakrāma mahājanasamākulāḥ
2.051.016a tato daśarathastrīṇāṃ prāsādebhyas tatas tataḥ
2.051.016c rāmaśokābhitaptānāṃ mandaṃ śuśrāva jalpitam
2.051.017a saha rāmeṇa niryāto vinā rāmam ihāgataḥ
2.051.017c sūtaḥ kiṃ nāma kausalyāṃ śocantīṃ prativakṣyati
2.051.018a yathā ca manye durjīvam evaṃ na sukaraṃ dhruvam
2.051.018c ācchidya putre niryāte kausalyā yatra jīvati
2.051.019a satya rūpaṃ tu tadvākyaṃ rājñaḥ strīṇāṃ niśāmayan
2.051.019c pradīptam iva śokena viveśa sahasā gṛham
2.051.020a sa praviśyāṣṭamīṃ kakṣyāṃ rājānaṃ dīnam ātulam
2.051.020c putraśokaparidyūnam apaśyat pāṇḍare gṛhe
2.051.021a abhigamya tam āsīnaṃ narendram abhivādya ca
2.051.021c sumantro rāmavacanaṃ yathoktaṃ pratyavedayat
2.051.022a sa tūṣṇīm eva tac chrutvā rājā vibhrānta cetanaḥ
2.051.022c mūrchito nyapatad bhūmau rāmaśokābhipīḍitaḥ
2.051.023a tato 'ntaḥpuram āviddhaṃ mūrchite pṛthivīpatau
2.051.023c uddhṛtya bāhū cukrośa nṛpatau patite kṣitau
2.051.024a sumitrayā tu sahitā kausalyā patitaṃ patim
2.051.024c utthāpayām āsa tadā vacanaṃ cedam abravīt
2.051.025a imaṃ tasya mahābhāga dūtaṃ duṣkarakāriṇaḥ
2.051.025c vanavāsād anuprāptaṃ kasmān na pratibhāṣase
2.051.026a adyemam anayaṃ kṛtvā vyapatrapasi rāghava
2.051.026c uttiṣṭha sukṛtaṃ te 'stu śoke na syāt sahāyatā
2.051.027a deva yasyā bhayād rāmaṃ nānupṛcchasi sārathim
2.051.027c neha tiṣṭhati kaikeyī viśrabdhaṃ pratibhāṣyatām
2.051.028a sā tathoktvā mahārājaṃ kausalyā śokalālasā
2.051.028c dharaṇyāṃ nipapātāśu bāṣpaviplutabhāṣiṇī
2.051.029a evaṃ vilapatīṃ dṛṣṭvā kausalyāṃ patitāṃ bhuvi
2.051.029c patiṃ cāvekṣya tāḥ sarvāḥ sasvaraṃ ruruduḥ striyaḥ
2.051.030a tatas tam antaḥpuranādam utthitaṃ; samīkṣya vṛddhās taruṇāś ca mānavāḥ
2.051.030c striyaś ca sarvā ruruduḥ samantataḥ; puraṃ tadāsīt punar eva saṃkulam
2.052.001a pratyāśvasto yadā rājā mohāt pratyāgataḥ punaḥ
2.052.001c athājuhāva taṃ sūtaṃ rāmavṛttāntakāraṇāt
2.052.002a vṛddhaṃ paramasaṃtaptaṃ navagraham iva dvipam
2.052.002c viniḥśvasantaṃ dhyāyantam asvastham iva kuñjaram
2.052.003a rājā tu rajasā sūtaṃ dhvastāṅgaṃ samupasthitam
2.052.003c aśru pūrṇamukhaṃ dīnam uvāca paramārtavat
2.052.004a kva nu vatsyati dharmātmā vṛkṣamūlam upāśritaḥ
2.052.004c so 'tyantasukhitaḥ sūta kim aśiṣyati rāghavaḥ
2.052.004e bhūmipālātmajo bhūmau śete katham anāthavat
2.052.005a yaṃ yāntam anuyānti sma padāti rathakuñjarāḥ
2.052.005c sa vatsyati kathaṃ rāmo vijanaṃ vanam āśritaḥ
2.052.006a vyālair mṛgair ācaritaṃ kṛṣṇasarpaniṣevitam
2.052.006c kathaṃ kumārau vaidehyā sārdhaṃ vanam upasthitau
2.052.007a sukumāryā tapasvinyā sumantra saha sītayā
2.052.007c rājaputrau kathaṃ pādair avaruhya rathād gatau
2.052.008a siddhārthaḥ khalu sūta tvaṃ yena dṛṣṭau mamātmajau
2.052.008c vanāntaṃ praviśantau tāv aśvināv iva mandaram
2.052.009a kim uvāca vaco rāmaḥ kim uvāca ca lakṣmaṇaḥ
2.052.009c sumantra vanam āsādya kim uvāca ca maithilī
2.052.009e āsitaṃ śayitaṃ bhuktaṃ sūta rāmasya kīrtaya
2.052.010a iti sūto narendreṇa coditaḥ sajjamānayā
2.052.010c uvāca vācā rājānaṃ sabāṣpaparirabdhayā
2.052.011a abravīn māṃ mahārāja dharmam evānupālayan
2.052.011c añjaliṃ rāghavaḥ kṛtvā śirasābhipraṇamya ca
2.052.012a sūta madvacanāt tasya tātasya viditātmanaḥ
2.052.012c śirasā vandanīyasya vandyau pādau mahātmanaḥ
2.052.013a sarvam antaḥpuraṃ vācyaṃ sūta mad vacanāt tvayā
2.052.013c ārogyam aviśeṣeṇa yathārhaṃ cābhivādanam
2.052.014a mātā ca mama kausalyā kuśalaṃ cābhivādanam
2.052.014c devi devasya pādau ca devavat paripālaya
2.052.015a bharataḥ kuśalaṃ vācyo vācyo madvacanena ca
2.052.015c sarvāsv eva yathānyāyaṃ vṛttiṃ vartasva mātṛṣu
2.052.016a vaktavyaś ca mahābāhur ikṣvākukulanandanaḥ
2.052.016c pitaraṃ yauvarājyastho rājyastham anupālaya
2.052.017a ity evaṃ māṃ mahārāja bruvann eva mahāyaśāḥ
2.052.017c rāmo rājīvatāmrākṣo bhṛśam aśrūṇy avartayat
2.052.018a lakṣmaṇas tu susaṃkruddho niḥśvasan vākyam abravīt
2.052.018c kenāyam aparādhena rājaputro vivāsitaḥ
2.052.019a yadi pravrājito rāmo lobhakāraṇakāritam
2.052.019c varadānanimittaṃ vā sarvathā duṣkṛtaṃ kṛtam
2.052.019e rāmasya tu parityāge na hetum upalakṣaye
2.052.020a asamīkṣya samārabdhaṃ viruddhaṃ buddhilāghavāt
2.052.020c janayiṣyati saṃkrośaṃ rāghavasya vivāsanam
2.052.021a ahaṃ tāvan mahārāje pitṛtvaṃ nopalakṣaye
2.052.021c bhrātā bhartā ca bandhuś ca pitā ca mama rāghavaḥ
2.052.022a sarvalokapriyaṃ tyaktvā sarvalokahite ratam
2.052.022c sarvaloko 'nurajyeta kathaṃ tvānena karmaṇā
2.052.023a jānakī tu mahārāja niḥśvasantī tapasvinī
2.052.023c bhūtopahatacitteva viṣṭhitā vṛṣmṛtā sthitā
2.052.024a adṛṣṭapūrvavyasanā rājaputrī yaśasvinī
2.052.024c tena duḥkhena rudatī naiva māṃ kiṃ cid abravīt
2.052.025a udvīkṣamāṇā bhartāraṃ mukhena pariśuṣyatā
2.052.025c mumoca sahasā bāṣpaṃ māṃ prayāntam udīkṣya sā
2.052.026a tathaiva rāmo 'śrumukhaḥ kṛtāñjaliḥ; sthito 'bhaval lakṣmaṇabāhupālitaḥ
2.052.026c tathaiva sītā rudatī tapasvinī; nirīkṣate rājarathaṃ tathaiva mām
2.053.001a mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani
2.053.001c uṣṇam aśru vimuñcanto rāme saṃprasthite vanam
2.053.002a ubhābhyāṃ rājaputrābhyām atha kṛtvāham ajñalim
2.053.002c prasthito ratham āsthāya tad duḥkham api dhārayan
2.053.003a guheva sārdhaṃ tatraiva sthito 'smi divasān bahūn
2.053.003c āśayā yadi māṃ rāmaḥ punaḥ śabdāpayed iti
2.053.004a viṣaye te mahārāja rāmavyasanakarśitāḥ
2.053.004c api vṛkṣāḥ parimlānaḥ sapuṣpāṅkurakorakāḥ
2.053.005a na ca sarpanti sattvāni vyālā na prasaranti ca
2.053.005c rāmaśokābhibhūtaṃ tan niṣkūjam abhavad vanam
2.053.006a līnapuṣkarapatrāś ca narendra kaluṣodakāḥ
2.053.006c saṃtaptapadmāḥ padminyo līnamīnavihaṃgamāḥ
2.053.007a jalajāni ca puṣpāṇi mālyāni sthalajāni ca
2.053.007c nādya bhānty alpagandhīni phalāni ca yathā puram
2.053.008a praviśantam ayodhyāṃ māṃ na kaś cid abhinandati
2.053.008c narā rāmam apaśyanto niḥśvasanti muhur muhuḥ
2.053.009a harmyair vimānaiḥ prāsādair avekṣya ratham āgatam
2.053.009c hāhākārakṛtā nāryo rāmādarśanakarśitāḥ
2.053.010a āyatair vimalair netrair aśruvegapariplutaiḥ
2.053.010c anyonyam abhivīkṣante vyaktam ārtatarāḥ striyaḥ
2.053.011a nāmitrāṇāṃ na mitrāṇām udāsīnajanasya ca
2.053.011c aham ārtatayā kaṃ cid viśeṣaṃ nopalakṣaye
2.053.012a aprahṛṣṭamanuṣyā ca dīnanāgaturaṃgamā
2.053.012c ārtasvaraparimlānā viniḥśvasitaniḥsvanā
2.053.013a nirānandā mahārāja rāmapravrājanātulā
2.053.013c kausalyā putra hīneva ayodhyā pratibhāti mā
2.053.014a sūtasya vacanaṃ śrutvā vācā paramadīnayā
2.053.014c bāṣpopahatayā rājā taṃ sūtam idam abravīt
2.053.015a kaikeyyā viniyuktena pāpābhijanabhāvayā
2.053.015c mayā na mantrakuśalair vṛddhaiḥ saha samarthitam
2.053.016a na suhṛdbhir na cāmātyair mantrayitvā na naigamaiḥ
2.053.016c mayāyam arthaḥ saṃmohāt strīhetoḥ sahasā kṛtaḥ
2.053.017a bhavitavyatayā nūnam idaṃ vā vyasanaṃ mahat
2.053.017c kulasyāsya vināśāya prāptaṃ sūta yadṛcchayā
2.053.018a sūta yady asti te kiṃ cin mayāpi sukṛtaṃ kṛtam
2.053.018c tvaṃ prāpayāśu māṃ rāmaṃ prāṇāḥ saṃtvarayanti mām
2.053.019a yad yad yāpi mamaivājñā nivartayatu rāghavam
2.053.019c na śakṣyāmi vinā rāma muhūrtam api jīvitum
2.053.020a atha vāpi mahābāhur gato dūraṃ bhaviṣyati
2.053.020c mām eva ratham āropya śīghraṃ rāmāya darśaya
2.053.021a vṛttadaṃṣṭro maheṣvāsaḥ kvāsau lakṣmaṇapūrvajaḥ
2.053.021c yadi jīvāmi sādhv enaṃ paśyeyaṃ saha sītayā
2.053.022a lohitākṣaṃ mahābāhum āmuktamaṇikuṇḍalam
2.053.022c rāmaṃ yadi na paśyāmi gamiṣyāmi yamakṣayam
2.053.023a ato nu kiṃ duḥkhataraṃ yo 'ham ikṣvākunandanam
2.053.023c imām avasthām āpanno neha paśyāmi rāghavam
2.053.024a hā rāma rāmānuja hā hā vaidehi tapasvinī
2.053.024c na māṃ jānīta duḥkhena mriyamāṇam anāthavat
2.053.024e dustaro jīvatā devi mayāyaṃ śokasāgaraḥ
2.053.025a aśobhanaṃ yo 'ham ihādya rāghavaṃ; didṛkṣamāṇo na labhe salakṣmaṇam
2.053.025c itīva rājā vilapan mahāyaśāḥ; papāta tūrṇaṃ śayane sa mūrchitaḥ
2.053.026a iti vilapati pārthive pranaṣṭe; karuṇataraṃ dviguṇaṃ ca rāmahetoḥ
2.053.026c vacanam anuniśamya tasya devī; bhayam agamat punar eva rāmamātā
2.054.001a tato bhūtopasṛṣṭeva vepamānā punaḥ punaḥ
2.054.001c dharaṇyāṃ gatasattveva kausalyā sūtam abravīt
2.054.002a naya māṃ yatra kākutsthaḥ sītā yatra ca lakṣmaṇaḥ
2.054.002c tān vinā kṣaṇam apy atra jīvituṃ notsahe hy aham
2.054.003a nivartaya rathaṃ śīghraṃ daṇḍakān naya mām api
2.054.003c atha tān nānugacchāmi gamiṣyāmi yamakṣayam
2.054.004a bāṣpavegaupahatayā sa vācā sajjamānayā
2.054.004c idam āśvāsayan devīṃ sūtaḥ prāñjalir abravīt
2.054.005a tyaja śokaṃ ca mohaṃ ca saṃbhramaṃ duḥkhajaṃ tathā
2.054.005c vyavadhūya ca saṃtāpaṃ vane vatsyati rāghavaḥ
2.054.006a lakṣmaṇaś cāpi rāmasya pādau paricaran vane
2.054.006c ārādhayati dharmajñaḥ paralokaṃ jitendriyaḥ
2.054.007a vijane 'pi vane sītā vāsaṃ prāpya gṛheṣv iva
2.054.007c visrambhaṃ labhate 'bhītā rāme saṃnyasta mānasā
2.054.008a nāsyā dainyaṃ kṛtaṃ kiṃ cit susūkṣmam api lakṣaye
2.054.008c uciteva pravāsānāṃ vaidehī pratibhāti mā
2.054.009a nagaropavanaṃ gatvā yathā sma ramate purā
2.054.009c tathaiva ramate sītā nirjaneṣu vaneṣv api
2.054.010a bāleva ramate sītā bālacandranibhānanā
2.054.010c rāmā rāme hy adīnātmā vijane 'pi vane satī
2.054.011a tadgataṃ hṛdayaṃ hy asyās tad adhīnaṃ ca jīvitam
2.054.011c ayodhyāpi bhavet tasyā rāma hīnā tathā vanam
2.054.012a pathi pṛcchati vaidehī grāmāṃś ca nagarāṇi ca
2.054.012c gatiṃ dṛṣṭvā nadīnāṃ ca pādapān vividhān api
2.054.013a adhvanā vāta vegena saṃbhrameṇātapena ca
2.054.013c na hi gacchati vaidehyāś candrāṃśusadṛśī prabhā
2.054.014a sadṛśaṃ śatapatrasya pūrṇacandropamaprabham
2.054.014c vadanaṃ tadvadānyāyā vaidehyā na vikampate
2.054.015a alaktarasaraktābhāv alaktarasavarjitau
2.054.015c adyāpi caraṇau tasyāḥ padmakośasamaprabhau
2.054.016a nūpurodghuṣṭaheleva khelaṃ gacchati bhāminī
2.054.016c idānīm api vaidehī tadrāgā nyastabhūṣaṇā
2.054.017a gajaṃ vā vīkṣya siṃhaṃ vā vyāghraṃ vā vanam āśritā
2.054.017c nāhārayati saṃtrāsaṃ bāhū rāmasya saṃśritā
2.054.018a na śocyās te na cātmā te śocyo nāpi janādhipaḥ
2.054.018c idaṃ hi caritaṃ loke pratiṣṭhāsyati śāśvatam
2.054.019a vidhūya śokaṃ parihṛṣṭamānasā; maharṣiyāte pathi suvyavasthitāḥ
2.054.019c vane ratā vanyaphalāśanāḥ pituḥ; śubhāṃ pratijñāṃ paripālayanti te
2.054.020a tathāpi sūtena suyuktavādinā; nivāryamāṇā sutaśokakarśitā
2.054.020c na caiva devī virarāma kūjitāt; priyeti putreti ca rāghaveti ca
2.055.001a vanaṃ gate dharmapare rāme ramayatāṃ vare
2.055.001c kausalyā rudatī svārtā bhartāram idam abravīt
2.055.002a yady apitriṣu lokeṣu prathitaṃ te mayad yaśaḥ
2.055.002c sānukrośo vadānyaś ca priyavādī ca rāghavaḥ
2.055.003a kathaṃ naravaraśreṣṭha putrau tau saha sītayā
2.055.003c duḥkhitau sukhasaṃvṛddhau vane duḥkhaṃ sahiṣyataḥ
2.055.004a sā nūnaṃ taruṇī śyāmā sukumārī sukhocitā
2.055.004c katham uṣṇaṃ ca śītaṃ ca maithilī prasahiṣyate
2.055.005a bhuktvāśanaṃ viśālākṣī sūpadaṃśānvitaṃ śubham
2.055.005c vanyaṃ naivāram āhāraṃ kathaṃ sītopabhokṣyate
2.055.006a gītavāditranirghoṣaṃ śrutvā śubham aninditā
2.055.006c kathaṃ kravyādasiṃhānāṃ śabdaṃ śroṣyaty aśobhanam
2.055.007a mahendradhvajasaṃkāśaḥ kva nu śete mahābhujaḥ
2.055.007c bhujaṃ parighasaṃkāśam upadhāya mahābalaḥ
2.055.008a padmavarṇaṃ sukeśāntaṃ padmaniḥśvāsam uttamam
2.055.008c kadā drakṣyāmi rāmasya vadanaṃ puṣkarekṣaṇam
2.055.009a vajrasāramayaṃ nūnaṃ hṛdayaṃ me na saṃśayaḥ
2.055.009c apaśyantyā na taṃ yad vai phalatīdaṃ sahasradhā
2.055.010a yadi pañcadaśe varṣe rāghavaḥ punar eṣyati
2.055.010c jahyād rājyaṃ ca kośaṃ ca bharatenopabhokṣyate
2.055.011a evaṃ kanīyasā bhrātrā bhuktaṃ rājyaṃ viśāṃ pate
2.055.011c bhrātā jyeṣṭhā variṣṭhāś ca kimarthaṃ nāvamaṃsyate
2.055.012a na pareṇāhṛtaṃ bhakṣyaṃ vyāghraḥ khāditum icchati
2.055.012c evam eva naravyāghraḥ paralīḍhaṃ na maṃsyate
2.055.013a havir ājyaṃ puroḍāśāḥ kuśā yūpāś ca khādirāḥ
2.055.013c naitāni yātayāmāni kurvanti punar adhvare
2.055.014a tathā hy āttam idaṃ rājyaṃ hṛtasārāṃ surām iva
2.055.014c nābhimantum alaṃ rāmo naṣṭasomam ivādhvaram
2.055.015a naivaṃvidham asatkāraṃ rāghavo marṣayiṣyati
2.055.015c balavān iva śārdūlo bāladher abhimarśanam
2.055.016a sa tādṛśaḥ siṃhabalo vṛṣabhākṣo nararṣabhaḥ
2.055.016c svayam eva hataḥ pitrā jalajenātmajo yathā
2.055.017a dvijāti carito dharmaḥ śāstradṛṣṭaḥ sanātanaḥ
2.055.017c yadi te dharmanirate tvayā putre vivāsite
2.055.018a gatir evāk patir nāryā dvitīyā gatir ātmajaḥ
2.055.018c tṛtīyā jñātayo rājaṃś caturthī neha vidyate
2.055.019a tatra tvaṃ caiva me nāsti rāmaś ca vanam āśritaḥ
2.055.019c na vanaṃ gantum icchāmi sarvathā hi hatā tvayā
2.055.020a hataṃ tvayā rājyam idaṃ sarāṣṭraṃ; hatas tathātmā saha mantribhiś ca
2.055.020c hatā saputrāsmi hatāś ca paurāḥ; sutaś ca bhāryā ca tava prahṛṣṭau
2.055.021a imāṃ giraṃ dāruṇaśabdasaṃśritāṃ; niśamya rājāpi mumoha duḥkhitaḥ
2.055.021c tataḥ sa śokaṃ praviveśa pārthivaḥ; svaduṣkṛtaṃ cāpi punas tadāsmarat
2.056.001a evaṃ tu kruddhayā rājā rāmamātrā saśokayā
2.056.001c śrāvitaḥ paruṣaṃ vākyaṃ cintayām āsa duḥkhitaḥ
2.056.002a tasya cintayamānasya pratyabhāt karma duṣkṛtam
2.056.002c yad anena kṛtaṃ pūrvam ajñānāc chabdavedhinā
2.056.003a amanās tena śokena rāmaśokena ca prabhuḥ
2.056.003c dahyamānas tu śokābhyāṃ kausalyām āha bhūpatiḥ
2.056.004a prasādaye tvāṃ kausalye racito 'yaṃ mayāñjaliḥ
2.056.004c vatsalā cānṛśaṃsā ca tvaṃ hi nityaṃ pareṣv api
2.056.005a bhartā tu khalu nārīṇāṃ guṇavān nirguṇo 'pi vā
2.056.005c dharmaṃ vimṛśamānānāṃ pratyakṣaṃ devi daivatam
2.056.006a sā tvaṃ dharmaparā nityaṃ dṛṣṭalokaparāvara
2.056.006c nārhase vipriyaṃ vaktuṃ duḥkhitāpi suduḥkhitam
2.056.007a tad vākyaṃ karuṇaṃ rājñaḥ śrutvā dīnasya bhāṣitam
2.056.007c kausalyā vyasṛjad bāṣpaṃ praṇālīva navodakam
2.056.008a sa mūdrhṇi baddhvā rudatī rājñaḥ padmam ivāñjalim
2.056.008c saṃbhramād abravīt trastā tvaramāṇākṣaraṃ vacaḥ
2.056.009a prasīda śirasā yāce bhūmau nitatitāsmi te
2.056.009c yācitāsmi hatā deva hantavyāhaṃ na hi tvayā
2.056.010a naiṣā hi sā strī bhavati ślāghanīyena dhīmatā
2.056.010c ubhayor lokayor vīra patyā yā saṃprasādyate
2.056.011a jānāmi dharmaṃ dharmajña tvāṃ jāne satyavādinam
2.056.011c putraśokārtayā tat tu mayā kim api bhāṣitam
2.056.012a śoko nāśayate dhairyaṃ śoko nāśayate śrutam
2.056.012c śoko nāśayate sarvaṃ nāsti śokasamo ripuḥ
2.056.013a śayam āpatitaḥ soḍhuṃ praharo ripuhastataḥ
2.056.013c soḍhum āpatitaḥ śokaḥ susūkṣmo 'pi na śakyate
2.056.014a vanavāsāya rāmasya pañcarātro 'dya gaṇyate
2.056.014c yaḥ śokahataharṣāyāḥ pañcavarṣopamo mama
2.056.015a taṃ hi cintayamānāyāḥ śoko 'yaṃ hṛdi vardhate
2.056.015c adīnām iva vegena samudrasalilaṃ mahat
2.056.016a evaṃ hi kathayantyās tu kausalyāyāḥ śubhaṃ vacaḥ
2.056.016c mandaraśmir abhūt suryo rajanī cābhyavartata
2.056.017a atha prahlādito vākyair devyā kausalyayā nṛpaḥ
2.056.017c śokena ca samākrānto nidrāyā vaśam eyivān
2.057.001a pratibuddho muhur tena śokopahatacetanaḥ
2.057.001c atha rājā daśarathaḥ sa cintām abhyapadyata
2.057.002a rāmalakṣmaṇayoś caiva vivāsād vāsavopamam
2.057.002c āviveśopasargas taṃ tamaḥ sūryam ivāsuram
2.057.003a sa rājā rajanīṃ ṣaṣṭhīṃ rāme pravrajite vanam
2.057.003c ardharātre daśarathaḥ saṃsmaran duṣkṛtaṃ kṛtam
2.057.003e kausalyāṃ putraśokārtām idaṃ vacanam abravīt
2.057.004a yad ācarati kalyāṇi śubhaṃ vā yadi vāśubham
2.057.004c tad eva labhate bhadre kartā karmajam ātmanaḥ
2.057.005a guru lāghavam arthānām ārambhe karmaṇāṃ phalam
2.057.005c doṣaṃ vā yo na jānāti sa bāla iti hocyate
2.057.006a kaś cid āmravaṇaṃ chittvā palāśāṃś ca niṣiñcati
2.057.006c puṣpaṃ dṛṣṭvā phale gṛdhnuḥ sa śocati phalāgame
2.057.007a so 'ham āmravaṇaṃ chittvā palāśāṃś ca nyaṣecayam
2.057.007c rāmaṃ phalāgame tyaktvā paścāc chocāmi durmatiḥ
2.057.008a labdhaśabdena kausalye kumāreṇa dhanuṣmatā
2.057.008c kumāraḥ śabdavedhīti mayā pāpam idaṃ kṛtam
2.057.008e tad idaṃ me 'nusaṃprāptaṃ devi duḥkhaṃ svayaṃ kṛtam
2.057.009a saṃmohād iha bālena yathā syād bhakṣitaṃ viṣam
2.057.009c evaṃ mamāpy avijñātaṃ śabdavedhyamayaṃ phalam
2.057.010a devy anūḍhā tvam abhavo yuvarājo bhavāmy aham
2.057.010c tataḥ prāvṛḍ anuprāptā madakāmavivardhinī
2.057.011a upāsyahi rasān bhaumāṃs taptvā ca jagad aṃśubhiḥ
2.057.011c paretācaritāṃ bhīmāṃ ravir āviśate diśam
2.057.012a uṣṇam antardadhe sadyaḥ snigdhā dadṛśire ghanāḥ
2.057.012c tato jahṛṣire sarve bhekasāraṅgabarhiṇaḥ
2.057.013a patitenāmbhasā channaḥ patamānena cāsakṛt
2.057.013c ābabhau mattasāraṅgas toyarāśir ivācalaḥ
2.057.014a tasminn atisukhe kāle dhanuṣmān iṣumān rathī
2.057.014c vyāyāma kṛtasaṃkalpaḥ sarayūm anvagāṃ nadīm
2.057.015a nipāne mahiṣaṃ rātrau gajaṃ vābhyāgataṃ nadīm
2.057.015c anyaṃ vā śvāpadaṃ kaṃ cij jighāṃsur ajitendriyaḥ
2.057.016a athāndhakāre tv aśrauṣaṃ jale kumbhasya paryataḥ
2.057.016c acakṣur viṣaye ghoṣaṃ vāraṇasyeva nardataḥ
2.057.017a tato 'haṃ śaram uddhṛtya dīptam āśīviṣopamam
2.057.017c amuñcaṃ niśitaṃ bāṇam aham āśīviṣopamam
2.057.018a tatra vāg uṣasi vyaktā prādurāsīd vanaukasaḥ
2.057.018c hā heti patatas toye vāg abhūt tatra mānuṣī
2.057.018e katham asmadvidhe śastraṃ nipatet tu tapasvini
2.057.019a praviviktāṃ nadīṃ rātrāv udāhāro 'ham āgataḥ
2.057.019c iṣuṇābhihataḥ kena kasya vā kiṃ kṛtaṃ mayā
2.057.020a ṛṣer hi nyasta daṇḍasya vane vanyena jīvataḥ
2.057.020c kathaṃ nu śastreṇa vadho madvidhasya vidhīyate
2.057.021a jaṭābhāradharasyaiva valkalājinavāsasaḥ
2.057.021c ko vadhena mamārthī syāt kiṃ vāsyāpakṛtaṃ mayā
2.057.022a evaṃ niṣphalam ārabdhaṃ kevalānarthasaṃhitam
2.057.022c na kaś cit sādhu manyeta yathaiva gurutalpagam
2.057.023a nemaṃ tathānuśocāmi jīvitakṣayam ātmanaḥ
2.057.023c mātaraṃ pitaraṃ cobhāv anuśocāmi madvidhe
2.057.024a tad etān mithunaṃ vṛddhaṃ cirakālabhṛtaṃ mayā
2.057.024c mayi pañcatvam āpanne kāṃ vṛttiṃ vartayiṣyati
2.057.025a vṛddhau ca mātāpitarāv ahaṃ caikeṣuṇā hataḥ
2.057.025c kena sma nihatāḥ sarve subālenākṛtātmanā
2.057.026a taṃ giraṃ karuṇāṃ śrutvā mama dharmānukāṅkṣiṇaḥ
2.057.026c karābhyāṃ saśaraṃ cāpaṃ vyathitasyāpatad bhuvi
2.057.027a taṃ deśam aham āgamya dīnasattvaḥ sudurmanāḥ
2.057.027c apaśyam iṣuṇā tīre sarayvās tāpasaṃ hatam
2.057.028a sa mām udvīkṣya netrābhyāṃ trastam asvasthacetasaṃ
2.057.028c ity uvāca vacaḥ krūraṃ didhakṣann iva tejasā
2.057.029a kiṃ tavāpakṛtaṃ rājan vane nivasatā mayā
2.057.029c jihīrṣiur ambho gurvarthaṃ yad ahaṃ tāḍitas tvayā
2.057.030a ekena khalu bāṇena marmaṇy abhihate mayi
2.057.030c dvāv andhau nihatau vṛddhau mātā janayitā ca me
2.057.031a tau nūnaṃ durbalāv andhau matpratīkṣau pipāsitau
2.057.031c ciram āśākṛtāṃ tṛṣṇāṃ kaṣṭāṃ saṃdhārayiṣyataḥ
2.057.032a na nūnaṃ tapaso vāsti phalayogaḥ śrutasya vā
2.057.032c pitā yan māṃ na jānāti śayānaṃ patitaṃ bhuvi
2.057.033a jānann api ca kiṃ kuryād aśaktir aparikramaḥ
2.057.033c bhidyamānam ivāśaktas trātum anyo nago nagam
2.057.034a pitus tvam eva me gatvā śīghram ācakṣva rāghava
2.057.034c na tvām anudahet kruddho vanaṃ vahnir ivaidhitaḥ
2.057.035a iyam ekapadī rājan yato me pitur āśramaḥ
2.057.035c taṃ prasādaya gatvā tvaṃ na tvāṃ sa kupitaḥ śapet
2.057.036a viśalyaṃ kuru māṃ rājan marma me niśitaḥ śaraḥ
2.057.036c ruṇaddhi mṛdu sotsedhaṃ tīram amburayo yathā
2.057.037a na dvijātir ahaṃ rājan mā bhūt te manaso vyathā
2.057.037c śūdrāyām asmi vaiśyena jāto janapadādhipa
2.057.038a itīva vadataḥ kṛcchrād bāṇābhihatamarmaṇaḥ
2.057.038c tasya tv ānamyamānasya taṃ bāṇam aham uddharam
2.057.039a jalārdragātraṃ tu vilapya kṛcchān; marmavraṇaṃ saṃtatam ucchasantam
2.057.039c tataḥ sarayvāṃ tam ahaṃ śayānaṃ; samīkṣya bhadre subhṛśaṃ viṣaṇṇaḥ
2.058.001a tad ajñānān mahat pāpaṃ kṛtvā saṃkulitendriyaḥ
2.058.001c ekas tv acintayaṃ buddhyā kathaṃ nu sukṛtaṃ bhavet
2.058.002a tatas taṃ ghaṭam ādaya pūrṇaṃ paramavāriṇā
2.058.002c āśramaṃ tam ahaṃ prāpya yathākhyātapathaṃ gataḥ
2.058.003a tatrāhaṃ durbalāv andhau vṛddhāv apariṇāyakau
2.058.003c apaśyaṃ tasya pitarau lūnapakṣāv iva dvijau
2.058.004a tannimittābhir āsīnau kathābhir aparikramau
2.058.004c tām āśāṃ matkṛte hīnāv udāsīnāv anāthavat
2.058.005a padaśabdaṃ tu me śrutvā munir vākyam abhāṣata
2.058.005c kiṃ cirāyasi me putra pānīyaṃ kṣipram ānaya
2.058.006a yannimittam idaṃ tāta salile krīḍitaṃ tvayā
2.058.006c utkaṇṭhitā te māteyaṃ praviśa kṣipram āśramam
2.058.007a yad vyalīkaṃ kṛtaṃ putra mātrā te yadi vā mayā
2.058.007c na tan manasi kartavyaṃ tvayā tāta tapasvinā
2.058.008a tvaṃ gatis tv agatīnāṃ ca cakṣus tvaṃ hīnacakṣuṣām
2.058.008c samāsaktās tvayi prāṇāḥ kiṃ cin nau nābhibhāṣase
2.058.009a munim avyaktayā vācā tam ahaṃ sajjamānayā
2.058.009c hīnavyañjanayā prekṣya bhīto bhīta ivābruvam
2.058.010a manasaḥ karma ceṣṭābhir abhisaṃstabhya vāgbalam
2.058.010c ācacakṣe tv ahaṃ tasmai putravyasanajaṃ bhayam
2.058.011a kṣatriyo 'haṃ daśaratho nāhaṃ putro mahātmanaḥ
2.058.011c sajjanāvamataṃ duḥkham idaṃ prāptaṃ svakarmajam
2.058.012a bhagavaṃś cāpahasto 'haṃ sarayūtīram āgataḥ
2.058.012c jighāṃsuḥ śvāpadaṃ kiṃ cin nipāne vāgataṃ gajam
2.058.013a tatra śruto mayā śabdo jale kumbhasya pūryataḥ
2.058.013c dvipo 'yam iti matvā hi bāṇenābhihato mayā
2.058.014a gatvā nadyās tatas tīram apaśyam iṣuṇā hṛdi
2.058.014c vinirbhinnaṃ gataprāṇaṃ śayānaṃ bhuvi tāpasaṃ
2.058.015a bhagavañ śabdam ālakṣya mayā gajajighāṃsunā
2.058.015c visṛṣṭo 'mbhasi nārācas tena te nihataḥ sutaḥ
2.058.016a sa coddhṛtena bāṇena tatraiva svargam āsthitaḥ
2.058.016c bhagavantāv ubhau śocann andhāv iti vilapya ca
2.058.017a ajñānād bhavataḥ putraḥ sahasābhihato mayā
2.058.017c śeṣam evaṃgate yat syāt tat prasīdatu me muniḥ
2.058.018a sa tac chrutvā vacaḥ krūraṃ niḥśvasañ śokakarśitaḥ
2.058.018c mām uvāca mahātejāḥ kṛtāñjalim upasthitam
2.058.019a yady etad aśubhaṃ karma na sma me kathayeḥ svayam
2.058.019c phalen mūrdhā sma te rājan sadyaḥ śatasahasradhā
2.058.020a kṣatriyeṇa vadho rājan vānaprasthe viśeṣataḥ
2.058.020c jñānapūrvaṃ kṛtaḥ sthānāc cyāvayed api vajriṇam
2.058.021a ajñānād dhi kṛtaṃ yasmād idaṃ tenaiva jīvasi
2.058.021c api hy adya kulaṃ nasyād rāghavāṇāṃ kuto bhavān
2.058.022a naya nau nṛpa taṃ deśam iti māṃ cābhyabhāṣata
2.058.022c adya taṃ draṣṭum icchāvaḥ putraṃ paścimadarśanam
2.058.023a rudhireṇāvasitāṅgaṃ prakīrṇājinavāsasaṃ
2.058.023c śayānaṃ bhuvi niḥsaṃjñaṃ dharmarājavaśaṃ gatam
2.058.024a athāham ekas taṃ deśaṃ nītvā tau bhṛśaduḥkhitau
2.058.024c asparśayam ahaṃ putraṃ taṃ muniṃ saha bhāryayā
2.058.025a tau putram ātmanaḥ spṛṣṭvā tam āsādya tapasvinau
2.058.025c nipetatuḥ śarīre 'sya pitā cāsyedam abravīt
2.058.026a na nv ahaṃ te priyaḥ putra mātaraṃ paśya dhārmika
2.058.026c kiṃ nu nāliṅgase putra sukumāra vaco vada
2.058.027a kasya vāpararātre 'haṃ śroṣyāmi hṛdayaṃgamam
2.058.027c adhīyānasya madhuraṃ śāstraṃ vānyad viśeṣataḥ
2.058.028a ko māṃ saṃdhyām upāsyaiva snātvā hutahutāśanaḥ
2.058.028c ślāghayiṣyaty upāsīnaḥ putraśokabhayārditam
2.058.029a kandamūlaphalaṃ hṛtvā ko māṃ priyam ivātithim
2.058.029c bhojayiṣyaty akarmaṇyam apragraham anāyakam
2.058.030a imām andhāṃ ca vṛddhāṃ ca mātaraṃ te tapasvinīm
2.058.030c kathaṃ putra bhariṣyāmi kṛpaṇāṃ putragardhinīm
2.058.031a tiṣṭha mā mā gamaḥ putra yamasya sadanaṃ prati
2.058.031c śvo mayā saha gantāsi jananyā ca samedhitaḥ
2.058.032a ubhāv api ca śokārtāv anāthau kṛpaṇau vane
2.058.032c kṣipram eva gamiṣyāvas tvayā hīnau yamakṣayam
2.058.033a tato vaivasvataṃ dṛṣṭvā taṃ pravakṣyāmi bhāratīm
2.058.033c kṣamatāṃ dharmarājo me bibhṛyāt pitarāv ayam
2.058.034a apāpo 'si yathā putra nihataḥ pāpakarmaṇā
2.058.034c tena satyena gacchāśu ye lokāḥ śastrayodhinām
2.058.035a yānti śūrā gatiṃ yāṃ ca saṃgrāmeṣv anivartinaḥ
2.058.035c hatās tv abhimukhāḥ putra gatiṃ tāṃ paramāṃ vraja
2.058.036a yāṃ gatiṃ sagaraḥ śaibyo dilīpo janamejayaḥ
2.058.036c nahuṣo dhundhumāraś ca prāptās tāṃ gaccha putraka
2.058.037a yā gatiḥ sarvasādhūnāṃ svādhyāyāt patasaś ca yā
2.058.037c bhūmidasyāhitāgneś ca ekapatnīvratasya ca
2.058.038a gosahasrapradātṝṇāṃ yā yā gurubhṛtām api
2.058.038c dehanyāsakṛtāṃ yā ca tāṃ gatiṃ gaccha putraka
2.058.038e na hi tv asmin kule jāto gacchaty akuśalāṃ gatim
2.058.039a evaṃ sa kṛpaṇaṃ tatra paryadevayatāsakṛt
2.058.039c tato 'smai kartum udakaṃ pravṛttaḥ saha bhāryayā
2.058.040a sa tu divyena rūpeṇa muniputraḥ svakarmabhiḥ
2.058.040c āśvāsya ca muhūrtaṃ tu pitarau vākyam abravīt
2.058.041a sthānam asmi mahat prāpto bhavatoḥ paricāraṇāt
2.058.041c bhavantāv api ca kṣipraṃ mama mūlam upaiṣyataḥ
2.058.042a evam uktvā tu divyena vimānena vapuṣmatā
2.058.042c āruroha divaṃ kṣipraṃ muniputro jitendriyaḥ
2.058.043a sa kṛtvā tūdakaṃ tūrṇaṃ tāpasaḥ saha bhāryayā
2.058.043c mām uvāca mahātejāḥ kṛtāñjalim upasthitam
2.058.044a adyaiva jahi māṃ rājan maraṇe nāsti me vyathā
2.058.044c yac chareṇaikaputraṃ māṃ tvam akārṣīr aputrakam
2.058.045a tvayā tu yad avijñānān nihato me sutaḥ śuciḥ
2.058.045c tena tvām abhiśapsyāmi suduḥkham atidāruṇam
2.058.046a putravyasanajaṃ duḥkhaṃ yad etan mama sāmpratam
2.058.046c evaṃ tvaṃ putraśokena rājan kālaṃ kariṣyasi
2.058.047a tasmān mām āgataṃ bhadre tasyodārasya tadvacaḥ
2.058.047c yad ahaṃ putraśokena saṃtyakṣyāmy adya jīvitam
2.058.048a yadi māṃ saṃspṛśed rāmaḥ sakṛd adyālabheta vā
2.058.048c na tan me sadṛśaṃ devi yan mayā rāghave kṛtam
2.058.049a cakṣuṣā tvāṃ na paśyāmi smṛtir mama vilupyate
2.058.049c dūtā vaivasvatasyaite kausalye tvarayanti mām
2.058.050a atas tu kiṃ duḥkhataraṃ yad ahaṃ jīvitakṣaye
2.058.050c na hi paśyāmi dharmajñaṃ rāmaṃ satyaparākyamam
2.058.051a na te manuṣyā devās te ye cāruśubhakuṇḍalam
2.058.051c mukhaṃ drakṣyanti rāmasya varṣe pañcadaśe punaḥ
2.058.052a padmapatrekṣaṇaṃ subhru sudaṃṣṭraṃ cārunāsikam
2.058.052c dhanyā drakṣyanti rāmasya tārādhipanibhaṃ mukham
2.058.053a sadṛśaṃ śāradasyendoḥ phullasya kamalasya ca
2.058.053c sugandhi mama nāthasya dhanyā drakṣyanti tanmukham
2.058.054a nivṛttavanavāsaṃ tam ayodhyāṃ punar āgatam
2.058.054c drakṣyanti sukhino rāmaṃ śukraṃ mārgagataṃ yathā
2.058.055a ayam ātmabhavaḥ śoko mām anātham acetanam
2.058.055c saṃsādayati vegena yathā kūlaṃ nadīrayaḥ
2.058.056a hā rāghava mahābāho hā mamāyāsa nāśana
2.058.056c rājā daśarathaḥ śocañ jīvitāntam upāgamat
2.058.057a tathā tu dīnaṃ kathayan narādhipaḥ; priyasya putrasya vivāsanāturaḥ
2.058.057c gate 'rdharātre bhṛśaduḥkhapīḍitas; tadā jahau prāṇam udāradarśanaḥ
2.059.001a atha rātryāṃ vyatītāyāṃ prātar evāpare 'hani
2.059.001c bandinaḥ paryupātiṣṭhaṃs tat pārthivaniveśanam
2.059.002a tataḥ śucisamācārāḥ paryupasthāna kovidaḥ
2.059.002c strīvarṣavarabhūyiṣṭhā upatasthur yathāpuram
2.059.003a haricandanasaṃpṛktam udakaṃ kāñcanair ghaṭaiḥ
2.059.003c āninyuḥ snānaśikṣājñā yathākālaṃ yathāvidhi
2.059.004a maṅgalālambhanīyāni prāśanīyān upaskarān
2.059.004c upaninyus tathāpy anyāḥ kumārī bahulāḥ striyaḥ
2.059.005a atha yāḥ kosalendrasya śayanaṃ pratyanantarāḥ
2.059.005c tāḥ striyas tu samāgamya bhartāraṃ pratyabodhayan
2.059.006a tā vepathuparītāś ca rājñaḥ prāṇeṣu śaṅkitāḥ
2.059.006c pratisrotas tṛṇāgrāṇāṃ sadṛśaṃ saṃcakampire
2.059.007a atha saṃvepamanānāṃ strīṇāṃ dṛṣṭvā ca pārthivam
2.059.007c yat tad āśaṅkitaṃ pāpaṃ tasya jajñe viniścayaḥ
2.059.008a tataḥ pracukruśur dīnāḥ sasvaraṃ tā varāṅganāḥ
2.059.008c kareṇava ivāraṇye sthānapracyutayūthapāḥ
2.059.009a tāsām ākranda śabdena sahasodgatacetane
2.059.009c kausalyā ca sumitrāca tyaktanidre babhūvatuḥ
2.059.010a kausalyā ca sumitrā ca dṛṣṭvā spṛṣṭvā ca pārthivam
2.059.010c hā nātheti parikruśya petatur dharaṇītale
2.059.011a sā kosalendraduhitā veṣṭamānā mahītale
2.059.011c na babhrāja rajodhvastā tāreva gaganacyutā
2.059.012a tat samuttrastasaṃbhrāntaṃ paryutsukajanākulam
2.059.012c sarvatas tumulākrandaṃ paritāpārtabāndhavam
2.059.013a sadyo nipatitānandaṃ dīnaviklavadarśanam
2.059.013c babhūva naradevasya sadma diṣṭāntam īyuṣaḥ
2.059.014a atītam ājñāya tu pārthivarṣabhaṃ; yaśasvinaṃ saṃparivārya patnayaḥ
2.059.014c bhṛśaṃ rudantyaḥ karuṇaṃ suduḥkhitāḥ; pragṛhya bāhū vyalapann anāthavat
2.060.001a tam agnim iva saṃśāntam ambuhīnam ivārṇavam
2.060.001c hataprabham ivādityaṃ svargathaṃ prekṣya bhūmipam
2.060.002a kausalyā bāṣpapūrṇākṣī vividhaṃ śokakarśitā
2.060.002c upagṛhya śiro rājñaḥ kaikeyīṃ pratyabhāṣata
2.060.003a sakāmā bhava kaikeyi bhuṅkṣva rājyam akaṇṭakam
2.060.003c tyaktvā rājānam ekāgrā nṛśaṃse duṣṭacāriṇi
2.060.004a vihāya māṃ gato rāmo bhartā ca svargato mama
2.060.004c vipathe sārthahīneva nāhaṃ jīvitum utsahe
2.060.005a bhartāraṃ taṃ parityajya kā strī daivatam ātmanaḥ
2.060.005c icchej jīvitum anyatra kaikeyyās tyaktadharmaṇaḥ
2.060.006a na lubdho budhyate doṣān kiṃ pākam iva bhakṣayan
2.060.006c kubjānimittaṃ kaikeyyā rāghavāṇān kulaṃ hatam
2.060.007a aniyoge niyuktena rājñā rāmaṃ vivāsitam
2.060.007c sabhāryaṃ janakaḥ śrutvā patitapsyaty ahaṃ yathā
2.060.008a rāmaḥ kamalapatrākṣo jīvanāśam ito gataḥ
2.060.008c videharājasya sutā tahā sītā tapasvinī
2.060.008e duḥkhasyānucitā duḥkhaṃ vane paryudvijiṣyati
2.060.009a nadatāṃ bhīmaghoṣāṇāṃ niśāsu mṛgapakṣiṇām
2.060.009c niśamya nūnaṃ saṃstrastā rāghavaṃ saṃśrayiṣyati
2.060.010a vṛddhaś caivālpaputraś ca vaidehīm anicintayan
2.060.010c so 'pi śokasamāviṣṭo nanu tyakṣyati jīvitam
2.060.011a tāṃ tataḥ saṃpariṣvajya vilapantīṃ tapasvinīm
2.060.011c vyapaninyuḥ suduḥkhārtāṃ kausalyāṃ vyāvahārikāḥ
2.060.012a tailadroṇyām athāmātyāḥ saṃveśya jagatīpatim
2.060.012c rājñaḥ sarvāṇy athādiṣṭāś cakruḥ karmāṇy anantaram
2.060.013a na tu saṃkalanaṃ rājño vinā putreṇa mantriṇaḥ
2.060.013c sarvajñāḥ kartum īṣus te tato rakṣanti bhūmipam
2.060.014a tailadroṇyāṃ tu sacivaiḥ śāyitaṃ taṃ narādhipam
2.060.014c hā mṛto 'yam iti jñātvā striyas tāḥ paryadevayan
2.060.015a bāhūn udyamya kṛpaṇā netraprasravaṇair mukhaiḥ
2.060.015c rudantyaḥ śokasaṃtaptāḥ kṛpaṇaṃ paryadevayan
2.060.016a niśānakṣatrahīneva strīva bhartṛvivarjitā
2.060.016c purī nārājatāyodhyā hīnā rājñā mahātmanā
2.060.017a bāṣpaparyākulajanā hāhābhūtakulāṅganā
2.060.017c śūnyacatvaraveśmāntā na babhrāja yathāpuram
2.060.018a gataprabhā dyaur iva bhāskaraṃ vinā; vyapetanakṣatragaṇeva śarvarī
2.060.018c purī babhāse rahitā mahātmanā; na cāsrakaṇṭhākulamārgacatvarā
2.060.019a narāś ca nāryaś ca sametya saṃghaśo; vigarhamāṇā bharatasya mātaram
2.060.019c tadā nagaryāṃ naradevasaṃkṣaye; babhūvur ārtā na ca śarma lebhire
2.061.001a vyatītāyāṃ tu śarvaryām ādityasyodaye tataḥ
2.061.001c sametya rājakartāraḥ sabhām īyur dvijātayaḥ
2.061.002a mārkaṇḍeyo 'tha maudgalyo vāmadevaś ca kāśyapaḥ
2.061.002c kātyayano gautamaś ca jābāliś ca mahāyaśāḥ
2.061.003a ete dvijāḥ sahāmātyaiḥ pṛthag vācam udīrayan
2.061.003c vasiṣṭham evābhimukhāḥ śreṣṭho rājapurohitam
2.061.004a atītā śarvarī duḥkhaṃ yā no varṣaśatopamā
2.061.004c asmin pañcatvam āpanne putraśokena pārthive
2.061.005a svargataś ca mahārājo rāmaś cāraṇyam āśritaḥ
2.061.005c lakṣmaṇaś cāpi tejasvī rāmeṇaiva gataḥ saha
2.061.006a ubhau bharataśatrughnau kkekayeṣu paraṃtapau
2.061.006c pure rājagṛhe ramye mātāmahaniveśane
2.061.007a ikṣvākūṇām ihādyaiva kaś cid rājā vidhīyatām
2.061.007c arājakaṃ hi no rāṣṭraṃ na vināśam avāpnuyāt
2.061.008a nārājale janapade vidyunmālī mahāsvanaḥ
2.061.008c abhivarṣati parjanyo mahīṃ divyena vāriṇā
2.061.009a nārājake janapade bījamuṣṭiḥ prakīryate
2.061.009c nārākake pituḥ putro bhāryā vā vartate vaśe
2.061.010a arājake dhanaṃ nāsti nāsti bhāryāpy arājake
2.061.010c idam atyāhitaṃ cānyat kutaḥ satyam arājake
2.061.011a nārājake janapade kārayanti sabhāṃ narāḥ
2.061.011c udyānāni ca ramyāṇi hṛṣṭāḥ puṇyagṛhāṇi ca
2.061.012a nārājake janapade yajñaśīlā dvijātayaḥ
2.061.012c satrāṇy anvāsate dāntā brāhmaṇāḥ saṃśitavratāḥ
2.061.013a nārājake janapade prabhūtanaṭanartakāḥ
2.061.013c utsavāś ca samājāś ca vardhante rāṣṭravardhanāḥ
2.061.014a nārajake janapade siddhārthā vyavahāriṇaḥ
2.061.014c kathābhir anurajyante kathāśīlāḥ kathāpriyaiḥ
2.061.015a nārājake janapade vāhanaiḥ śīghragāmibhiḥ
2.061.015c narā niryānty araṇyāni nārībhiḥ saha kāminaḥ
2.061.016a nārākaje janapade dhanavantaḥ surakṣitāḥ
2.061.016c śerate vivṛta dvārāḥ kṛṣigorakṣajīvinaḥ
2.061.017a nārājake janapade vaṇijo dūragāminaḥ
2.061.017c gacchanti kṣemam adhvānaṃ bahupuṇyasamācitāḥ
2.061.018a nārājake janapade caraty ekacaro vaśī
2.061.018c bhāvayann ātmanātmānaṃ yatrasāyaṃgṛho muniḥ
2.061.019a nārājake janapade yogakṣemaṃ pravartate
2.061.019c na cāpy arājake senā śatrūn viṣahate yudhi
2.061.020a yathā hy anudakā nadyo yathā vāpy atṛṇaṃ vanam
2.061.020c agopālā yathā gāvas tathā rāṣṭram arājakam
2.061.021a nārājake janapade svakaṃ bhavati kasya cit
2.061.021c matsyā iva narā nityaṃ bhakṣayanti parasparam
2.061.022a yehi saṃbhinnamaryādā nāstikāś chinnasaṃśayāḥ
2.061.022c te 'pi bhāvāya kalpante rājadaṇḍanipīḍitāḥ
2.061.023a aho tama ivedaṃ syān na prajñāyeta kiṃ cana
2.061.023c rājā cen na bhaveṃl loke vibhajan sādhvasādhunī
2.061.024a jīvaty api mahārāje tavaiva vacanaṃ vayam
2.061.024c nātikramāmahe sarve velāṃ prāpyeva sāgaraḥ
2.061.025a sa naḥ samīkṣya dvijavaryavṛttaṃ; nṛpaṃ vinā rājyam araṇyabhūtam
2.061.025c kumāram ikṣvākusutaṃ vadānyaṃ; tvam eva rājānam ihābhiṣiñcaya
2.062.001a teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā vasiṣṭhaḥ pratyuvāca ha
2.062.001c mitrāmātyagaṇān sarvān brāhmaṇāṃs tān idaṃ vacaḥ
2.062.002a yad asau mātulakule pure rājagṛhe sukhī
2.062.002c bharato vasati bhrātrā śatrughnena samanvitaḥ
2.062.003a tac chīghraṃ javanā dūtā gacchantu tvaritair hayaiḥ
2.062.003c ānetuṃ bhrātarau vīrau kiṃ samīkṣāmahe vayam
2.062.004a gacchantv iti tataḥ sarve vasiṣṭhaṃ vākyam abruvan
2.062.004c teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā vasiṣṭho vākyam abravīt
2.062.005a ehi siddhārtha vijaya jayantāśokanandana
2.062.005c śrūyatām itikartavyaṃ sarvān eva bravīmi vaḥ
2.062.006a puraṃ rājagṛhaṃ gatvā śīghraṃ śīghrajavair hayaiḥ
2.062.006c tyaktaśokair idaṃ vācyaḥ śāsanād bharato mama
2.062.007a purohitas tvāṃ kuśalaṃ prāha sarve ca mantriṇaḥ
2.062.007c tvaramāṇaś ca niryāhi kṛtyam ātyayikaṃ tvayā
2.062.008a mā cāsmai proṣitaṃ rāmaṃ mā cāsmai pitaraṃ mṛtam
2.062.008c bhavantaḥ śaṃsiṣur gatvā rāghavāṇām imaṃ kṣayam
2.062.009a kauśeyāni ca vastrāṇi bhūṣaṇāni varāṇi ca
2.062.009c kṣipram ādāya rājñaś ca bharatasya ca gacchata
2.062.009e vasiṣṭhenābhyanujñātā dūtāḥ saṃtvaritā yayuḥ
2.062.010a te hastina pure gaṅgāṃ tīrtvā pratyaṅmukhā yayuḥ
2.062.010c pāñcāladeśam āsādya madhyena kurujāṅgalam
2.062.011a te prasannodakāṃ divyāṃ nānāvihagasevitām
2.062.011c upātijagmur vegena śaradaṇḍāṃ janākulām
2.062.012a nikūlavṛkṣam āsādya divyaṃ satyopayācanam
2.062.012c abhigamyābhivādyaṃ taṃ kuliṅgāṃ prāviśan purīm
2.062.013a abhikālaṃ tataḥ prāpya tejo'bhibhavanāc cyutāḥ
2.062.013c yayur madhyena bāhlīkān sudāmānaṃ ca parvatam
2.062.013e viṣṇoḥ padaṃ prekṣamāṇā vipāśāṃ cāpi śālmalīm
2.062.014a te śrāntavāhanā dūtā vikṛṣṭena satā pathā
2.062.014c giri vrajaṃ pura varaṃ śīghram āsedur añjasā
2.062.015a bhartuḥ priyārthaṃ kularakṣaṇārthaṃ; bhartuś ca vaṃśasya parigrahārtham
2.062.015c aheḍamānās tvarayā sma dūtā; rātryāṃ tu te tat puram eva yātāḥ
2.063.001a yām eva rātriṃ te dūtāḥ praviśanti sma tāṃ purīm
2.063.001c bharatenāpi tāṃ rātriṃ svapno dṛṣṭo 'yam apriyaḥ
2.063.002a vyuṣṭām eva tu tāṃ rātriṃ dṛṣṭvā taṃ svapnam apriyam
2.063.002c putro rājādhirājasya subhṛśaṃ paryatapyata
2.063.003a tapyamānaṃ samājñāya vayasyāḥ priyavādinaḥ
2.063.003c āyāsaṃ hi vineṣyantaḥ sabhāyāṃ cakrire kathāḥ
2.063.004a vādayanti tathā śāntiṃ lāsayanty api cāpare
2.063.004c nāṭakāny apare prāhur hāsyāni vividhāni ca
2.063.005a sa tair mahātmā bharataḥ sakhibhiḥ priya vādibhiḥ
2.063.005c goṣṭhīhāsyāni kurvadbhir na prāhṛṣyata rāghavaḥ
2.063.006a tam abravīt priyasakho bharataṃ sakhibhir vṛtam
2.063.006c suhṛdbhiḥ paryupāsīnaḥ kiṃ sakhe nānumodase
2.063.007a evaṃ bruvāṇaṃ suhṛdaṃ bharataḥ pratyuvāca ha
2.063.007c śṛṇu tvaṃ yan nimittaṃme dainyam etad upāgatam
2.063.008a svapne pitaram adrākṣaṃ malinaṃ muktamūrdhajam
2.063.008c patantam adriśikharāt kaluṣe gomaye hrade
2.063.009a plavamānaś ca me dṛṣṭaḥ sa tasmin gomayahrade
2.063.009c pibann añjalinā tailaṃ hasann iva muhur muhuḥ
2.063.010a tatas tilodanaṃ bhuktvā punaḥ punar adhaḥśirāḥ
2.063.010c tailenābhyaktasarvāṅgas tailam evāvagāhata
2.063.011a svapne 'pi sāgaraṃ śuṣkaṃ candraṃ ca patitaṃ bhuvi
2.063.011c sahasā cāpi saṃśantaṃ jvalitaṃ jātavedasaṃ
2.063.012a avadīrṇāṃ ca pṛthivīṃ śuṣkāṃś ca vividhān drumān
2.063.012c ahaṃ paśyāmi vidhvastān sadhūmāṃś caiva pārvatān
2.063.013a pīṭhe kārṣṇāyase cainaṃ niṣaṇṇaṃ kṛṣṇavāsasaṃ
2.063.013c prahasanti sma rājānaṃ pramadāḥ kṛṣṇapiṅgalāḥ
2.063.014a tvaramāṇaś ca dharmātmā raktamālyānulepanaḥ
2.063.014c rathena kharayuktena prayāto dakṣiṇāmukhaḥ
2.063.015a evam etan mayā dṛṣṭam imāṃ rātriṃ bhayāvahām
2.063.015c ahaṃ rāmo 'tha vā rājā lakṣmaṇo vā mariṣyati
2.063.016a naro yānena yaḥ svapne kharayuktena yāti hi
2.063.016c acirāt tasya dhūmāgraṃ citāyāṃ saṃpradṛśyate
2.063.016e etannimittaṃ dīno 'haṃ tan na vaḥ pratipūjaye
2.063.017a śuṣyatīva ca me kaṇṭho na svastham iva me manaḥ
2.063.017c jugupsann iva cātmānaṃ na ca paśyāmi kāraṇam
2.063.018a imāṃ hi duḥsvapnagatiṃ niśāmya tām; anekarūpām avitarkitāṃ purā
2.063.018c bhayaṃ mahat tad dhṛdayān na yāti me; vicintya rājānam acintyadarśanam
2.064.001a bharate bruvati svapnaṃ dūtās te klāntavāhanāḥ
2.064.001c praviśyāsahyaparikhaṃ ramyaṃ rājagṛhaṃ puram
2.064.002a samāgamya tu rājñā ca rājaputreṇa cārcitāḥ
2.064.002c rājñaḥ pādau gṛhītvā tu tam ūcur bharataṃ vacaḥ
2.064.003a purohitas tvā kuśalaṃ prāha sarve ca mantriṇaḥ
2.064.003c tvaramāṇaś ca niryāhi kṛtyam ātyayikaṃ tvayā
2.064.004a atra viṃśatikoṭyas tu nṛpater mātulasya te
2.064.004c daśakoṭyas tu saṃpūrṇās tathaiva ca nṛpātmaja
2.064.005a pratigṛhya ca tat sarvaṃ svanuraktaḥ suhṛjjane
2.064.005c dūtān uvāca bharataḥ kāmaiḥ saṃpratipūjya tān
2.064.006a kaccit sukuśalī rājā pitā daśaratho mama
2.064.006c kaccic cārāgatā rāme lakṣmaṇe vā mahātmani
2.064.007a āryā ca dharmaniratā dharmajñā dharmadarśinī
2.064.007c arogā cāpi kausalyā mātā rāmasya dhīmataḥ
2.064.008a kaccit sumitrā dharmajñā jananī lakṣmaṇasya yā
2.064.008c śatrughnasya ca vīrasya sārogā cāpi madhyamā
2.064.009a ātmakāmā sadā caṇḍī krodhanā prājñamāninī
2.064.009c arogā cāpi kaikeyī mātā me kim uvāca ha
2.064.010a evam uktās tu te dūtā bharatena mahātmanā
2.064.010c ūcuḥ saṃpraśritaṃ vākyam idaṃ taṃ bharataṃ tadā
2.064.010e kuśalās te naravyāghra yeṣāṃ kuśalam icchasi
2.064.011a bharataś cāpi tān dūtān evam ukto 'bhyabhāṣata
2.064.011c āpṛcche 'haṃ mahārājaṃ dūtāḥ saṃtvarayanti mām
2.064.012a evam uktvā tu tān dūtān bharataḥ pārthivātmajaḥ
2.064.012c dūtaiḥ saṃcodito vākyaṃ mātāmaham uvāca ha
2.064.013a rājan pitur gamiṣyāmi sakāśaṃ dūtacoditaḥ
2.064.013c punar apy aham eṣyāmi yadā me tvaṃ smariṣyasi
2.064.014a bharatenaivam uktas tu nṛpo mātāmahas tadā
2.064.014c tam uvāca śubhaṃ vākyaṃ śirasy āghrāya rāghavam
2.064.015a gaccha tātānujāne tvāṃ kaikeyī suprajās tvayā
2.064.015c mātaraṃ kuśalaṃ brūyāḥ pitaraṃ ca paraṃtapa
2.064.016a purohitaṃ ca kuśalaṃ ye cānye dvijasattamāḥ
2.064.016c tau ca tāta maheṣvāsau bhrātaru rāmalakṣmaṇau
2.064.017a tasmai hastyuttamāṃś citrān kambalān ajināni ca
2.064.017c abhisatkṛtya kaikeyo bharatāya dhanaṃ dadau
2.064.018a rukma niṣkasahasre dve ṣoḍaśāśvaśatāni ca
2.064.018c satkṛtya kaikeyī putraṃ kekayo dhanam ādiśat
2.064.019a tathāmātyān abhipretān viśvāsyāṃś ca guṇānvitān
2.064.019c dadāv aśvapatiḥ śīghraṃ bharatāyānuyāyinaḥ
2.064.020a airāvatān aindraśirān nāgān vai priyadarśanān
2.064.020c kharāñ śīghrān susaṃyuktān mātulo 'smai dhanaṃ dadau
2.064.021a antaḥpure 'tisaṃvṛddhān vyāghravīryabalānvitān
2.064.021c daṃṣṭrāyudhān mahākāyāñ śunaś copāyanaṃ dadau
2.064.022a sa mātāmaham āpṛcchya mātulaṃ ca yudhājitam
2.064.022c ratham āruhya bharataḥ śatrughnasahito yayau
2.064.023a rathān maṇḍalacakrāṃś ca yojayitvā paraḥśatam
2.064.023c uṣṭrago'śvakharair bhṛtyā bharataṃ yāntam anvayuḥ
2.064.024a balena gupto bharato mahātmā; sahāryakasyātmasamair amātyaiḥ
2.064.024c ādāya śatrughnam apetaśatrur; gṛhād yayau siddha ivendralokāt
2.065.001a sa prāṅmukho rājagṛhād abhiniryāya vīryavān
2.065.001c hrādinīṃ dūrapārāṃ ca pratyaksrotas taraṅgiṇīm
2.065.001e śatadrūm atarac chrīmān nadīm ikṣvākunandanaḥ
2.065.002a eladhāne nadīṃ tīrtvā prāpya cāparaparpaṭān
2.065.002c śilām ākurvatīṃ tīrtvā āgneyaṃ śalyakartanam
2.065.003a satyasaṃdhaḥ śuciḥ śrīmān prekṣamāṇaḥ śilāvahām
2.065.003c atyayāt sa mahāśailān vanaṃ caitrarathaṃ prati
2.065.004a veginīṃ ca kuliṅgākhyāṃ hrādinīṃ parvatāvṛtām
2.065.004c yamunāṃ prāpya saṃtīrṇo balam āśvāsayat tadā
2.065.005a śītīkṛtya tu gātrāṇi klāntān āśvāsya vājinaḥ
2.065.005c tatra snātvā ca pītvā ca prāyād ādāya codakam
2.065.006a rājaputro mahāraṇyam anabhīkṣṇopasevitam
2.065.006c bhadro bhadreṇa yānena mārutaḥ kham ivātyayāt
2.065.007a toraṇaṃ dakṣiṇārdhena jambūprastham upāgamat
2.065.007c varūthaṃ ca yayau ramyaṃ grāmaṃ daśarathātmajaḥ
2.065.008a tatra ramye vane vāsaṃ kṛtvāsau prāṅmukho yayau
2.065.008c udyānam ujjihānāyāḥ priyakā yatra pādapāḥ
2.065.009a sālāṃs tu priyakān prāpya śīghrān āsthāya vājinaḥ
2.065.009c anujñāpyātha bharato vāhinīṃ tvarito yayau
2.065.010a vāsaṃ kṛtvā sarvatīrthe tīrtvā cottānakāṃ nadīm
2.065.010c anyā nadīś ca vividhāḥ pārvatīyais turaṃgamaiḥ
2.065.011a hastipṛṣṭhakam āsādya kuṭikām atyavartata
2.065.011c tatāra ca naravyāghro lauhitye sa kapīvatīm
2.065.011e ekasāle sthāṇumatīṃ vinate gomatīṃ nadīm
2.065.012a kaliṅga nagare cāpi prāpya sālavanaṃ tadā
2.065.012c bharataḥ kṣipram āgacchat supariśrāntavāhanaḥ
2.065.013a vanaṃ ca samatītyāśu śarvaryām aruṇodaye
2.065.013c ayodhyāṃ manunā rājñā nirmitāṃ sa dadarśa ha
2.065.014a tāṃ purīṃ puruṣavyāghraḥ saptarātroṣiṭaḥ pathi
2.065.014c ayodhyām agrato dṛṣṭvā rathe sārathim abravīt
2.065.015a eṣā nātipratītā me puṇyodyānā yaśasvinī
2.065.015c ayodhyā dṛśyate dūrāt sārathe pāṇḍumṛttikā
2.065.016a yajvabhir guṇasaṃpannair brāhmaṇair vedapāragaiḥ
2.065.016c bhūyiṣṭham ṛṣhair ākīrṇā rājarṣivarapālitā
2.065.017a ayodhyāyāṃ purāśabdaḥ śrūyate tumulo mahān
2.065.017c samantān naranārīṇāṃ tam adya na śṛṇomy aham
2.065.018a udyānāni hi sāyāhne krīḍitvoparatair naraiḥ
2.065.018c samantād vipradhāvadbhiḥ prakāśante mamānyadā
2.065.019a tāny adyānurudantīva parityaktāni kāmibhiḥ
2.065.019c araṇyabhūteva purī sārathe pratibhāti me
2.065.020a na hy atra yānair dṛśyante na gajair na ca vājibhiḥ
2.065.020c niryānto vābhiyānto vā naramukhyā yathāpuram
2.065.021a aniṣṭāni ca pāpāni paśyāmi vividhāni ca
2.065.021c nimittāny amanojñāni tena sīdati te manaḥ
2.065.022a dvāreṇa vaijayantena prāviśac chrāntavāhanaḥ
2.065.022c dvāḥsthair utthāya vijayaṃ pṛṣṭas taiḥ sahito yayau
2.065.023a sa tv anekāgrahṛdayo dvāḥsthaṃ pratyarcya taṃ janam
2.065.023c sūtam aśvapateḥ klāntam abravīt tatra rāghavaḥ
2.065.024a śrutā no yādṛśāḥ pūrvaṃ nṛpatīnāṃ vināśane
2.065.024c ākārās tān ahaṃ sarvān iha paśyāmi sārathe
2.065.025a malinaṃ cāśrupūrṇākṣaṃ dīnaṃ dhyānaparaṃ kṛśam
2.065.025c sastrī puṃsaṃ ca paśyāmi janam utkaṇṭhitaṃ pure
2.065.026a ity evam uktvā bharataḥ sūtaṃ taṃ dīnamānasaḥ
2.065.026c tāny aniṣṭāny ayodhyāyāṃ prekṣya rājagṛhaṃ yayau
2.065.027a tāṃ śūnyaśṛṅgāṭakaveśmarathyāṃ; rajo'ruṇadvārakapāṭayantrām
2.065.027c dṛṣṭvā purīm indrapurī prakāśāṃ; duḥkhena saṃpūrṇataro babhūva
2.065.028a bahūni paśyan manaso 'priyāṇi; yāny annyadā nāsya pure babhūvuḥ
2.065.028c avākśirā dīnamanā nahṛṣṭaḥ; pitur mahātmā praviveśa veśma
2.066.001a apaśyaṃs tu tatas tatra pitaraṃ pitur ālaye
2.066.001c jagāma bharato draṣṭuṃ mātaraṃ mātur ālaye
2.066.002a anuprāptaṃ tu taṃ dṛṣṭvā kaikeyī proṣitaṃ sutam
2.066.002c utpapāta tadā hṛṣṭā tyaktvā sauvarṇamānasaṃ
2.066.003a sa praviśyaiva dharmātmā svagṛhaṃ śrīvivarjitam
2.066.003c bharataḥ prekṣya jagrāha jananyāś caraṇau śubhau
2.066.004a taṃ mūrdhni samupāghrāya pariṣvajya yaśasvinam
2.066.004c aṅke bharatam āropya praṣṭuṃ samupacakrame
2.066.005a adya te kati cid rātryaś cyutasyāryakaveśmanaḥ
2.066.005c api nādhvaśramaḥ śīghraṃ rathenāpatatas tava
2.066.006a āryakas te sukuśalo yudhājin mātulas tava
2.066.006c pravāsāc ca sukhaṃ putra sarvaṃ me vaktum arhasi
2.066.007a evaṃ pṛṣṭhas tu kaikeyyā priyaṃ pārthivanandanaḥ
2.066.007c ācaṣṭa bharataḥ sarvaṃ mātre rājīvalocanaḥ
2.066.008a adya me saptamī rātriś cyutasyāryakaveśmanaḥ
2.066.008c ambāyāḥ kuśalī tāto yudhājin mātulaś ca me
2.066.009a yan me dhanaṃ ca ratnaṃ ca dadau rājā paraṃtapaḥ
2.066.009c pariśrāntaṃ pathy abhavat tato 'haṃ pūrvam āgataḥ
2.066.010a rājavākyaharair dūtais tvaryamāṇo 'ham āgataḥ
2.066.010c yad ahaṃ praṣṭum icchāmi tad ambā vaktum arhasi
2.066.011a śūnyo 'yaṃ śayanīyas te paryaṅko hemabhūṣitaḥ
2.066.011c na cāyam ikṣvākujanaḥ prahṛṣṭaḥ pratibhāti me
2.066.012a rājā bhavati bhūyiṣṭhgam ihāmbāyā niveśane
2.066.012c tam ahaṃ nādya paśyāmi draṣṭum icchann ihāgataḥ
2.066.013a pitur grahīṣye caraṇau taṃ mamākhyāhi pṛcchataḥ
2.066.013c āhosvid amba jyeṣṭhāyāḥ kausalyāyā niveśane
2.066.014a taṃ pratyuvāca kaikeyī priyavad ghoram apriyam
2.066.014c ajānantaṃ prajānantī rājyalobhena mohitā
2.066.014e yā gatiḥ sarvabhūtānāṃ tāṃ gatiṃ te pitā gataḥ
2.066.015a tac chrutvā bharato vākyaṃ dharmābhijanavāñ śuciḥ
2.066.015c papāta sahasā bhūmau pitṛśokabalārditaḥ
2.066.016a tataḥ śokena saṃvītaḥ pitur maraṇaduḥkhitaḥ
2.066.016c vilalāpa mahātejā bhrāntākulitacetanaḥ
2.066.017a etat suruciraṃ bhāti pitur me śayanaṃ purā
2.066.017c tad idaṃ na vibhāty adya vihīnaṃ tena dhīmatā
2.066.018a tam ārtaṃ devasaṃkāśaṃ samīkṣya patitaṃ bhuvi
2.066.018c utthāpayitvā śokārtaṃ vacanaṃ cedam abravīt
2.066.019a uttiṣṭhottiṣṭha kiṃ śeṣe rājaputra mahāyaśaḥ
2.066.019c tvadvidhā na hi śocanti santaḥ sadasi saṃmatāḥ
2.066.020a sa rudatyā ciraṃ kālaṃ bhūmau viparivṛtya ca
2.066.020c jananīṃ pratyuvācedaṃ śokair bahubhir āvṛtaḥ
2.066.021a abhiṣekṣyati rāmaṃ tu rājā yajñaṃ nu yakṣyati
2.066.021c ity ahaṃ kṛtasaṃkalpo hṛṣṭo yātrām ayāsiṣam
2.066.022a tad idaṃ hy anyathā bhūtaṃ vyavadīrṇaṃ mano mama
2.066.022c pitaraṃ yo na paśyāmi nityaṃ priyahite ratam
2.066.023a amba kenātyagād rājā vyādhinā mayy anāgate
2.066.023c dhanyā rāmādayaḥ sarve yaiḥ pitā saṃskṛtaḥ svayam
2.066.024a na nūnaṃ māṃ mahārājaḥ prāptaṃ jānāti kīrtimān
2.066.024c upajighred dhi māṃ mūrdhni tātaḥ saṃnamya satvaram
2.066.025a kva sa pāṇiḥ sukhasparśas tātasyākliṣṭakarmaṇaḥ
2.066.025c yena māṃ rajasā dhvastam abhīkṣṇaṃ parimārjati
2.066.026a yo me bhrātā pitā bandhur yasya dāso 'smi dhīmataḥ
2.066.026c tasya māṃ śīghram ākhyāhi rāmasyākliṣṭa karmaṇaḥ
2.066.027a pitā hi bhavati jyeṣṭho dharmam āryasya jānataḥ
2.066.027c tasya pādau grahīṣyāmi sa hīdānīṃ gatir mama
2.066.028a ārye kim abravīd rājā pitā me satyavikramaḥ
2.066.028c paścimaṃ sādhusaṃdeśam icchāmi śrotum ātmanaḥ
2.066.029a iti pṛṣṭā yathātattvaṃ kaikeyī vākyam abravīt
2.066.029c rāmeti rājā vilapan hā sīte lakṣmaṇeti ca
2.066.029e sa mahātmā paraṃ lokaṃ gato gatimatāṃ varaḥ
2.066.030a imāṃ tu paścimāṃ vācaṃ vyājahāra pitā tava
2.066.030c kāla dharmaparikṣiptaḥ pāśair iva mahāgajaḥ
2.066.031a siddhārthās tu narā rāmam āgataṃ sītayā saha
2.066.031c lakṣmaṇaṃ ca mahābāhuṃ drakṣyanti punar āgatam
2.066.032a tac chrutvā viṣasādaiva dvitīyā priyaśaṃsanāt
2.066.032c viṣaṇṇavadano bhūtvā bhūyaḥ papraccha mātaram
2.066.033a kva cedānīṃ sa dharmātmā kausalyānandavardhanaḥ
2.066.033c lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā ca samaṃ gataḥ
2.066.034a tathā pṛṣṭā yathātattvam ākhyātum upacakrame
2.066.034c mātāsya yugapad vākyaṃ vipriyaṃ priyaśaṅkayā
2.066.035a sa hi rājasutaḥ putra cīravāsā mahāvanam
2.066.035c daṇḍakān saha vaidehyā lakṣmaṇānucaro gataḥ
2.066.036a tac chrutvā bharatas trasto bhrātuś cāritraśaṅkayā
2.066.036c svasya vaṃśasya māhātmyāt praṣṭuṃ samupacakrame
2.066.037a kaccin na brāhmaṇavadhaṃ hṛtaṃ rāmeṇa kasya cit
2.066.037c kaccin nāḍhyo daridro vā tenāpāpo vihiṃsitaḥ
2.066.038a kaccin na paradārān vā rājaputro 'bhimanyate
2.066.038c kasmāt sa daṇḍakāraṇye bhrūṇaheva vivāsitaḥ
2.066.039a athāsya capalā mātā tat svakarma yathātatham
2.066.039c tenaiva strīsvabhāvena vyāhartum upacakrame
2.066.040a na brāhmaṇa dhanaṃ kiṃcid dhṛtaṃ rāmeṇa kasya cit
2.066.040c kaś cin nāḍhyo daridro vā tenāpāpo vihiṃsitaḥ
2.066.040e na rāmaḥ paradārāṃś ca cakṣurbhyām api paśyati
2.066.041a mayā tu putra śrutvaiva rāmasyaivābhiṣecanam
2.066.041c yācitas te pitā rājyaṃ rāmasya ca vivāsanam
2.066.042a sa svavṛttiṃ samāsthāya pitā te tat tathākarot
2.066.042c rāmaś ca sahasaumitriḥ preṣitaḥ saha sītayā
2.066.043a tam apaśyan priyaṃ putraṃ mahīpālo mahāyaśāḥ
2.066.043c putraśokaparidyūnaḥ pañcatvam upapedivān
2.066.044a tvayā tv idānīṃ dharmajña rājatvam avalambyatām
2.066.044c tvatkṛte hi mayā sarvam idam evaṃvidhaṃ kṛtam
2.066.045a tat putra śīghraṃ vidhinā vidhijñair; vasiṣṭhamukhyaiḥ sahito dvijendraiḥ
2.066.045c saṃkālya rājānam adīnasattvam; ātmānam urvyām abhiṣecayasva
2.067.001a śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātaru ca vivāsitau
2.067.001c bharato duḥkhasaṃtapta idaṃ vacanam abravīt
2.067.002a kiṃ nuṇkāryaṃ hatasyeha mama rājyena śocataḥ
2.067.002c vihīnasyātha pitrā ca bhrātrā pitṛsamena ca
2.067.003a duḥkhe me duḥkham akaror vraṇe kṣāram ivādadhāḥ
2.067.003c rājānaṃ pretabhāvasthaṃ kṛtvā rāmaṃ ca tāpasaṃ
2.067.004a kulasya tvam abhāvāya kālarātrir ivāgatā
2.067.004c aṅgāram upagūhya sma pitā me nāvabuddhavān
2.067.005a kausalyā ca sumitrā ca putraśokābhipīḍite
2.067.005c duṣkaraṃ yadi jīvetāṃ prāpya tvāṃ jananīṃ mama
2.067.006a nanu tv āryo 'pi dharmātmā tvayi vṛttim anuttamām
2.067.006c vartate guruvṛttijño yathā mātari vartate
2.067.007a tathā jyeṣṭhā hi me mātā kausalyā dīrghadarśinī
2.067.007c tvayi dharmaṃ samāsthāya bhaginyām iva vartate
2.067.008a tasyāḥ putraṃ kṛtātmānaṃ cīravalkalavāsasaṃ
2.067.008c prasthāpya vanavāsāya kathaṃ pāpe na śocasi
2.067.009a apāpadarśinaṃ śūraṃ kṛtātmānaṃ yaśasvinam
2.067.009c pravrājya cīravasanaṃ kiṃ nu paśyasi kāraṇam
2.067.010a lubdhāyā vidito manye na te 'haṃ rāghavaṃ prati
2.067.010c tathā hy anartho rājyārthaṃ tvayā nīto mahān ayam
2.067.011a ahaṃ hi puruṣavyāghrāv apaśyan rāmalakṣmaṇau
2.067.011c kena śaktiprabhāvena rājyaṃ rakṣitum utsahe
2.067.012a taṃ hi nityaṃ mahārājo balavantaṃ mahābalaḥ
2.067.012c apāśrito 'bhūd dharmātmā merur meruvanaṃ yathā
2.067.013a so 'haṃ katham imaṃ bhāraṃ mahādhuryasamudyatam
2.067.013c damyo dhuram ivāsādya saheyaṃ kena caujasā
2.067.014a atha vā me bhavec chaktir yogair buddhibalena vā
2.067.014c sakāmāṃ na kariṣyāmi tvām ahaṃ putragardhinīm
2.067.014e nivartayiṣyāmi vanād bhrātaraṃ svajanapriyam
2.067.015a ity evam uktvā bharato mahātmā; priyetarair vākyagaṇais tudaṃs tām
2.067.015c śokāturaś cāpi nanāda bhūyaḥ; siṃho yathā parvatagahvarasthaḥ
2.068.001a tāṃ tathā garhayitvā tu mātaraṃ bharatas tadā
2.068.001c roṣeṇa mahatāviṣṭaḥ punar evābravīd vacaḥ
2.068.002a rājyād bhraṃśasva kaikeyi nṛśaṃse duṣṭacāriṇi
2.068.002c parityaktā ca dharmeṇa mā mṛtaṃ rudatī bhava
2.068.003a kiṃ nu te 'dūṣayad rājā rāmo vā bhṛśadhārmikaḥ
2.068.003c yayor mṛtyur vivāsaś ca tvatkṛte tulyam āgatau
2.068.004a bhrūṇahatyām asi prāptā kulasyāsya vināśanāt
2.068.004c kaikeyi narakaṃ gaccha mā ca bhartuḥ salokatām
2.068.005a yat tvayā hīdṛśaṃ pāpaṃ kṛtaṃ ghoreṇa karmaṇā
2.068.005c sarvalokapriyaṃ hitvā mamāpy āpāditaṃ bhayam
2.068.006a tvatkṛte me pitā vṛtto rāmaś cāraṇyam āśritaḥ
2.068.006c ayaśo jīvaloke ca tvayāhaṃ pratipāditaḥ
2.068.007a mātṛrūpe mamāmitre nṛśaṃse rājyakāmuke
2.068.007c na te 'ham abhibhāṣyo 'smi durvṛtte patighātini
2.068.008a kausalyā ca sumitrā ca yāś cānyā mama mātaraḥ
2.068.008c duḥkhena mahatāviṣṭās tvāṃ prāpya kuladūṣiṇīm
2.068.009a na tvam aśvapateḥ kanyā dharmarājasya dhīmataḥ
2.068.009c rākṣasī tatra jātāsi kulapradhvaṃsinī pituḥ
2.068.010a yat tvayā dhārmiko rāmo nityaṃ satyaparāyaṇaḥ
2.068.010c vanaṃ prasthāpito duḥkhāt pitā ca tridivaṃ gataḥ
2.068.011a yat pradhānāsi tat pāpaṃ mayi pitrā vinākṛte
2.068.011c bhrātṛbhyāṃ ca parityakte sarvalokasya cāpriye
2.068.012a kausalyāṃ dharmasaṃyuktāṃ viyuktāṃ pāpaniścaye
2.068.012c kṛtvā kaṃ prāpsyase tv adya lokaṃ nirayagāminī
2.068.013a kiṃ nāvabudhyase krūre niyataṃ bandhusaṃśrayam
2.068.013c jyeṣṭhaṃ pitṛsamaṃ rāmaṃ kausalyāyātmasaṃbhavam
2.068.014a aṅgapratyaṅgajaḥ putro hṛdayāc cāpi jāyate
2.068.014c tasmāt priyataro mātuḥ priyatvān na tu bāndhavaḥ
2.068.015a anyadā kila dharmajñā surabhiḥ surasaṃmatā
2.068.015c vahamānau dadarśorvyāṃ putrau vigatacetasau
2.068.016a tāv ardhadivase śrāntau dṛṣṭvā putrau mahītale
2.068.016c ruroda putra śokena bāṣpaparyākulekṣaṇā
2.068.017a adhastād vrajatas tasyāḥ surarājño mahātmanaḥ
2.068.017c bindavaḥ patitā gātre sūkṣmāḥ surabhigandhinaḥ
2.068.018a tāṃ dṛṣṭvā śokasaṃtaptāṃ vajrapāṇir yaśasvinīm
2.068.018c indraḥ prāñjalir udvignaḥ surarājo 'bravīd vacaḥ
2.068.019a bhayaṃ kaccin na cāsmāsu kutaś cid vidyate mahat
2.068.019c kuto nimittaḥ śokas te brūhi sarvahitaiṣiṇi
2.068.020a evam uktā tu surabhiḥ surarājena dhīmatā
2.068.020c patyuvāca tato dhīrā vākyaṃ vākyaviśāradā
2.068.021a śāntaṃ pātaṃ na vaḥ kiṃ cit kutaś cid amarādhipa
2.068.021c ahaṃ tu magnau śocāmi svaputrau viṣame sthitau
2.068.022a etau dṛṣṭvā kṛṣau dīnau sūryaraśmipratāpinau
2.068.022c vadhyamānau balīvardau karṣakeṇa surādhipa
2.068.023a mama kāyāt prasūtau hi duḥkhitau bhāra pīḍitau
2.068.023c yau dṛṣṭvā paritapye 'haṃ nāsti putrasamaḥ priyaḥ
2.068.024a yasyāḥ putra sahasrāṇi sāpi śocati kāmadhuk
2.068.024c kiṃ punar yā vinā rāmaṃ kausalyā vartayiṣyati
2.068.025a ekaputrā ca sādhvī ca vivatseyaṃ tvayā kṛtā
2.068.025c tasmāt tvaṃ satataṃ duḥkhaṃ pretya ceha ca lapsyase
2.068.026a ahaṃ hy apacitiṃ bhrātuḥ pituś ca sakalām imām
2.068.026c vardhanaṃ yaśasaś cāpi kariṣyāmi na saṃśayaḥ
2.068.027a ānāyayitvā tanayaṃ kausalyāyā mahādyutim
2.068.027c svayam eva pravekṣyāmi vanaṃ muniniṣevitam
2.068.028a iti nāga ivāraṇye tomarāṅkuśacoditaḥ
2.068.028c papāta bhuvi saṃkruddho niḥśvasann iva pannagaḥ
2.068.029a saṃraktanetraḥ śithilāmbaras tadā; vidhūtasarvābharaṇaḥ paraṃtapaḥ
2.068.029c babhūva bhūmau patito nṛpātmajaḥ; śacīpateḥ ketur ivotsavakṣaye
2.069.001a tathaiva krośatas tasya bharatasya mahātmanaḥ
2.069.001c kausalyā śabdam ājñāya sumitrām idam abravīt
2.069.002a āgataḥ krūrakāryāyāḥ kaikeyyā bharataḥ sutaḥ
2.069.002c tam ahaṃ draṣṭum icchāmi bharataṃ dīrghadarśinam
2.069.003a evam uktvā sumitrāṃ sā vivarṇā malināmbarā
2.069.003c pratasthe bharato yatra vepamānā vicetanā
2.069.004a sa tu rāmānujaś cāpi śatrughnasahitas tadā
2.069.004c pratasthe bharato yatra kausalyāyā niveśanam
2.069.005a tataḥ śatrughna bharatau kausalyāṃ prekṣya duḥkhitau
2.069.005c paryaṣvajetāṃ duḥkhārtāṃ patitāṃ naṣṭacetanām
2.069.006a bharataṃ pratyuvācedaṃ kausalyā bhṛśaduḥkhitā
2.069.006c idaṃ te rājyakāmasya rājyaṃ prāptam akaṇṭakam
2.069.006e saṃprāptaṃ bata kaikeyyā śīghraṃ krūreṇa karmaṇā
2.069.007a prasthāpya cīravasanaṃ putraṃ me vanavāsinam
2.069.007c kaikeyī kaṃ guṇaṃ tatra paśyati krūradarśinī
2.069.008a kṣipraṃ mām api kaikeyī prasthāpayitum arhati
2.069.008c hiraṇyanābho yatrāste suto me sumahāyaśāḥ
2.069.009a atha vā svayam evāhaṃ sumitrānucarā sukham
2.069.009c agnihotraṃ puraskṛtya prasthāsye yatra rāghavaḥ
2.069.010a kāmaṃ vā svayam evādya tatra māṃ netum arhasi
2.069.010c yatrāsau puruṣavyāghras tapyate me tapaḥ sutaḥ
2.069.011a idaṃ hi tava vistīrṇaṃ dhanadhānyasamācitam
2.069.011c hastyaśvarathasaṃpūrṇaṃ rājyaṃ niryātitaṃ tayā
2.069.012a evaṃ vilapamānāṃ tāṃ bharataḥ prāñjalis tadā
2.069.012c kausalyāṃ pratyuvācedaṃ śokair bahubhir āvṛtām
2.069.013a ārye kasmād ajānantaṃ garhase mām akilbiṣam
2.069.013c vipulāṃ ca mama prītiṃ sthirāṃ jānāsi rāghave
2.069.014a kṛtā śāstrānugā buddhir mā bhūt tasya kadā cana
2.069.014c satyasaṃdhaḥ satāṃ śreṣṭho yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.015a praiṣyaṃ pāpīyasāṃ yātu sūryaṃ ca prati mehatu
2.069.015c hantu pādena gāṃ suptāṃ yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.016a kārayitvā mahat karma bhartā bhṛtyam anarthakam
2.069.016c adharmo yo 'sya so 'syās tu yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.017a paripālayamānasya rājño bhūtāni putravat
2.069.017c tatas tu druhyatāṃ pāpaṃ yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.018a baliṣaḍbhāgam uddhṛtya nṛpasyārakṣataḥ prajāḥ
2.069.018c adharmo yo 'sya so 'syāstu yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.019a saṃśrutya ca tapasvibhyaḥ satre vai yajñadakṣiṇām
2.069.019c tāṃ vipralapatāṃ pāpaṃ yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.020a hastyaśvarathasaṃbādhe yuddhe śastrasamākule
2.069.020c mā sma kārṣīt satāṃ dharmaṃ yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.021a upadiṣṭaṃ susūkṣmārthaṃ śāstraṃ yatnena dhīmatā
2.069.021c sa nāśayatu duṣṭātmā yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.022a pāyasaṃ kṛsaraṃ chāgaṃ vṛthā so 'śnātu nirghṛṇaḥ
2.069.022c gurūṃś cāpy avajānātu yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.023a putrair dāraiś ca bhṛtyaiś ca svagṛhe parivāritaḥ
2.069.023c sa eko mṛṣṭam aśnātu yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.024a rājastrībālavṛddhānāṃ vadhe yat pāpam ucyate
2.069.024c bhṛtyatyāge ca yat pāpaṃ tat pāpaṃ pratipadyatām
2.069.025a ubhe saṃdhye śayānasya yat pāpaṃ parikalpyate
2.069.025c tac ca pāpaṃ bhavet tasya yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.026a yad agnidāyake pāpaṃ yat pāpaṃ gurutalpage
2.069.026c mitradrohe ca yat pāpaṃ tat pāpaṃ pratipadyatām
2.069.027a devatānāṃ pitṝṇāṃ ca mātā pitros tathaiva ca
2.069.027c mā sma kārṣīt sa śuśrūṣāṃ yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.028a satāṃ lokāt satāṃ kīrtyāḥ sajjuṣṭāt karmaṇas tathā
2.069.028c bhraśyatu kṣipram adyaiva yasyāryo 'numate gataḥ
2.069.029a vihīnāṃ patiputrābhyāṃ kausalyāṃ pārthivātmajaḥ
2.069.029c evam āśvasayann eva duḥkhārto nipapāta ha
2.069.030a tathā tu śapathaiḥ kaṣṭaiḥ śapamānam acetanam
2.069.030c bharataṃ śokasaṃtaptaṃ kausalyā vākyam abravīt
2.069.031a mama duḥkham idaṃ putra bhūyaḥ samupajāyate
2.069.031c śapathaiḥ śapamāno hi prāṇān uparuṇatsi me
2.069.032a diṣṭyā na calito dharmād ātmā te sahalakṣmaṇaḥ
2.069.032c vatsa satyapratijño me satāṃ lokān avāpsyasi
2.069.033a evaṃ vilapamānasya duḥkhārtasya mahātmanaḥ
2.069.033c mohāc ca śokasaṃrodhād babhūva lulitaṃ manaḥ
2.069.034a lālapyamānasya vicetanasya; pranaṣṭabuddheḥ patitasya bhūmau
2.069.034c muhur muhur niḥśvasataś ca dīrghaṃ; sā tasya śokena jagāma rātriḥ
2.070.001a tam evaṃ śokasaṃtaptaṃ bharataṃ kekayīsutam
2.070.001c uvāca vadatāṃ śreṣṭho vasiṣṭhaḥ śreṣṭhavāg ṛṣiḥ
2.070.002a alaṃ śokena bhadraṃ te rājaputra mahāyaśaḥ
2.070.002c prāptakālaṃ narapateḥ kuru saṃyānam uttaram
2.070.003a vasiṣṭhasya vacaḥ śrutvā bharato dhāraṇāṃ gataḥ
2.070.003c pretakāryāṇi sarvāṇi kārayām āsa dharmavit
2.070.004a uddhṛtaṃ tailasaṃkledāt sa tu bhūmau niveśitam
2.070.004c āpītavarṇavadanaṃ prasuptam iva bhūmipam
2.070.005a niveśya śayane cāgrye nānāratnapariṣkṛte
2.070.005c tato daśarathaṃ putro vilalāpa suduḥkhitaḥ
2.070.006a kiṃ te vyavasitaṃ rājan proṣite mayy anāgate
2.070.006c vivāsya rāmaṃ dharmajñaṃ lakṣmaṇaṃ ca mahābalam
2.070.007a kva yāsyasi mahārāja hitvemaṃ duḥkhitaṃ janam
2.070.007c hīnaṃ puruṣasiṃhena rāmeṇākliṣṭakarmaṇā
2.070.008a yogakṣemaṃ tu te rājan ko 'smin kalpayitā pure
2.070.008c tvayi prayāte svas tāta rāme ca vanam āśrite
2.070.009a vidhavā pṛthivī rājaṃs tvayā hīnā na rājate
2.070.009c hīnacandreva rajanī nagarī pratibhāti mām
2.070.010a evaṃ vilapamānaṃ taṃ bharataṃ dīnamānasaṃ
2.070.010c abravīd vacanaṃ bhūyo vasiṣṭhas tu mahān ṛṣiḥ
2.070.011a pretakāryāṇi yāny asya kartavyāni viśāmpateḥ
2.070.011c tāny avyagraṃ mahābāho kriyatām avicāritam
2.070.012a tatheti bharato vākyaṃ vasiṣṭhasyābhipūjya tat
2.070.012c ṛtvikpurohitācāryāṃs tvarayām āsa sarvaśaḥ
2.070.013a ye tv agrato narendrasya agny agārād bahiṣkṛtāḥ
2.070.013c ṛtvigbhir yājakaiś caiva te hriyante yathāvidhi
2.070.014a śibilāyām athāropya rājānaṃ gatacetanam
2.070.014c bāṣpakaṇṭhā vimanasas tam ūhuḥ paricārakāḥ
2.070.015a hiraṇyaṃ ca suvarṇaṃ ca vāsāṃsi vividhāni ca
2.070.015c prakiranto janā mārgaṃ nṛpater agrato yayuḥ
2.070.016a candanāguruniryāsān saralaṃ padmakaṃ tathā
2.070.016c devadārūṇi cāhṛtya citāṃ cakrus tathāpare
2.070.017a gandhān uccāvacāṃś cānyāṃs tatra dattvātha bhūmipam
2.070.017c tataḥ saṃveśayām āsuś citāmadhye tam ṛtvijaḥ
2.070.018a tathā hutāśanaṃ hutvā jepus tasya tadartvijaḥ
2.070.018c jaguś ca te yathāśāstraṃ tatra sāmāni sāmagāḥ
2.070.019a śibikābhiś ca yānaiś ca yathārhaṃ tasya yoṣitaḥ
2.070.019c nagarān niryayus tatra vṛddhaiḥ parivṛtās tadā
2.070.020a prasavyaṃ cāpi taṃ cakrur ṛtvijo 'gnicitaṃ nṛpam
2.070.020c striyaś ca śokasaṃtaptāḥ kausalyā pramukhās tadā
2.070.021a krauñcīnām iva nārīṇāṃ ninādas tatra śuśruve
2.070.021c ārtānāṃ karuṇaṃ kāle krośantīnāṃ sahasraśaḥ
2.070.022a tato rudantyo vivaśā vilapya ca punaḥ punaḥ
2.070.022c yānebhyaḥ sarayūtīram avaterur varāṅganāḥ
2.070.023a kṛtodakaṃ te bharatena sārdhaṃ; nṛpāṅganā mantripurohitāś ca
2.070.023c puraṃ praviśyāśruparītanetrā; bhūmau daśāhaṃ vyanayanta duḥkham
2.071.001a tato daśāhe 'tigate kṛtaśauco nṛpātmajaḥ
2.071.001c dvādaśe 'hani saṃprāpte śrāddhakarmāṇy akārayat
2.071.002a brāhmaṇebhyo dadau ratnaṃ dhanam annaṃ ca puṣkalam
2.071.002c bāstikaṃ bahuśuklaṃ ca gāś cāpi śataśas tathā
2.071.003a dāsīdāsaṃ ca yānaṃ ca veśmāni sumahānti ca
2.071.003c brāhmaṇebhyo dadau putro rājñas tasyaurdhvadaihikam
2.071.004a tataḥ prabhātasamaye divase 'tha trayodaśe
2.071.004c vilalāpa mahābāhur bharataḥ śokamūrchitaḥ
2.071.005a śabdāpihitakaṇṭhaś ca śodhanārtham upāgataḥ
2.071.005c citāmūle pitur vākyam idam āha suduḥkhitaḥ
2.071.006a tāta yasmin niṣṛṣṭo 'haṃ tvayā bhrātari rāghave
2.071.006c tasmin vanaṃ pravrajite śūnye tyakto 'smy ahaṃ tvayā
2.071.007a yathāgatir anāthāyāḥ putraḥ pravrājito vanam
2.071.007c tām ambāṃ tāta kausalyāṃ tyaktvā tvaṃ kva gato nṛpa
2.071.008a dṛṣṭvā bhasmāruṇaṃ tac ca dagdhāsthisthānamaṇḍalam
2.071.008c pituḥ śarīra nirvāṇaṃ niṣṭanan viṣasāda ha
2.071.009a sa tu dṛṣṭvā rudan dīnaḥ papāta dharaṇītale
2.071.009c utthāpyamānaḥ śakrasya yantra dhvaja iva cyutaḥ
2.071.010a abhipetus tataḥ sarve tasyāmātyāḥ śucivratam
2.071.010c antakāle nipatitaṃ yayātim ṛṣayo yathā
2.071.011a śatrughnaś cāpi bharataṃ dṛṣṭvā śokapariplutam
2.071.011c visaṃjño nyapatad bhūmau bhūmipālam anusmaran
2.071.012a unmatta iva niścetā vilalāpa suduḥkhitaḥ
2.071.012c smṛtvā pitur guṇāṅgāni tāni tāni tadā tadā
2.071.013a mantharā prabhavas tīvraḥ kaikeyīgrāhasaṃkulaḥ
2.071.013c varadānamayo 'kṣobhyo 'majjayac chokasāgaraḥ
2.071.014a sukumāraṃ ca bālaṃ ca satataṃ lālitaṃ tvayā
2.071.014c kva tāta bharataṃ hitvā vilapantaṃ gato bhavān
2.071.015a nanu bhojyeṣu pāneṣu vastreṣv ābharaṇeṣu ca
2.071.015c pravārayasi naḥ sarvāṃs tan naḥ ko 'dya kariṣyati
2.071.016a avadāraṇa kāle tu pṛthivī nāvadīryate
2.071.016c vihīnā yā tvayā rājñā dharmajñena mahātmanā
2.071.017a pitari svargam āpanne rāme cāraṇyam āśrite
2.071.017c kiṃ me jīvita sāmarthyaṃ pravekṣyāmi hutāśanam
2.071.018a hīno bhrātrā ca pitrā ca śūnyām ikṣvākupālitām
2.071.018c ayodhyāṃ na pravekṣyāmi pravekṣyāmi tapovanam
2.071.019a tayor vilapitaṃ śrutvā vyasanaṃ cānvavekṣya tat
2.071.019c bhṛśam ārtatarā bhūyaḥ sarva evānugāminaḥ
2.071.020a tato viṣaṇṇau śrāntau ca śatrughna bharatāv ubhau
2.071.020c dharaṇyāṃ saṃvyaceṣṭetāṃ bhagnaśṛṅgāv ivarṣabhau
2.071.021a tataḥ prakṛtimān vaidyaḥ pitur eṣāṃ purohitaḥ
2.071.021c vasiṣṭho bharataṃ vākyam utthāpya tam uvāca ha
2.071.022a trīṇi dvandvāni bhūteṣu pravṛttāny aviśeṣataḥ
2.071.022c teṣu cāparihāryeṣu naivaṃ bhavitum arhati
2.071.023a sumantraś cāpi śatrughnam utthāpyābhiprasādya ca
2.071.023c śrāvayām āsa tattvajñaḥ sarvabhūtabhavābhavau
2.071.024a utthitau tau naravyāghrau prakāśete yaśasvinau
2.071.024c varṣātapapariklinnau pṛthag indradhvajāv iva
2.071.025a aśrūṇi parimṛdnantau raktākṣau dīnabhāṣiṇau
2.071.025c amātyās tvarayanti sma tanayau cāparāḥ kriyāḥ
2.072.001a atra yātrāṃ samīhantaṃ śatrughno lakṣmaṇānujaḥ
2.072.001c bharataṃ śokasaṃtaptam idaṃ vacanam abravīt
2.072.002a gatir yaḥ sarvabhūtānāṃ duḥkhe kiṃ punar ātmanaḥ
2.072.002c sa rāmaḥ sattva saṃpannaḥ striyā pravrājito vanam
2.072.003a balavān vīrya saṃpanno lakṣmaṇo nāma yo 'py asau
2.072.003c kiṃ na mocayate rāmaṃ kṛtvāpi pitṛnigraham
2.072.004a pūrvam eva tu nigrāhyaḥ samavekṣya nayānayau
2.072.004c utpathaṃ yaḥ samārūḍho nāryā rājā vaśaṃ gataḥ
2.072.005a iti saṃbhāṣamāṇe tu śatrughne lakṣmaṇānuje
2.072.005c prāgdvāre 'bhūt tadā kubjā sarvābharaṇabhūṣitā
2.072.006a liptā candanasāreṇa rājavastrāṇi bibhratī
2.072.006c mekhalā dāmabhiś citrai rajjubaddheva vānarī
2.072.007a tāṃ samīkṣya tadā dvāḥstho bhṛśaṃ pāpasya kāriṇīm
2.072.007c gṛhītvākaruṇaṃ kubjāṃ śatrughnāya nyavedayat
2.072.008a yasyāḥ kṛte vane rāmo nyastadehaś ca vaḥ pitā
2.072.008c seyaṃ pāpā nṛśaṃsā ca tasyāḥ kuru yathāmati
2.072.009a śatrughnaś ca tad ājñāya vacanaṃ bhṛśaduḥkhitaḥ
2.072.009c antaḥpuracarān sarvān ity uvāca dhṛtavrataḥ
2.072.010a tīvram utpāditaṃ duḥkhaṃ bhrātṝṇāṃ me tathā pituḥ
2.072.010c yayā seyaṃ nṛśaṃsasya karmaṇaḥ phalam aśnutām
2.072.011a evam uktā ca tenāśu sakhī janasamāvṛtā
2.072.011c gṛhītā balavat kubjā sā tadgṛham anādayat
2.072.012a tataḥ subhṛśa saṃtaptas tasyāḥ sarvaḥ sakhījanaḥ
2.072.012c kruddham ājñāya śatrughnaṃ vyapalāyata sarvaśaḥ
2.072.013a amantrayata kṛtsnaś ca tasyāḥ sarvasakhījanaḥ
2.072.013c yathāyaṃ samupakrānto niḥśeṣaṃ naḥ kariṣyati
2.072.014a sānukrośāṃ vadānyāṃ ca dharmajñāṃ ca yaśasvinīm
2.072.014c kausalyāṃ śaraṇaṃ yāmaḥ sā hi no 'stu dhruvā gatiḥ
2.072.015a sa ca roṣeṇa tāmrākṣaḥ śatrughnaḥ śatrutāpanaḥ
2.072.015c vicakarṣa tadā kubjāṃ krośantīṃ pṛthivītale
2.072.016a tasyā hy ākṛṣyamāṇāyā mantharāyās tatas tataḥ
2.072.016c citraṃ bahuvidhaṃ bhāṇḍaṃ pṛthivyāṃ tad vyaśīryata
2.072.017a tena bhāṇḍena saṃkīrṇaṃ śrīmadrājaniveśanam
2.072.017c aśobhata tadā bhūyaḥ śāradaṃ gaganaṃ yathā
2.072.018a sa balī balavat krodhād gṛhītvā puruṣarṣabhaḥ
2.072.018c kaikeyīm abhinirbhartsya babhāṣe paruṣaṃ vacaḥ
2.072.019a tair vākyaiḥ paruṣair duḥkhaiḥ kaikeyī bhṛśaduḥkhitā
2.072.019c śatrughna bhayasaṃtrastā putraṃ śaraṇam āgatā
2.072.020a tāṃ prekṣya bharataḥ kruddhaṃ śatrughnam idam abravīt
2.072.020c avadhyāḥ sarvabhūtānāṃ pramadāḥ kṣamyatām iti
2.072.021a hanyām aham imāṃ pāpāṃ kaikeyīṃ duṣṭacāriṇīm
2.072.021c yadi māṃ dhārmiko rāmo nāsūyen mātṛghātakam
2.072.022a imām api hatāṃ kubjāṃ yadi jānāti rāghavaḥ
2.072.022c tvāṃ ca māṃ caiva dharmātmā nābhibhāṣiṣyate dhruvam
2.072.023a bharatasya vacaḥ śrutvā śatrughno lakṣmaṇānujaḥ
2.072.023c nyavartata tato roṣāt tāṃ mumoca ca mantharām
2.072.024a sā pādamūle kaikeyyā mantharā nipapāta ha
2.072.024c niḥśvasantī suduḥkhārtā kṛpaṇaṃ vilalāpa ca
2.072.025a śatrughnavikṣepavimūḍhasaṃjñāṃ; samīkṣya kubjāṃ bharatasya mātā
2.072.025c śanaiḥ samāśvāsayad ārtarūpāṃ; krauñcīṃ vilagnām iva vīkṣamāṇām
2.073.001a tataḥ prabhātasamaye divase 'tha caturdaśe
2.073.001c sametya rājakartāro bharataṃ vākyam abruvan
2.073.002a gato daśarathaḥ svargaṃ yo no gurutaro guruḥ
2.073.002c rāmaṃ pravrājya vai jyeṣṭhaṃ lakṣmaṇaṃ ca mahābalam
2.073.003a tvam adya bhava no rājā rājaputra mahāyaśaḥ
2.073.003c saṃgatyā nāparādhnoti rājyam etad anāyakam
2.073.004a ābhiṣecanikaṃ sarvam idam ādāya rāghava
2.073.004c pratīkṣate tvāṃ svajanaḥ śreṇayaś ca nṛpātmaja
2.073.005a rājyaṃ gṛhāṇa bharata pitṛpaitāmahaṃ mahat
2.073.005c abhiṣecaya cātmānaṃ pāhi cāsmān nararṣabha
2.073.006a ābhiṣecanikaṃ bhāṇḍaṃ kṛtvā sarvaṃ pradakṣiṇam
2.073.006c bharatas taṃ janaṃ sarvaṃ pratyuvāca dhṛtavrataḥ
2.073.007a jyeṣṭhasya rājatā nityam ucitā hi kulasya naḥ
2.073.007c naivaṃ bhavanto māṃ vaktum arhanti kuśalā janāḥ
2.073.008a rāmaḥ pūrvo hi no bhrātā bhaviṣyati mahīpatiḥ
2.073.008c ahaṃ tv araṇye vatsyāmi varṣāṇi nava pañca ca
2.073.009a yujyatāṃ mahatī senā caturaṅgamahābalā
2.073.009c ānayiṣyāmy ahaṃ jyeṣṭhaṃ bhrātaraṃ rāghavaṃ vanāt
2.073.010a ābhiṣecanikaṃ caiva sarvam etad upaskṛtam
2.073.010c puraskṛtya gamiṣyāmi rāmahetor vanaṃ prati
2.073.011a tatraiva taṃ naravyāghram abhiṣicya puraskṛtam
2.073.011c āneṣyāmi tu vai rāmaṃ havyavāham ivādhvarāt
2.073.012a na sakāmā kariṣyāmi svam imāṃ mātṛgandhinīm
2.073.012c vane vatsyāmy ahaṃ durge rāmo rājā bhaviṣyati
2.073.013a kriyatāṃ śilpibhiḥ panthāḥ samāni viṣamāṇi ca
2.073.013c rakṣiṇaś cānusaṃyāntu pathi durgavicārakāḥ
2.073.014a evaṃ saṃbhāṣamāṇaṃ taṃ rāmahetor nṛpātmajam
2.073.014c pratyuvāca janaḥ sarvaḥ śrīmadvākyam anuttamam
2.073.015a evaṃ te bhāṣamāṇasya padmā śrīr upatiṣṭhatām
2.073.015c yas tvaṃ jyeṣṭhe nṛpasute pṛthivīṃ dātum icchasi
2.073.016a anuttamaṃ tad vacanaṃ nṛpātmaja; prabhāṣitaṃ saṃśravaṇe niśamya ca
2.073.016c praharṣajās taṃ prati bāṣpabindavo; nipetur āryānananetrasaṃbhavāḥ
2.073.017a ūcus te vacanam idaṃ niśamya hṛṣṭāḥ; sāmātyāḥ sapariṣado viyātaśokāḥ
2.073.017c panthānaṃ naravarabhaktimāñ janaś ca; vyādiṣṭas tava vacanāc ca śilpivargaḥ
2.074.001a atha bhūmipradeśajñāḥ sūtrakarmaviśāradāḥ
2.074.001c svakarmābhiratāḥ śūrāḥ khanakā yantrakās tathā
2.074.002a karmāntikāḥ sthapatayaḥ puruṣā yantrakovidāḥ
2.074.002c tathā vardhakayaś caiva mārgiṇo vṛkṣatakṣakāḥ
2.074.003a kūpakārāḥ sudhākārā vaṃśakarmakṛtas tathā
2.074.003c samarthā ye ca draṣṭāraḥ puratas te pratasthire
2.074.004a sa tu harṣāt tam uddeśaṃ janaugho vipulaḥ prayān
2.074.004c aśobhata mahāvegaḥ sāgarasyeva parvaṇi
2.074.005a te svavāraṃ samāsthāya vartmakarmāṇi kovidāḥ
2.074.005c karaṇair vividhopetaiḥ purastāt saṃpratasthire
2.074.006a latāvallīś ca gulmāṃś ca sthāṇūn aśmana eva ca
2.074.006c janās te cakrire mārgaṃ chindanto vividhān drumān
2.074.007a avṛkṣeṣu ca deśeṣu ke cid vṛkṣān aropayan
2.074.007c ke cit kuṭhāraiṣ ṭaṅkaiś ca dātraiś chindan kva cit kva cit
2.074.008a apare vīraṇastambān balino balavattarāḥ
2.074.008c vidhamanti sma durgāṇi sthalāni ca tatas tataḥ
2.074.009a apare 'pūrayan kūpān pāṃsubhiḥ śvabhram āyatam
2.074.009c nimnabhāgāṃs tathā ke cit samāṃś cakruḥ samantataḥ
2.074.010a babandhur bandhanīyāṃś ca kṣodyān saṃcukṣudus tadā
2.074.010c bibhidur bhedanīyāṃś ca tāṃs tān deśān narās tadā
2.074.011a acireṇaiva kālena parivāhān bahūdakān
2.074.011c cakrur bahuvidhākārān sāgarapratimān bahūn
2.074.011e udapānān bahuvidhān vedikā parimaṇḍitān
2.074.012a sasudhākuṭṭimatalaḥ prapuṣpitamahīruhaḥ
2.074.012c mattodghuṣṭadvijagaṇaḥ patākābhir alaṃkṛtaḥ
2.074.013a candanodakasaṃsikto nānākusumabhūṣitaḥ
2.074.013c bahv aśobhata senāyāḥ panthāḥ svargapathopamaḥ
2.074.014a ājñāpyātha yathājñapti yuktās te 'dhikṛtā narāḥ
2.074.014c ramaṇīyeṣu deśeṣu bahusvāduphaleṣu ca
2.074.015a yo niveśas tv abhipreto bharatasya mahātmanaḥ
2.074.015c bhūyas taṃ śobhayām āsur bhūṣābhir bhūṣaṇopamam
2.074.016a nakṣatreṣu praśasteṣu muhūrteṣu ca tadvidaḥ
2.074.016c niveśaṃ sthāpayām āsur bharatasya mahātmanaḥ
2.074.017a bahupāṃsucayāś cāpi parikhāparivāritāḥ
2.074.017c tatrendrakīlapratimāḥ pratolīvaraśobhitāḥ
2.074.018a prāsādamālāsaṃyuktāḥ saudhaprākārasaṃvṛtāḥ
2.074.018c patākā śobhitāḥ sarve sunirmitamahāpathāḥ
2.074.019a visarpatbhir ivākāśe viṭaṅkāgravimānakaiḥ
2.074.019c samucchritair niveśās te babhuḥ śakrapuropamāḥ
2.074.020a jāhnavīṃ tu samāsādya vividhadruma kānanām
2.074.020c śītalāmalapānīyāṃ mahāmīnasamākulām
2.074.021a sacandratārāgaṇamaṇḍitaṃ yathā; nabhaḥkṣapāyām amalaṃ virājate
2.074.021c narendramārgaḥ sa tathā vyarājata; krameṇa ramyaḥ śubhaśilpinirmitaḥ
2.075.001a tato nāndīmukhīṃ rātriṃ bharataṃ sūtamāgadhāḥ
2.075.001c tuṣṭuvur vāgviśeṣajñāḥ stavair maṅgalasaṃhitaiḥ
2.075.002a suvarṇakoṇābhihataḥ prāṇadad yāmadundubhiḥ
2.075.002c dadhmuḥ śaṅkhāṃś ca śataśo vādyāṃś coccāvacasvarān
2.075.003a sa tūrya ghoṣaḥ sumahān divam āpūrayann iva
2.075.003c bharataṃ śokasaṃtaptaṃ bhūyaḥ śokair arandhrayat
2.075.004a tato prabuddho bharatas taṃ ghoṣaṃ saṃnivartya ca
2.075.004c nāhaṃ rājeti cāpy uktvā śatrughnam idam abravīt
2.075.005a paśya śatrughna kaikeyyā lokasyāpakṛtaṃ mahat
2.075.005c visṛjya mayi duḥkhāni rājā daśaratho gataḥ
2.075.006a tasyaiṣā dharmarājasya dharmamūlā mahātmanaḥ
2.075.006c paribhramati rājaśrīr naur ivākarṇikā jale
2.075.007a ity evaṃ bharataṃ prekṣya vilapantaṃ vicetanam
2.075.007c kṛpaṇaṃ ruruduḥ sarvāḥ sasvaraṃ yoṣitas tadā
2.075.008a tathā tasmin vilapati vasiṣṭho rājadharmavit
2.075.008c sabhām ikṣvākunāthasya praviveśa mahāyaśāḥ
2.075.009a śāta kumbhamayīṃ ramyāṃ maṇiratnasamākulām
2.075.009c sudharmām iva dharmātmā sagaṇaḥ pratyapadyata
2.075.010a sa kāñcanamayaṃ pīṭhaṃ parārdhyāstaraṇāvṛtam
2.075.010c adhyāsta sarvavedajño dūtān anuśaśāsa ca
2.075.011a brāhmaṇān kṣatriyān yodhān amātyān gaṇaballabhān
2.075.011c kṣipram ānayatāvyagrāḥ kṛtyam ātyayikaṃ hi naḥ
2.075.012a tato halahalāśabdo mahān samudapadyata
2.075.012c rathair aśvair gajaiś cāpi janānām upagacchatām
2.075.013a tato bharatam āyāntaṃ śatakratum ivāmarāḥ
2.075.013c pratyanandan prakṛtayo yathā daśarathaṃ tathā
2.075.014a hrada iva timināgasaṃvṛtaḥ; stimitajalo maṇiśaṅkhaśarkaraḥ
2.075.014c daśarathasutaśobhitā sabhā; sadaśaratheva babhau yathā purā
2.076.001a tām āryagaṇasaṃpūrṇāṃ bharataḥ pragrahāṃ sabhām
2.076.001c dadarśa buddhisaṃpannaḥ pūrṇacandrāṃ niśām iva
2.076.002a āsanāni yathānyāyam āryāṇāṃ viśatāṃ tadā
2.076.002c adṛśyata ghanāpāye pūrṇacandreva śarvarī
2.076.003a rājñas tu prakṛtīḥ sarvāḥ samagrāḥ prekṣya dharmavit
2.076.003c idaṃ purohito vākyaṃ bharataṃ mṛdu cābravīt
2.076.004a tāta rājā daśarathaḥ svargato dharmam ācaran
2.076.004c dhana dhānyavatīṃ sphītāṃ pradāya pṛthivīṃ tava
2.076.005a rāmas tathā satyadhṛtiḥ satāṃ dharmam anusmaran
2.076.005c nājahāt pitur ādeśaṃ śaśī jyotsnām ivoditaḥ
2.076.006a pitrā bhrātrā ca te dattaṃ rājyaṃ nihatakaṇṭakam
2.076.006c tad bhuṅkṣva muditāmātyaḥ kṣipram evābhiṣecaya
2.076.007a udīcyāś ca pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca kevalāḥ
2.076.007c koṭyāparāntāḥ sāmudrā ratnāny abhiharantu te
2.076.008a tac chrutvā bharato vākyaṃ śokenābhipariplutaḥ
2.076.008c jagāma manasā rāmaṃ dharmajño dharmakāṅkṣayā
2.076.009a sa bāṣpakalayā vācā kalahaṃsasvaro yuvā
2.076.009c vilalāpa sabhāmadhye jagarhe ca purohitam
2.076.010a caritabrahmacaryasya vidyā snātasya dhīmataḥ
2.076.010c dharme prayatamānasya ko rājyaṃ madvidho haret
2.076.011a kathaṃ daśarathāj jāto bhaved rājyāpahārakaḥ
2.076.011c rājyaṃ cāhaṃ ca rāmasya dharmaṃ vaktum ihārhasi
2.076.012a jyeṣṭhaḥ śreṣṭhaś ca dharmātmā dilīpanahuṣopamaḥ
2.076.012c labdhum arhati kākutstho rājyaṃ daśaratho yathā
2.076.013a anāryajuṣṭam asvargyaṃ kuryāṃ pāpam ahaṃ yadi
2.076.013c ikṣvākūṇām ahaṃ loke bhaveyaṃ kulapāṃsanaḥ
2.076.014a yad dhi mātrā kṛtaṃ pāpaṃ nāhaṃ tad abhirocaye
2.076.014c ihastho vanadurgasthaṃ namasyāmi kṛtāñjaliḥ
2.076.015a rāmam evānugacchāmi sa rājā dvipadāṃ varaḥ
2.076.015c trayāṇām api lokānāṃ rāghavo rājyam arhati
2.076.016a tad vākyaṃ dharmasaṃyuktaṃ śrutvā sarve sabhāsadaḥ
2.076.016c harṣān mumucur aśrūṇi rāme nihitacetasaḥ
2.076.017a yadi tv āryaṃ na śakṣyāmi vinivartayituṃ vanāt
2.076.017c vane tatraiva vatsyāmi yathāryo lakṣmaṇas tathā
2.076.018a sarvopāyaṃ tu vartiṣye vinivartayituṃ balāt
2.076.018c samakṣam ārya miśrāṇāṃ sādhūnāṃ guṇavartinām
2.076.019a evam uktvā tu dharmātmā bharato bhrātṛvatsalaḥ
2.076.019c samīpastham uvācedaṃ sumantraṃ mantrakovidam
2.076.020a tūrṇam utthāya gaccha tvaṃ sumantra mama śāsanāt
2.076.020c yātrām ājñāpaya kṣipraṃ balaṃ caiva samānaya
2.076.021a evam uktaḥ sumantras tu bharatena mahātmanā
2.076.021c prahṛṣṭaḥ so 'diśat sarvaṃ yathā saṃdiṣṭam iṣṭavat
2.076.022a tāḥ prahṛṣṭāḥ prakṛtayo balādhyakṣā balasya ca
2.076.022c śrutvā yātrāṃ samājñaptāṃ rāghavasya nivartane
2.076.023a tato yodhāṅganāḥ sarvā bhartṝn sarvān gṛhegṛhe
2.076.023c yātrā gamanam ājñāya tvarayanti sma harṣitāḥ
2.076.024a te hayair gorathaiḥ śīghraiḥ syandanaiś ca manojavaiḥ
2.076.024c saha yodhair balādhyakṣā balaṃ sarvam acodayan
2.076.025a sajjaṃ tu tad balaṃ dṛṣṭvā bharato gurusaṃnidhau
2.076.025c rathaṃ me tvarayasveti sumantraṃ pārśvato 'bravīt
2.076.026a bharatasya tu tasyājñāṃ pratigṛhya praharṣitaḥ
2.076.026c rathaṃ gṛhītvā prayayau yuktaṃ paramavājibhiḥ
2.076.027a sa rāghavaḥ satyadhṛtiḥ pratāpavān; bruvan suyuktaṃ dṛḍhasatyavikramaḥ
2.076.027c guruṃ mahāraṇyagataṃ yaśasvinaṃ; prasādayiṣyan bharato 'bravīt tadā
2.076.028a tūṇa samutthāya sumantra gaccha; balasya yogāya balapradhānān
2.076.028c ānetum icchāmi hi taṃ vanasthaṃ; prasādya rāmaṃ jagato hitāya
2.076.029a sa sūtaputro bharatena samyag; ājñāpitaḥ saṃparipūrṇakāmaḥ
2.076.029c śaśāsa sarvān prakṛtipradhānān; balasya mukhyāṃś ca suhṛjjanaṃ ca
2.076.030a tataḥ samutthāya kule kule te; rājanyavaiśyā vṛṣalāś ca viprāḥ
2.076.030c ayūyujann uṣṭrarathān kharāṃś ca; nāgān hayāṃś caiva kulaprasūtān
2.077.001a tataḥ samutthitaḥ kālyam āsthāya syandanottamam
2.077.001c prayayau bharataḥ śīghraṃ rāmadarśanakāṅkṣayā
2.077.002a agrataḥ prayayus tasya sarve mantripurodhasaḥ
2.077.002c adhiruhya hayair yuktān rathān sūryarathopamān
2.077.003a navanāgasahasrāṇi kalpitāni yathāvidhi
2.077.003c anvayur bharataṃ yāntam ikṣvāku kulanandanam
2.077.004a ṣaṣṭhī rathasahasrāṇi dhanvino vividhāyudhāḥ
2.077.004c anvayur bharataṃ yāntaṃ rājaputraṃ yaśasvinam
2.077.005a śataṃ sahasrāṇy aśvānāṃ samārūḍhāni rāghavam
2.077.005c anvayur bharataṃ yāntaṃ rājaputraṃ yaśasvinam
2.077.006a kaikeyī ca sumitrā ca kausalyā ca yaśasvinī
2.077.006c rāmānayanasaṃhṛṣṭā yayur yānena bhāsvatā
2.077.007a prayātāś cāryasaṃghātā rāmaṃ draṣṭuṃ salakṣmaṇam
2.077.007c tasyaiva ca kathāś citrāḥ kurvāṇā hṛṣṭamānasāḥ
2.077.008a meghaśyāmaṃ mahābāhuṃ sthirasattvaṃ dṛḍhavratam
2.077.008c kadā drakṣyāmahe rāmaṃ jagataḥ śokanāśanam
2.077.009a dṛṣṭa eva hi naḥ śokam apaneṣyati rāghavaḥ
2.077.009c tamaḥ sarvasya lokasya samudyann iva bhāskaraḥ
2.077.010a ity evaṃ kathayantas te saṃprahṛṣṭāḥ kathāḥ śubhāḥ
2.077.010c pariṣvajānāś cānyonyaṃ yayur nāgarikās tadā
2.077.011a ye ca tatrāpare sarve saṃmatā ye ca naigamāḥ
2.077.011c rāmaṃ prati yayur hṛṣṭāḥ sarvāḥ prakṛtayas tadā
2.077.012a maṇi kārāś ca ye ke cit kumbhakārāś ca śobhanāḥ
2.077.012c sūtrakarmakṛtaś caiva ye ca śastropajīvinaḥ
2.077.013a māyūrakāḥ krākacikā rocakā vedhakās tathā
2.077.013c dantakārāḥ sudhākārās tathā gandhopajīvinaḥ
2.077.014a suvarṇakārāḥ prakhyātās tathā kambaladhāvakāḥ
2.077.014c snāpakācchādakā vaidyā dhūpakāḥ śauṇḍikās tathā
2.077.015a rajakās tunnavāyāś ca grāmaghoṣamahattarāḥ
2.077.015c śailūṣāś ca saha strībhir yānti kaivartakās tathā
2.077.016a samāhitā vedavido brāhmaṇā vṛttasaṃmatāḥ
2.077.016c gorathair bharataṃ yāntam anujagmuḥ sahasraśaḥ
2.077.017a suveṣāḥ śuddhavasanās tāmramṛṣṭānulepanāḥ
2.077.017c sarve te vividhair yānaiḥ śanair bharatam anvayuḥ
2.077.018a prahṛṣṭamuditā senā sānvayāt kaikayīsutam
2.077.018c vyavatiṣṭhata sā senā bharatasyānuyāyinī
2.077.019a nirīkṣyānugatāṃ senāṃ tāṃ ca gaṅgāṃ śivodakām
2.077.019c bharataḥ sacivān sarvān abravīd vākyakovidaḥ
2.077.020a niveśayata me sainyam abhiprāyeṇa sarvaśaḥ
2.077.020c viśrāntaḥ pratariṣyāmaḥ śva idānīṃ mahānadīm
2.077.021a dātuṃ ca tāvad icchāmi svar gatasya mahīpateḥ
2.077.021c aurdhvadeha nimittārtham avatīryodakaṃ nadīm
2.077.022a tasyaivaṃ bruvato 'mātyās tathety uktvā samāhitāḥ
2.077.022c nyaveśayaṃs tāṃś chandena svena svena pṛthakpṛthak
2.077.023a niveśya gaṅgām anu tāṃ mahānadīṃ; camūṃ vidhānaiḥ paribarha śobhinīm
2.077.023c uvāsa rāmasya tadā mahātmano; vicintayāno bharato nivartanam
2.078.001a tato niviṣṭāṃ dhvajinīṃ gaṅgām anvāśritāṃ nadīm
2.078.001c niṣādarājo dṛṣṭvaiva jñātīn saṃtvarito 'bravīt
2.078.002a mahatīyam ataḥ senā sāgarābhā pradṛśyate
2.078.002c nāsyāntam avagacchāmi manasāpi vicintayan
2.078.003a sa eṣa hi mahākāyaḥ kovidāradhvajo rathe
2.078.003c bandhayiṣyati vā dāśān atha vāsmān vadhiṣyati
2.078.004a atha dāśarathiṃ rāmaṃ pitrā rājyād vivāsitam
2.078.004c bharataḥ kaikeyīputro hantuṃ samadhigacchati
2.078.005a bhartā caiva sakhā caiva rāmo dāśarathir mama
2.078.005c tasyārthakāmāḥ saṃnaddhā gaṅgānūpe 'tra tiṣṭhata
2.078.006a tiṣṭhantu sarvadāśāś ca gaṅgām anvāśritā nadīm
2.078.006c balayuktā nadīrakṣā māṃsamūlaphalāśanāḥ
2.078.007a nāvāṃ śatānāṃ pañcānāṃ kaivartānāṃ śataṃ śatam
2.078.007c saṃnaddhānāṃ tathā yūnāṃ tiṣṭhantv atyabhyacodayat
2.078.008a yadā tuṣṭas tu bharato rāmasyeha bhaviṣyati
2.078.008c seyaṃ svastimayī senā gaṅgām adya tariṣyati
2.078.009a ity uktvopāyanaṃ gṛhya matsyamāṃsamadhūni ca
2.078.009c abhicakrāma bharataṃ niṣādādhipatir guhaḥ
2.078.010a tam āyāntaṃ tu saṃprekṣya sūtaputraḥ pratāpavān
2.078.010c bharatāyācacakṣe 'tha vinayajño vinītavat
2.078.011a eṣa jñātisahasreṇa sthapatiḥ parivāritaḥ
2.078.011c kuśalo daṇḍakāraṇye vṛddho bhrātuś ca te sakhā
2.078.012a tasmāt paśyatu kākutstha tvāṃ niṣādādhipo guhaḥ
2.078.012c asaṃśayaṃ vijānīte yatra tau rāmalakṣmaṇau
2.078.013a etat tu vacanaṃ śrutvā sumantrād bharataḥ śubham
2.078.013c uvāca vacanaṃ śīghraṃ guhaḥ paśyatu mām iti
2.078.014a labdhvābhyanujñāṃ saṃhṛṣṭo jñātibhiḥ parivāritaḥ
2.078.014c āgamya bharataṃ prahvo guho vacanam abravīit
2.078.015a niṣkuṭaś caiva deśo 'yaṃ vañcitāś cāpi te vayam
2.078.015c nivedayāmas te sarve svake dāśakule vasa
2.078.016a asti mūlaṃ phalaṃ caiva niṣādaiḥ samupāhṛtam
2.078.016c ārdraṃ ca māṃsaṃ śuṣkaṃ ca vanyaṃ coccāvacaṃ mahat
2.078.017a āśaṃse svāśitā senā vatsyatīmāṃ vibhāvarīm
2.078.017c arcito vividhaiḥ kāmaiḥ śvaḥ sasainyo gamiṣyasi
2.079.001a evam uktas tu bharato niṣādādhipatiṃ guham
2.079.001c pratyuvāca mahāprājño vākyaṃ hetvarthasaṃhitam
2.079.002a ūrjitaḥ khalu te kāmaḥ kṛto mama guroḥ sakhe
2.079.002c yo me tvam īdṛśīṃ senām eko 'bhyarcitum icchasi
2.079.003a ity uktvā tu mahātejā guhaṃ vacanam uttamam
2.079.003c abravīd bharataḥ śrīmān niṣādādhipatiṃ punaḥ
2.079.004a katareṇa gamiṣyāmi bharadvājāśramaṃ guha
2.079.004c gahano 'yaṃ bhṛśaṃ deśo gaṅgānūpo duratyayaḥ
2.079.005a tasya tadvacanaṃ śrutvā rājaputrasya dhīmataḥ
2.079.005c abravīt prāñjalir vākyaṃ guho gahanagocaraḥ
2.079.006a dāśās tv anugamiṣyanti dhanvinaḥ susamāhitāḥ
2.079.006c ahaṃ cānugamiṣyāmi rājaputra mahāyaśaḥ
2.079.007a kaccin na duṣṭo vrajasi rāmasyākliṣṭakarmaṇaḥ
2.079.007c iyaṃ te mahatī senā śaṅkāṃ janayatīva me
2.079.008a tam evam abhibhāṣantam ākāśa iva nirmalaḥ
2.079.008c bharataḥ ślakṣṇayā vācā guhaṃ vacanam abravīt
2.079.009a mā bhūt sa kālo yat kaṣṭaṃ na māṃ śaṅkitum arhasi
2.079.009c rāghavaḥ sa hi me bhrātā jyeṣṭhaḥ pitṛsamo mama
2.079.010a taṃ nivartayituṃ yāmi kākutsthaṃ vanavāsinam
2.079.010c buddhir anyā na te kāryā guha satyaṃ bravīmi te
2.079.011a sa tu saṃhṛṣṭavadanaḥ śrutvā bharatabhāṣitam
2.079.011c punar evābravīd vākyaṃ bharataṃ prati harṣitaḥ
2.079.012a dhanyas tvaṃ na tvayā tulyaṃ paśyāmi jagatītale
2.079.012c ayatnād āgataṃ rājyaṃ yas tvaṃ tyaktum ihecchasi
2.079.013a śāśvatī khalu te kīrtir lokān anucariṣyati
2.079.013c yas tvaṃ kṛcchragataṃ rāmaṃ pratyānayitum icchasi
2.079.014a evaṃ saṃbhāṣamāṇasya guhasya bharataṃ tadā
2.079.014c babhau naṣṭaprabhaḥ sūryo rajanī cābhyavartata
2.079.015a saṃniveśya sa tāṃ senāṃ guhena paritoṣitaḥ
2.079.015c śatrughnena saha śrīmāñ śayanaṃ punar āgamat
2.079.016a rāmacintāmayaḥ śoko bharatasya mahātmanaḥ
2.079.016c upasthito hy anarhasya dharmaprekṣasya tādṛśaḥ
2.079.017a antardāhena dahanaḥ saṃtāpayati rāghavam
2.079.017c vanadāhābhisaṃtaptaṃ gūḍho 'gnir iva pādapam
2.079.018a prasrutaḥ sarvagātrebhyaḥ svedaḥ śokāgnisaṃbhavaḥ
2.079.018c yathā sūryāṃśusaṃtapto himavān prasruto himam
2.079.019a dhyānanirdaraśailena viniḥśvasitadhātunā
2.079.019c dainyapādapasaṃghena śokāyāsādhiśṛṅgiṇā
2.079.020a pramohānantasattvena saṃtāpauṣadhiveṇunā
2.079.020c ākrānto duḥkhaśailena mahatā kaikayīsutaḥ
2.079.021a guhena sārdhaṃ bharataḥ samāgato; mahānubhāvaḥ sajanaḥ samāhitaḥ
2.079.021c sudurmanās taṃ bharataṃ tadā punar; guhaḥ samāśvāsayad agrajaṃ prati
2.080.001a ācacakṣe 'tha sadbhāvaṃ lakṣmaṇasya mahātmanaḥ
2.080.001c bharatāyāprameyāya guho gahanagocaraḥ
2.080.002a taṃ jāgrataṃ guṇair yuktaṃ varacāpeṣudhāriṇam
2.080.002c bhrātṛ guptyartham atyantam ahaṃ lakṣmaṇam abravam
2.080.003a iyaṃ tāta sukhā śayyā tvadartham upakalpitā
2.080.003c pratyāśvasihi śeṣvāsyāṃ sukhaṃ rāghavanandana
2.080.004a ucito 'yaṃ janaḥ sarve duḥkhānāṃ tvaṃ sukhocitaḥ
2.080.004c dharmātmaṃs tasya guptyarthaṃ jāgariṣyāmahe vayam
2.080.005a na hi rāmāt priyataro mamāsti bhuvi kaś cana
2.080.005c motsuko bhūr bravīmy etad apy asatyaṃ tavāgrataḥ
2.080.006a asya prasādād āśaṃse loke 'smin sumahad yaśaḥ
2.080.006c dharmāvāptiṃ ca vipulām arthāvāptiṃ ca kevalām
2.080.007a so 'haṃ priyasakhaṃ rāmaṃ śayānaṃ saha sītayā
2.080.007c rakṣiṣyāmi dhanuṣpāṇiḥ sarvaiḥ svair jñātibhiḥ saha
2.080.008a na hi me 'viditaṃ kiṃ cid vane 'smiṃś carataḥ sadā
2.080.008c caturaṅgaṃ hy api balaṃ prasahema vayaṃ yudhi
2.080.009a evam asmābhir uktena lakṣmaṇena mahātmanā
2.080.009c anunītā vayaṃ sarve dharmam evānupaśyatā
2.080.010a kathaṃ dāśarathau bhūmau śayāne saha sītayā
2.080.010c śakyā nidrāmayā labdhuṃ jīvitaṃ vā sukhāni vā
2.080.011a yo na devāsuraiḥ sarvaiḥ śakyaḥ prasahituṃ yudhi
2.080.011c taṃ paśya guha saṃviṣṭaṃ tṛṇeṣu saha sītayā
2.080.012a mahatā tapasā labdho vividhaiś ca pariśramaiḥ
2.080.012c eko daśarathasyaiṣa putraḥ sadṛśalakṣaṇaḥ
2.080.013a asmin pravrājite rājā na ciraṃ vartayiṣyati
2.080.013c vidhavā medinī nūnaṃ kṣipram eva bhaviṣyati
2.080.014a vinadya sumahānādaṃ śrameṇoparatāḥ striyaḥ
2.080.014c nirghoṣoparataṃ nūnam adya rājaniveśanam
2.080.015a kausalyā caiva rājā ca tathaiva jananī mama
2.080.015c nāśaṃse yadi te sarve jīveyuḥ śarvarīm imām
2.080.016a jīved api hi me mātā śatrughnasyānvavekṣayā
2.080.016c duḥkhitā yā tu kausalyā vīrasūr vinaśiṣyati
2.080.017a atikrāntam atikrāntam anavāpya manoratham
2.080.017c rājye rāmam anikṣipya pitā me vinaśiṣyati
2.080.018a siddhārthāḥ pitaraṃ vṛttaṃ tasmin kāle hy upasthite
2.080.018c pretakāryeṣu sarveṣu saṃskariṣyanti bhūmipam
2.080.019a ramyacatvarasaṃsthānāṃ suvibhaktamahāpathām
2.080.019c harmyaprāsādasaṃpannāṃ sarvaratnavibhūṣitām
2.080.020a gajāśvarathasaṃbādhāṃ tūryanādavināditām
2.080.020c sarvakalyāṇasaṃpūrṇāṃ hṛṣṭapuṣṭajanākulām
2.080.021a ārāmodyānasaṃpūrṇāṃ samājotsavaśālinīm
2.080.021c sukhitā vicariṣyanti rājadhānīṃ pitur mama
2.080.022a api satyapratijñena sārdhaṃ kuśalinā vayam
2.080.022c nivṛtte samaye hy asmin sukhitāḥ praviśemahi
2.080.023a paridevayamānasya tasyaivaṃ sumahātmanaḥ
2.080.023c tiṣṭhato rājaputrasya śarvarī sātyavartata
2.080.024a prabhāte vimale sūrye kārayitvā jaṭā ubhau
2.080.024c asmin bhāgīrathī tīre sukhaṃ saṃtāritau mayā
2.080.025a jaṭādharau tau drumacīravāsasau; mahābalau kuñjarayūthapopamau
2.080.025c vareṣucāpāsidharau paraṃtapau; vyavekṣamāṇau saha sītayā gatau
2.081.001a guhasya vacanaṃ śrutvā bharato bhṛśam apriyam
2.081.001c dhyānaṃ jagāma tatraiva yatra tac chrutam apriyam
2.081.002a sukumāro mahāsattvaḥ siṃhaskandho mahābhujaḥ
2.081.002c puṇḍarīka viśālākṣas taruṇaḥ priyadarśanaḥ
2.081.003a pratyāśvasya muhūrtaṃ tu kālaṃ paramadurmanāḥ
2.081.003c papāta sahasā totrair hṛdi viddha iva dvipaḥ
2.081.004a tadavasthaṃ tu bharataṃ śatrughno 'nantara sthitaḥ
2.081.004c pariṣvajya rurodoccair visaṃjñaḥ śokakarśitaḥ
2.081.005a tataḥ sarvāḥ samāpetur mātaro bharatasya tāḥ
2.081.005c upavāsa kṛśā dīnā bhartṛvyasanakarśitāḥ
2.081.006a tāś ca taṃ patitaṃ bhūmau rudantyaḥ paryavārayan
2.081.006c kausalyā tv anusṛtyainaṃ durmanāḥ pariṣasvaje
2.081.007a vatsalā svaṃ yathā vatsam upagūhya tapasvinī
2.081.007c paripapraccha bharataṃ rudantī śokalālasā
2.081.008a putravyādhir na te kaccic charīraṃ paribādhate
2.081.008c adya rājakulasyāsya tvadadhīnaṃ hi jīvitam
2.081.009a tvāṃ dṛṣṭvā putra jīvāmi rāme sabhrātṛke gate
2.081.009c vṛtte daśarathe rājñi nātha ekas tvam adya naḥ
2.081.010a kaccin na lakṣmaṇe putra śrutaṃ te kiṃ cid apriyam
2.081.010c putra vā hy ekaputrāyāḥ sahabhārye vanaṃ gate
2.081.011a sa muhūrtaṃ samāśvasya rudann eva mahāyaśāḥ
2.081.011c kausalyāṃ parisāntvyedaṃ guhaṃ vacanam abravīt
2.081.012a bhrātā me kvāvasad rātriṃ kva sītā kva ca lakṣmaṇaḥ
2.081.012c asvapac chayane kasmin kiṃ bhuktvā guha śaṃsa me
2.081.013a so 'bravīd bharataṃ pṛṣṭo niṣādādhipatir guhaḥ
2.081.013c yad vidhaṃ pratipede ca rāme priyahite 'tithau
2.081.014a annam uccāvacaṃ bhakṣyāḥ phalāni vividhāni ca
2.081.014c rāmāyābhyavahārārthaṃ bahucopahṛtaṃ mayā
2.081.015a tat sarvaṃ pratyanujñāsīd rāmaḥ satyaparākramaḥ
2.081.015c na hi tat pratyagṛhṇāt sa kṣatradharmam anusmaran
2.081.016a na hy asmābhiḥ pratigrāhyaṃ sakhe deyaṃ tu sarvadā
2.081.016c iti tena vayaṃ rājann anunītā mahātmanā
2.081.017a lakṣmaṇena samānītaṃ pītvā vāri mahāyaśāḥ
2.081.017c aupavāsyaṃ tadākārṣīd rāghavaḥ saha sītayā
2.081.018a tatas tu jalaśeṣeṇa lakṣmaṇo 'py akarot tadā
2.081.018c vāg yatās te trayaḥ saṃdhyām upāsata samāhitāḥ
2.081.019a saumitris tu tataḥ paścād akarot svāstaraṃ śubham
2.081.019c svayam ānīya barhīṃṣi kṣipraṃ rāghava kāraṇāt
2.081.020a tasmin samāviśad rāmaḥ svāstare saha sītayā
2.081.020c prakṣālya ca tayoḥ pādāv apacakrāma lakṣmaṇaḥ
2.081.021a etat tad iṅgudīmūlam idam eva ca tat tṛṇam
2.081.021c yasmin rāmaś ca sītā ca rātriṃ tāṃ śayitāv ubhau
2.081.022a niyamya pṛṣṭhe tu talāṅgulitravāñ; śaraiḥ supūrṇāv iṣudhī paraṃtapaḥ
2.081.022c mahad dhanuḥ sajyam upohya lakṣmaṇo; niśām atiṣṭhat parito 'sya kevalam
2.081.023a tatas tv ahaṃ cottamabāṇacāpadhṛk; sthito 'bhavaṃ tatra sa yatra lakṣmaṇaḥ
2.081.023c atandribhir jñātibhir āttakārmukair; mahendrakalpaṃ paripālayaṃs tadā
2.082.001a tac chrutvā nipuṇaṃ sarvaṃ bharataḥ saha mantribhiḥ
2.082.001c iṅgudīmūlam āgamya rāmaśayyām avekṣya tām
2.082.002a abravīj jananīḥ sarvā iha tena mahātmanā
2.082.002c śarvarī śayitā bhūmāv idam asya vimarditam
2.082.003a mahābhāgakulīnena mahābhāgena dhīmatā
2.082.003c jāto daśarathenorvyāṃ na rāmaḥ svaptum arhati
2.082.004a ajinottarasaṃstīrṇe varāstaraṇasaṃcaye
2.082.004c śayitvā puruṣavyāghraḥ kathaṃ śete mahītale
2.082.005a prāsādāgra vimāneṣu valabhīṣu ca sarvadā
2.082.005c haimarājatabhaumeṣu varāstaraṇaśāliṣu
2.082.006a puṣpasaṃcayacitreṣu candanāgarugandhiṣu
2.082.006c pāṇḍurābhraprakāśeṣu śukasaṃgharuteṣu ca
2.082.007a gītavāditranirghoṣair varābharaṇaniḥsvanaiḥ
2.082.007c mṛdaṅgavaraśabdaiś ca satataṃ pratibodhitaḥ
2.082.008a bandibhir vanditaḥ kāle bahubhiḥ sūtamāgadhaiḥ
2.082.008c gāthābhir anurūpābhiḥ stutibhiś ca paraṃtapaḥ
2.082.009a aśraddheyam idaṃ loke na satyaṃ pratibhāti mā
2.082.009c muhyate khalu me bhāvaḥ svapno 'yam iti me matiḥ
2.082.010a na nūnaṃ daivataṃ kiṃ cit kālena balavattaram
2.082.010c yatra dāśarathī rāmo bhūmāv evaṃ śayīta saḥ
2.082.011a videharājasya sutā sītā ca priyadarśanā
2.082.011c dayitā śayitā bhūmau snuṣā daśarathasya ca
2.082.012a iyaṃ śayyā mama bhrātur idaṃ hi parivartitam
2.082.012c sthaṇḍile kaṭhine sarvaṃ gātrair vimṛditaṃ tṛṇam
2.082.013a manye sābharaṇā suptā sītāsmiñ śayane tadā
2.082.013c tatra tatra hi dṛśyante saktāḥ kanakabindavaḥ
2.082.014a uttarīyam ihāsaktaṃ suvyaktaṃ sītayā tadā
2.082.014c tathā hy ete prakāśante saktāḥ kauśeyatantavaḥ
2.082.015a manye bhartuḥ sukhā śayyā yena bālā tapasvinī
2.082.015c sukumārī satī duḥkhaṃ na vijānāti maithilī
2.082.016a sārvabhauma kule jātaḥ sarvalokasukhāvahaḥ
2.082.016c sarvalokapriyas tyaktvā rājyaṃ priyam anuttamam
2.082.017a katham indīvaraśyāmo raktākṣaḥ priyadarśanaḥ
2.082.017c sukhabhāgī ca duḥkhārhaḥ śayito bhuvi rāghavaḥ
2.082.018a siddhārthā khalu vaidehī patiṃ yānugatā vanam
2.082.018c vayaṃ saṃśayitāḥ sarve hīnās tena mahātmanā
2.082.019a akarṇadhārā pṛthivī śūnyeva pratibhāti mā
2.082.019c gate daśarathe svarge rāme cāraṇyam āśrite
2.082.020a na ca prārthayate kaś cin manasāpi vasuṃdharām
2.082.020c vane 'pi vasatas tasya bāhuvīryābhirakṣitām
2.082.021a śūnyasaṃvaraṇārakṣām ayantritahayadvipām
2.082.021c apāvṛtapuradvārāṃ rājadhānīm arakṣitām
2.082.022a aprahṛṣṭabalāṃ nyūnāṃ viṣamasthām anāvṛtām
2.082.022c śatravo nābhimanyante bhakṣyān viṣakṛtān iva
2.082.023a adya prabhṛti bhūmau tu śayiṣye 'haṃ tṛṇeṣu vā
2.082.023c phalamūlāśano nityaṃ jaṭācīrāṇi dhārayan
2.082.024a tasyārtham uttaraṃ kālaṃ nivatsyāmi sukhaṃ vane
2.082.024c taṃ pratiśravam āmucya nāsya mithyā bhaviṣyati
2.082.025a vasantaṃ bhrātur arthāya śatrughno mānuvatsyati
2.082.025c lakṣmaṇena saha tv āryo ayodhyāṃ pālayiṣyati
2.082.026a abhiṣekṣyanti kākutstham ayodhyāyāṃ dvijātayaḥ
2.082.026c api me devatāḥ kuryur imaṃ satyaṃ manoratham
2.082.027a prasādyamānaḥ śirasā mayā svayaṃ; bahuprakāraṃ yadi na prapatsyate
2.082.027c tato 'nuvatsyāmi cirāya rāghavaṃ; vane vasan nārhati mām upekṣitum
2.083.001a vyuṣya rātriṃ tu tatraiva gaṅgākūle sa rāghavaḥ
2.083.001c bharataḥ kālyam utthāya śatrughnam idam abravīt
2.083.002a śatrughottiṣṭha kiṃ śeṣe niṣādādhipatiṃ guham
2.083.002c śīghram ānaya bhadraṃ te tārayiṣyati vāhinīm
2.083.003a jāgarmi nāhaṃ svapimi tathaivāryaṃ vicintayan
2.083.003c ity evam abravīd bhrātrā śatrughno 'pi pracoditaḥ
2.083.004a iti saṃvadator evam anyonyaṃ narasiṃhayoḥ
2.083.004c āgamya prāñjaliḥ kāle guho bharatam abravīt
2.083.005a kaccit sukhaṃ nadītīre 'vātsīḥ kākutstha śarvarīm
2.083.005c kaccic ca saha sainyasya tava sarvam anāmayam
2.083.006a guhasya tat tu vacanaṃ śrutvā snehād udīritam
2.083.006c rāmasyānuvaśo vākyaṃ bharato 'pīdam abravīt
2.083.007a sukhā naḥ śarvarī rājan pūjitāś cāpi te vayam
2.083.007c gaṅgāṃ tu naubhir bahvībhir dāśāḥ saṃtārayantu naḥ
2.083.008a tato guhaḥ saṃtvaritaḥ śrutvā bharataśāsanam
2.083.008c pratipraviśya nagaraṃ taṃ jñātijanam abravīt
2.083.009a uttiṣṭhata prabudhyadhvaṃ bhadram astu hi vaḥ sadā
2.083.009c nāvaḥ samanukarṣadhvaṃ tārayiṣyāma vāhinīm
2.083.010a te tathoktāḥ samutthāya tvaritā rājaśāsanāt
2.083.010c pañca nāvāṃ śatāny eva samāninyuḥ samantataḥ
2.083.011a anyāḥ svastikavijñeyā mahāghaṇḍā dharā varāḥ
2.083.011c śobhamānāḥ patākinyo yuktavātāḥ susaṃhatāḥ
2.083.012a tataḥ svastikavijñeyāṃ pāṇḍukambalasaṃvṛtām
2.083.012c sanandighoṣāṃ kalyāṇīṃ guho nāvam upāharat
2.083.013a tām āruroha bharataḥ śatrughnaś ca mahābalaḥ
2.083.013c kausalyā ca sumitrā ca yāś cānyā rājayoṣitaḥ
2.083.014a purohitaś ca tat pūrvaṃ gurave brāhmaṇāś ca ye
2.083.014c anantaraṃ rājadārās tathaiva śakaṭāpaṇāḥ
2.083.015a āvāsam ādīpayatāṃ tīrthaṃ cāpy avagāhatām
2.083.015c bhāṇḍāni cādadānānāṃ ghoṣas tridivam aspṛśat
2.083.016a patākinyas tu tā nāvaḥ svayaṃ dāśair adhiṣṭhitāḥ
2.083.016c vahantyo janam ārūḍhaṃ tadā saṃpetur āśugāḥ
2.083.017a nārīṇām abhipūrṇās tu kāś cit kāś cit tu vājinām
2.083.017c kaś cit tatra vahanti sma yānayugyaṃ mahādhanam
2.083.018a tāḥ sma gatvā paraṃ tīram avaropya ca taṃ janam
2.083.018c nivṛttāḥ kāṇḍacitrāṇi kriyante dāśabandhubhiḥ
2.083.019a savaijayantās tu gajā gajārohaiḥ pracoditāḥ
2.083.019c tarantaḥ sma prakāśante sadhvajā iva parvatāḥ
2.083.020a nāvaś cāruruhus tv anye plavais terus tathāpare
2.083.020c anye kumbhaghaṭais terur anye teruś ca bāhubhiḥ
2.083.021a sā puṇyā dhvajinī gaṅgāṃ dāśaiḥ saṃtāritā svayam
2.083.021c maitre muhūrte prayayau prayāgavanam uttamam
2.083.022a āśvāsayitvā ca camūṃ mahātmā; niveśayitvā ca yathopajoṣam
2.083.022c draṣṭuṃ bharadvājam ṛṣipravaryam; ṛtvig vṛtaḥ san bharataḥ pratasthe
2.084.001a bharadvājāśramaṃ dṛṣṭvā krośād eva nararṣabhaḥ
2.084.001c balaṃ sarvam avasthāpya jagāma saha mantribhiḥ
2.084.002a padbhyām eva hi dharmajño nyastaśastraparicchadaḥ
2.084.002c vasāno vāsasī kṣaume purodhāya purohitam
2.084.003a tataḥ saṃdarśane tasya bharadvājasya rāghavaḥ
2.084.003c mantriṇas tān avasthāpya jagāmānu purohitam
2.084.004a vasiṣṭham atha dṛṣṭvaiva bharadvājo mahātapāḥ
2.084.004c saṃcacālāsanāt tūrṇaṃ śiṣyān arghyam iti bruvan
2.084.005a samāgamya vasiṣṭhena bharatenābhivāditaḥ
2.084.005c abudhyata mahātejāḥ sutaṃ daśarathasya tam
2.084.006a tābhyām arghyaṃ ca pādyaṃ ca dattvā paścāt phalāni ca
2.084.006c ānupūrvyāc ca dharmajñaḥ papraccha kuśalaṃ kule
2.084.007a ayodhyāyāṃ bale kośe mitreṣv api ca mantriṣu
2.084.007c jānan daśarathaṃ vṛttaṃ na rājānam udāharat
2.084.008a vasiṣṭho bharataś cainaṃ papracchatur anāmayam
2.084.008c śarīre 'gniṣu vṛkṣeṣu śiṣyeṣu mṛgapakṣiṣu
2.084.009a tatheti ca pratijñāya bharadvājo mahātapāḥ
2.084.009c bharataṃ pratyuvācedaṃ rāghavasnehabandhanāt
2.084.010a kim ihāgamane kāryaṃ tava rājyaṃ praśāsataḥ
2.084.010c etad ācakṣva me sarvaṃ na hi me śudhyate manaḥ
2.084.011a suṣuve yama mitraghnaṃ kausalyānandavardhanam
2.084.011c bhrātrā saha sabhāryo yaś ciraṃ pravrājito vanam
2.084.012a niyuktaḥ strīniyuktena pitrā yo 'sau mahāyaśāḥ
2.084.012c vanavāsī bhavetīha samāḥ kila caturdaśa
2.084.013a kaccin na tasyāpāpasya pāpaṃ kartum ihecchasi
2.084.013c akaṇṭakaṃ bhoktumanā rājyaṃ tasyānujasya ca
2.084.014a evam ukto bharadvājaṃ bharataḥ pratyuvāca ha
2.084.014c paryaśru nayano duḥkhād vācā saṃsajjamānayā
2.084.015a hato 'smi yadi mām evaṃ bhagavān api manyate
2.084.015c matto na doṣam āśaṅker naivaṃ mām anuśādhi hi
2.084.016a aṃś caitad iṣṭaṃ mātā me yad avocan madantare
2.084.016c nāham etena tuṣṭaś ca na tad vacanam ādade
2.084.017a ahaṃ tu taṃ naravyāghram upayātaḥ prasādakaḥ
2.084.017c pratinetum ayodhyāṃ ca pādau tasyābhivanditum
2.084.018a tvaṃ mām evaṃ gataṃ matvā prasādaṃ kartum arhasi
2.084.018c śaṃsa me bhagavan rāmaḥ kva saṃprati mahīpatiḥ
2.084.019a uvāca taṃ bharadvājaḥ prasādād bharataṃ vacaḥ
2.084.019c tvayy etat puruṣavyāghraṃ yuktaṃ rāghavavaṃśaje
2.084.019e guruvṛttir damaś caiva sādhūnāṃ cānuyāyitā
2.084.020a jāne caitan manaḥsthaṃ te dṛḍhīkaraṇam astv iti
2.084.020c apṛcchaṃ tvāṃ tavātyarthaṃ kīrtiṃ samabhivardhayan
2.084.021a asau vasati te bhrātā citrakūṭe mahāgirau
2.084.021c śvas tu gantāsi taṃ deśaṃ vasādya saha mantribhiḥ
2.084.021e etaṃ me kuru suprājña kāmaṃ kāmārthakovida
2.084.022a tatas tathety evam udāradarśanaḥ; pratītarūpo bharato 'bravīd vacaḥ
2.084.022c cakāra buddhiṃ ca tadā mahāśrame; niśānivāsāya narādhipātmajaḥ
2.085.001a kṛtabuddhiṃ nivāsāya tathaiva sa munis tadā
2.085.001c bharataṃ kaikayī putram ātithyena nyamantrayat
2.085.002a abravīd bharatas tv enaṃ nanv idaṃ bhavatā kṛtam
2.085.002c pādyam arghyaṃ tathātithyaṃ vane yad ūpapadyate
2.085.003a athovāca bharadvājo bharataṃ prahasann iva
2.085.003c jāne tvāṃ prīti saṃyuktaṃ tuṣyes tvaṃ yena kena cit
2.085.004a senāyās tu tavaitasyāḥ kartum icchāmi bhojanam
2.085.004c mama pritir yathā rūpā tvam arho manujarṣabha
2.085.005a kimarthaṃ cāpi nikṣipya dūre balam ihāgataḥ
2.085.005c kasmān nehopayāto 'si sabalaḥ puruṣarṣabha
2.085.006a bharataḥ pratyuvācedaṃ prāñjalis taṃ tapodhanam
2.085.006c sasainyo nopayāto 'smi bhagavan bhagavad bhayāt
2.085.007a vāji mukhyā manuṣyāś ca mattāś ca vara vāraṇāḥ
2.085.007c pracchādya mahatīṃ bhūmiṃ bhagavann anuyānti mām
2.085.008a te vṛkṣān udakaṃ bhūmim āśrameṣūṭajāṃs tathā
2.085.008c na hiṃsyur iti tenāham eka evāgatas tataḥ
2.085.009a ānīyatām itaḥ senety ājñaptaḥ paramarṣiṇā
2.085.009c tathā tu cakre bharataḥ senāyāḥ samupāgamam
2.085.010a agniśālāṃ praviśyātha pītvāpaḥ parimṛjya ca
2.085.010c ātithyasya kriyāhetor viśvakarmāṇam āhvayat
2.085.011a āhvaye viśvakarmāṇam ahaṃ tvaṣṭāram eva ca
2.085.011c ātithyaṃ kartum icchāmi tatra me saṃvidhīyatām
2.085.012a prāk srotasaś ca yā nadyaḥ pratyak srotasa eva ca
2.085.012c pṛthivyām antarikṣe ca samāyāntv adya sarvaśaḥ
2.085.013a anyāḥ sravantu maireyaṃ surām anyāḥ suniṣṭhitām
2.085.013c aparāś codakaṃ śītam ikṣukāṇḍarasopamam
2.085.014a āhvaye devagandharvān viśvāvasuhahāhuhūn
2.085.014c tathaivāpsaraso devīr gandharvīś cāpi sarvaśaḥ
2.085.015a ghṛtācīm atha viśvācīṃ miśrakeśīm alambusām
2.085.015c śakraṃ yāś copatiṣṭhanti brahmāṇaṃ yāś ca bhāminīḥ
2.085.015e sarvās tumburuṇā sārdham āhvaye saparicchadāḥ
2.085.016a vanaṃ kuruṣu yad divyaṃ vāso bhūṣaṇapatravat
2.085.016c divyanārīphalaṃ śaśvat tat kauberam ihaiva tu
2.085.017a iha me bhagavān somo vidhattām annam uttamam
2.085.017c bhakṣyaṃ bhojyaṃ ca coṣyaṃ ca lehyaṃ ca vividhaṃ bahu
2.085.018a vicitrāṇi ca mālyāni pādapapracyutāni ca
2.085.018c surādīni ca peyāni māṃsāni vividhāni ca
2.085.019a evaṃ samādhinā yuktas tejasāpratimena ca
2.085.019c śikṣāsvarasamāyuktaṃ tapasā cābravīn muniḥ
2.085.020a manasā dhyāyatas tasya prāṅmukhasya kṛtāñjaleḥ
2.085.020c ājagmus tāni sarvāṇi daivatāni pṛthakpṛthak
2.085.021a malayaṃ durduraṃ caiva tataḥ svedanudo 'nilaḥ
2.085.021c upaspṛśya vavau yuktyā supriyātmā sukhaḥ śivaḥ
2.085.022a tato 'bhyavartanta ghanā divyāḥ kusumavṛṣṭayaḥ
2.085.022c devadundubhighoṣaś ca dikṣu sarvāsu śuśruve
2.085.023a pravavuś cottamā vātā nanṛtuś cāpsarogaṇāḥ
2.085.023c prajagur devagandharvā vīṇā pramumucuḥ svarān
2.085.024a sa śabdo dyāṃ ca bhūmiṃ ca prāṇināṃ śravaṇāni ca
2.085.024c viveśoccāritaḥ ślakṣṇaḥ samo layaguṇānvitaḥ
2.085.025a tasminn uparate śabde divye śrotrasukhe nṛṇām
2.085.025c dadarśa bhārataṃ sainyaṃ vidhānaṃ viśvakarmaṇaḥ
2.085.026a babhūva hi samā bhūmiḥ samantāt pañcayojanam
2.085.026c śādvalair bahubhiś channā nīlavaidūryasaṃnibhaiḥ
2.085.027a tasmin bilvāḥ kapitthāś ca panasā bījapūrakāḥ
2.085.027c āmalakyo babhūvuś ca cūtāś ca phalabhūṣaṇāḥ
2.085.028a uttarebhyaḥ kurubhyaś ca vanaṃ divyopabhogavat
2.085.028c ājagāma nadī divyā tīrajair bahubhir vṛtā
2.085.029a catuḥśālāni śubhrāṇi śālāś ca gajavājinām
2.085.029c harmyaprāsādasaṃghātās toraṇāni śubhāni ca
2.085.030a sitameghanibhaṃ cāpi rājaveśma sutoraṇam
2.085.030c śuklamālyakṛtākāraṃ divyagandhasamukṣitam
2.085.031a caturasram asaṃbādhaṃ śayanāsanayānavat
2.085.031c divyaiḥ sarvarasair yuktaṃ divyabhojanavastravat
2.085.032a upakalpita sarvānnaṃ dhautanirmalabhājanam
2.085.032c kḷptasarvāsanaṃ śrīmat svāstīrṇaśayanottamam
2.085.033a praviveśa mahābāhur anujñāto maharṣiṇā
2.085.033c veśma tad ratnasaṃpūrṇaṃ bharataḥ kaikayīsutaḥ
2.085.034a anujagmuś ca taṃ sarve mantriṇaḥ sapurohitāḥ
2.085.034c babhūvuś ca mudā yuktā taṃ dṛṣṭvā veśma saṃvidhim
2.085.035a tatra rājāsanaṃ divyaṃ vyajanaṃ chatram eva ca
2.085.035c bharato mantribhiḥ sārdham abhyavartata rājavat
2.085.036a āsanaṃ pūjayām āsa rāmāyābhipraṇamya ca
2.085.036c vālavyajanam ādāya nyaṣīdat sacivāsane
2.085.037a ānupūrvyān niṣeduś ca sarve mantrapurohitāḥ
2.085.037c tataḥ senāpatiḥ paścāt praśāstā ca niṣedatuḥ
2.085.038a tatas tatra muhūrtena nadyaḥ pāyasakardamāḥ
2.085.038c upātiṣṭhanta bharataṃ bharadvājasya śāsanat
2.085.039a tāsām ubhayataḥ kūlaṃ pāṇḍumṛttikalepanāḥ
2.085.039c ramyāś cāvasathā divyā brahmaṇas tu prasādajāḥ
2.085.040a tenaiva ca muhūrtena divyābharaṇabhūṣitāḥ
2.085.040c āgur viṃśatisāhasrā brāhmaṇā prahitāḥ striyaḥ
2.085.041a suvarṇamaṇimuktena pravālena ca śobhitāḥ
2.085.041c āgur viṃśatisāhasrāḥ kuberaprahitāḥ striyaḥ
2.085.042a yābhir gṛhītaḥ puruṣaḥ sonmāda iva lakṣyate
2.085.042c āgur viṃśatisāhasrā nandanād apsarogaṇāḥ
2.085.043a nāradas tumburur gopaḥ parvataḥ sūryavarcasaḥ
2.085.043c ete gandharvarājāno bharatasyāgrato jaguḥ
2.085.044a alambusā miśrakeśī puṇḍarīkātha vāmanā
2.085.044c upānṛtyaṃs tu bharataṃ bharadvājasya śāsanāt
2.085.045a yāni mālyāni deveṣu yāni caitrarathe vane
2.085.045c prayāge tāny adṛśyanta bharadvājasya śāsanāt
2.085.046a bilvā mārdaṅgikā āsañ śamyā grāhā bibhītakāḥ
2.085.046c aśvatthā nartakāś cāsan bharadvājasya tejasā
2.085.047a tataḥ saralatālāś ca tilakā naktamālakāḥ
2.085.047c prahṛṣṭās tatra saṃpetuḥ kubjābhūtātha vāmanāḥ
2.085.048a śiṃśapāmalakī jambūr yāś cānyāḥ kānane latāḥ
2.085.048c pramadā vigrahaṃ kṛtvā bharadvājāśrame 'vasan
2.085.049a surāṃ surāpāḥ pibata pāyasaṃ ca bubhukśitāḥ
2.085.049c māṃsani ca sumedhyāni bhakṣyantāṃ yāvad icchatha
2.085.050a utsādya snāpayanti sma nadītīreṣu valguṣu
2.085.050c apy ekam ekaṃ puruṣaṃ pramadāḥ satpa cāṣṭa ca
2.085.051a saṃvahantyaḥ samāpetur nāryo ruciralocanāḥ
2.085.051c parimṛjya tathā nyāyaṃ pāyayanti varāṅganāḥ
2.085.052a hayān gajān kharān uṣṭrāṃs tathaiva surabheḥ sutān
2.085.052c ikṣūṃś ca madhujālāṃś ca bhojayanti sma vāhanān
2.085.052e ikṣvākuvarayodhānāṃ codayanto mahābalāḥ
2.085.053a nāśvabandho 'śvam ājānān na gajaṃ kuñjaragrahaḥ
2.085.053c mattapramattamuditā camūḥ sā tatra saṃbabhau
2.085.054a tarpitā sarvakāmais te raktacandanarūṣitāḥ
2.085.054c apsarogaṇasaṃyuktāḥ sainyā vācam udairayan
2.085.055a naivāyodhyāṃ gamiṣyāmo na gamiṣyāma daṇḍakān
2.085.055c kuśalaṃ bharatasyāstu rāmasyāstu tathā sukham
2.085.056a iti pādātayodhāś ca hastyaśvārohabandhakāḥ
2.085.056c anāthās taṃ vidhiṃ labdhvā vācam etām udairayan
2.085.057a saṃprahṛṣṭā vinedus te narās tatra sahasraśaḥ
2.085.057c bharatasyānuyātāraḥ svarge 'yam iti cābruvan
2.085.058a tato bhuktavatāṃ teṣāṃ tad annam amṛtopamam
2.085.058c divyān udvīkṣya bhakṣyāṃs tān abhavad bhakṣaṇe matiḥ
2.085.059a preṣyāś ceṭyaś ca vadhvaś ca balasthāś cāpi sarvaśaḥ
2.085.059c babhūvus te bhṛśaṃ tṛptāḥ sarve cāhatavāsasaḥ
2.085.060a kuñjarāś ca kharoṣṭraś ca go'śvāś ca mṛgapakṣiṇaḥ
2.085.060c babhūvuḥ subhṛtās tatra nānyo hy anyam akalpayat
2.085.061a nāśuklavāsās tatrāsīt kṣudhito malino 'pi vā
2.085.061c rajasā dhvastakeśo vā naraḥ kaś cid adṛśyata
2.085.062a ājaiś cāpi ca vārāhair niṣṭhānavarasaṃcayaiḥ
2.085.062c phalaniryūhasaṃsiddhaiḥ sūpair gandharasānvitaiḥ
2.085.063a puṣpadhvajavatīḥ pūrṇāḥ śuklasyānnasya cābhitaḥ
2.085.063c dadṛśur vismitās tatra narā lauhīḥ sahasraśaḥ
2.085.064a babhūvur vanapārśveṣu kūpāḥ pāyasakardamāḥ
2.085.064c tāś ca kāmadughā gāvo drumāś cāsan madhuścyutaḥ
2.085.065a vāpyo maireya pūrṇāś ca mṛṣṭamāṃsacayair vṛtāḥ
2.085.065c pratapta piṭharaiś cāpi mārgamāyūrakaukkuṭaiḥ
2.085.066a pātrīṇāṃ ca sahasrāṇi śātakumbhamayāni ca
2.085.066c sthālyaḥ kumbhyaḥ karambhyaś ca dadhipūrṇāḥ susaṃskṛtāḥ
2.085.066e yauvanasthasya gaurasya kapitthasya sugandhinaḥ
2.085.067a hradāḥ pūrṇā rasālasya dadhnaḥ śvetasya cāpare
2.085.067c babhūvuḥ pāyasasyānte śarkarāyāś ca saṃcayāḥ
2.085.068a kalkāṃś cūrṇakaṣāyāṃś ca snānāni vividhāni ca
2.085.068c dadṛśur bhājanasthāni tīrtheṣu saritāṃ narāḥ
2.085.069a śuklān aṃśumataś cāpi dantadhāvanasaṃcayān
2.085.069c śuklāṃś candanakalkāṃś ca samudgeṣv avatiṣṭhataḥ
2.085.070a darpaṇān parimṛṣṭāṃś ca vāsasāṃ cāpi saṃcayān
2.085.070c pādukopānahāṃ caiva yugmān yatra sahasraśaḥ
2.085.071a āñjanīḥ kaṅkatān kūrcāṃś chatrāṇi ca dhanūṃṣi ca
2.085.071c marmatrāṇāni citrāṇi śayanāny āsanāni ca
2.085.072a pratipānahradān pūrṇān kharoṣṭragajavājinām
2.085.072c avagāhya sutīrthāṃś ca hradān sotpala puṣkarān
2.085.073a nīlavaidūryavarṇāṃś ca mṛdūn yavasasaṃcayān
2.085.073c nirvāpārthaṃ paśūnāṃ te dadṛśus tatra sarvaśaḥ
2.085.074a vyasmayanta manuṣyās te svapnakalpaṃ tad adbhutam
2.085.074c dṛṣṭvātithyaṃ kṛtaṃ tādṛg bharatasya maharṣiṇā
2.085.075a ity evaṃ ramamāṇānāṃ devānām iva nandane
2.085.075c bharadvājāśrame ramye sā rātrir vyatyavartata
2.085.076a pratijagmuś ca tā nadyo gandharvāś ca yathāgatam
2.085.076c bharadvājam anujñāpya tāś ca sarvā varāṅganāḥ
2.085.077a tathaiva mattā madirotkaṭā narās; tathaiva divyāgurucandanokṣitāḥ
2.085.077c tathaiva divyā vividhāḥ sraguttamāḥ; pṛthakprakīrṇā manujaiḥ pramarditāḥ
2.086.001a tatas tāṃ rajanīm uṣya bharataḥ saparicchadaḥ
2.086.001c kṛtātithyo bharadvājaṃ kāmād abhijagāma ha
2.086.002a tam ṛṣiḥ puruṣavyāghraṃ prekṣya prāñjalim āgatam
2.086.002c hutāgnihotro bharataṃ bharadvājo 'bhyabhāṣata
2.086.003a kaccid atra sukhā rātris tavāsmadviṣaye gatā
2.086.003c samagras te janaḥ kaccid ātithye śaṃsa me 'nagha
2.086.004a tam uvācāñjaliṃ kṛtvā bharato 'bhipraṇamya ca
2.086.004c āśramād abhiniṣkrantam ṛṣim uttama tejasaṃ
2.086.005a sukhoṣito 'smi bhagavan samagrabalavāhanaḥ
2.086.005c tarpitaḥ sarvakāmaiś ca sāmātyo balavat tvayā
2.086.006a apetaklamasaṃtāpāḥ subhakṣyāḥ supratiśrayāḥ
2.086.006c api preṣyān upādāya sarve sma susukhoṣitāḥ
2.086.007a āmantraye 'haṃ bhagavan kāmaṃ tvām ṛṣisattama
2.086.007c samīpaṃ prasthitaṃ bhrātur maireṇekṣasva cakṣuṣā
2.086.008a āśramaṃ tasya dharmajña dhārmikasya mahātmanaḥ
2.086.008c ācakṣva katamo mārgaḥ kiyān iti ca śaṃsa me
2.086.009a iti pṛṣṭas tu bharataṃ bhrātṛdarśanalālasaṃ
2.086.009c pratyuvāca mahātejā bharadvājo mahātapāḥ
2.086.010a bharatārdhatṛtīyeṣu yojaneṣv ajane vane
2.086.010c citrakūṭo giris tatra ramyanirdarakānanaḥ
2.086.011a uttaraṃ pārśvam āsādya tasya mandākinī nadī
2.086.011c puṣpitadrumasaṃchannā ramyapuṣpitakānanā
2.086.012a anantaraṃ tat saritaś citrakūṭaś ca parvataḥ
2.086.012c tato parṇakuṭī tāta tatra tau vasato dhruvam
2.086.013a dakṣiṇenaiva mārgeṇa savyadakṣiṇam eva ca
2.086.013c gajavājirathākīrṇāṃ vāhinīṃ vāhinīpate
2.086.013e vāhayasva mahābhāga tato drakṣyasi rāghavam
2.086.014a prayāṇam iti ca śrutvā rājarājasya yoṣitaḥ
2.086.014c hitvā yānāni yānārhā brāhmaṇaṃ paryavārayan
2.086.015a vepamānā kṛśā dīnā saha devyā sumantriyā
2.086.015c kausalyā tatra jagrāha karābhyāṃ caraṇau muneḥ
2.086.016a asamṛddhena kāmena sarvalokasya garhitā
2.086.016c kaikeyī tasya jagrāha caraṇau savyapatrapā
2.086.017a taṃ pradakṣiṇam āgamya bhagavantaṃ mahāmunim
2.086.017c adūrād bharatasyaiva tasthau dīnamanās tadā
2.086.018a tataḥ papraccha bharataṃ bharadvājo dṛḍhavrataḥ
2.086.018c viśeṣaṃ jñātum icchāmi mātṝṇāṃ tava rāghava
2.086.019a evam uktas tu bharato bharadvājena dhārmikaḥ
2.086.019c uvāca prāñjalir bhūtvā vākyaṃ vacanakovidaḥ
2.086.020a yām imāṃ bhagavan dīnāṃ śokān aśanakarśitām
2.086.020c pitur hi mahiṣīṃ devīṃ devatām iva paśyasi
2.086.021a eṣā taṃ puruṣavyāghraṃ siṃhavikrāntagāminam
2.086.021c kausalyā suṣuve rāmaṃ dhātāram aditir yathā
2.086.022a asyā vāmabhujaṃ śliṣṭā yaiṣā tiṣṭhati durmanāḥ
2.086.022c karṇikārasya śākheva śīrṇapuṣpā vanāntare
2.086.023a etasyās tau sutau devyāḥ kumārau devavarṇinau
2.086.023c ubhau lakṣmaṇaśatrughnau vīrau satyaparākramau
2.086.024a yasyāḥ kṛte narayāghrau jīvanāśam ito gatau
2.086.024c rājā putravihīnaś ca svargaṃ daśaratho gataḥ
2.086.025a aiśvaryakāmāṃ kaikeyīm anāryām āryarūpiṇīm
2.086.025c mamaitāṃ mātaraṃ viddhi nṛśaṃsāṃ pāpaniścayām
2.086.025e yatomūlaṃ hi paśyāmi vyasanaṃ mahad ātmanaḥ
2.086.026a ity uktvā naraśārdūlo bāṣpagadgadayā girā
2.086.026c sa niśaśvāsa tāmrākṣo kruddho nāga ivāsakṛt
2.086.027a bharadvājo maharṣis taṃ bruvantaṃ bharataṃ tadā
2.086.027c pratyuvāca mahābuddhir idaṃ vacanam arthavat
2.086.028a na doṣeṇāvagantavyā kaikeyī bharata tvayā
2.086.028c rāmapravrājanaṃ hy etat sukhodarkaṃ bhaviṣyati
2.086.029a abhivādya tu saṃsiddhaḥ kṛtvā cainaṃ pradakṣiṇam
2.086.029c āmantrya bharataḥ sainyaṃ yujyatām ity acodayat
2.086.030a tato vājirathān yuktvā divyān hemapariṣkritān
2.086.030c adhyārohat prayāṇārthī bahūn bahuvidho janaḥ
2.086.031a gajakanyāgajāś caiva hemakakṣyāḥ patākinaḥ
2.086.031c jīmūtā iva gharmānte saghoṣāḥ saṃpratasthire
2.086.032a vividhāny api yānāni mahāni ca laghūni ca
2.086.032c prayayuḥ sumahārhāṇi pādair eva padātayaḥ
2.086.033a atha yānapravekais tu kausalyāpramukhāḥ striyaḥ
2.086.033c rāmadarśanakāṅkṣiṇyaḥ prayayur muditās tadā
2.086.034a sa cārkataruṇābhāsāṃ niyuktāṃ śibikāṃ śubhām
2.086.034c āsthāya prayayau śrīmān bharataḥ saparicchadaḥ
2.086.035a sā prayātā mahāsenā gajavājirathākulā
2.086.035c dakṣiṇāṃ diśam āvṛtya mahāmegha ivotthitaḥ
2.086.035e vanāni tu vyatikramya juṣṭāni mṛgapakṣibhiḥ
2.086.036a sā saṃprahṛṣṭadvipavājiyodhā; vitrāsayantī mṛgapakṣisaṃghān
2.086.036c mahad vanaṃ tat pravigāhamānā; rarāja senā bharatasya tatra
2.087.001a tayā mahatyā yāyinyā dhvajinyā vanavāsinaḥ
2.087.001c arditā yūthapā mattāḥ sayūthāḥ saṃpradudruvuḥ
2.087.002a ṛkṣāḥ pṛṣatasaṃghāś ca ruravaś ca samantataḥ
2.087.002c dṛśyante vanarājīṣu giriṣv api nadīṣu ca
2.087.003a sa saṃpratasthe dharmātmā prīto daśarathātmajaḥ
2.087.003c vṛto mahatyā nādinyā senayā caturaṅgayā
2.087.004a sāgaraughanibhā senā bharatasya mahātmanaḥ
2.087.004c mahīṃ saṃchādayām āsa prāvṛṣi dyām ivāmbudaḥ
2.087.005a turaṃgaughair avatatā vāraṇaiś ca mahājavaiḥ
2.087.005c anālakṣyā ciraṃ kālaṃ tasmin kāle babhūva bhūḥ
2.087.006a sa yātvā dūram adhvānaṃ supariśrānta vāhanaḥ
2.087.006c uvāca bharataḥ śrīmān vasiṣṭhaṃ mantriṇāṃ varam
2.087.007a yādṛśaṃ lakṣyate rūpaṃ yathā caiva śrutaṃ mayā
2.087.007c vyaktaṃ prāptāḥ sma taṃ deśaṃ bharadvājo yam abravīt
2.087.008a ayaṃ giriś citrakūṭas tathā mandākinī nadī
2.087.008c etat prakāśate dūrān nīlameghanibhaṃ vanam
2.087.009a gireḥ sānūni ramyāṇi citrakūṭasya saṃprati
2.087.009c vāraṇair avamṛdyante māmakaiḥ parvatopamaiḥ
2.087.010a muñcanti kusumāny ete nagāḥ parvatasānuṣu
2.087.010c nīlā ivātapāpāye toyaṃ toyadharā ghanāḥ
2.087.011a kinnarācaritoddeśaṃ paśya śatrughna parvatam
2.087.011c hayaiḥ samantād ākīrṇaṃ makarair iva sāgaram
2.087.012a ete mṛgagaṇā bhānti śīghravegāḥ pracoditāḥ
2.087.012c vāyupraviddhāḥ śaradi megharājya ivāmbare
2.087.013a kurvanti kusumāpīḍāñ śiraḥsu surabhīn amī
2.087.013c meghaprakāśaiḥ phalakair dākṣiṇātyā yathā narāḥ
2.087.014a niṣkūjam iva bhūtvedaṃ vanaṃ ghorapradarśanam
2.087.014c ayodhyeva janākīrṇā saṃprati pratibhāti mā
2.087.015a khurair udīrito reṇur divaṃ pracchādya tiṣṭhati
2.087.015c taṃ vahaty anilaḥ śīghraṃ kurvann iva mama priyam
2.087.016a syandanāṃs turagopetān sūtamukhyair adhiṣṭhitān
2.087.016c etān saṃpatataḥ śīghraṃ paśya śatrughna kānane
2.087.017a etān vitrāsitān paśya barhiṇaḥ priyadarśanān
2.087.017c etam āviśataḥ śailam adhivāsaṃ patatriṇām
2.087.018a atimātram ayaṃ deśo manojñaḥ pratibhāti mā
2.087.018c tāpasānāṃ nivāso 'yaṃ vyaktaṃ svargapatho yathā
2.087.019a mṛgā mṛgībhiḥ sahitā bahavaḥ pṛṣatā vane
2.087.019c manojña rūpā lakṣyante kusumair iva citritaḥ
2.087.020a sādhu sainyāḥ pratiṣṭhantāṃ vicinvantu ca kānanam
2.087.020c yathā tau puruṣavyāghrau dṛśyete rāmalakṣmaṇau
2.087.021a bharatasya vacaḥ śrutvā puruṣāḥ śastrapāṇayaḥ
2.087.021c viviśus tad vanaṃ śūrā dhūmaṃ ca dadṛśus tataḥ
2.087.022a te samālokya dhūmāgram ūcur bharatam āgatāḥ
2.087.022c nāmanuṣye bhavaty agnir vyaktam atraiva rāghavau
2.087.023a atha nātra naravyāghrau rājaputrau paraṃtapau
2.087.023c anye rāmopamāḥ santi vyaktam atra tapasvinaḥ
2.087.024a tac chrutvā bharatas teṣāṃ vacanaṃ sādhu saṃmatam
2.087.024c sainyān uvāca sarvāṃs tān amitrabalamardanaḥ
2.087.025a yat tā bhavantas tiṣṭhantu neto gantavyam agrataḥ
2.087.025c aham eva gamiṣyāmi sumantro gurur eva ca
2.087.026a evam uktās tataḥ sarve tatra tasthuḥ samantataḥ
2.087.026c bharato yatra dhūmāgraṃ tatra dṛṣṭiṃ samādadhat
2.087.027a vyavasthitā yā bharatena sā camūr; nirīkṣamāṇāpi ca dhūmam agrataḥ
2.087.027c babhūva hṛṣṭā nacireṇa jānatī; priyasya rāmasya samāgamaṃ tadā
2.088.001a dīrghakāloṣitas tasmin girau girivanapriyaḥ
2.088.001c videhyāḥ priyamākāṅkṣan svaṃ ca cittaṃ vilobhayan
2.088.002a atha dāśarathiś citraṃ citrakūṭam adarśayat
2.088.002c bhāryām amarasaṃkāśaḥ śacīm iva puraṃdaraḥ
2.088.003a na rājyād bhraṃśanaṃ bhadre na suhṛdbhir vinābhavaḥ
2.088.003c mano me bādhate dṛṣṭvā ramaṇīyam imaṃ girim
2.088.004a paśyemam acalaṃ bhadre nānādvijagaṇāyutam
2.088.004c śikharaiḥ kham ivodviddhair dhātumadbhir vibhūṣitam
2.088.005a ke cid rajatasaṃkāśāḥ ke cit kṣatajasaṃnibhāḥ
2.088.005c pītamāñjiṣṭhavarṇāś ca ke cin maṇivaraprabhāḥ
2.088.006a puṣyārkaketukābhāś ca ke cij jyotī rasaprabhāḥ
2.088.006c virājante 'calendrasya deśā dhātuvibhūṣitāḥ
2.088.007a nānāmṛgagaṇadvīpitarakṣvṛkṣagaṇair vṛtaḥ
2.088.007c aduṣṭair bhāty ayaṃ śailo bahupakṣisamākulaḥ
2.088.008a āmrajambvasanair lodhraiḥ priyālaiḥ panasair dhavaiḥ
2.088.008c aṅkolair bhavyatiniśair bilvatindukaveṇubhiḥ
2.088.009a kāśmaryariṣṭavaraṇair madhūkais tilakais tathā
2.088.009c badaryāmalakair nīpair vetradhanvanabījakaiḥ
2.088.010a puṣpavadbhiḥ phalopetaiś chāyāvadbhir manoramaiḥ
2.088.010c evamādibhir ākīrṇaḥ śriyaṃ puṣyaty ayaṃ giriḥ
2.088.011a śailaprastheṣu ramyeṣu paśyemān kāmaharṣaṇān
2.088.011c kinnarān dvaṃdvaśo bhadre ramamāṇān manasvinaḥ
2.088.012a śākhāvasaktān khaḍgāṃś ca pravarāṇy ambarāṇi ca
2.088.012c paśya vidyādharastrīṇāṃ krīḍed deśān manoramān
2.088.013a jalaprapātair udbhedair niṣyandaiś ca kva cit kva cit
2.088.013c sravadbhir bhāty ayaṃ śailaḥ sravan mada iva dvipaḥ
2.088.014a guhāsamīraṇo gandhān nānāpuṣpabhavān vahan
2.088.014c ghrāṇatarpaṇam abhyetya kaṃ naraṃ na praharṣayet
2.088.015a yadīha śarado 'nekās tvayā sārdham anindite
2.088.015c lakṣmaṇena ca vatsyāmi na māṃ śokaḥ pradhakṣyati
2.088.016a bahupuṣpaphale ramye nānādvijagaṇāyute
2.088.016c vicitraśikhare hy asmin ratavān asmi bhāmini
2.088.017a anena vanavāsena mayā prāptaṃ phaladvayam
2.088.017c pituś cānṛṇatā dharme bharatasya priyaṃ tathā
2.088.018a vaidehi ramase kaccic citrakūṭe mayā saha
2.088.018c paśyantī vividhān bhāvān manovākkāyasaṃyatān
2.088.019a idam evāmṛtaṃ prāhū rājñāṃ rājarṣayaḥ pare
2.088.019c vanavāsaṃ bhavārthāya pretya me prapitāmahāḥ
2.088.020a śilāḥ śailasya śobhante viśālāḥ śataśo 'bhitaḥ
2.088.020c bahulā bahulair varṇair nīlapītasitāruṇaiḥ
2.088.021a niśi bhānty acalendrasya hutāśanaśikhā iva
2.088.021c oṣadhyaḥ svaprabhā lakṣmyā bhrājamānāḥ sahasraśaḥ
2.088.022a ke cit kṣayanibhā deśāḥ ke cid udyānasaṃnibhāḥ
2.088.022c ke cid ekaśilā bhānti parvatasyāsya bhāmini
2.088.023a bhittveva vasudhāṃ bhāti citrakūṭaḥ samutthitaḥ
2.088.023c citrakūṭasya kūṭo 'sau dṛśyate sarvataḥ śivaḥ
2.088.024a kuṣṭhapuṃnāgatagarabhūrjapatrottaracchadān
2.088.024c kāmināṃ svāstarān paśya kuśeśayadalāyutān
2.088.025a mṛditāś cāpaviddhāś ca dṛśyante kamalasrajaḥ
2.088.025c kāmibhir vanite paśya phalāni vividhāni ca
2.088.026a vasvaukasārāṃ nalinīm atyetīvottarān kurūn
2.088.026c parvataś citrakūṭo 'sau bahumūlaphalodakaḥ
2.088.027a imaṃ tu kālaṃ vanite vijahrivāṃs; tvayā ca sīte saha lakṣmaṇena ca
2.088.027c ratiṃ prapatsye kuladharmavardhinīṃ; satāṃ pathi svair niyamaiḥ paraiḥ sthitaḥ
2.089.001a atha śailād viniṣkramya maithilīṃ kosaleśvaraḥ
2.089.001c adarśayac chubhajalāṃ ramyāṃ mandākinīṃ nadīm
2.089.002a abravīc ca varārohāṃ cārucandranibhānanām
2.089.002c videharājasya sutāṃ rāmo rājīvalocanaḥ
2.089.003a vicitrapulināṃ ramyāṃ haṃsasārasasevitām
2.089.003c kusumair upasaṃpannāṃ paśya mandākinīṃ nadīm
2.089.004a nānāvidhais tīraruhair vṛtāṃ puṣpaphaladrumaiḥ
2.089.004c rājantīṃ rājarājasya nalinīm iva sarvataḥ
2.089.005a mṛgayūthanipītāni kaluṣāmbhāṃsi sāmpratam
2.089.005c tīrthāni ramaṇīyāni ratiṃ saṃjanayanti me
2.089.006a jaṭājinadharāḥ kāle valkalottaravāsasaḥ
2.089.006c ṛṣayas tv avagāhante nadīṃ mandākinīṃ priye
2.089.007a ādityam upatiṣṭhante niyamād ūrdhvabāhavaḥ
2.089.007c ete 'pare viśālākṣi munayaḥ saṃśitavratāḥ
2.089.008a mārutoddhūta śikharaiḥ pranṛtta iva parvataḥ
2.089.008c pādapaiḥ patrapuṣpāṇi sṛjadbhir abhito nadīm
2.089.009a kaccin maṇinikāśodāṃ kaccit pulinaśālinīm
2.089.009c kaccit siddhajanākīrṇāṃ paśya mandākinīṃ nadīm
2.089.010a nirdhūtān vāyunā paśya vitatān puṣpasaṃcayān
2.089.010c poplūyamānān aparān paśya tvaṃ jalamadhyagān
2.089.011a tāṃś cātivalgu vacaso rathāṅgāhvayanā dvijāḥ
2.089.011c adhirohanti kalyāṇi niṣkūjantaḥ śubhā giraḥ
2.089.012a darśanaṃ citrakūṭasya mandākinyāś ca śobhane
2.089.012c adhikaṃ puravāsāc ca manye ca tava darśanāt
2.089.013a vidhūtakaluṣaiḥ siddhais tapodamaśamānvitaiḥ
2.089.013c nityavikṣobhita jalāṃ vihāhasva mayā saha
2.089.014a sakhīvac ca vigāhasva sīte mandakinīm imām
2.089.014c kamalāny avamajjantī puṣkarāṇi ca bhāmini
2.089.015a tvaṃ paurajanavad vyālān ayodhyām iva parvatam
2.089.015c manyasva vanite nityaṃ sarayūvad imāṃ nadīm
2.089.016a lakṣmaṇaś caiva dharmātmā mannideśe vyavasthitaḥ
2.089.016c tvaṃ cānukūlā vaidehi prītiṃ janayatho mama
2.089.017a upaspṛśaṃs triṣavaṇaṃ madhumūlaphalāśanaḥ
2.089.017c nāyodhyāyai na rājyāya spṛhaye 'dya tvayā saha
2.089.018a imāṃ hi ramyāṃ gajayūthalolitāṃ; nipītatoyāṃ gajasiṃhavānaraiḥ
2.089.018c supuṣpitaiḥ puṣpadharair alaṃkṛtāṃ; na so 'sti yaḥ syān na gatakramaḥ sukhī
2.089.019a itīva rāmo bahusaṃgataṃ vacaḥ; priyā sahāyaḥ saritaṃ prati bruvan
2.089.019c cacāra ramyaṃ nayanāñjanaprabhaṃ; sa citrakūṭaṃ raghuvaṃśavardhanaḥ
2.090.001a tathā tatrāsatas tasya bharatasyopayāyinaḥ
2.090.001c sainya reṇuś ca śabdaś ca prādurāstāṃ nabhaḥ spṛśau
2.090.002a etasminn antare trastāḥ śabdena mahatā tataḥ
2.090.002c arditā yūthapā mattāḥ sayūthā dudruvur diśaḥ
2.090.003a sa taṃ sainyasamudbhūtaṃ śabdaṃ śuśrava rāghavaḥ
2.090.003c tāṃś ca vipradrutān sarvān yūthapān anvavaikṣata
2.090.004a tāṃś ca vidravato dṛṣṭvā taṃ ca śrutvā sa niḥsvanam
2.090.004c uvāca rāmaḥ saumitriṃ lakṣmaṇaṃ dīptatejasaṃ
2.090.005a hanta lakṣmaṇa paśyeha sumitrā suprajās tvayā
2.090.005c bhīmastanitagambhīras tumulaḥ śrūyate svanaḥ
2.090.006a rājā vā rājamātro vā mṛgayām aṭate vane
2.090.006c anyad vā śvāpadaṃ kiṃ cit saumitre jñātum arhasi
2.090.006e sarvam etad yathātattvam acirāj jñātum arhasi
2.090.007a sa lakṣmaṇaḥ saṃtvaritaḥ sālam āruhya puṣpitam
2.090.007c prekṣamāṇo diśaḥ sarvāḥ pūrvāṃ diśam avaikṣata
2.090.008a udaṅmukhaḥ prekṣamāṇo dadarśa mahatīṃ camūm
2.090.008c rathāśvagajasaṃbādhāṃ yattair yuktāṃ padātibhiḥ
2.090.009a tām aśvagajasaṃpūrṇāṃ rathadhvajavibhūṣitām
2.090.009c śaśaṃsa senāṃ rāmāya vacanaṃ cedam abravīt
2.090.010a agniṃ saṃśamayatv āryaḥ sītā ca bhajatāṃ guhām
2.090.010c sajyaṃ kuruṣva cāpaṃ ca śarāṃś ca kavacaṃ tathā
2.090.011a taṃ rāmaḥ puruṣavyāghro lakṣmaṇaṃ pratyuvāca ha
2.090.011c aṅgāvekṣasva saumitre kasyaitāṃ manyase camūm
2.090.012a evam ukktas tu rāmeṇa lakṣmāṇo vākyam abravīt
2.090.012c didhakṣann iva tāṃ senāṃ ruṣitaḥ pāvako yathā
2.090.013a saṃpannaṃ rājyam icchaṃs tu vyaktaṃ prāpyābhiṣecanam
2.090.013c āvāṃ hantuṃ samabhyeti kaikeyyā bharataḥ sutaḥ
2.090.014a eṣa vai sumahāñ śrīmān viṭapī saṃprakāśate
2.090.014c virājaty udgataskandhaḥ kovidāra dhvajo rathe
2.090.015a bhajanty ete yathākāmam aśvān āruhya śīghragān
2.090.015c ete bhrājanti saṃhṛṣṭā jagān āruhya sādinaḥ
2.090.016a gṛhītadhanuṣau cāvāṃ giriṃ vīra śrayāvahe
2.090.016c api nau vaśam āgacchet kovidāradhvajo raṇe
2.090.017a api drakṣyāmi bharataṃ yatkṛte vyasanaṃ mahat
2.090.017c tvayā rāghava saṃprāptaṃ sītayā ca mayā tathā
2.090.018a yannimittaṃ bhavān rājyāc cyuto rāghava śāśvatīm
2.090.018c saṃprāpto 'yam arir vīra bharato vadhya eva me
2.090.019a bharatasya vadhe doṣaṃ nāhaṃ paśyāmi rāghava
2.090.019c pūrvāpakariṇāṃ tyāge na hy adharmo vidhīyate
2.090.019e etasminn nihate kṛtsnām anuśādhi vasuṃdharām
2.090.020a adya putraṃ hataṃ saṃkhye kaikeyī rājyakāmukā
2.090.020c mayā paśyet suduḥkhārtā hastibhagnam iva drumam
2.090.021a kaikeyīṃ ca vadhiṣyāmi sānubandhāṃ sabāndhavām
2.090.021c kaluṣeṇādya mahatā medinī parimucyatām
2.090.022a adyemaṃ saṃyataṃ krodham asatkāraṃ ca mānada
2.090.022c mokṣyāmi śatrusainyeṣu kakṣeṣv iva hutāśanam
2.090.023a adyaitac citrakūṭasya kānanaṃ niśitaiḥ śaraiḥ
2.090.023c bhindañ śatruśarīrāṇi kariṣye śoṇitokṣitam
2.090.024a śarair nirbhinnahṛdayān kuñjarāṃs turagāṃs tathā
2.090.024c śvāpadāḥ parikarṣantu narāś ca nihatān mayā
2.090.025a śarāṇāṃ dhanuṣaś cāham anṛṇo 'smi mahāvane
2.090.025c sasainyaṃ bharataṃ hatvā bhaviṣyāmi na saṃśayaḥ
2.091.001a susaṃrabdhaṃ tu saumitriṃ lakṣmaṇaṃ krodhamūrchitam
2.091.001c rāmas tu parisāntvyātha vacanaṃ cedam abravīt
2.091.002a kim atra dhanuṣā kāryam asinā vā sacarmaṇā
2.091.002c maheṣvāse mahāprājñe bharate svayam āgate
2.091.003a prāptakālaṃ yad eṣo 'smān bharato draṣṭum icchati
2.091.003c asmāsu manasāpy eṣa nāhitaṃ kiṃ cid ācaret
2.091.004a vipriyaṃ kṛtapūrvaṃ te bharatena kadā na kim
2.091.004c īdṛśaṃ vā bhayaṃ te 'dya bharataṃ yo 'tra śaṅkase
2.091.005a na hi te niṣṭhuraṃ vācyo bharato nāpriyaṃ vacaḥ
2.091.005c ahaṃ hy apriyam uktaḥ syāṃ bharatasyāpriye kṛte
2.091.006a kathaṃ nu putrāḥ pitaraṃ hanyuḥ kasyāṃ cid āpadi
2.091.006c bhrātā vā bhrātaraṃ hanyāt saumitre prāṇam ātmanaḥ
2.091.007a yadi rājyasya hetos tvam imāṃ vācaṃ prabhāṣase
2.091.007c vakṣyāmi bharataṃ dṛṣṭvā rājyam asmai pradīyatām
2.091.008a ucyamāno hi bharato mayā lakṣmaṇa tattvataḥ
2.091.008c rājyam asmai prayaccheti bāḍham ity eva vakṣyati
2.091.009a tathokto dharmaśīlena bhrātrā tasya hite rataḥ
2.091.009c lakṣmaṇaḥ praviveśeva svāni gātrāṇi lajjayā
2.091.010a vrīḍitaṃ lakṣmaṇaṃ dṛṣṭvā rāghavaḥ pratyuvāca ha
2.091.010c eṣa manye mahābāhur ihāsmān draṣṭum āgataḥ
2.091.011a vanavāsam anudhyāya gṛhāya pratineṣyati
2.091.011c imāṃ vāpy eśa vaidehīm atyantasukhasevinīm
2.091.012a etau tau saṃprakāśete gotravantau manoramau
2.091.012c vāyuvegasamau vīra javanau turagottamau
2.091.013a sa eṣa sumahākāyaḥ kampate vāhinīmukhe
2.091.013c nāgaḥ śatruṃjayo nāma vṛddhas tātasya dhīmataḥ
2.091.014a avatīrya tu sālāgrāt tasmāt sa samitiṃjayaḥ
2.091.014c lakṣmaṇaḥ prāñjalir bhūtvā tasthau rāmasya pārśvataḥ
2.091.015a bharatenātha saṃdiṣṭā saṃmardo na bhaved iti
2.091.015c samantāt tasya śailasya senāvāsam akalpayat
2.091.016a adhyardham ikṣvākucamūr yojanaṃ parvatasya sā
2.091.016c pārśve nyaviśad āvṛtya gajavājirathākulā
2.091.017a sā citrakūṭe bharatena senā; dharmaṃ puraskṛtya vidhūya darpam
2.091.017c prasādanārthaṃ raghunandanasya; virocate nītimatā praṇītā
2.092.001a niveśya senāṃ tu vibhuḥ padbhyāṃ pādavatāṃ varaḥ
2.092.001c abhigantuṃ sa kākutstham iyeṣa guruvartakam
2.092.002a niviṣṭa mātre sainye tu yathoddeśaṃ vinītavat
2.092.002c bharato bhrātaraṃ vākyaṃ śatrughnam idam abravīt
2.092.003a kṣipraṃ vanam idaṃ saumya narasaṃghaiḥ samantataḥ
2.092.003c lubdhaiś ca sahitair ebhis tvam anveṣitum arhasi
2.092.004a yāvan na rāmaṃ drakṣyāmi lakṣmaṇaṃ vā mahābalam
2.092.004c vaidehīṃ vā mahābhāgāṃ na me śāntir bhaviṣyati
2.092.005a yāvan na candrasaṃkāśaṃ drakṣyāmi śubham ānanam
2.092.005c bhrātuḥ padmapalāśākṣaṃ na me śāntir bhaviṣyati
2.092.006a yāvan na caraṇau bhrātuḥ pārthiva vyañjanānvitau
2.092.006c śirasā dhārayiṣyāmi na me śāntir bhaviṣyati
2.092.007a yāvan na rājye rājyārhaḥ pitṛpaitāmahe sthitaḥ
2.092.007c abhiṣekajalaklinno na me śāntir bhaviṣyati
2.092.008a kṛtakṛtyā mahābhāgā vaidehī janakātmajā
2.092.008c bhartāraṃ sāgarāntāyāḥ pṛthivyā yānugacchati
2.092.009a subhagaś citrakūṭo 'sau girirājopamo giriḥ
2.092.009c yasmin vasati kākutsthaḥ kubera ivanandane
2.092.010a kṛtakāryam idaṃ durgaṃ vanaṃ vyālaniṣevitam
2.092.010c yad adhyāste mahātejā rāmaḥ śastrabhṛtāṃ varaḥ
2.092.011a evam uktvā mahātejā bharataḥ puruṣarṣabhaḥ
2.092.011c padbhyām eva mahātejāḥ praviveśa mahad vanam
2.092.012a sa tāni drumajālāni jātāni girisānuṣu
2.092.012c puṣpitāgrāṇi madhyena jagāma vadatāṃ varaḥ
2.092.013a sa gireś citrakūṭasya sālam āsādya puṣpitam
2.092.013c rāmāśramagatasyāgner dadarśa dhvajam ucchritam
2.092.014a taṃ dṛṣṭvā bharataḥ śrīmān mumoda sahabāndhavaḥ
2.092.014c atra rāma iti jñātvā gataḥ pāram ivāmbhasaḥ
2.092.015a sa citrakūṭe tu girau niśāmya; rāmāśramaṃ puṇyajanopapannam
2.092.015c guhena sārdhaṃ tvarito jagāma; punar niveśyaiva camūṃ mahātmā
2.093.001a niviṣṭāyāṃ tu senāyām utsuko bharatas tadā
2.093.001c jagāma bhrātaraṃ draṣṭuṃ śatrughnam anudarśayan
2.093.002a ṛṣiṃ vasiṣṭhaṃ saṃdiśya mātṝr me śīghram ānaya
2.093.002c iti taritam agre sa jāgama guruvatsalaḥ
2.093.003a sumantras tv api śatughnam adūrād anvapadyata
2.093.003c rāmadārśanajas tarṣo bharatasyeva tasya ca
2.093.004a gacchann evātha bharatas tāpasālayasaṃsthitām
2.093.004c bhrātuḥ parṇakuṭīṃ śrīmān uṭajaṃ ca dadarśa ha
2.093.005a śālāyās tv agratas tasyā dadarśa bharatas tadā
2.093.005c kāṣṭāni cāvabhagnāni puṣpāṇy avacitāni ca
2.093.006a dadarśa ca vane tasmin mahataḥ saṃcayān kṛtān
2.093.006c mṛgāṇāṃ mahiṣāṇāṃ ca karīṣaiḥ śītakāraṇāt
2.093.007a gacchan eva mahābāhur dyutimān bharatas tadā
2.093.007c śatrughnaṃ cābravīd dhṛṣṭas tān amātyāṃś ca sarvaśaḥ
2.093.008a manye prāptāḥ sma taṃ deśaṃ bharadvājo yam abravīt
2.093.008c nātidūre hi manye 'haṃ nadīṃ mandākinīm itaḥ
2.093.009a uccair baddhāni cīrāṇi lakṣmaṇena bhaved ayam
2.093.009c abhijñānakṛtaḥ panthā vikāle gantum icchatā
2.093.010a idaṃ codāttadantānāṃ kuñjarāṇāṃ tarasvinām
2.093.010c śailapārśve parikrāntam anyonyam abhigarjatām
2.093.011a yam evādhātum icchanti tāpasāḥ satataṃ vane
2.093.011c tasyāsau dṛśyate dhūmaḥ saṃkulaḥ kṛṣṭavartmanaḥ
2.093.012a atrāhaṃ puruṣavyāghraṃ gurusatkārakāriṇam
2.093.012c āryaṃ drakṣyāmi saṃhṛṣṭo maharṣim iva rāghavam
2.093.013a atha gatvā muhūrtaṃ tu citrakūṭaṃ sa rāghavaḥ
2.093.013c mandākinīm anuprāptas taṃ janaṃ cedam abravīt
2.093.014a jagatyāṃ puruṣavyāghra āste vīrāsane rataḥ
2.093.014c janendro nirjanaṃ prāpya dhin me janma sajīvitam
2.093.015a matkṛte vyasanaṃ prāpto lokanātho mahādyutiḥ
2.093.015c sarān kāmān parityajya vane vasati rāghavaḥ
2.093.016a iti lokasamākruṣṭaḥ pādeṣv adya prasādayan
2.093.016c rāmasya nipatiṣyāmi sītāyāś ca punaḥ punaḥ
2.093.017a evaṃ sa vilapaṃs tasmin vane daśarathātmajaḥ
2.093.017c dadarśa mahatīṃ puṇyāṃ parṇaśālāṃ manoramām
2.093.018a sālatālāśvakarṇānāṃ parṇair bahubhir āvṛtām
2.093.018c viśālāṃ mṛdubhis tīrṇāṃ kuśair vedim ivādhvare
2.093.019a śakrāyudha nikāśaiś ca kārmukair bhārasādhanaiḥ
2.093.019c rukmapṛṣṭhair mahāsāraiḥ śobhitāṃ śatrubādhakaiḥ
2.093.020a arkaraśmipratīkāśair ghorais tūṇīgataiḥ śaraiḥ
2.093.020c śobhitāṃ dīptavadanaiḥ sarpair bhogavatīm iva
2.093.021a mahārajatavāsobhyām asibhyāṃ ca virājitām
2.093.021c rukmabinduvicitrābhyāṃ carmabhyāṃ cāpi śobhitām
2.093.022a godhāṅgulitrair āsāktaiś citraiḥ kāñcanabhūṣitaiḥ
2.093.022c arisaṃghair anādhṛṣyāṃ mṛgaiḥ siṃhaguhām iva
2.093.023a prāgudaksravaṇāṃ vediṃ viśālāṃ dīptapāvakām
2.093.023c dadarśa bharatas tatra puṇyāṃ rāmaniveśane
2.093.024a nirīkṣya sa muhūrtaṃ tu dadarśa bharato gurum
2.093.024c uṭaje rāmam āsīnāṃ jaṭāmaṇḍaladhāriṇam
2.093.025a taṃ tu kṛṣṇājinadharaṃ cīravalkalavāsasaṃ
2.093.025c dadarśa rāmam āsīnam abhitaḥ pāvakopamam
2.093.026a siṃhaskandhaṃ mahābāhuṃ puṇḍarīkanibhekṣaṇam
2.093.026c pṛthivyāḥ sagarāntāyā bhartāraṃ dharmacāriṇam
2.093.027a upaviṣṭaṃ mahābāhuṃ brahmāṇam iva śāśvatam
2.093.027c sthaṇḍile darbhasasmtīrṇe sītayā lakṣmaṇena ca
2.093.028a taṃ dṛṣṭvā bharataḥ śrīmān duḥkhamohapariplutaḥ
2.093.028c abhyadhāvata dharmātmā bharataḥ kaikayīsutaḥ
2.093.029a dṛṣṭvā ca vilalāpārto bāṣpasaṃdigdhayā girā
2.093.029c aśaknuvan dhārayituṃ dhairyād vacanam abravīt
2.093.030a yaḥ saṃsadi prakṛtibhir bhaved yukta upāsitum
2.093.030c vanyair mṛgair upāsīnaḥ so 'yam āste mamāgrajaḥ
2.093.031a vāsobhir bahusāhasrair yo mahātmā purocitaḥ
2.093.031c mṛgājine so 'yam iha pravaste dharmam ācaran
2.093.032a adhārayad yo vividhāś citrāḥ sumanasas tadā
2.093.032c so 'yaṃ jaṭābhāram imaṃ sahate rāghavaḥ katham
2.093.033a yasya yajñair yathādiṣṭair yukto dharmasya saṃcayaḥ
2.093.033c śarīra kleśasaṃbhūtaṃ sa dharmaṃ parimārgate
2.093.034a candanena mahārheṇa yasyāṅgam upasevitam
2.093.034c malena tasyāṅgam idaṃ katham āryasya sevyate
2.093.035a mannimittam idaṃ duḥkhaṃ prāpto rāmaḥ sukhocitaḥ
2.093.035c dhig jīvitaṃ nṛśaṃsasya mama lokavigarhitam
2.093.036a ity evaṃ vilapan dīnaḥ prasvinnamukhapaṅkajaḥ
2.093.036c pādāv aprāpya rāmasya papāta bharato rudan
2.093.037a duḥkhābhitapto bharato rājaputro mahābalaḥ
2.093.037c uktvāryeti sakṛd dīnaṃ punar novāca kiṃ cana
2.093.038a bāṣpāpihita kaṇṭhaś ca prekṣya rāmaṃ yaśasvinam
2.093.038c āryety evābhisaṃkruśya vyāhartuṃ nāśakat tataḥ
2.093.039a śatrughnaś cāpi rāmasya vavande caraṇau rudan
2.093.039c tāv ubhau sa samāliṅgya rāmo 'py aśrūṇy avartayat
2.093.040a tataḥ sumantreṇa guhena caiva; samīyatū rājasutāv araṇye
2.093.040c divākaraś caiva niśākaraś ca; yathāmbare śukrabṛhaspatibhyām
2.093.041a tān pārthivān vāraṇayūthapābhān; samāgatāṃs tatra mahaty araṇye
2.093.041c vanaukasas te 'pi samīkṣya sarve 'py; aśrūṇy amuñcan pravihāya harṣam
2.094.001a āghrāya rāmas taṃ mūrdhni pariṣvajya ca rāghavaḥ
2.094.001c aṅke bharatam āropya paryapṛcchat samāhitaḥ
2.094.002a kva nu te 'bhūt pitā tāta yad araṇyaṃ tvam āgataḥ
2.094.002c na hi tvaṃ jīvatas tasya vanam āgantum arhasi
2.094.003a cirasya bata paśyāmi dūrād bharatam āgatam
2.094.003c duṣpratīkam araṇye 'smin kiṃ tāta vanam āgataḥ
2.094.004a kaccid daśaratho rājā kuśalī satyasaṃgaraḥ
2.094.004c rājasūyāśvamedhānām āhartā dharmaniścayaḥ
2.094.005a sa kaccid brāhmaṇo vidvān dharmanityo mahādyutiḥ
2.094.005c ikṣvākūṇām upādhyāyo yathāvat tāta pūjyate
2.094.006a tāta kaccic ca kausalyā sumitrā ca prajāvatī
2.094.006c sukhinī kaccid āryā ca devī nandati kaikayī
2.094.007a kaccid vinaya saṃpannaḥ kulaputro bahuśrutaḥ
2.094.007c anasūyur anudraṣṭā satkṛtas te purohitaḥ
2.094.008a kaccid agniṣu te yukto vidhijño matimān ṛjuḥ
2.094.008c hutaṃ ca hoṣyamāṇaṃ ca kāle vedayate sadā
2.094.009a iṣvastravarasaṃpannam arthaśāstraviśāradam
2.094.009c sudhanvānam upādhyāyaṃ kaccit tvaṃ tāta manyase
2.094.010a kaccid ātma samāḥ śūrāḥ śrutavanto jitendriyāḥ
2.094.010c kulīnāś ceṅgitajñāś ca kṛtās te tāta mantriṇaḥ
2.094.011a mantro vijayamūlaṃ hi rājñāṃ bhavati rāghava
2.094.011c susaṃvṛto mantradharair amātyaiḥ śāstrakovidaiḥ
2.094.012a kaccin nidrāvaśaṃ naiṣi kaccit kāle vibudhyase
2.094.012c kac ciṃś cāpararātriṣu cintayasy arthanaipuṇam
2.094.013a kaccin mantrayase naikaḥ kaccin na bahubhiḥ saha
2.094.013c kaccit te mantrito mantro rāṣṭraṃ na paridhāvati
2.094.014a kaccid arthaṃ viniścitya laghumūlaṃ mahodayam
2.094.014c kṣipram ārabhase kartuṃ na dīrghayasi rāghava
2.094.015a kaccit tu sukṛtāny eva kṛtarūpāṇi vā punaḥ
2.094.015c vidus te sarvakāryāṇi na kartavyāni pārthivāḥ
2.094.016a kaccin na tarkair yuktvā vā ye cāpy aparikīrtitāḥ
2.094.016c tvayā vā tava vāmātyair budhyate tāta mantritam
2.094.017a kaccit sahasrān mūrkhāṇām ekam icchasi paṇḍitam
2.094.017c paṇḍito hy arthakṛcchreṣu kuryān niḥśreyasaṃ mahat
2.094.018a sahasrāṇy api mūrkhāṇāṃ yady upāste mahīpatiḥ
2.094.018c atha vāpy ayutāny eva nāsti teṣu sahāyatā
2.094.019a eko 'py amātyo medhāvī śūro dakṣo vicakṣaṇaḥ
2.094.019c rājānaṃ rājamātraṃ vā prāpayen mahatīṃ śriyam
2.094.020a kaccin mukhyā mahatsv eva madhyameṣu ca madhyamāḥ
2.094.020c jaghanyāś ca jaghanyeṣu bhṛtyāḥ karmasu yojitāḥ
2.094.021a amātyān upadhātītān pitṛpaitāmahāñ śucīn
2.094.021c śreṣṭhāñ śreṣṭheṣu kaccit tvaṃ niyojayasi karmasu
2.094.022a kaccit tvāṃ nāvajānanti yājakāḥ patitaṃ yathā
2.094.022c ugrapratigrahītāraṃ kāmayānam iva striyaḥ
2.094.023a upāyakuśalaṃ vaidyaṃ bhṛtyasaṃdūṣaṇe ratam
2.094.023c śūram aiśvaryakāmaṃ ca yo na hanti sa vadhyate
2.094.024a kaccid dhṛṣṭaś ca śūraś ca dhṛtimān matimāñ śuciḥ
2.094.024c kulīnaś cānuraktaś ca dakṣaḥ senāpatiḥ kṛtaḥ
2.094.025a balavantaś ca kaccit te mukhyā yuddhaviśāradāḥ
2.094.025c dṛṣṭāpadānā vikrāntās tvayā satkṛtya mānitāḥ
2.094.026a ka cid balasya bhaktaṃ ca vetanaṃ ca yathocitam
2.094.026c saṃprāptakālaṃ dātavyaṃ dadāsi na vilambase
2.094.027a kālātikramaṇe hy eva bhakta vetanayor bhṛtāḥ
2.094.027c bhartuḥ kupyanti duṣyanti so 'narthaḥ sumahān smṛtaḥ
2.094.028a kaccit sarve 'nuraktās tvāṃ kulaputrāḥ pradhānataḥ
2.094.028c kaccit prāṇāṃs tavārtheṣu saṃtyajanti samāhitāḥ
2.094.029a kaccij jānapado vidvān dakṣiṇaḥ pratibhānavān
2.094.029c yathoktavādī dūtas te kṛto bharata paṇḍitaḥ
2.094.030a kaccid aṣṭādaśāny eṣu svapakṣe daśa pañca ca
2.094.030c tribhis tribhir avijñātair vetsi tīrthāni cārakaiḥ
2.094.031a kaccid vyapāstān ahitān pratiyātāṃś ca sarvadā
2.094.031c durbalān anavajñāya vartase ripusūdana
2.094.032a kaccin na lokāyatikān brāhmaṇāṃs tāta sevase
2.094.032c anartha kuśalā hy ete bālāḥ paṇḍitamāninaḥ
2.094.033a dharmaśāstreṣu mukhyeṣu vidyamāneṣu durbudhāḥ
2.094.033c buddhimān vīkṣikīṃ prāpya nirarthaṃ pravadanti te
2.094.034a vīrair adhyuṣitāṃ pūrvam asmākaṃ tāta pūrvakaiḥ
2.094.034c satyanāmāṃ dṛḍhadvārāṃ hastyaśvarathasaṃkulām
2.094.035a brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyaiḥ svakarmanirataiḥ sadā
2.094.035c jitendriyair mahotsāhair vṛtāmātyaiḥ sahasraśaḥ
2.094.036a prāsādair vividhākārair vṛtāṃ vaidyajanākulām
2.094.036c kaccit samuditāṃ sphītām ayodhyāṃ parirakṣasi
2.094.037a kaccic caityaśatair juṣṭaḥ suniviṣṭajanākulaḥ
2.094.037c devasthānaiḥ prapābhiś ca taḍāgaiś copaśobhitaḥ
2.094.038a prahṛṣṭanaranārīkaḥ samājotsavaśobhitaḥ
2.094.038c sukṛṣṭasīmā paśumān hiṃsābhir abhivarjitaḥ
2.094.039a adevamātṛko ramyaḥ śvāpadaiḥ parivarjitaḥ
2.094.039c kaccij janapadaḥ sphītaḥ sukhaṃ vasati rāghava
2.094.040a kaccit te dayitāḥ sarve kṛṣigorakṣajīvinaḥ
2.094.040c vārtāyāṃ saṃśritas tāta loko hi sukham edhate
2.094.041a teṣāṃ guptiparīhāraiḥ kaccit te bharaṇaṃ kṛtam
2.094.041c rakṣyā hi rājñā dharmeṇa sarve viṣayavāsinaḥ
2.094.042a kaccit striyaḥ sāntvayasi kaccit tāś ca surakṣitāḥ
2.094.042c kaccin na śraddadhāsyāsāṃ kaccid guhyaṃ na bhāṣase
2.094.043a kaccin nāga vanaṃ guptaṃ kuñjarāṇaṃ ca tṛpyasi
2.094.043c kaccid darśayase nityaṃ manuṣyāṇāṃ vibhūṣitam
2.094.043e utthāyotthāya pūrvāhṇe rājaputro mahāpathe
2.094.044a kaccit sarvāṇi durgāṇi dhanadhānyāyudhodakaiḥ
2.094.044c yantraiś ca paripūrṇāni tathā śilpidhanurdharaiḥ
2.094.045a āyas te vipulaḥ kaccit kaccid alpataro vyayaḥ
2.094.045c apātreṣu na te kaccit kośo gacchati rāghava
2.094.046a devatārthe ca pitrarthe brāhmaṇābhyāgateṣu ca
2.094.046c yodheṣu mitravargeṣu kaccid gacchati te vyayaḥ
2.094.047a kaccid āryo viśuddhātmā kṣāritaś corakarmaṇā
2.094.047c apṛṣṭaḥ śāstrakuśalair na lobhād badhyate śuciḥ
2.094.048a gṛhītaś caiva pṛṣṭaś ca kāle dṛṣṭaḥ sakāraṇaḥ
2.094.048c kaccin na mucyate coro dhanalobhān nararṣabha
2.094.049a vyasane kaccid āḍhyasya dugatasya ca rāghava
2.094.049c arthaṃ virāgāḥ paśyanti tavāmātyā bahuśrutāḥ
2.094.050a yāni mithyābhiśastānāṃ patanty asrāṇi rāghava
2.094.050c tāni putrapaśūn ghnanti prītyartham anuśāsataḥ
2.094.051a kaccid vṛdhāṃś ca bālāṃś ca vaidyamukhyāṃś ca rāghava
2.094.051c dānena manasā vācā tribhir etair bubhūṣase
2.094.052a kaccid gurūṃś ca vṛddhāṃś ca tāpasān devatātithīn
2.094.052c caityāṃś ca sarvān siddhārthān brāhmaṇāṃś ca namasyasi
2.094.053a kaccid arthena vā dharmaṃ dharmaṃ dharmeṇa vā punaḥ
2.094.053c ubhau vā prītilobhena kāmena na vibādhase
2.094.054a kaccid arthaṃ ca dharmaṃ ca kāmaṃ ca jayatāṃ vara
2.094.054c vibhajya kāle kālajña sarvān bharata sevase
2.094.055a kaccit te brāhmaṇāḥ śarma sarvaśāstrārthakovidaḥ
2.094.055c āśaṃsante mahāprājña paurajānapadaiḥ saha
2.094.056a nāstikyam anṛtaṃ krodhaṃ pramādaṃ dīrghasūtratām
2.094.056c adarśanaṃ jñānavatām ālasyaṃ pañcavṛttitām
2.094.057a ekacintanam arthānām anarthajñaiś ca mantraṇam
2.094.057c niścitānām anārambhaṃ mantrasyāparilakṣaṇam
2.094.058a maṅgalasyāprayogaṃ ca pratyutthānaṃ ca sarvaśaḥ
2.094.058c kaccit tvaṃ varjayasy etān rājadoṣāṃś caturdaśa
2.094.059a kaccit svādukṛtaṃ bhojyam eko nāśnāsi rāghava
2.094.059c kaccid āśaṃsamānebhyo mitrebhyaḥ saṃprayacchasi
2.095.001a rāmasya vacanaṃ śrutvā bharataḥ pratyuvāca ha
2.095.001c kiṃ me dharmād vihīnasya rājadharmaḥ kariṣyati
2.095.002a śāśvato 'yaṃ sadā dharmaḥ sthito 'smāsu nararṣabha
2.095.002c jyeṣṭha putre sthite rājan na kanīyān bhaven nṛpaḥ
2.095.003a sa samṛddhāṃ mayā sārdham ayodhyāṃ gaccha rāghava
2.095.003c abhiṣecaya cātmānaṃ kulasyāsya bhavāya naḥ
2.095.004a rājānaṃ mānuṣaṃ prāhur devatve saṃmato mama
2.095.004c yasya dharmārthasahitaṃ vṛttam āhur amānuṣam
2.095.005a kekayasthe ca mayi tu tvayi cāraṇyam āśrite
2.095.005c divam ārya gato rājā yāyajūkaḥ satāṃ mataḥ
2.095.006a uttiṣṭha puruṣavyāghra kriyatām udakaṃ pituḥ
2.095.006c ahaṃ cāyaṃ ca śatrughnaḥ pūrvam eva kṛtodakau
2.095.007a priyeṇa kila dattaṃ hi pitṛlokeṣu rāghava
2.095.007c akṣayyaṃ bhavatīty āhur bhavāṃś caiva pituḥ priyaḥ
2.095.008a tāṃ śrutvā karuṇāṃ vācaṃ pitur maraṇasaṃhitām
2.095.008c rāghavo bharatenoktāṃ babhūva gatacetanaḥ
2.095.009a vāgvajraṃ bharatenoktam amanojñaṃ paraṃtapaḥ
2.095.009c pragṛhya bāhū rāmo vai puṣpitāgro yathā drumaḥ
2.095.009e vane paraśunā kṛttas tathā bhuvi papāta ha
2.095.010a tathā hi patitaṃ rāmaṃ jagatyāṃ jagatīpatim
2.095.010c kūlaghātapariśrāntaṃ prasuptam iva kuñjaram
2.095.011a bhrātaras te maheṣvāsaṃ sarvataḥ śokakarśitam
2.095.011c rudantaḥ saha vaidehyā siṣicuḥ salilena vai
2.095.012a sa tu saṃjñāṃ punar labdhvā netrābhyām āsram utsṛjan
2.095.012c upākrāmata kākutsthaḥ kṛpaṇaṃ bahubhāṣitum
2.095.013a kiṃ nu tasya mayā kāryaṃ durjātena mahātmanā
2.095.013c yo mṛto mama śokena na mayā cāpi saṃskṛtaḥ
2.095.014a aho bharata siddhārtho yena rājā tvayānagha
2.095.014c śatrugheṇa ca sarveṣu pretakṛtyeṣu satkṛtaḥ
2.095.015a niṣpradhānām anekāgraṃ narendreṇa vinākṛtām
2.095.015c nivṛttavanavāso 'pi nāyodhyāṃ gantum utsahe
2.095.016a samāptavanavāsaṃ mām ayodhyāyāṃ paraṃtapa
2.095.016c ko nu śāsiṣyati punas tāte lokāntaraṃ gate
2.095.017a purā prekṣya suvṛttaṃ māṃ pitā yāny āha sāntvayan
2.095.017c vākyāni tāni śroṣyāmi kutaḥ karṇasukhāny aham
2.095.018a evam uktvā sa bharataṃ bhāryām abhyetya rāghavaḥ
2.095.018c uvāca śokasaṃtaptaḥ pūrṇacandranibhānanām
2.095.019a sīte mṛtas te śvaśuraḥ pitrā hīno 'si lakṣmaṇa
2.095.019c bharato duḥkham ācaṣṭe svargataṃ pṛthivīpatim
2.095.020a sāntvayitvā tu tāṃ rāmo rudantīṃ janakātmajām
2.095.020c uvāca lakṣmaṇaṃ tatra duḥkhito duḥkhitaṃ vacaḥ
2.095.021a ānayeṅgudipiṇyākaṃ cīram āhara cottaram
2.095.021c jalakriyārthaṃ tātasya gamiṣyāmi mahātmanaḥ
2.095.022a sītā purastād vrajatu tvam enām abhito vraja
2.095.022c ahaṃ paścād gamiṣyāmi gatir hy eṣā sudāruṇā
2.095.023a tato nityānugas teṣāṃ viditātmā mahāmatiḥ
2.095.023c mṛdur dāntaś ca śāntaś ca rāme ca dṛḍha bhaktimān
2.095.024a sumantras tair nṛpasutaiḥ sārdham āśvāsya rāghavam
2.095.024c avātārayad ālambya nadīṃ mandākinīṃ śivām
2.095.025a te sutīrthāṃ tataḥ kṛcchrād upāgamya yaśasvinaḥ
2.095.025c nadīṃ mandākinīṃ ramyāṃ sadā puṣpitakānanām
2.095.026a śīghrasrotasam āsādya tīrthaṃ śivam akardamam
2.095.026c siṣicus tūdakaṃ rājñe tata etad bhavatv iti
2.095.027a pragṛhya ca mahīpālo jalapūritam añjalim
2.095.027c diśaṃ yāmyām abhimukho rudan vacanam abravīt
2.095.028a etat te rājaśārdūla vimalaṃ toyam akṣayam
2.095.028c pitṛlokagatasyādya maddattam upatiṣṭhatu
2.095.029a tato mandākinī tīrāt pratyuttīrya sa rāghavaḥ
2.095.029c pituś cakāra tejasvī nivāpaṃ bhrātṛbhiḥ saha
2.095.030a aiṅgudaṃ badarīmiśraṃ piṇyākaṃ darbhasaṃstare
2.095.030c nyasya rāmaḥ suduḥkhārto rudan vacanam abravīt
2.095.031a idaṃ bhuṅkṣva mahārājaprīto yad aśanā vayam
2.095.031c yadannaḥ puruṣo bhavati tadannās tasya devatāḥ
2.095.032a tatas tenaiva mārgeṇa pratyuttīrya nadītaṭāt
2.095.032c āruroha naravyāghro ramyasānuṃ mahīdharam
2.095.033a tataḥ parṇakuṭīdvāram āsādya jagatīpatiḥ
2.095.033c parijagrāha pāṇibhyām ubhau bharatalakṣmaṇau
2.095.034a teṣāṃ tu rudatāṃ śabdāt pratiśrutkābhavad girau
2.095.034c bhrātṝṇāṃ saha vaidehyā siṃhānāṃ nardatām iva
2.095.035a vijñāya tumulaṃ śabdaṃ trastā bharatasainikāḥ
2.095.035c abruvaṃś cāpi rāmeṇa bharataḥ saṃgato dhruvam
2.095.035e teṣām eva mahāñ śabdaḥ śocatāṃ pitaraṃ mṛtam
2.095.036a atha vāsān parityajya taṃ sarve 'bhimukhāḥ svanam
2.095.036c apy eka manaso jagmur yathāsthānaṃ pradhāvitāḥ
2.095.037a hayair anye gajair anye rathair anye svalaṃkṛtaiḥ
2.095.037c sukumārās tathaivānye padbhir eva narā yayuḥ
2.095.038a aciraproṣitaṃ rāmaṃ ciraviproṣitaṃ yathā
2.095.038c draṣṭukāmo janaḥ sarvo jagāma sahasāśramam
2.095.039a bhrātṝṇāṃ tvaritās te tu draṣṭukāmāḥ samāgamam
2.095.039c yayur bahuvidhair yānaiḥ khuranemisamākulaiḥ
2.095.040a sā bhūmir bahubhir yānaiḥ khuranemisamāhatā
2.095.040c mumoca tumulaṃ śabdaṃ dyaur ivābhrasamāgame
2.095.041a tena vitrāsitā nāgāḥ kareṇuparivāritāḥ
2.095.041c āvāsayanto gandhena jagmur anyad vanaṃ tataḥ
2.095.042a varāhamṛgasiṃhāś ca mahiṣāḥ sarkṣavānarāḥ
2.095.042c vyāghra gokarṇagavayā vitreṣuḥ pṛṣataiḥ saha
2.095.043a rathāṅgasāhvā natyūhā haṃsāḥ kāraṇḍavāḥ plavāḥ
2.095.043c tathā puṃskokilāḥ krauñcā visaṃjñā bhejire diśaḥ
2.095.044a tena śabdena vitrastair ākāśaṃ pakṣibhir vṛtam
2.095.044c manuṣyair āvṛtā bhūmir ubhayaṃ prababhau tadā
2.095.045a tān narān bāṣpapūrṇākṣān samīkṣyātha suduḥkhitān
2.095.045c paryaṣvajata dharmajñaḥ pitṛvan mātṛvac ca saḥ
2.095.046a sa tatra kāṃś cit pariṣasvaje narān; narāś ca ke cit tu tam abhyavādayan
2.095.046c cakāra sarvān savayasyabāndhavān; yathārham āsādya tadā nṛpātmajaḥ
2.095.047a tataḥ sa teṣāṃ rudatāṃ mahātmanāṃ; bhuvaṃ ca khaṃ cānuvinādayan svanaḥ
2.095.047c guhā girīṇāṃ ca diśaś ca saṃtataṃ; mṛdaṅgaghoṣapratimo viśuśruve
2.096.001a vasiṣṭhaḥ purataḥ kṛtvā dārān daśarathasya ca
2.096.001c abhicakrāma taṃ deśaṃ rāmadarśanatarṣitaḥ
2.096.002a rājapatnyaś ca gacchantyo mandaṃ mandākinīṃ prati
2.096.002c dadṛśus tatra tat tīrthaṃ rāmalakṣmaṇasevitam
2.096.003a kausalyā bāṣpapūrṇena mukhena pariśuṣyatā
2.096.003c sumitrām abravīd dīnā yāś cānyā rājayoṣitaḥ
2.096.004a idaṃ teṣām anāthānāṃ kliṣṭam akliṣṭa karmaṇām
2.096.004c vane prāk kevalaṃ tīrthaṃ ye te nirviṣayī kṛtāḥ
2.096.005a itaḥ sumitre putras te sadā jalam atandritaḥ
2.096.005c svayaṃ harati saumitrir mama putrasya kāraṇāt
2.096.006a dakṣiṇāgreṣu darbheṣu sā dadarśa mahītale
2.096.006c pitur iṅgudipiṇyākaṃ nyastam āyatalocanā
2.096.007a taṃ bhūmau pitur ārtena nyastaṃ rāmeṇa vīkṣya sā
2.096.007c uvāca devī kausalyā sarvā daśarathastriyaḥ
2.096.008a idam ikṣvākunāthasya rāghavasya mahātmanaḥ
2.096.008c rāghaveṇa pitur dattaṃ paśyataitad yathāvidhi
2.096.009a tasya devasamānasya pārthivasya mahātmanaḥ
2.096.009c naitad aupayikaṃ manye bhuktabhogasya bhojanam
2.096.010a caturantāṃ mahīṃ bhuktvā mahendra sadṛśo bhuvi
2.096.010c katham iṅgudipiṇyākaṃ sa bhuṅkte vasudhādhipaḥ
2.096.011a ato duḥkhataraṃ loke na kiṃ cit pratibhāti mā
2.096.011c yatra rāmaḥ pitur dadyād iṅgudīkṣodam ṛddhimān
2.096.012a rāmeṇeṅgudipiṇyākaṃ pitur dattaṃ samīkṣya me
2.096.012c kathaṃ duḥkhena hṛdayaṃ na sphoṭati sahasradhā
2.096.013a evam ārtāṃ sapatnyas tā jagmur āśvāsya tāṃ tadā
2.096.013c dadṛśuś cāśrame rāmaṃ svargāc cyutam ivāmaram
2.096.014a sarvabhogaiḥ parityaktaṃ rāma saṃprekṣya mātaraḥ
2.096.014c ārtā mumucur aśrūṇi sasvaraṃ śokakarśitāḥ
2.096.015a tāsāṃ rāmaḥ samutthāya jagrāha caraṇāñ śubhān
2.096.015c mātṝṇāṃ manujavyāghraḥ sarvāsāṃ satyasaṃgaraḥ
2.096.016a tāḥ pāṇibhiḥ sukhasparśair mṛdvaṅgulitalaiḥ śubhaiḥ
2.096.016c pramamārjū rajaḥ pṛṣṭhād rāmasyāyatalocanāḥ
2.096.017a saumitrir api tāḥ sarvā mātṝh saṃprekṣya duḥkhitaḥ
2.096.017c abhyavādayatāsaktaṃ śanai rāmād anantaram
2.096.018a yathā rāme tathā tasmin sarvā vavṛtire striyaḥ
2.096.018c vṛttiṃ daśarathāj jāte lakṣmaṇe śubhalakṣaṇe
2.096.019a sītāpi caraṇāṃs tāsām upasaṃgṛhya duḥkhitā
2.096.019c śvaśrūṇām aśrupūrṇākṣī sā babhūvāgrataḥ sthitā
2.096.020a tāṃ pariṣvajya duḥkhārtāṃ mātā duhitaraṃ yathā
2.096.020c vanavāsakṛśāṃ dīnāṃ kausalyā vākyam abravīt
2.096.021a videharājasya sutā snuṣā daśarathasya ca
2.096.021c rāmapatnī kathaṃ duḥkhaṃ saṃprāptā nirjane vane
2.096.022a padmam ātapasaṃtaptaṃ parikliṣṭam ivotpalam
2.096.022c kāñcanaṃ rajasā dhvastaṃ kliṣṭaṃ candram ivāmbudaiḥ
2.096.023a mukhaṃ te prekṣya māṃ śoko dahaty agnir ivāśrayam
2.096.023c bhṛśaṃ manasi vaidehi vyasanāraṇisaṃbhavaḥ
2.096.024a bruvantyām evam ārtāyāṃ jananyāṃ bharatāgrajaḥ
2.096.024c pādāv āsādya jagrāha vasiṣṭhasya sa rāghavaḥ
2.096.025a purohitasyāgnisamasya tasya vai; bṛhaspater indra ivāmarādhipaḥ
2.096.025c pragṛhya pādau susamṛddhatejasaḥ; sahaiva tenopaviveśa rāghavaḥ
2.096.026a tato jaghanyaṃ sahitaiḥ sa mantribhiḥ; purapradhānaiś ca sahaiva sainikaiḥ
2.096.026c janena dharmajñatamena dharmavān; upopaviṣṭo bharatas tadāgrajam
2.096.027a upopaviṣṭas tu tadā sa vīryavāṃs; tapasviveṣeṇa samīkṣya rāghavam
2.096.027c śriyā jvalantaṃ bharataḥ kṛtāñjalir; yathā mahendraḥ prayataḥ prajāpatim
2.096.028a kim eṣa vākyaṃ bharato 'dya rāghavaṃ; praṇamya satkṛtya ca sādhu vakṣyati
2.096.028c itīva tasyāryajanasya tattvato; babhūva kautūhalam uttamaṃ tadā
2.096.029a sa rāghavaḥ satyadhṛtiś ca lakṣmaṇo; mahānubhāvo bharataś ca dhārmikaḥ
2.096.029c vṛtāḥ suhṛdbhiś ca virejur adhvare; yathā sadasyaiḥ sahitās trayo 'gnayaḥ
2.097.001a taṃ tu rāmaḥ samāśvāsya bhrātaraṃ guruvatsalam
2.097.001c lakṣmaṇena saha bhrātrā praṣṭuṃ samupacakrame
2.097.002a kim etad iccheyam ahaṃ śrotuṃ pravyāhṛtaṃ tvayā
2.097.002c yasmāt tvam āgato deśam imaṃ cīrajaṭājinī
2.097.003a yannimittam imaṃ deśaṃ kṛṣṇājinajaṭādharaḥ
2.097.003c hitvā rājyaṃ praviṣṭas tvaṃ tat sarvaṃ vaktum arhasi
2.097.004a ity uktaḥ kekayīputraḥ kākutsthena mahātmanā
2.097.004c pragṛhya balavad bhūyaḥ prāñjalir vākyam abravīt
2.097.005a āryaṃ tātaḥ parityajya kṛtvā karma suduṣkaram
2.097.005c gataḥ svargaṃ mahābāhuḥ putraśokābhipīḍitaḥ
2.097.006a striyā niyuktaḥ kaikeyyā mama mātrā paraṃtapa
2.097.006c cakāra sumahat pāpam idam ātmayaśoharam
2.097.007a sā rājyaphalam aprāpya vidhavā śokakarśitā
2.097.007c patiṣyati mahāghore niraye jananī mama
2.097.008a tasya me dāsabhūtasya prasādaṃ kartum arhasi
2.097.008c abhiṣiñcasva cādyaiva rājyena maghavān iva
2.097.009a imāḥ prakṛtayaḥ sarvā vidhavā māturaś ca yāḥ
2.097.009c tvat sakāśam anuprāptāḥ prasādaṃ kartum arhasi
2.097.010a tadānupūrvyā yuktaṃ ca yuktaṃ cātmani mānada
2.097.010c rājyaṃ prāpnuhi dharmeṇa sakāmān suhṛdaḥ kuru
2.097.011a bhavatv avidhavā bhūmiḥ samagrā patinā tvayā
2.097.011c śaśinā vimaleneva śāradī rajanī yathā
2.097.012a ebhiś ca sacivaiḥ sārdhaṃ śirasā yācito mayā
2.097.012c bhrātuḥ śiṣyasya dāsasya prasādaṃ kartum arhasi
2.097.013a tad idaṃ śāśvataṃ pitryaṃ sarvaṃ sacivamaṇḍalam
2.097.013c pūjitaṃ puruṣavyāghra nātikramitum utsahe
2.097.014a evam uktvā mahābāhuḥ sabāṣpaḥ kekayīsutaḥ
2.097.014c rāmasya śirasā pādau jagrāha bharataḥ punaḥ
2.097.015a taṃ mattam iva mātaṅgaṃ niḥśvasantaṃ punaḥ punaḥ
2.097.015c bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ pariṣvajyedam abravīt
2.097.016a kulīnaḥ sattvasaṃpannas tejasvī caritavrataḥ
2.097.016c rājyahetoḥ kathaṃ pāpam ācaret tvadvidho janaḥ
2.097.017a na doṣaṃ tvayi paśyāmi sūkṣmam apy ari sūdana
2.097.017c na cāpi jananīṃ bālyāt tvaṃ vigarhitum arhasi
2.097.018a yāvat pitari dharmajña gauravaṃ lokasatkṛte
2.097.018c tāvad dharmabhṛtāṃ śreṣṭha jananyām api gauravam
2.097.019a etābhyāṃ dharmaśīlābhyāṃ vanaṃ gaccheti rāghava
2.097.019c mātā pitṛbhyām ukto 'haṃ katham anyat samācare
2.097.020a tvayā rājyam ayodhyāyāṃ prāptavyaṃ lokasatkṛtam
2.097.020c vastavyaṃ daṇḍakāraṇye mayā valkalavāsasā
2.097.021a evaṃ kṛtvā mahārājo vibhāgaṃ lokasaṃnidhau
2.097.021c vyādiśya ca mahātejā divaṃ daśaratho gataḥ
2.097.022a sa ca pramāṇaṃ dharmātmā rājā lokagurus tava
2.097.022c pitrā dattaṃ yathābhāgam upabhoktuṃ tvam arhasi
2.097.023a caturdaśa samāḥ saumya daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
2.097.023c upabhokṣye tv ahaṃ dattaṃ bhāgaṃ pitrā mahātmanā
2.097.024a yad abravīn māṃ naralokasatkṛtaḥ; pitā mahātmā vibudhādhipopamaḥ
2.097.024c tad eva manye paramātmano hitaṃ; na sarvalokeśvarabhāvam avyayam
2.098.001a tataḥ puruṣasiṃhānāṃ vṛtānāṃ taiḥ suhṛdgaṇaiḥ
2.098.001c śocatām eva rajanī duḥkhena vyatyavartata
2.098.002a rajanyāṃ suprabhātāyāṃ bhrātaras te suhṛdvṛtāḥ
2.098.002c mandākinyāṃ hutaṃ japyaṃ kṛtvā rāmam upāgaman
2.098.003a tūṣṇīṃ te samupāsīnā na kaś cit kiṃ cid abravīt
2.098.003c bharatas tu suhṛnmadhye rāmavacanam abravīt
2.098.004a sāntvitā māmikā mātā dattaṃ rājyam idaṃ mama
2.098.004c tad dadāmi tavaivāhaṃ bhuṅkṣva rājyam akaṇṭakam
2.098.005a mahatevāmbuvegena bhinnaḥ setur jalāgame
2.098.005c durāvāraṃ tvadanyena rājyakhaṇḍam idaṃ mahat
2.098.006a gatiṃ khara ivāśvasya tārkṣyasyeva patatriṇaḥ
2.098.006c anugantuṃ na śaktir me gatiṃ tava mahīpate
2.098.007a sujīvaṃ nityaśas tasya yaḥ parair upajīvyate
2.098.007c rāma tena tu durjīvaṃ yaḥ parān upajīvati
2.098.008a yathā tu ropito vṛkṣaḥ puruṣeṇa vivardhitaḥ
2.098.008c hrasvakena durāroho rūḍhaskandho mahādrumaḥ
2.098.009a sa yadā puṣpito bhūtvā phalāni na vidarśayet
2.098.009c sa tāṃ nānubhavet prītiṃ yasya hetoḥ prabhāvitaḥ
2.098.010a eṣopamā mahābāho tvam arthaṃ vettum arhasi
2.098.010c yadi tvam asmān ṛṣabho bhartā bhṛtyān na śādhi hi
2.098.011a śreṇayas tvāṃ mahārāja paśyantv agryāś ca sarvaśaḥ
2.098.011c pratapantam ivādityaṃ rājye sthitam ariṃdamam
2.098.012a tavānuyāne kākutṣṭha mattā nardantu kuñjarāḥ
2.098.012c antaḥpura gatā nāryo nandantu susamāhitāḥ
2.098.013a tasya sādhv ity amanyanta nāgarā vividhā janāḥ
2.098.013c bharatasya vacaḥ śrutvā rāmaṃ pratyanuyācataḥ
2.098.014a tam evaṃ duḥkhitaṃ prekṣya vilapantaṃ yaśasvinam
2.098.014c rāmaḥ kṛtātmā bharataṃ samāśvāsayad ātmavān
2.098.015a nātmanaḥ kāmakāro 'sti puruṣo 'yam anīśvaraḥ
2.098.015c itaś cetarataś cainaṃ kṛtāntaḥ parikarṣati
2.098.016a sarve kṣayāntā nicayāḥ patanāntāḥ samucchrayāḥ
2.098.016c saṃyogā viprayogāntā maraṇāntaṃ ca jīvitam
2.098.017a yathā phalānaṃ pakvānāṃ nānyatra patanād bhayam
2.098.017c evaṃ narasya jātasya nānyatra maraṇād bhayam
2.098.018a yathāgāraṃ dṛḍhasthūṇaṃ jīrṇaṃ bhūtvāvasīdati
2.098.018c tathāvasīdanti narā jarāmṛtyuvaśaṃ gatāḥ
2.098.019a ahorātrāṇi gacchanti sarveṣāṃ prāṇinām iha
2.098.019c āyūṃṣi kṣapayanty āśu grīṣme jalam ivāṃśavaḥ
2.098.020a ātmānam anuśoca tvaṃ kim anyam anuśocasi
2.098.020c āyus te hīyate yasya sthitasya ca gatasya ca
2.098.021a sahaiva mṛtyur vrajati saha mṛtyur niṣīdati
2.098.021c gatvā sudīrgham adhvānaṃ saha mṛtyur nivartate
2.098.022a gātreṣu valayaḥ prāptāḥ śvetāś caiva śiroruhāḥ
2.098.022c jarayā puruṣo jīrṇaḥ kiṃ hi kṛtvā prabhāvayet
2.098.023a nandanty udita āditye nandanty astam ite ravau
2.098.023c ātmano nāvabudhyante manuṣyā jīvitakṣayam
2.098.024a hṛṣyanty ṛtumukhaṃ dṛṣṭvā navaṃ navam ihāgatam
2.098.024c ṛtūnāṃ parivartena prāṇināṃ prāṇasaṃkṣayaḥ
2.098.025a yathā kāṣṭhaṃ ca kāṣṭhaṃ ca sameyātāṃ mahārṇave
2.098.025c sametya ca vyapeyātāṃ kālam āsādya kaṃ cana
2.098.026a evaṃ bhāryāś ca putrāś ca jñātayaś ca vasūni ca
2.098.026c sametya vyavadhāvanti dhruvo hy eṣāṃ vinābhavaḥ
2.098.027a nātra kaś cid yathā bhāvaṃ prāṇī samabhivartate
2.098.027c tena tasmin na sāmarthyaṃ pretasyāsty anuśocataḥ
2.098.028a yathā hi sārthaṃ gacchantaṃ brūyāt kaś cit pathi sthitaḥ
2.098.028c aham apy āgamiṣyāmi pṛṣṭhato bhavatām iti
2.098.029a evaṃ pūrvair gato mārgaḥ pitṛpaitāmaho dhruvaḥ
2.098.029c tam āpannaḥ kathaṃ śoced yasya nāsti vyatikramaḥ
2.098.030a vayasaḥ patamānasya srotaso vānivartinaḥ
2.098.030c ātmā sukhe niyoktavyaḥ sukhabhājaḥ prajāḥ smṛtāḥ
2.098.031a dharmātmā sa śubhaiḥ kṛtsnaiḥ kratubhiś cāptadakṣiṇaiḥ
2.098.031c dhūtapāpo gataḥ svargaṃ pitā naḥ pṛthivīpatiḥ
2.098.032a bhṛtyānāṃ bharaṇāt samyak prajānāṃ paripālanāt
2.098.032c arthādānāc ca dhārmeṇa pitā nas tridivaṃ gataḥ
2.098.033a iṣṭvā bahuvidhair yajñair bhogāṃś cāvāpya puṣkalān
2.098.033c uttamaṃ cāyur āsādya svar gataḥ pṛthivīpatiḥ
2.098.034a sa jīrṇaṃ mānuṣaṃ dehaṃ parityajya pitā hi naḥ
2.098.034c daivīm ṛddhim anuprāpto brahmalokavihāriṇīm
2.098.035a taṃ tu naivaṃ vidhaḥ kaś cit prājñaḥ śocitum arhati
2.098.035c tvadvidho yadvidhaś cāpi śrutavān buddhimattaraḥ
2.098.036a ete bahuvidhāḥ śokā vilāpa rudite tathā
2.098.036c varjanīyā hi dhīreṇa sarvāvasthāsu dhīmatā
2.098.037a sa svastho bhava mā śoco yātvā cāvasa tāṃ purīm
2.098.037c tathā pitrā niyukto 'si vaśinā vadatāmv vara
2.098.038a yatrāham api tenaiva niyuktaḥ puṇyakarmaṇā
2.098.038c tatraivāhaṃ kariṣyāmi pitur āryasya śāsanam
2.098.039a na mayā śāsanaṃ tasya tyaktuṃ nyāyyam ariṃdama
2.098.039c tat tvayāpi sadā mānyaṃ sa vai bandhuḥ sa naḥ pitā
2.098.040a evam uktvā tu virate rāme vacanam arthavat
2.098.040c uvāca bharataś citraṃ dhārmiko dhārmikaṃ vacaḥ
2.098.041a ko hi syād īdṛśo loke yādṛśas tvam ariṃdama
2.098.041c na tvāṃ pravyathayed duḥkhaṃ prītir vā na praharṣayet
2.098.042a saṃmataś cāsi vṛddhānāṃ tāṃś ca pṛcchasi saṃśayān
2.098.042c yathā mṛtas tathā jīvan yathāsati tathā sati
2.098.043a yasyaiṣa buddhilābhaḥ syāt paritapyeta kena saḥ
2.098.043c sa evaṃ vyasanaṃ prāpya na viṣīditum arhati
2.098.044a amaropamasattvas tvaṃ mahātmā satyasaṃgaraḥ
2.098.044c sarvajñaḥ sarvadarśī ca buddhimāṃś cāsi rāghava
2.098.045a na tvām evaṃ guṇair yuktaṃ prabhavābhavakovidam
2.098.045c aviṣahyatamaṃ duḥkham āsādayitum arhati
2.098.046a proṣite mayi yat pāpaṃ mātrā matkāraṇāt kṛtam
2.098.046c kṣudrayā tad aniṣṭaṃ me prasīdatu bhavān mama
2.098.047a dharmabandhena baddho 'smi tenemāṃ neha mātaram
2.098.047c hanmi tīvreṇa daṇḍena daṇḍārhāṃ pāpakāriṇīm
2.098.048a kathaṃ daśarathāj jātaḥ śuddhābhijanakarmaṇaḥ
2.098.048c jānan dharmam adharmiṣṭhaṃ kuryāṃ karma jugupsitam
2.098.049a guruḥ kriyāvān vṛddhaś ca rājā pretaḥ piteti ca
2.098.049c tātaṃ na parigarheyaṃ daivataṃ ceti saṃsadi
2.098.050a ko hi dharmārthayor hīnam īdṛśaṃ karma kilbiṣam
2.098.050c striyāḥ priyacikīrṣuḥ san kuryād dharmajña dharmavit
2.098.051a antakāle hi bhūtāni muhyantīti purāśrutiḥ
2.098.051c rājñaivaṃ kurvatā loke pratyakṣā sā śrutiḥ kṛtā
2.098.052a sādhv artham abhisaṃdhāya krodhān mohāc ca sāhasāt
2.098.052c tātasya yad atikrāntaṃ pratyāharatu tad bhavān
2.098.053a pitur hi samatikrāntaṃ putro yaḥ sādhu manyate
2.098.053c tad apatyaṃ mataṃ loke viparītam ato 'nyathā
2.098.054a tad apatyaṃ bhavān astu mā bhavān duṣkṛtaṃ pituḥ
2.098.054c abhipat tat kṛtaṃ karma loke dhīravigarhitam
2.098.055a kaikeyīṃ māṃ ca tātaṃ ca suhṛdo bāndhavāṃś ca naḥ
2.098.055c paurajānapadān sarvāṃs trātu sarvam idaṃ bhavān
2.098.056a kva cāraṇyaṃ kva ca kṣātraṃ kva jaṭāḥ kva ca pālanam
2.098.056c īdṛśaṃ vyāhataṃ karma na bhavān kartum arhati
2.098.057a atha kleśajam eva tvaṃ dharmaṃ caritum icchasi
2.098.057c dharmeṇa caturo varṇān pālayan kleśam āpnuhi
2.098.058a caturṇām āśramāṇāṃ hi gārhasthyaṃ śreṣṭham āśramam
2.098.058c āhur dharmajña dharmajñās taṃ kathaṃ tyaktum arhasi
2.098.059a śrutena bālaḥ sthānena janmanā bhavato hy aham
2.098.059c sa kathaṃ pālayiṣyāmi bhūmiṃ bhavati tiṣṭhati
2.098.060a hīnabuddhiguṇo bālo hīnaḥ sthānena cāpy aham
2.098.060c bhavatā ca vinā bhūto na vartayitum utsahe
2.098.061a idaṃ nikhilam avyagraṃ pitryaṃ rājyam akaṇṭakam
2.098.061c anuśādhi svadharmeṇa dharmajña saha bāndhavaiḥ
2.098.062a ihaiva tvābhiṣiñcantu dharmajña saha bāndhavaiḥ
2.098.062c ṛtvijaḥ savasiṣṭhāś ca mantravan mantrakovidāḥ
2.098.063a abhiṣiktas tvam asmābhir ayodhyāṃ pālane vraja
2.098.063c vijitya tarasā lokān marudbhir iva vāsavaḥ
2.098.064a ṛṇāni trīṇy apākurvan durhṛdaḥ sādhu nirdahan
2.098.064c suhṛdas tarpayan kāmais tvam evātrānuśādhi mām
2.098.065a adyārya muditāḥ santu suhṛdas te 'bhiṣecane
2.098.065c adya bhītāḥ pālayantāṃ durhṛdas te diśo daśa
2.098.066a ākrośaṃ mama mātuś ca pramṛjya puruṣarṣabha
2.098.066c adya tatra bhavantaṃ ca pitaraṃ rakṣa kilbiṣāt
2.098.067a śirasā tvābhiyāce 'haṃ kuruṣva karuṇāṃ mayi
2.098.067c bāndhaveṣu ca sarveṣu bhūteṣv iva maheśvaraḥ
2.098.068a atha vā pṛṣṭhataḥ kṛtvā vanam eva bhavān itaḥ
2.098.068c gamiṣyati gamiṣyāmi bhavatā sārdham apy aham
2.098.069a tathāpi rāmo bharatena tāmyata; prasādyamānaḥ śirasā mahīpatiḥ
2.098.069c na caiva cakre gamanāya sattvavān; matiṃ pitus tadvacane pratiṣṭhitaḥ
2.098.070a tad adbhutaṃ sthairyam avekṣya rāghave; samaṃ jano harṣam avāpa duḥkhitaḥ
2.098.070c na yāty ayodhyām iti duḥkhito 'bhavat; sthirapratijñatvam avekṣya harṣitaḥ
2.098.071a tam ṛtvijo naigamayūthavallabhās; tathā visaṃjñāśrukalāś ca mātaraḥ
2.098.071c tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ; praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha
2.099.001a punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ
2.099.001c pratyuvaca tataḥ śrīmāñ jñātimadhye 'tisatkṛtaḥ
2.099.002a upapannam idaṃ vākyaṃ yat tvam evam abhāṣathāḥ
2.099.002c jātaḥ putro daśarathāt kaikeyyāṃ rājasattamāt
2.099.003a purā bhrātaḥ pitā naḥ sa mātaraṃ te samudvahan
2.099.003c mātāmahe samāśrauṣīd rājyaśulkam anuttamam
2.099.004a devāsure ca saṃgrāme jananyai tava pārthivaḥ
2.099.004c saṃprahṛṣṭo dadau rājā varam ārādhitaḥ prabhuḥ
2.099.005a tataḥ sā saṃpratiśrāvya tava mātā yaśasvinī
2.099.005c ayācata naraśreṣṭhaṃ dvau varau varavarṇinī
2.099.006a tava rājyaṃ naravyāghra mama pravrājanaṃ tathā
2.099.006c tac ca rājā tathā tasyai niyuktaḥ pradadau varam
2.099.007a tena pitrāham apy atra niyuktaḥ puruṣarṣabha
2.099.007c caturdaśa vane vāsaṃ varṣāṇi varadānikam
2.099.008a so 'haṃ vanam idaṃ prāpto nirjanaṃ lakṣmaṇānvitaḥ
2.099.008c śītayā cāpratidvandvaḥ satyavāde sthitaḥ pituḥ
2.099.009a bhavān api tathety eva pitaraṃ satyavādinam
2.099.009c kartum arhati rājendraṃ kṣipram evābhiṣecanāt
2.099.010a ṛṇān mocaya rājānaṃ matkṛte bharata prabhum
2.099.010c pitaraṃ trāhi dharmajña mātaraṃ cābhinandaya
2.099.011a śrūyate hi purā tāta śrutir gītā yaśasvinī
2.099.011c gayena yajamānena gayeṣv eva pitṝn prati
2.099.012a puṃ nāmnā narakād yasmāt pitaraṃ trāyate sutaḥ
2.099.012c tasmāt putra iti proktaḥ pitṝn yat pāti vā sutaḥ
2.099.013a eṣṭavyā bahavaḥ putrā guṇavanto bahuśrutāḥ
2.099.013c teṣāṃ vai samavetānām api kaś cid gayāṃ vrajet
2.099.014a evaṃ rājarṣayaḥ sarve pratītā rājanandana
2.099.014c tasmāt trāhi naraśreṣṭha pitaraṃ narakāt prabho
2.099.015a ayodhyāṃ gaccha bharata prakṛtīr anurañjaya
2.099.015c śatrughna sahito vīra saha sarvair dvijātibhiḥ
2.099.016a pravekṣye daṇḍakāraṇyam aham apy avilambayan
2.099.016c ābhyāṃ tu sahito rājan vaidehyā lakṣmaṇena ca
2.099.017a tvaṃ rājā bhava bharata svayaṃ narāṇāṃ; vanyānām aham api rājarāṇ mṛgāṇām
2.099.017c gaccha tvaṃ puravaram adya saṃprahṛṣṭaḥ; saṃhṛṣṭas tv aham api daṇḍakān pravekṣye
2.099.018a chāyāṃ te dinakarabhāḥ prabādhamānaṃ; varṣatraṃ bharata karotu mūrdhni śītām
2.099.018c eteṣām aham api kānanadrumāṇāṃ; chāyāṃ tām atiśayinīṃ sukhaṃ śrayiṣye
2.099.019a śatrughnaḥ kuśalamatis tu te sahāyaḥ; saumitrir mama viditaḥ pradhānamitram
2.099.019c catvāras tanayavarā vayaṃ narendraṃ; satyasthaṃ bharata carāma mā viṣādam
2.100.001a āśvāsayantaṃ bharataṃ jābālir brāhmaṇottamaḥ
2.100.001c uvāca rāmaṃ dharmajñaṃ dharmāpetam idaṃ vacaḥ
2.100.002a sādhu rāghava mā bhūt te buddhir evaṃ nirarthakā
2.100.002c prākṛtasya narasyeva ārya buddhes tapasvinaḥ
2.100.003a kaḥ kasya puruṣo bandhuḥ kim āpyaṃ kasya kena cit
2.100.003c yad eko jāyate jantur eka eva vinaśyati
2.100.004a tasmān mātā pitā ceti rāma sajjeta yo naraḥ
2.100.004c unmatta iva sa jñeyo nāsti kācid dhi kasya cit
2.100.005a yathā grāmāntaraṃ gacchan naraḥ kaś cit kva cid vaset
2.100.005c utsṛjya ca tam āvāsaṃ pratiṣṭhetāpare 'hani
2.100.006a evam eva manuṣyāṇāṃ pitā mātā gṛhaṃ vasu
2.100.006c āvāsamātraṃ kākutstha sajjante nātra sajjanāḥ
2.100.007a pitryaṃ rājyaṃ samutsṛjya sa nārhati narottama
2.100.007c āsthātuṃ kāpathaṃ duḥkhaṃ viṣamaṃ bahukaṇṭakam
2.100.008a samṛddhāyām ayodhyāyām ātmānam abhiṣecaya
2.100.008c ekaveṇīdharā hi tvāṃ nagarī saṃpratīkṣate
2.100.009a rājabhogān anubhavan mahārhān pārthivātmaja
2.100.009c vihara tvam ayodhyāyāṃ yathā śakras triviṣṭape
2.100.010a na te kaś cid daśarataḥs tvaṃ ca tasya na kaś cana
2.100.010c anyo rājā tvam anyaś ca tasmāt kuru yad ucyate
2.100.011a gataḥ sa nṛpatis tatra gantavyaṃ yatra tena vai
2.100.011c pravṛttir eṣā martyānāṃ tvaṃ tu mithyā vihanyase
2.100.012a arthadharmaparā ye ye tāṃs tāñ śocāmi netarān
2.100.012c te hi duḥkham iha prāpya vināśaṃ pretya bhejire
2.100.013a aṣṭakā pitṛdaivatyam ity ayaṃ prasṛto janaḥ
2.100.013c annasyopadravaṃ paśya mṛto hi kim aśiṣyati
2.100.014a yadi bhuktam ihānyena deham anyasya gacchati
2.100.014c dadyāt pravasataḥ śrāddhaṃ na tat pathy aśanaṃ bhavet
2.100.015a dānasaṃvananā hy ete granthā medhāvibhiḥ kṛtāḥ
2.100.015c yajasva dehi dīkṣasva tapas tapyasva saṃtyaja
2.100.016a sa nāsti param ity eva kuru buddhiṃ mahāmate
2.100.016c pratyakṣaṃ yat tad ātiṣṭha parokṣaṃ pṛṣṭhataḥ kuru
2.100.017a satāṃ buddhiṃ puraskṛtya sarvalokanidarśinīm
2.100.017c rājyaṃ tvaṃ pratigṛhṇīṣva bharatena prasāditaḥ
2.101.001a jābāles tu vacaḥ śrutvā rāmaḥ satyātmanāṃ varaḥ
2.101.001c uvāca parayā yuktyā svabuddhyā cāvipannayā
2.101.002a bhavān me priyakāmārthaṃ vacanaṃ yad ihoktavān
2.101.002c akāryaṃ kāryasaṃkāśam apathyaṃ pathyasaṃmitam
2.101.003a nirmaryādas tu puruṣaḥ pāpācārasamanvitaḥ
2.101.003c mānaṃ na labhate satsu bhinnacāritradarśanaḥ
2.101.004a kulīnam akulīnaṃ vā vīraṃ puruṣamāninam
2.101.004c cāritram eva vyākhyāti śuciṃ vā yadi vāśucim
2.101.005a anārays tv ārya saṃkāśaḥ śaucād dhīnas tathā śuciḥ
2.101.005c lakṣaṇyavad alakṣaṇyo duḥśīlaḥ śīlavān iva
2.101.006a adharmaṃ dharmaveṣeṇa yadīmaṃ lokasaṃkaram
2.101.006c abhipatsye śubhaṃ hitvā kriyāvidhivivarjitam
2.101.007a kaś cetayānaḥ puruṣaḥ kāryākāryavicakṣaṇaḥ
2.101.007c bahu maṃsyati māṃ loke durvṛttaṃ lokadūṣaṇam
2.101.008a kasya yāsyāmy ahaṃ vṛttaṃ kena vā svargam āpnuyām
2.101.008c anayā vartamāno 'haṃ vṛttyā hīnapratijñayā
2.101.009a kāmavṛttas tv ayaṃ lokaḥ kṛtsnaḥ samupavartate
2.101.009c yadvṛttāḥ santi rājānas tadvṛttāḥ santi hi prajāḥ
2.101.010a satyam evānṛśaṃsyaṃ ca rājavṛttaṃ sanātanam
2.101.010c tasmāt satyātmakaṃ rājyaṃ satye lokaḥ pratiṣṭhitaḥ
2.101.011a ṛṣayaś caiva devāś ca satyam eva hi menire
2.101.011c satyavādī hi loke 'smin paramaṃ gacchati kṣayam
2.101.012a udvijante yathā sarpān narād anṛtavādinaḥ
2.101.012c dharmaḥ satyaṃ paro loke mūlaṃ svargasya cocyate
2.101.013a satyam eveśvaro loke satyaṃ padmā samāśritā
2.101.013c satyamūlāni sarvāṇi satyān nāsti paraṃ padam
2.101.014a dattam iṣṭaṃ hutaṃ caiva taptāni ca tapāṃsi ca
2.101.014c vedāḥ satyapratiṣṭhānās tasmāt satyaparo bhavet
2.101.015a ekaḥ pālayate lokam ekaḥ pālayate kulam
2.101.015c majjaty eko hi niraya ekaḥ svarge mahīyate
2.101.016a so 'haṃ pitur nideśaṃ tu kimarthaṃ nānupālaye
2.101.016c satyapratiśravaḥ satyaṃ satyena samayīkṛtaḥ
2.101.017a naiva lobhān na mohād vā na cājñānāt tamo'nvitaḥ
2.101.017c setuṃ satyasya bhetsyāmi guroḥ satyapratiśravaḥ
2.101.018a asatyasaṃdhasya sataś calasyāsthiracetasaḥ
2.101.018c naiva devā na pitaraḥ pratīcchantīti naḥ śrutam
2.101.019a pratyagātmam imaṃ dharmaṃ satyaṃ paśyāmy ahaṃ svayam
2.101.019c bhāraḥ satpuruṣācīrṇas tad artham abhinandyate
2.101.020a kṣātraṃ dharmam ahaṃ tyakṣye hy adharmaṃ dharmasaṃhitam
2.101.020c kṣudraur nṛśaṃsair lubdhaiś ca sevitaṃ pāpakarmabhiḥ
2.101.021a kāyena kurute pāpaṃ manasā saṃpradhārya ca
2.101.021c anṛtaṃ jihvayā cāha trividhaṃ karma pātakam
2.101.022a bhūmiḥ kīrtir yaśo lakṣmīḥ puruṣaṃ prārthayanti hi
2.101.022c svargasthaṃ cānubadhnanti satyam eva bhajeta tat
2.101.023a śreṣṭhaṃ hy anāryam eva syād yad bhavān avadhārya mām
2.101.023c āha yuktikarair vākyair idaṃ bhadraṃ kuruṣva ha
2.101.024a kathaṃ hy ahaṃ pratijñāya vanavāsam imaṃ guroḥ
2.101.024c bharatasya kariṣyāmi vaco hitvā guror vacaḥ
2.101.025a sthirā mayā pratijñātā pratijñā gurusaṃnidhau
2.101.025c prahṛṣṭamānasā devī kaikeyī cābhavat tadā
2.101.026a vanavāsaṃ vasann evaṃ śucir niyatabhojanaḥ
2.101.026c mūlaiḥ puṣpaiḥ phalaiḥ puṇyaiḥ pitṝn devāṃś ca tarpayan
2.101.027a saṃtuṣṭapañcavargo 'haṃ lokayātrāṃ pravartaye
2.101.027c akuhaḥ śraddadhānaḥ san kāryākāryavicakṣaṇaḥ
2.101.028a karmabhūmim imāṃ prāpya kartavyaṃ karma yac chubham
2.101.028c agnir vāyuś ca somaś ca karmaṇāṃ phalabhāginaḥ
2.101.029a śataṃ kratūnām āhṛtya devarāṭ tridivaṃ gataḥ
2.101.029c tapāṃsy ugrāṇi cāsthāya divaṃ yātā maharṣayaḥ
2.101.030a satyaṃ ca dharmaṃ ca parākramaṃ ca; bhūtānukampāṃ priyavāditāṃ ca
2.101.030c dvijātidevātithipūjanaṃ ca; panthānam āhus tridivasya santaḥ
2.101.031a dharme ratāḥ satpuruṣaiḥ sametās; tejasvino dānaguṇapradhānāḥ
2.101.031c ahiṃsakā vītamalāś ca loke; bhavanti pūjyā munayaḥ pradhānāḥ
2.102.001a kruddham ājñāya rāma tu vasiṣṭhaḥ pratyuvāca ha
2.102.001c jābālir api jānīte lokasyāsya gatāgatim
2.102.001e nivartayitu kāmas tu tvām etad vākyam abravīt
2.102.002a imāṃ lokasamutpattiṃ lokanātha nibodha me
2.102.002c sarvaṃ salilam evāsīt pṛthivī yatra nirmitā
2.102.002e tataḥ samabhavad brahmā svayambhūr daivataiḥ saha
2.102.003a sa varāhas tato bhūtvā projjahāra vasuṃdharām
2.102.003c asṛjac ca jagat sarvaṃ saha putraiḥ kṛtātmabhiḥ
2.102.004a ākāśaprabhavo brahmā śāśvato nitya avyayaḥ
2.102.004c tasmān marīciḥ saṃjajñe marīceḥ kaśyapaḥ sutaḥ
2.102.005a vivasvān kaśyapāj jajñe manur vaivastavaḥ smṛtaḥ
2.102.005c sa tu prajāpatiḥ pūrvam ikṣvākus tu manoḥ sutaḥ
2.102.006a yasyeyaṃ prathamaṃ dattā samṛddhā manunā mahī
2.102.006c tam ikṣvākum ayodhyāyāṃ rājānaṃ viddhi pūrvakam
2.102.007a ikṣvākos tu sutaḥ śrīmān kukṣir eveti viśrutaḥ
2.102.007c kukṣer athātmajo vīro vikukṣir udapadyata
2.102.008a vikukṣes tu mahātejā bāṇaḥ putraḥ pratāpavān
2.102.008c bāṇasya tu mahābāhur anaraṇyo mahāyaśāḥ
2.102.009a nānā vṛṣṭir babhūvāsmin na durbhikṣaṃ satāṃ vare
2.102.009c anaraṇye mahārāje taskaro vāpi kaś cana
2.102.010a anaraṇyān mahābāhuḥ pṛthū rājā babhūva ha
2.102.010c tasmāt pṛthor mahārājas triśaṅkur udapadyata
2.102.010e sa satyavacanād vīraḥ saśarīro divaṃ gataḥ
2.102.011a triśaṅkor abhavat sūnur dhundhumāro mahāyaśāḥ
2.102.011c dhundhumārān mahātejā yuvanāśvo vyajāyata
2.102.012a yuvanāśva sutaḥ śrīmān māndhātā samapadyata
2.102.012c māndhātus tu mahātejāḥ susaṃdhir udapadyata
2.102.013a susaṃdher api putrau dvau dhruvasaṃdhiḥ prasenajit
2.102.013c yaśasvī dhruvasaṃdhes tu bharato ripusūdanaḥ
2.102.014a bharatāt tu mahābāhor asito nāma jāyata
2.102.014c yasyaite pratirājāna udapadyanta śatravaḥ
2.102.014e haihayās tālajaṅghāś ca śūrāś ca śaśabindavaḥ
2.102.015a tāṃs tu sarvān prativyūhya yuddhe rājā pravāsitaḥ
2.102.015c sa ca śailavare ramye babhūvābhirato muniḥ
2.102.015e dve cāsya bhārye garbhiṇyau babhūvatur iti śrutiḥ
2.102.016a bhārgavaś cyavano nāma himavantam upāśritaḥ
2.102.016c tam ṛṣiṃ samupāgamya kālindī tv abhyavādayat
2.102.017a sa tām abhyavadad vipro varepsuṃ putrajanmani
2.102.017c tataḥ sā gṛham āgamya devī putraṃ vyajāyata
2.102.018a sapatnyā tu garas tasyai datto garbhajighāṃsayā
2.102.018c gareṇa saha tenaiva jātaḥ sa sagaro 'bhavat
2.102.019a sa rājā sagaro nāma yaḥ samudram akhānayat
2.102.019c iṣṭvā parvaṇi vegena trāsayantam imāḥ prajāḥ
2.102.020a asamañjas tu putro 'bhūt sagarasyeti naḥ śrutam
2.102.020c jīvann eva sa pitrā tu nirastaḥ pāpakarmakṛt
2.102.021a aṃśumān iti putro 'bhūd asamañjasya vīryavān
2.102.021c dilīpo 'ṃśumataḥ putro dilīpasya bhagīrathaḥ
2.102.022a bhagīrathāt kakutsthas tu kākutsthā yena tu smṛtāḥ
2.102.022c kakutsthasya tu putro 'bhūd raghur yena tu rāghavaḥ
2.102.023a raghos tu putras tejasvī pravṛddhaḥ puruṣādakaḥ
2.102.023c kalmāṣapādaḥ saudāsa ity evaṃ prathito bhuvi
2.102.024a kalmāṣapādaputro 'bhūc chaṅkhaṇas tv iti viśrutaḥ
2.102.024c yas tu tad vīryam āsādya sahaseno vyanīnaśat
2.102.025a śaṅkhaṇasya tu putro 'bhūc chūraḥ śrīmān sudarśanaḥ
2.102.025c sudarśanasyāgnivarṇa agnivarṣasya śīghragaḥ
2.102.026a śīghragasya maruḥ putro maroḥ putraḥ praśuśrukaḥ
2.102.026c praśuśrukasya putro 'bhūd ambarīṣo mahādyutiḥ
2.102.027a ambarīṣasya putro 'bhūn nahuṣaḥ satyavikramaḥ
2.102.027c nahuṣasya ca nābhāgaḥ putraḥ paramadhārmikaḥ
2.102.028a ajaś ca suvrataś caiva nābhāgasya sutāv ubhau
2.102.028c ajasya caiva dharmātmā rājā daśarathaḥ sutaḥ
2.102.029a tasya jyeṣṭho 'si dāyādo rāma ity abhiviśrutaḥ
2.102.029c tad gṛhāṇa svakaṃ rājyam avekṣasva jagan nṛpa
2.102.030a ikṣvākūṇāṃ hi sarveṣāṃ rājā bhavati pūrvajaḥ
2.102.030c pūrvajenāvaraḥ putro jyeṣṭho rājye 'bhiṣicyate
2.102.031a sa rāghavāṇāṃ kuladharmam ātmanaḥ; sanātanaṃ nādya vihātum arhasi
2.102.031c prabhūtaratnām anuśādhi medinīṃ; prabhūtarāṣṭrāṃ pitṛvan mahāyaśāḥ
2.103.001a vasiṣṭhas tu tadā rāmam uktvā rājapurohitaḥ
2.103.001c abravīd dharmasaṃyuktaṃ punar evāparaṃ vacaḥ
2.103.002a puruṣasyeha jātasya bhavanti guravas trayaḥ
2.103.002c ācāryaś caiva kākutstha pitā mātā ca rāghava
2.103.003a pitā hy enaṃ janayati puruṣaṃ puruṣarṣabha
2.103.003c prajñāṃ dadāti cācāryas tasmāt sa gurur ucyate
2.103.004a sa te 'haṃ pitur ācāryas tava caiva paraṃtapa
2.103.004c mama tvaṃ vacanaṃ kurvan nātivarteḥ satāṃ gatim
2.103.005a imā hi te pariṣadaḥ śreṇayaś ca samāgatāḥ
2.103.005c eṣu tāta caran dharmaṃ nātivarteḥ satāṃ gatim
2.103.006a vṛddhāyā dharmaśīlāyā mātur nārhasy avartitum
2.103.006c asyās tu vacanaṃ kurvan nātivarteḥ satāṃ gatim
2.103.007a bharatasya vacaḥ kurvan yācamānasya rāghava
2.103.007c ātmānaṃ nātivartes tvaṃ satyadharmaparākrama
2.103.008a evaṃ madhuram uktas tu guruṇā rāghavaḥ svayam
2.103.008c pratyuvāca samāsīnaṃ vasiṣṭhaṃ puruṣarṣabhaḥ
2.103.009a yan mātāpitarau vṛttaṃ tanaye kurutaḥ sadā
2.103.009c na supratikaraṃ tat tu mātrā pitrā ca yat kṛtam
2.103.010a yathāśakti pradānena snāpanāc chādanena ca
2.103.010c nityaṃ ca priyavādena tathā saṃvardhanena ca
2.103.011a sa hi rājā janayitā pitā daśaratho mama
2.103.011c ājñātaṃ yan mayā tasya na tan mithyā bhaviṣyati
2.103.012a evam uktas tu rāmeṇa bharataḥ pratyanantaram
2.103.012c uvāca paramodāraḥ sūtaṃ paramadurmanāḥ
2.103.013a iha me sthaṇḍile śīghraṃ kuśān āstara sārathe
2.103.013c āryaṃ pratyupavekṣyāmi yāvan me na prasīdati
2.103.014a anāhāro nirāloko dhanahīno yathā dvijaḥ
2.103.014c śeṣye purastāc chālāyā yāvan na pratiyāsyati
2.103.015a sa tu rāmam avekṣantaṃ sumantraṃ prekṣya durmanāḥ
2.103.015c kuśottaram upasthāpya bhūmāv evāstarat svayam
2.103.016a tam uvāca mahātejā rāmo rājarṣisattamāḥ
2.103.016c kiṃ māṃ bharata kurvāṇaṃ tāta pratyupavekṣyasi
2.103.017a brāhmaṇo hy ekapārśvena narān roddhum ihārhati
2.103.017c na tu mūrdhāvasiktānāṃ vidhiḥ pratyupaveśane
2.103.018a uttiṣṭha naraśārdūla hitvaitad dāruṇaṃ vratam
2.103.018c puravaryām itaḥ kṣipram ayodhyāṃ yāhi rāghava
2.103.019a āsīnas tv eva bharataḥ paurajānapadaṃ janam
2.103.019c uvāca sarvataḥ prekṣya kim āryaṃ nānuśāsatha
2.103.020a te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadā janāḥ
2.103.020c kākutstham abhijānīmaḥ samyag vadati rāghavaḥ
2.103.021a eṣo 'pi hi mahābhāgaḥ pitur vacasi tiṣṭhati
2.103.021c ata eva na śaktāḥ smo vyāvartayitum añjasā
2.103.022a teṣām ājñāya vacanaṃ rāmo vacanam abravīt
2.103.022c evaṃ nibodha vacanaṃ suhṛdāṃ dharmacakṣuṣām
2.103.023a etac caivobhayaṃ śrutvā samyak saṃpaśya rāghava
2.103.023c uttiṣṭha tvaṃ mahābāho māṃ ca spṛśa tathodakam
2.103.024a athotthāya jalaṃ spṛṣṭvā bharato vākyam abravīt
2.103.024c śṛṇvantu me pariṣado mantriṇaḥ śreṇayas tathā
2.103.025a na yāce pitaraṃ rājyaṃ nānuśāsāmi mātaram
2.103.025c āryaṃ paramadharmajñam abhijānāmi rāghavam
2.103.026a yadi tv avaśyaṃ vastavyaṃ kartavyaṃ ca pitur vacaḥ
2.103.026c aham eva nivatsyāmi caturdaśa vane samāḥ
2.103.027a dharmātmā tasya tathyena bhrātur vākyena vismitaḥ
2.103.027c uvāca rāmaḥ saṃprekṣya paurajānapadaṃ janam
2.103.028a vikrītam āhitaṃ krītaṃ yat pitrā jīvatā mama
2.103.028c na tal lopayituṃ śakyaṃ mayā vā bharatena vā
2.103.029a upadhir na mayā kāryo vanavāse jugupsitaḥ
2.103.029c yuktam uktaṃ ca kaikeyyā pitrā me sukṛtaṃ kṛtam
2.103.030a jānāmi bharataṃ kṣāntaṃ gurusatkārakāriṇam
2.103.030c sarvam evātra kalyāṇaṃ satyasaṃdhe mahātmani
2.103.031a anena dharmaśīlena vanāt pratyāgataḥ punaḥ
2.103.031c bhrātrā saha bhaviṣyāmi pṛthivyāḥ patir uttamaḥ
2.103.032a vṛto rājā hi kaikeyyā mayā tad vacanaṃ kṛtam
2.103.032c anṛtān mocayānena pitaraṃ taṃ mahīpatim
2.104.001a tam apratimatejobhyāṃ bhrātṛbhyāṃ romaharṣaṇam
2.104.001c vismitāḥ saṃgamaṃ prekṣya samavetā maharṣayaḥ
2.104.002a antarhitās tv ṛṣigaṇāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
2.104.002c tau bhrātarau mahātmānau kākutsthau praśaśaṃsire
2.104.003a sa dhanyo yasya putrau dvau dharmajñau dharmavikramau
2.104.003c śrutvā vayaṃ hi saṃbhāṣām ubhayoḥ spṛhayāmahe
2.104.004a tatas tv ṛṣigaṇāḥ kṣipraṃ daśagrīvavadhaiṣiṇaḥ
2.104.004c bharataṃ rājaśārdūlam ity ūcuḥ saṃgatā vacaḥ
2.104.005a kule jāta mahāprājña mahāvṛtta mahāyaśaḥ
2.104.005c grāhyaṃ rāmasya vākyaṃ te pitaraṃ yady avekṣase
2.104.006a sadānṛṇam imaṃ rāmaṃ vayam icchāmahe pituḥ
2.104.006c anṛṇatvāc ca kaikeyyāḥ svargaṃ daśaratho gataḥ
2.104.007a etāvad uktvā vacanaṃ gandharvāḥ samaharṣayaḥ
2.104.007c rājarṣayaś caiva tathā sarve svāṃ svāṃ gatiṃ gatāḥ
2.104.008a hlāditas tena vākyena śubhena śubhadarśanaḥ
2.104.008c rāmaḥ saṃhṛṣṭavadanas tān ṛṣīn abhyapūjayat
2.104.009a srastagātras tu bharataḥ sa vācā sajjamānayā
2.104.009c kṛtāñjalir idaṃ vākyaṃ rāghavaṃ punar abravīt
2.104.010a rājadharmam anuprekṣya kuladharmānusaṃtatim
2.104.010c kartum arhasi kākutstha mama mātuś ca yācanām
2.104.011a rakṣituṃ sumahad rājyam aham ekas tu notsahe
2.104.011c paurajānapadāṃś cāpi raktān rañjayituṃ tathā
2.104.012a jñātayaś ca hi yodhāś ca mitrāṇi suhṛdaś ca naḥ
2.104.012c tvām eva pratikāṅkṣante parjanyam iva karṣakāḥ
2.104.013a idaṃ rājyaṃ mahāprājña sthāpaya pratipadya hi
2.104.013c śaktimān asi kākutstha lokasya paripālane
2.104.014a ity uktvā nyapatad bhrātuḥ pādayor bharatas tadā
2.104.014c bhṛśaṃ saṃprārthayām āsa rāmam evaṃ priyaṃ vadaḥ
2.104.015a tam aṅke bhrātaraṃ kṛtvā rāmo vacanam abravīt
2.104.015c śyāmaṃ nalinapatrākṣaṃ mattahaṃsasvaraḥ svayam
2.104.016a āgatā tvām iyaṃ buddhiḥ svajā vainayikī ca yā
2.104.016c bhṛśam utsahase tāta rakṣituṃ pṛthivīm api
2.104.017a amātyaiś ca suhṛdbhiś ca buddhimadbhiś ca mantribhiḥ
2.104.017c sarvakāryāṇi saṃmantrya sumahānty api kāraya
2.104.018a lakṣmīś candrād apeyād vā himavān vā himaṃ tyajet
2.104.018c atīyāt sāgaro velāṃ na pratijñām ahaṃ pituḥ
2.104.019a kāmād vā tāta lobhād vā mātrā tubhyam idaṃ kṛtam
2.104.019c na tan manasi kartavyaṃ vartitavyaṃ ca mātṛvat
2.104.020a evaṃ bruvāṇaṃ bharataḥ kausalyāsutam abravīt
2.104.020c tejasādityasaṃkāśaṃ pratipaccandradarśanam
2.104.021a adhirohārya pādābhyāṃ pāduke hemabhūṣite
2.104.021c ete hi sarvalokasya yogakṣemaṃ vidhāsyataḥ
2.104.022a so 'dhiruhya naravyāghraḥ pāduke hy avaruhya ca
2.104.022c prāyacchat sumahātejā bharatāya mahātmane
2.104.023a sa pāduke te bharataḥ pratāpavān; svalaṃkṛte saṃparigṛhya dharmavit
2.104.023c pradakṣiṇaṃ caiva cakāra rāghavaṃ; cakāra caivottamanāgamūrdhani
2.104.024a athānupūrvyāt pratipūjya taṃ janaṃ; gurūṃś ca mantriprakṛtīs tathānujau
2.104.024c vyasarjayad rāghavavaṃśavardhanaḥ; sthitaḥ svadharme himavān ivācalaḥ
2.104.025a taṃ mātaro bāṣpagṛhītakaṇṭho; duḥkhena nāmantrayituṃ hi śekuḥ
2.104.025c sa tv eva mātṝr abhivādya sarvā; rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ
2.105.001a tataḥ śirasi kṛtvā tu pāduke bharatas tadā
2.105.001c āruroha rathaṃ hṛṣṭaḥ śatrughnena samanvitaḥ
2.105.002a vasiṣṭho vāmadevaś ca jābāliś ca dṛḍhavrataḥ
2.105.002c agrataḥ prayayuḥ sarve mantriṇo mantrapūjitāḥ
2.105.003a mandākinīṃ nadīṃ ramyāṃ prāṅmukhās te yayus tadā
2.105.003c pradakṣiṇaṃ ca kurvāṇāś citrakūṭaṃ mahāgirim
2.105.004a paśyan dhātusahasrāṇi ramyāṇi vividhāni ca
2.105.004c prayayau tasya pārśvena sasainyo bharatas tadā
2.105.005a adūrāc citrakūṭasya dadarśa bharatas tadā
2.105.005c āśramaṃ yatra sa munir bharadvājaḥ kṛtālayaḥ
2.105.006a sa tam āśramam āgamya bharadvājasya buddhimān
2.105.006c avatīrya rathāt pādau vavande kulanandanaḥ
2.105.007a tato hṛṣṭo bharadvājo bharataṃ vākyam abravīt
2.105.007c api kṛtyaṃ kṛtaṃ tāta rāmeṇa ca samāgatam
2.105.008a evam uktas tu bharato bharadvājena dhīmatā
2.105.008c pratyuvāca bharadvājaṃ bharato dharmavatsalaḥ
2.105.009a sa yācyamāno guruṇā mayā ca dṛḍhavikramaḥ
2.105.009c rāghavaḥ paramaprīto vasiṣṭhaṃ vākyam abravīt
2.105.010a pituḥ pratijñāṃ tām eva pālayiṣyāmi tattvataḥ
2.105.010c caturdaśa hi varṣāṇi ya pratijñā pitur mama
2.105.011a evam ukto mahāprājño vasiṣṭhaḥ pratyuvāca ha
2.105.011c vākyajño vākyakuśalaṃ rāghavaṃ vacanaṃ mahat
2.105.012a ete prayaccha saṃhṛṣṭaḥ pāduke hemabhūṣite
2.105.012c ayodhyāyāṃ mahāprājña yogakṣemakare tava
2.105.013a evam ukto vasiṣṭhena rāghavaḥ prāṅmukhaḥ sthitaḥ
2.105.013c pāduke hemavikṛte mama rājyāya te dadau
2.105.014a nivṛtto 'ham anujñāto rāmeṇa sumahātmanā
2.105.014c ayodhyām eva gacchāmi gṛhītvā pāduke śubhe
2.105.015a etac chrutvā śubhaṃ vākyaṃ bharatasya mahātmanaḥ
2.105.015c bharadvājaḥ śubhataraṃ munir vākyam udāharat
2.105.016a naitac citraṃ naravyāghra śīlavṛttavatāṃ vara
2.105.016c yad āryaṃ tvayi tiṣṭhet tu nimne vṛṣṭim ivodakam
2.105.017a amṛtaḥ sa mahābāhuḥ pitā daśarathas tava
2.105.017c yasya tvam īdṛśaḥ putro dharmātmā dharmavatsalaḥ
2.105.018a tam ṛṣiṃ tu mahātmānam uktavākyaṃ kṛtāñjaliḥ
2.105.018c āmantrayitum ārebhe caraṇāv upagṛhya ca
2.105.019a tataḥ pradakṣiṇaṃ kṛtvā bharadvājaṃ punaḥ punaḥ
2.105.019c bharatas tu yayau śrīmān ayodhyāṃ saha mantribhiḥ
2.105.020a yānaiś ca śakaṭaiś caiva hayaiś nāgaiś ca sā camūḥ
2.105.020c punar nivṛttā vistīrṇā bharatasyānuyāyinī
2.105.021a tatas te yamunāṃ divyāṃ nadīṃ tīrtvormimālinīm
2.105.021c dadṛśus tāṃ punaḥ sarve gaṅgāṃ śivajalāṃ nadīm
2.105.022a tāṃ ramyajalasaṃpūrṇāṃ saṃtīrya saha bāndhavaḥ
2.105.022c śṛṅgaverapuraṃ ramyaṃ praviveśa sasainikaḥ
2.105.023a śṛṅgaverapurād bhūya ayodhyāṃ saṃdadarśa ha
2.105.023c bharato duḥkhasaṃtaptaḥ sārathiṃ cedam abravīt
2.105.024a sārathe paśya vidhvastā ayodhyā na prakāśate
2.105.024c nirākārā nirānandā dīnā pratihatasvanā
2.106.001a snigdhagambhīraghoṣeṇa syandanenopayān prabhuḥ
2.106.001c ayodhyāṃ bharataḥ kṣipraṃ praviveśa mahāyaśāḥ
2.106.002a biḍālolūkacaritām ālīnanaravāraṇām
2.106.002c timirābhyāhatāṃ kālīm aprakāśāṃ niśām iva
2.106.003a rāhuśatroḥ priyāṃ patnīṃ śriyā prajvalitaprabhām
2.106.003c graheṇābhyutthitenaikāṃ rohiṇīm iva pīḍitām
2.106.004a alpoṣṇakṣubdhasalilāṃ gharmottaptavihaṃgamām
2.106.004c līnamīnajhaṣagrāhāṃ kṛśāṃ girinadīm iva
2.106.005a vidhūmām iva hemābhām adhvarāgnisamutthitām
2.106.005c havirabhyukṣitāṃ paścāc chikhāṃ vipralayaṃ gatām
2.106.006a vidhvastakavacāṃ rugṇagajavājirathadhvajām
2.106.006c hatapravīrām āpannāṃ camūm iva mahāhave
2.106.007a saphenāṃ sasvanāṃ bhūtvā sāgarasya samutthitām
2.106.007c praśāntamārutoddhūtāṃ jalormim iva niḥsvanām
2.106.008a tyaktāṃ yajñāyudhaiḥ sarvair abhirūpaiś ca yājakaiḥ
2.106.008c sutyākāle vinirvṛtte vediṃ gataravām iva
2.106.009a goṣṭhamadhye sthitām ārtām acarantīṃ navaṃ tṛṇam
2.106.009c govṛṣeṇa parityaktāṃ gavāṃ patnīm ivotsukām
2.106.010a prabhākarālaiḥ susnigdhaiḥ prajvaladbhir ivottamaiḥ
2.106.010c viyuktāṃ maṇibhir jātyair navāṃ muktāvalīm iva
2.106.011a sahasā calitāṃ sthānān mahīṃ puṇyakṣayād gatām
2.106.011c saṃhṛtadyutivistārāṃ tārām iva divaś cyutām
2.106.012a puṣpanaddhāṃ vasantānte mattabhramaraśālinīm
2.106.012c drutadāvāgnivipluṣṭāṃ klāntāṃ vanalatām iva
2.106.013a saṃmūḍhanigamāṃ sarvāṃ saṃkṣiptavipaṇāpaṇām
2.106.013c pracchannaśaśinakṣatrāṃ dyām ivāmbudharair vṛtām
2.106.014a kṣīṇapānottamair bhinnaiḥ śarāvair abhisaṃvṛtām
2.106.014c hataśauṇḍām ivākāśe pānabhūmim asaṃskṛtām
2.106.015a vṛkṇabhūmitalāṃ nimnāṃ vṛkṇapātraiḥ samāvṛtām
2.106.015c upayuktodakāṃ bhagnāṃ prapāṃ nipatitām iva
2.106.016a vipulāṃ vitatāṃ caiva yuktapāśāṃ tarasvinām
2.106.016c bhūmau bāṇair viniṣkṛttāṃ patitāṃ jyām ivāyudhāt
2.106.017a sahasā yuddhaśauṇḍena hayāroheṇa vāhitām
2.106.017c nikṣiptabhāṇḍām utsṛṣṭāṃ kiśorīm iva durbalām
2.106.018a prāvṛṣi pravigāḍhāyāṃ praviṣṭasyābhra maṇḍalam
2.106.018c pracchannāṃ nīlajīmūtair bhāskarasya prabhām iva
2.106.019a bharatas tu rathasthaḥ sañ śrīmān daśarathātmajaḥ
2.106.019c vāhayantaṃ rathaśreṣṭhaṃ sārathiṃ vākyam abravīt
2.106.020a kiṃ nu khalv adya gambhīro mūrchito na niśamyate
2.106.020c yathāpuram ayodhyāyāṃ gītavāditraniḥsvanaḥ
2.106.021a vāruṇīmadagandhāś ca mālyagandhaś ca mūrchitaḥ
2.106.021c dhūpitāgarugandhaś ca na pravāti samantataḥ
2.106.022a yānapravaraghoṣaś ca snigdhaś ca hayaniḥsvanaḥ
2.106.022c pramattagajanādaś ca mahāṃś ca rathaniḥsvanaḥ
2.106.022e nedānīṃ śrūyate puryām asyāṃ rāme vivāsite
2.106.023a taruṇaiś cāru veṣaiś ca narair unnatagāmibhiḥ
2.106.023c saṃpatadbhir ayodhyāyāṃ na vibhānti mahāpathāḥ
2.106.024a evaṃ bahuvidhaṃ jalpan viveśa vasatiṃ pituḥ
2.106.024c tena hīnāṃ narendreṇa siṃhahīnāṃ guhām iva
2.107.001a tato nikṣipya mātṝh sa ayodhyāyāṃ dṛḍhavrataḥ
2.107.001c bharataḥ śokasaṃtapto gurūn idam athābravīt
2.107.002a nandigrāmaṃ gamiṣyāmi sarvān āmantraye 'dya vaḥ
2.107.002c tatra duḥkham idaṃ sarvaṃ sahiṣye rāghavaṃ vinā
2.107.003a gataś ca hi divaṃ rājā vanasthaś ca gurur mama
2.107.003c rāmaṃ pratīkṣe rājyāya sa hi rājā mahāyaśāḥ
2.107.004a etac chrutvā śubhaṃ vākyaṃ bharatasya mahātmanaḥ
2.107.004c abruvan mantriṇaḥ sarve vasiṣṭhaś ca purohitaḥ
2.107.005a sadṛśaṃ ślāghanīyaṃ ca yad uktaṃ bharata tvayā
2.107.005c vacanaṃ bhrātṛvātsalyād anurūpaṃ tavaiva tat
2.107.006a nityaṃ te bandhulubdhasya tiṣṭhato bhrātṛsauhṛde
2.107.006c āryamārgaṃ prapannasya nānumanyeta kaḥ pumān
2.107.007a mantriṇāṃ vacanaṃ śrutvā yathābhilaṣitaṃ priyam
2.107.007c abravīt sārathiṃ vākyaṃ ratho me yujyatām iti
2.107.008a prahṛṣṭavadanaḥ sarvā mātṝh samabhivādya saḥ
2.107.008c āruroha rathaṃ śrīmāñ śatrughnena samanvitaḥ
2.107.009a āruhya tu rathaṃ śīghraṃ śatrughnabharatāv ubhau
2.107.009c yayatuḥ paramaprītau vṛtau mantripurohitaiḥ
2.107.010a agrato puravas tatra vasiṣṭha pramukhā dvijāḥ
2.107.010c prayayuḥ prāṅmukhāḥ sarve nandigrāmo yato 'bhavat
2.107.011a balaṃ ca tad anāhūtaṃ gajāśvarathasaṃkulam
2.107.011c prayayau bharate yāte sarve ca puravāsinaḥ
2.107.012a rathasthaḥ sa tu dharmātmā bharato bhrātṛvatsalaḥ
2.107.012c nandigrāmaṃ yayau tūrṇaṃ śirasy ādhāya pāduke
2.107.013a tatas tu bharataḥ kṣipraṃ nandigrāmaṃ praviśya saḥ
2.107.013c avatīrya rathāt tūrṇaṃ gurūn idam uvāca ha
2.107.014a etad rājyaṃ mama bhrātrā dattaṃ saṃnyāsavat svayam
2.107.014c yogakṣemavahe ceme pāduke hemabhūṣite
2.107.014e tam imaṃ pālayiṣyāmi rāghavāgamanaṃ prati
2.107.015a kṣipraṃ saṃyojayitvā tu rāghavasya punaḥ svayam
2.107.015c caraṇau tau tu rāmasya drakṣyāmi sahapādukau
2.107.016a tato nikṣiptabhāro 'haṃ rāghaveṇa samāgataḥ
2.107.016c nivedya gurave rājyaṃ bhajiṣye guruvṛttitām
2.107.017a rāghavāya ca saṃnyāsaṃ dattveme varapāduke
2.107.017c rājyaṃ cedam ayodhyāṃ ca dhūtapāpo bhavāmi ca
2.107.018a abhiṣikte tu kākutsthe prahṛṣṭamudite jane
2.107.018c prītir mama yaśaś caiva bhaved rājyāc caturguṇam
2.107.019a evaṃ tu vilapan dīno bharataḥ sa mahāyaśāḥ
2.107.019c nandigrāme 'karod rājyaṃ duḥkhito mantribhiḥ saha
2.107.020a sa valkalajaṭādhārī muniveṣadharaḥ prabhuḥ
2.107.020c nandigrāme 'vasad vīraḥ sasainyo bharatas tadā
2.107.021a rāmāgamanam ākāṅkṣan bharato bhrātṛvatsalaḥ
2.107.021c bhrātur vacanakārī ca pratijñāpāragas tadā
2.107.022a pāduke tv abhiṣicyātha nandigrāme 'vasat tadā
2.107.022c bharataḥ śāsanaṃ sarvaṃ pādukābhyāṃ nyavedayat
2.108.001a pratiprayāte bharate vasan rāmas tapovane
2.108.001c lakṣayām āsa sodvegam athautsukyaṃ tapasvinām
2.108.002a ye tatra citrakūṭasya purastāt tāpasāśrame
2.108.002c rāmam āśritya niratās tān alakṣayad utsukān
2.108.003a nayanair bhṛkuṭībhiś ca rāmaṃ nirdiśya śaṅkitāḥ
2.108.003c anyonyam upajalpantaḥ śanaiś cakrur mithaḥ kathāḥ
2.108.004a teṣām autsukyam ālakṣya rāmas tv ātmani śaṅkitaḥ
2.108.004c kṛtāñjalir uvācedam ṛṣiṃ kulapatiṃ tataḥ
2.108.005a na kaccid bhagavan kiṃ cit pūrvavṛttam idaṃ mayi
2.108.005c dṛśyate vikṛtaṃ yena vikriyante tapasvinaḥ
2.108.006a pramādāc caritaṃ kaccit kiṃ cin nāvarajasya me
2.108.006c lakṣmaṇasyarṣibhir dṛṣṭaṃ nānurūpam ivātmanaḥ
2.108.007a kaccic chuśrūṣamāṇā vaḥ śuśrūṣaṇaparā mayi
2.108.007c pramadābhyucitāṃ vṛttiṃ sītā yuktaṃ na vartate
2.108.008a atharṣir jarayā vṛddhas tapasā ca jarāṃ gataḥ
2.108.008c vepamāna ivovāca rāmaṃ bhūtadayāparam
2.108.009a kutaḥ kalyāṇasattvāyāḥ kalyāṇābhirates tathā
2.108.009c calanaṃ tāta vaidehyās tapasviṣu viśeṣataḥ
2.108.010a tvannimittam idaṃ tāvat tāpasān prati vartate
2.108.010c rakṣobhyas tena saṃvignāḥ kathayanti mithaḥ kathāḥ
2.108.011a rāvaṇāvarajaḥ kaś cit kharo nāmeha rākṣasaḥ
2.108.011c utpāṭya tāpasān sarvāñ janasthānaniketanān
2.108.012a dhṛṣṭaś ca jitakāśī ca nṛśaṃsaḥ puruṣādakaḥ
2.108.012c avaliptaś ca pāpaś ca tvāṃ ca tāta na mṛṣyate
2.108.013a tvaṃ yadā prabhṛti hy asminn āśrame tāta vartase
2.108.013c tadā prabhṛti rakṣāṃsi viprakurvanti tāpasān
2.108.014a darśayanti hi bībhatsaiḥ krūrair bhīṣaṇakair api
2.108.014c nānā rūpair virūpaiś ca rūpair asukhadarśanaiḥ
2.108.015a apraśastair aśucibhiḥ saṃprayojya ca tāpasān
2.108.015c pratighnanty aparān kṣipram anāryāḥ purataḥ sthitaḥ
2.108.016a teṣu teṣv āśramasthāneṣv abuddham avalīya ca
2.108.016c ramante tāpasāṃs tatra nāśayanto 'lpacetasaḥ
2.108.017a apakṣipanti srugbhāṇḍān agnīn siñcanti vāriṇā
2.108.017c kalaśāṃś ca pramṛdnanti havane samupasthite
2.108.018a tair durātmabhir āviṣṭān āśramān prajihāsavaḥ
2.108.018c gamanāyānyadeśasya codayanty ṛṣayo 'dya mām
2.108.019a tat purā rāma śārīrām upahiṃsāṃ tapasviṣu
2.108.019c darśayati hi duṣṭās te tyakṣyāma imam āśramam
2.108.020a bahumūlaphalaṃ citram avidūrād ito vanam
2.108.020c purāṇāśramam evāhaṃ śrayiṣye sagaṇaḥ punaḥ
2.108.021a kharas tvayy api cāyuktaṃ purā tāta pravartate
2.108.021c sahāsmābhir ito gaccha yadi buddhiḥ pravartate
2.108.022a sakalatrasya saṃdeho nityaṃ yat tasya rāghava
2.108.022c samarthasyāpi hi sato vāso duḥkha ihādya te
2.108.023a ity uktavantaṃ rāmas taṃ rājaputras tapasvinam
2.108.023c na śaśākottarair vākyair avaroddhuṃ samutsukam
2.108.024a abhinandya samāpṛcchya samādhāya ca rāghavam
2.108.024c sa jagāmāśramaṃ tyaktvā kulaiḥ kulapatiḥ saha
2.108.025a rāmaḥ saṃsādhya tv ṛṣigaṇam anugamanād; deśāt tasmāccit kulapatim abhivādyarṣim
2.108.025c samyakprītais tair anumata upadiṣṭārthaḥ; puṇyaṃ vāsāya svanilayam upasaṃpede
2.108.026a āśramaṃ tv ṛṣivirahitaṃ prabhuḥ; kṣaṇam api na jahau sa rāghavaḥ
2.108.026c rāghavaṃ hi satatam anugatās; tāpasāś carṣicaritadhṛtaguṇāḥ
2.109.001a rāghavas tv apayāteṣu tapasviṣu vicintayan
2.109.001c na tatrārocayad vāsaṃ kāraṇair bahubhis tadā
2.109.002a iha me bharato dṛṣṭo mātaraś ca sanāgarāḥ
2.109.002c sā ca me smṛtir anveti tān nityam anuśocataḥ
2.109.003a skandhāvāraniveśena tena tasya mahātmanaḥ
2.109.003c hayahastikarīṣaiś ca upamardaḥ kṛto bhṛśam
2.109.004a tasmād anyatra gacchāma iti saṃcintya rāghavaḥ
2.109.004c prātiṣṭhata sa vaidehyā lakṣmaṇena ca saṃgataḥ
2.109.005a so 'trer āśramam āsādya taṃ vavande mahāyaśāḥ
2.109.005c taṃ cāpi bhagavān atriḥ putravat pratyapadyata
2.109.006a svayam ātithyam ādiśya sarvam asya susatkṛtam
2.109.006c saumitriṃ ca mahābhāgāṃ sītāṃ ca samasāntvayat
2.109.007a patnīṃ ca tam anuprāptāṃ vṛddhām āmantrya satkṛtām
2.109.007c sāntvayām āsa dharmajñaḥ sarvabhūtahite rataḥ
2.109.008a anasūyāṃ mahābhāgāṃ tāpasīṃ dharmacāriṇīm
2.109.008c pratigṛhṇīṣva vaidehīm abravīd ṛṣisattamaḥ
2.109.009a rāmāya cācacakṣe tāṃ tāpasīṃ dharmacāriṇīm
2.109.009c daśa varṣāṇy anāvṛṣṭyā dagdhe loke nirantaram
2.109.010a yayā mūlaphale sṛṣṭe jāhnavī ca pravartitā
2.109.010c ugreṇa tapasā yuktā niyamaiś cāpy alaṃkṛtā
2.109.011a daśavarṣasahasrāṇi yayā taptaṃ mahat tapaḥ
2.109.011c anasūyāvratais tāta pratyūhāś ca nibarhitāḥ
2.109.012a devakāryanimittaṃ ca yayā saṃtvaramāṇayā
2.109.012c daśarātraṃ kṛtvā rātriḥ seyaṃ māteva te 'nagha
2.109.013a tām imāṃ sarvabhūtānāṃ namaskāryāṃ yaśasvinīm
2.109.013c abhigacchatu vaidehī vṛddhām akrodhanāṃ sadā
2.109.014a evaṃ bruvāṇaṃ tam ṛṣiṃ tathety uktvā sa rāghavaḥ
2.109.014c sītām uvāca dharmajñām idaṃ vacanam uttamam
2.109.015a rājaputri śrutaṃ tv etan muner asya samīritam
2.109.015c śreyo 'rtham ātmanaḥ śīghram abhigaccha tapasvinīm
2.109.016a anasūyeti yā loke karmabhiḥ kyātim āgatā
2.109.016c tāṃ śīghram abhigaccha tvam abhigamyāṃ tapasvinīm
2.109.017a sītā tv etad vacaḥ śrutvā rāghavasya hitaiṣiṇī
2.109.017c tām atripatnīṃ dharmajñām abhicakrāma maithilī
2.109.018a śithilāṃ valitāṃ vṛddhāṃ jarāpāṇḍuramūrdhajām
2.109.018c satataṃ vepamānāṅgīṃ pravāte kadalī yathā
2.109.019a tāṃ tu sītā mahābhāgām anasūyāṃ pativratām
2.109.019c abhyavādayad avyagrā svaṃ nāma samudāharat
2.109.020a abhivādya ca vaidehī tāpasīṃ tām aninditām
2.109.020c baddhāñjalipuṭā hṛṣṭā paryapṛcchad anāmayam
2.109.021a tataḥ sītāṃ mahābhāgāṃ dṛṣṭvā tāṃ dharmacāriṇīm
2.109.021c sāntvayanty abravīd dhṛṣṭā diṣṭyā dharmam avekṣase
2.109.022a tyaktvā jñātijanaṃ sīte mānam ṛddhiṃ ca mānini
2.109.022c avaruddhaṃ vane rāmaṃ diṣṭyā tvam anugacchasi
2.109.023a nagarastho vanastho vā pāpo vā yadi vāśubhaḥ
2.109.023c yāsāṃ strīṇāṃ priyo bhartā tāsāṃ lokā mahodayāḥ
2.109.024a duḥśīlaḥ kāmavṛtto vā dhanair vā parivarjitaḥ
2.109.024c strīṇām ārya svabhāvānāṃ paramaṃ daivataṃ patiḥ
2.109.025a nāto viśiṣṭaṃ paśyāmi bāndhavaṃ vimṛśanty aham
2.109.025c sarvatra yogyaṃ vaidehi tapaḥ kṛtam ivāvyayam
2.109.026a na tv evam avagacchanti guṇa doṣam asat striyaḥ
2.109.026c kāmavaktavyahṛdayā bhartṛnāthāś caranti yāḥ
2.109.027a prāpnuvanty ayaśaś caiva dharmabhraṃśaṃ ca maithili
2.109.027c akārya vaśam āpannāḥ striyo yāḥ khalu tad vidhāḥ
2.109.028a tvadvidhās tu guṇair yuktā dṛṣṭalokaparāvarāḥ
2.109.028c striyaḥ svarge cariṣyanti yathā puṇyakṛtas tathā
2.110.001a sā tv evam uktā vaidehī anasūyān asūyayā
2.110.001c pratipūjya vaco mandaṃ pravaktum upacakrame
2.110.002a naitad āścaryam āryāyā yan māṃ tvam anubhāṣase
2.110.002c viditaṃ tu mamāpy etad yathā nāryāḥ patir guruḥ
2.110.003a yady apy eṣa bhaved bhartā mamārye vṛttavarjitaḥ
2.110.003c advaidham upavartavyas tathāpy eṣa mayā bhavet
2.110.004a kiṃ punar yo guṇaślāghyaḥ sānukrośo jitendriyaḥ
2.110.004c sthirānurāgo dharmātmā mātṛvartī pitṛ priyaḥ
2.110.005a yāṃ vṛttiṃ vartate rāmaḥ kausalyāyāṃ mahābalaḥ
2.110.005c tām eva nṛpanārīṇām anyāsām api vartate
2.110.006a sakṛd dṛṣṭāsv api strīṣu nṛpeṇa nṛpavatsalaḥ
2.110.006c mātṛvad vartate vīro mānam utsṛjya dharmavit
2.110.007a āgacchantyāś ca vijanaṃ vanam evaṃ bhayāvaham
2.110.007c samāhitaṃ hi me śvaśrvā hṛdaye yat sthitaṃ mama
2.110.008a prāṇipradānakāle ca yat purā tv agnisaṃnidhau
2.110.008c anuśiṣṭā jananyāsmi vākyaṃ tad api me dhṛtam
2.110.009a navīkṛtaṃ tu tat sarvaṃ vākyais te dharmacāriṇi
2.110.009c patiśuśrūṣaṇān nāryās tapo nānyad vidhīyate
2.110.010a sāvitrī patiśuśrūṣāṃ kṛtvā svarge mahīyate
2.110.010c tathā vṛttiś ca yātā tvaṃ patiśuśrūṣayā divam
2.110.011a variṣṭhā sarvanārīṇām eṣā ca divi devatā
2.110.011c rohiṇī ca vinā candraṃ muhūrtam api dṛśyate
2.110.012a evaṃvidhāś ca pravarāḥ striyo bhartṛdṛḍhavratāḥ
2.110.012c devaloke mahīyante puṇyena svena karmaṇā
2.110.013a tato 'nasūyā saṃhṛṣṭā śrutvoktaṃ sītayā vacaḥ
2.110.013c śirasy āghrāya covāca maithilīṃ harṣayanty uta
2.110.014a niyamair vividhair āptaṃ tapo hi mahad asti me
2.110.014c tat saṃśritya balaṃ sīte chandaye tvāṃ śucivrate
2.110.015a upapannaṃ ca yuktaṃ ca vacanaṃ tava maithili
2.110.015c prītā cāsmy ucitaṃ kiṃ te karavāṇi bravīhi me
2.110.015e kṛtam ity abravīt sītā tapobalasamanvitām
2.110.016a sā tv evam uktā dharmajñā tayā prītatarābhavat
2.110.016c saphalaṃ ca praharṣaṃ te hanta sīte karomy aham
2.110.017a idaṃ divyaṃ varaṃ mālyaṃ vastram ābharaṇāni ca
2.110.017c aṅgarāgaṃ ca vaidehi mahārham anulepanam
2.110.018a mayā dattam idaṃ sīte tava gātrāṇi śobhayet
2.110.018c anurūpam asaṃkliṣṭaṃ nityam eva bhaviṣyati
2.110.019a aṅgarāgeṇa divyena liptāṅgī janakātmaje
2.110.019c śobhayiṣyāmi bhartāraṃ yathā śrīr viṣṇum avyayam
2.110.020a sā vastram aṅgarāgaṃ ca bhūṣaṇāni srajas tathā
2.110.020c maithilī pratijagrāha prītidānam anuttamam
2.110.021a pratigṛhya ca tat sītā prītidānaṃ yaśasvinī
2.110.021c śliṣṭāñjalipuṭā dhīrā samupāsta tapodhanām
2.110.022a tathā sītām upāsīnām anasūyā dṛḍhavratā
2.110.022c vacanaṃ praṣṭum ārebhe kathāṃ kāṃ cid anupriyām
2.110.023a svayaṃvare kila prāptā tvam anena yaśasvinā
2.110.023c rāghaveṇeti me sīte kathā śrutim upāgatā
2.110.024a tāṃ kathāṃ śrotum icchāmi vistareṇa ca maithili
2.110.024c yathānubhūtaṃ kārtsnyena tan me tvaṃ vaktum arhasi
2.110.025a evam uktā tu sā sītā tāṃ tato dharmacāriṇīm
2.110.025c śrūyatām iti coktvā vai kathayām āsa tāṃ kathām
2.110.026a mithilādhipatir vīro janako nāma dharmavit
2.110.026c kṣatradharmaṇy abhirato nyāyataḥ śāsti medinīm
2.110.027a tasya lāṅgalahastasya karṣataḥ kṣetramaṇḍalam
2.110.027c ahaṃ kilotthitā bhittvā jagatīṃ nṛpateḥ sutā
2.110.028a sa māṃ dṛṣṭvā narapatir muṣṭivikṣepatatparaḥ
2.110.028c pāṃśu guṇṭhita sarvāṅgīṃ vismito janako 'bhavat
2.110.029a anapatyena ca snehād aṅkam āropya ca svayam
2.110.029c mameyaṃ tanayety uktvā sneho mayi nipātitaḥ
2.110.030a antarikṣe ca vāg uktāpratimā mānuṣī kila
2.110.030c evam etan narapate dharmeṇa tanayā tava
2.110.031a tataḥ prahṛṣṭo dharmātmā pitā me mithilādhipaḥ
2.110.031c avāpto vipulām ṛddhiṃ mām avāpya narādhipaḥ
2.110.032a dattvā cāsmīṣṭavad devyai jyeṣṭhāyai puṇyakarmaṇā
2.110.032c tayā saṃbhāvitā cāsmi snigdhayā mātṛsauhṛdāt
2.110.033a patisaṃyogasulabhaṃ vayo dṛṣṭvā tu me pitā
2.110.033c cintām abhyagamad dīno vittanāśād ivādhanaḥ
2.110.034a sadṛśāc cāpakṛṣṭāc ca loke kanyāpitā janāt
2.110.034c pradharṣaṇām avāpnoti śakreṇāpi samo bhuvi
2.110.035a tāṃ dharṣaṇām adūrasthāṃ saṃdṛśyātmani pārthivaḥ
2.110.035c cinntārṇavagataḥ pāraṃ nāsasādāplavo yatha
2.110.036a ayonijāṃ hi māṃ jñātvā nādhyagacchat sa cintayan
2.110.036c sadṛśaṃ cānurūpaṃ ca mahīpālaḥ patiṃ mama
2.110.037a tasya buddhir iyaṃ jātā cintayānasya saṃtatam
2.110.037c svayaṃ varaṃ tanūjāyāḥ kariṣyāmīti dhīmataḥ
2.110.038a mahāyajñe tadā tasya varuṇena mahātmanā
2.110.038c dattaṃ dhanurvaraṃ prītyā tūṇī cākṣayya sāyakau
2.110.039a asaṃcālyaṃ manuṣyaiś ca yatnenāpi ca gauravāt
2.110.039c tan na śaktā namayituṃ svapneṣv api narādhipāḥ
2.110.040a tad dhanuḥ prāpya me pitrā vyāhṛtaṃ satyavādinā
2.110.040c samavāye narendrāṇāṃ pūrvam āmantrya pārthivān
2.110.041a idaṃ ca dhanur udyamya sajyaṃ yaḥ kurute naraḥ
2.110.041c tasya me duhitā bhāryā bhaviṣyati na saṃśayaḥ
2.110.042a tac ca dṛṣṭvā dhanuḥśreṣṭhaṃ gauravād girisaṃnibham
2.110.042c abhivādya nṛpā jagmur aśaktās tasya tolane
2.110.043a sudīrghasya tu kālasya rāghavo 'yaṃ mahādyutiḥ
2.110.043c viśvāmitreṇa sahito yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ
2.110.044a lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmaḥ satyaparākramaḥ
2.110.044c viśvāmitras tu dharmātmā mama pitrā supūjitaḥ
2.110.045a provāca pitaraṃ tatra rāghavo rāmalakṣmaṇau
2.110.045c sutau daśarathasyemau dhanurdarśanakāṅkṣiṇau
2.110.045e ity uktas tena vipreṇa tad dhanuḥ samupānayat
2.110.046a nimeṣāntaramātreṇa tad ānamya sa vīryavān
2.110.046c jyāṃ samāropya jhaṭiti pūrayām āsa vīryavān
2.110.047a tena pūrayatā vegān madhye bhagnaṃ dvidhā dhanuḥ
2.110.047c tasya śabdo 'bhavad bhīmaḥ patitasyāśaner iva
2.110.048a tato 'haṃ tatra rāmāya pitrā satyābhisaṃdhinā
2.110.048c udyatā dātum udyamya jalabhājanam uttamam
2.110.049a dīyamānāṃ na tu tadā pratijagrāha rāghavaḥ
2.110.049c avijñāya pituś chandam ayodhyādhipateḥ prabhoḥ
2.110.050a tataḥ śvaśuram āmantrya vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
2.110.050c mama pitrā ahaṃ dattā rāmāya viditātmane
2.110.051a mama caivānujā sādhvī ūrmilā priyadarśanā
2.110.051c bhāryārthe lakṣmaṇasyāpi dattā pitrā mama svayam
2.110.052a evaṃ dattāsmi rāmāya tadā tasmin svayaṃ vare
2.110.052c anuraktā ca dharmeṇa patiṃ vīryavatāṃ varam
2.111.001a anasūyā tu dharmajñā śrutvā tāṃ mahatīṃ kathām
2.111.001c paryaṣvajata bāhubhyāṃ śirasy āghrāya maithilīm
2.111.002a vyaktākṣarapadaṃ citraṃ bhāṣitaṃ madhuraṃ tvayā
2.111.002c yathā svayaṃvaraṃ vṛttaṃ tat sarvaṃ hi śrutaṃ mayā
2.111.003a rame 'haṃ kathayā te tu dṛṣḍhaṃ madhurabhāṣiṇi
2.111.003c ravir astaṃ gataḥ śrīmān upohya rajanīṃ śivām
2.111.004a divasaṃ prati kīrṇānām āhārārthaṃ patatriṇām
2.111.004c saṃdhyākāle nilīnānāṃ nidrārthaṃ śrūyate dhvaniḥ
2.111.005a ete cāpy abhiṣekārdrā munayaḥ phalaśodhanāḥ
2.111.005c sahitā upavartante salilāplutavalkalāḥ
2.111.006a ṛṣīṇām agnihotreṣu huteṣu vidhipurvakam
2.111.006c kapotāṅgāruṇo dhūmo dṛśyate pavanoddhataḥ
2.111.007a alpaparṇā hi taravo ghanībhūtāḥ samantataḥ
2.111.007c viprakṛṣṭe 'pi ye deśe na prakāśanti vai diśaḥ
2.111.008a rajanī rasasattvāni pracaranti samantataḥ
2.111.008c tapovanamṛgā hy ete veditīrtheṣu śerate
2.111.009a saṃpravṛttā niśā sīte nakṣatrasamalaṃkṛtā
2.111.009c jyotsnā prāvaraṇaś candro dṛśyate 'bhyudito 'mbare
2.111.010a gamyatām anujānāmi rāmasyānucarī bhava
2.111.010c kathayantyā hi madhuraṃ tvayāhaṃ paritoṣitā
2.111.011a alaṃkuru ca tāvat tvaṃ pratyakṣaṃ mama maithili
2.111.011c prītiṃ janaya me vatsa divyālaṃkāraśobhinī
2.111.012a sā tadā samalaṃkṛtya sītā surasutopamā
2.111.012c praṇamya śirasā tasyai rāmaṃ tv abhimukhī yayau
2.111.013a tathā tu bhūṣitāṃ sītāṃ dadarśa vadatāṃ varaḥ
2.111.013c rāghavaḥ prītidānena tapasvinyā jaharṣa ca
2.111.014a nyavedayat tataḥ sarvaṃ sītā rāmāya maithilī
2.111.014c prītidānaṃ tapasvinyā vasanābharaṇasrajām
2.111.015a prahṛṣṭas tv abhavad rāmo lakṣmaṇaś ca mahārathaḥ
2.111.015c maithilyāḥ satkriyāṃ dṛṣṭvā mānuṣeṣu sudurlabhām
2.111.016a tatas tāṃ sarvarīṃ prītaḥ puṇyāṃ śaśinibhānanaḥ
2.111.016c arcitas tāpasaiḥ siddhair uvāsa raghunandanaḥ
2.111.017a tasyāṃ rātryāṃ vyatītāyām abhiṣicya hutāgnikān
2.111.017c āpṛcchetāṃ naravyāghrau tāpasān vanagocarān
2.111.018a tāv ūcus te vanacarās tāpasā dharmacāriṇaḥ
2.111.018c vanasya tasya saṃcāraṃ rākṣasaiḥ samabhiplutam
2.111.019a eṣa panthā maharṣīṇāṃ phalāny āharatāṃ vane
2.111.019c anena tu vanaṃ durgaṃ gantuṃ rāghava te kṣamam
2.111.020a itīva taiḥ prāñjalibhis tapasvibhir; dvijaiḥ kṛtasvastyayanaḥ paraṃtapaḥ
2.111.020c vanaṃ sabhāryaḥ praviveśa rāghavaḥ; salakṣmaṇaḥ sūrya ivābhramaṇḍalam

3.001.001a praviśya tu mahāraṇyaṃ daṇḍakāraṇyam ātmavān
3.001.001c dadarśa rāmo durdharṣas tāpasāśramamaṇḍalam
3.001.002a kuśacīraparikṣiptaṃ brāhmyā lakṣmyā samāvṛtam
3.001.002c yathā pradīptaṃ durdharśaṃ gagane sūryamaṇḍalam
3.001.003a śaraṇyaṃ sarvabhūtānāṃ susamṛṣṭājiraṃ sadā
3.001.003c pūjitaṃ copanṛttaṃ ca nityam apsarasāṃ gaṇaiḥ
3.001.004a viśālair agniśaraṇaiḥ srugbhāṇḍair ajinaiḥ kuśaiḥ
3.001.004c samidbhis toyakalaśaiḥ phalamūlaiś ca śobhitam
3.001.005a āraṇyaiś ca mahāvṛkṣaiḥ puṇyaiḥ svāduphalair vṛtam
3.001.005c balihomārcitaṃ puṇyaṃ brahmaghoṣanināditam
3.001.006a puṣpair vanyaiḥ parikṣiptaṃ padminyā ca sapadmayā
3.001.006c phalamūlāśanair dāntaiś cīrakṛṣṇājināmbaraiḥ
3.001.007a sūryavaiśvānarābhaiś ca purāṇair munibhir vṛtam
3.001.007c puṇyaiś a niyatāhāraiḥ śobhitaṃ paramarṣibhiḥ
3.001.008a tad brahmabhavanaprakhyaṃ brahmaghoṣanināditam
3.001.008c brahmavidbhir mahābhāgair brāhmaṇair upaśobhitam
3.001.009a tad dṛṣṭvā rāghavaḥ śrīmāṃs tāpasāśramamaṇḍalam
3.001.009c abhyagacchan mahātejā vijyaṃ kṛtvā mahad dhanuḥ
3.001.010a divyajñānopapannās te rāmaṃ dṛṣṭvā maharṣayaḥ
3.001.010c abhyagacchaṃs tadā prītā vaidehīṃ ca yaśasvinīm
3.001.011a te taṃ somam ivodyantaṃ dṛṣṭvā vai dharmacāriṇaḥ
3.001.011c maṅgalāni prayuñjānāḥ pratyagṛhṇan dṛḍhavratāḥ
3.001.012a rūpasaṃhananaṃ lakṣmīṃ saukumāryaṃ suveṣatām
3.001.012c dadṛśur vismitākārā rāmasya vanavāsinaḥ
3.001.013a vaidehīṃ lakṣmaṇaṃ rāmaṃ netrair animiṣair iva
3.001.013c āścaryabhūtān dadṛśuḥ sarve te vanacāriṇaḥ
3.001.014a atrainaṃ hi mahābhāgāḥ sarvabhūtahite ratāḥ
3.001.014c atithiṃ parṇaśālāyāṃ rāghavaṃ saṃnyaveśayan
3.001.015a tato rāmasya satkṛtya vidhinā pāvakopamāḥ
3.001.015c ājahrus te mahābhāgāḥ salilaṃ dharmacāriṇaḥ
3.001.016a mūlaṃ puṣpaṃ phalaṃ vanyam āśramaṃ ca mahātmanaḥ
3.001.016c nivedayītvā dharmajñās tataḥ prāñjalayo 'bruvan
3.001.017a dharmapālo janasyāsya śaraṇyaś ca mahāyaśāḥ
3.001.017c pūjanīyaś ca mānyaś ca rājā daṇḍadharo guruḥ
3.001.018a indrasyaiva caturbhāgaḥ prajā rakṣati rāghava
3.001.018c rājā tasmād vanān bhogān bhuṅkte lokanamaskṛtaḥ
3.001.019a te vayaṃ bhavatā rakṣyā bhavadviṣayavāsinaḥ
3.001.019c nagarastho vanastho vā tvaṃ no rājā janeśvaraḥ
3.001.020a nyastadaṇḍā vayaṃ rājañ jitakrodhā jitendriyāḥ
3.001.020c rakṣitavyās tvayā śaśvad garbhabhūtās tapodhanāḥ
3.001.021a evam uktvā phalair mūlaiḥ puṣpair vanyaiś ca rāghavam
3.001.021c anyaiś ca vividhāhāraiḥ salakṣmaṇam apūjayan
3.001.022a tathānye tāpasāḥ siddhā rāmaṃ vaiśvānaropamāḥ
3.001.022c nyāyavṛttā yathānyāyaṃ tarpayām āsur īśvaram
3.002.001a kṛtātithyo 'tha rāmas tu sūryasyodayanaṃ prati
3.002.001c āmantrya sa munīn sarvān vanam evānvagāhata
3.002.002a nānāmṛgagaṇākīrṇaṃ śārdūlavṛkasevitam
3.002.002c dhvastavṛkṣalatāgulmaṃ durdarśa salilāśayam
3.002.003a niṣkūjanānāśakuni jhillikā gaṇanāditam
3.002.003c lakṣmaṇānugato rāmo vanamadhyaṃ dadarśa ha
3.002.004a vanamadhye tu kākutsthas tasmin ghoramṛgāyute
3.002.004c dadarśa giriśṛṅgābhaṃ puruṣādaṃ mahāsvanam
3.002.005a gabhīrākṣaṃ mahāvaktraṃ vikaṭaṃ viṣamodaram
3.002.005c bībhatsaṃ viṣamaṃ dīrghaṃ vikṛtaṃ ghoradarśanam
3.002.006a vasānaṃ carmavaiyāghraṃ vasārdraṃ rudhirokṣitam
3.002.006c trāsanaṃ sarvabhūtānāṃ vyāditāsyam ivāntakam
3.002.007a trīn siṃhāṃś caturo vyāghrān dvau vṛkau pṛṣatān daśa
3.002.007c saviṣāṇaṃ vasādigdhaṃ gajasya ca śiro mahat
3.002.008a avasajyāyase śūle vinadantaṃ mahāsvanam
3.002.008c sa rāmo lakṣmaṇaṃ caiva sītāṃ dṛṣṭvā ca maithilīm
3.002.009a abhyadhāvat susaṃkruddhaḥ prajāḥ kāla ivāntakaḥ
3.002.009c sa kṛtvā bhairavaṃ nādaṃ cālayann iva medinīm
3.002.010a aṅgenādāya vaidehīm apakramya tato 'bravīt
3.002.010c yuvāṃ jaṭācīradharau sabhāryau kṣīṇajīvitau
3.002.011a praviṣṭau daṇḍakāraṇyaṃ śaracāpāsidhāriṇau
3.002.011c kathaṃ tāpasayor vāṃ ca vāsaḥ pramadayā saha
3.002.012a adharmacāriṇau pāpau kau yuvāṃ munidūṣakau
3.002.012c ahaṃ vanam idaṃ durgaṃ virāgho nāma rākṣasaḥ
3.002.013a carāmi sāyudho nityam ṛṣimāṃsāni bhakṣayan
3.002.013c iyaṃ nārī varārohā mama bharyā bhaviṣyati
3.002.013e yuvayoḥ pāpayoś cāhaṃ pāsyāmi rudhiraṃ mṛdhe
3.002.014a tasyaivaṃ bruvato dhṛṣṭaṃ virādhasya durātmanaḥ
3.002.014c śrutvā sagarvitaṃ vākyaṃ saṃbhrāntā janakātmajā
3.002.014e sītā prāvepatodvegāt pravāte kadalī yathā
3.002.015a tāṃ dṛṣṭvā rāghavaḥ sītāṃ virādhāṅkagatāṃ śubhām
3.002.015c abravīl lakṣmaṇaṃ vākyaṃ mukhena pariśuṣyatā
3.002.016a paśya saumya narendrasya janakasyātmasaṃbhavām
3.002.016c mama bhāryāṃ śubhācārāṃ virādhāṅke praveśitām
3.002.016e atyanta sukhasaṃvṛddhāṃ rājaputrīṃ yaśasvinīm
3.002.017a yad abhipretam asmāsu priyaṃ vara vṛtaṃ ca yat
3.002.017c kaikeyyās tu susaṃvṛttaṃ kṣipram adyaiva lakṣmaṇa
3.002.018a yā na tuṣyati rājyena putrārthe dīrghadarśinī
3.002.018c yayāhaṃ sarvabhūtānāṃ hitaḥ prasthāpito vanam
3.002.018e adyedānīṃ sakāmā sā yā mātā mama madhyamā
3.002.019a parasparśāt tu vaidehyā na duḥkhataram asti me
3.002.019c pitur vināśāt saumitre svarājyaharaṇāt tathā
3.002.020a iti bruvati kākutsthe bāṣpaśokapariplute
3.002.020c abravīl lakṣmaṇaḥ kruddho ruddho nāga iva śvasan
3.002.021a anātha iva bhūtānāṃ nāthas tvaṃ vāsavopamaḥ
3.002.021c mayā preṣyeṇa kākutstha kimarthaṃ paritapsyase
3.002.022a śareṇa nihatasyādya mayā kruddhena rakṣasaḥ
3.002.022c virādhasya gatāsor hi mahī pāsyati śoṇitam
3.002.023a rājyakāme mama krodho bharate yo babhūva ha
3.002.023c taṃ virādhe vimokṣyāmi vajrī vajram ivācale
3.002.024a mama bhujabalavegavegitaḥ; patatu śaro 'sya mahān mahorasi
3.002.024c vyapanayatu tanoś ca jīvitaṃ; patatu tataś ca mahīṃ vighūrṇitaḥ
3.003.001a athovāca punar vākyaṃ virādhaḥ pūrayan vanam
3.003.001c ātmānaṃ pṛcchate brūtaṃ kau yuvāṃ kva gamiṣyathaḥ
3.003.002a tam uvāca tato rāmo rākṣasaṃ jvalitānanam
3.003.002c pṛcchantaṃ sumahātejā ikṣvākukulam ātmanaḥ
3.003.003a kṣatriyo vṛttasaṃpannau viddhi nau vanagocarau
3.003.003c tvāṃ tu veditum icchāvaḥ kas tvaṃ carasi daṇḍakān
3.003.004a tam uvāca virādhas tu rāmaṃ satyaparākramam
3.003.004c hanta vakṣyāmi te rājan nibodha mama rāghava
3.003.005a putraḥ kila jayasyāhaṃ mātā mama śatahradā
3.003.005c virādha iti mām āhuḥ pṛthivyāṃ sarvarākṣasāḥ
3.003.006a tapasā cāpi me prāptā brahmaṇo hi prasādajā
3.003.006c śastreṇāvadhyatā loke 'cchedyābhedyatvam eva ca
3.003.007a utsṛjya pramadām enām anapekṣau yathāgatam
3.003.007c tvaramāṇau pālayethāṃ na vāṃ jīvitam ādade
3.003.008a taṃ rāmaḥ pratyuvācedaṃ kopasaṃraktalocanaḥ
3.003.008c rākṣasaṃ vikṛtākāraṃ virādhaṃ pāpacetasaṃ
3.003.009a kṣudra dhik tvāṃ tu hīnārthaṃ mṛtyum anveṣase dhruvam
3.003.009c raṇe saṃprāpsyase tiṣṭha na me jīvan gamiṣyasi
3.003.010a tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā rāmaḥ suniśitāñ śarān
3.003.010c suśīghram abhisaṃdhāya rākṣasaṃ nijaghāna ha
3.003.011a dhanuṣā jyāguṇavatā saptabāṇān mumoca ha
3.003.011c rukmapuṅkhān mahāvegān suparṇānilatulyagān
3.003.012a te śarīraṃ virādhasya bhittvā barhiṇavāsasaḥ
3.003.012c nipetuḥ śoṇitādigdhā dharaṇyāṃ pāvakopamāḥ
3.003.013a sa vinadya mahānādaṃ śūlaṃ śakradhvajopamam
3.003.013c pragṛhyāśobhata tadā vyāttānana ivāntakaḥ
3.003.014a tac chūlaṃ vajrasaṃkāśaṃ gagane jvalanopamam
3.003.014c dvābhyāṃ śarābhyāṃ ciccheda rāmaḥ śastrabhṛtāṃ varaḥ
3.003.015a tasya raudrasya saumitrir bāhuṃ savyaṃ babhañja ha
3.003.015c rāmas tu dakṣiṇaṃ bāhuṃ tarasā tasya rakṣasaḥ
3.003.016a sa bhagnabāhuḥ saṃvigno nipapātāśu rākṣasaḥ
3.003.016c dharaṇyāṃ meghasaṃkāśo vajrabhinna ivācalaḥ
3.003.016e idaṃ provāca kākutsthaṃ virādhaḥ puruṣarṣabham
3.003.017a kausalyā suprajās tāta rāmas tvaṃ vidito mayā
3.003.017c vaidehī ca mahābhāgā lakṣmaṇaś ca mahāyaśāḥ
3.003.018a abhiśāpād ahaṃ ghorāṃ praviṣṭo rākṣasīṃ tanum
3.003.018c tumburur nāma gandharvaḥ śapto vaiśvaraṇena hi
3.003.019a prasādyamānaś ca mayā so 'bravīn māṃ mahāyaśāḥ
3.003.019c yadā dāśarathī rāmas tvāṃ vadhiṣyati saṃyuge
3.003.020a tadā prakṛtim āpanno bhavān svargaṃ gamiṣyati
3.003.020c iti vaiśravaṇo rājā rambhāsaktam uvāca ha
3.003.021a anupasthīyamāno māṃ saṃkruddho vyajahāra ha
3.003.021c tava prasādān mukto 'ham abhiśāpāt sudāruṇāt
3.003.021e bhavanaṃ svaṃ gamiṣyāmi svasti vo 'stu paraṃtapa
3.003.022a ito vasati dharmātmā śarabhaṅgaḥ pratāpavān
3.003.022c adhyardhayojane tāta maharṣiḥ sūryasaṃnibhaḥ
3.003.023a taṃ kṣipram abhigaccha tvaṃ sa te śreyo vidhāsyati
3.003.023c avaṭe cāpi māṃ rāma nikṣipya kuśalī vraja
3.003.024a rakṣasāṃ gatasattvānām eṣa dharmaḥ sanātanaḥ
3.003.024c avaṭe ye nidhīyante teṣāṃ lokāḥ sanātanāḥ
3.003.025a evam uktvā tu kākutsthaṃ virādhaḥ śarapīḍitaḥ
3.003.025c babhūva svargasaṃprāpto nyastadeho mahābalaḥ
3.003.026a taṃ muktakaṇṭham utkṣipya śaṅkukarṇaṃ mahāsvanam
3.003.026c virādhaṃ prākṣipac chvabhre nadantaṃ bhairavasvanam
3.003.027a tatas tu tau kāñcanacitrakārmukau; nihatya rakṣaḥ parigṛhya maithilīm
3.003.027c vijahratus tau muditau mahāvane; divi sthitau candradivākarāv iva
3.004.001a hatvā tu taṃ bhīmabalaṃ virādhaṃ rākṣasaṃ vane
3.004.001c tataḥ sītāṃ pariṣvajya samāśvāsya ca vīryavān
3.004.001e abravīl lakṣmaṇāṃ rāmo bhrātaraṃ dīptatejasaṃ
3.004.002a kaṣṭaṃ vanam idaṃ durgaṃ na ca smo vanagocarāḥ
3.004.002c abhigacchāmahe śīghraṃ śarabhaṅgaṃ tapodhanam
3.004.003a āśramaṃ śarabhaṅgasya rāghavo 'bhijagāma ha
3.004.004a tasya devaprabhāvasya tapasā bhāvitātmanaḥ
3.004.004c samīpe śarabhaṅgasya dadarśa mahad adbhutam
3.004.005a vibhrājamānaṃ vapuṣā sūryavaiśvānaropamam
3.004.005c asaṃspṛśantaṃ vasudhāṃ dadarśa vibudheśvaram
3.004.006a suprabhābharaṇaṃ devaṃ virajo 'mbaradhāriṇam
3.004.006c tadvidhair eva bahubhiḥ pūjyamānaṃ mahātmabhiḥ
3.004.007a haribhir vājibhir yuktam antarikṣagataṃ ratham
3.004.007c dadarśādūratas tasya taruṇādityasaṃnibham
3.004.008a pāṇḍurābhraghanaprakhyaṃ candramaṇḍalasaṃnibham
3.004.008c apaśyad vimalaṃ chatraṃ citramālyopaśobhitam
3.004.009a cāmaravyajane cāgrye rukmadaṇḍe mahādhane
3.004.009c gṛhīte vananārībhyāṃ dhūyamāne ca mūrdhani
3.004.010a gandharvāmarasiddhāś ca bahavaḥ paramarṣayaḥ
3.004.010c antarikṣagataṃ devaṃ vāgbhir agryābhir īḍire
3.004.011a dṛṣṭvā śatakratuṃ tatra rāmo lakṣmaṇam abravīt
3.004.011c ye hayāḥ puruhūtasya purā śakrasya naḥ śrutāḥ
3.004.011e antarikṣagatā divyās ta ime harayo dhruvam
3.004.012a ime ca puruṣavyāghra ye tiṣṭhanty abhito ratham
3.004.012c śataṃ śataṃ kuṇḍalino yuvānaḥ khaḍgapāṇayaḥ
3.004.013a urodeśeṣu sarveṣāṃ hārā jvalanasaṃnibhāḥ
3.004.013c rūpaṃ bibhrati saumitre pañcaviṃśativārṣikam
3.004.014a etad dhi kila devānāṃ vayo bhavati nityadā
3.004.014c yatheme puruṣavyāghrā dṛśyante priyadarśanāḥ
3.004.015a ihaiva saha vaidehyā muhūrtaṃ tiṣṭha lakṣmaṇa
3.004.015c yāvaj janāmy ahaṃ vyaktaṃ ka eṣa dyutimān rathe
3.004.016a tam evam uktvā saumitrim ihaiva sthīyatām iti
3.004.016c abhicakrāma kākutsthaḥ śarabhaṅgāśramaṃ prati
3.004.017a tataḥ samabhigacchantaṃ prekṣya rāmaṃ śacīpatiḥ
3.004.017c śarabhaṅgam anujñāpya vibudhān idam abravīt
3.004.018a ihopayāty asau rāmo yāvan māṃ nābhibhāṣate
3.004.018c niṣṭhāṃ nayata tāvat tu tato māṃ draṣṭum arhati
3.004.019a jitavantaṃ kṛtārthaṃ ca draṣṭāham acirād imam
3.004.019c karma hy anena kartavyaṃ mahad anyaiḥ suduṣkaram
3.004.020a iti vajrī tam āmantrya mānayitvā ca tāpasaṃ
3.004.020c rathena hariyuktena yayau divam ariṃdamaḥ
3.004.021a prayāte tu sahasrākṣe rāghavaḥ saparicchadaḥ
3.004.021c agnihotram upāsīnaṃ śarabhaṅgam upāgamat
3.004.022a tasya pādau ca saṃgṛhya rāmaḥ sītā ca lakṣmaṇaḥ
3.004.022c niṣedus tadanujñātā labdhavāsā nimantritāḥ
3.004.023a tataḥ śakropayānaṃ tu paryapṛcchat sa rāghavaḥ
3.004.023c śarabhaṅgaś ca tat sarvaṃ rāghavāya nyavedayat
3.004.024a mām eṣa varado rāma brahmalokaṃ ninīṣati
3.004.024c jitam ugreṇa tapasā duṣprāpam akṛtātmabhiḥ
3.004.025a ahaṃ jñātvā naravyāghra vartamānam adūrataḥ
3.004.025c brahmalokaṃ na gacchāmi tvām adṛṣṭvā priyātithim
3.004.026a samāgamya gamiṣyāmi tridivaṃ devasevitam
3.004.026c akṣayā naraśārdūla jitā lokā mayā śubhāḥ
3.004.026e brāhmyāś ca nākapṛṣṭhyāś ca pratigṛhṇīṣva māmakān
3.004.027a evam ukto naravyāghraḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
3.004.027c ṛṣiṇā śarabhaṅgena rāghavo vākyam abravīt
3.004.028a aham evāhariṣyāmi sarvāṃl lokān mahāmune
3.004.028c āvāsaṃ tv aham icchāmi pradiṣṭam iha kānane
3.004.029a rāghaveṇaivam uktas tu śakratulyabalena vai
3.004.029c śarabhaṅgo mahāprājñaḥ punar evābravīd vacaḥ
3.004.030a sutīkṣṇam abhigaccha tvaṃ śucau deśe tapasvinam
3.004.030c ramaṇīye vanoddeśe sa te vāsaṃ vidhāsyati
3.004.031a eṣa panthā naravyāghra muhūrtaṃ paśya tāta mām
3.004.031c yāvaj jahāmi gātrāṇi jīrṇaṃ tvacam ivoragaḥ
3.004.032a tato 'gniṃ sa samādhāya hutvā cājyena mantravit
3.004.032c śarabhaṅgo mahātejāḥ praviveśa hutāśanam
3.004.033a tasya romāṇi keśāṃś ca dadāhāgnir mahātmanaḥ
3.004.033c jīrṇaṃ tvacaṃ tathāsthīni yac ca māṃsaṃ ca śoṇitam
3.004.034a sa ca pāvakasaṃkāśaḥ kumāraḥ samapadyata
3.004.034c utthāyāgnicayāt tasmāc charabhaṅgo vyarocata
3.004.035a sa lokān āhitāgnīnām ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām
3.004.035c devānāṃ ca vyatikramya brahmalokaṃ vyarohata
3.004.036a sa puṇyakarmā bhuvane dvijarṣabhaḥ; pitāmahaṃ sānucaraṃ dadarśa ha
3.004.036c pitāmahaś cāpi samīkṣya taṃ dvijaṃ; nananda susvāgatam ity uvāca ha
3.005.001a śarabhaṅge divaṃ prāpte munisaṃghāḥ samāgatāḥ
3.005.001c abhyagacchanta kākutsthaṃ rāmaṃ jvalitatejasaṃ
3.005.002a vaikhānasā vālakhilyāḥ saṃprakṣālā marīcipāḥ
3.005.002c aśmakuṭṭāś ca bahavaḥ patrāhārāś ca tāpasāḥ
3.005.003a dantolūkhalinaś caiva tathaivonmajjakāḥ pare
3.005.003c munayaḥ salilāhārā vāyubhakṣās tathāpare
3.005.004a ākāśanilayāś caiva tathā sthaṇḍilaśāyinaḥ
3.005.004c tathordhvavāsino dāntās tathārdrapaṭavāsasaḥ
3.005.005a sajapāś ca taponityās tathā pañcatapo'nvitāḥ
3.005.005c sarve brāhmyā śriyā juṣṭā dṛḍhayogasamāhitāḥ
3.005.005e śarabhaṅgāśrame rāmam abhijagmuś ca tāpasāḥ
3.005.006a abhigamya ca dharmajñā rāmaṃ dharmabhṛtāṃ varam
3.005.006c ūcuḥ paramadharmajñam ṛṣisaṃghāḥ samāhitāḥ
3.005.007a tvam ikṣvākukulasyāsya pṛthivyāś ca mahārathaḥ
3.005.007c pradhānaś cāsi nāthaś ca devānāṃ maghavān iva
3.005.008a viśrutas triṣu lokeṣu yaśasā vikrameṇa ca
3.005.008c pitṛvratatvaṃ satyaṃ ca tvayi dharmaś ca puṣkalaḥ
3.005.009a tvām āsādya mahātmānaṃ dharmajñaṃ dharmavatsalam
3.005.009c arthitvān nātha vakṣyāmas tac ca naḥ kṣantum arhasi
3.005.010a adhārmas tu mahāṃs tāta bhavet tasya mahīpateḥ
3.005.010c yo hared baliṣaḍbhāgaṃ na ca rakṣati putravat
3.005.011a yuñjānaḥ svān iva prāṇān prāṇair iṣṭān sutān iva
3.005.011c nityayuktaḥ sadā rakṣan sarvān viṣayavāsinaḥ
3.005.012a prāpnoti śāśvatīṃ rāma kīrtiṃ sa bahuvārṣikīm
3.005.012c brahmaṇaḥ sthānam āsādya tatra cāpi mahīyate
3.005.013a yat karoti paraṃ dharmaṃ munir mūlaphalāśanaḥ
3.005.013c tatra rājñaś caturbhāgaḥ prajā dharmeṇa rakṣataḥ
3.005.014a so 'yaṃ brāhmaṇabhūyiṣṭho vānaprasthagaṇo mahān
3.005.014c tvan nātho 'nāthavad rāma rākṣasair vadhyate bhṛśam
3.005.015a ehi paśya śarīrāṇi munīnāṃ bhāvitātmanām
3.005.015c hatānāṃ rākṣasair ghorair bahūnāṃ bahudhā vane
3.005.016a pampānadīnivāsānām anumandākinīm api
3.005.016c citrakūṭālayānāṃ ca kriyate kadanaṃ mahat
3.005.017a evaṃ vayaṃ na mṛṣyāmo viprakāraṃ tapasvinam
3.005.017c kriyamāṇaṃ vane ghoraṃ rakṣobhir bhīmakarmabhiḥ
3.005.018a tatas tvāṃ śaraṇārthaṃ ca śaraṇyaṃ samupasthitāḥ
3.005.018c paripālaya no rāma vadhyamānān niśācaraiḥ
3.005.019a etac chrutvā tu kākutsthas tāpasānāṃ tapasvinām
3.005.019c idaṃ provāca dharmātmā sarvān eva tapasvinaḥ
3.005.019e naivam arhatha māṃ vaktum ājñāpyo 'haṃ tapasvinam
3.005.020a bhavatām arthasiddhyartham āgato 'haṃ yadṛcchayā
3.005.020c tasya me 'yaṃ vane vāso bhaviṣyati mahāphalaḥ
3.005.020e tapasvināṃ raṇe śatrūn hantum icchāmi rākṣasān
3.005.021a dattvā varaṃ cāpi tapodhanānāṃ; dharme dhṛtātmā sahalakṣmaṇena
3.005.021c tapodhanaiś cāpi sahārya vṛttaḥ; sutīṣkṇam evābhijagāma vīraḥ
3.006.001a rāmas tu sahito bhrātrā sītayā ca paraṃtapaḥ
3.006.001c sutīkṣṇasyāśramapadaṃ jagāma saha tair dvijaiḥ
3.006.002a sa gatvā dūram adhvānaṃ nadīs tīrtva bahūdakāḥ
3.006.002c dadarśa vipulaṃ śailaṃ mahāmegham ivonnatam
3.006.003a tatas tad ikṣvākuvarau satataṃ vividhair drumaiḥ
3.006.003c kānanaṃ tau viviśatuḥ sītayā saha rāghavau
3.006.004a praviṣṭas tu vanaṃ ghoraṃ bahupuṣpaphaladrumam
3.006.004c dadarśāśramam ekānte cīramālāpariṣkṛtam
3.006.005a tatra tāpasam āsīnaṃ malapaṅkajaṭādharam
3.006.005c rāmaḥ sutīkṣṇaṃ vidhivat tapovṛddham abhāṣata
3.006.006a rāmo 'ham asmi bhagavan bhavantaṃ draṣṭum āgataḥ
3.006.006c tan mābhivada dharmajña maharṣe satyavikrama
3.006.007a sa nirīkṣya tato vīraṃ rāmaṃ dharmabhṛtāṃ varam
3.006.007c samāśliṣya ca bāhubhyām idaṃ vacanam abravīt
3.006.008a svāgataṃ khalu te vīra rāma dharmabhṛtāṃ vara
3.006.008c āśramo 'yaṃ tvayākrāntaḥ sanātha iva sāmpratam
3.006.009a pratīkṣamāṇas tvām eva nārohe 'haṃ mahāyaśaḥ
3.006.009c devalokam ito vīra dehaṃ tyaktvā mahītale
3.006.010a citrakūṭam upādāya rājyabhraṣṭo 'si me śrutaḥ
3.006.010c ihopayātaḥ kākutstho devarājaḥ śatakratuḥ
3.006.010e sarvāṃl lokāñ jitān āha mama puṇyena karmaṇā
3.006.011a teṣu devarṣijuṣṭeṣu jiteṣu tapasā mayā
3.006.011c matprasādāt sabhāryas tvaṃ viharasva salakṣmaṇaḥ
3.006.012a tam ugratapasaṃ dīptaṃ maharṣiṃ satyavādinam
3.006.012c pratyuvācātmavān rāmo brahmāṇam iva vāsavaḥ
3.006.013a aham evāhariṣyāmi svayaṃ lokān mahāmune
3.006.013c āvāsaṃ tv aham icchāmi pradiṣṭam iha kānane
3.006.014a bhavān sarvatra kuśalaḥ sarvabhūtahite rataḥ
3.006.014c ākhyātaḥ śarabhaṅgena gautamena mahātmanā
3.006.015a evam uktas tu rāmeṇa maharṣir lokaviśrutaḥ
3.006.015c abravīn madhuraṃ vākyaṃ harṣeṇa mahatāplutaḥ
3.006.016a ayam evāśramo rāma guṇavān ramyatām iha
3.006.016c ṛṣisaṃghānucaritaḥ sadā mūlaphalair yutaḥ
3.006.017a imam āśramam āgamya mṛgasaṃghā mahāyaśāḥ
3.006.017c aṭitvā pratigacchanti lobhayitvākutobhayāḥ
3.006.018a tac chrutvā vacanaṃ tasya maharṣer lakṣmaṇāgrajaḥ
3.006.018c uvāca vacanaṃ dhīro vikṛṣya saśaraṃ dhanuḥ
3.006.019a tān ahaṃ sumahābhāga mṛgasaṃghān samāgatān
3.006.019c hanyāṃ niśitadhāreṇa śareṇāśanivarcasā
3.006.020a bhavāṃs tatrābhiṣajyeta kiṃ syāt kṛcchrataraṃ tataḥ
3.006.020c etasminn āśrame vāsaṃ ciraṃ tu na samarthaye
3.006.021a tam evam uktvā varadaṃ rāmaḥ saṃdhyām upāgamat
3.006.021c anvāsya paścimāṃ saṃdhyāṃ tatra vāsam akalpayat
3.006.022a tataḥ śubhaṃ tāpasabhojyam annaṃ; svayaṃ sutīkṣṇaḥ puruṣarṣabhābhyām
3.006.022c tābhyāṃ susatkṛtya dadau mahātmā; saṃdhyānivṛttau rajanīṃ samīkṣya
3.007.001a rāmas tu sahasaumitriḥ sutīkṣṇenābhipūjitaḥ
3.007.001c pariṇamya niśāṃ tatra prabhāte pratyabudhyata
3.007.002a utthāya tu yathākālaṃ rāghavaḥ saha sītayā
3.007.002c upāspṛśat suśītena jalenotpalagandhinā
3.007.003a atha te 'gniṃ surāṃś caiva vaidehī rāmalakṣmaṇau
3.007.003c kālyaṃ vidhivad abhyarcya tapasviśaraṇe vane
3.007.004a udayanntaṃ dinakaraṃ dṛṣṭvā vigatakalmaṣāḥ
3.007.004c sutīkṣṇam abhigamyedaṃ ślakṣṇaṃ vacanam abruvan
3.007.005a sukhoṣitāḥ sma bhagavaṃs tvayā pūjyena pūjitāḥ
3.007.005c āpṛcchāmaḥ prayāsyāmo munayas tvarayanti naḥ
3.007.006a tvarāmahe vayaṃ draṣṭuṃ kṛtsnam āśramamaṇḍalam
3.007.006c ṛṣīṇāṃ puṇyaśīlānāṃ daṇḍakāraṇyavāsinām
3.007.007a abhyanujñātum icchāmaḥ sahaibhir munipuṅgavaiḥ
3.007.007c dharmanityais tapodāntair viśikhair iva pāvakaiḥ
3.007.008a aviṣahyātapo yāvat sūryo nātivirājite
3.007.008c amārgeṇāgatāṃ lakṣmīṃ prāpyevānvayavarjitaḥ
3.007.009a tāvad icchāmahe gantum ity uktvā caraṇau muneḥ
3.007.009c vavande sahasaumitriḥ sītayā saha rāghavaḥ
3.007.010a tau saṃspṛśantau caraṇāv utthāpya munipuṃgavaḥ
3.007.010c gāḍham āliṅgya sasneham idaṃ vacanam abravīt
3.007.011a ariṣṭaṃ gaccha panthānaṃ rāma saumitriṇā saha
3.007.011c sītayā cānayā sārdhaṃ chāyayevānuvṛttayā
3.007.012a paśyāśramapadaṃ ramyaṃ daṇḍakāraṇyavāsinām
3.007.012c eṣāṃ tapasvināṃ vīra tapasā bhāvitātmanām
3.007.013a suprājyaphalamūlāni puṣpitāni vanāni ca
3.007.013c praśāntamṛgayūthāni śāntapakṣigaṇāni ca
3.007.014a phullapaṅkajaṣaḍāni prasannasalilāni ca
3.007.014c kāraṇḍavavikīrṇāni taṭākāni sarāṃsi ca
3.007.015a drakṣyase dṛṣṭiramyāṇi giriprasravaṇāni ca
3.007.015c ramaṇīyāny araṇyāni mayūrābhirutāni ca
3.007.016a gamyatāṃ vatsa saumitre bhavān api ca gacchatu
3.007.016c āgantavyaṃ ca te dṛṣṭvā punar evāśramaṃ mama
3.007.017a evam uktas tathety uktvā kākutsthaḥ sahalakṣmaṇaḥ
3.007.017c pradakṣiṇaṃ muniṃ kṛtā prasthātum upacakrame
3.007.018a tataḥ śubhatare tūṇī dhanuṣī cāyatekṣaṇā
3.007.018c dadau sītā tayor bhrātroḥ khaḍgau ca vimalau tataḥ
3.007.019a ābadhya ca śubhe tūṇī cāpe cādāya sasvane
3.007.019c niṣkrāntāv āśramād gantum ubhau tau rāmalakṣmaṇau
3.008.001a sutīkṣṇenābhyanujñātaṃ prasthitaṃ raghunandanam
3.008.001c vaidehī snigdhayā vācā bhartāram idam abravīt
3.008.002a ayaṃ dharmaḥ susūkṣmeṇa vidhinā prāpyate mahān
3.008.002c nivṛttena ca śakyo 'yaṃ vyasanāt kāmajād iha
3.008.003a trīṇy eva vyasanāny atra kāmajāni bhavanty uta
3.008.003c mithyā vākyaṃ paramakaṃ tasmād gurutarāv ubhau
3.008.003e paradārābhigamanaṃ vinā vairaṃ ca raudratā
3.008.004a mithyāvākyaṃ na te bhūtaṃ na bhaviṣyati rāghava
3.008.004c kuto 'bhilaṣaṇaṃ strīṇāṃ pareṣāṃ dharmanāśanam
3.008.005a tac ca sarvaṃ mahābāho śakyaṃ voḍhuṃ jitendriyaiḥ
3.008.005c tava vaśyendriyatvaṃ ca jānāmi śubhadarśana
3.008.006a tṛtīyaṃ yad idaṃ raudraṃ paraprāṇābhihiṃsanam
3.008.006c nirvairaṃ kriyate mohāt tac ca te samupasthitam
3.008.007a pratijñātas tvayā vīra daṇḍakāraṇyavāsinām
3.008.007c ṛṣīṇāṃ rakṣaṇārthāya vadhaḥ saṃyati rakṣasām
3.008.008a etannimittaṃ ca vanaṃ daṇḍakā iti viśrutam
3.008.008c prasthitas tvaṃ saha bhrātrā dhṛtabāṇaśarāsanaḥ
3.008.009a tatas tvāṃ prasthitaṃ dṛṣṭvā mama cintākulaṃ manaḥ
3.008.009c tvad vṛttaṃ cintayantyā vai bhaven niḥśreyasaṃ hitam
3.008.010a na hi me rocate vīra gamanaṃ daṇḍakān prati
3.008.010c kāraṇaṃ tatra vakṣyāmi vadantyāḥ śrūyatāṃ mama
3.008.011a tvaṃ hi bāṇadhanuṣpāṇir bhrātrā saha vanaṃ gataḥ
3.008.011c dṛṣṭvā vanacarān sarvān kaccit kuryāḥ śaravyayam
3.008.012a kṣatriyāṇām iha dhanur hutāśasyendhanāni ca
3.008.012c samīpataḥ sthitaṃ tejobalam ucchrayate bhṛśam
3.008.013a purā kila mahābāho tapasvī satyavāk śuciḥ
3.008.013c kasmiṃś cid abhavat puṇye vane ratamṛgadvije
3.008.014a tasyaiva tapaso vighnaṃ kartum indraḥ śacīpatiḥ
3.008.014c khaḍgapāṇir athāgacchad āśramaṃ bhaṭa rūpadhṛk
3.008.015a tasmiṃs tad āśramapade nihitaḥ khaḍga uttamaḥ
3.008.015c sa nyāsavidhinā dattaḥ puṇye tapasi tiṣṭhataḥ
3.008.016a sa tac chastram anuprāpya nyāsarakṣaṇatatparaḥ
3.008.016c vane tu vicaraty eva rakṣan pratyayam ātmanaḥ
3.008.017a yatra gacchaty upādātuṃ mūlāni ca phalāni ca
3.008.017c na vinā yāti taṃ khaḍgaṃ nyāsarakṣaṇatatparaḥ
3.008.018a nityaṃ śastraṃ parivahan krameṇa sa tapodhanaḥ
3.008.018c cakāra raudrīṃ svāṃ buddhiṃ tyaktvā tapasi niścayam
3.008.019a tataḥ sa raudrābhirataḥ pramatto 'dharmakarṣitaḥ
3.008.019c tasya śastrasya saṃvāsāj jagāma narakaṃ muniḥ
3.008.020a snehāc ca bahumānāc ca smāraye tvāṃ na śikṣaye
3.008.020c na kathaṃ cana sā kāryā hṛhītadhanuṣā tvayā
3.008.021a buddhir vairaṃ vinā hantuṃ rākṣasān daṇḍakāśritān
3.008.021c aparādhaṃ vinā hantuṃ lokān vīra na kāmaye
3.008.022a kṣatriyāṇāṃ tu vīrāṇāṃ vaneṣu niyatātmanām
3.008.022c dhanuṣā kāryam etāvad ārtānām abhirakṣaṇam
3.008.023a kva ca śastraṃ kva ca vanaṃ kva ca kṣātraṃ tapaḥ kva ca
3.008.023c vyāviddham idam asmābhir deśadharmas tu pūjyatām
3.008.024a tad āryakaluṣā buddhir jāyate śastrasevanāt
3.008.024c punar gatvā tv ayodhyāyāṃ kṣatradharmaṃ cariṣyasi
3.008.025a akṣayā tu bhavet prītiḥ śvaśrū śvaśurayor mama
3.008.025c yadi rājyaṃ hi saṃnyasya bhaves tvaṃ nirato muniḥ
3.008.026a dharmād arthaḥ prabhavati dharmāt prabhavate sukham
3.008.026c dharmeṇa labhate sarvaṃ dharmasāram idaṃ jagat
3.008.027a ātmānaṃ niyamais tais taiḥ karṣayitvā prayatnataḥ
3.008.027c prāpyate nipuṇair dharmo na sukhāl labhyate sukham
3.008.028a nityaṃ śucimatiḥ saumya cara dharmaṃ tapovane
3.008.028c sarvaṃ hi viditaṃ tubhyaṃ trailokyam api tattvataḥ
3.008.029a strīcāpalād etad udāhṛtaṃ me; dharmaṃ ca vaktuṃ tava kaḥ samarthaḥ
3.008.029c vicārya buddhyā tu sahānujena; yad rocate tat kuru mācireṇa
3.009.001a vākyam etat tu vaidehyā vyāhṛtaṃ bhartṛbhaktayā
3.009.001c śrutvā dharme sthito rāmaḥ pratyuvācātha maithilīm
3.009.002a hitam uktaṃ tvayā devi snigdhayā sadṛśaṃ vacaḥ
3.009.002c kulaṃ vyapadiśantyā ca dharmajñe janakātmaje
3.009.003a kiṃ tu vakṣyāmy ahaṃ devi tvayaivoktam idaṃ vacaḥ
3.009.003c kṣatriyair dhāryate cāpo nārtaśabdo bhaved iti
3.009.004a te cārtā daṇḍakāraṇye munayaḥ saṃśitavratāḥ
3.009.004c māṃ sīte svayam āgamya śaraṇyāḥ śaraṇaṃ gatāḥ
3.009.005a vasanto dharmaniratā vane mūlaphalāśanāḥ
3.009.005c na labhante sukhaṃ bhītā rākṣasaiḥ krūrakarmabhiḥ
3.009.006a kāle kāle ca niratā niyamair vividhair vane
3.009.006c bhakṣyante rākṣasair bhīmair naramāṃsopajīvibhiḥ
3.009.007a te bhakṣyamāṇā munayo daṇḍakāraṇyavāsinaḥ
3.009.007c asmān abhyavapadyeti mām ūcur dvijasattamāḥ
3.009.008a mayā tu vacanaṃ śrutvā teṣām evaṃ mukhāc cyutam
3.009.008c kṛtvā caraṇaśuśrūṣāṃ vākyam etad udāhṛtam
3.009.009a prasīdantu bhavanto me hrīr eṣā hi mamātulā
3.009.009c yadīdṛśair ahaṃ viprair upastheyair upasthitaḥ
3.009.009e kiṃ karomīti ca mayā vyāhṛtaṃ dvijasaṃnidhau
3.009.010a sarvair eva samāgamya vāg iyaṃ samudāhṛtā
3.009.010c rākṣasair daṇḍakāraṇye bahubhiḥ kāmarūpibhiḥ
3.009.010e arditāḥ sma bhṛśaṃ rāma bhavān nas trātum arhati
3.009.011a homakāle tu saṃprāpte parvakāleṣu cānagha
3.009.011c dharṣayanti sma durdharṣā rākṣasāḥ piśitāśanāḥ
3.009.012a rākṣasair dharṣitānāṃ ca tāpasānāṃ tapasvinām
3.009.012c gatiṃ mṛgayamāṇānāṃ bhavān naḥ paramā gatiḥ
3.009.013a kāmaṃ tapaḥ prabhāvena śaktā hantuṃ niśācarān
3.009.013c cirārjitaṃ tu necchāmas tapaḥ khaṇḍayituṃ vayam
3.009.014a bahuvighnaṃ taponityaṃ duścaraṃ caiva rāghava
3.009.014c tena śāpaṃ na muñcāmo bhakṣyamāṇāś ca rākṣasaiḥ
3.009.015a tad ardyamānān rakṣobhir daṇḍakāraṇyavāsibhiḥ
3.009.015c rakṣanas tvaṃ saha bhrātrā tvannāthā hi vayaṃ vane
3.009.016a mayā caitad vacaḥ śrutvā kārtsnyena paripālanam
3.009.016c ṛṣīṇāṃ daṇḍakāraṇye saṃśrutaṃ janakātmaje
3.009.017a saṃśrutya ca na śakṣyāmi jīvamānaḥ pratiśravam
3.009.017c munīnām anyathā kartuṃ satyam iṣṭaṃ hi me sadā
3.009.018a apy ahaṃ jīvitaṃ jahyāṃ tvāṃ vā sīte salakṣmaṇām
3.009.018c na tu pratijñāṃ saṃśrutya brāhmaṇebhyo viśeṣataḥ
3.009.019a tad avaśyaṃ mayā kāryam ṛṣīṇāṃ paripālanam
3.009.019c anuktenāpi vaidehi pratijñāya tu kiṃ punaḥ
3.009.020a mama snehāc ca sauhārdād idam uktaṃ tvayā vacaḥ
3.009.020c parituṣṭo 'smy ahaṃ sīte na hy aniṣṭo 'nuśiṣyate
3.009.020e sadṛśaṃ cānurūpaṃ ca kulasya tava śobhane
3.009.021a ity evam uktvā vacanaṃ mahātmā; sītāṃ priyāṃ maithila rājaputrīm
3.009.021c rāmo dhanuṣmān sahalakṣmaṇena; jagāma ramyāṇi tapovanāni
3.010.001a agrataḥ prayayau rāmaḥ sītā madhye sumadhyamā
3.010.001c pṛṣṭhatas tu dhanuṣpāṇir lakṣmaṇo 'nujagāma ha
3.010.002a tau paśyamānau vividhāñ śailaprasthān vanāni ca
3.010.002c nadīś ca vividhā ramyā jagmatuḥ saha sītayā
3.010.003a sārasāṃś cakravākāṃś ca nadīpulinacāriṇaḥ
3.010.003c sarāṃsi ca sapadmāni yutāni jalajaiḥ khagaiḥ
3.010.004a yūthabaddhāṃś ca pṛṣatān madonmattān viṣāṇinaḥ
3.010.004c mahiṣāṃś ca varāhāṃś ca gajāṃś ca drumavairiṇaḥ
3.010.005a te gatvā dūram adhvānaṃ lambamāne divākare
3.010.005c dadṛśuḥ sahitā ramyaṃ taṭākaṃ yojanāyatam
3.010.006a padmapuṣkarasaṃbādhaṃ gajayūthair alaṃkṛtam
3.010.006c sārasair haṃsakādambaiḥ saṃkulaṃ jalacāribhiḥ
3.010.007a prasannasalile ramyatasmin sarasi śuśruve
3.010.007c gītavāditranirghoṣo na tu kaś cana dṛśyate
3.010.008a tataḥ kautūhalād rāmo lakṣmaṇaś ca mahārathaḥ
3.010.008c muniṃ dharmabhṛtaṃ nāma praṣṭuṃ samupacakrame
3.010.009a idam atyadbhutaṃ śrutvā sarveṣāṃ no mahāmune
3.010.009c kautūhalaṃ mahaj jātaṃ kim idaṃ sādhu kathyatām
3.010.010a tenaivam ukto dharmātmā rāghaveṇa munis tadā
3.010.010c prabhāvaṃ sarasaḥ kṛtsnam ākhyātum upacakrame
3.010.011a idaṃ pañcāpsaro nāma taṭākaṃ sārvakālikam
3.010.011c nirmitaṃ tapasā rāma muninā māṇḍakarṇinā
3.010.012a sa hi tepe tapas tīvraṃ māṇḍakarṇir mahāmuniḥ
3.010.012c daśavarṣasahasrāṇi vāyubhakṣo jalāśraya
3.010.013a tataḥ pravyathitāḥ sarve devāḥ sāgnipurogamāḥ
3.010.013c abruvan vacanaṃ sarve paraspara samāgatāḥ
3.010.013e asmakaṃ kasya cit sthānam eṣa prārthayate muniḥ
3.010.014a tataḥ kartuṃ tapovighnaṃ sarvair devair niyojitāḥ
3.010.014c pradhānāpsarasaḥ pañcavidyuccalitavarcasaḥ
3.010.015a apsarobhis tatas tābhir munir dṛṣṭaparāvaraḥ
3.010.015c nīto madanavaśyatvaṃ surāṇāṃ kāryasiddhaye
3.010.016a tāś caivāpsarasaḥ pañcamuneḥ patnītvam āgatāḥ
3.010.016c taṭāke nirmitaṃ tāsām asminn antarhitaṃ gṛham
3.010.017a tatraivāpsarasaḥ pañcanivasantyo yathāsukham
3.010.017c ramayanti tapoyogān muniṃ yauvanam āsthitam
3.010.018a tāsāṃ saṃkrīḍamānānām eṣa vāditraniḥsvanaḥ
3.010.018c śrūyate bhūṣaṇonmiśro gītaśabdo manoharaḥ
3.010.019a āścaryam iti tasyaitad vacanaṃ bhāvitātmanaḥ
3.010.019c rāghavaḥ pratijagrāha saha bhrātrā mahāyaśāḥ
3.010.020a evaṃ kathayamānasya dadarśāśramamaṇḍalam
3.010.020c kuśacīraparikṣiptaṃ nānāvṛkṣasamāvṛtam
3.010.021a praviśya saha vaidehyā lakṣmaṇena ca rāghavaḥ
3.010.021c tadā tasmin sa kākutsthaḥ śrīmaty āśramamaṇḍale
3.010.022a uṣitvā susukhaṃ tatra pūrjyamāno maharṣibhiḥ
3.010.022c jagāma cāśramāṃs teṣāṃ paryāyeṇa tapasvinām
3.010.023a yeṣām uṣitavān pūrvaṃ sakāśe sa mahāstravit
3.010.023c kva cit paridaśān māsān ekaṃ saṃvatsaraṃ kva cit
3.010.024a kva cic ca caturo māsān pañcaṣaṭ cāparān kva cit
3.010.024c aparatrādhikān māsān adhyardham adhikaṃ kva cit
3.010.025a trīn māsān aṣṭamāsāṃś ca rāghavo nyavasat sukham
3.010.025c tathā saṃvasatas tasya munīnām āśrameṣu vai
3.010.025e ramataś cānukulyena yayuḥ saṃvatsarā daśa
3.010.026a parisṛtya ca dharmajño rāghavaḥ saha sītayā
3.010.026c sutīkṣṇasyāśramaṃ śrīmān punar evājagāma ha
3.010.027a sa tam āśramam āgamya munibhiḥ pratipūjitaḥ
3.010.027c tatrāpi nyavasad rāmaḥ kaṃ cit kālam ariṃdamaḥ
3.010.028a athāśramastho vinayāt kadā cit taṃ mahāmunim
3.010.028c upāsīnaḥ sa kākutsthaḥ sutīkṣṇam idam abravīt
3.010.029a asminn araṇye bhagavann agastyo munisattamaḥ
3.010.029c vasatīti mayā nityaṃ kathāḥ kathayatāṃ śrutam
3.010.030a na tu jānāmi taṃ deśaṃ vanasyāsya mahattayā
3.010.030c kutrāśramapadaṃ puṇyaṃ maharṣes tasya dhīmataḥ
3.010.031a prasādāt tatra bhavataḥ sānujaḥ saha sītayā
3.010.031c agastyam abhigaccheyam abhivādayituṃ munim
3.010.032a manoratho mahān eṣa hṛdi saṃparivartate
3.010.032c yad ahaṃ taṃ munivaraṃ śuśrūṣeyam api svayam
3.010.033a iti rāmasya sa muniḥ śrutvā dharmātmano vacaḥ
3.010.033c sutīkṣṇaḥ pratyuvācedaṃ prīto daśarathātmajam
3.010.034a aham apy etad eva tvāṃ vaktukāmaḥ salakṣmaṇam
3.010.034c agastyam abhigaccheti sītayā saha rāghava
3.010.035a diṣṭyā tv idānīm arthe 'smin svayam eva bravīṣi mām
3.010.035c aham ākhyāsi te vatsa yatrāgastyo mahāmuniḥ
3.010.036a yojanāny āśramāt tāta yāhi catvāri vai tataḥ
3.010.036c dakṣiṇena mahāñ śrīmān agastyabhrātur āśramaḥ
3.010.037a sthalaprāye vanoddeśe pippalīvanaśobhite
3.010.037c bahupuṣpaphale ramye nānāśakuninādite
3.010.038a padminyo vividhās tatra prasannasalilāḥ śivāḥ
3.010.038c haṃsakāraṇḍavākīrṇāś cakravākopaśobhitāḥ
3.010.039a tatraikāṃ rajanīm uṣya prabhāte rāma gamyatām
3.010.039c dakṣiṇāṃ diśam āsthāya vanakhaṇḍasya pārśvataḥ
3.010.040a tatrāgastyāśramapadaṃ gatvā yojanam antaram
3.010.040c ramaṇīye vanoddeśe bahupādapa saṃvṛte
3.010.040e raṃsyate tatra vaidehī lakṣmaṇaś ca tvayā saha
3.010.041a sa hi ramyo vanoddeśo bahupādapasaṃkulaḥ
3.010.041c yadi buddhiḥ kṛtā draṣṭum agastyaṃ taṃ mahāmunim
3.010.041e adyaiva gamane buddhiṃ rocayasva mahāyaśaḥ
3.010.042a iti rāmo muneḥ śrutvā saha bhrātrābhivādya ca
3.010.042c pratasthe 'gastyam uddiśya sānujaḥ saha sītayā
3.010.043a paśyan vanāni citrāṇi parvapāṃś cābhrasaṃnibhān
3.010.043c sarāṃsi saritaś caiva pathi mārgavaśānugāḥ
3.010.044a sutīkṣṇenopadiṣṭena gatvā tena pathā sukham
3.010.044c idaṃ paramasaṃhṛṣṭo vākyaṃ lakṣmaṇam abravīt
3.010.045a etad evāśramapadaṃ nūnaṃ tasya mahātmanaḥ
3.010.045c agastyasya muner bhrātur dṛśyate puṇyakarmaṇaḥ
3.010.046a yathā hīme vanasyāsya jñātāḥ pathi sahasraśaḥ
3.010.046c saṃnatāḥ phalabhareṇa puṣpabhāreṇa ca drumāḥ
3.010.047a pippalīnāṃ ca pakvānāṃ vanād asmād upāgataḥ
3.010.047c gandho 'yaṃ pavanotkṣiptaḥ sahasā kaṭukodayaḥ
3.010.048a tatra tatra ca dṛśyante saṃkṣiptāḥ kāṣṭhasaṃcayāḥ
3.010.048c lūnāś ca pathi dṛśyante darbhā vaidūryavarcasaḥ
3.010.049a etac ca vanamadhyasthaṃ kṛṣṇābhraśikharopamam
3.010.049c pāvakasyāśramasthasya dhūmāgraṃ saṃpradṛśyate
3.010.050a vivikteṣu ca tīrtheṣu kṛtasnānā dvijātayaḥ
3.010.050c puṣpopahāraṃ kurvanti kusumaiḥ svayam ārjitaiḥ
3.010.051a tat sutīkṣṇasya vacanaṃ yathā saumya mayā śrutam
3.010.051c agastyasyāśramo bhrātur nūnam eṣa bhaviṣyati
3.010.052a nigṛhya tarasā mṛtyuṃ lokānāṃ hitakāmyayā
3.010.052c yasya bhrātrā kṛteyaṃ dik śaraṇyā puṇyakarmaṇā
3.010.053a ihaikadā kila krūro vātāpir api celvalaḥ
3.010.053c bhrātarau sahitāv āstāṃ brāhmaṇaghnau mahāsurau
3.010.054a dhārayan brāhmaṇaṃ rūpam ilvalaḥ saṃskṛtaṃ vadan
3.010.054c āmantrayati viprān sa śrāddham uddiśya nirghṛṇaḥ
3.010.055a bhrātaraṃ saṃskṛtaṃ bhrātā tatas taṃ meṣarūpiṇam
3.010.055c tān dvijān bhojayām āsa śrāddhadṛṣṭena karmaṇā
3.010.056a tato bhuktavatāṃ teṣāṃ viprāṇām ilvalo 'bravīt
3.010.056c vātāpe niṣkramasveti svareṇa mahatā vadan
3.010.057a tato bhrātur vacaḥ śrutvā vātāpir meṣavan nadan
3.010.057c bhittvā bhitvā śarīrāṇi brāhmaṇānāṃ viniṣpatat
3.010.058a brāhmaṇānāṃ sahasrāṇi tair evaṃ kāmarūpibhiḥ
3.010.058c vināśitāni saṃhatya nityaśaḥ piśitāśanaiḥ
3.010.059a agastyena tadā devaiḥ prārthitena maharṣiṇā
3.010.059c anubhūya kila śrāddhe bhakṣitaḥ sa mahāsuraḥ
3.010.060a tataḥ saṃpannam ity uktvā dattvā hastāvasecanam
3.010.060c bhrātaraṃ niṣkramasveti ilvalaḥ so 'bhyabhāṣata
3.010.061a taṃ tathā bhāṣamāṇaṃ tu bhrātaraṃ vipraghātinam
3.010.061c abravīt prahasan dhīmān agastyo munisattamaḥ
3.010.062a kuto niṣkramituṃ śaktir mayā jīrṇasya rakṣasaḥ
3.010.062c bhrātus te meṣa rūpasya gatasya yamasādanam
3.010.063a atha tasya vacaḥ śrutvā bhrātur nidhanasaṃśritam
3.010.063c pradharṣayitum ārebhe muniṃ krodhān niśācaraḥ
3.010.064a so 'bhyadravad dvijendraṃ taṃ muninā dīptatejasā
3.010.064c cakṣuṣānalakalpena nirdagdho nidhanaṃ gataḥ
3.010.065a tasyāyam āśramo bhrātus taṭākavanaśobhitaḥ
3.010.065c viprānukampayā yena karmedaṃ duṣkaraṃ kṛtam
3.010.066a evaṃ kathayamānasya tasya saumitriṇā saha
3.010.066c rāmasyāstaṃ gataḥ sūryaḥ saṃdhyākālo 'bhyavartata
3.010.067a upāsya paścimāṃ saṃdhyāṃ saha bhrātrā yathāvidhi
3.010.067c praviveśāśramapadaṃ tam ṛṣiṃ cābhyavādayan
3.010.068a samyak pratigṛhītas tu muninā tena rāghavaḥ
3.010.068c nyavasat tāṃ niśām ekāṃ prāśya mūlaphalāni ca
3.010.069a tasyāṃ rātryāṃ vyatītāyāṃ vimale sūryamaṇḍale
3.010.069c bhrātaraṃ tam agastyasya āmantrayata rāghavaḥ
3.010.070a abhivādaye tvā bhagavan sukham adhyuṣito niśām
3.010.070c āmantraye tvāṃ gacchāmi guruṃ te draṣṭum agrajam
3.010.071a gamyatām iti tenokto jagāma raghunandanaḥ
3.010.071c yathoddiṣṭena mārgeṇa vanaṃ tac cāvalokayan
3.010.072a nīvārān panasāṃs tālāṃs timiśān vañjulān dhavān
3.010.072c ciribilvān madhūkāṃś ca bilvān api ca tindukān
3.010.073a puṣpitān puṣpitāgrābhir latābhir anuveṣṭitān
3.010.073c dadarśa rāmaḥ śataśas tatra kāntārapādapān
3.010.074a hastihastair vimṛditān vānarair upaśobhitān
3.010.074c mattaiḥ śakunisaṃghaiś ca śataśaḥ pratināditān
3.010.075a tato 'bravīt samīpasthaṃ rāmo rājīvalocanaḥ
3.010.075c pṛṣṭhato 'nugataṃ vīraṃ lakṣmaṇaṃ lakṣmivardhanam
3.010.076a snigdhapatrā yathā vṛkṣā yathā kṣāntā mṛgadvijāḥ
3.010.076c āśramo nātidūrastho maharṣer bhāvitātmanaḥ
3.010.077a agastya iti vikhyāto loke svenaiva karmaṇā
3.010.077c āśramo dṛśyate tasya pariśrānta śramāpahaḥ
3.010.078a prājyadhūmākulavanaś cīramālāpariṣkṛtaḥ
3.010.078c praśāntamṛgayūthaś ca nānāśakunināditaḥ
3.010.079a nigṛhya tarasā mṛtyuṃ lokānāṃ hitakāmyayā
3.010.079c dakṣiṇā dik kṛtā yena śaraṇyā puṇyakarmaṇā
3.010.080a tasyedam āśramapadaṃ prabhāvād yasya rākṣasaiḥ
3.010.080c dig iyaṃ dakṣiṇā trāsād dṛśyate nopabhujyate
3.010.081a yadā prabhṛti cākrāntā dig iyaṃ puṇyakarmaṇā
3.010.081c tadā prabhṛti nirvairāḥ praśāntā rajanīcarāḥ
3.010.082a nāmnā ceyaṃ bhagavato dakṣiṇā dik pradakṣiṇā
3.010.082c prathitā triṣu lokeṣu durdharṣā krūrakarmabhiḥ
3.010.083a mārgaṃ niroddhuṃ satataṃ bhāskarasyācalottamaḥ
3.010.083c saṃdeśaṃ pālayaṃs tasya vindhyaśaulo na vardhate
3.010.084a ayaṃ dīrghāyuṣas tasya loke viśrutakarmaṇaḥ
3.010.084c agastyasyāśramaḥ śrīmān vinītamṛgasevitaḥ
3.010.085a eṣa lokārcitaḥ sādhur hite nityaṃ rataḥ satām
3.010.085c asmān adhigatān eṣa śreyasā yojayiṣyati
3.010.086a ārādhayiṣyāmy atrāham agastyaṃ taṃ mahāmunim
3.010.086c śeṣaṃ ca vanavāsasya saumya vatsyāmy ahaṃ prabho
3.010.087a atra devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
3.010.087c agastyaṃ niyatāhāraṃ satataṃ paryupāsate
3.010.088a nātra jīven mṛṣāvādī krūro vā yadi vā śaṭhaḥ
3.010.088c nṛśaṃsaḥ kāma vṛtto vā munir eṣa tathāvidhaḥ
3.010.089a atra devāś ca yakṣāś ca nāgāś ca patagaiḥ saha
3.010.089c vasanti niyatāhāro dharmam ārādhayiṣṇavaḥ
3.010.090a atra siddhā mahātmāno vimānaiḥ sūryasaṃnibhaiḥ
3.010.090c tyaktvā dehān navair dehaiḥ svaryātāḥ paramarṣayaḥ
3.010.091a yakṣatvam amaratvaṃ ca rājyāni vividhāni ca
3.010.091c atra devāḥ prayacchanti bhūtair ārādhitāḥ śubhaiḥ
3.010.092a āgatāḥ smāśramapadaṃ saumitre praviśāgrataḥ
3.010.092c nivedayeha māṃ prāptam ṛṣaye saha sītayā
3.011.001a sa praviśyāśramapadaṃ lakṣmaṇo rāghavānujaḥ
3.011.001c agastyaśiṣyam āsādya vākyam etad uvāca ha
3.011.002a rājā daśaratho nāma jyeṣṭhas tasya suto balī
3.011.002c rāmaḥ prāpto muniṃ draṣṭuṃ bhāryayā saha sītayā
3.011.003a lakṣmaṇo nāma tasyāhaṃ bhrātā tv avarajo hitaḥ
3.011.003c anukūlaś ca bhaktaś ca yadi te śrotram āgataḥ
3.011.004a te vayaṃ vanam atyugraṃ praviṣṭāḥ pitṛśāsanāt
3.011.004c draṣṭum icchāmahe sarve bhagavantaṃ nivedyatām
3.011.005a tasya tadvacanaṃ śrutvā lakṣmaṇasya tapodhanaḥ
3.011.005c tathety uktvāgniśaraṇaṃ praviveśa niveditum
3.011.006a sa praviśya muni śreṣṭhaṃ tapasā duṣpradharṣaṇam
3.011.006c kṛtāñjalir uvācedaṃ rāmāgamanam añjasā
3.011.007a putrau daśarathasyemau rāmo lakṣmaṇa eva ca
3.011.007c praviṣṭāv āśramapadaṃ sītayā saha bhāryayā
3.011.008a draṣṭuṃ bhavantam āyātau śuśrūṣārtham ariṃdamau
3.011.008c yad atrānantaraṃ tattvam ājñāpayitum arhasi
3.011.009a tataḥ śiṣyād upaśrutya prāptaṃ rāmaṃ salakṣmaṇam
3.011.009c vaidehīṃ ca mahābhāgām idaṃ vacanam abravīt
3.011.010a diṣṭyā rāmaś cirasyādya draṣṭuṃ māṃ samupāgataḥ
3.011.010c manasā kāṅkṣitaṃ hy asya mayāpy āgamanaṃ prati
3.011.011a gamyatāṃ satkṛto rāmaḥ sabhāryaḥ sahalakṣmaṇaḥ
3.011.011c praveśyatāṃ samīpaṃ me kiṃ cāsau na praveśitaḥ
3.011.012a evam uktas tu muninā dharmajñena mahātmanā
3.011.012c abhivādyābravīc chiṣyas tatheti niyatāñjaliḥ
3.011.013a tato niṣkramya saṃbhrāntaḥ śiṣyo lakṣmaṇam abravīt
3.011.013c kvāsau rāmo muniṃ draṣṭum etu praviśatu svayam
3.011.014a tato gatvāśramapadaṃ śiṣyeṇa sahalakṣmaṇaḥ
3.011.014c darśayām āsa kākutsthaṃ sītāṃ ca janakātmajām
3.011.015a taṃ śiṣyaḥ praśritaṃ vākyam agastyavacanaṃ bruvan
3.011.015c prāveśayad yathānyāyaṃ satkārārthaṃ susatkṛtam
3.011.016a praviveśa tato rāmaḥ sītayā sahalakṣmaṇaḥ
3.011.016c praśāntahariṇākīrṇam āśramaṃ hy avalokayan
3.011.017a sa tatra brahmaṇaḥ sthānam agneḥ sthānaṃ tathaiva ca
3.011.017c viṣṇoḥ sthānaṃ mahendrasya sthānaṃ caiva vivasvataḥ
3.011.018a somasthānaṃ bhagasthānaṃ sthānaṃ kauberam eva ca
3.011.018c dhātur vidhātuḥ sthānaṃ ca vāyoḥ sthānaṃ tathaiva ca
3.011.019a tataḥ śiṣyaiḥ parivṛto munir apy abhiniṣpatat
3.011.019c taṃ dadarśāgrato rāmo munīnāṃ dīptatejasaṃ
3.011.019e abravīd vacanaṃ vīro lakṣmaṇaṃ lakṣmivardhanam
3.011.020a eṣa lakṣmaṇa niṣkrāmaty agastyo bhagavān ṛṣiḥ
3.011.020c audāryeṇāvagacchāmi nidhānaṃ tapasām imam
3.011.021a evam uktvā mahābāhur agastyaṃ sūryavarcasaṃ
3.011.021c jagrāha paramaprītas tasya pādau paraṃtapaḥ
3.011.022a abhivādya tu dharmātmā tasthau rāmaḥ kṛtāñjaliḥ
3.011.022c sītayā saha vaidehyā tadā rāma salakṣmaṇaḥ
3.011.023a pratigṛhya ca kākutstham arcayitvāsanodakaiḥ
3.011.023c kuśalapraśnam uktvā ca āsyatām iti so 'bravīt
3.011.024a agniṃ hutvā pradāyārghyam atithiṃ pratipūjya ca
3.011.024c vānaprasthena dharmeṇa sa teṣāṃ bhojanaṃ dadau
3.011.025a prathamaṃ copaviśyātha dharmajño munipuṃgavaḥ
3.011.025c uvāca rāmam āsīnaṃ prāñjaliṃ dharmakovidam
3.011.026a anyathā khalu kākutstha tapasvī samudācaran
3.011.026c duḥsākṣīva pare loke svāni māṃsāni bhakṣayet
3.011.027a rājā sarvasya lokasya dharmacārī mahārathaḥ
3.011.027c pūjanīyaś ca mānyaś ca bhavān prāptaḥ priyātithiḥ
3.011.028a evam uktvā phalair mūlaiḥ puṣpaiś cānyaiś ca rāghavam
3.011.028c pūjayitvā yathākāmaṃ punar eva tato 'bravīt
3.011.029a idaṃ divyaṃ mahac cāpaṃ hemavajravibhūṣitam
3.011.029c vaiṣṇavaṃ puruṣavyāghra nirmitaṃ viśvakarmaṇā
3.011.030a amoghaḥ sūryasaṃkāśo brahmadattaḥ śarottamaḥ
3.011.030c datto mama mahendreṇa tūṇī cākṣayasāyakau
3.011.031a saṃpūrṇau niśitair bāṇair jvaladbhir iva pāvakaiḥ
3.011.031c mahārājata kośo 'yam asir hemavibhūṣitaḥ
3.011.032a anena dhanuṣā rāma hatvā saṃkhye mahāsurān
3.011.032c ājahāra śriyaṃ dīptāṃ purā viṣṇur divaukasām
3.011.033a tad dhanus tau ca tūṇīrau śaraṃ khaḍgaṃ ca mānada
3.011.033c jayāya pratigṛhṇīṣva vajraṃ vajradharo yathā
3.011.034a evam uktvā mahātejāḥ samastaṃ tad varāyudham
3.011.034c dattvā rāmāya bhagavān agastyaḥ punar abravīt
3.012.001a rāma prīto 'smi bhadraṃ te parituṣṭo 'smi lakṣmaṇa
3.012.001c abhivādayituṃ yan māṃ prāptau sthaḥ saha sītayā
3.012.002a adhvaśrameṇa vāṃ khedo bādhate pracuraśramaḥ
3.012.002c vyaktam utkaṇṭhate cāpi maithilī janakātmajā
3.012.003a eṣā hi sukumārī ca duḥkhaiś ca na vimānitā
3.012.003c prājyadoṣaṃ vanaṃ praptā bhartṛsnehapracoditā
3.012.004a yathaiṣā ramate rāma iha sītā tathā kuru
3.012.004c duṣkaraṃ kṛtavaty eṣā vane tvām anugacchatī
3.012.005a eṣā hi prakṛtiḥ strīṇām āsṛṣṭe raghunandana
3.012.005c samastham anurajyante viṣamasthaṃ tyajanti ca
3.012.006a śatahradānāṃ lolatvaṃ śastrāṇāṃ tīkṣṇatāṃ tathā
3.012.006c garuḍānilayoḥ śaighryam anugacchanti yoṣitaḥ
3.012.007a iyaṃ tu bhavato bhāryā doṣair etair vivarjitāḥ
3.012.007c ślāghyā ca vyapadeśyā ca yathā devī hy arundhatī
3.012.008a alaṃkṛto 'yaṃ deśaś ca yatra saumitriṇā saha
3.012.008c vaidehyā cānayā rāma vatsyasi tvam ariṃdama
3.012.009a evam uktas tu muninā rāghavaḥ saṃyatāñjaliḥ
3.012.009c uvāca praśritaṃ vākyam ṛṣiṃ dīptam ivānalam
3.012.010a dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgavaḥ
3.012.010c guṇaiḥ sabhrātṛbhāryasya varadaḥ parituṣyati
3.012.011a kiṃ tu vyādiśa me deśaṃ sodakaṃ bahukānanam
3.012.011c yatrāśramapadaṃ kṛtvā vaseyaṃ nirataḥ sukham
3.012.012a tato 'bravīn muni śreṣṭhaḥ śrutvā rāmasya bhāṣitam
3.012.012c dhyātvā muhūrtaṃ dharmātmā dhīro dhīrataraṃ vacaḥ
3.012.013a ito dviyojane tāta bahumūlaphalodakaḥ
3.012.013c deśo bahumṛgaḥ śrīmān pañcavaṭy abhiviśrutaḥ
3.012.014a tatra gatvāśramapadaṃ kṛtvā saumitriṇā saha
3.012.014c ramasva tvaṃ pitur vākyaṃ yathoktam anupālayan
3.012.015a vidito hy eṣa vṛttānto mama sarvas tavānagha
3.012.015c tapasaś ca prabhāvena snehād daśarathasya ca
3.012.016a hṛdayasthaś ca te chando vijñātas tapasā mayā
3.012.016c iha vāsaṃ pratijñāya mayā saha tapovane
3.012.017a ataś ca tvām ahaṃ brūmi gaccha pañcavaṭīm iti
3.012.017c sa hi ramyo vanoddeśo maithilī tatra raṃsyate
3.012.018a sa deśaḥ ślāghanīyaś ca nātidūre ca rāghava
3.012.018c godāvaryāḥ samīpe ca maithilī tatra raṃsyate
3.012.019a prājyamūlaphalaiś caiva nānādvija gaṇair yutaḥ
3.012.019c viviktaś ca mahābāho puṇyo ramyas tathaiva ca
3.012.020a bhavān api sadāraś ca śaktaś ca parirakṣaṇe
3.012.020c api cātra vasan rāmas tāpasān pālayiṣyasi
3.012.021a etad ālakṣyate vīra madhukānāṃ mahad vanam
3.012.021c uttareṇāsya gantavyaṃ nyagrodham abhigacchatā
3.012.022a tataḥ sthalam upāruhya parvatasyāvidūrataḥ
3.012.022c khyātaḥ pañcavaṭīty eva nityapuṣpitakānanaḥ
3.012.023a agastyenaivam uktas tu rāmaḥ saumitriṇā saha
3.012.023c sātkṛtyāmantrayām āsa tam ṛṣiṃ satyavādinam
3.012.024a tau tu tenābhyanujñātau kṛtapādābhivandanau
3.012.024c tadāśramāt pañcavaṭīṃ jagmatuḥ saha sītayā
3.012.025a gṛhītacāpau tu narādhipātmajau; viṣaktatūṇī samareṣv akātarau
3.012.025c yathopadiṣṭena pathā maharṣiṇā; prajagmatuḥ pañcavaṭīṃ samāhitau
3.013.001a atha pañcavaṭīṃ gacchann antarā raghunandanaḥ
3.013.001c āsasāda mahākāyaṃ gṛdhraṃ bhīmaparākramam
3.013.002a taṃ dṛṣṭvā tau mahābhāgau vanasthaṃ rāmalakṣmaṇau
3.013.002c menāte rākṣasaṃ pakṣiṃ bruvāṇau ko bhavān iti
3.013.003a sa tau madhurayā vācā saumyayā prīṇayann iva
3.013.003c uvāca vatsa māṃ viddhi vayasyaṃ pitur ātmanaḥ
3.013.004a sa taṃ pitṛsakhaṃ buddhvā pūjayām āsa rāghavaḥ
3.013.004c sa tasya kulam avyagram atha papraccha nāma ca
3.013.005a rāmasya vacanaṃ śrutvā kulam ātmānam eva ca
3.013.005c ācacakṣe dvijas tasmai sarvabhūtasamudbhavam
3.013.006a pūrvakāle mahābāho ye prajāpatayo 'bhavan
3.013.006c tān me nigadataḥ sarvān āditaḥ śṛṇu rāghava
3.013.007a kardamaḥ prathamas teṣāṃ vikṛtas tadanantaram
3.013.007c śeṣaś ca saṃśrayaś caiva bahuputraś ca vīryavān
3.013.008a sthāṇur marīcir atriś ca kratuś caiva mahābalaḥ
3.013.008c pulastyaś cāṅgirāś caiva pracetāḥ pulahas tathā
3.013.009a dakṣo vivasvān aparo 'riṣṭanemiś ca rāghava
3.013.009c kaśyapaś ca mahātejās teṣām āsīc ca paścimaḥ
3.013.010a prajāpates tu dakṣasya babhūvur iti naḥ śrutam
3.013.010c ṣaṣṭir duhitaro rāma yaśasvinyo mahāyaśaḥ
3.013.011a kaśyapaḥ pratijagrāha tāsām aṣṭau sumadhyamāḥ
3.013.011c aditiṃ ca ditiṃ caiva danūm api ca kālakām
3.013.012a tāmrāṃ krodhavaśāṃ caiva manuṃ cāpy analām api
3.013.012c tās tu kanyās tataḥ prītaḥ kaśyapaḥ punar abravīt
3.013.013a putrāṃs trailokyabhartṝn vai janayiṣyatha mat samān
3.013.013c aditis tan manā rāma ditiś ca danur eva ca
3.013.014a kālakā ca mahābāho śeṣās tv amanaso 'bhavan
3.013.014c adityāṃ jajñire devās trayastriṃśad ariṃdama
3.013.015a ādityā vasavo rudrā aśvinau ca paraṃtapa
3.013.015c ditis tv ajanayat putrān daityāṃs tāta yaśasvinaḥ
3.013.016a teṣām iyaṃ vasumatī purāsīt savanārṇavā
3.013.016c danus tv ajanayat putram aśvagrīvam ariṃdama
3.013.017a narakaṃ kālakaṃ caiva kālakāpi vyajāyata
3.013.017c krauñcīṃ bhāsīṃ tathā śyenīṃ dhṛtarāṣṭrīṃ tathā śukīm
3.013.018a tāmrāpi suṣuve kanyāḥ pañcaitā lokaviśrutāḥ
3.013.018c ulūkāñ janayat krauñcī bhāsī bhāsān vyajāyata
3.013.019a śyenī śyenāṃś ca gṛdhrāṃś ca vyajāyata sutejasaḥ
3.013.019c dhṛtarāṣṭrī tu haṃsāṃś ca kalahaṃsāṃś ca sarvaśaḥ
3.013.020a cakravākāṃś ca bhadraṃ te vijajñe sāpi bhāminī
3.013.020c śukī natāṃ vijajñe tu natāyā vinatā sutā
3.013.021a daśakrodhavaśā rāma vijajñe 'py ātmasaṃbhavāḥ
3.013.021c mṛgīṃ ca mṛgamandāṃ ca harīṃ bhadramadām api
3.013.022a mātaṅgīm atha śārdūlīṃ śvetāṃ ca surabhīṃ tathā
3.013.022c sarvalakṣaṇasaṃpannāṃ surasāṃ kadrukām api
3.013.023a apatyaṃ tu mṛgāḥ sarve mṛgyā naravarottama
3.013.023c ṛṣkāś ca mṛgamandāyāḥ sṛmarāś camarās tathā
3.013.024a tatas tv irāvatīṃ nāma jajñe bhadramadā sutām
3.013.024c tasyās tv airāvataḥ putro lokanātho mahāgajaḥ
3.013.025a haryāś ca harayo 'patyaṃ vānarāś ca tapasvinaḥ
3.013.025c golāṅgūlāṃś ca śārdūlī vyāghrāṃś cājanayat sutān
3.013.026a mātaṅgyās tv atha mātaṅgā apatyaṃ manujarṣabha
3.013.026c diśāgajaṃ tu śvetākṣaṃ śvetā vyajanayat sutam
3.013.027a tato duhitarau rāma surabhir devy ajāyata
3.013.027c rohiṇīṃ nāma bhadraṃ te gandharvīṃ ca yaśasvinīm
3.013.028a rohiṇy ajanayad gā vai gandharvī vājinaḥ sutān
3.013.028c surasājanayan nāgān rāma kadrūś ca pannagān
3.013.029a manur manuṣyāñ janayat kaśyapasya mahātmanaḥ
3.013.029c brāhmaṇān kṣatriyān vaiśyāñ śūdrāṃś ca manujarṣabha
3.013.030a mukhato brāhmaṇā jātā urasaḥ kṣatriyās tathā
3.013.030c ūrubhyāṃ jajñire vaiśyāḥ padbhyāṃ śūdrā iti śrutiḥ
3.013.031a sarvān puṇyaphalān vṛkṣān analāpi vyajāyata
3.013.031c vinatā ca śukī pautrī kadrūś ca surasā svasā
3.013.032a kadrūr nāgasahaskraṃ tu vijajñe dharaṇīdharam
3.013.032c dvau putrau vinatāyās tu garuḍo 'ruṇa eva ca
3.013.033a tasmāj jāto 'ham aruṇāt saṃpātiś ca mamāgrajaḥ
3.013.033c jaṭāyur iti māṃ viddhi śyenīputram ariṃdama
3.013.034a so 'haṃ vāsasahāyas te bhaviṣyāmi yadīcchasi
3.013.034c sītāṃ ca tāta rakṣiṣye tvayi yāte salakṣmaṇe
3.013.035a jaṭāyuṣaṃ tu pratipūjya rāghavo; mudā pariṣvajya ca saṃnato 'bhavat
3.013.035c pitur hi śuśrāva sakhitvam ātmavāñ; jaṭāyuṣā saṃkathitaṃ punaḥ punaḥ
3.013.036a sa tatra sītāṃ paridāya maithilīṃ; sahaiva tenātibalena pakṣiṇā
3.013.036c jagāma tāṃ pañcavaṭīṃ salakṣmaṇo; ripūn didhakṣañ śalabhān ivānalaḥ
3.014.001a tataḥ pañcavaṭīṃ gatvā nānāvyālamṛgāyutām
3.014.001c uvāca bhrātaraṃ rāmo lakṣmaṇaṃ dīptatejasaṃ
3.014.002a āgatāḥ sma yathoddiṣṭam amuṃ deśaṃ maharṣiṇā
3.014.002c ayaṃ pañcavaṭī deśaḥ saumya puṣpitakānanaḥ
3.014.003a sarvataś cāryatāṃ dṛṣṭiḥ kānane nipuṇo hy asi
3.014.003c āśramaḥ katarasmin no deśe bhavati saṃmataḥ
3.014.004a ramate yatra vaidehī tvam ahaṃ caiva lakṣmaṇa
3.014.004c tādṛśo dṛśyatāṃ deśaḥ saṃnikṛṣṭajalāśayaḥ
3.014.005a vanarāmaṇyakaṃ yatra jalarāmaṇyakaṃ tathā
3.014.005c saṃnikṛṣṭaṃ ca yatra syāt samitpuṣpakuśodakam
3.014.006a evam uktas tu rāmeṇa lakmaṇaḥ saṃyatāñjaliḥ
3.014.006c sītā samakṣaṃ kākutstham idaṃ vacanam abravīt
3.014.007a paravān asmi kākutstha tvayi varṣaśataṃ sthite
3.014.007c svayaṃ tu rucire deśe kriyatām iti māṃ vada
3.014.008a suprītas tena vākyena lakṣmaṇasya mahādyutiḥ
3.014.008c vimṛśan rocayām āsa deśaṃ sarvaguṇānvitam
3.014.009a sa taṃ ruciram ākramya deśam āśramakarmaṇi
3.014.009c haste gṛhītvā hastena rāmaḥ saumitrim abravīt
3.014.010a ayaṃ deśaḥ samaḥ śrīmān puṣpitair tarubhir vṛtaḥ
3.014.010c ihāśramapadaṃ saumya yathāvat kartum arhasi
3.014.011a iyam ādityasaṃkāśaiḥ padmaiḥ surabhigandhibhiḥ
3.014.011c adūre dṛśyate ramyā padminī padmaśobhitā
3.014.012a yathākhyātam agastyena muninā bhāvitātmanā
3.014.012c iyaṃ godāvarī ramyā puṣpitais tarubhir vṛtā
3.014.013a haṃsakāraṇḍavākīrṇā cakravākopaśobhitā
3.014.013c nātidūre na cāsanne mṛgayūthanipīḍitā
3.014.014a mayūranāditā ramyāḥ prāṃśavo bahukandarāḥ
3.014.014c dṛśyante girayaḥ saumya phullais tarubhir āvṛtāḥ
3.014.015a sauvarṇe rājatais tāmrair deśe deśe ca dhātubhiḥ
3.014.015c gavākṣitā ivābhānti gajāḥ paramabhaktibhiḥ
3.014.016a sālais tālais tamālaiś ca kharjūraiḥ panasāmrakaiḥ
3.014.016c nīvārais timiśaiś caiva puṃnāgaiś copaśobhitāḥ
3.014.017a cūtair aśokais tilakaiś campakaiḥ ketakair api
3.014.017c puṣpagulmalatopetais tais tais tarubhir āvṛtāḥ
3.014.018a candanaiḥ syandanair nīpaiḥ panasair lakucair api
3.014.018c dhavāśvakarṇakhadiraiḥ śamīkiṃśukapāṭalaiḥ
3.014.019a idaṃ puṇyam idaṃ medhyam idaṃ bahumṛgadvijam
3.014.019c iha vatsyāma saumitre sārdham etena pakṣiṇā
3.014.020a evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ paravīrahā
3.014.020c acireṇāśramaṃ bhrātuś cakāra sumahābalaḥ
3.014.021a parṇaśālāṃ suvipulāṃ tatra saṃghātamṛttikām
3.014.021c sustambhāṃ maskarair dīrghaiḥ kṛtavaṃśāṃ suśobhanām
3.014.022a sa gatvā lakṣmaṇaḥ śrīmān nadīṃ godāvarīṃ tadā
3.014.022c snātvā padmāni cādāya saphalaḥ punar āgataḥ
3.014.023a tataḥ puṣpabaliṃ kṛtvā śāntiṃ ca sa yathāvidhi
3.014.023c darśayām āsa rāmāya tad āśramapadaṃ kṛtam
3.014.024a sa taṃ dṛṣṭvā kṛtaṃ saumyam āśramaṃ saha sītayā
3.014.024c rāghavaḥ parṇaśālāyāṃ harṣam āhārayat param
3.014.025a susaṃhṛṣṭaḥ pariṣvajya bāhubhyāṃ lakṣmaṇaṃ tadā
3.014.025c atisnigdhaṃ ca gāḍhaṃ ca vacanaṃ cedam abravīt
3.014.026a prīto 'smi te mahat karma tvayā kṛtam idaṃ prabho
3.014.026c pradeyo yannimittaṃ te pariṣvaṅgo mayā kṛtaḥ
3.014.027a bhāvajñena kṛtajñena dharmajñena ca lakṣmaṇa
3.014.027c tvayā putreṇa dharmātmā na saṃvṛttaḥ pitā mama
3.014.028a evaṃ lakṣmaṇam uktvā tu rāghavo lakṣmivardhanaḥ
3.014.028c tasmin deśe bahuphale nyavasat sa sukhaṃ vaśī
3.014.029a kaṃ cit kālaṃ sa dharmātmā sītayā lakṣmaṇena ca
3.014.029c anvāsyamāno nyavasat svargaloke yathāmaraḥ
3.015.001a vasatas tasya tu mukhaṃ rāghavasya mahātmanaḥ
3.015.001c śaradvyapāye hemanta ṛtur iṣṭaḥ pravartate
3.015.002a sa kadā cit prabhātāyāṃ śarvaryāṃ raghunandanaḥ
3.015.002c prayayāv abhiṣekārthaṃ ramyaṃ godāvarīṃ nadīm
3.015.003a prahvaḥ kalaśahastas taṃ sītayā saha vīryavān
3.015.003c pṛṣṭhato 'nuvrajan bhrātā saumitrir idam abravīt
3.015.004a ayaṃ sa kālaḥ saṃprāptaḥ priyo yas te priyaṃvada
3.015.004c alaṃkṛta ivābhāti yena saṃvatsaraḥ śubhaḥ
3.015.005a nīhāraparuṣo lokaḥ pṛṣhivī sasyamālinī
3.015.005c jalāny anupabhogyāni subhago havyavāhanaḥ
3.015.006a navāgrayaṇa pūjābhir abhyarcya pitṛdevatāḥ
3.015.006c kṛtāgrayaṇakāḥ kāle santo vigatakalmaṣāḥ
3.015.007a prājyakāmā janapadāḥ saṃpannataragorasāḥ
3.015.007c vicaranti mahīpālā yātrārthaṃ vijigīṣavaḥ
3.015.008a sevamāne dṛḍhaṃ sūrye diśam antakasevitām
3.015.008c vihīnatilakeva strī nottarā dik prakāśate
3.015.009a prakṛtyā himakośāḍhyo dūrasūryaś ca sāmpratam
3.015.009c yathārthanāmā suvyaktaṃ himavān himavān giriḥ
3.015.010a atyantasukhasaṃcārā madhyāhne sparśataḥ sukhāḥ
3.015.010c divasāḥ subhagādityāś chāyāsaliladurbhagāḥ
3.015.011a mṛdusūryāḥ sanīhārāḥ paṭuśītāḥ samārutāḥ
3.015.011c śūnyāraṇyā himadhvastā divasā bhānti sāmpratam
3.015.012a nivṛttākāśaśayanāḥ puṣyanītā himāruṇāḥ
3.015.012c śītā vṛddhatarāyāmās triyāmā yānti sāmpratam
3.015.013a ravisaṃkrāntasaubhābyas tuṣārāruṇamaṇḍalaḥ
3.015.013c niḥśvāsāndha ivādarśaś candramā na prakāśate
3.015.014a jyotsnā tuṣāramalinā paurṇamāsyāṃ na rājate
3.015.014c sīteva cātapa śyāmā lakṣyate na tu śobhate
3.015.015a prakṛtyā śītalasparśo himaviddhaś ca sāmpratam
3.015.015c pravāti paścimo vāyuḥ kāle dviguṇaśītalaḥ
3.015.016a bāṣpacchannān araṇyāni yavagodhūmavanti ca
3.015.016c śobhante 'bhyudite sūrye nadadbhiḥ krauñcasārasaiḥ
3.015.017a kharjūrapuṣpākṛtibhiḥ śirobhiḥ pūrṇataṇḍulaiḥ
3.015.017c śobhante kiṃ cidālambāḥ śālayaḥ kanakaprabhāḥ
3.015.018a mayūkhair upasarpadbhir himanīhārasaṃvṛtaiḥ
3.015.018c dūram abhyuditaḥ sūryaḥ śaśāṅka iva lakṣyate
3.015.019a agrāhyavīryaḥ pūrvāhṇe madhyāhne sparśataḥ sukhaḥ
3.015.019c saṃraktaḥ kiṃ cid āpāṇḍur ātapaḥ śobhate kṣitau
3.015.020a avaśyāyanipātena kiṃ cit praklinnaśādvalā
3.015.020c vanānāṃ śobhate bhūmir niviṣṭataruṇātapā
3.015.021a avaśyāyatamonaddhā nīhāratamasāvṛtāḥ
3.015.021c prasuptā iva lakṣyante vipuṣpā vanarājayaḥ
3.015.022a bāṣpasaṃchannasalilā rutavijñeyasārasāḥ
3.015.022c himārdravālukais tīraiḥ sarito bhānti sāmpratam
3.015.023a tuṣārapatanāc caiva mṛdutvād bhāskarasya ca
3.015.023c śaityād agāgrastham api prāyeṇa rasavaj jalam
3.015.024a jarājarjaritaiḥ parṇaiḥ śīrṇakesarakarṇikaiḥ
3.015.024c nālaśeṣā himadhvastā na bhānti kamalākarāḥ
3.015.025a asmiṃs tu puruṣavyāghra kāle duḥkhasamanvitaḥ
3.015.025c tapaś carati dharmātmā tvadbhaktyā bharataḥ pure
3.015.026a tyaktvā rājyaṃ ca mānaṃ ca bhogāṃś ca vividhān bahūn
3.015.026c tapasvī niyatāhāraḥ śete śīte mahītale
3.015.027a so 'pi velām imāṃ nūnam abhiṣekārtham udyataḥ
3.015.027c vṛtaḥ prakṛtibhir nityaṃ prayāti sarayūṃ nadīm
3.015.028a atyantasukhasaṃvṛddhaḥ sukumāro himārditaḥ
3.015.028c kathaṃ tv apararātreṣu sarayūm avagāhate
3.015.029a padmapatrekṣaṇaḥ śyāmaḥ śrīmān nirudaro mahān
3.015.029c dharmajñaḥ satyavādī ca hrī niṣedho jitendriyaḥ
3.015.030a priyābhibhāṣī madhuro dīrghabāhur ariṃdamaḥ
3.015.030c saṃtyajya vividhān saukhyān āryaṃ sarvātmanāśritaḥ
3.015.031a jitaḥ svargas tava bhrātrā bharatena mahātmanā
3.015.031c vanastham api tāpasye yas tvām anuvidhīyate
3.015.032a na pitryam anuvarntante mātṛkaṃ dvipadā iti
3.015.032c khyāto lokapravādo 'yaṃ bharatenānyathākṛtaḥ
3.015.033a bhartā daśaratho yasyāḥ sādhuś ca bharataḥ sutaḥ
3.015.033c kathaṃ nu sāmbā kaikeyī tādṛśī krūradarśinī
3.015.034a ity evaṃ lakṣmaṇe vākyaṃ snehād bruvati dharmike
3.015.034c parivādaṃ jananyās tam asahan rāghavo 'bravīt
3.015.035a na te 'mbā madhyamā tāta garhitavyā kathaṃ cana
3.015.035c tām evekṣvākunāthasya bharatasya kathāṃ kuru
3.015.036a niścitāpi hi me buddhir vanavāse dṛḍhavratā
3.015.036c bharatasnehasaṃtaptā bāliśī kriyate punaḥ
3.015.037a ity evaṃ vilapaṃs tatra prāpya godāvarīṃ nadīm
3.015.037c cakre 'bhiṣekaṃ kākutsthaḥ sānujaḥ saha sītayā
3.015.038a tarpayitvātha salilais te pitṝn daivatāni ca
3.015.038c stuvanti smoditaṃ sūryaṃ devatāś ca samāhitāḥ
3.015.039a kṛtābhiṣekaḥ sa rarāja rāmaḥ; sītādvitīyaḥ saha lakṣmaṇena
3.015.039c kṛtābhiṣekas tv agarājaputryā; rudraḥ sanandir bhagavān iveśaḥ
3.016.001a kṛtābhiṣeko rāmas tu sītā saumitrir eva ca
3.016.001c tasmād godāvarītīrāt tato jagmuḥ svam āśramam
3.016.002a āśramaṃ tam upāgamya rāghavaḥ sahalakṣmaṇaḥ
3.016.002c kṛtvā paurvāhṇikaṃ karma parṇaśālām upāgamat
3.016.003a sa rāmaḥ parṇaśālāyām āsīnaḥ saha sītayā
3.016.003c virarāja mahābāhuś citrayā candramā iva
3.016.003e lakṣmaṇena saha bhrātrā cakāra vividhāḥ kathāḥ
3.016.004a tadāsīnasya rāmasya kathāsaṃsaktacetasaḥ
3.016.004c taṃ deśaṃ rākṣasī kā cid ājagāma yadṛcchayā
3.016.005a sā tu śūrpaṇakhā nāma daśagrīvasya rakṣasaḥ
3.016.005c bhaginī rāmam āsādya dadarśa tridaśopamam
3.016.006a siṃhoraskaṃ mahābāhuṃ padmapatranibhekṣaṇam
3.016.006c sukumāraṃ mahāsattvaṃ pārthivavyañjanānvitam
3.016.007a rāmam indīvaraśyāmaṃ kandarpasadṛśaprabham
3.016.007c babhūvendropamaṃ dṛṣṭvā rākṣasī kāmamohitā
3.016.008a sumukhaṃ durmukhī rāmaṃ vṛttamadhyaṃ mahodarī
3.016.008c viśālākṣaṃ virūpākṣī sukeśaṃ tāmramūrdhajā
3.016.009a priyarūpaṃ virūpā sā susvaraṃ bhairavasnavā
3.016.009c taruṇaṃ dāruṇā vṛddhā dakṣiṇaṃ vāmabhāṣiṇī
3.016.010a nyāyavṛttaṃ sudurvṛttā priyam apriyadarśanā
3.016.010c śarīrajasamāviṣṭā rākṣasī rāmam abravīt
3.016.011a jaṭī tāpasarūpeṇa sabhāryaḥ śaracāpadhṛk
3.016.011c āgatas tvam imaṃ deśaṃ kathaṃ rākṣasasevitam
3.016.012a evam uktas tu rākṣasyā śūrpaṇakhyā paraṃtapaḥ
3.016.012c ṛjubuddhitayā sarvam ākhyātum upacakrame
3.016.013a āsīd daśaratho nāma rājā tridaśavikramaḥ
3.016.013c tasyāham agrajaḥ putro rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ
3.016.014a bhrātāyaṃ lakṣmaṇo nāma yavīyān mām anuvrataḥ
3.016.014c iyaṃ bhāryā ca vaidehī mama sīteti viśrutā
3.016.015a niyogāt tu narendrasya pitur mātuś ca yantritaḥ
3.016.015c dharmārthaṃ dharmakāṅkṣī ca vanaṃ vastum ihāgataḥ
3.016.016a tvāṃ tu veditum icchāmi kathyatāṃ kāsi kasya vā
3.016.016c iha vā kiṃnimittaṃ tvam āgatā brūhi tattvataḥ
3.016.017a sābravīd vacanaṃ śrutvā rākṣasī madanārditā
3.016.017c śrūyatāṃ rāma vakṣyāmi tattvārthaṃ vacanaṃ mama
3.016.018a ahaṃ śūrpaṇakhā nāma rākṣasī kāmarūpiṇī
3.016.018c araṇyaṃ vicarāmīdam ekā sarvabhayaṃkarā
3.016.019a rāvaṇo nāma me bhrātā rākṣaso rākṣaseśvaraḥ
3.016.019c pravṛddhanidraś ca sadā kumbhakarṇo mahābalaḥ
3.016.020a vibhīṣaṇas tu dharmātmā na tu rākṣasaceṣṭitaḥ
3.016.020c prakhyātavīryau ca raṇe bhrātarau kharadūṣaṇau
3.016.021a tān ahaṃ samatikrāntā rāma tvāpūrvadarśanāt
3.016.021c samupetāsmi bhāvena bhartāraṃ puruṣottamam
3.016.021e cirāya bhava bhartā me sītayā kiṃ kariṣyasi
3.016.022a vikṛtā ca virūpā ca na seyaṃ sadṛśī tava
3.016.022c aham evānurūpā te bhāryā rūpeṇa paśya mām
3.016.023a imāṃ virūpām asatīṃ karālāṃ nirṇatodarīm
3.016.023c anena saha te bhrātrā bhakṣayiṣyāmi mānuṣīm
3.016.024a tataḥ parvataśṛṅgāṇi vanāni vividhāni ca
3.016.024c paśyan saha mayā kānta daṇḍakān vicariṣyasi
3.016.025a ity evam uktaḥ kākutsthaḥ prahasya madirekṣaṇām
3.016.025c idaṃ vacanam ārebhe vaktuṃ vākyaviśāradaḥ
3.017.001a tāṃ tu śūrpaṇakhāṃ rāmaḥ kāmapāśāvapāśitām
3.017.001c svecchayā ślakṣṇayā vācā smitapūrvam athābravīt
3.017.002a kṛtadāro 'smi bhavati bhāryeyaṃ dayitā mama
3.017.002c tvadvidhānāṃ tu nārīṇāṃ suduḥkhā sasapatnatā
3.017.003a anujas tv eṣa me bhrātā śīlavān priyadarśanaḥ
3.017.003c śrīmān akṛtadāraś ca lakṣmaṇo nāma vīryavān
3.017.004a apūrvī bhāryayā cārthī taruṇaḥ priyadarśanaḥ
3.017.004c anurūpaś ca te bhartā rūpasyāsya bhaviṣyati
3.017.005a enaṃ bhaja viśālākṣi bhartāraṃ bhrātaraṃ mama
3.017.005c asapatnā varārohe merum arkaprabhā yathā
3.017.006a iti rāmeṇa sā proktā rākṣasī kāmamohitā
3.017.006c visṛjya rāmaṃ sahasā tato lakṣmaṇam abravīt
3.017.007a asya rūpasya te yuktā bhāryāhaṃ varavarṇinī
3.017.007c mayā saha sukhaṃ sarvān daṇḍakān vicariṣyasi
3.017.008a evam uktas tu saumitrī rākṣasyā vākyakovidaḥ
3.017.008c tataḥ śūrpaṇakhīṃ smitvā lakṣmaṇo yuktam abravīt
3.017.009a kathaṃ dāsasya me dāsī bhāryā bhavitum icchasi
3.017.009c so 'ham āryeṇa paravān bhātrā kamalavarṇinī
3.017.010a samṛddhārthasya siddhārthā muditāmalavarṇinī
3.017.010c āryasya tvaṃ viśālākṣi bhāryā bhava yavīyasī
3.017.011a etāṃ virūpām asatīṃ karālāṃ nirṇatodarīm
3.017.011c bhāryāṃ vṛddhāṃ parityajya tvām evaiṣa bhajiṣyati
3.017.012a ko hi rūpam idaṃ śreṣṭhaṃ saṃtyajya varavarṇini
3.017.012c mānuṣeṣu varārohe kuryād bhāvaṃ vicakṣaṇaḥ
3.017.013a iti sā lakṣmaṇenoktā karālā nirṇatodarī
3.017.013c manyate tad vacaḥ satyaṃ parihāsāvicakṣaṇā
3.017.014a sā rāmaṃ parṇaśālāyām upaviṣṭaṃ paraṃtapam
3.017.014c sītayā saha durdharṣam abravīt kāmamohitā
3.017.015a imāṃ virūpām asatīṃ karālāṃ nirṇatodarīm
3.017.015c vṛddhāṃ bhāryām avaṣṭabhya na māṃ tvaṃ bahu manyase
3.017.016a adyemāṃ bhakṣayiṣyāmi paśyatas tava mānuṣīm
3.017.016c tvayā saha cariṣyāmi niḥsapatnā yathāsukham
3.017.017a ity uktvā mṛgaśāvākṣīm alātasadṛśekṣaṇā
3.017.017c abhyadhāvat susaṃkruddhā maholkā rohiṇīm iva
3.017.018a tāṃ mṛtyupāśapratimām āpatantīṃ mahābalaḥ
3.017.018c nigṛhya rāmaḥ kupitas tato lakṣmaṇam abravīt
3.017.019a krūrair anāryaiḥ saumitre parihāsaḥ kathaṃ cana
3.017.019c na kāryaḥ paśya vaidehīṃ kathaṃ cit saumya jīvatīm
3.017.020a imāṃ virūpām asatīm atimattāṃ mahodarīm
3.017.020c rākṣasīṃ puruṣavyāghra virūpayitum arhasi
3.017.021a ity ukto lakṣmaṇas tasyāḥ kruddho rāmasya paśyataḥ
3.017.021c uddhṛtya khaḍgaṃ ciccheda karṇanāsaṃ mahābalaḥ
3.017.022a nikṛttakarṇanāsā tu visvaraṃ sā vinadya ca
3.017.022c yathāgataṃ pradudrāva ghorā śūrpaṇakhā vanam
3.017.023a sā virūpā mahāghorā rākṣasī śoṇitokṣitā
3.017.023c nanāda vividhān nādān yathā prāvṛṣi toyadaḥ
3.017.024a sā vikṣarantī rudhiraṃ bahudhā ghoradarśanā
3.017.024c pragṛhya bāhū garjantī praviveśa mahāvanam
3.017.025a tatas tu sā rākṣasasaṃgha saṃvṛtaṃ; kharaṃ janasthānagataṃ virūpitā
3.017.025c upetya taṃ bhrātaram ugratejasaṃ; papāta bhūmau gaganād yathāśaniḥ
3.017.026a tataḥ sabhāryaṃ bhayamohamūrchitā; salakṣmaṇaṃ rāghavam āgataṃ vanam
3.017.026c virūpaṇaṃ cātmani śoṇitokṣitā; śaśaṃsa sarvaṃ bhaginī kharasya sā
3.018.001a tāṃ tathā patitāṃ dṛṣṭvā virūpāṃ śoṇitokṣitām
3.018.001c bhaginīṃ krodhasaṃtaptaḥ kharaḥ papraccha rākṣasaḥ
3.018.002a balavikramasaṃpannā kāmagā kāmarūpiṇī
3.018.002c imām avasthāṃ nītā tvaṃ kenāntakasamā gatā
3.018.003a devagandharvabhūtānām ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām
3.018.003c ko 'yam evaṃ mahāvīryas tvāṃ virūpāṃ cakāra ha
3.018.004a na hi paśyāmy ahaṃ loke yaḥ kuryān mama vipriyam
3.018.004c antarena sahasrākṣaṃ mahendraṃ pākaśāsanam
3.018.005a adyāhaṃ mārgaṇaiḥ prāṇān ādāsye jīvitāntakaiḥ
3.018.005c salile kṣīram āsaktaṃ niṣpibann iva sārasaḥ
3.018.006a nihatasya mayā saṃkhye śarasaṃkṛttamarmaṇaḥ
3.018.006c saphenaṃ rudhiraṃ raktaṃ medinī kasya pāsyati
3.018.007a kasya patrarathāḥ kāyān māṃsam utkṛtya saṃgatāḥ
3.018.007c prahṛṣṭā bhakṣayiṣyanti nihatasya mayā raṇe
3.018.008a taṃ na devā na gandharvā na piśācā na rākṣasāḥ
3.018.008c mayāpakṛṣṭaṃ kṛpaṇaṃ śaktās trātuṃ mahāhave
3.018.009a upalabhya śanaiḥ saṃjñāṃ taṃ me śaṃsitum arhasi
3.018.009c yena tvaṃ durvinītena vane vikramya nirjitā
3.018.010a iti bhrātur vacaḥ śrutvā kruddhasya ca viśeṣataḥ
3.018.010c tataḥ śūrpaṇakhā vākyaṃ sabāṣpam idam abravīt
3.018.011a taruṇau rūpasaṃpannau sukūmārau mahābalau
3.018.011c puṇḍarīkaviśālākṣau cīrakṛṣṇājināmbarau
3.018.012a gandharvarājapratimau pārthivavyañjanānvitau
3.018.012c devau vā mānuṣau vā tau na tarkayitum utsahe
3.018.013a taruṇī rūpasaṃpannā sarvābharaṇabhūṣitā
3.018.013c dṛṣṭā tatra mayā nārī tayor madhye sumadhyamā
3.018.014a tābhyām ubhābhyāṃ saṃbhūya pramadām adhikṛtya tām
3.018.014c imām avasthāṃ nītāhaṃ yathānāthāsatī tathā
3.018.015a tasyāś cānṛjuvṛttāyās tayoś ca hatayor aham
3.018.015c saphenaṃ pātum icchāmi rudhiraṃ raṇamūrdhani
3.018.016a eṣa me prathamaḥ kāmaḥ kṛtas tāta tvayā bhavet
3.018.016c tasyās tayoś ca rudhiraṃ pibeyam aham āhave
3.018.017a iti tasyāṃ bruvāṇāyāṃ caturdaśa mahābalān
3.018.017c vyādideśa kharaḥ kruddho rākṣasān antakopamān
3.018.018a mānuṣau śastrasaṃpannau cīrakṛṣṇājināmbarau
3.018.018c praviṣṭau daṇḍakāraṇyaṃ ghoraṃ pramadayā saha
3.018.019a tau hatvā tāṃ ca durvṛttām upāvartitum arhatha
3.018.019c iyaṃ ca rudhiraṃ teṣāṃ bhaginī mama pāsyati
3.018.020a manoratho 'yam iṣṭo 'syā bhaginyā mama rākṣasāḥ
3.018.020c śīghraṃ saṃpadyatāṃ gatvā tau pramathya svatejasā
3.018.021a iti pratisamādiṣṭā rākṣasās te caturdaśa
3.018.021c tatra jagmus tayā sārdhaṃ ghanā vāteritā yathā
3.019.001a tataḥ śūrpaṇakhā ghorā rāghavāśramam āgatā
3.019.001c rakṣasām ācacakṣe tau bhrātarau saha sītayā
3.019.002a te rāmaṃ parṇaśālāyām upaviṣṭaṃ mahābalam
3.019.002c dadṛśuḥ sītayā sārdhaṃ vaidehyā lakṣmaṇena ca
3.019.003a tān dṛṣṭvā rāghavaḥ śrīmān āgatāṃ tāṃ ca rākṣasīm
3.019.003c abravīd bhrātaraṃ rāmo lakṣmaṇaṃ dīptatejasaṃ
3.019.004a muhūrtaṃ bhava saumitre sītāyāḥ pratyanantaraḥ
3.019.004c imān asyā vadhiṣyāmi padavīm āgatān iha
3.019.005a vākyam etat tataḥ śrutvā rāmasya viditātmanaḥ
3.019.005c tatheti lakṣmaṇo vākyaṃ rāmasya pratyapūjayat
3.019.006a rāghavo 'pi mahac cāpaṃ cāmīkaravibhūṣitam
3.019.006c cakāra sajyaṃ dharmātmā tāni rakṣāṃsi cābravīt
3.019.007a putrau daśarathasyāvāṃ bhrātarau rāmalakṣmaṇau
3.019.007c praviṣṭau sītayā sārdhaṃ duścaraṃ daṇḍakāvanam
3.019.008a phalamūlāśanau dāntau tāpasau dharmacāriṇau
3.019.008c vasantau daṇḍakāraṇye kimartham upahiṃsatha
3.019.009a yuṣmān pāpātmakān hantuṃ viprakārān mahāvane
3.019.009c ṛṣīṇāṃ tu niyogena prāpto 'haṃ saśarāsanaḥ
3.019.010a tiṣṭhataivātra saṃtuṣṭā nopasarpitum arhatha
3.019.010c yadi prāṇair ihārtho vo nivartadhvaṃ niśācarāḥ
3.019.011a tasya tadvacanaṃ śrutvā rākṣasās te caturdaśa
3.019.011c ūcur vācaṃ susaṃkruddhā brahmaghnaḥ śūlapāṇayaḥ
3.019.012a saṃraktanayanā ghorā rāmaṃ raktāntalocanam
3.019.012c paruṣā madhurābhāṣaṃ hṛṣṭādṛṣṭaparākramam
3.019.013a krodham utpādya no bhartuḥ kharasya sumahātmanaḥ
3.019.013c tvam eva hāsyase prāṇān adyāsmābhir hato yudhi
3.019.014a kā hi te śaktir ekasya bahūnāṃ raṇamūrdhani
3.019.014c asmākam agrataḥ sthātuṃ kiṃ punar yoddhum āhave
3.019.015a ebhir bāhuprayuktair naḥ parighaiḥ śūlapaṭṭiśaiḥ
3.019.015c prāṇāṃs tyakṣyasi vīryaṃ ca dhanuś ca karapīḍitam
3.019.016a ity evam uktvā saṃrabdhā rākṣasās te caturdaśa
3.019.016c udyatāyudhanistriṃśā rāmam evābhidudruvuḥ
3.019.016e cikṣipus tāni śūlāni rāghavaṃ prati durjayam
3.019.017a tāni śūlāni kākutsthaḥ samastāni caturdaśa
3.019.017c tāvadbhir eva ciccheda śaraiḥ kāñcanabhūṣaṇaiḥ
3.019.018a tataḥ paścān mahātejā nārācān sūryasaṃnibhān
3.019.018c jagrāha paramakruddhaś caturdaśa śilāśitān
3.019.019a gṛhītvā dhanur āyamya lakṣyān uddiśya rākṣasān
3.019.019c mumoca rāghavo bāṇān vajrān iva śatakratuḥ
3.019.020a rukmapuṅkhāś ca viśikhāḥ pradīptā hemabhūṣaṇāḥ
3.019.020c antarikṣe maholkānāṃ babhūvus tulyavarcasaḥ
3.019.021a te bhittvā rakṣasāṃ vegād vakṣāṃsi rudhirāplutāḥ
3.019.021c viniṣpetus tadā bhūmau nyamajjantāśanisvanāḥ
3.019.022a te bhinnahṛdayā bhūmau chinnamūlā iva drumāḥ
3.019.022c nipetuḥ śoṇitārdrāṅgā vikṛtā vigatāsavaḥ
3.019.023a tān bhūmau patitān dṛṣṭvā rākṣasī krodhamūrchitā
3.019.023c paritrastā punas tatra vyasṛjad bhairavaṃ ravam
3.019.024a sā nadantī mahānādaṃ javāc chūrpaṇakhā punaḥ
3.019.024c upagamya kharaṃ sā tu kiṃ cit saṃśuṣka śoṇitā
3.019.024e papāta punar evārtā saniryāseva vallarī
3.019.025a nipātitān prekṣya raṇe tu rākṣasān; pradhāvitā śūrpaṇakhā punas tataḥ
3.019.025c vadhaṃ ca teṣāṃ nikhilena rakṣasāṃ; śaśaṃsa sarvaṃ bhaginī kharasya sā
3.020.001a sa punaḥ patitāṃ dṛṣṭvā krodhāc chūrpaṇakhāṃ kharaḥ
3.020.001c uvāca vyaktatā vācā tām anarthārtham āgatām
3.020.002a mayā tv idānīṃ śūrās te rākṣasā rudhirāśanāḥ
3.020.002c tvatpriyārthaṃ vinirdiṣṭāḥ kimarthaṃ rudyate punaḥ
3.020.003a bhaktāś caivānuraktāś ca hitāś ca mama nityaśaḥ
3.020.003c ghnanto 'pi na nihantavyā na na kuryur vaco mama
3.020.004a kim etac chrotum icchāmi kāraṇaṃ yatkṛte punaḥ
3.020.004c hā nātheti vinardantī sarpavad veṣṭase kṣitau
3.020.005a anāthavad vilapasi kiṃ nu nāthe mayi sthite
3.020.005c uttiṣṭhottiṣṭha mā bhaiṣīr vaiklavyaṃ tyajyatām iha
3.020.006a ity evam uktā durdharṣā khareṇa parisāntvitā
3.020.006c vimṛjya nayane sāsre kharaṃ bhrātaram abravīt
3.020.007a preṣitāś ca tvayā śūrā rākṣasās te caturdaśa
3.020.007c nihantuṃ rāghavaṃ ghorā matpriyārthaṃ salakṣmaṇam
3.020.008a te tu rāmeṇa sāmarṣāḥ śūlapaṭṭiśapāṇayaḥ
3.020.008c samare nihatāḥ sarve sāyakair marmabhedibhiḥ
3.020.009a tān bhūmau patitān dṛṣṭvā kṣaṇenaiva mahābalān
3.020.009c rāmasya ca mahat karma mahāṃs trāso 'bhavan mama
3.020.010a sāsmi bhītā samudvignā viṣaṇṇā ca niśācara
3.020.010c śaraṇaṃ tvāṃ punaḥ prāptā sarvato bhayadarśinī
3.020.011a viṣādanakrādhyuṣite paritrāsormimālini
3.020.011c kiṃ māṃ na trāyase magnāṃ vipule śokasāgare
3.020.012a ete ca nihatā bhūmau rāmeṇa niśitaiḥ śaraiḥ
3.020.012c ye ca me padavīṃ prāptā rākṣasāḥ piśitāśanāḥ
3.020.013a mayi te yady anukrośo yadi rakṣaḥsu teṣu ca
3.020.013c rāmeṇa yadi śaktis te tejo vāsti niśācara
3.020.013e daṇḍakāraṇyanilayaṃ jahi rākṣasakaṇṭakam
3.020.014a yadi rāmaṃ mamāmitram adya tvaṃ na vadhiṣyasi
3.020.014c tava caivāgrataḥ prāṇāṃs tyakṣyāmi nirapatrapā
3.020.015a buddhyāham anupaśyāmi na tvaṃ rāmasya saṃyuge
3.020.015c sthātuṃ pratimukhe śaktaḥ sacāpasya mahāraṇe
3.020.016a śūramānī na śūras tvaṃ mithyāropitavikramaḥ
3.020.016c mānuṣau yan na śaknoṣi hantuṃ tau rāmalakṣmaṇau
3.020.017a apayāhi janasthānāt tvaritaḥ sahabāndhavaḥ
3.020.017c niḥsattvasyālpavīryasya vāsas te kīdṛśas tv iha
3.020.018a rāmatejo'bhibhūto hi tvaṃ kṣipraṃ vinaśiṣyasi
3.020.018c sa hi tejaḥsamāyukto rāmo daśarathātmajaḥ
3.020.018e bhrātā cāsya mahāvīryo yena cāsmi virūpitā
3.021.001a evam ādharṣitaḥ śūraḥ śūrpaṇakhyā kharas tadā
3.021.001c uvāca rakṣasāṃ madhye kharaḥ kharataraṃ vacaḥ
3.021.002a tavāpamānaprabhavaḥ krodho 'yam atulo mama
3.021.002c na śakyate dhārayituṃ lavaṇāmbha ivotthitam
3.021.003a na rāmaṃ gaṇaye vīryān mānuṣaṃ kṣīṇajīvitam
3.021.003c ātmā duścaritaiḥ prāṇān hato yo 'dya vimokṣyati
3.021.004a bāṣpaḥ saṃhriyatām eṣa saṃbhramaś ca vimucyatām
3.021.004c ahaṃ rāmaḥ saha bhrātrā nayāmi yamasādanam
3.021.005a paraśvadhahatasyādya mandaprāṇasya bhūtale
3.021.005c rāmasya rudhiraṃ raktam uṣṇaṃ pāsyasi rākṣasi
3.021.006a sā prahṛṣṭvā vacaḥ śrutvā kharasya vadanāc cyutam
3.021.006c praśaśaṃsa punar maurkhyād bhrātaraṃ rakṣasāṃ varam
3.021.007a tayā paruṣitaḥ pūrvaṃ punar eva praśaṃsitaḥ
3.021.007c abravīd dūṣaṇaṃ nāma kharaḥ senāpatiṃ tadā
3.021.008a caturdaśa sahasrāṇi mama cittānuvartinām
3.021.008c rakṣasīṃ bhīmavegānāṃ samareṣv anivartinām
3.021.009a nīlajīmūtavarṇānāṃ ghorāṇāṃ krūrakarmaṇām
3.021.009c lokasiṃhāvihārāṇāṃ balinām ugratejasām
3.021.010a teṣāṃ śārdūladarpāṇāṃ mahāsyānāaṃ mahaujasām
3.021.010c sarvodyogam udīrṇānāṃ rakṣasāṃ saumya kāraya
3.021.011a upasthāpaya me kṣipraṃ rathaṃ saumya dhanūṃṣi ca
3.021.011c śarāṃś ca citrān khaḍgāṃś ca śaktīś ca vividhāḥ śitāḥ
3.021.012a agre niryātum icchāmi paulastyānāṃ mahātmanām
3.021.012c vadhārthaṃ durvinītasya rāmasya raṇakovidaḥ
3.021.013a iti tasya bruvāṇasya sūryavarṇaṃ mahāratham
3.021.013c sadaśvaiḥ śabalair yuktam ācacakṣe 'tha dūṣaṇaḥ
3.021.014a taṃ meruśikharākāraṃ taptakāñcanabhūṣaṇam
3.021.014c hemacakram asaṃbādhaṃ vaidūryamaya kūbaram
3.021.015a matsyaiḥ puṣpair drumaiḥ śailaiś candrasūryaiś ca kāñcanaiḥ
3.021.015c māṅgalyaiḥ pakṣisaṃghaiś ca tārābhiś ca samāvṛtam
3.021.016a dhvajanistriṃśasaṃpannaṃ kiṅkiṇīkavibhūṣitam
3.021.016c sadaśvayuktaṃ so 'marṣād āruroha rathaṃ kharaḥ
3.021.017a niśāmya taṃ rathagataṃ rāakṣasā bhīmavikramāḥ
3.021.017c tasthuḥ saṃparivāryainaṃ dūṣaṇaṃ ca mahābalam
3.021.018a kharas tu tān maheṣvāsān ghoracarmāyudhadhvajān
3.021.018c niryātety abravīd dṛṣṭvā rathasthaḥ sarvarākṣasān
3.021.019a tatas tad rākṣasaṃ sainyaṃ ghoracarmāyudhadhvajam
3.021.019c nirjagāma janasthānān mahānādaṃ mahājavam
3.021.020a mudgaraiḥ paṭṭiśaiḥ śūlaiḥ sutīkṣṇaiś ca paraśvadhaiḥ
3.021.020c khaḍgaiś cakraiś ca hastasthair bhrājamānaiś ca tomaraiḥ
3.021.021a śaktibhiḥ patighair ghorair atimātraiś ca kārmukaiḥ
3.021.021c gadāsimusalair vajrair gṛhītair bhīmadarśanaiḥ
3.021.022a rākṣasānāṃ sughorāṇāṃ sahasrāṇi caturdaśa
3.021.022c niryātāni janasthānāt kharacittānuvartinām
3.021.023a tāṃs tv abhidravato dṛṣṭvā rākṣasān bhīmavikramān
3.021.023c kharasyāpi rathaḥ kiṃ cij jagāma tadanantaram
3.021.024a tatas tāñ śabalān aśvāṃs taptakāñcanabhūṣitān
3.021.024c kharasya matam ājñāya sārathiḥ samacodayat
3.021.025a sa codito rathaḥ śīghraṃ kharasya ripughātinaḥ
3.021.025c śabdenāpūrayām āsa diśaś ca pratiśas tathā
3.021.026a pravṛddhamanyus tu kharaḥ kharasvano; ripor vadhārthaṃ tvarito yathāntakaḥ
3.021.026c acūcudat sārathim unnadan punar; mahābalo megha ivāśmavarṣavān
3.022.001a tat prayātaṃ balaṃ ghoram aśivaṃ śoṇitodakam
3.022.001c abhyavarṣan mahāmeghas tumulo gardabhāruṇaḥ
3.022.002a nipetus turagās tasya rathayuktā mahājavāḥ
3.022.002c same puṣpacite deśe rājamārge yadṛcchayā
3.022.003a śyāmaṃ rudhiraparyantaṃ babhūva pariveṣaṇam
3.022.003c alātacakrapratimaṃ pratigṛhya divākaram
3.022.004a tato dhvajam upāgamya hemadaṇḍaṃ samucchritam
3.022.004c samākramya mahākāyas tasthau gṛdhraḥ sudāruṇaḥ
3.022.005a janasthānasamīpe ca samākramya kharasvanāḥ
3.022.005c visvarān vividhāṃś cakrur māṃsādā mṛgapakṣiṇaḥ
3.022.006a vyājahruś ca padīptāyāṃ diśi vai bhairavasvanam
3.022.006c aśivā yātu dāhānāṃ śivā ghorā mahāsvanāḥ
3.022.007a prabhinnagirisaṃkāśās toyaśoṣitadhāriṇaḥ
3.022.007c ākāśaṃ tad anākāśaṃ cakrur bhīmā balāhakāḥ
3.022.008a babhūva timiraṃ ghoram uddhataṃ romaharṣaṇam
3.022.008c diśo vā vidiśo vāpi suvyaktaṃ na cakāśire
3.022.009a kṣatajārdrasavarṇābhā saṃdhyākālaṃ vinā babhau
3.022.009c kharasyābhimukhaṃ nedus tadā ghorā mṛgāḥ khagāḥ
3.022.010a nityāśivakarā yuddhe śivā ghoranidarśanāḥ
3.022.010c nedur balasyābhimukhaṃ jvālodgāribhir ānanaiḥ
3.022.011a kabandhaḥ parighābhāso dṛśyate bhāskarāntike
3.022.011c jagrāha sūryaṃ svarbhānur aparvaṇi mahāgrahaḥ
3.022.012a pravāti mārutaḥ śīghraṃ niṣprabho 'bhūd divākaraḥ
3.022.012c utpetuś ca vinā rātriṃ tārāḥ khadyotasaprabhāḥ
3.022.013a saṃlīnamīnavihagā nalinyaḥ puṣpapaṅkajāḥ
3.022.013c tasmin kṣaṇe babhūvuś ca vinā puṣpaphalair drumāḥ
3.022.014a uddhūtaś ca vinā vātaṃ reṇur jaladharāruṇaḥ
3.022.014c vīcīkūcīti vāśyanto babhūvus tatra sārikāḥ
3.022.015a ulkāś cāpi sanirghoṣā nipetur ghoradarśanāḥ
3.022.015c pracacāla mahī cāpi saśailavanakānanā
3.022.016a kharasya ca rathasthasya nardamānasya dhīmataḥ
3.022.016c prākampata bhujaḥ savyaḥ kharaś cāsyāvasajjata
3.022.017a sāsrā saṃpadyate dṛṣṭiḥ paśyamānasya sarvataḥ
3.022.017c lalāṭe ca rujā jātā na ca mohān nyavartata
3.022.018a tān samīkṣya mahotpātān utthitān romaharṣaṇān
3.022.018c abravīd rākṣasān sarvān prahasan sa kharas tadā
3.022.019a mahotpātān imān sarvān utthitān ghoradarśanān
3.022.019c na cintayāmy ahaṃ vīryād balavān durbalān iva
3.022.020a tārā api śarais tīkṣṇaiḥ pātayeyaṃ nabhastalāt
3.022.020c mṛtyuṃ maraṇadharmeṇa saṃkruddho yojayāmy aham
3.022.021a rāghavaṃ taṃ balotsiktaṃ bhrātaraṃ cāpi lakṣmaṇam
3.022.021c ahatvā sāyakais tīkṣṇair nopāvartitum utsahe
3.022.022a sakāmā bhaginī me 'stu pītvā tu rudhiraṃ tayoḥ
3.022.022c yannimittaṃ tu rāmasya lakṣmaṇasya viparyayaḥ
3.022.023a na kva cit prāptapūrvo me saṃyugeṣu parājayaḥ
3.022.023c yuṣmākam etat pratyakṣaṃ nānṛtaṃ kathayāmy aham
3.022.024a devarājam api kruddho mattairāvatayāyinam
3.022.024c vajrahastaṃ raṇe hanyāṃ kiṃ punas tau ca mānuṣau
3.022.025a sā tasya garjitaṃ śrutvā rākṣasasya mahācamūḥ
3.022.025c praharṣam atulaṃ lebhe mṛtyupāśāvapāśitā
3.022.026a sameyuś ca mahātmāno yuddhadarśanakāṅkṣiṇaḥ
3.022.026c ṛṣayo devagandharvāḥ siddhāś ca saha cāraṇaiḥ
3.022.027a sametya coruḥ sahitās te 'nyāyaṃ puṇyakarmaṇaḥ
3.022.027c svasti gobrāhmaṇebhyo 'stu lokānāṃ ye ca saṃmatāḥ
3.022.028a jayatāṃ rāghavo yuddhe paulastyān rajanīcarān
3.022.028c cakrā hasto yathā yuddhe sarvān asurapuṃgavān
3.022.029a etac cānyac ca bahuśo bruvāṇāḥ paramarṣayaḥ
3.022.029c dadṛśur vāhinīṃ teṣāṃ rākṣasānāṃ gatāyuṣām
3.022.030a rathena tu kharo vegāt sainyasyāgrād viniḥsṛtaḥ
3.022.030c taṃ dṛṣṭvā rākṣasaṃ bhūyo rākṣasāś ca viniḥsṛtāḥ
3.022.031a śyena gāmī pṛthugrīvo yajñaśatrur vihaṃgamaḥ
3.022.031c durjayaḥ karavīrākṣaḥ paruṣaḥ kālakārmukaḥ
3.022.032a meghamālī mahāmālī sarpāsyo rudhirāśanaḥ
3.022.032c dvādaśaite mahāvīryāḥ pratasthur abhitaḥ kharam
3.022.033a mahākapālaḥ sthūlākṣaḥ pramāthī triśirās tathā
3.022.033c catvāra ete senāgryā dūṣaṇaṃ pṛṣṭhato 'nvayuḥ
3.022.034a sā bhīmavegā samarābhikāmā; sudāruṇā rākṣasavīra senā
3.022.034c tau rājaputrau sahasābhyupetā; mālāgrahāṇām iva candrasūryau
3.023.001a āśramaṃ prati yāte tu khare kharaparākrame
3.023.001c tān evautpātikān rāmaḥ saha bhrātrā dadarśa ha
3.023.002a tān utpātān mahāghorān utthitān romaharṣaṇān
3.023.002c prajānām ahitān dṛṣṭvā vākyaṃ lakṣmaṇam abravīt
3.023.003a imān paśya mahābāho sarvabhūtāpahāriṇaḥ
3.023.003c samutthitān mahotpātān saṃhartuṃ sarvarākṣasān
3.023.004a amī rudhiradhārās tu visṛjantaḥ kharasvanān
3.023.004c vyomni meghā vivartante paruṣā gardabhāruṇāḥ
3.023.005a sadhūmāś ca śarāḥ sarve mama yuddhābhinandinaḥ
3.023.005c rukmapṛṣṭhāni cāpāni viveṣṭante ca lakṣmaṇa
3.023.006a yādṛśā iha kūjanti pakṣiṇo vanacāriṇaḥ
3.023.006c agrato no bhayaṃ prāptaṃ saṃśayo jīvitasya ca
3.023.007a saṃprahāras tu sumahān bhaviṣyati na saṃśayaḥ
3.023.007c ayam ākhyāti me bāhuḥ sphuramāṇo muhur muhuḥ
3.023.008a saṃnikarṣe tu naḥ śūra jayaṃ śatroḥ parājayam
3.023.008c suprabhaṃ ca prasannaṃ ca tava vaktraṃ hi lakṣyate
3.023.009a udyatānāṃ hi yuddhārthaṃ yeṣāṃ bhavati lakṣmaṇaḥ
3.023.009c niṣprabhaṃ vadanaṃ teṣāṃ bhavaty āyuḥ parikṣayaḥ
3.023.010a anāgatavidhānaṃ tu kartavyaṃ śubham icchatā
3.023.010c āpadaṃ śaṅkamānena puruṣeṇa vipaścitā
3.023.011a tasmād gṛhītvā vaidehīṃ śarapāṇir dhanurdharaḥ
3.023.011c guhām āśrayaśailasya durgāṃ pādapasaṃkulām
3.023.012a pratikūlitum icchāmi na hi vākyam idaṃ tvayā
3.023.012c śāpito mama pādābhyāṃ gamyatāṃ vatsa māciram
3.023.013a evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ saha sītayā
3.023.013c śarān ādāya cāpaṃ ca guhāṃ durgāṃ samāśrayat
3.023.014a tasmin praviṣṭe tu guhāṃ lakṣmaṇe saha sītayā
3.023.014c hanta niryuktam ity uktvā rāmaḥ kavacam āviśat
3.023.015a sā tenāgninikāśena kavacena vibhūṣitaḥ
3.023.015c babhūva rāmas timire vidhūmo 'gnir ivotthitaḥ
3.023.016a sa cāpam udyamya mahac charān ādāya vīryavān
3.023.016c babhūvāvasthitas tatra jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ
3.023.017a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca saha cāraṇaiḥ
3.023.017c ūcuḥ paramasaṃtrastā guhyakāś ca parasparam
3.023.018a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
3.023.018c ekaś ca rāmo dharmātmā kathaṃ yuddhaṃ bhaviṣyati
3.023.019a tato gambhīranirhrādaṃ ghoravarmāyudhadhvajam
3.023.019c anīkaṃ yātudhānānāṃ samantāt pratyadṛśyata
3.023.020a siṃhanādaṃ visṛjatām anyonyam abhigarjatām
3.023.020c cāpāni vispharayatāṃ jṛmbhatāṃ cāpy abhīkṣṇaśaḥ
3.023.021a vipraghuṣṭasvanānāṃ ca dundubhīṃś cāpi nighnatām
3.023.021c teṣāṃ sutumulaḥ śabdaḥ pūrayām āsa tad vanam
3.023.022a tena śabdena vitrastāḥ śvāpadā vanacāriṇaḥ
3.023.022c dudruvur yatra niḥśabdaṃ pṛṣṭhato nāvalokayan
3.023.023a tat tv anīkaṃ mahāvegaṃ rāmaṃ samupasarpata
3.023.023c ghṛtanānāpraharaṇaṃ gambhīraṃ sāgaropamam
3.023.024a rāmo 'pi cārayaṃś cakṣuḥ sarvato raṇapaṇḍitaḥ
3.023.024c dadarśa kharasainyaṃ tad yuddhābhimukham udyatam
3.023.025a vitatya ca dhanur bhīmaṃ tūṇyāś coddhṛtya sāyakān
3.023.025c krodham āhārayat tīvraṃ vadhārthaṃ sarvarakṣasām
3.023.026a duṣprekṣyaḥ so 'bhavat kruddho yugāntāgnir iva jvalan
3.023.026c taṃ dṛṣṭvā tejasāviṣṭaṃ prāvyathan vanadevatāḥ
3.023.027a tasya kruddhasya rūpaṃ tu rāmasya dadṛśe tadā
3.023.027c dakṣasyeva kratuṃ hantum udyatasya pinākinaḥ
3.024.001a avaṣṭabdhadhanuṃ rāmaṃ kruddhaṃ ca ripughātinam
3.024.001c dadarśāśramam āgamya kharaḥ saha puraḥsaraiḥ
3.024.002a taṃ dṛṣṭvā saguṇaṃ cāpam udyamya kharaniḥsvanam
3.024.002c rāmasyābhimukhaṃ sūtaṃ codyatām ity acodayat
3.024.003a sa kharasyājñayā sūtas turagān samacodayat
3.024.003c yatra rāmo mahābāhur eko dhunvan dhanuḥ sthitaḥ
3.024.004a taṃ tu niṣpatitaṃ dṛṣṭvā sarve te rajanīcarāḥ
3.024.004c nardamānā mahānādaṃ sacivāḥ paryavārayan
3.024.005a sa teṣāṃ yātudhānānāṃ madhye rato gataḥ kharaḥ
3.024.005c babhūva madhye tārāṇāṃ lohitāṅga ivoditaḥ
3.024.006a tatas taṃ bhīmadhanvānaṃ kruddhāḥ sarve niśācarāḥ
3.024.006c rāmaṃ nānāvidhaiḥ śastrair abhyavarṣanta durjayam
3.024.007a mudgarair āyasaiḥ śūlaiḥ prāsaiḥ khaḍgaiḥ paraśvadhaiḥ
3.024.007c rākṣasāḥ samare rāmaṃ nijaghnū roṣatatparāḥ
3.024.008a te balāhakasaṃkāśā mahānādā mahābalāḥ
3.024.008c abhyadhāvanta kākutsthaṃ rāmaṃ yuddhe jighāṃsavaḥ
3.024.009a te rāme śaravarṣāṇi vyasṛjan rakṣasāṃ guṇāḥ
3.024.009c śailendram iva dhārābhir varṣamāṇā mahādhanāḥ
3.024.010a sa taiḥ parivṛto ghorai rāghavo rakṣasāṃ gaṇaiḥ
3.024.010c tithiṣv iva mahādevo vṛtaḥ pāriṣadāṃ gaṇaiḥ
3.024.011a tāni muktāni śastrāṇi yātudhānaiḥ sa rāghavaḥ
3.024.011c pratijagrāha viśikhair nadyoghān iva sāgaraḥ
3.024.012a sa taiḥ praharaṇair ghorair bhinnagātro na vivyathe
3.024.012c rāmaḥ pradīptair bahubhir vajrair iva mahācalaḥ
3.024.013a sa viddhaḥ kṣatajādigdhaḥ sarvagātreṣu rāghavaḥ
3.024.013c babhūva rāmaḥ saṃdhyābhrair divākara ivāvṛtaḥ
3.024.014a viṣedur devagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
3.024.014c ekaṃ sahastrair bahubhis tadā dṛṣṭvā samāvṛtam
3.024.015a tato rāmaḥ susaṃkruddho maṇḍalīkṛtakārmukaḥ
3.024.015c sasarja niśitān bāṇāñ śataśo 'tha sahasraśaḥ
3.024.016a durāvārān durviṣahān kālapāśopamān raṇe
3.024.016c mumoca līlayā rāmaḥ kaṅkapatrān ajihmagān
3.024.017a te śarāḥ śatrusainyeṣu muktā rāmeṇa līlayā
3.024.017c ādadū rakṣasāṃ prāṇān pāśāḥ kālakṛtā iva
3.024.018a bhittvā rākṣasadehāṃs tāṃs te śarā rudhirāplutāḥ
3.024.018c antarikṣagatā rejur dīptāgnisamatejasaḥ
3.024.019a asaṃkhyeyās tu rāmasya sāyakāś cāpamaṇḍalāt
3.024.019c viniṣpetur atīvogrā rakṣaḥ prāṇāpahāriṇaḥ
3.024.020a tair dhanūṃṣi dhvajāgrāṇi varmāṇi ca śirāṃsi ca
3.024.020c bahūn sahastābharaṇān ūrūn karikaropamān
3.024.021a tato nālīkanārācais tīkṣṇāgraiś ca vikarṇibhiḥ
3.024.021c bhīmam ārtasvaraṃ cakrur bhidyamānā niśācarāḥ
3.024.022a tat sainyaṃ niśitair bāṇair arditaṃ marmabhedibhiḥ
3.024.022c rāmeṇa na sukhaṃ lebhe śuṣkaṃ vanam ivāgninā
3.024.023a ke cid bhīmabalāḥ śūrāḥ śūlān khaḍgān paraśvadhān
3.024.023c cikṣipuḥ paramakruddhā rāmāya rajanīcarāḥ
3.024.024a tāni bāṇair mahābāhuḥ śastrāṇy āvārya rāghavaḥ
3.024.024c jahāra samare prāṇāṃś ciccheda ca śirodharān
3.024.025a avaśiṣṭāś ca ye tatra viṣaṇṇāś ca niśācarāḥ
3.024.025c kharam evābhyadhāvanta śaraṇārthaṃ śarārditāḥ
3.024.026a tān sarvān punar ādāya samāśvāsya ca dūṣaṇaḥ
3.024.026c abhyadhāvata kākutsthaṃ kruddho rudram ivāntakaḥ
3.024.027a nivṛttās tu punaḥ sarve dūṣaṇāśrayanirbhayāḥ
3.024.027c rāmam evābhyadhāvanta sālatālaśilāyudhāḥ
3.024.028a tad babhūvādbhutaṃ yuddhaṃ tumulaṃ romaharṣaṇam
3.024.028c rāmasyāsya mahāghoraṃ punas teṣāṃ ca rakṣasām
3.025.001a tad drumāṇāṃ śilānāṃ ca varṣaṃ prāṇaharaṃ mahat
3.025.001c pratijagrāha dharmātmā rāghavas tīkṣṇasāyakaiḥ
3.025.002a pratigṛhya ca tad varaṃ nimīlita ivarṣabhaḥ
3.025.002c rāmaḥ krodhaṃ paraṃ bheje vadhārthaṃ sarvarakṣasām
3.025.003a tataḥ krodhasamāviṣṭaḥ pradīpta iva tejasā
3.025.003c śarair abhyakirat sainyaṃ sarvataḥ sahadūṣaṇam
3.025.004a tataḥ senāpatiḥ kruddho dūṣaṇaḥ śatrudūṣaṇaḥ
3.025.004c jagrāha giriśṛṅgābhaṃ parighaṃ romaharṣaṇam
3.025.005a veṣṭitaṃ kāñcanaiḥ paṭṭair devasainyābhimardanam
3.025.005c āyasaiḥ śaṅkubhis tīkṣṇaiḥ kīrṇaṃ paravasokṣitām
3.025.006a vajrāśanisamasparśaṃ paragopuradāraṇam
3.025.006c taṃ mahoragasaṃkāśaṃ pragṛhya parighaṃ raṇe
3.025.006e dūṣaṇo 'bhyapatad rāmaṃ krūrakarmā niśācaraḥ
3.025.007a tasyābhipatamānasya dūṣaṇasya sa rāghavaḥ
3.025.007c dvābhyāṃ śarābhyāṃ ciccheda sahastābharaṇau bhujau
3.025.008a bhraṣṭas tasya mahākāyaḥ papāta raṇamūrdhani
3.025.008c parighaś chinnahastasya śakradhvaja ivāgrataḥ
3.025.009a sa karābhyāṃ vikīrṇābhyāṃ papāta bhuvi dūṣaṇaḥ
3.025.009c viṣāṇābhyāṃ viśīrṇābhyāṃ manasvīva mahāgajaḥ
3.025.010a dṛṣṭvā taṃ patitaṃ bhūmau dūṣaṇaṃ nihataṃ raṇe
3.025.010c sādhu sādhv iti kākutsthaṃ sarvabhūtāny apūjayan
3.025.011a etasminn antare kruddhās trayaḥ senāgrayāyinaḥ
3.025.011c saṃhatyābhyadravan rāmaṃ mṛtyupāśāvapāśitāḥ
3.025.011e mahākapālaḥ sthūlākṣaḥ pramāthī ca mahābalaḥ
3.025.012a mahākapālo vipulaṃ śūlam udyamya rākṣasaḥ
3.025.012c sthūlākṣaḥ paṭṭiśaṃ gṛhya pramāthī ca paraśvadham
3.025.013a dṛṣṭvaivāpatatas tāṃs tu rāghavaḥ sāyakaiḥ śitaiḥ
3.025.013c tīkṣṇāgraiḥ pratijagrāha saṃprāptān atithīn iva
3.025.014a mahākapālasya śiraś ciccheda raghunaṅganaḥ
3.025.014c asaṃkhyeyais tu bāṇaughaiḥ pramamātha pramāthinam
3.025.015a sthūlākṣasyākṣiṇī tīkṣṇaiḥ pūrayām āsa sāyakaiḥ
3.025.015c sa papāta hato bhūmau viṭapīva mahādrumaḥ
3.025.016a tataḥ pāvakasaṃkāśair hemavajravibhūṣitaiḥ
3.025.016c jaghanaśeṣaṃ tejasvī tasya sainyasya sāyakaiḥ
3.025.017a te rukmapuṅkhā viśikhāḥ sadhūmā iva pāvakāḥ
3.025.017c nijaghnus tāni rakṣāṃsi vajrā iva mahādrumān
3.025.018a rakṣasāṃ tu śataṃ rāmaḥ śatenaikena karṇinā
3.025.018c sahasraṃ ca sahasreṇa jaghāna raṇamūrdhani
3.025.019a tair bhinnavarmābharaṇāś chinnabhinnaśarāsanāḥ
3.025.019c nipetuḥ śoṇitādigdhā dharaṇyāṃ rajanīcarāḥ
3.025.020a tair muktakeśaiḥ samare patitaiḥ śoṇitokṣitaiḥ
3.025.020c āstīrṇā vasudhā kṛtsnā mahāvediḥ kuśair iva
3.025.021a kṣaṇena tu mahāghoraṃ vanaṃ nihatarākṣasaṃ
3.025.021c babhūva niraya prakhyaṃ māṃsaśoṇitakardamam
3.025.022a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
3.025.022c hatāny ekena rāmeṇa mānuṣeṇa padātinā
3.025.023a tasya sainyasya sarvasya kharaḥ śeṣo mahārathaḥ
3.025.023c rākṣasas triśirāś caiva rāmaś ca ripusūdanaḥ
3.025.024a tatas tu tad bhīmabalaṃ mahāhave; samīkṣya rāmeṇa hataṃ balīyasā
3.025.024c rathena rāmaṃ mahatā kharas tataḥ; samāsasādendra ivodyatāśaniḥ
3.026.001a kharaṃ tu rāmābhimukhaṃ prayāntaṃ vāhinīpatiḥ
3.026.001c rākṣasas triśirā nāma saṃnipatyedam abravīt
3.026.002a māṃ niyojaya vikrānta saṃnivartasva sāhasāt
3.026.002c paśya rāmaṃ mahābāhuṃ saṃyuge vinipātitam
3.026.003a pratijānāmi te satyam āyudhaṃ cāham ālabhe
3.026.003c yathā rāmaṃ vadhiṣyāmi vadhārhaṃ sarvarakṣasām
3.026.004a ahaṃ vāsya raṇe mṛtyur eṣa vā samare mama
3.026.004c vinivartya raṇotsāhaṃ muhūrtaṃ prāśniko bhava
3.026.005a prahṛṣṭo vā hate rāme janasthānaṃ prayāsyasi
3.026.005c mayi vā nihate rāmaṃ saṃyugāyopayāsyasi
3.026.006a kharas triśirasā tena mṛtyulobhāt prasāditaḥ
3.026.006c gaccha yudhyety anujñāto rāghavābhimukho yayau
3.026.007a triśirāś ca rathenaiva vājiyuktena bhāsvatā
3.026.007c abhyadravad raṇe rāmaṃ triśṛṅga iva parvataḥ
3.026.008a śaradhārā samūhān sa mahāmegha ivotsṛjan
3.026.008c vyasṛjat sadṛśaṃ nādaṃ jalārdrasyeva dundubheḥ
3.026.009a āgacchantaṃ triśirasaṃ rākṣasaṃ prekṣya rāghavaḥ
3.026.009c dhanuṣā pratijagrāha vidhunvan sāyakāñ śitān
3.026.010a sa saṃprahāras tumulo rāma triśirasor mahān
3.026.010c babhūvātīva balinoḥ siṃhakuñjarayor iva
3.026.011a tatas triśirasā bāṇair lalāṭe tāḍitas tribhiḥ
3.026.011c amarṣī kupito rāmaḥ saṃrabdham idam abravīt
3.026.012a aho vikramaśūrasya rākṣasasyedṛśaṃ balam
3.026.012c puṣpair iva śarair yasya lalāṭe 'smi parikṣataḥ
3.026.012e mamāpi pratigṛhṇīṣva śarāṃś cāpaguṇacyutān
3.026.013a evam uktvā tu saṃrabdhaḥ śarān āśīviṣopamān
3.026.013c triśiro vakṣasi kruddho nijaghāna caturdaśa
3.026.014a caturbhis turagān asya śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ
3.026.014c nyapātayata tejasvī caturas tasya vājinaḥ
3.026.015a aṣṭabhiḥ sāyakaiḥ sūtaṃ rathopasthe nyapātayat
3.026.015c rāmaś ciccheda bāṇena dhvajaṃ cāsya samucchritam
3.026.016a tato hatarathāt tasmād utpatantaṃ niśācaram
3.026.016c bibheda rāmas taṃ bāṇair hṛdaye so 'bhavaj jaḍaḥ
3.026.017a sāyakaiś cāprameyātmā sāmarṣas tasya rakṣasaḥ
3.026.017c śirāṃsy apātayat trīṇi vegavadbhis tribhiḥ śataiḥ
3.026.018a sa bhūmau śoṇitodgārī rāmabāṇābhipīḍitaḥ
3.026.018c nyapatat patitaiḥ pūrvaṃ svaśirobhir niśācaraḥ
3.026.019a hataśeṣās tato bhagnā rākṣasāḥ kharasaṃśrayāḥ
3.026.019c dravanti sma na tiṣṭhanti vyāghratrastā mṛgā iva
3.026.020a tān kharo dravato dṛṣṭvā nivartya ruṣitaḥ svayam
3.026.020c rāmam evābhidudrāva rāhuś candramasaṃ yathā
3.027.001a nihataṃ dūṣaṇaṃ dṛṣṭvā raṇe triśirasā saha
3.027.001c kharasyāpy abhavat trāso dṛṣṭvā rāmasya vikramam
3.027.002a sa dṛṣṭvā rākṣasaṃ sainyam aviṣahyaṃ mahābalam
3.027.002c hatam ekena rāmeṇa dūṣaṇas triśirā api
3.027.003a tad balaṃ hatabhūyiṣṭhaṃ vimanāḥ prekṣya rākṣasaḥ
3.027.003c āsasāda kharo rāmaṃ namucir vāsavaṃ yathā
3.027.004a vikṛṣya balavac cāpaṃ nārācān raktabhojanān
3.027.004c kharaś cikṣepa rāmāya kruddhān āśīviṣān iva
3.027.005a jyāṃ vidhunvan subahuśaḥ śikṣayāstrāṇi darśayan
3.027.005c cacāra samare mārgāñ śarai rathagataḥ kharaḥ
3.027.006a sa sarvāś ca diśo bāṇaiḥ pradiśaś ca mahārathaḥ
3.027.006c pūrayām āsa taṃ dṛṣṭvā rāmo 'pi sumahad dhanuḥ
3.027.007a sa sāyakair durviṣahaiḥ sasphuliṅgair ivāgnibhiḥ
3.027.007c nabhaś cakārāvivaraṃ parjanya iva vṛṣṭibhiḥ
3.027.008a tad babhūva śitair bāṇaiḥ khararāmavisarjitaiḥ
3.027.008c paryākāśam anākāśaṃ sarvataḥ śarasaṃkulam
3.027.009a śarajālāvṛtaḥ sūryo na tadā sma prakāśate
3.027.009c anyonyavadhasaṃrambhād ubhayoḥ saṃprayudhyatoḥ
3.027.010a tato nālīkanārācais tīkṣṇāgraiś ca vikarṇibhiḥ
3.027.010c ājaghāna raṇe rāmaṃ totrair iva mahādvipam
3.027.011a taṃ rathasthaṃ dhanuṣpāṇiṃ rākṣasaṃ paryavasthitam
3.027.011c dadṛśuḥ sarvabhūtāni pāśahastam ivāntakam
3.027.012a taṃ siṃham iva vikrāntaṃ siṃhavikrāntagāminam
3.027.012c dṛṣṭvā nodvijate rāmaḥ siṃhaḥ kṣudramṛgaṃ yathā
3.027.013a tataḥ sūryanikāśena rathena mahatā kharaḥ
3.027.013c āsasāda raṇe rāmaṃ pataṅga iva pāvakam
3.027.014a tato 'sya saśaraṃ cāpaṃ muṣṭideśe mahātmanaḥ
3.027.014c kharaś ciccheda rāmasya darśayan pāṇilāghavam
3.027.015a sa punas tv aparān sapta śarān ādāya varmaṇi
3.027.015c nijaghāna raṇe kruddhaḥ śakrāśanisamaprabhān
3.027.016a tatas tat prahataṃ bāṇaiḥ kharamuktaiḥ suparvabhiḥ
3.027.016c papāta kavacaṃ bhūmau rāmasyādityavarcasaḥ
3.027.017a sa śarair arpitaḥ kruddhaḥ sarvagātreṣu rāghavaḥ
3.027.017c rarāja samare rāmo vidhūmo 'gnir iva jvalan
3.027.018a tato gambhīranirhrādaṃ rāmaḥ śatrunibarhaṇaḥ
3.027.018c cakārāntāya sa ripoḥ sajyam anyan mahad dhanuḥ
3.027.019a sumahad vaiṣṇavaṃ yat tad atisṛṣṭaṃ maharṣiṇā
3.027.019c varaṃ tad dhanur udyamya kharaṃ samabhidhāvata
3.027.020a tataḥ kanakapuṅkhais tu śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ
3.027.020c ciccheda rāmaḥ saṃkruddhaḥ kharasya samare dhvajam
3.027.021a sa darśanīyo bahudhā vicchinnaḥ kāñcano dhvajaḥ
3.027.021c jagāma dharaṇīṃ sūryo devatānām ivājñayā
3.027.022a taṃ caturbhiḥ kharaḥ kruddho rāmaṃ gātreṣu mārgaṇaiḥ
3.027.022c vivyādha hṛdi marmajño mātaṅgam iva tomaraiḥ
3.027.023a sa rāmo bahubhir bāṇaiḥ kharakārmukaniḥsṛtaiḥ
3.027.023c viddho rudhirasiktāṅgo babhūva ruṣito bhṛśam
3.027.024a sa dhanur dhanvināṃ śreṣṭhaḥ pragṛhya paramāhave
3.027.024c mumoca parameṣvāsaḥ ṣaṭ śarān abhilakṣitān
3.027.025a śirasy ekena bāṇena dvābhyāṃ bāhvor athārpayat
3.027.025c tribhiś candrārdhavaktraiś ca vakṣasy abhijaghāna ha
3.027.026a tataḥ paścān mahātejā nārācān bhāskaropamān
3.027.026c jighāṃsū rākṣasaṃ kruddhas trayodaśa śilāśitān
3.027.027a tato 'sya yugam ekena caturbhiś caturo hayān
3.027.027c ṣaṣṭhena ca śiraḥ saṃkhye ciccheda kharasāratheḥ
3.027.028a tribhis triveṇuṃ balavān dvābhyām akṣaṃ mahābalaḥ
3.027.028c dvādaśena tu bāṇena kharasya saśaraṃ dhanuḥ
3.027.028e chittvā vajranikāśena rāghavaḥ prahasann iva
3.027.028g trayodaśenendrasamo bibheda samare kharam
3.027.029a prabhagnadhanvā viratho hatāśvo hatasārathiḥ
3.027.029c gadāpāṇir avaplutya tasthau bhūmau kharas tadā
3.027.030a tat karma rāmasya mahārathasya; sametya devāś ca maharṣayaś ca
3.027.030c apūjayan prāñjalayaḥ prahṛṣṭās; tadā vimānāgragatāḥ sametāḥ
3.028.001a kharaṃ tu virathaṃ rāmo gadāpāṇim avasthitam
3.028.001c mṛdupūrvaṃ mahātejāḥ paruṣaṃ vākyam abravīt
3.028.002a gajāśvarathasaṃbādhe bale mahati tiṣṭhatā
3.028.002c kṛtaṃ sudāruṇaṃ karma sarvalokajugupsitam
3.028.003a udvejanīyo bhūtānāṃ nṛśaṃsaḥ pāpakarmakṛt
3.028.003c trayāṇām api lokānām īśvaro 'pi na tiṣṭhati
3.028.004a karma lokaviruddhaṃ tu kurvāṇaṃ kṣaṇadācara
3.028.004c tīkṣṇaṃ sarvajano hanti sarpaṃ duṣṭam ivāgatam
3.028.005a lobhāt pāpāni kurvāṇaḥ kāmād vā yo na budhyate
3.028.005c bhraṣṭaḥ paśyati tasyāntaṃ brāhmaṇī karakād iva
3.028.006a vasato daṇḍakāraṇye tāpasān dharmacāriṇaḥ
3.028.006c kiṃ nu hatvā mahābhāgān phalaṃ prāpsyasi rākṣasa
3.028.007a na ciraṃ pāpakarmāṇaḥ krūrā lokajugupsitāḥ
3.028.007c aiśvaryaṃ prāpya tiṣṭhanti śīrṇamūlā iva drumāḥ
3.028.008a avaśyaṃ labhate kartā phalaṃ pāpasya karmaṇaḥ
3.028.008c ghoraṃ paryāgate kāle drumaḥ puṣpam ivārtavam
3.028.009a nacirāt prāpyate loke pāpānāṃ karmaṇāṃ phalam
3.028.009c saviṣāṇām ivānnānāṃ bhuktānāṃ kṣaṇadācara
3.028.010a pāpam āccaratāṃ ghoraṃ lokasyāpriyam icchatām
3.028.010c aham āsādito rājā prāṇān hantuṃ niśācara
3.028.011a adya hi tvāṃ mayā muktāḥ śarāḥ kāñcanabhūṣaṇāḥ
3.028.011c vidārya nipatiṣyanti valmīkam iva pannagāḥ
3.028.012a ye tvayā daṇḍakāraṇye bhakṣitā dharmacāriṇaḥ
3.028.012c tān adya nihataḥ saṃkhye sasainyo 'nugamiṣyasi
3.028.013a adya tvāṃ nihataṃ bāṇaiḥ paśyantu paramarṣayaḥ
3.028.013c nirayasthaṃ vimānasthā ye tvayā hiṃsitāḥ purā
3.028.014a prahara tvaṃ yathākāmaṃ kuru yatnaṃ kulādhama
3.028.014c adya te pātayiṣyāmi śiras tālaphalaṃ yathā
3.028.015a evam uktas tu rāmeṇa kruddhaḥ saṃraktalocanaḥ
3.028.015c pratyuvāca tato rāmaṃ prahasan krodhamūrchitaḥ
3.028.016a prākṛtān rākṣasān hatvā yuddhe daśarathātmaja
3.028.016c ātmanā katham ātmānam apraśasyaṃ praśaṃsasi
3.028.017a vikrāntā balavanto vā ye bhavanti nararṣabhāḥ
3.028.017c kathayanti na te kiṃ cit tejasā svena garvitāḥ
3.028.018a prākṛtās tv akṛtātmāno loke kṣatriyapāṃsanāḥ
3.028.018c nirarthakaṃ vikatthante yathā rāma vikatthase
3.028.019a kulaṃ vyapadiśan vīraḥ samare ko 'bhidhāsyati
3.028.019c mṛtyukāle hi saṃprāpte svayam aprastave stavam
3.028.020a sarvathā tu laghutvaṃ te katthanena vidarśitam
3.028.020c suvarṇapratirūpeṇa tapteneva kuśāgninā
3.028.021a na tu mām iha tiṣṭhantaṃ paśyasi tvaṃ gadādharam
3.028.021c dharādharam ivākampyaṃ parvataṃ dhātubhiś citam
3.028.022a paryāpto 'haṃ gadāpāṇir hantuṃ prāṇān raṇe tava
3.028.022c trayāṇām api lokānāṃ pāśahasta ivāntakaḥ
3.028.023a kāmaṃ bahv api vaktavyaṃ tvayi vakṣyāmi na tv aham
3.028.023c astaṃ gacched dhi savitā yuddhavighras tato bhavet
3.028.024a caturdaśa sahasrāṇi rākṣasānāṃ hatāni te
3.028.024c tvadvināśāt karomy adya teṣām aśrupramārjanam
3.028.025a ity uktvā paramakruddhas tāṃ gadāṃ paramāṅgadām
3.028.025c kharaś cikṣepa rāmāya pradīptām aśaniṃ yathā
3.028.026a kharabāhupramuktā sā pradīptā mahatī gadā
3.028.026c bhasmavṛkṣāṃś ca gulmāṃś ca kṛtvāgāt tatsamīpataḥ
3.028.027a tām āpatantīṃ jvalitāṃ mṛtyupāśopamāṃ gadā
3.028.027c antarikṣagatāṃ rāmaś ciccheda bahudhā śaraiḥ
3.028.028a sā viśīrṇā śarair bhinnā papāta dharaṇītale
3.028.028c gadāmantrauṣadhibalair vyālīva vinipātitā
3.029.001a bhittvā tu tāṃ gadāṃ bāṇai rāghavo dharmavatsalaḥ
3.029.001c smayamānaḥ kharaṃ vākyaṃ saṃrabdham idam abravīt
3.029.002a etat te balasarvasvaṃ darśitaṃ rākṣasādhama
3.029.002c śaktihīnataro matto vṛthā tvam upagarjitam
3.029.003a eṣā bāṇavinirbhinnā gadā bhūmitalaṃ gatā
3.029.003c abhidhānapragalbhasya tava pratyayaghātinī
3.029.004a yat tvayoktaṃ vinaṣṭānām idam aśrupramārjanam
3.029.004c rākṣasānāṃ karomīti mithyā tad api te vacaḥ
3.029.005a nīcasya kṣudraśīlasya mithyāvṛttasya rakṣasaḥ
3.029.005c prāṇān apahariṣyāmi garutmān amṛtaṃ yathā
3.029.006a adya te bhinnakaṇṭhasya phenabudbudabhūṣitam
3.029.006c vidāritasya madbāṇair mahī pāsyati śoṇitam
3.029.007a pāṃsurūṣitasarvāṅgaḥ srastanyastabhujadvayaḥ
3.029.007c svapsyase gāṃ samāśliṣya durlabhāṃ pramadām iva
3.029.008a pravṛddhanidre śayite tvayi rākṣasapāṃsane
3.029.008c bhaviṣyanty aśaraṇyānāṃ śaraṇyā daṇḍakā ime
3.029.009a janasthāne hatasthāne tava rākṣasamaccharaiḥ
3.029.009c nirbhayā vicariṣyanti sarvato munayo vane
3.029.010a adya viprasariṣyanti rākṣasyo hatabāndhavāḥ
3.029.010c bāṣpārdravadanā dīnā bhayād anyabhayāvahāḥ
3.029.011a adya śokarasajñās tā bhaviṣyanti niśācara
3.029.011c anurūpakulāḥ patnyo yāsāṃ tvaṃ patir īdṛśaḥ
3.029.012a nṛśaṃsaśīla kṣudrātman nityaṃ brāhmaṇakaṇṭaka
3.029.012c tvatkṛte śaṅkitair agnau munibhiḥ pātyate haviḥ
3.029.013a tam evam abhisaṃrabdhaṃ bruvāṇaṃ rāghavaṃ raṇe
3.029.013c kharo nirbhartsayām āsa roṣāt kharatara svanaḥ
3.029.014a dṛḍhaṃ khalv avalipto 'si bhayeṣv api ca nirbhayaḥ
3.029.014c vācyāvācyaṃ tato hi tvaṃ mṛtyuvaśyo na budhyase
3.029.015a kālapāśaparikṣiptā bhavanti puruṣā hi ye
3.029.015c kāryākāryaṃ na jānanti te nirastaṣaḍindriyāḥ
3.029.016a evam uktvā tato rāmaṃ saṃrudhya bhṛkuṭiṃ tataḥ
3.029.016c sa dadarśa mahāsālam avidūre niśācaraḥ
3.029.017a raṇe praharaṇasyārthe sarvato hy avalokayan
3.029.017c sa tam utpāṭayām āsa saṃdṛśya daśanacchadam
3.029.018a taṃ samutkṣipya bāhubhyāṃ vinarditvā mahābalaḥ
3.029.018c rāmam uddiśya cikṣepa hatas tvam iti cābravīt
3.029.019a tam āpatantaṃ bāṇaughaiś chittvā rāmaḥ pratāpavān
3.029.019c roṣam āhārayat tīvraṃ nihantuṃ samare kharam
3.029.020a jātasvedas tato rāmo roṣād raktāntalocanaḥ
3.029.020c nirbibheda sahasreṇa bāṇānāṃ samare kharam
3.029.021a tasya bāṇāntarād raktaṃ bahu susrāva phenilam
3.029.021c gireḥ prasravaṇasyeva toyadhārāparisravaḥ
3.029.022a vihvalaḥ sa kṛto bāṇaiḥ kharo rāmeṇa saṃyuge
3.029.022c matto rudhiragandhena tam evābhyadravad drutam
3.029.023a tam āpatantaṃ saṃrabdhaṃ kṛtāstro rudhirāplutam
3.029.023c apasarpat pratipadaṃ kiṃ cit tvaritavikramaḥ
3.029.024a tataḥ pāvakasaṃkāśaṃ badhāya samare śaram
3.029.024c kharasya rāmo jagrāha brahmadaṇḍam ivāparam
3.029.025a sa tad dattaṃ maghavatā surarājena dhīmatā
3.029.025c saṃdadhe ca sa dharmātmā mumoca ca kharaṃ prati
3.029.026a sa vimukto mahābāṇo nirghātasamaniḥsvanaḥ
3.029.026c rāmeṇa dhanur udyamya kharasyorasi cāpatat
3.029.027a sa papāta kharo bhūmau dahyamānaḥ śarāgninā
3.029.027c rudreṇaiva vinirdagdhaḥ śvetāraṇye yathāndhakaḥ
3.029.028a sa vṛtra iva vajreṇa phenena namucir yathāa
3.029.028c balo vendrāśanihato nipapāta hataḥ kharaḥ
3.029.029a tato rājarṣayaḥ sarve saṃgatāḥ paramarṣayaḥ
3.029.029c sabhājya muditā rāmam idaṃ vacanam abruvan
3.029.030a etadarthaṃ mahātejā mahendraḥ pākaśāsanaḥ
3.029.030c śarabhaṅgāśramaṃ puṇyam ājagāma puraṃdaraḥ
3.029.031a ānītas tvam imaṃ deśam upāyena maharṣibhiḥ
3.029.031c eṣāṃ vadhārthaṃ krūrāṇāṃ rakṣasāṃ pāpakarmaṇām
3.029.032a tad idaṃ naḥ kṛtaṃ kāryaṃ tvayā daśarathātmaja
3.029.032c sukhaṃ dharmaṃ cariṣyanti daṇḍakeṣu maharṣayaḥ
3.029.033a etasminn antare vīro lakṣmaṇaḥ saha sītayā
3.029.033c giridurgād viniṣkramya saṃviveśāśramaṃ sukhī
3.029.034a tato rāmas tu vijayī pūjyamāno maharṣibhiḥ
3.029.034c praviveśāśramaṃ vīro lakṣmaṇenābhivāditaḥ
3.029.035a taṃ dṛṣṭvā śatruhantāraṃ maharṣīṇāṃ sukhāvaham
3.029.035c babhūva hṛṣṭā vaidehī bhartāraṃ pariṣasvaje
3.030.001a tataḥ śūrpaṇakhā dṛṣṭvā sahasrāṇi caturdaśa
3.030.001c hatāny ekena rāmeṇa rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
3.030.002a dūṣaṇaṃ ca kharaṃ caiva hataṃ triśirasaṃ raṇe
3.030.002c dṛṣṭvā punar mahānādaṃ nanāda jaladopamā
3.030.003a sā dṛṣṭvā karma rāmasya kṛtam anyaiḥ suduṣkaram
3.030.003c jagāma paramaudvignā laṅkāṃ rāvaṇapālitām
3.030.004a sa dadarśa vimānāgre rāvaṇaṃ dīptatejasaṃ
3.030.004c upopaviṣṭaṃ sacivair marudbhir iva vāsavam
3.030.005a āsīnaṃ sūryasaṃkāśe kāñcane paramāsane
3.030.005c rukmavedigataṃ prājyaṃ jvalantam iva pāvakam
3.030.006a devagandharvabhūtānām ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām
3.030.006c ajeyaṃ samare śūraṃ vyāttānanam ivāntakam
3.030.007a devāsuravimardeṣu vajrāśanikṛtavraṇam
3.030.007c airāvataviṣāṇāgrair utkṛṣṭakiṇavakṣasaṃ
3.030.008a viṃśadbhujaṃ daśagrīvaṃ darśanīyaparicchadam
3.030.008c viśālavakṣasaṃ vīraṃ rājalakṣmaṇalakṣitam
3.030.009a snigdhavaidūryasaṃkāśaṃ taptakāñcanakuṇḍalam
3.030.009c subhujaṃ śukladaśanaṃ mahāsyaṃ parvatopamam
3.030.010a viṣṇucakranipātaiś ca śataśo devasaṃyuge
3.030.010c āhatāṅgaṃ samastaiś ca devapraharaṇais tathā
3.030.011a akṣobhyāṇāṃ samudrāṇāṃ kṣobhaṇaṃ kṣiprakāriṇam
3.030.011c kṣeptāraṃ parvatāgrāṇāṃ surāṇāṃ ca pramardanam
3.030.012a ucchettāraṃ ca dharmāṇāṃ paradārābhimarśanam
3.030.012c sarvadivyāstrayoktāraṃ yajñavighnakaraṃ sadā
3.030.013a purīṃ bhogavatīṃ gatvā parājitya ca vāsukim
3.030.013c takṣakasya priyāṃ bhāryāṃ parājitya jahāra yaḥ
3.030.014a kailāsaṃ parvataṃ gatvā vijitya naravāhanam
3.030.014c vimānaṃ puṣpakaṃ tasya kāmagaṃ vai jahāra yaḥ
3.030.015a vanaṃ caitrarathaṃ divyaṃ nalinīṃ nandanaṃ vanam
3.030.015c vināśayati yaḥ krodhād devodyānāni vīryavān
3.030.016a candrasūryau mahābhāgāv uttiṣṭhantau paraṃtapau
3.030.016c nivārayati bāhubhyāṃ yaḥ śailaśikharopamaḥ
3.030.017a daśavarṣasahasrāṇi tapas taptvā mahāvane
3.030.017c purā svayambhuve dhīraḥ śirāṃsy upajahāra yaḥ
3.030.018a devadānavagandharvapiśācapatagoragaiḥ
3.030.018c abhayaṃ yasya saṃgrāme mṛtyuto mānuṣād ṛte
3.030.019a mantrar abhituṣṭaṃ puṇyam adhvareṣu dvijātibhiḥ
3.030.019c havirdhāneṣu yaḥ somam upahanti mahābalaḥ
3.030.020a āptayajñaharaṃ krūraṃ brahmaghnaṃ duṣṭacāriṇam
3.030.020c karkaśaṃ niranukrośaṃ prajānām ahite ratam
3.030.020e rāvaṇaṃ sarvabhūtānāṃ sarvalokabhayāvaham
3.030.021a rākṣasī bhrātaraṃ krūraṃ sā dadarśa mahābalam
3.030.021c taṃ divyavastrābharaṇaṃ divyamālyopaśobhitam
3.030.021e rākṣasendraṃ mahābhāgaṃ paulastya kulanandanam
3.030.022a tam abravīd dīptaviśālalocanaṃ; pradarśayitvā bhayamohamūrchitā
3.030.022c sudāruṇaṃ vākyam abhītacāriṇī; mahātmanā śūrpaṇakhā virūpitā
3.031.001a tataḥ śūrpaṇakhā dīnā rāvaṇaṃ lokarāvaṇam
3.031.001c amātyamadhye saṃkruddhā paruṣaṃ vākyam abravīt
3.031.002a pramattaḥ kāmabhogeṣu svairavṛtto niraṅkuśaḥ
3.031.002c samutpannaṃ bhayaṃ ghoraṃ boddhavyaṃ nāvabudhyase
3.031.003a saktaṃ grāmyeṣu bhogeṣu kāmavṛttaṃ mahīpatim
3.031.003c lubdhaṃ na bahu manyante śmaśānāgnim iva prajāḥ
3.031.004a svayaṃ kāryāṇi yaḥ kāle nānutiṣṭhati pārthivaḥ
3.031.004c sa tu vai saha rājyena taiś ca kāryair vinaśyati
3.031.005a ayuktacāraṃ durdarśam asvādhīnaṃ narādhipam
3.031.005c varjayanti narā dūrān nadīpaṅkam iva dvipāḥ
3.031.006a ye na rakṣanti viṣayam asvādhīnā narādhipaḥ
3.031.006c te na vṛddhyā prakāśante girayaḥ sāgare yathā
3.031.007a ātmavadbhir vigṛhya tvaṃ devagandharvadānavaiḥ
3.031.007c ayuktacāraś capalaḥ kathaṃ rājā bhaviṣyasi
3.031.008a yeṣāṃ cāraś ca kośaś ca nayaś ca jayatāṃ vara
3.031.008c asvādhīnā narendrāṇāṃ prākṛtais te janaiḥ samāḥ
3.031.009a yasmāt paśyanti dūrasthān sarvān arthān narādhipāḥ
3.031.009c cāreṇa tasmād ucyante rājāno dīrghacakṣuṣaḥ
3.031.010a ayuktacāraṃ manye tvāṃ prākṛtaiḥ sacivair vṛtam
3.031.010c svajanaṃ ca janasthānaṃ hataṃ yo nāvabudhyase
3.031.011a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
3.031.011c hatāny ekena rāmeṇa kharaś ca sahadūṣaṇaḥ
3.031.012a ṛṣīṇām abhayaṃ dattaṃ kṛtakṣemāś ca daṇḍakāḥ
3.031.012c dharṣitaṃ ca janasthānaṃ rāmeṇākliṣṭakarmaṇā
3.031.013a tvaṃ tu lubdhaḥ pramattaś ca parādhīnaś ca rāvaṇa
3.031.013c viṣaye sve samutpannaṃ bhayaṃ yo nāvabudhyase
3.031.014a tīkṣṇam alpapradātāraṃ pramattaṃ garvitaṃ śaṭham
3.031.014c vyasane sarvabhūtāni nābhidhāvanti pārthivam
3.031.015a atimāninam agrāhyam ātmasaṃbhāvitaṃ naram
3.031.015c krodhanaṃ vyasane hanti svajano 'pi narādhipam
3.031.016a nānutiṣṭhati kāryāṇi bhayeṣu na bibheti ca
3.031.016c kṣipraṃ rājyāc cyuto dīnas tṛṇais tulyo bhaviṣyati
3.031.017a śuṣkakāṣṭhair bhavet kāryaṃ loṣṭair api ca pāṃsubhiḥ
3.031.017c na tu sthānāt paribhraṣṭaiḥ kāryaṃ syād vasudhādhipaiḥ
3.031.018a upabhuktaṃ yathā vāsaḥ srajo vā mṛditā yathā
3.031.018c evaṃ rājyāt paribhraṣṭaḥ samartho 'pi nirarthakaḥ
3.031.019a apramattaś ca yo rājā sarvajño vijitendriyaḥ
3.031.019c kṛtajño dharmaśīlaś ca sa rājā tiṣṭhate ciram
3.031.020a nayanābhyāṃ prasupto 'pi jāgarti nayacakṣuṣā
3.031.020c vyaktakrodhaprasādaś ca sa rājā pūjyate janaiḥ
3.031.021a tvaṃ tu rāvaṇadurbuddhir guṇair etair vivarjitaḥ
3.031.021c yasya te 'viditaś cārai rakṣasāṃ sumahān vadhaḥ
3.031.022a parāvamantā viṣayeṣu saṃgato; nadeśa kālapravibhāga tattvavit
3.031.022c ayuktabuddhir guṇadoṣaniścaye; vipannarājyo na cirād vipatsyate
3.031.023a iti svadoṣān parikīrtitāṃs tayā; samīkṣya buddhyā kṣaṇadācareśvaraḥ
3.031.023c dhanena darpeṇa balena cānvito; vicintayām āsa ciraṃ sa rāvaṇaḥ
3.032.001a tataḥ śūrpaṇakhāṃ kruddhāṃ bruvatīṃ paruṣaṃ vacaḥ
3.032.001c amātyamadhye saṃkruddhaḥ paripapraccha rāvaṇaḥ
3.032.002a kaś ca rāmaḥ kathaṃ vīryaḥ kiṃ rūpaḥ kiṃ parākramaḥ
3.032.002c kimarthaṃ daṇḍakāraṇyaṃ praviṣṭaś ca suduścaram
3.032.003a āyudhaṃ kiṃ ca rāmasya nihatā yena rākṣasāḥ
3.032.003c kharaś ca nihataṃ saṃkhye dūṣaṇas triśirās tathā
3.032.004a ity uktā rākṣasendreṇa rākṣasī krodhamūrchitā
3.032.004c tato rāmaṃ yathānyāyam ākhyātum upacakrame
3.032.005a dīrghabāhur viśālākṣaś cīrakṛṣṇājināmbaraḥ
3.032.005c kandarpasamarūpaś ca rāmo daśarathātmajaḥ
3.032.006a śakracāpanibhaṃ cāpaṃ vikṛṣya kanakāṅgadam
3.032.006c dīptān kṣipati nārācān sarpān iva mahāviṣān
3.032.007a nādadānaṃ śarān ghorān na muñcantaṃ mahābalam
3.032.007c na kārmukaṃ vikarṣantaṃ rāmaṃ paśyāmi saṃyuge
3.032.008a hanyamānaṃ tu tat sainyaṃ paśyāmi śaravṛṣṭibhiḥ
3.032.008c indreṇaivottamaṃ sasyam āhataṃ tv aśmavṛṣṭibhiḥ
3.032.009a rakṣasāṃ bhīmavīryāṇāṃ sahasrāṇi caturdaśa
3.032.009c nihatāni śarais tīkṣṇais tenaikena padātinā
3.032.010a ardhādhikamuhūrtena kharaś ca sahadūṣaṇaḥ
3.032.010c ṛṣīṇām abhayaṃ dattaṃ kṛtakṣemāś ca daṇḍakāḥ
3.032.011a ekā kathaṃ cin muktāhaṃ paribhūya mahātmanā
3.032.011c strīvadhaṃ śaṅkamānena rāmeṇa viditātmanā
3.032.012a bhrātā cāsya mahātejā guṇatas tulyavikramaḥ
3.032.012c anuraktaś ca bhaktaś ca lakṣmaṇo nāma vīryavān
3.032.013a amarṣī durjayo jetā vikrānto buddhimān balī
3.032.013c rāmasya dakṣiṇe bāhur nityaṃ prāṇo bahiṣcaraḥ
3.032.014a rāmasya tu viśālākṣī dharmapatnī yaśasvinī
3.032.014c sītā nāma varārohā vaidehī tanumadhyamā
3.032.015a naiva devī na gandharvā na yakṣī na ca kiṃnarī
3.032.015c tathārūpā mayā nārī dṛṣṭapūrvā mahītale
3.032.016a yasya sītā bhaved bhāryā yaṃ ca hṛṣṭā pariṣvajet
3.032.016c atijīvet sa sarveṣu lokeṣv api puraṃdarāt
3.032.017a sā suśīlā vapuḥślāghyā rūpeṇāpratimā bhuvi
3.032.017c tavānurūpā bhāryā sā tvaṃ ca tasyās tathā patiḥ
3.032.018a tāṃ tu vistīrṇajaghanāṃ pīnottuṅgapayodharām
3.032.018c bhāryārthe tu tavānetum udyatāhaṃ varānanām
3.032.019a tāṃ tu dṛṣṭvādya vaidehīṃ pūrṇacandranibhānanām
3.032.019c manmathasya śarāṇāṃ ca tvaṃ vidheyo bhaviṣyasi
3.032.020a yadi tasyām abhiprāyo bhāryārthe tava jāyate
3.032.020c śīghram uddhriyatāṃ pādo jayārtham iha dakṣiṇaḥ
3.032.021a kuru priyaṃ tathā teṣāṃ rakṣasāṃ rākṣaseśvara
3.032.021c vadhāt tasya nṛśaṃsasya rāmasyāśramavāsinaḥ
3.032.022a taṃ śarair niśitair hatvā lakṣmaṇaṃ ca mahāratham
3.032.022c hatanāthāṃ sukhaṃ sītāṃ yathāvad upabhokṣyase
3.032.023a rocate yadi te vākyaṃ mamaitad rākṣaseśvara
3.032.023c kriyatāṃ nirviśaṅkena vacanaṃ mama rāghava
3.032.024a niśamya rāmeṇa śarair ajihmagair; hatāñ janasthānagatān niśācarān
3.032.024c kharaṃ ca buddhvā nihataṃ ca dūṣaṇaṃ; tvam adya kṛtyaṃ pratipattum arhasi
3.033.001a tataḥ śūrpaṇakhā vākyaṃ tac chrutvā romaharṣaṇam
3.033.001c sacivān abhyanujñāya kāryaṃ buddhvā jagāma ha
3.033.002a tat kāryam anugamyātha yathāvad upalabhya ca
3.033.002c doṣāṇāṃ ca guṇānāṃ ca saṃpradhārya balābalam
3.033.003a iti kartavyam ity eva kṛtvā niścayam ātmanaḥ
3.033.003c sthirabuddhis tato ramyāṃ yānaśālāṃ jagāma ha
3.033.004a yānaśālāṃ tato gatvā pracchannaṃ rākṣasādhipaḥ
3.033.004c sūtaṃ saṃcodayām āsa rathaḥ saṃyujyatām iti
3.033.005a evam uktaḥ kṣaṇenaiva sārathir laghuvikramaḥ
3.033.005c rathaṃ saṃyojayām āsa tasyābhimatam uttamam
3.033.006a kāñcanaṃ ratham āsthāya kāmagaṃ ratnabhūṣitam
3.033.006c piśācavadanair yuktaṃ kharaiḥ kanakabhūṣaṇaiḥ
3.033.007a meghapratimanādena sa tena dhanadānujaḥ
3.033.007c rākṣasādhipatiḥ śrīmān yayau nadanadīpatim
3.033.008a sa śvetabālavyasanaḥ śvetacchatro daśānanaḥ
3.033.008c snigdhavaidūryasaṃkāśas taptakāñcanabhūṣaṇaḥ
3.033.009a daśāsyo viṃśatibhujo darśanīya paricchadaḥ
3.033.009c tridaśārir munīndraghno daśaśīrṣa ivādrirāṭ
3.033.010a kāmagaṃ ratham āsthāya śuśubhe rākṣasādhipaḥ
3.033.010c vidyunmaṇḍalavān meghaḥ sabalāka ivāmbare
3.033.011a saśailaṃ sāgarānūpaṃ vīryavān avalokayan
3.033.011c nānāpuṣpaphalair vṛkṣair anukīrṇaṃ sahasraśaḥ
3.033.012a śītamaṅgalatoyābhiḥ padminībhiḥ samantataḥ
3.033.012c viśālair āśramapadair vedimadbhiḥ samāvṛtam
3.033.013a kadaly āḍhakisaṃbādhaṃ nālikeropaśobhitam
3.033.013c sālais tālais tamālaiś ca tarubhiś ca supuṣpitaiḥ
3.033.014a atyantaniyatāhāraiḥ śobhitaṃ paramarṣibhiḥ
3.033.014c nāgaiḥ suparṇair gandharvaiḥ kiṃnaraiś ca sahasraśaḥ
3.033.015a jitakāmaiś ca siddhaiś ca cāmaṇaiś copaśobhitam
3.033.015c ājair vaikhānasair māṣair vālakhilyair marīcipaiḥ
3.033.016a divyābharaṇamālyābhir divyarūpābhir āvṛtam
3.033.016c krīḍā ratividhijñābhir apsarobhiḥ sahasraśaḥ
3.033.017a sevitaṃ devapatnībhiḥ śrīmatībhiḥ śriyā vṛtam
3.033.017c devadānavasaṃghaiś ca caritaṃ tv amṛtāśibhiḥ
3.033.018a haṃsakrauñcaplavākīrṇaṃ sārasaiḥ saṃpraṇāditam
3.033.018c vaidūryaprastaraṃ ramyaṃ snigdhaṃ sāgaratejasā
3.033.019a pāṇḍurāṇi viśālāni divyamālyayutāni ca
3.033.019c tūryagītābhijuṣṭāni vimānāni samantataḥ
3.033.020a tapasā jitalokānāṃ kāmagāny abhisaṃpatan
3.033.020c gandharvāpsarasaś caiva dadarśa dhanadānujaḥ
3.033.021a niryāsarasamūlānāṃ candanānāṃ sahasraśaḥ
3.033.021c vanāni paśyan saumyāni ghrāṇatṛptikarāṇi ca
3.033.022a agarūṇāṃ ca mukhyānāṃ vanāny upavanāni ca
3.033.022c takkolānāṃ ca jātyānāṃ phalānāṃ ca sugandhinām
3.033.023a puṣpāṇi ca tamālasya gulmāni maricasya ca
3.033.023c muktānāṃ ca samūhāni śuṣyamāṇāni tīrataḥ
3.033.024a śaṅkhānāṃ prastaraṃ caiva pravālanicayaṃ tathā
3.033.024c kāñcanāni ca śailāni rājatāni ca sarvaśaḥ
3.033.025a prasravāṇi manojñāni prasannāni hradāni ca
3.033.025c dhanadhānyopapannāni strīratnair āvṛtāni ca
3.033.026a hastyaśvarathagāḍhāni nagarāṇy avalokayan
3.033.026c taṃ samaṃ sarvataḥ snigdhaṃ mṛdusaṃsparśamārutam
3.033.027a anūpaṃ sindhurājasya dadarśa tridivopamam
3.033.027c tatrāpaśyat sa meghābhaṃ nyagrodham ṛṣibhir vṛtam
3.033.028a samantād yasya tāḥ śākhāḥ śatayojanam āyatāḥ
3.033.028c yasya hastinam ādāya mahākāyaṃ ca kaccapam
3.033.028e bhakṣārthaṃ garuḍaḥ śākhām ājagāma mahābalaḥ
3.033.029a tasya tāṃ sahasā śākhāṃ bhāreṇa patagottamaḥ
3.033.029c suparṇaḥ parṇabahulāṃ babhañjātha mahābalaḥ
3.033.030a tatra vaikhānasā māṣā vālakhilyā marīcipāḥ
3.033.030c ajā babhūvur dhūmrāś ca saṃgatāḥ paramarṣayaḥ
3.033.031a teṣāṃ dayārthaṃ garuḍas tāṃ śākhāṃ śatayojanām
3.033.031c jagāmādāya vegena tau cobhau gajakacchapau
3.033.032a ekapādena dharmātmā bhakṣayitvā tad āmiṣam
3.033.032c niṣādaviṣayaṃ hatvā śākhayā patagottamaḥ
3.033.032e praharṣam atulaṃ lebhe mokṣayitvā mahāmunīn
3.033.033a sa tenaiva praharṣeṇa dviguṇīkṛtavikramaḥ
3.033.033c amṛtānayanārthaṃ vai cakāra matimān matim
3.033.034a ayojālāni nirmathya bhittvā ratnagṛhaṃ varam
3.033.034c mahendrabhavanād guptam ājahārāmṛtaṃ tataḥ
3.033.035a taṃ maharṣigaṇair juṣṭaṃ suparṇakṛtalakṣaṇam
3.033.035c nāmnā subhadraṃ nyagrodhaṃ dadarśa dhanadānujaḥ
3.033.036a taṃ tu gatvā paraṃ pāraṃ samudrasya nadīpateḥ
3.033.036c dadarśāśramam ekānte puṇye ramye vanāntare
3.033.037a tatra kṛṣṇājinadharaṃ jaṭāvalkaladhāriṇam
3.033.037c dadarśa niyatāhāraṃ mārīcaṃ nāma rākṣasaṃ
3.033.038a sa rāvaṇaḥ samāgamya vidhivat tena rakṣasā
3.033.038c tataḥ paścād idaṃ vākyam abravīd vākyakovidaḥ
3.034.001a mārīca śrūyatāṃ tāta vacanaṃ mama bhāṣataḥ
3.034.001c ārto 'smi mama cārtasya bhavān hi paramā gatiḥ
3.034.002a jānīṣe tvaṃ janasthānaṃ bhrātā yatra kharo mama
3.034.002c dūṣaṇaś ca mahābāhuḥ svasā śūrpaṇakhā ca me
3.034.003a triśirāś ca mahātejā rākṣasaḥ piśitāśanaḥ
3.034.003c anye ca bahavaḥ śūrā labdhalakṣā niśācarāḥ
3.034.004a vasanti manniyogena adhivāsaṃ ca rākṣasaḥ
3.034.004c bādhamānā mahāraṇye munīn ye dharmacāriṇaḥ
3.034.005a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
3.034.005c śūrāṇāṃ labdhalakṣāṇāṃ kharacittānuvartinām
3.034.006a te tv idānīṃ janasthāne vasamānā mahābalāḥ
3.034.006c saṃgatāḥ param āyattā rāmeṇa saha saṃyuge
3.034.007a tena saṃjātaroṣeṇa rāmeṇa raṇamūrdhani
3.034.007c anuktvā paruṣaṃ kiṃ cic charair vyāpāritaṃ dhanuḥ
3.034.008a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
3.034.008c nihatāni śarais tīkṣṇair mānuṣeṇa padātinā
3.034.009a kharaś ca nihataḥ saṃkhye dūṣaṇaś ca nipātitaḥ
3.034.009c hatvā triśirasaṃ cāpi nirbhayā daṇḍakāḥ kṛtāḥ
3.034.010a pitrā nirastaḥ kruddhena sabhāryaḥ kṣīṇajīvitaḥ
3.034.010c sa hantā tasya sainyasya rāmaḥ kṣatriyapāṃsanaḥ
3.034.011a aśīlaḥ karkaśas tīkṣṇo mūrkho lubdho 'jitendriyaḥ
3.034.011c tyaktadharmas tv adharmātmā bhūtānām ahite rataḥ
3.034.012a yena vairaṃ vināraṇye sattvam āśritya kevalam
3.034.012c karṇanāsāpahāreṇa bhaginī me virūpitā
3.034.013a tasya bhāryāṃ janasthānāt sītāṃ surasutopamām
3.034.013c ānayiṣyāmi vikramya sahāyas tatra me bhava
3.034.014a tvayā hy ahaṃ sahāyena pārśvasthena mahābala
3.034.014c bhrātṛbhiś ca surān yuddhe samagrān nābhicintaye
3.034.015a tat sahāyo bhava tvaṃ me samartho hy asi rākṣasa
3.034.015c vīrye yuddhe ca darpe ca na hy asti sadṛśas tava
3.034.016a etadartham ahaṃ prāptas tvatsamīpaṃ niśācara
3.034.016c śṛṇu tat karma sāhāyye yat kāryaṃ vacanān mama
3.034.017a sauvarṇas tvaṃ mṛgo bhūtvā citro rajatabindubhiḥ
3.034.017c āśrame tasya rāmasya sītāyāḥ pramukhe cara
3.034.018a tvāṃ tu niḥsaṃśayaṃ sītā dṛṣṭvā tu mṛgarūpiṇam
3.034.018c gṛhyatām iti bhartāraṃ lakṣmaṇaṃ cābhidhāsyati
3.034.019a tatas tayor apāye tu śūnye sītāṃ yathāsukham
3.034.019c nirābādho hariṣyāmi rāhuś candraprabhām iva
3.034.020a tataḥ paścāt sukhaṃ rāme bhāryāharaṇakarśite
3.034.020c visrabdhaṃ prahariṣyāmi kṛtārthenāntarātmanā
3.034.021a tasya rāmakathāṃ śrutvā mārīcasya mahātmanaḥ
3.034.021c śuṣkaṃ samabhavad vaktraṃ paritrasto babhūva ca
3.034.022a sa rāvaṇaṃ trastaviṣaṇṇacetā; mahāvane rāmaparākramajñaḥ
3.034.022c kṛtāñjalis tattvam uvāca vākyaṃ; hitaṃ ca tasmai hitam ātmanaś ca
3.035.001a tac chrutvā rākṣasendrasya vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
3.035.001c pratyuvāca mahāprājño mārīco rākṣaseśvaram
3.035.002a sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ
3.035.002c apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ
3.035.003a na nūnaṃ budhyase rāmaṃ mahāvīryaṃ guṇonnatam
3.035.003c ayuktacāraś capalo mahendravaruṇopamam
3.035.004a api svasti bhavet tāta sarveṣāṃ bhuvi rakṣasām
3.035.004c api rāmo na saṃkruddhaḥ kuryāl lokam arākṣasaṃ
3.035.005a api te jīvitāntāya notpannā janakātmajā
3.035.005c api sītā nimittaṃ ca na bhaved vyasanaṃ mahat
3.035.006a api tvām īśvaraṃ prāpya kāmavṛttaṃ niraṅkuśam
3.035.006c na vinaśyet purī laṅkā tvayā saha sarākṣasā
3.035.007a tvadvidhaḥ kāmavṛtto hi duḥśīlaḥ pāpamantritaḥ
3.035.007c ātmānaṃ svajanaṃ rāṣṭraṃ sa rājā hanti durmatiḥ
3.035.008a na ca pitrā parityakto nāmaryādaḥ kathaṃ cana
3.035.008c na lubdho na ca duḥśīlo na ca kṣatriyapāṃsanaḥ
3.035.009a na ca dharmaguṇair hīnaiḥ kausalyānandavardhanaḥ
3.035.009c na ca tīkṣṇo hi bhūtānāṃ sarveṣāṃ ca hite rataḥ
3.035.010a vañcitaṃ pitaraṃ dṛṣṭvā kaikeyyā satyavādinam
3.035.010c kariṣyāmīti dharmātmā tataḥ pravrajito vanam
3.035.011a kaikeyyāḥ priyakāmārthaṃ pitur daśarathasya ca
3.035.011c hitvā rājyaṃ ca bhogāṃś ca praviṣṭo daṇḍakāvanam
3.035.012a na rāmaḥ karkaśas tāta nāvidvān nājitendriyaḥ
3.035.012c anṛtaṃ na śrutaṃ caiva naiva tvaṃ vaktum arhasi
3.035.013a rāmo vigrahavān dharmaḥ sādhuḥ satyaparākramaḥ
3.035.013c rājā sarvasya lokasya devānām iva vāsavaḥ
3.035.014a kathaṃ tvaṃ tasya vaidehīṃ rakṣitāṃ svena tejasā
3.035.014c icchasi prasabhaṃ hartuṃ prabhām iva vivasvataḥ
3.035.015a śarārciṣam anādhṛṣyaṃ cāpakhaḍgendhanaṃ raṇe
3.035.015c rāmāgniṃ sahasā dīptaṃ na praveṣṭuṃ tvam arhasi
3.035.016a dhanurvyāditadīptāsyaṃ śarārciṣam amarṣaṇam
3.035.016c cāpabāṇadharaṃ vīraṃ śatrusenāpahāriṇam
3.035.017a rājyaṃ sukhaṃ ca saṃtyajya jīvitaṃ ceṣṭam ātmanaḥ
3.035.017c nātyāsādayituṃ tāta rāmāntakam ihārhasi
3.035.018a aprameyaṃ hi tat tejo yasya sā janakātmajā
3.035.018c na tvaṃ samarthas tāṃ hartuṃ rāmacāpāśrayāṃ vane
3.035.019a prāṇebhyo 'pi priyatarā bhāryā nityam anuvratā
3.035.019c dīptasyeva hutāśasya śikhā sītā sumadhyamā
3.035.020a kim udyamaṃ vyartham imaṃ kṛtvā te rākṣasādhipa
3.035.020c dṛṣṭaś cet tvaṃ raṇe tena tad antaṃ tava jīvitam
3.035.020e jīvitaṃ ca sukhaṃ caiva rājyaṃ caiva sudurlabham
3.035.021a sa sarvaiḥ sacivaiḥ sārdhaṃ vibhīṣaṇapuraskṛtaiḥ
3.035.021c mantrayitvā tu dharmiṣṭhaiḥ kṛtvā niścayam ātmanaḥ
3.035.022a doṣāṇāṃ ca guṇānāṃ ca saṃpradhārya balābalam
3.035.022c ātmanaś ca balaṃ jñātvā rāghavasya ca tattvataḥ
3.035.022e hitaṃ hi tava niścitya kṣamaṃ tvaṃ kartum arhasi
3.035.023a ahaṃ tu manye tava na kṣamaṃ raṇe; samāgamaṃ kosalarājasūnunā
3.035.023c idaṃ hi bhūyaḥ śṛṇu vākyam uttamaṃ; kṣamaṃ ca yuktaṃ ca niśācarādhipa
3.036.001a kadā cid apy ahaṃ vīryāt paryaṭan pṛthivīm imām
3.036.001c balaṃ nāgasahasrasya dhārayan parvatopamaḥ
3.036.002a nīlajīmūtasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ
3.036.002c bhayaṃ lokasya janayan kirīṭī parighāyudhaḥ
3.036.002e vyacaraṃ daṇḍakāraṇyam ṛṣimāṃsāni bhakṣayan
3.036.003a viśvāmitro 'tha dharmātmā madvitrasto mahāmuniḥ
3.036.003c svayaṃ gatvā daśarathaṃ narendram idam abravīt
3.036.004a ayaṃ rakṣatu māṃ rāmaḥ parvakāle samāhitaḥ
3.036.004c mārīcān me bhayaṃ ghoraṃ samutpannaṃ nareśvara
3.036.005a ity evam ukto dharmātmā rājā daśarathas tadā
3.036.005c pratyuvāca mahābhāgaṃ viśvāmitraṃ mahāmunim
3.036.006a ūna ṣoḍaśa varṣo 'yam akṛtāstraś ca rāghavaḥ
3.036.006c kāmaṃ tu mama yat sainyaṃ mayā saha gamiṣyati
3.036.006e badhiṣyāmi muniśreṣṭha śatruṃ tava yathepsitam
3.036.007a ity evam uktaḥ sa munī rājānaṃ punar abravīt
3.036.007c rāmān nānyad balaṃ loke paryāptaṃ tasya rakṣasaḥ
3.036.008a bālo 'py eṣa mahātejāḥ samarthas tasya nigrahe
3.036.008c gamiṣye rāmam ādāya svasti te 'stu paraṃtapaḥ
3.036.009a ity evam uktvā sa munis tam ādāya nṛpātmajam
3.036.009c jagāma paramaprīto viśvāmitraḥ svam āśramam
3.036.010a taṃ tadā daṇḍakāraṇye yajñam uddiśya dīkṣitam
3.036.010c babhūvāvasthito rāmaś citraṃ visphārayan dhanuḥ
3.036.011a ajātavyañjanaḥ śrīmān bālaḥ śyāmaḥ śubhekṣaṇaḥ
3.036.011c ekavastradharo dhanvī śikhī kanakamālayā
3.036.012a śobhayan daṇḍakāraṇyaṃ dīptena svena tejasā
3.036.012c adṛśyata tadā rāmo bālacandra ivoditaḥ
3.036.013a tato 'haṃ meghasaṃkāśas taptakāñcanakuṇḍalaḥ
3.036.013c balī dattavaro darpād ājagāma tadāśramam
3.036.014a tena dṛṣṭaḥ praviṣṭo 'haṃ sahasaivodyatāyudhaḥ
3.036.014c māṃ tu dṛṣṭvā dhanuḥ sajyam asaṃbhrāntaś cakāra ha
3.036.015a avajānann ahaṃ mohād bālo 'yam iti rāghavam
3.036.015c viśvāmitrasya tāṃ vedim adhyadhāvaṃ kṛtatvaraḥ
3.036.016a tena muktas tato bāṇaḥ śitaḥ śatrunibarhaṇaḥ
3.036.016c tenāhaṃ tāḍitaḥ kṣiptaḥ samudre śatayojane
3.036.017a rāmasya śaravegena nirasto bhrāntacetanaḥ
3.036.017c pātito 'haṃ tadā tena gambhīre sāgarāmbhasi
3.036.017e prāpya saṃjñāṃ cirāt tāta laṅkāṃ prati gataḥ purīm
3.036.018a evam asmi tadā muktaḥ sahāyās te nipātitāḥ
3.036.018c akṛtāstreṇa rāmeṇa bālenākliṣṭakarmaṇā
3.036.019a tan mayā vāryamāṇas tvaṃ yadi rāmeṇa vigraham
3.036.019c kariṣyasy āpadaṃ ghorāṃ kṣipraṃ prāpya naśiṣyasi
3.036.020a krīḍā ratividhijñānāṃ samājotsavaśālinām
3.036.020c rakṣasāṃ caiva saṃtāpam anarthaṃ cāhariṣyasi
3.036.021a harmyaprāsādasaṃbādhāṃ nānāratnavibhūuṣitām
3.036.021c drakṣyasi tvaṃ purīṃ laṅkāṃ vinaṣṭāṃ maithilīkṛte
3.036.022a akurvanto 'pi pāpāni śucayaḥ pāpasaṃśrayāt
3.036.022c parapāpair vinaśyanti matsyā nāgahrade yathā
3.036.023a divyacandanadigdhāṅgān divyābharaṇabhūṣitān
3.036.023c drakṣyasy abhihatān bhūmau tava doṣāt tu rākṣasān
3.036.024a hṛtadārān sadārāṃś ca daśavidravato diśaḥ
3.036.024c hataśeṣān aśaraṇān drakṣyasi tvaṃ niśācarān
3.036.025a śarajālaparikṣiptām agnijvālāsamāvṛtām
3.036.025c pradagdhabhavanāṃ laṅkāṃ drakṣyasi tvam asaṃśayam
3.036.026a pramadānāṃ sahasrāṇi tava rājan parigrahaḥ
3.036.026c bhava svadāranirataḥ svakulaṃ rakṣarākṣasa
3.036.027a mānaṃ vṛddhiṃ ca rājyaṃ ca jīvitaṃ ceṣṭam iātmanaḥ
3.036.027c yadīcchasi ciraṃ bhoktuṃ mā kṛthā rāma vipriyam
3.036.028a nivāryamāṇaḥ suhṛdā mayā bhṛśaṃ; prasahya sītāṃ yadi dharṣayiṣyasi
3.036.028c gamiṣyasi kṣīṇabalaḥ sabāndhavo; yamakṣayaṃ rāmaśarāttajīvitaḥ
3.037.001a evam asmi tadā muktaḥ kathaṃ cit tena saṃyuge
3.037.001c idānīm api yad vṛttaṃ tac chṛṇuṣva yad uttaram
3.037.002a rākṣasābhyām ahaṃ dvābhyām anirviṇṇas tathā kṛtaḥ
3.037.002c sahito mṛgarūpābhyāṃ praviṣṭo daṇḍakāvanam
3.037.003a dīptajihvo mahākāyas tīkṣṇaśṛṇgo mahābalaḥ
3.037.003c vyacaran daṇḍakāraṇyaṃ māṃsabhakṣo mahāmṛgaḥ
3.037.004a agnihotreṣu tīrtheṣu caityavṛkṣeṣu rāvaṇa
3.037.004c atyantaghoro vyacaraṃs tāpasāṃs tān pradharṣayan
3.037.005a nihatya daṇḍakāraṇye tāpasān dharmacāriṇaḥ
3.037.005c rudhirāṇi pibaṃs teṣāṃ tathā māṃsāni bhakṣayan
3.037.006a ṛṣimāṃsāśanaḥ krūras trāsayan vanagocarān
3.037.006c tadā rudhiramatto 'haṃ vyacaraṃ daṇḍakāvanam
3.037.007a tadāhaṃ daṇḍakāraṇye vicaran dharmadūṣakaḥ
3.037.007c āsādayaṃ tadā rāmaṃ tāpasaṃ dharmam āśritam
3.037.008a vaidehīṃ ca mahābhāgāṃ lakṣmaṇaṃ ca mahāratham
3.037.008c tāpasaṃ niyatāhāraṃ sarvabhūtahite ratam
3.037.009a so 'haṃ vanagataṃ rāmaṃ paribhūya mahābalam
3.037.009c tāpaso 'yam iti jñātvā pūrvavairam anusmaran
3.037.010a abhyadhāvaṃ susaṃkruddhas tīkṣṇaśṛṅgo mṛgākṛtiḥ
3.037.010c jighāṃsur akṛtaprajñas taṃ prahāram anusmaran
3.037.011a tena muktās trayo bāṇāḥ śitāḥ śatrunibarhaṇāḥ
3.037.011c vikṛṣya balavac cāpaṃ suparṇānilatulyagāḥ
3.037.012a te bāṇā vajrasaṃkāśāḥ sughorā raktabhojanāḥ
3.037.012c ājagmuḥ sahitāḥ sarve trayaḥ saṃnataparvaṇaḥ
3.037.013a parākramajño rāmasya śaṭho dṛṣṭabhayaḥ purā
3.037.013c samutkrāntas tato muktas tāv ubhau rākṣasau hatau
3.037.014a śareṇa mukto rāmasya kathaṃ cit prāpya jīvitam
3.037.014c iha pravrājito yuktas tāpaso 'haṃ samāhitaḥ
3.037.015a vṛkṣe vṛkṣe hi paśyāmi cīrakṛṣṇājināmbaram
3.037.015c gṛhītadhanuṣaṃ rāmaṃ pāśahastam ivāntakam
3.037.016a api rāmasahasrāṇi bhītaḥ paśyāmi rāvaṇa
3.037.016c rāmabhūtam idaṃ sarvam araṇyaṃ pratibhāti me
3.037.017a rāmam eva hi paśyāmi rahite rākṣaseśvara
3.037.017c dṛṣṭvā svapnagataṃ rāmam udbhramāmi vicetanaḥ
3.037.018a rakārādīni nāmāni rāmatrastasya rāvaṇa
3.037.018c ratnāni ca rathāś caiva trāsaṃ saṃjanayanti me
3.037.019a ahaṃ tasya prabhāvajño na yuddhaṃ tena te kṣamam
3.037.019c raṇe rāmeṇa yudhyasva kṣamāṃ vā kuru rākṣasa
3.037.019e na te rāmakathā kāryā yadi māṃ draṣṭum icchasi
3.037.020a idaṃ vaco bandhuhitārthinā mayā; yathocyamānaṃ yadi nābhipatsyase
3.037.020c sabāndhavas tyakṣyasi jīvitaṃ raṇe; hato 'dya rāmeṇa śarair ajihmagaiḥ
3.038.001a mārīcena tu tad vākyaṃ kṣamaṃ yuktaṃ ca rāvaṇaḥ
3.038.001c ukto na pratijagrāha martukāma ivauṣadham
3.038.002a taṃ pathyahitavaktāraṃ mārīcaṃ rākṣasādhipaḥ
3.038.002c abravīt paruṣaṃ vākyam ayuktaṃ kālacoditaḥ
3.038.003a yat kilaitad ayuktārthaṃ mārīca mayi kathyate
3.038.003c vākyaṃ niṣphalam atyarthaṃ bījam uptam ivoṣare
3.038.004a tvadvākyair na tu māṃ śakyaṃ bhettuṃ rāmasya saṃyuge
3.038.004c pāpaśīlasya mūrkhasya mānuṣasya viśeṣataḥ
3.038.005a yas tyaktvā suhṛdo rājyaṃ mātaraṃ pitaraṃ tathā
3.038.005c strīvākyaṃ prākṛtaṃ śrutvā vanam ekapade gataḥ
3.038.006a avaśyaṃ tu mayā tasya saṃyuge kharaghātinaḥ
3.038.006c prāṇaiḥ priyatarā sītā hartavyā tava saṃnidhau
3.038.007a evaṃ me niścitā buddhir hṛdi mārīca vartate
3.038.007c na vyāvartayituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ
3.038.008a doṣaṃ guṇaṃ vā saṃpṛṣṭas tvam evaṃ vaktum arhasi
3.038.008c apāyaṃ vāpy upāyaṃ vā kāryasyāsya viniścane
3.038.009a saṃpṛṣṭena tu vaktavyaṃ sacivena vipaścitā
3.038.009c udyatāñjalinā rājño ya icched bhūtim ātmanaḥ
3.038.010a vākyam apratikūlaṃ tu mṛdupūrvaṃ śubhaṃ hitam
3.038.010c upacāreṇa yuktaṃ ca vaktavyo vasudhādhipaḥ
3.038.011a sāvamardaṃ tu yad vākyaṃ mārīca hitam ucyate
3.038.011c nābhinandati tad rājā mānārho mānavarjitam
3.038.012a pañcarūpāṇi rājāno dhārayanty amitaujasaḥ
3.038.012c agner indrasya somasya yamasya varuṇasya ca
3.038.012e auṣṇyaṃ tathā vikramaṃ ca saumyaṃ daṇḍaṃ prasannatām
3.038.013a tasmāt sarvāsv avasthāsu mānyāḥ pūjyāś ca pārthivāḥ
3.038.013c tvaṃ tu dharmam avijñāya kevalaṃ moham āsthitaḥ
3.038.014a abhyāgataṃ māṃ daurātmyāt paruṣaṃ vadasīdṛśam
3.038.014c guṇadoṣau na pṛcchāmi kṣamaṃ cātmani rākṣasa
3.038.014e asmiṃs tu sa bhavān kṛtye sāhāryyaṃ kartum arhasi
3.038.015a sauvarṇas tvaṃ mṛgo bhūtvā citro rajatabindubhiḥ
3.038.015c pralobhayitvā vaidehīṃ yatheṣṭaṃ gantum arhasi
3.038.016a tvāṃ tu māyā mṛgaṃ dṛṣṭvā kāñcanaṃ jātavismayā
3.038.016c ānayainam iti kṣipraṃ rāmaṃ vakṣyati maithilī
3.038.017a apakrānte ca kākutsthe lakṣmaṇe ca yathāsukham
3.038.017c ānayiṣyāmi vaidehīṃ sahasrākṣaḥ śacīm iva
3.038.018a evaṃ kṛtvā tv idaṃ kāryaṃ yatheṣṭaṃ gaccha rākṣasa
3.038.018c rājyasyārdhaṃ pradāsyāmi mārīca tava suvrata
3.038.019a gaccha saumya śivaṃ mārgaṃ kāryasyāsya vivṛddhaye
3.038.019c prāpya sītām ayuddhena vañcayitvā tu rāghavam
3.038.019e laṅkāṃ prati gamiṣyāmi kṛtakāryaḥ saha tvayā
3.038.020a etat kāryam avaśyaṃ me balād api kariṣyasi
3.038.020c rājño hi pratikūlastho na jātu sukham edhate
3.038.021a āsādyā taṃ jīvitasaṃśayas te; mṛtyur dhruvo hy adya mayā virudhya
3.038.021c etad yathāvat parigṛhya buddhyā; yad atra pathyaṃ kuru tat tathā tvam
3.039.001a ājñapto rājavad vākyaṃ pratikūlaṃ niśācaraḥ
3.039.001c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ mārīco rākṣasādhipam
3.039.002a kenāyam upadiṣṭas te vināśaḥ pāpakarmaṇā
3.039.002c saputrasya sarāṣṭrasya sāmātyasya niśācara
3.039.003a kas tvayā sukhinā rājan nābhinandati pāpakṛt
3.039.003c kenedam upadiṣṭaṃ te mṛtyudvāram upāyataḥ
3.039.004a śatravas tava suvyaktaṃ hīnavīryā niśācara
3.039.004c icchanti tvāṃ vinaśyantam uparuddhaṃ balīyasā
3.039.005a kenedam upadiṣṭaṃ te kṣudreṇāhitavādinā
3.039.005c yas tvām icchati naśyantaṃ svakṛtena niśācara
3.039.006a vadhyāḥ khalu na hanyante sacivās tava rāvaṇa
3.039.006c ye tvām utpatham ārūḍhaṃ na nigṛhṇanti sarvaśaḥ
3.039.007a amātyaiḥ kāmavṛtto hi rājā kāpatham āśritaḥ
3.039.007c nigrāhyaḥ sarvathā sadbhir na nigrāhyo nigṛhyase
3.039.008a dharmam arthaṃ ca kāmaṃ ca yaśaś ca jayatāṃ vara
3.039.008c svāmiprasādāt sacivāḥ prāpnuvanti niśācara
3.039.009a viparyaye tu tat sarvaṃ vyarthaṃ bhavati rāvaṇa
3.039.009c vyasanaṃ svāmivaiguṇyāt prāpnuvantītare janāḥ
3.039.010a rājamūlo hi dharmaś ca jayaś ca jayatāṃ vara
3.039.010c tasmāt sarvāsv avasthāsu rakṣitavyo narādhipaḥ
3.039.011a rājyaṃ pālayituṃ śakyaṃ na tīkṣṇena niśācara
3.039.011c na cāpi pratikūlena nāvinītena rākṣasa
3.039.012a ye tīkṣṇamantrāḥ sacivā bhajyante saha tena vai
3.039.012c viṣameṣu rathāḥ śīghraṃ mandasārathayo yathā
3.039.013a bahavaḥ sādhavo loke yuktadharmam anuṣṭhitāḥ
3.039.013c pareṣām aparādhena vinaṣṭāḥ saparicchadāḥ
3.039.014a svāminā pratikūlena prajās tīkṣṇena rāvaṇa
3.039.014c rakṣyamāṇā na vardhante meṣā gomāyunā yathā
3.039.015a avaśyaṃ vinaśiṣyanti sarve rāvaṇarākṣasāḥ
3.039.015c yeṣāṃ tvaṃ karkaśo rājā durbuddhir ajitendriyaḥ
3.039.016a tad idaṃ kākatālīyaṃ ghoram āsāditaṃ tvayā
3.039.016c atra kiṃ śobhanaṃ yat tvaṃ sasainyo vinaśiṣyasi
3.039.017a māṃ nihatya tu rāmo 'sau nacirāt tvāṃ vadhiṣyati
3.039.017c anena kṛtakṛtyo 'smi mriye yad ariṇā hataḥ
3.039.018a darśanād eva rāmasya hataṃ mām upadhāraya
3.039.018c ātmānaṃ ca hataṃ viddhi hṛtvā sītāṃ sabāndhavam
3.039.019a ānayiṣyāmi cet sītām āśramāt sahito mayā
3.039.019c naiva tvam asi naivāhaṃ naiva laṅkā na rākṣasāḥ
3.039.020a nivāryamāṇas tu mayā hitaiṣiṇā; na mṛṣyase vākyam idaṃ niśācara
3.039.020c paretakalpā hi gatāyuṣo narā; hitaṃ na gṛhṇanti suhṛdbhir īritam
3.040.001a evam uktvā tu paruṣaṃ mārīco rāvaṇo tataḥ
3.040.001c gacchāvety abravīd dīno bhayād rātriṃcaraprabhoḥ
3.040.002a dṛṣṭāś cāhaṃ punas tena śaracāpāsidhāriṇā
3.040.002c madvidhodyataśastreṇa vinaṣṭaṃ jīvitaṃ ca me
3.040.003a kiṃ tu kartuṃ mayā śakyam evaṃ tvayi durātmani
3.040.003c eṣa gacchāmy ahaṃ tāta svasti te 'stu niśācaraḥ
3.040.004a prahṛṣṭas tv abhavat tena vacanena sa rākṣasaḥ
3.040.004c pariṣvajya susaṃśliṣṭam idaṃ vacanam abravīt
3.040.005a etac chauṇḍīryayuktaṃ te macchabdād iva bhāṣitam
3.040.005c idānīm asi mārīcaḥ pūrvam anyo niśācaraḥ
3.040.006a āruhyatām ayaṃ śīghraṃ khago ratnavibhūṣitaḥ
3.040.006c mayā saha ratho yuktaḥ piśācavadanaiḥ kharaiḥ
3.040.007a tato rāvaṇamārīcau vimānam iva taṃ ratham
3.040.007c āruhya yayatuḥ śīghraṃ tasmād āśramamaṇḍalāt
3.040.008a tathaiva tatra paśyantau pattanāni vanāni ca
3.040.008c girīṃś ca saritaḥ sarvā rāṣṭrāṇi nagarāṇi ca
3.040.009a sametya daṇḍakāraṇyaṃ rāghavasyāśramaṃ tataḥ
3.040.009c dadarśa sahamarīco rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
3.040.010a avatīrya rathāt tasmāt tataḥ kāñcanabhūṣaṇāt
3.040.010c haste gṛhītvā mārīcaṃ rāvaṇo vākyam abravīt
3.040.011a etad rāmāśramapadaṃ dṛśyate kadalīvṛtam
3.040.011c kriyatāṃ tat sakhe śīghraṃ yadarthaṃ vayam āgatāḥ
3.040.012a sa rāvaṇavacaḥ śrutvā mārīco rākṣasas tadā
3.040.012c mṛgo bhūtvāśramadvāri rāmasya vicacāra ha
3.040.013a maṇipravaraśṛṅgāgraḥ sitāsitamukhākṛtiḥ
3.040.013c raktapadmotpalamukha indranīlotpalaśravāḥ
3.040.014a kiṃ cid abhyunnata grīva indranīlanibhodaraḥ
3.040.014c madhūkanibhapārśvaś ca kañjakiñjalkasaṃnibhaḥ
3.040.015a vaidūryasaṃkāśakhuras tanujaṅghaḥ susaṃhataḥ
3.040.015c indrāyudhasavarṇena pucchenordhvaṃ virājitaḥ
3.040.016a manoharasnigdhavarṇo ratnair nānāvidhair vṛtaḥ
3.040.016c kṣaṇena rākṣaso jāto mṛgaḥ paramaśobhanaḥ
3.040.017a vanaṃ prajvalayan ramyaṃ rāmāśramapadaṃ ca tat
3.040.017c manoharaṃ darśanīyaṃ rūpaṃ kṛtvā sa rākṣasaḥ
3.040.018a pralobhanārthaṃ vaidehyā nānādhātuvicitritam
3.040.018c vicaran gacchate samyak śādvalāni samantataḥ
3.040.019a rūpyabinduśataiś citro bhūtvā ca priyadarśanaḥ
3.040.019c viṭapīnāṃ kisalayān bhaṅktvādan vicacāra ha
3.040.020a kadalīgṛhakaṃ gatvā karṇikārān itas tataḥ
3.040.020c samāśrayan mandagatiḥ sītāsaṃdarśanaṃ tadā
3.040.021a rājīvacitrapṛṣṭhaḥ sa virarāja mahāmṛgaḥ
3.040.021c rāmāśramapadābhyāśe vicacāra yathāsukham
3.040.022a punar gatvā nivṛttaś ca vicacāra mṛgottamaḥ
3.040.022c gatvā muhūrtaṃ tvarayā punaḥ pratinivartate
3.040.023a vikrīḍaṃś ca punar bhūmau punar eva niṣīdati
3.040.023c āśramadvāram āgamya mṛgayūthāni gacchati
3.040.024a mṛgayūthair anugataḥ punar eva nivartate
3.040.024c sītādarśanam ākāṅkṣan rākṣaso mṛgatāṃ gataḥ
3.040.025a paribhramati citrāṇi maṇḍalāni viniṣpatan
3.040.025c samudvīkṣya ca sarve taṃ mṛgā ye 'nye vanecarāḥ
3.040.026a upagamya samāghrāya vidravanti diśo daśa
3.040.026c rākṣasaḥ so 'pi tān vanyān mṛgān mṛgavadhe rataḥ
3.040.027a pracchādanārthaṃ bhāvasya na bhakṣayati saṃspṛśan
3.040.027c tasminn eva tataḥ kāle vaidehī śubhalocanā
3.040.028a kusumāpacaye vyagrā pādapān atyavartata
3.040.028c karṇikārān aśokāṃś ca cūṭāṃś ca madirekṣaṇā
3.040.029a kusumāny apacinvantī cacāra rucirānanā
3.040.029c anarhāraṇyavāsasya sā taṃ ratnamayaṃ mṛgam
3.040.029e muktāmaṇivicitrāṅgaṃ dadarśa paramāṅganā
3.040.030a taṃ vai ruciradaṇtauṣṭhaṃ rūpyadhātutanūruham
3.040.030c vismayotphullanayanā sasnehaṃ samudaikṣata
3.040.031a sa ca tāṃ rāma dayitāṃ paśyan māyāmayo mṛgaḥ
3.040.031c vicacāra tatas tatra dīpayann iva tad vanam
3.040.032a adṛṣṭapūrvaṃ dṛṣṭvā taṃ nānāratnamayaṃ mṛgam
3.040.032c vismayaṃ paramaṃ sītā jagāma janakātmajā
3.041.001a sā taṃ saṃprekṣya suśroṇī kusumāni vicinvatī
3.041.001c hemarājata varṇābhyāṃ pārśvābhyām upaśobhitam
3.041.002a prahṛṣṭā cānavadyāṅgī mṛṣṭahāṭakavarṇinī
3.041.002c bhartāram api cākrandal lakṣmaṇaṃ caiva sāyudham
3.041.003a tayāhūtau naravyāghrau vaidehyā rāmalakṣmaṇau
3.041.003c vīkṣamāṇau tu taṃ deśaṃ tadā dadṛśatur mṛgam
3.041.004a śaṅkamānas tu taṃ dṛṣṭvā lakṣmaṇo rāmam abravīt
3.041.004c tam evainam ahaṃ manye mārīcaṃ rākṣasaṃ mṛgam
3.041.005a caranto mṛgayāṃ hṛṣṭāḥ pāpenopādhinā vane
3.041.005c anena nihatā rāma rājānaḥ kāmarūpiṇā
3.041.006a asya māyāvido māyā mṛgarūpam idaṃ kṛtam
3.041.006c bhānumatpuruṣavyāghra gandharvapurasaṃnibham
3.041.007a mṛgo hy evaṃvidho ratnavicitro nāsti rāghava
3.041.007c jagatyāṃ jagatīnātha māyaiṣā hi na saṃśayaḥ
3.041.008a evaṃ bruvāṇaṃ kākutsthaṃ prativārya śucismitā
3.041.008c uvāca sītā saṃhṛṣṭā chadmanā hṛtacetanā
3.041.009a āryaputrābhirāmo 'sau mṛgo harati me manaḥ
3.041.009c ānayainaṃ mahābāho krīḍārthaṃ no bhaviṣyati
3.041.010a ihāśramapade 'smākaṃ bahavaḥ puṇyadarśanāḥ
3.041.010c mṛgāś caranti sahitāś camarāḥ sṛmarās tathā
3.041.011a ṛkṣāḥ pṛṣatasaṃghāś ca vānarāḥ kinarās tathā
3.041.011c vicaranti mahābāho rūpaśreṣṭhā mahābalāḥ
3.041.012a na cāsya sadṛśo rājan dṛṣṭapūrvo mṛgaḥ purā
3.041.012c tejasā kṣamayā dīptyā yathāyaṃ mṛgasattamaḥ
3.041.013a nānāvarṇavicitrāṅgo ratnabindusamācitaḥ
3.041.013c dyotayan vanam avyagraṃ śobhate śaśisaṃnibhaḥ
3.041.014a aho rūpam aho lakṣmīḥ svarasaṃpac ca śobhanā
3.041.014c mṛgo 'dbhuto vicitro 'sau hṛdayaṃ haratīva me
3.041.015a yadi grahaṇam abhyeti jīvann eva mṛgas tava
3.041.015c āścaryabhūtaṃ bhavati vismayaṃ janayiṣyati
3.041.016a samāptavanavāsānāṃ rājyasthānāṃ ca naḥ punaḥ
3.041.016c antaḥpuravibhūṣārtho mṛga eṣa bhaviṣyati
3.041.017a bharatasyāryaputrasya śvaśrūṇāṃ mama ca prabho
3.041.017c mṛgarūpam idaṃ divyaṃ vismayaṃ janayiṣyati
3.041.018a jīvan na yadi te 'bhyeti grahaṇaṃ mṛgasattamaḥ
3.041.018c ajinaṃ naraśārdūla ruciraṃ me bhaviṣyati
3.041.019a nihatasyāsya sattvasya jāmbūnadamayatvaci
3.041.019c śaṣpabṛsyāṃ vinītāyām icchāmy aham upāsitum
3.041.020a kāmavṛttam idaṃ raudraṃ strīṇām asadṛśaṃ matam
3.041.020c vapuṣā tv asya sattvasya vismayo janito mama
3.041.021a tena kāñcanaroṃṇā tu maṇipravaraśṛṅgiṇā
3.041.021c taruṇādityavarṇena nakṣatrapathavarcasā
3.041.021e babhūva rāghavasyāpi mano vismayam āgatam
3.041.022a evaṃ sītāvacaḥ śrutvā dṛṣṭvā ca mṛgam adbhutam
3.041.022c uvāca rāghavo hṛṣṭo bhrātaraṃ lakṣmaṇaṃ vacaḥ
3.041.023a paśya lakṣmaṇa vaidehyāḥ spṛhāṃ mṛgagatām imām
3.041.023c rūpaśreṣṭhatayā hy eṣa mṛgo 'dya na bhaviṣyati
3.041.024a na vane nandanoddeśe na caitrarathasaṃśraye
3.041.024c kutaḥ pṛthivyāṃ saumitre yo 'sya kaś cit samo mṛgaḥ
3.041.025a pratilomānulomāś ca rucirā romarājayaḥ
3.041.025c śobhante mṛgam āśritya citrāḥ kanakabindubhiḥ
3.041.026a paśyāsya jṛmbhamāṇasya dīptām agniśikhopamām
3.041.026c jihvāṃ mukhān niḥsarantīṃ meghād iva śatahradām
3.041.027a masāragalvarkamukhaḥ śaṅkhamuktānibhodaraḥ
3.041.027c kasya nāmānirūpyo 'sau na mano lobhayen mṛgaḥ
3.041.028a kasya rūpam idaṃ dṛṣṭvā jāmbūnadamaya prabham
3.041.028c nānāratnamayaṃ divyaṃ na mano vismayaṃ vrajet
3.041.029a māṃsahetor api mṛgān vihārārthaṃ ca dhanvinaḥ
3.041.029c ghnanti lakṣmaṇa rājāno mṛgayāyāṃ mahāvane
3.041.030a dhanāni vyavasāyena vicīyante mahāvane
3.041.030c dhātavo vividhāś cāpi maṇiratnasuvarṇinaḥ
3.041.031a tat sāram akhilaṃ nṝṇāṃ dhanaṃ nicayavardhanam
3.041.031c manasā cintitaṃ sarvaṃ yathā śukrasya lakṣmaṇa
3.041.032a arthī yenārthakṛtyena saṃvrajaty avicārayan
3.041.032c tam artham arthaśāstrajñaḥ prāhur arthyāś ca lakṣmaṇa
3.041.033a etasya mṛgaratnasya parārdhye kāñcanatvaci
3.041.033c upavekṣyati vaidehī mayā saha sumadhyamā
3.041.034a na kādalī na priyakī na praveṇī na cāvikī
3.041.034c bhaved etasya sadṛśī sparśaneneti me matiḥ
3.041.035a eṣa caiva mṛgaḥ śrīmān yaś ca divyo nabhaścaraḥ
3.041.035c ubhāv etau mṛgau divyau tārāmṛgamahīmṛgau
3.041.036a yadi vāyaṃ tathā yan māṃ bhaved vadasi lakṣmaṇa
3.041.036c māyaiṣā rākṣasasyeti kartavyo 'sya vadho mayā
3.041.037a etena hi nṛśaṃsena mārīcenākṛtātmanā
3.041.037c vane vicaratā pūrvaṃ hiṃsitā munipuṃgavāḥ
3.041.038a utthāya bahavo yena mṛgayāyāṃ janādhipāḥ
3.041.038c nihatāḥ parameṣvāsās tasmād vadhyas tv ayaṃ mṛgaḥ
3.041.039a purastād iha vātāpiḥ paribhūya tapasvinaḥ
3.041.039c udarastho dvijān hanti svagarbho 'śvatarīm iva
3.041.040a sa kadā cic cirāl loke āsasāda mahāmunim
3.041.040c agastyaṃ tejasā yuktaṃ bhakṣyas tasya babhūva ha
3.041.041a samutthāne ca tad rūpaṃ kartukāmaṃ samīkṣya tam
3.041.041c utsmayitvā tu bhagavān vātāpim idam abravīt
3.041.042a tvayāvigaṇya vātāpe paribhūtāś ca tejasā
3.041.042c jīvaloke dvijaśreṣṭhās tasmād asi jarāṃ gataḥ
3.041.043a evaṃ tan na bhaved rakṣo vātāpir iva lakṣmaṇa
3.041.043c madvidhaṃ yo 'timanyeta dharmanityaṃ jitendriyam
3.041.044a bhaved dhato 'yaṃ vātāpir agastyeneva mā gatiḥ
3.041.044c iha tvaṃ bhava saṃnaddho yantrito rakṣa maithilīm
3.041.045a asyām āyattam asmākaṃ yat kṛtyaṃ raghunandana
3.041.045c aham enaṃ vadhiṣyāmi grahīṣyāmy atha vā mṛgam
3.041.046a yāvad gacchāmi saumitre mṛgam ānayituṃ drutam
3.041.046c paśya lakṣmaṇa vaidehīṃ mṛgatvaci gataspṛhām
3.041.047a tvacā pradhānayā hy eṣa mṛgo 'dya na bhaviṣyati
3.041.047c apramattena te bhāvyam āśramasthena sītayā
3.041.048a yāvat pṛṣatam ekena sāyakena nihanmy aham
3.041.048c hatvaitac carma ādāya śīghram eṣyāmi lakṣmaṇa
3.041.049a pradakṣiṇenātibalena pakṣiṇā; jaṭāyuṣā buddhimatā ca lakṣmaṇa
3.041.049c bhavāpramattaḥ pratigṛhya maithilīṃ; pratikṣaṇaṃ sarvata eva śaṅkitaḥ
3.042.001a tathā tu taṃ samādiśya bhrātaraṃ raghunandanaḥ
3.042.001c babandhāsiṃ mahātejā jāmbūnadamayatsarum
3.042.002a tatas triviṇataṃ cāpam ādāyātmavibhūṣaṇam
3.042.002c ābadhya ca kalāpau dvau jagāmodagravikramaḥ
3.042.003a taṃ vañcayāno rājendram āpatantaṃ nirīkṣya vai
3.042.003c babhūvāntarhitas trāsāt punaḥ saṃdarśane 'bhavat
3.042.004a baddhāsir dhanur ādāya pradudrāva yato mṛgaḥ
3.042.004c taṃ sa paśyati rūpeṇa dyotamānam ivāgrataḥ
3.042.005a avekṣyāvekṣya dhāvantaṃ dhanuṣpāṇir mahāvane
3.042.005c ativṛttam iṣoḥ pātāl lobhayānaṃ kadā cana
3.042.006a śaṅkitaṃ tu samudbhrāntam utpatantam ivāmbare
3.042.006c daśyamānam adṛśyaṃ ca navoddeśeṣu keṣu cit
3.042.007a chinnābhrair iva saṃvītaṃ śāradaṃ candramaṇḍalam
3.042.007c muhūrtād eva dadṛśe muhur dūrāt prakāśate
3.042.008a darśanādarśanenaiva so 'pākarṣata rāghavam
3.042.008c āsīt kruddhas tu kākutstho vivaśas tena mohitaḥ
3.042.009a athāvatasthe suśrāntaś chāyām āśritya śādvale
3.042.009c mṛgaiḥ parivṛto vanyair adūrāt pratyadṛśyata
3.042.010a dṛṣṭvā rāmo mahātejās taṃ hantuṃ kṛtaniścayaḥ
3.042.010c saṃdhāya sudṛḍhe cāpe vikṛṣya balavad balī
3.042.011a tam eva mṛgam uddiśya jvalantam iva pannagam
3.042.011c mumoca jvalitaṃ dīptam astrabrahmavinirmitam
3.042.012a sa bhṛśaṃ mṛgarūpasya vinirbhidya śarottamaḥ
3.042.012c mārīcasyaiva hṛdayaṃ vibhedāśanisaṃnibhaḥ
3.042.013a tālamātram athotpatya nyapatat sa śarāturaḥ
3.042.013c vyanadad bhairavaṃ nādaṃ dharaṇyām alpajīvitaḥ
3.042.013e mriyamāṇas tu mārīco jahau tāṃ kṛtrimāṃ tanum
3.042.014a saṃprāptakālam ājñāya cakāra ca tataḥ svaram
3.042.014c sadṛśaṃ rāghavasyaiva hā sīte lakṣmaṇeti ca
3.042.015a tena marmaṇi nirviddhaḥ śareṇānupamena hi
3.042.015c mṛgarūpaṃ tu tat tyaktvā rākṣasaṃ rūpam ātmanaḥ
3.042.015e cakre sa sumahākāyo mārīco jīvitaṃ tyajan
3.042.016a tato vicitrakeyūraḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ
3.042.016c hemamālī mahādaṃṣṭro rākṣaso 'bhūc charāhataḥ
3.042.017a taṃ dṛṣṭvā patitaṃ bhūmau rākṣasaṃ ghoradarśanam
3.042.017c jagāma manasā sītāṃ lakṣmaṇasya vacaḥ smaran
3.042.018a hā sīte lakṣmaṇety evam ākruśya tu mahāsvaram
3.042.018c mamāra rākṣasaḥ so 'yaṃ śrutvā sītā kathaṃ bhavet
3.042.019a lakṣmaṇaś ca mahābāhuḥ kām avasthāṃ gamiṣyati
3.042.019c iti saṃcintya dharmātmā rāmo hṛṣṭatanūruhaḥ
3.042.020a tatra rāmaṃ bhayaṃ tīvram āviveśa viṣādajam
3.042.020c rākṣasaṃ mṛgarūpaṃ taṃ hatvā śrutvā ca tat svaram
3.042.021a nihatya pṛṣataṃ cānyaṃ māṃsam ādāya rāghavaḥ
3.042.021c tvaramāṇo janasthānaṃ sasārābhimukhas tadā
3.043.001a ārtasvaraṃ tu taṃ bhartur vijñāya sadṛśaṃ vane
3.043.001c uvāca lakṣmaṇaṃ sītā gaccha jānīhi rāghavam
3.043.002a na hi me jīvitaṃ sthāne hṛdayaṃ vāvatiṣṭhate
3.043.002c krośataḥ paramārtasya śrutaḥ śabdo mayā bhṛśam
3.043.003a ākrandamānaṃ tu vane bhrātaraṃ trātum arhasi
3.043.003c taṃ kṣipram abhidhāva tvaṃ bhrātaraṃ śaraṇaiṣiṇam
3.043.004a rakṣasāṃ vaśam āpannaṃ siṃhānām iva govṛṣam
3.043.004c na jagāma tathoktas tu bhrātur ājñāya śāsanam
3.043.005a tam uvāca tatas tatra kupitā janakātmajā
3.043.005c saumitre mitrarūpeṇa bhrātus tvam asi śatruvat
3.043.006a yas tvam asyām avasthāyāṃ bhrātaraṃ nābhipadyase
3.043.006c icchasi tvaṃ vinaśyantaṃ rāmaṃ lakṣmaṇa matkṛte
3.043.007a vyasanaṃ te priyaṃ manye sneho bhrātari nāsti te
3.043.007c tena tiṣṭhasi visrabdhas tam apaśyan mahādyutim
3.043.008a kiṃ hi saṃśayam āpanne tasminn iha mayā bhavet
3.043.008c kartavyam iha tiṣṭhantyā yat pradhānas tvam āgataḥ
3.043.009a iti bruvāṇaṃ vaidehīṃ bāṣpaśokapariplutām
3.043.009c abravīl lakṣmaṇas trastāṃ sītāṃ mṛgavadhūm iva
3.043.010a devi devamanuṣyeṣu gandharveṣu patatriṣu
3.043.010c rākṣaseṣu piśāceṣu kiṃnareṣu mṛgeṣu ca
3.043.011a dānaveṣu ca ghoreṣu na sa vidyeta śobhane
3.043.011c yo rāmaṃ pratiyudhyeta samare vāsavopamam
3.043.012a avadhyaḥ samare rāmo naivaṃ tvaṃ vaktum arhasi
3.043.012c na tvām asmin vane hātum utsahe rāghavaṃ vinā
3.043.013a anivāryaṃ balaṃ tasya balair balavatām api
3.043.013c tribhir lokaiḥ samudyuktaiḥ seśvaraiḥ sāmarair api
3.043.014a hṛdayaṃ nirvṛtaṃ te 'stu saṃtāpas tyajyatām ayam
3.043.014c āgamiṣyati te bhartā śīghraṃ hatvā mṛgottamam
3.043.015a na sa tasya svaro vyaktaṃ na kaś cid api daivataḥ
3.043.015c gandharvanagaraprakhyā māyā sā tasya rakṣasaḥ
3.043.016a nyāsabhūtāsi vaidehi nyastā mayi mahātmanā
3.043.016c rāmeṇa tvaṃ varārohe na tvāṃ tyaktum ihotsahe
3.043.017a kṛtavairāś ca kalyāṇi vayam etair niśācaraiḥ
3.043.017c kharasya nidhane devi janasthānavadhaṃ prati
3.043.018a rākṣasā vidhinā vāco visṛjanti mahāvane
3.043.018c hiṃsāvihārā vaidehi na cintayitum arhasi
3.043.019a lakṣmaṇenaivam uktā tu kruddhā saṃraktalocanā
3.043.019c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ lakṣmaṇaṃ satyavādinam
3.043.020a anārya karuṇārambha nṛśaṃsa kulapāṃsana
3.043.020c ahaṃ tava priyaṃ manye tenaitāni prabhāṣase
3.043.021a naitac citraṃ sapatneṣu pāpaṃ lakṣmaṇa yad bhavet
3.043.021c tvadvidheṣu nṛśaṃseṣu nityaṃ pracchannacāriṣu
3.043.022a suduṣṭas tvaṃ vane rāmam ekam eko 'nugacchasi
3.043.022c mama hetoḥ praticchannaḥ prayukto bharatena vā
3.043.023a katham indīvaraśyāmaṃ rāmaṃ padmanibhekṣaṇam
3.043.023c upasaṃśritya bhartāraṃ kāmayeyaṃ pṛthag janam
3.043.024a samakṣaṃ tava saumitre prāṇāṃs tyakṣye na saṃśayaḥ
3.043.024c rāmaṃ vinā kṣaṇam api na hi jīvāmi bhūtale
3.043.025a ity uktaḥ paruṣaṃ vākyaṃ sītayā somaharṣaṇam
3.043.025c abravīl lakṣmaṇaḥ sītāṃ prāñjalir vijitendriyaḥ
3.043.026a uttaraṃ notsahe vaktuṃ daivataṃ bhavatī mama
3.043.026c vākyam apratirūpaṃ tu na citraṃ strīṣu maithili
3.043.027a svabhāvas tv eṣa nārīṇām eṣu lokeṣu dṛśyate
3.043.027c vimuktadharmāś capalās tīkṣṇā bhedakarāḥ striyaḥ
3.043.028a upaśṛṇvantu me sarve sākṣibhūtā vanecarāḥ
3.043.028c nyāyavādī yathā vākyam ukto 'haṃ paruṣaṃ tvayā
3.043.029a dhik tvām adya praṇaśya tvaṃ yan mām evaṃ viśaṅkase
3.043.029c strītvād duṣṭasvabhāvena guruvākye vyavasthitam
3.043.030a gamiṣye yatra kākutsthaḥ svasti te 'stu varānane
3.043.030c rakṣantu tvāṃ viśālākṣi samagrā vanadevatāḥ
3.043.031a nimittāni hi ghorāṇi yāni prādurbhavanti me
3.043.031c api tvāṃ saha rāmeṇa paśyeyaṃ punar āgataḥ
3.043.032a lakṣmaṇenaivam uktā tu rudatī janakātmajā
3.043.032c pratyuvāca tato vākyaṃ tīvraṃ bāṣpapariplutā
3.043.033a godāvarīṃ pravekṣyāmi vinā rāmeṇa lakṣmaṇa
3.043.033c ābandhiṣye 'thavā tyakṣye viṣame deham ātmanaḥ
3.043.034a pibāmi vā viṣaṃ tīkṣṇaṃ pravekṣyāmi hutāśanam
3.043.034c na tv ahaṃ rāghavād anyaṃ padāpi puruṣaṃ spṛśe
3.043.035a iti lakṣmaṇam ākruśya sītā duḥkhasamanvitā
3.043.035c pāṇibhyāṃ rudatī duḥkhād udaraṃ prajaghāna ha
3.043.036a tām ārtarūpāṃ vimanā rudantīṃ; saumitrir ālokya viśālanetrām
3.043.036c āśvāsayām āsa na caiva bhartus; taṃ bhrātaraṃ kiṃ cid uvāca sītā
3.043.037a tatas tu sītām abhivādya lakṣmaṇaḥ; kṛtāñjaliḥ kiṃ cid abhipraṇamya
3.043.037c avekṣamāṇo bahuśaś ca maithilīṃ; jagāma rāmasya samīpam ātmavān
3.044.001a tayā paruṣam uktas tu kupito rāghavānujaḥ
3.044.001c sa vikāṅkṣan bhṛśaṃ rāmaṃ pratasthe nacirād iva
3.044.002a tadāsādya daśagrīvaḥ kṣipram antaram āsthitaḥ
3.044.002c abhicakrāma vaidehīṃ parivrājakarūpadhṛk
3.044.003a ślakṣṇakāṣāyasaṃvītaḥ śikhī chatrī upānahī
3.044.003c vāme cāṃse 'vasajyātha śubhe yaṣṭikamaṇḍalū
3.044.003e parivrājakarūpeṇa vaidehīṃ samupāgamat
3.044.004a tām āsasādātibalo bhrātṛbhyāṃ rahitāṃ vane
3.044.004c rahitāṃ sūryacandrābhyāṃ saṃdhyām iva mahattamaḥ
3.044.005a tām apaśyat tato bālāṃ rājaputrīṃ yaśasvinīm
3.044.005c rohiṇīṃ śaśinā hīnāṃ grahavad bhṛśadāruṇaḥ
3.044.006a tam ugraṃ pāpakarmāṇaṃ janasthānaruhā drumāḥ
3.044.006c samīkṣya na prakampante na pravāti ca mārutaḥ
3.044.007a śīghrasrotāś ca taṃ dṛṣṭvā vīkṣantaṃ raktalocanam
3.044.007c stimitaṃ gantum ārebhe bhayād godāvarī nadī
3.044.008a rāmasya tv antaraṃ prepsur daśagrīvas tadantare
3.044.008c upatasthe ca vaidehīṃ bhikṣurūpeṇa rāvaṇaḥ
3.044.009a abhavyo bhavyarūpeṇa bhartāram anuśocatīm
3.044.009c abhyavartata vaidehīṃ citrām iva śanaiścaraḥ
3.044.010a sa pāpo bhavyarūpeṇa tṛṇaiḥ kūpa ivāvṛtaḥ
3.044.010c atiṣṭhat prekṣya vaidehīṃ rāmapatnīṃ yaśasvinīm
3.044.011a śubhāṃ ruciradantauṣṭhīṃ pūrṇacandranibhānanām
3.044.011c āsīnāṃ parṇaśālāyāṃ bāṣpaśokābhipīḍitām
3.044.012a sa tāṃ padmapalāśākṣīṃ pītakauśeyavāsinīm
3.044.012c abhyagacchata vaidehīṃ duṣṭacetā niśācaraḥ
3.044.013a sa manmathaśarāviṣṭo brahmaghoṣam udīrayan
3.044.013c abravīt praśritaṃ vākyaṃ rahite rākṣasādhipaḥ
3.044.014a tām uttamāṃ trilokānāṃ padmahīnām iva śriyam
3.044.014c vibhrājamānāṃ vapuṣā rāvaṇaḥ praśaśaṃsa ha
3.044.015a kā tvaṃ kāñcanavarṇābhe pītakauśeyavāsini
3.044.015c kamalānāṃ śubhāṃ mālāṃ padminīva ca bibhratī
3.044.016a hrīḥ śrīḥ kīrtiḥ śubhā lakṣmīr apsarā vā śubhānane
3.044.016c bhūtir vā tvaṃ varārohe ratir vā svairacāriṇī
3.044.017a samāḥ śikhariṇaḥ snigdhāḥ pāṇḍurā daśanās tava
3.044.017c viśāle vimale netre raktānte kṛṣṇatārake
3.044.018a viśālaṃ jaghanaṃ pīnam ūrū karikaropamau
3.044.018c etāv upacitau vṛttau sahitau saṃpragalbhitau
3.044.019a pīnonnatamukhau kāntau snigdhatālaphalopamau
3.044.019c maṇipravekābharaṇau rucirau te payodharau
3.044.020a cārusmite cārudati cārunetre vilāsini
3.044.020c mano harasi me rāme nadīkūlam ivāmbhasā
3.044.021a karāntamitamadhyāsi sukeśī saṃhatastanī
3.044.021c naiva devī na gandharvī na yakṣī na ca kiṃnarī
3.044.022a naivaṃrūpā mayā nārī dṛṣṭapūrvā mahītale
3.044.022c iha vāsaś ca kāntāre cittam unmāthayanti me
3.044.023a sā pratikrāma bhadraṃ te na tvaṃ vastum ihārhasi
3.044.023c rākṣasānām ayaṃ vāso ghorāṇāṃ kāmarūpiṇām
3.044.024a prāsādāgryāṇi ramyāṇi nagaropavanāni ca
3.044.024c saṃpannāni sugandhīni yuktāny ācarituṃ tvayā
3.044.025a varaṃ mālyaṃ varaṃ pānaṃ varaṃ vastraṃ ca śobhane
3.044.025c bhartāraṃ ca varaṃ manye tvadyuktam asitekṣaṇe
3.044.026a kā tvaṃ bhavasi rudrāṇāṃ marutāṃ vā śucismite
3.044.026c vasūnāṃ vā varārohe devatā pratibhāsi me
3.044.027a neha gacchantī gandharvā na devā na ca kiṃnarāḥ
3.044.027c rākṣasānām ayaṃ vāsaḥ kathaṃ nu tvam ihāgatā
3.044.028a iha śākhāmṛgāḥ siṃhā dvīpivyāghramṛgās tathā
3.044.028c ṛkṣās tarakṣavaḥ kaṅkāḥ kathaṃ tebhyo na bibhyase
3.044.029a madānvitānāṃ ghorāṇāṃ kuñjarāṇāṃ tarasvinām
3.044.029c katham ekā mahāraṇye na bibheṣi vanānane
3.044.030a kāsi kasya kutaś ca tvaṃ kiṃnimittaṃ ca daṇḍakān
3.044.030c ekā carasi kalyāṇi ghorān rākṣasasevitān
3.044.031a iti praśastā vaidehī rāvaṇena durātmanā
3.044.031c dvijātiveṣeṇa hi taṃ dṛṣṭvā rāvaṇam āgatam
3.044.031e sarvair atithisatkāraiḥ pūjayām āsa maithilī
3.044.032a upānīyāsanaṃ pūrvaṃ pādyenābhinimantrya ca
3.044.032c abravīt siddham ity eva tadā taṃ saumyadarśanam
3.044.033a dvijātiveṣeṇa samīkṣya maithilī; tam āgataṃ pātrakusumbhadhāriṇam
3.044.033c aśakyam uddveṣṭum upāyadarśanān; nyamantrayad brāhmaṇavad yathāgatam
3.044.034a iyaṃ bṛsī brāhmaṇa kāmam āsyatām; idaṃ ca pādyaṃ pratigṛhyatām iti
3.044.034c idaṃ ca siddhaṃ vanajātam uttamaṃ; tvadartham avyagram ihopabhujyatām
3.044.035a nimantryamāṇaḥ pratipūrṇabhāṣiṇīṃ; narendrapatnīṃ prasamīkṣya maithilīm
3.044.035c prahasya tasyā haraṇe dhṛtaṃ manaḥ; samarpayām āsa vadhāya rāvaṇaḥ
3.044.036a tataḥ suveṣaṃ mṛgayā gataṃ patiṃ; pratīkṣamāṇā sahalakṣmaṇaṃ tadā
3.044.036c nirīkṣamāṇā haritaṃ dadarśa tan; mahad vanaṃ naiva tu rāmalakṣmaṇau
3.045.001a rāvaṇena tu vaidehī tadā pṛṣṭā jihīrṣuṇā
3.045.001c parivrājakarūpeṇa śaśaṃsātmānam ātmanā
3.045.002a brāhmaṇaś cātithiś caiṣa anukto hi śapeta mām
3.045.002c iti dhyātvā muhūrtaṃ tu sītā vacanam abravīt
3.045.003a duhitā janakasyāhaṃ maithilasya mahātmanaḥ
3.045.003c sītā nāmnāsmi bhadraṃ te rāmabhāryā dvijottama
3.045.004a saṃvatsaraṃ cādhyuṣitā rāghavasya niveśane
3.045.004c bhuñjānā mānuṣān bhogān sarvakāmasamṛddhinī
3.045.005a tataḥ saṃvatsarād ūrdhvaṃ samamanyata me patim
3.045.005c abhiṣecayituṃ rāmaṃ sameto rājamantribhiḥ
3.045.006a tasmin saṃbhriyamāṇe tu rāghavasyābhiṣecane
3.045.006c kaikeyī nāma bhartāraṃ mamāryā yācate varam
3.045.007a pratigṛhya tu kaikeyī śvaśuraṃ sukṛtena me
3.045.007c mama pravrājanaṃ bhartur bharatasyābhiṣecanam
3.045.007e dvāv ayācata bhartāraṃ satyasaṃdhaṃ nṛpottamam
3.045.008a nādya bhokṣye na ca svapsye na pāsye 'haṃ kadā cana
3.045.008c eṣa me jīvitasyānto rāmo yady abhiṣicyate
3.045.009a iti bruvāṇāṃ kaikeyīṃ śvaśuro me sa mānadaḥ
3.045.009c ayācatārthair anvarthair na ca yācñāṃ cakāra sā
3.045.010a mama bhartā mahātejā vayasā pañcaviṃśakaḥ
3.045.010c rāmeti prathito loke guṇavān satyavāk śuciḥ
3.045.010e viśālākṣo mahābāhuḥ sarvabhūtahite rataḥ
3.045.011a abhiṣekāya tu pituḥ samīpaṃ rāmam āgatam
3.045.011c kaikeyī mama bhartāram ity uvāca drutaṃ vacaḥ
3.045.012a tava pitrā samājñaptaṃ mamedaṃ śṛṇu rāghava
3.045.012c bharatāya pradātavyam idaṃ rājyam akaṇṭakam
3.045.013a tvayā tu khalu vastavyaṃ nava varṣāṇi pañca ca
3.045.013c vane pravraja kākutstha pitaraṃ mocayānṛtāt
3.045.014a tathety uvāca tāṃ rāmaḥ kaikeyīm akutobhayaḥ
3.045.014c cakāra tadvacas tasyā mama bhartā dṛḍhavrataḥ
3.045.015a dadyān na pratigṛhṇīyāt satyabrūyān na cānṛtam
3.045.015c etad brāhmaṇa rāmasya vrataṃ dhruvam anuttamam
3.045.016a tasya bhrātā tu vaimātro lakṣmaṇo nāma vīryavān
3.045.016c rāmasya puruṣavyāghraḥ sahāyaḥ samare 'rihā
3.045.017a sa bhrātā lakṣmaṇo nāma dharmacārī dṛḍhavrataḥ
3.045.017c anvagacchad dhanuṣpāṇiḥ pravrajantaṃ mayā saha
3.045.018a te vayaṃ pracyutā rājyāt kaileyyās tu kṛte trayaḥ
3.045.018c vicarāma dvijaśreṣṭha vanaṃ gambhīram ojasā
3.045.019a samāśvasa muhūrtaṃ tu śakyaṃ vastum iha tvayā
3.045.019c āgamiṣyati me bhartā vanyam ādāya puṣkalam
3.045.020a sa tvaṃ nāma ca gotraṃ ca kulam ācakṣva tattvataḥ
3.045.020c ekaś ca daṇḍakāraṇye kimarthaṃ carasi dvija
3.045.021a evaṃ bruvatyāṃ sītāyāṃ rāmapatnyāṃ mahābalaḥ
3.045.021c pratyuvācottaraṃ tīvraṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
3.045.022a yena vitrāsitā lokāḥ sadevāsurapannagāḥ
3.045.022c ahaṃ sa rāvaṇo nāma sīte rakṣogaṇeśvaraḥ
3.045.023a tvāṃ tu kāñcanavarṇābhāṃ dṛṣṭvā kauśeyavāsinīm
3.045.023c ratiṃ svakeṣu dāreṣu nādhigacchāmy anindite
3.045.024a bahvīnām uttamastrīṇām āhṛtānām itas tataḥ
3.045.024c sarvāsām eva bhadraṃ te mamāgramahiṣī bhava
3.045.025a laṅkā nāma samudrasya madhye mama mahāpurī
3.045.025c sāgareṇa parikṣiptā niviṣṭā girimūrdhani
3.045.026a tatra sīte mayā sārdhaṃ vaneṣu vicariṣyasi
3.045.026c na cāsyāraṇyavāsasya spṛhayiṣyasi bhāmini
3.045.027a pañcadāsyaḥ sahasrāṇi sarvābharaṇabhūṣitāḥ
3.045.027c sīte paricariṣyanti bhāryā bhavasi me yadi
3.045.028a rāvaṇenaivam uktā tu kupitā janakātmajā
3.045.028c pratyuvācānavadyāṅgī tam anādṛtya rākṣasaṃ
3.045.029a mahāgirim ivākampyaṃ mahendrasadṛśaṃ patim
3.045.029c mahodadhim ivākṣobhyam ahaṃ rāmam anuvratā
3.045.030a mahābāhuṃ mahoraskaṃ siṃhavikrāntagāminam
3.045.030c nṛsiṃhaṃ siṃhasaṃkāśam ahaṃ rāmam anuvratā
3.045.031a pūrṇacandrānanaṃ vīraṃ rājavatsaṃ jitendriyam
3.045.031c pṛthukīrtiṃ mahābāhum ahaṃ rāmam anuvratā
3.045.032a tvaṃ punar jambukaḥ siṃhīṃ mām ihecchasi durlabhām
3.045.032c nāhaṃ śakyā tvayā spraṣṭum ādityasya prabhā yathā
3.045.033a pādapān kāñcanān nūnaṃ bahūn paśyasi mandabhāk
3.045.033c rāghavasya priyāṃ bhāryāṃ yas tvam icchasi rāvaṇa
3.045.034a kṣudhitasya ca siṃhasya mṛgaśatros tarasvinaḥ
3.045.034c āśīviṣasya vadanād daṃṣṭrām ādātum icchasi
3.045.035a mandaraṃ parvataśreṣṭhaṃ pāṇinā hartum icchasi
3.045.035c kālakūṭaṃ viṣaṃ pītvā svastimān gantum icchasi
3.045.036a akṣisūcyā pramṛjasi jihvayā leḍhi ca kṣuram
3.045.036c rāghavasya priyāṃ bhāryām adhigantuṃ tvam icchasi
3.045.037a avasajya śilāṃ kaṇṭhe samudraṃ tartum icchasi
3.045.037c sūryā candramasau cobhau prāṇibhyāṃ hartum icchasi
3.045.037e yo rāmasya priyāṃ bhāryāṃ pradharṣayitum icchasi
3.045.038a agniṃ prajvalitaṃ dṛṣṭvā vastreṇāhartum icchasi
3.045.038c kalyāṇa vṛttāṃ rāmasya yo bhāryāṃ hartum icchasi
3.045.039a ayomukhānāṃ śūlānām agre caritum icchasi
3.045.039c rāmasya sadṛśīṃ bhāryāṃ yo 'dhigantuṃ tvam icchasi
3.045.040a yad antaraṃ siṃhaśṛgālayor vane; yad antaraṃ syandanikāsamudrayoḥ
3.045.040c surāgryasauvīrakayor yad antaraṃ; tad antaraṃ dāśarathes tavaiva ca
3.045.041a yad antaraṃ kāñcanasīsalohayor; yad antaraṃ candanavāripaṅkayoḥ
3.045.041c yad antaraṃ hastibiḍālayor vane; tad antaraṃ daśarathes tavaiva ca
3.045.042a yad antaraṃ vāyasavainateyayor; yad antaraṃ madgumayūrayor api
3.045.042c yad antaraṃ sārasagṛdhrayor vane; tad antaraṃ dāśarathes tavaiva ca
3.045.043a tasmin sahasrākṣasamaprabhāve; rāme sthite kārmukabāṇapāṇau
3.045.043c hṛtāpi te 'haṃ na jarāṃ gamiṣye; vajraṃ yathā makṣikayāvagīrṇam
3.045.044a itīva tad vākyam aduṣṭabhāvā; sudṛṣṭam uktvā rajanīcaraṃ tam
3.045.044c gātraprakampād vyathitā babhūva; vātoddhatā sā kadalīva tanvī
3.045.045a tāṃ vepamānām upalakṣya sītāṃ; sa rāvaṇo mṛtyusamaprabhāvaḥ
3.045.045c kulaṃ balaṃ nāma ca karma cātmanaḥ; samācacakṣe bhayakāraṇārtham
3.046.001a evaṃ bruvatyāṃ sītāyāṃ saṃrabdhaḥ paruṣākṣaram
3.046.001c lalāṭe bhrukuṭīṃ kṛtvā rāvaṇaḥ pratyuvāca ha
3.046.002a bhrātā vaiśravaṇasyāhaṃ sāpatnyo varavarṇini
3.046.002c rāvaṇo nāma bhadraṃ te daśagrīvaḥ pratāpavān
3.046.003a yasya devāḥ sagandharvāḥ piśācapatagoragāḥ
3.046.003c vidravanti bhayād bhītā mṛtyor iva sadā prajāḥ
3.046.004a yena vaiśravaṇo bhrātā vaimātraḥ kāraṇāntare
3.046.004c dvandvam āsāditaḥ krodhād raṇe vikramya nirjitaḥ
3.046.005a madbhayārtaḥ parityajya svam adhiṣṭhānam ṛddhimat
3.046.005c kailāsaṃ parvataśreṣṭham adhyāste naravāhanaḥ
3.046.006a yasya tat puṣpakaṃ nāma vimānaṃ kāmagaṃ śubham
3.046.006c vīryād āvarjitaṃ bhadre yena yāmi vihāyasaṃ
3.046.007a mama saṃjātaroṣasya mukhaṃ dṛṣṭvaiva maithili
3.046.007c vidravanti paritrastāḥ surāḥ śakrapurogamāḥ
3.046.008a yatra tiṣṭhāmy ahaṃ tatra māruto vāti śaṅkitaḥ
3.046.008c tīvrāṃśuḥ śiśirāṃśuś ca bhayāt saṃpadyate raviḥ
3.046.009a niṣkampapatrās taravo nadyaś ca stimitodakāḥ
3.046.009c bhavanti yatra yatrāhaṃ tiṣṭhāmi ca carāmi ca
3.046.010a mama pāre samudrasya laṅkā nāma purī śubhā
3.046.010c saṃpūrṇā rākṣasair ghorair yathendrasyāmarāvatī
3.046.011a prākāreṇa parikṣiptā pāṇḍureṇa virājitā
3.046.011c hemakakṣyā purī ramyā vaidūryamaya toraṇā
3.046.012a hastyaśvarathasaṃbhādhā tūryanādavināditā
3.046.012c sarvakāmaphalair vṛkṣaiḥ saṃkulodyānaśobhitā
3.046.013a tatra tvaṃ vasatī sīte rājaputri mayā saha
3.046.013c na sramiṣyasi nārīṇāṃ mānuṣīṇāṃ manasvini
3.046.014a bhuñjānā mānuṣān bhogān divyāṃś ca varavarṇini
3.046.014c na smariṣyasi rāmasya mānuṣasya gatāyuṣaḥ
3.046.015a sthāpayitvā priyaṃ putraṃ rājñā daśarathena yaḥ
3.046.015c mandavīryaḥ suto jyeṣṭhas tataḥ prasthāpito vanam
3.046.016a tena kiṃ bhraṣṭarājyena rāmeṇa gatacetasā
3.046.016c kariṣyasi viśālākṣi tāpasena tapasvinā
3.046.017a sarvarākṣasabhartāraṃ kāmāt svayam ihāgatam
3.046.017c na manmathaśarāviṣṭaṃ pratyākhyātuṃ tvam arhasi
3.046.018a pratyākhyāya hi māṃ bhīru paritāpaṃ gamiṣyasi
3.046.018c caraṇenābhihatyeva purūravasam urvaśī
3.046.019a evam uktā tu vaidehī kruddhā saṃraktalocanā
3.046.019c abravīt paruṣaṃ vākyaṃ rahite rākṣasādhipam
3.046.020a kathaṃ vaiśravaṇaṃ devaṃ sarvabhūtanamaskṛtam
3.046.020c bhrātaraṃ vyapadiśya tvam aśubhaṃ kartum icchasi
3.046.021a avaśyaṃ vinaśiṣyanti sarve rāvaṇa rākṣasāḥ
3.046.021c yeṣāṃ tvaṃ karkaśo rājā durbuddhir ajitendriyaḥ
3.046.022a apahṛtya śacīṃ bhāryāṃ śakyam indrasya jīvitum
3.046.022c na tu rāmasya bhāryāṃ mām apanīyāsti jīvitam
3.046.023a jīvec ciraṃ vajradharasya hastāc; chacīṃ pradhṛṣyāpratirūparūpām
3.046.023c na mādṛśīṃ rākṣasadharṣayitvā; pītāmṛtasyāpi tavāsti mokṣaḥ
3.047.001a sītāyā vacanaṃ śrutvā daśagrīvaḥ pratāpavān
3.047.001c haste hastaṃ samāhatya cakāra sumahad vapuḥ
3.047.002a sa maithilīṃ punar vākyaṃ babhāṣe ca tato bhṛśam
3.047.002c nonmattayā śrutau manye mama vīryaparākramau
3.047.003a udvaheyaṃ bhujābhyāṃ tu medinīm ambare sthitaḥ
3.047.003c āpibeyaṃ samudraṃ ca mṛtyuṃ hanyāṃ raṇe sthitaḥ
3.047.004a arkaṃ rundhyāṃ śarais tīkṣṇair vibhindyāṃ hi mahītalam
3.047.004c kāmarūpiṇam unmatte paśya māṃ kāmadaṃ patim
3.047.005a evam uktavatas tasya rāvaṇasya śikhiprabhe
3.047.005c kruddhasya hariparyante rakte netre babhūvatuḥ
3.047.006a sadyaḥ saumyaṃ parityajya bhikṣurūpaṃ sa rāvaṇaḥ
3.047.006c svaṃ rūpaṃ kālarūpābhaṃ bheje vaiśravaṇānujaḥ
3.047.007a saṃraktanayanaḥ śrīmāṃs taptakāñcanakuṇḍalaḥ
3.047.007c daśāsyaḥ kārmukī bāṇī babhūva kṣaṇadācaraḥ
3.047.008a sa parivrājakacchadma mahākāyo vihāya tat
3.047.008c pratipede svakaṃ rūpaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
3.047.009a saṃraktanayanaḥ krodhāj jīmūtanicayaprabhaḥ
3.047.009c raktāmbaradharas tasthau strīratnaṃ prekṣya maithilīm
3.047.010a sa tām asitakeśāntāṃ bhāskarasya prabhām iva
3.047.010c vasanābharaṇopetāṃ maithilīṃ rāvaṇo 'bravīt
3.047.011a triṣu lokeṣu vikhyātaṃ yadi bhartāram icchasi
3.047.011c mām āśraya varārohe tavāhaṃ sadṛśaḥ patiḥ
3.047.012a māṃ bhajasva cirāya tvam ahaṃ ślāghyas tava priyaḥ
3.047.012c naiva cāhaṃ kva cid bhadre kariṣye tava vipriyam
3.047.012e tyajyatāṃ mānuṣo bhāvo mayi bhāvaḥ praṇīyatām
3.047.013a rājyāc cyutam asiddhārthaṃ rāmaṃ parimitāyuṣam
3.047.013c kair guṇair anuraktāsi mūḍhe paṇḍitamānini
3.047.014a yaḥ striyā vacanād rājyaṃ vihāya sasuhṛjjanam
3.047.014c asmin vyālānucarite vane vasati durmatiḥ
3.047.015a ity uktvā maithilīṃ vākyaṃ priyārhāṃ priyavādinīm
3.047.015c jagrāha rāvaṇaḥ sītāṃ budhaḥ khe rohiṇīm iva
3.047.016a vāmena sītāṃ padmākṣīṃ mūrdhajeṣu kareṇa saḥ
3.047.016c ūrvos tu dakṣiṇenaiva parijagrāha pāṇinā
3.047.017a taṃ dṛṣṭvā giriśṛṅgābhaṃ tīkṣṇadaṃṣṭraṃ mahābhujam
3.047.017c prādravan mṛtyusaṃkāśaṃ bhayārtā vanadevatāḥ
3.047.018a sa ca māyāmayo divyaḥ kharayuktaḥ kharasvanaḥ
3.047.018c pratyadṛśyata hemāṅgo rāvaṇasya mahārathaḥ
3.047.019a tatas tāṃ paruṣair vākyair abhitarjya mahāsvanaḥ
3.047.019c aṅkenādāya vaidehīṃ ratham āropayat tadā
3.047.020a sā gṛhītāticukrośa rāvaṇena yaśasvinī
3.047.020c rāmeti sītā duḥkhārtā rāmaṃ dūragataṃ vane
3.047.021a tām akāmāṃ sa kāmārtaḥ pannagendravadhūm iva
3.047.021c viveṣṭamānām ādāya utpapāthātha rāvaṇaḥ
3.047.022a tataḥ sā rākṣasendreṇa hriyamāṇā vihāyasā
3.047.022c bhṛśaṃ cukrośa matteva bhrāntacittā yathāturā
3.047.023a hā lakṣmaṇa mahābāho gurucittaprasādaka
3.047.023c hriyamāṇāṃ na jānīṣe rakṣasā kāmarūpiṇā
3.047.024a jīvitaṃ sukham arthāṃś ca dharmahetoḥ parityajan
3.047.024c hriyamāṇām adharmeṇa māṃ rāghava na paśyasi
3.047.025a nanu nāmāvinītānāṃ vinetāsi paraṃtapa
3.047.025c katham evaṃvidhaṃ pāpaṃ na tvaṃ śādhi hi rāvaṇam
3.047.026a nanu sadyo 'vinītasya dṛśyate karmaṇaḥ phalam
3.047.026c kālo 'py aṅgī bhavaty atra sasyānām iva paktaye
3.047.027a sa karma kṛtavān etat kālopahatacetanaḥ
3.047.027c jīvitāntakaraṃ ghoraṃ rāmād vyasanam āpnuhi
3.047.028a hantedānīṃ sakāmā tu kaikeyī bāndhavaiḥ saha
3.047.028c hriyeyaṃ dharmakāmasya dharmapatnī yaśasvinaḥ
3.047.029a āmantraye janasthānaṃ karṇikārāṃś ca puṣpitān
3.047.029c kṣipraṃ rāmāya śaṃsadhvaṃ sītāṃ harati rāvaṇaḥ
3.047.030a mālyavantaṃ śikhariṇaṃ vande prasravaṇaṃ girim
3.047.030c kṣipraṃ rāmāya śaṃsadhvaṃ sītāṃ harati rāvaṇaḥ
3.047.031a haṃsasārasasaṃghuṣṭāṃ vande godāvarīṃ nadīm
3.047.031c kṣipraṃ rāmāya śaṃsadhvaṃ sītāṃ harati rāvaṇaḥ
3.047.032a daivatāni ca yānty asmin vane vividhapādape
3.047.032c namaskaromy ahaṃ tebhyo bhartuḥ śaṃsata māṃ hṛtām
3.047.033a yāni kāni cid apy atra sattvāni nivasanty uta
3.047.033c sarvāṇi śaraṇaṃ yāmi mṛgapakṣigaṇān api
3.047.034a hriyamāṇāṃ priyāṃ bhartuḥ prāṇebhyo 'pi garīyasīm
3.047.034c vivaśāpahṛtā sītā rāvaṇeneti śaṃsata
3.047.035a viditvā māṃ mahābāhur amutrāpi mahābalaḥ
3.047.035c āneṣyati parākramya vaivasvatahṛtām api
3.047.036a rāmāya tu yathātattvaṃ jaṭāyo haraṇaṃ mama
3.047.036c lakṣmaṇāya ca tat sarvam ākhyātavyam aśeṣataḥ
3.048.001a taṃ śabdam avasuptasya jaṭāyur atha śuśruve
3.048.001c niraikṣad rāvaṇaṃ kṣipraṃ vaidehīṃ ca dadarśa saḥ
3.048.002a tataḥ parvatakūṭābhas tīkṣṇatuṇḍaḥ khagottamaḥ
3.048.002c vanaspatigataḥ śrīmān vyājahāra śubhāṃ giram
3.048.003a daśagrīvasthito dharme purāṇe satyasaṃśrayaḥ
3.048.003c jaṭāyur nāma nāmnāhaṃ gṛdhrarājo mahābalaḥ
3.048.004a rājā sarvasya lokasya mahendravaruṇopamaḥ
3.048.004c lokānāṃ ca hite yukto rāmo daśarathātmajaḥ
3.048.005a tasyaiṣā lokanāthasya dharmapatnī yaśasvinī
3.048.005c sītā nāma varārohā yāṃ tvaṃ hartum ihecchasi
3.048.006a kathaṃ rājā sthito dharme paradārān parāmṛśet
3.048.006c rakṣaṇīyā viśeṣeṇa rājadārā mahābalaḥ
3.048.006e nivartaya matiṃ nīcāṃ paradārābhimarśanam
3.048.007a na tat samācared dhīro yat paro 'sya vigarhayet
3.048.007c yathātmanas tathānyeṣāṃ dārā rakṣyā vimarśanāt
3.048.008a arthaṃ vā yadi vā kāmaṃ śiṣṭāḥ śāstreṣv anāgatam
3.048.008c vyavasyanty anu rājānaṃ dharmaṃ paurastyanandana
3.048.009a rājā dharmaś ca kāmaś ca dravyāṇāṃ cottamo nidhiḥ
3.048.009c dharmaḥ śubhaṃ vā pāpaṃ vā rājamūlaṃ pravartate
3.048.010a pāpasvabhāvaś capalaḥ kathaṃ tvaṃ rakṣasāṃ vara
3.048.010c aiśvaryam abhisaṃprāpto vimānam iva duṣkṛtī
3.048.011a kāmasvabhāvo yo yasya na sa śakyaḥ pramārjitum
3.048.011c na hi duṣṭātmanām ārya mā vasaty ālaye ciram
3.048.012a viṣaye vā pure vā te yadā rāmo mahābalaḥ
3.048.012c nāparādhyati dharmātmā kathaṃ tasyāparādhyasi
3.048.013a yadi śūrpaṇakhāhetor janasthānagataḥ kharaḥ
3.048.013c ativṛtto hataḥ pūrvaṃ rāmeṇākliṣṭakarmaṇā
3.048.014a atra brūhi yathāsatyaṃ ko rāmasya vyatikramaḥ
3.048.014c yasya tvaṃ lokanāthasya hṛtvā bhāryāṃ gamiṣyasi
3.048.015a kṣipraṃ visṛja vaidehīṃ mā tvā ghoreṇa cakṣuṣā
3.048.015c dahed dahana bhūtena vṛtram indrāśanir yathā
3.048.016a sarpam āśīviṣaṃ baddhvā vastrānte nāvabudhyase
3.048.016c grīvāyāṃ pratimuktaṃ ca kālapāśaṃ na paśyasi
3.048.017a sa bhāraḥ saumya bhartavyo yo naraṃ nāvasādayet
3.048.017c tad annam upabhoktavyaṃ jīryate yad anāmayam
3.048.018a yat kṛtvā na bhaved dharmo na kīrtir na yaśo bhuvi
3.048.018c śarīrasya bhavet khedaḥ kas tat karma samācaret
3.048.019a ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi mama jātasya rāvaṇa
3.048.019c pitṛpaitāmahaṃ rājyaṃ yathāvad anutiṣṭhataḥ
3.048.020a vṛddho 'haṃ tvaṃ yuvā dhanvī sarathaḥ kavacī śarī
3.048.020c tathāpy ādāya vaidehīṃ kuśalī na gamiṣyasi
3.048.021a na śaktas tvaṃ balād dhartuṃ vaidehīṃ mama paśyataḥ
3.048.021c hetubhir nyāyasaṃyuktair dhruvāṃ vedaśrutīm iva
3.048.022a yudhyasva yadi śūro 'si muhūrtaṃ tiṣṭha rāvaṇa
3.048.022c śayiṣyase hato bhūmau yathāpūrvaṃ kharas tathā
3.048.023a asakṛt saṃyuge yena nihatā daityadānavāḥ
3.048.023c nacirāc cīravāsās tvāṃ rāmo yudhi vadhiṣyati
3.048.024a kiṃ nu śakyaṃ mayā kartuṃ gatau dūraṃ nṛpātmajau
3.048.024c kṣipraṃ tvaṃ naśyase nīca tayor bhīto na saṃśayaḥ
3.048.025a na hi me jīvamānasya nayiṣyasi śubhām imām
3.048.025c sītāṃ kamalapatrākṣīṃ rāmasya mahaṣīṃ priyām
3.048.026a avaśyaṃ tu mayā kāryaṃ priyaṃ tasya mahātmanaḥ
3.048.026c jīvitenāpi rāmasya tathā daśarathasya ca
3.048.027a tiṣṭha tiṣṭha daśagrīva muhūrtaṃ paśya rāvaṇa
3.048.027c yuddhātithyaṃ pradāsyāmi yathāprāṇaṃ niśācara
3.048.027e vṛntād iva phalaṃ tvāṃ tu pātayeyaṃ rathottamāt
3.049.001a ity uktasya yathānyāyaṃ rāvaṇasya jaṭāyuṣā
3.049.001c kruddhasyāgninibhāḥ sarvā rejur viṃśatidṛṣṭayaḥ
3.049.002a saṃraktanayanaḥ kopāt taptakāñcanakuṇḍalaḥ
3.049.002c rākṣasendro 'bhidudrāva patagendram amarṣaṇaḥ
3.049.003a sa saṃprahāras tumulas tayos tasmin mahāvane
3.049.003c babhūva vātoddhatayor meghayor gagane yathā
3.049.004a tad babhūvādbhutaṃ yuddhaṃ gṛdhrarākṣasayos tadā
3.049.004c sapakṣayor mālyavator mahāparvatayor iva
3.049.005a tato nālīkanārācais tīkṣṇāgraiś ca vikarṇibhiḥ
3.049.005c abhyavarṣan mahāghorair gṛdhrarājaṃ mahābalaḥ
3.049.006a sa tāni śarajālāni gṛdhraḥ patraratheśvaraḥ
3.049.006c jaṭāyuḥ pratijagrāha rāvaṇāstrāṇi saṃyuge
3.049.007a tasya tīkṣṇanakhābhyāṃ tu caraṇābhyāṃ mahābalaḥ
3.049.007c cakāra bahudhā gātre vraṇān patagasattamaḥ
3.049.008a atha krodhād daśagrīvo jagrāha daśamārgaṇān
3.049.008c mṛtyudaṇḍanibhān ghorāñ śatrumardanakāṅkṣayā
3.049.009a sa tair bāṇair mahāvīryaḥ pūrṇamuktair ajihmagaiḥ
3.049.009c bibheda niśitais tīkṣṇair gṛdhraṃ ghoraiḥ śilīmukhaiḥ
3.049.010a sa rākṣasarathe paśyañ jānakīṃ bāṣpalocanām
3.049.010c acintayitvā bāṇāṃs tān rākṣasaṃ samabhidravat
3.049.011a tato 'sya saśaraṃ cāpaṃ muktāmaṇivibhūṣitam
3.049.011c caraṇābhyāṃ mahātejā babhañja patageśvaraḥ
3.049.012a tac cāgnisadṛśaṃ dīptaṃ rāvaṇasya śarāvaram
3.049.012c pakṣābhyāṃ ca mahātejā vyadhunot patageśvaraḥ
3.049.013a kāñcanoraśchadān divyān piśācavadanān kharān
3.049.013c tāṃś cāsya javasaṃpannāñ jaghāna samare balī
3.049.014a varaṃ triveṇusaṃpannaṃ kāmagaṃ pāvakārciṣam
3.049.014c maṇihemavicitrāṅgaṃ babhañja ca mahāratham
3.049.014e pūrṇacandrapratīkāśaṃ chatraṃ ca vyajanaiḥ saha
3.049.015a sa bhagnadhanvā viratho hatāśvo hatasārathiḥ
3.049.015c aṅkenādāya vaidehīṃ papāta bhuvi rāvaṇaḥ
3.049.016a dṛṣṭvā nipatitaṃ bhūmau rāvaṇaṃ bhagnavāhanam
3.049.016c sādhu sādhv iti bhūtāni gṛdhrarājam apūjayan
3.049.017a pariśrāntaṃ tu taṃ dṛṣṭvā jarayā pakṣiyūthapam
3.049.017c utpapāta punar hṛṣṭo maithilīṃ gṛhya rāvaṇaḥ
3.049.018a taṃ prahṛṣṭaṃ nidhāyāṅke gacchantaṃ janakātmajām
3.049.018c gṛdhrarājaḥ samutpatya jaṭāyur idam abravīt
3.049.019a vajrasaṃsparśabāṇasya bhāryāṃ rāmasya rāvaṇa
3.049.019c alpabuddhe harasy enāṃ vadhāya khalu rakṣasām
3.049.020a samitrabandhuḥ sāmātyaḥ sabalaḥ saparicchadaḥ
3.049.020c viṣapānaṃ pibasy etat pipāsita ivodakam
3.049.021a anubandham ajānantaḥ karmaṇām avicakṣaṇāḥ
3.049.021c śīghram eva vinaśyanti yathā tvaṃ vinaśiṣyasi
3.049.022a baddhas tvaṃ kālapāśena kva gatas tasya mokṣyase
3.049.022c vadhāya baḍiśaṃ gṛhya sāmiṣaṃ jalajo yathā
3.049.023a na hi jātu durādharṣau kākutsthau tava rāvaṇa
3.049.023c dharṣaṇaṃ cāśramasyāsya kṣamiṣyete tu rāghavau
3.049.024a yathā tvayā kṛtaṃ karma bhīruṇā lokagarhitam
3.049.024c taskarācarito mārgo naiṣa vīraniṣevitaḥ
3.049.025a yudhyasva yadi śūro 'si muhūrtaṃ tiṣṭha rāvaṇa
3.049.025c śayiṣyase hato bhūmau yathā bhrātā kharas tathā
3.049.026a paretakāle puruṣo yat karma pratipadyate
3.049.026c vināśāyātmano 'dharmyaṃ pratipanno 'si karma tat
3.049.027a pāpānubandho vai yasya karmaṇaḥ ko nu tat pumān
3.049.027c kurvīta lokādhipatiḥ svayambhūr bhagavān api
3.049.028a evam uktvā śubhaṃ vākyaṃ jaṭāyus tasya rakṣasaḥ
3.049.028c nipapāta bhṛśaṃ pṛṣṭhe daśagrīvasya vīryavān
3.049.029a taṃ gṛhītvā nakhais tīkṣṇair virarāda samantataḥ
3.049.029c adhirūḍho gajārohi yathā syād duṣṭavāraṇam
3.049.030a virarāda nakhair asya tuṇḍaṃ pṛṣṭhe samarpayan
3.049.030c keśāṃś cotpāṭayām āsa nakhapakṣamukhāyudhaḥ
3.049.031a sa tathā gṛdhrarājena kliśyamāno muhur muhuḥ
3.049.031c amarṣasphuritauṣṭhaḥ san prākampata sa rākṣasaḥ
3.049.032a saṃpariṣvajya vaidehīṃ vāmenāṅkena rāvaṇaḥ
3.049.032c talenābhijaghānārto jaṭāyuṃ krodhamūrchitaḥ
3.049.033a jaṭāyus tam atikramya tuṇḍenāsya kharādhipaḥ
3.049.033c vāmabāhūn daśa tadā vyapāharad ariṃdamaḥ
3.049.034a tataḥ kruddho daśakrīvaḥ sītām utsṛjya vīryavān
3.049.034c muṣṭibhyāṃ caraṇābhyāṃ ca gṛdhrarājam apothayat
3.049.035a tato muhūrtaṃ saṃgrāmo babhūvātulavīryayoḥ
3.049.035c rākṣasānāṃ ca mukhyasya pakṣiṇāṃ pravarasya ca
3.049.036a tasya vyāyacchamānasya rāmasyārthe 'tha rāvaṇaḥ
3.049.036c pakṣau pādau ca pārśvau ca khaḍgam uddhṛtya so 'cchinat
3.049.037a sa chinnapakṣaḥ sahasā rakṣasā raudrakarmaṇā
3.049.037c nipapāta hato gṛdhro dharaṇyām alpajīvitaḥ
3.049.038a taṃ dṛṣṭvā patitaṃ bhūmau kṣatajārdraṃ jaṭāyuṣam
3.049.038c abhyadhāvata vaidehī svabandhum iva duḥkhitā
3.049.039a taṃ nīlajīmūtanikāśakalpaṃ; supāṇḍuroraskam udāravīryam
3.049.039c dadarśa laṅkādhipatiḥ pṛthivyāṃ; jaṭāyuṣaṃ śāntam ivāgnidāvam
3.049.040a tatas tu taṃ patrarathaṃ mahītale; nipātitaṃ rāvaṇavegamarditam
3.049.040c punaḥ pariṣvajya śaśiprabhānanā; ruroda sītā janakātmajā tadā
3.050.001a tam alpajīvitaṃ bhūmau sphurantaṃ rākṣasādhipaḥ
3.050.001c dadarśa gṛdhraṃ patitaṃ samīpe rāghavāśramāt
3.050.002a sā tu tārādhipamukhī rāvaṇena samīkṣya tam
3.050.002c gṛdhrarājaṃ vinihataṃ vilalāpa suduḥkhitā
3.050.003a nimittaṃ lakṣaṇajñānaṃ śakunisvaradarśanam
3.050.003c avaśyaṃ sukhaduḥkheṣu narāṇāṃ pratidṛśyate
3.050.004a na nūnaṃ rāma jānāsi mahad vyasanam ātmajaḥ
3.050.004c dhāvanti nūnaṃ kākutstha madarthaṃ mṛgapakṣiṇaḥ
3.050.005a trāhi mām adya kākutstha lakṣmaṇeti varāṅganā
3.050.005c susaṃtrastā samākrandac chṛṇvatāṃ tu yathāntike
3.050.006a tāṃ kliṣṭamālyābharaṇāṃ vilapantīm anāthavat
3.050.006c abhyadhāvata vaidehīṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
3.050.007a tāṃ latām iva veṣṭantīm āliṅgantīṃ mahādrumān
3.050.007c muñca muñceti bahuśaḥ pravadan rākṣasādhipaḥ
3.050.008a krośantīṃ rāma rāmeti rāmeṇa rahitāṃ vane
3.050.008c jīvitāntāya keśeṣu jagrāhāntakasaṃnibhaḥ
3.050.009a pradharṣitāyāṃ vaidehyāṃ babhūva sacarācaram
3.050.009c jagat sarvam amaryādaṃ tamasāndhena saṃvṛtam
3.050.010a dṛṣṭvā sītāṃ parāmṛṣṭāṃ dīnāṃ divyena cakṣuṣā
3.050.010c kṛtaṃ kāryam iti śrīmān vyājahāra pitāmahaḥ
3.050.011a prahṛṣṭā vyathitāś cāsan sarve te paramarṣayaḥ
3.050.011c dṛṣṭvā sītāṃ parāmṛṣṭāṃ daṇḍakāraṇyavāsinaḥ
3.050.012a sa tu tāṃ rāma rāmeti rudantīṃ lakṣmaṇeti ca
3.050.012c jagāmākāśam ādāya rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
3.050.013a taptābharaṇasarvāṅgī pītakauśeyavāsanī
3.050.013c rarāja rājaputrī tu vidyut saudāmanī yathā
3.050.014a uddhūtena ca vastreṇa tasyāḥ pītena rāvaṇaḥ
3.050.014c adhikaṃ paribabhrāja girir dīpa ivāgninā
3.050.015a tasyāḥ paramakalyāṇyās tāmrāṇi surabhīṇi ca
3.050.015c padmapatrāṇi vaidehyā abhyakīryanta rāvaṇam
3.050.016a tasyāḥ kauśeyam uddhūtam ākāśe kanakaprabham
3.050.016c babhau cādityarāgeṇa tāmram abhram ivātape
3.050.017a tasyās tad vimalaṃ vaktram ākāśe rāvaṇāṅkagam
3.050.017c na rarāja vinā rāmaṃ vinālam iva paṅkajam
3.050.018a babhūva jaladaṃ nīlaṃ bhittvā candra ivoditaḥ
3.050.018c sulalāṭaṃ sukeśāntaṃ padmagarbhābham avraṇam
3.050.018e śuklaiḥ suvimalair dantaiḥ prabhāvadbhir alaṃkṛtam
3.050.019a ruditaṃ vyapamṛṣṭāstraṃ candravat priyadarśanam
3.050.019c sunāsaṃ cārutāmrauṣṭham ākāṣe hāṭakaprabham
3.050.020a rākṣasendrasamādhūtaṃ tasyās tad vacanaṃ śubham
3.050.020c śuśubhe na vinā rāmaṃ divā candra ivoditaḥ
3.050.021a sā hemavarṇā nīlāṅgaṃ maithilī rākṣasādhipam
3.050.021c śuśubhe kāñcanī kāñcī nīlaṃ maṇim ivāśritā
3.050.022a sā padmagaurī hemābhā rāvaṇaṃ janakātmajā
3.050.022c vidyudghanam ivāviśya śuśubhe taptabhūṣaṇā
3.050.023a tasyā bhūṣaṇaghoṣeṇa vaidehyā rākṣasādhipaḥ
3.050.023c babhūva vimalo nīlaḥ saghoṣa iva toyadaḥ
3.050.024a uttamāṅgacyutā tasyāḥ puṣpavṛṣṭiḥ samantataḥ
3.050.024c sītāyā hriyamāṇāyāḥ papāta dharaṇītale
3.050.025a sā tu rāvaṇavegena puṣpavṛṣṭiḥ samantataḥ
3.050.025c samādhūtā daśagrīvaṃ punar evābhyavartata
3.050.026a abhyavartata puṣpāṇāṃ dhārā vaiśravaṇānujam
3.050.026c nakṣatramālāvimalā meruṃ nagam ivottamam
3.050.027a caraṇān nūpuraṃ bhraṣṭaṃ vaidehyā ratnabhūṣitam
3.050.027c vidyunmaṇḍalasaṃkāśaṃ papāta madhurasvanam
3.050.028a tarupravālaraktā sā nīlāṅgaṃ rākṣaseśvaram
3.050.028c prāśobhayata vaidehī gajaṃ kaṣyeva kāñcanī
3.050.029a tāṃ maholkām ivākāśe dīpyamānāṃ svatejasā
3.050.029c jahārākāśam āviśya sītāṃ vaiśravaṇānujaḥ
3.050.030a tasyās tāny agnivarṇāni bhūṣaṇāni mahītale
3.050.030c saghoṣāṇy avakīryanta kṣīṇās tārā ivāmbarāt
3.050.031a tasyāḥ stanāntarād bhraṣṭo hāras tārādhipadyutiḥ
3.050.031c vaidehyā nipatan bhāti gaṅgeva gaganāc cyutā
3.050.032a utpāta vātābhihatā nānādvija gaṇāyutāḥ
3.050.032c mā bhair iti vidhūtāgrā vyājahrur iva pādapāḥ
3.050.033a nalinyo dhvastakamalās trastamīnajale carāḥ
3.050.033c sakhīm iva gatotsāhāṃ śocantīva sma maithilīm
3.050.034a samantād abhisaṃpatya siṃhavyāghramṛgadvijāḥ
3.050.034c anvadhāvaṃs tadā roṣāt sītācchāyānugāminaḥ
3.050.035a jalaprapātāsramukhāḥ śṛṅgair ucchritabāhavaḥ
3.050.035c sītāyāṃ hriyamāṇāyāṃ vikrośantīva parvatāḥ
3.050.036a hriyamāṇāṃ tu vaidehīṃ dṛṣṭvā dīno divākaraḥ
3.050.036c pravidhvastaprabhaḥ śrīmān āsīt pāṇḍuramaṇḍalaḥ
3.050.037a nāsti dharmaḥ kutaḥ satyaṃ nārjavaṃ nānṛśaṃsatā
3.050.037c yatra rāmasya vaidehīṃ bhāryāṃ harati rāvaṇaḥ
3.050.038a iti sarvāṇi bhūtāni gaṇaśaḥ paryadevayan
3.050.038c vitrastakā dīnamukhā rurudur mṛgapotakāḥ
3.050.039a udvīkṣyodvīkṣya nayanair āsrapātāvilekṣaṇāḥ
3.050.039c supravepitagātrāś ca babhūvur vanadevatāḥ
3.050.040a vikrośantīṃ dṛḍhaṃ sītāṃ dṛṣṭvā duḥkhaṃ tathā gatām
3.050.040c tāṃ tu lakṣmaṇa rāmeti krośantīṃ madhurasvarām
3.050.041a avekṣamāṇāṃ bahuṣo vaidehīṃ dharaṇītalam
3.050.041c sa tām ākulakeśāntāṃ vipramṛṣṭaviśeṣakām
3.050.041e jahārātmavināśāya daśagrīvo manasvinām
3.050.042a tatas tu sā cārudatī śucismitā; vinākṛtā bandhujanena maithilī
3.050.042c apaśyatī rāghavalakṣmaṇāv ubhau; vivarṇavaktrā bhayabhārapīḍitā
3.051.001a kham utpatantaṃ taṃ dṛṣṭvā maithilī janakātmajā
3.051.001c duḥkhitā paramodvignā bhaye mahati vartinī
3.051.002a roṣarodanatāmrākṣī bhīmākṣaṃ rākṣasādhipam
3.051.002c rudatī karuṇaṃ sītā hriyamāṇedam abravīt
3.051.003a na vyapatrapase nīca karmaṇānena rāvaṇa
3.051.003c jñātvā virahitāṃ yo māṃ corayitvā palāyase
3.051.004a tvayaiva nūnaṃ duṣṭātman bhīruṇā hartum icchatā
3.051.004c mamāpavāhito bhartā mṛgarūpeṇa māyayā
3.051.004e yo hi mām udyatas trātuṃ so 'py ayaṃ vinipātitaḥ
3.051.005a paramaṃ khalu te vīryaṃ dṛśyate rākṣasādhama
3.051.005c viśrāvya nāmadheyaṃ hi yuddhe nāsti jitā tvayā
3.051.006a īdṛśaṃ garhitaṃ karma kathaṃ kṛtvā na lajjase
3.051.006c striyāś ca haraṇaṃ nīca rahite ca parasya ca
3.051.007a kathayiṣyanti lokeṣu puruṣāḥ karma kutsitam
3.051.007c sunṛśaṃsam adharmiṣṭhaṃ tava śauṇḍīryamāninaḥ
3.051.008a dhik te śauryaṃ ca sattvaṃ ca yat tvayā kathitaṃ tadā
3.051.008c kulākrośakaraṃ loke dhik te cāritram īdṛśam
3.051.009a kiṃ śakyaṃ kartum evaṃ hi yaj javenaiva dhāvasi
3.051.009c muhūrtam api tiṣṭhasva na jīvan pratiyāsyasi
3.051.010a na hi cakṣuḥpathaṃ prāpya tayoḥ pārthivaputrayoḥ
3.051.010c sasainyo 'pi samartaḥs tvaṃ muhūrtam api jīvitum
3.051.011a na tvaṃ tayoḥ śarasparśaṃ soḍhuṃ śaktaḥ kathaṃ cana
3.051.011c vane prajvalitasyeva sparśam agner vihaṃgamaḥ
3.051.012a sādhu kṛtvātmanaḥ pathyaṃ sādhu māṃ muñca rāvaṇa
3.051.012c matpradharṣaṇaruṣṭo hi bhrātrā saha patir mama
3.051.012e vidhāsyati vināśāya tvaṃ māṃ yadi na muñcasi
3.051.013a yena tvaṃ vyavasāyena balān māṃ hartum icchasi
3.051.013c vyavasāyaḥ sa te nīca bhaviṣyati nirarthakaḥ
3.051.014a na hy ahaṃ tam apaśyantī bhartāraṃ vibudhopamam
3.051.014c utsahe śatruvaśagā prāṇān dhārayituṃ ciram
3.051.015a na nūnaṃ cātmanaḥ śreyaḥ pathyaṃ vā samavekṣase
3.051.015c mṛtyukāle yathā martyo viparītāni sevate
3.051.016a mumūrṣūṇāṃ hi sarveṣāṃ yat pathyaṃ tan na rocate
3.051.016c paśyāmīva hi kaṇṭhe tvāṃ kālapāśāvapāśitam
3.051.017a yathā cāsmin bhayasthāne na bibheṣe daśānana
3.051.017c vyaktaṃ hiraṇmayān hi tvaṃ saṃpaśyasi mahīruhān
3.051.018a nadīṃ vairataṇīṃ ghorāṃ rudhiraughanivāhinīm
3.051.018c khaḍgapatravanaṃ caiva bhīmaṃ paśyasi rāvaṇa
3.051.019a taptakāñcanapuṣpāṃ ca vaidūryapravaracchadām
3.051.019c drakṣyase śālmalīṃ tīkṣṇām āyasaiḥ kaṇṭakaiś citām
3.051.020a na hi tvam īdṛśaṃ kṛtvā tasyālīkaṃ mahātmanaḥ
3.051.020c dhārituṃ śakṣyasi ciraṃ viṣaṃ pītveva nirghṛṇaḥ
3.051.021a baddhas tvaṃ kālapāśena durnivāreṇa rāvaṇa
3.051.021c kva gato lapsyase śarma bhartur mama mahātmanaḥ
3.051.022a nimeṣāntaramātreṇa vinā bhrātaram āhave
3.051.022c rākṣasā nihatā yena sahasrāṇi caturdaśa
3.051.023a sa kathaṃ rāghavo vīraḥ sarvāstrakuśalo balī
3.051.023c na tvāṃ hanyāc charais tīkṣṇair iṣṭabhāryāpahāriṇam
3.051.024a etac cānyac ca paruṣaṃ vaidehī rāvaṇāṅkagā
3.051.024c bhayaśokasamāviṣṭā karuṇaṃ vilalāpa ha
3.051.025a tathā bhṛśārtāṃ bahu caiva bhāṣiṇīṃ; vilalāpa pūrvaṃ karuṇaṃ ca bhāminīm
3.051.025c jahāra pāpas taruṇīṃ viveṣṭatīṃ; nṛpātmajām āgatagātravepathum
3.052.001a hriyamāṇā tu vaidehī kaṃ cin nātham apaśyatī
3.052.001c dadarśa giriśṛṅgasthān pañcavānarapuṃgavān
3.052.002a teṣāṃ madhye viśālākṣī kauśeyaṃ kanakaprabham
3.052.002c uttarīyaṃ varārohā śubhāny ābharaṇāni ca
3.052.002e mumoca yadi rāmāya śaṃseyur iti maithilī
3.052.003a vastram utsṛjya tan madhye vinikṣiptaṃ sabhūṣaṇam
3.052.003c saṃbhramāt tu daśagrīvas tat karma na ca buddhivān
3.052.004a piṅgākṣās tāṃ viśālākṣīṃ netrair animiṣair iva
3.052.004c vikrośantīṃ tadā sītāṃ dadṛśur vānararṣabhāḥ
3.052.005a sa ca pampām atikramya laṅkām abhimukhaḥ purīm
3.052.005c jagāma rudatīṃ gṛhya maithilīṃ rākṣaseśvaraḥ
3.052.006a tāṃ jahāra susaṃhṛṣṭo rāvaṇo mṛtyum ātmanaḥ
3.052.006c utsaṅgenaiva bhujagīṃ tīkṣṇadaṃṣṭrāṃ mahāviṣām
3.052.007a vanāni saritaḥ śailān sarāṃsi ca vihāyasā
3.052.007c sa kṣipraṃ samatīyāya śaraś cāpād iva cyutaḥ
3.052.008a timinakraniketaṃ tu varuṇālayam akṣayam
3.052.008c saritāṃ śaraṇaṃ gatvā samatīyāya sāgaram
3.052.009a saṃbhramāt parivṛttormī ruddhamīnamahoragaḥ
3.052.009c vaidehyāṃ hriyamāṇāyāṃ babhūva varuṇālayaḥ
3.052.010a antarikṣagatā vācaḥ sasṛjuś cāraṇās tadā
3.052.010c etad anto daśagrīva iti siddhās tadābruvan
3.052.011a sa tu sītāṃ viveṣṭantīm aṅkenādāya rāvaṇaḥ
3.052.011c praviveśa purīṃ laṅkāṃ rūpiṇīṃ mṛtyum ātmanaḥ
3.052.012a so 'bhigamya purīṃ laṅkāṃ suvibhaktamahāpathām
3.052.012c saṃrūḍhakakṣyā bahulaṃ svam antaḥpuram āviśat
3.052.013a tatra tām asitāpāṅgīṃ śokamohaparāyaṇām
3.052.013c nidadhe rāvaṇaḥ sītāṃ mayo māyām ivāsurīm
3.052.014a abravīc ca daśagrīvaḥ piśācīr ghoradarśanāḥ
3.052.014c yathā naināṃ pumān strī vā sītāṃ paśyaty asaṃmataḥ
3.052.015a muktāmaṇisuvarṇāni vastrāṇy ābharaṇāni ca
3.052.015c yad yad icchet tad evāsyā deyaṃ macchandato yathā
3.052.016a yā ca vakṣyati vaidehīṃ vacanaṃ kiṃ cid apriyam
3.052.016c ajñānād yadi vā jñānān na tasyā jīvitaṃ priyam
3.052.017a tathoktvā rākṣasīs tās tu rākṣasendraḥ pratāpavān
3.052.017c niṣkramyāntaḥpurāt tasmāt kiṃ kṛtyam iti cintayan
3.052.017e dadarśāṣṭau mahāvīryān rākṣasān piśitāśanān
3.052.018a sa tān dṛṣṭvā mahāvīryo varadānena mohitaḥ
3.052.018c uvācaitān idaṃ vākyaṃ praśasya balavīryataḥ
3.052.019a nānāpraharaṇāḥ kṣipram ito gacchata satvarāḥ
3.052.019c janasthānaṃ hatasthānaṃ bhūtapūrvaṃ kharālayam
3.052.020a tatroṣyatāṃ janasthāne śūnye nihatarākṣase
3.052.020c pauruṣaṃ balam āśritya trāsam utsṛjya dūrataḥ
3.052.021a balaṃ hi sumahad yan me janasthāne niveśitam
3.052.021c sadūṣaṇakharaṃ yuddhe hataṃ tad rāmasāyakaiḥ
3.052.022a tataḥ krodho mamāpūrvo dhairyasyopari vardhate
3.052.022c vairaṃ ca sumahaj jātaṃ rāmaṃ prati sudāruṇam
3.052.023a niryātayitum icchāmi tac ca vairam ahaṃ ripoḥ
3.052.023c na hi lapsyāmy ahaṃ nidrām ahatvā saṃyuge ripum
3.052.024a taṃ tv idānīm ahaṃ hatvā kharadūṣaṇaghātinam
3.052.024c rāmaṃ śarmopalapsyāmi dhanaṃ labdhveva nirdhanaḥ
3.052.025a janasthāne vasadbhis tu bhavadbhī rāmam āśritā
3.052.025c pravṛttir upanetavyā kiṃ karotīti tattvataḥ
3.052.026a apramādāc ca gantavyaṃ sarvair eva niśācaraiḥ
3.052.026c kartavyaś ca sadā yatno rāghavasya vadhaṃ prati
3.052.027a yuṣmākaṃ hi balajño 'haṃ bahuśo raṇamūrdhani
3.052.027c ataś cāsmiñ janasthāne mayā yūyaṃ niyojitāḥ
3.052.028a tataḥ priyaṃ vākyam upetya rākṣasā; mahārtham aṣṭāv abhivādya rāvaṇam
3.052.028c vihāya laṅkāṃ sahitāḥ pratasthire; yato janasthānam alakṣyadarśanāḥ
3.052.029a tatas tu sītām upalabhya rāvaṇaḥ; susaṃprahṛṣṭaḥ parigṛhya maithilīm
3.052.029c prasajya rāmeṇa ca vairam uttamaṃ; babhūva mohān muditaḥ sa rākṣasaḥ
3.053.001a saṃdiśya rākṣasān ghorān rāvaṇo 'ṣṭau mahābalān
3.053.001c ātmānaṃ buddhivaiklavyāt kṛtakṛtyam amanyata
3.053.002a sa cintayāno vaidehīṃ kāmabāṇasamarpitaḥ
3.053.002c praviveśa gṛhaṃ ramyaṃ sītāṃ draṣṭum abhitvaran
3.053.003a sa praviśya tu tadveśma rāvaṇo rākṣasādhipaḥ
3.053.003c apaśyad rākṣasīmadhye sītāṃ śokaparāyaṇam
3.053.004a aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ śokabhārāvapīḍitām
3.053.004c vāyuvegair ivākrāntāṃ majjantīṃ nāvam arṇave
3.053.005a mṛgayūthaparibhraṣṭāṃ mṛgīṃ śvabhir ivāvṛtām
3.053.005c adhomukhamukhīṃ dīnām abhyetya ca niśācaraḥ
3.053.006a tāṃ tu śokavaśāṃ dīnām avaśāṃ rākṣasādhipaḥ
3.053.006c sa balād darśayām āsa gṛhaṃ devagṛhopamam
3.053.007a harmyaprāsādasaṃbadhaṃ strīsahasraniṣevitam
3.053.007c nānāpakṣigaṇair juṣṭaṃ nānāratnasamanvitam
3.053.008a kāñcanais tāpanīyaiś ca sphāṭikai rājatais tathā
3.053.008c vajravaidūryacitraiś ca stambhair dṛṣṭimanoharaiḥ
3.053.009a divyadundubhinirhrādaṃ taptakāñcanatoraṇam
3.053.009c sopānaṃ kāñcanaṃ citram āruroha tayā saha
3.053.010a dāntakā rājatāś caiva gavākṣāḥ priyadarśanāḥ
3.053.010c hemajālāvṛtāś cāsaṃs tatra prāsādapaṅktayaḥ
3.053.011a sudhāmaṇivicitrāṇi bhūmibhāgāni sarvaśaḥ
3.053.011c daśagrīvaḥ svabhavane prādarśayata maithilīm
3.053.012a dīrghikāḥ puṣkariṇyaś ca nānāpuṣpasamāvṛtāḥ
3.053.012c rāvaṇo darśayām āsa sītāṃ śokaparāyaṇām
3.053.013a darśayitvā tu vaidehīṃ kṛtsnaṃ tad bhavanottamam
3.053.013c uvāca vākyaṃ pāpātmā rāvaṇo janakātmajām
3.053.014a daśarākṣasakoṭyaś ca dvāviṃśatir athāparāḥ
3.053.014c varjayitvā jarā vṛddhān bālāṃś ca rajanīcarān
3.053.015a teṣāṃ prabhur ahaṃ sīte sarveṣāṃ bhīmakarmaṇām
3.053.015c sahasram ekam ekasya mama kāryapuraḥsaram
3.053.016a yad idaṃ rājyatantraṃ me tvayi sarvaṃ pratiṣṭhitam
3.053.016c jīvitaṃ ca viśālākṣi tvaṃ me prāṇair garīyasī
3.053.017a bahūnāṃ strīsahasrāṇāṃ mama yo 'sau parigrahaḥ
3.053.017c tāsāṃ tvam īśvarī sīte mama bhāryā bhava priye
3.053.018a sādhu kiṃ te 'nyayā buddhyā rocayasva vaco mama
3.053.018c bhajasva mābhitaptasya prasādaṃ kartum arhasi
3.053.019a parikṣiptā samudreṇa laṅkeyaṃ śatayojanā
3.053.019c neyaṃ dharṣayituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ
3.053.020a na deveṣu na yakṣeṣu na gandharveṣu narṣiṣu
3.053.020c ahaṃ paśyāmi lokeṣu yo me vīryasamo bhavet
3.053.021a rājyabhraṣṭena dīnena tāpasena gatāyuṣā
3.053.021c kiṃ kariṣyasi rāmeṇa mānuṣeṇālpatejasā
3.053.022a bhajasva sīte mām eva bhartāhaṃ sadṛśas tava
3.053.022c yauvanaṃ hy adhruvaṃ bhīru ramasveha mayā saha
3.053.023a darśane mā kṛthā buddhiṃ rāghavasya varānane
3.053.023c kāsya śaktir ihāgantum api sīte manorathaiḥ
3.053.024a na śakyo vāyur ākāśe pāśair baddhaṃ mahājavaḥ
3.053.024c dīpyamānasya vāpy agner grahītuṃ vimalāṃ śikhām
3.053.025a trayāṇām api lokānāṃ na taṃ paśyāmi śobhane
3.053.025c vikrameṇa nayed yas tvāṃ madbāhuparipālitām
3.053.026a laṅkāyāṃ sumahad rājyam idaṃ tvam anupālaya
3.053.026c abhiṣekodakaklinnā tuṣṭā ca ramayasva mām
3.053.027a duṣkṛtaṃ yat purā karma vanavāsena tad gatam
3.053.027c yaś ca te sukṛto dharmas tasyeha phalam āpnuhi
3.053.028a iha sarvāṇi mālyāni divyagandhāni maithili
3.053.028c bhūṣaṇāni ca mukhyāni tāni seva mayā saha
3.053.029a puṣpakaṃ nāma suśroṇi bhrātur vaiśravaṇasya me
3.053.029c vimānaṃ ramaṇīyaṃ ca tad vimānaṃ manojavam
3.053.030a tatra sīte mayā sārdhaṃ viharasva yathāsukham
3.053.030c vadanaṃ padmasaṃkāśaṃ vimalaṃ cārudarśanam
3.053.031a śokārtaṃ tu varārohe na bhrājati varānane
3.053.031c alaṃ vrīḍena vaidehi dharmalopa kṛtena te
3.053.032a ārṣo 'yaṃ daivaniṣyando yas tvām abhigamiṣyati
3.053.032c etau pādau mayā snigdhau śirobhiḥ paripīḍitau
3.053.033a prasādaṃ kuru me kṣipraṃ vaśyo dāso 'ham asmi te
3.053.033c nemāḥ śūnyā mayā vācaḥ śuṣyamāṇena bhāṣitāḥ
3.053.034a na cāpi rāvaṇaḥ kāṃ cin mūrdhnā strīṃ praṇameta ha
3.053.034c evam uktvā daśagrīvo maithilīṃ janakātmajām
3.053.035a kṛtāntavaśam āpanno mameyam iti manyate
3.054.001a sā tathoktā tu vaidehī nirbhayā śokakarṣitā
3.054.001c tṛṇam antarataḥ kṛtvā rāvaṇaṃ pratyabhāṣata
3.054.002a rājā daśaratho nāma dharmasetur ivācalaḥ
3.054.002c satyasandhaḥ parijñāto yasya putraḥ sa rāghavaḥ
3.054.003a rāmo nāma sa dharmātmā triṣu lokeṣu viśrutaḥ
3.054.003c dīrghabāhur viśālākṣo daivataṃ sa patir mama
3.054.004a ikṣvākūṇāṃ kule jātaḥ siṃhaskandho mahādyutiḥ
3.054.004c lakṣmaṇena saha bhrātrā yas te prāṇāṃ hariṣyati
3.054.005a pratyakṣaṃ yady ahaṃ tasya tvayā syāṃ dharṣitā balāt
3.054.005c śayitā tvaṃ hataḥ saṃkhye janasthāne yathā kharaḥ
3.054.006a ya ete rākṣasāḥ proktā ghorarūpā mahābalāḥ
3.054.006c rāghave nirviṣāḥ sarve suparṇe pannagā yathā
3.054.007a tasya jyāvipramuktās te śarāḥ kāñcanabhūṣaṇāḥ
3.054.007c śarīraṃ vidhamiṣyanti gaṅgākūlam ivormayaḥ
3.054.008a asurair vā surair vā tvaṃ yady avadho 'si rāvaṇa
3.054.008c utpādya sumahad vairaṃ jīvaṃs tasya na mokṣyase
3.054.009a sa te jīvitaśeṣasya rāghavo 'ntakaro balī
3.054.009c paśor yūpagatasyeva jīvitaṃ tava durlabham
3.054.010a yadi paśyet sa rāmas tvāṃ roṣadīptena cakṣuṣā
3.054.010c rakṣas tvam adya nirdagdho gaccheḥ sadyaḥ parābhavam
3.054.011a yaś candraṃ nabhaso bhūmau pātayen nāśayeta vā
3.054.011c sāgaraṃ śoṣayed vāpi sa sītāṃ mocayed iha
3.054.012a gatāyus tvaṃ gataśrīko gatasattvo gatendriyaḥ
3.054.012c laṅkā vaidhavyasaṃyuktā tvatkṛtena bhaviṣyati
3.054.013a na te pāpam idaṃ karma sukhodarkaṃ bhaviṣyati
3.054.013c yāhaṃ nītā vinā bhāvaṃ patipārśvāt tvayā vanāt
3.054.014a sa hi daivatasaṃyukto mama bhartā mahādyutiḥ
3.054.014c nirbhayo vīryam āśritya śūnye vasati daṇḍake
3.054.015a sa te darpaṃ balaṃ vīryam utsekaṃ ca tathāvidham
3.054.015c apaneṣyati gātrebhyaḥ śaravarṣeṇa saṃyuge
3.054.016a yadā vināśo bhūtānāṃ dṛśyate kālacoditaḥ
3.054.016c tadā kārye pramādyanti narāḥ kālavaśaṃ gatāḥ
3.054.017a māṃ pradhṛṣya sa te kālaḥ prāpto 'yaṃ rakṣasādhama
3.054.017c ātmano rākṣasānāṃ ca vadhāyāntaḥpurasya ca
3.054.018a na śakyā yajñamadhyasthā vediḥ srugbhāṇḍa maṇḍitā
3.054.018c dvijātimantrasaṃpūtā caṇḍālenāvamarditum
3.054.019a idaṃ śarīraṃ niḥsaṃjñaṃ bandha vā ghātayasva vā
3.054.019c nedaṃ śarīraṃ rakṣyaṃ me jīvitaṃ vāpi rākṣasa
3.054.019e na hi śakṣyāmy upakrośaṃ pṛthivyāṃ dātum ātmanaḥ
3.054.020a evam uktvā tu vaidehī kroddhāt suparuṣaṃ vacaḥ
3.054.020c rāvaṇaṃ maithilī tatra punar novāca kiṃ cana
3.054.021a sītāyā vacanaṃ śrutvā paruṣaṃ romaharṣaṇam
3.054.021c pratyuvāca tataḥ sītāṃ bhayasaṃdarśanaṃ vacaḥ
3.054.022a śṛṇu maithili madvākyaṃ māsān dvādaśa bhāmini
3.054.022c kālenānena nābhyeṣi yadi māṃ cāruhāsini
3.054.022e tatas tvāṃ prātarāśārthaṃ sūdāś chetsyanti leśaśaḥ
3.054.023a ity uktvā paruṣaṃ vākyaṃ rāvaṇaḥ śatrurāvaṇaḥ
3.054.023c rākṣasīś ca tataḥ kruddha idaṃ vacanam abravīt
3.054.024a śīghram evaṃ hi rākṣasyo vikṛtā ghoradarśanāḥ
3.054.024c darpam asyā vineṣyantu māṃsaśoṇitabhojanāḥ
3.054.025a vacanād eva tās tasya vikṛtā ghoradarśanāḥ
3.054.025c kṛtaprāñjalayo bhūtvā maithilīṃ paryavārayan
3.054.026a sa tāḥ provāca rājā tu rāvaṇo ghoradarśanaḥ
3.054.026c pracālya caraṇotkarṣair dārayann iva medinīm
3.054.027a aśokavanikāmadhye maithilī nīyatām iti
3.054.027c tatreyaṃ rakṣyatāṃ gūḍham uṣmābhiḥ parivāritā
3.054.028a tatraināṃ tarjanair ghoraiḥ punaḥ sāntvaiś ca maithilīm
3.054.028c ānayadhvaṃ vaśaṃ sarvā vanyāṃ gajavadhūm iva
3.054.029a iti pratisamādiṣṭā rākṣasyo rāvaṇena tāḥ
3.054.029c aśokavanikāṃ jagmur maithilīṃ parigṛhya tām
3.054.030a sarvakāmaphalair vṛkṣair nānāpuṣpaphalair vṛtām
3.054.030c sarvakālamadaiś cāpi dvijaiḥ samupasevitām
3.054.031a sā tu śokaparītāṅgī maithilī janakātmajā
3.054.031c rākṣasī vaśam āpannā vyāghrīṇāṃ hariṇī yathā
3.054.032a na vindate tatra tu śarma maithilī; virūpanetrābhir atīva tarjitā
3.054.032c patiṃ smarantī dayitaṃ ca devaraṃ; vicetanābhūd bhayaśokapīḍitā
3.055.001a rākṣasaṃ mṛgarūpeṇa carantaṃ kāmarūpiṇam
3.055.001c nihatya rāmo mārīcaṃ tūrṇaṃ pathi nyavartata
3.055.002a tasya saṃtvaramāṇasya draṣṭukāmasya maithilīm
3.055.002c krūrasvaro 'tha gomāyur vinanādāsya pṛṣṭhataḥ
3.055.003a sa tasya svaram ājñāya dāruṇaṃ romaharṣaṇam
3.055.003c cintayām āsa gomāyoḥ svareṇa pariśaṅkitaḥ
3.055.004a aśubhaṃ bata manye 'haṃ gomāyur vāśyate yathā
3.055.004c svasti syād api vaidehyā rākṣasair bhakṣaṇaṃ vinā
3.055.005a mārīcena tu vijñāya svaram ālakṣya māmakam
3.055.005c vikruṣṭaṃ mṛgarūpeṇa lakṣmaṇaḥ śṛṇuyād yadi
3.055.006a sa saumitriḥ svaraṃ śrutvā tāṃ ca hitvātha maithilīm
3.055.006c tayaiva prahitaḥ kṣipraṃ matsakāśam ihaiṣyati
3.055.007a rākṣasaiḥ sahitair nūnaṃ sītāyā īpsito vadhaḥ
3.055.007c kāñcanaś ca mṛgo bhūtvā vyapanīyāśramāt tu mām
3.055.008a dūraṃ nītvā tu mārīco rākṣaso 'bhūc charāhataḥ
3.055.008c hā lakṣmaṇa hato 'smīti yad vākyaṃ vyajahāra ha
3.055.009a api svasti bhaved dvābhyāṃ rahitābhyāṃ mayā vane
3.055.009c janasthānanimittaṃ hi kṛtavairo 'smi rākṣasaiḥ
3.055.009e nimittāni ca ghorāṇi dṛśyante 'dya bahūni ca
3.055.010a ity evaṃ cintayan rāmaḥ śrutvā gomāyuniḥsvanam
3.055.010c ātmanaś cāpanayanaṃ mṛgarūpeṇa rakṣasā
3.055.010e ājagāma janasthānaṃ rāghavaḥ pariśaṅkitaḥ
3.055.011a taṃ dīnamānasaṃ dīnam āsedur mṛgapakṣiṇaḥ
3.055.011c savyaṃ kṛtvā mahātmānaṃ ghorāṃś ca sasṛjuḥ svarān
3.055.012a tāni dṛṣṭvā nimittāni mahāghorāṇi rāghavaḥ
3.055.012c tato lakṣaṇam āyāntaṃ dadarśa vigataprabham
3.055.013a tato 'vidūre rāmeṇa samīyāya sa lakṣmaṇaḥ
3.055.013c viṣaṇṇaḥ sa viṣaṇṇena duḥkhito duḥkhabhāginā
3.055.014a saṃjagarhe 'tha taṃ bhrātā jeṣṭho lakṣmaṇam āgatam
3.055.014c vihāya sītāṃ vijane vane rākṣasasevite
3.055.015a gṛhītvā ca karaṃ savyaṃ lakṣmaṇaṃ raghunandanaḥ
3.055.015c uvāca madhurodarkam idaṃ paruṣam ārtavat
3.055.016a aho lakṣmaṇa garhyaṃ te kṛtaṃ yat tvaṃ vihāya tām
3.055.016c sītām ihāgataḥ saumya kaccit svasti bhaved iti
3.055.017a na me 'sti saṃśayo vīra sarvathā janakātmajā
3.055.017c vinaṣṭā bhakṣitā vāpa rākṣasair vanacāribhiḥ
3.055.018a aśubhāny eva bhūyiṣṭhaṃ yathā prādurbhavanti me
3.055.018c api lakṣmaṇa sītāyāḥ sāmagryaṃ prāpnuyāvahe
3.055.019a idaṃ hi rakṣomṛgasaṃnikāśaṃ; pralobhya māṃ dūram anuprayātam
3.055.019c hataṃ kathaṃ cin mahatā śrameṇa; sa rākṣaso 'bhūn mriyamāṇa eva
3.055.020a manaś ca me dīnam ihāprahṛṣṭaṃ; cakṣuś ca savyaṃ kurute vikāram
3.055.020c asaṃśayaṃ lakṣmaṇa nāsti sītā; hṛtā mṛtā vā pathi vartate vā
3.056.001a sa dṛṣṭvā lakṣmaṇaṃ dīnaṃ śūnye daśarathātmajaḥ
3.056.001c paryapṛcchata dharmātmā vaidehīm āgataṃ vinā
3.056.002a prasthitaṃ daṇḍakāraṇyaṃ yā mām anujagāma ha
3.056.002c kva sā lakṣmaṇa vaidehī yāṃ hitvā tvam ihāgataḥ
3.056.003a rājyabhraṣṭasya dīnasya daṇḍakān paridhāvataḥ
3.056.003c kva sā duḥkhasahāyā me vaidehī tanumadhyamā
3.056.004a yāṃ vinā notsahe vīra muhūrtam api jīvitum
3.056.004c kva sā prāṇasahāyā me sītā surasutopamā
3.056.005a patitvam amarāṇāṃ vā pṛthivyāś cāpi lakṣmaṇa
3.056.005c vinā tāṃ tapanīyābhāṃ neccheyaṃ janakātmajām
3.056.006a kaccij jīvati vaidehī prāṇaiḥ priyatarā mama
3.056.006c kaccit pravrājanaṃ saumya na me mithyā bhaviṣyati
3.056.007a sītānimittaṃ saumitre mṛte mayi gate tvayi
3.056.007c kaccit sakāmā sukhitā kaikeyī sā bhaviṣyati
3.056.008a saputrarājyāṃ siddhārthāṃ mṛtaputrā tapasvinī
3.056.008c upasthāsyati kausalyā kaccin saumya na kaikayīm
3.056.009a yadi jīvati vaidehī gamiṣyāmy āśramaṃ punaḥ
3.056.009c suvṛttā yadi vṛttā sā prāṇāṃs tyakṣyāmi lakṣmaṇa
3.056.010a yadi mām āśramagataṃ vaidehī nābhibhāṣate
3.056.010c punaḥ prahasitā sītā vinaśiṣyāmi lakṣmaṇa
3.056.011a brūhi lakṣmaṇa vaidehī yadi jīvati vā na vā
3.056.011c tvayi pramatte rakṣobhir bhakṣitā vā tapasvinī
3.056.012a sukumārī ca bālā ca nityaṃ cāduḥkhadarśinī
3.056.012c madviyogena vaidehī vyaktaṃ śocati durmanāḥ
3.056.013a sarvathā rakṣasā tena jihmena sudurātmanā
3.056.013c vadatā lakṣmaṇety uccais tavāpi janitaṃ bhayam
3.056.014a śrutaś ca śaṅke vaidehyā sa svaraḥ sadṛśo mama
3.056.014c trastayā preṣitas tvaṃ ca draṣṭuṃ māṃ śīghram āgataḥ
3.056.015a sarvathā tu kṛtaṃ kaṣṭaṃ sītām utsṛjatā vane
3.056.015c pratikartuṃ nṛśaṃsānāṃ rakṣasāṃ dattam antaram
3.056.016a duḥkhitāḥ kharaghātena rākṣasāḥ piśitāśanāḥ
3.056.016c taiḥ sītā nihatā ghorair bhaviṣyati na saṃśayaḥ
3.056.017a aho 'smi vyasane magnaḥ sarvathā ripunāśana
3.056.017c kiṃ tv idānīṃ kariṣyāmi śaṅke prāptavyam īdṛśam
3.056.018a iti sītāṃ varārohāṃ cintayann eva rāghavaḥ
3.056.018c ājagāma janasthānaṃ tvarayā sahalakṣmaṇaḥ
3.056.019a vigarhamāṇo 'nujam ārtarūpaṃ; kṣudhā śramāc caiva pipāsayā ca
3.056.019c viniḥśvasañ śuṣkamukho viṣaṇṇaḥ; pratiśrayaṃ prāpya samīkṣya śūnyam
3.056.020a svam āśramaṃ saṃpravigāhya vīro; vihāradeśān anusṛtya kāṃś cit
3.056.020c etat tad ity eva nivāsabhūmau; prahṛṣṭaromā vyathito babhūva
3.057.001a athāśramād upāvṛttam antarā raghunandanaḥ
3.057.001c paripapraccha saumitriṃ rāmo duḥkhārditaḥ punaḥ
3.057.002a tam uvāca kimarthaṃ tvam āgato 'pāsya maithilīm
3.057.002c yadā sā tava viśvāsād vane viharitā mayā
3.057.003a dṛṣṭvaivābhyāgataṃ tvāṃ me maithilīṃ tyajya lakṣmaṇa
3.057.003c śaṅkamānaṃ mahat pāpaṃ yat satyaṃ vyathitaṃ manaḥ
3.057.004a sphurate nayanaṃ savyaṃ bāhuś ca hṛdayaṃ ca me
3.057.004c dṛṣṭvā lakṣmaṇa dūre tvāṃ sītāvirahitaṃ pathi
3.057.005a evam uktas tu saumitrir lakṣmaṇaḥ śubhalakṣaṇaḥ
3.057.005c bhūyo duḥkhasamāviṣṭo duḥkhitaṃ rāmam abravīt
3.057.006a na svayaṃ kāmakāreṇa tāṃ tyaktvāham ihāgataḥ
3.057.006c pracoditas tayaivograis tvatsakāśam ihāgataḥ
3.057.007a āryeṇeva parikruṣṭaṃ hā sīte lakṣmaṇeti ca
3.057.007c paritrāhīti yad vākyaṃ maithilyās tac chrutiṃ gatam
3.057.008a sā tam ārtasvaraṃ śrutvā tava snehena maithilī
3.057.008c gaccha gaccheti mām āha rudantī bhayavihvalā
3.057.009a pracodyamānena mayā gaccheti bahuśas tayā
3.057.009c pratyuktā maithilī vākyam idaṃ tvatpratyayānvitam
3.057.010a na tat paśyāmy ahaṃ rakṣo yad asya bhayam āvahet
3.057.010c nirvṛtā bhava nāsty etat kenāpy evam udāhṛtam
3.057.011a vigarhitaṃ ca nīcaṃ ca katham āryo 'bhidhāsyati
3.057.011c trāhīti vacanaṃ sīte yas trāyet tridaśān api
3.057.012a kiṃnimittaṃ tu kenāpi bhrātur ālambya me svaram
3.057.012c visvaraṃ vyāhṛtaṃ vākyaṃ lakṣmaṇa trāhi mām iti
3.057.012e na bhavatyā vyathā kāryā kunārījanasevitā
3.057.013a alaṃ vaiklavyam ālambya svasthā bhava nirutsukā
3.057.013c na cāsti triṣu lokeṣu pumān yo rāghavaṃ raṇe
3.057.013e jāto vā jāyamāno vā saṃyuge yaḥ parājayet
3.057.014a evam uktā tu vaidehī parimohitacetanā
3.057.014c uvācāśrūṇi muñcantī dāruṇaṃ mām idaṃ vacaḥ
3.057.015a bhāvo mayi tavātyarthaṃ pāpa eva niveśitaḥ
3.057.015c vinaṣṭe bhrātari prāpte na ca tvaṃ mām avāpsyasi
3.057.016a saṃketād bharatena tvaṃ rāmaṃ samanugacchasi
3.057.016c krośantaṃ hi yathātyarthaṃ nainam abhyavapadyase
3.057.017a ripuḥ pracchannacārī tvaṃ madartham anugacchasi
3.057.017c rāghavasyāntaraprepsus tathainaṃ nābhipadyase
3.057.018a evam ukto hi vaidehyā saṃrabdho raktalocanaḥ
3.057.018c krodhāt prasphuramāṇauṣṭha āśramād abhinirgataḥ
3.057.019a evaṃ bruvāṇaṃ saumitriṃ rāmaḥ saṃtāpamohitaḥ
3.057.019c abravīd duṣkṛtaṃ saumya tāṃ vinā yat tvam āgataḥ
3.057.020a jānann api samarthaṃ māṃ rakṣasāṃ vinivāraṇe
3.057.020c anena krodhavākyena maithilyā niḥsṛto bhavān
3.057.021a na hi te parituṣyāmi tyaktvā yad yāsi maithilīm
3.057.021c kruddhāyāḥ paruṣaṃ śrutvā striyā yat tvam ihāgataḥ
3.057.022a sarvathā tv apanītaṃ te sītayā yat pracoditaḥ
3.057.022c krodhasya vaśam āgamya nākaroḥ śāsanaṃ mama
3.057.023a asau hi rākṣasaḥ śete śareṇābhihato mayā
3.057.023c mṛgarūpeṇa yenāham āśramād apavāditaḥ
3.057.024a vikṛṣya cāpaṃ paridhāya sāyakaṃ; salīla bāṇena ca tāḍito mayā
3.057.024c mārgīṃ tanuṃ tyajya ca viklavasvaro; babhūva keyūradharaḥ sa rākṣasaḥ
3.057.025a śarāhatenaiva tadārtayā girā; svaraṃ mamālambya sudūrasaṃśravam
3.057.025c udāhṛtaṃ tad vacanaṃ sudāruṇaṃ; tvam āgato yena vihāya maithilīm
3.058.001a bhṛśam āvrajamānasya tasyādhovāmalocanam
3.058.001c prāsphurac cāskhalad rāmo vepathuś cāsya jāyate
3.058.002a upālakṣya nimittāni so 'śubhāni muhur muhuḥ
3.058.002c api kṣemaṃ tu sītāyā iti vai vyājahāra ha
3.058.003a tvaramāṇo jagāmātha sītādarśanalālasaḥ
3.058.003c śūnyam āvasathaṃ dṛṣṭvā babhūvodvignamānasaḥ
3.058.004a udbhramann iva vegena vikṣipan raghunandanaḥ
3.058.004c tatra tatroṭajasthānam abhivīkṣya samantataḥ
3.058.005a dadarśa parṇaśālāṃ ca rahitāṃ sītayā tadā
3.058.005c śriyā virahitāṃ dhvastāṃ hemante padminīm iva
3.058.006a rudantam iva vṛkṣaiś ca mlānapuṣpamṛgadvijam
3.058.006c śriyā vihīnaṃ vidhvastaṃ saṃtyaktavanadaivatam
3.058.007a viprakīrṇājinakuśaṃ vipraviddhabṛsīkaṭam
3.058.007c dṛṣṭvā śūnyoṭajasthānaṃ vilalāpa punaḥ punaḥ
3.058.008a hṛtā mṛtā vā naṣṭā vā bhakṣitā vā bhaviṣyati
3.058.008c nilīnāpy atha vā bhīrur atha vā vanam āśritā
3.058.009a gatā vicetuṃ puṣpāṇi phalāny api ca vā punaḥ
3.058.009c atha vā padminīṃ yātā jalārthaṃ vā nadīṃ gatā
3.058.010a yatnān mṛgayamāṇas tu nāsasāda vane priyām
3.058.010c śokaraktekṣaṇaḥ śokād unmatta iva lakṣyate
3.058.011a vṛkṣād vṛkṣaṃ pradhāvan sa girīṃś cāpi nadīn nadīm
3.058.011c babhūva vilapan rāmaḥ śokapaṅkārṇavaplutaḥ
3.058.012a asti kaccit tvayā dṛṣṭā sā kadambapriyā priyā
3.058.012c kadamba yadi jānīṣe śaṃsa sītāṃ śubhānanām
3.058.013a snigdhapallavasaṃkāśāṃ pītakauśeyavāsinīm
3.058.013c śaṃsasva yadi vā dṛṣṭā bilva bilvopamastanī
3.058.014a atha vārjuna śaṃsa tvaṃ priyāṃ tām arjunapriyām
3.058.014c janakasya sutā bhīrur yadi jīvati vā na vā
3.058.015a kakubhaḥ kakubhoruṃ tāṃ vyaktaṃ jānāti maithilīm
3.058.015c latāpallavapuṣpāḍhyo bhāti hy eṣa vanaspatiḥ
3.058.016a bhramarair upagītaś ca yathā drumavaro hy ayam
3.058.016c eṣa vyaktaṃ vijānāti tilakas tilakapriyām
3.058.017a aśokaśokāpanuda śokopahatacetasaṃ
3.058.017c tvannāmānaṃ kuru kṣipraṃ priyāsaṃdarśanena mām
3.058.018a yadi tāla tvayā dṛṣṭā pakvatālaphalastanī
3.058.018c kathayasva varārohāṃ kāruṣyaṃ yadi te mayi
3.058.019a yadi dṛṣṭā tvayā sītā jambujāmbūnadaprabhā
3.058.019c priyāṃ yadi vijānīṣe niḥśaṅkaṃ kathayasva me
3.058.020a atha vā mṛgaśāvākṣīṃ mṛga jānāsi maithilīm
3.058.020c mṛgaviprekṣaṇī kāntā mṛgībhiḥ sahitā bhavet
3.058.021a gaja sā gajanāsorur yadi dṛṣṭā tvayā bhavet
3.058.021c tāṃ manye viditāṃ tubhyam ākhyāhi varavāraṇa
3.058.022a śārdūla yadi sā dṛṣṭā priyā candranibhānanā
3.058.022c maithilī mama visrabdhaḥ kathayasva na te bhayam
3.058.023a kiṃ dhāvasi priye nūnaṃ dṛṣṭāsi kamalekṣaṇe
3.058.023c vṛkṣeṇācchādya cātmānaṃ kiṃ māṃ na pratibhāṣase
3.058.024a tiṣṭha tiṣṭha varārohe na te 'sti karuṇā mayi
3.058.024c nātyarthaṃ hāsyaśīlāsi kimarthaṃ mām upekṣase
3.058.025a pītakauśeyakenāsi sūcitā varavarṇini
3.058.025c dhāvanty api mayā dṛṣṭā tiṣṭha yady asti sauhṛdam
3.058.026a naiva sā nūnam atha vā hiṃsitā cāruhāsinī
3.058.026c kṛcchraṃ prāptaṃ hi māṃ nūnaṃ yathopekṣitum arhati
3.058.027a vyaktaṃ sā bhakṣitā bālā rākṣasaiḥ piśitāśanaiḥ
3.058.027c vibhajyāṅgāni sarvāṇi mayā virahitā priyā
3.058.028a nūnaṃ tac chubhadantauṣṭhaṃ mukhaṃ niṣprabhatāṃ gatam
3.058.028c sā hi campakavarṇābhā grīvā graiveya śobhitā
3.058.029a komalā vilapantyās tu kāntāyā bhakṣitā śubhā
3.058.029c nūnaṃ vikṣipyamāṇau tau bāhū pallavakomalau
3.058.030a bhakṣitau vepamānāgrau sahastābharaṇāṅgadau
3.058.030c mayā virahitā bālā rakṣasāṃ bhakṣaṇāya vai
3.058.031a sārtheneva parityaktā bhakṣitā bahubāndhavā
3.058.031c hā lakṣmaṇa mahābāho paśyasi tvaṃ priyāṃ kva cit
3.058.032a hā priye kva gatā bhadre hā sīteti punaḥ punaḥ
3.058.032c ity evaṃ vilapan rāmaḥ paridhāvan vanād vanam
3.058.033a kva cid udbhramate vegāt kva cid vibhramate balāt
3.058.033c kva cin matta ivābhāti kāntān veṣaṇatatparaḥ
3.058.034a sa vanāni nadīḥ śailān giriprasravaṇāni ca
3.058.034c kānanāni ca vegena bhramaty aparisaṃsthitaḥ
3.058.035a tathā sa gatvā vipulaṃ mahad vanaṃ; parītya sarvaṃ tv atha maithilīṃ prati
3.058.035c aniṣṭhitāśaḥ sa cakāra mārgaṇe; punaḥ priyāyāḥ paramaṃ pariśramam
3.059.001a dṛṣṭāśramapadaṃ śūnyaṃ rāmo daśarathātmajaḥ
3.059.001c rahitāṃ parṇaśālāṃ ca vidhvastāny āsanāni ca
3.059.002a adṛṣṭvā tatra vaidehīṃ saṃnirīkṣya ca sarvaśaḥ
3.059.002c uvāca rāmaḥ prākruśya pragṛhya rucirau bhujau
3.059.003a kva nu lakṣmaṇa vaidehī kaṃ vā deśam ito gatā
3.059.003c kenāhṛtā vā saumitre bhakṣitā kena vā priyā
3.059.004a vṛṣkeṇāvārya yadi māṃ sīte hasitum icchasi
3.059.004c alaṃ te hasitenādya māṃ bhajasva suduḥkhitam
3.059.005a yaiḥ saha krīḍase sīte viśvastair mṛgapotakaiḥ
3.059.005c ete hīnās tvayā saumye dhyāyanty asrāvilekṣaṇāḥ
3.059.006a mṛtaṃ śokena mahatā sītāharaṇajena mām
3.059.006c paraloke mahārājo nūnaṃ drakṣyati me pitā
3.059.007a kathaṃ pratijñāṃ saṃśrutya mayā tvam abhiyojitaḥ
3.059.007c apūrayitvā taṃ kālaṃ matsakāśam ihāgataḥ
3.059.008a kāmavṛttam anāryaṃ māṃ mṛṣāvādinam eva ca
3.059.008c dhik tvām iti pare loke vyaktaṃ vakṣyati me pitā
3.059.009a vivaśaṃ śokasaṃtaptaṃ dīnaṃ bhagnamanoratham
3.059.009c mām ihotsṛjya karuṇaṃ kīrtir naram ivānṛjum
3.059.010a kva gacchasi varārohe mām utsṛjya sumadhyame
3.059.010c tvayā virahitaś cāhaṃ mokṣye jīvitam ātmanaḥ
3.059.011a itīva vilapan rāmaḥ sītādarśanalālasaḥ
3.059.011c na dadarśa suduḥkhārto rāghavo janakātmajām
3.059.012a anāsādayamānaṃ taṃ sītāṃ daśarathātmajam
3.059.012c paṅkam āsādya vipulaṃ sīdantam iva kuñjaram
3.059.012e lakṣmaṇo rāmam atyartham uvāca hitakāmyayā
3.059.013a mā viṣādaṃ mahābāho kuru yatnaṃ mayā saha
3.059.013c idaṃ ca hi vanaṃ śūra bahukandaraśobhitam
3.059.014a priyakānanasaṃcārā vanonmattā ca maithilī
3.059.014c sā vanaṃ vā praviṣṭā syān nalinīṃ vā supuṣpitām
3.059.015a saritaṃ vāpi saṃprāptā mīnavañjurasevitām
3.059.015c vitrāsayitukāmā vā līnā syāt kānane kva cit
3.059.015e jijñāsamānā vaidehī tvāṃ māṃ ca puruṣarṣabha
3.059.016a tasyā hy anveṣaṇe śrīman kṣipram eva yatāvahe
3.059.016c vanaṃ sarvaṃ vicinuvo yatra sā janakātmajā
3.059.016e manyase yadi kākutstha mā sma śoke manaḥ kṛthāḥ
3.059.017a evam uktas tu sauhārdāl lakṣmaṇena samāhitaḥ
3.059.017c saha saumitriṇā rāmo vicetum upacakrame
3.059.017e tau vanāni girīṃś caiva saritaś ca sarāṃsi ca
3.059.018a nikhilena vicinvantau sītāṃ daśarathātmajau
3.059.018c tasya śailasya sānūni guhāś ca śikharāṇi ca
3.059.019a nikhilena vicinvantau naiva tām abhijagmatuḥ
3.059.019c vicitya sarvataḥ śailaṃ rāmo lakṣmaṇam abravīt
3.059.020a neha paśyāmi saumitre vaidehīṃ parvate śubhe
3.059.020c tato duḥkhābhisaṃtapto lakṣmaṇo vākyam abravīt
3.059.021a vicaran daṇḍakāraṇyaṃ bhrātaraṃ dīptatejasaṃ
3.059.021c prāpsyasi tvaṃ mahāprājña maithilīṃ janakātmajām
3.059.022a yathā viṣṇur mahābāhur baliṃ baddhvā mahīm imām
3.059.022c evam uktas tu vīreṇa lakṣmaṇena sa rāghavaḥ
3.059.023a uvāca dīnayā vācā duḥkhābhihatacetanaḥ
3.059.023c vanaṃ sarvaṃ suvicitaṃ padminyaḥ phullapaṅkajāḥ
3.059.024a giriś cāyaṃ mahāprājña bahukandaranirjharaḥ
3.059.024c na hi paśyāmi vaidehīṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm
3.059.025a evaṃ sa vilapan rāmaḥ sītāharaṇakarśitaḥ
3.059.025c dīnaḥ śokasamāviṣṭo muhūrtaṃ vihvalo 'bhavat
3.059.026a sa vihvalitasarvāṅgo gatabuddhir vicetanaḥ
3.059.026c viṣasādāturo dīno niḥśvasyāśītam āyatam
3.059.027a bahuśaḥ sa tu niḥśvasya rāmo rājīvalocanaḥ
3.059.027c hā priyeti vicukrośa bahuśo bāṣpagadgadaḥ
3.059.028a taṃ sāntvayām āsa tato lakṣmaṇaḥ priyabāndhavaḥ
3.059.028c bahuprakāraṃ dharmajñaḥ praśritaḥ praśritāñjaliḥ
3.059.029a anādṛtya tu tad vākyaṃ lakṣmaṇauṣṭhapuṭacyutam
3.059.029c apaśyaṃs tāṃ priyāṃ sītāṃ prākrośat sa punaḥ punaḥ
3.060.001a sa dīno dīnayā vācā lakṣmaṇaṃ vākyam abravīt
3.060.001c śīghraṃ lakṣmaṇa jānīhi gatvā godāvarīṃ nadīm
3.060.001e api godāvarīṃ sītā padmāny ānayituṃ gatā
3.060.002a evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ punar eva hi
3.060.002c nadīṃ godāvarīṃ ramyāṃ jagāma laghuvikramaḥ
3.060.003a tāṃ lakṣmaṇas tīrthavatīṃ vicitvā rāmam abravīt
3.060.003c naināṃ paśyāmi tīrtheṣu krośato na śṛṇoti me
3.060.004a kaṃ nu sā deśam āpannā vaidehī kleśanāśinī
3.060.004c na hi taṃ vedmi vai rāma yatra sā tanumadhyamā
3.060.005a lakṣmaṇasya vacaḥ śrutvā dīnaḥ saṃtāpa mohitaḥ
3.060.005c rāmaḥ samabhicakrāma svayaṃ godāvarīṃ nadīm
3.060.006a sa tām upasthito rāmaḥ kva sītety evam abravīt
3.060.007a bhūtāni rākṣasendreṇa vadhārheṇa hṛtām api
3.060.007c na tāṃ śaśaṃsū rāmāya tathā godāvarī nadī
3.060.008a tataḥ pracoditā bhūtaiḥ śaṃsāsmai tāṃ priyām iti
3.060.008c na ca sābhyavadat sītāṃ pṛṣṭā rāmeṇa śocitā
3.060.009a rāvaṇasya ca tad rūpaṃ karmāṇi ca durātmanaḥ
3.060.009c dhyātvā bhayāt tu vaidehīṃ sā nadī na śaśaṃsa tām
3.060.010a nirāśas tu tayā nadyā sītāyā darśane kṛtaḥ
3.060.010c uvāca rāmaḥ saumitriṃ sītādarśanakarśitaḥ
3.060.011a kiṃ nu lakṣmaṇa vakṣyāmi sametya janakaṃ vacaḥ
3.060.011c mātaraṃ caiva vaidehyā vinā tām aham apriyam
3.060.012a yā me rājyavihīnasya vane vanyena jīvataḥ
3.060.012c sarvaṃ vyapanayac chokaṃ vaidehī kva nu sā gatā
3.060.013a jñātipakṣavihīnasya rājaputrīm apaśyataḥ
3.060.013c manye dīrghā bhaviṣyanti rātrayo mama jāgrataḥ
3.060.014a godāvarīṃ janasthānam imaṃ prasravaṇaṃ girim
3.060.014c sarvāṇy anucariṣyāmi yadi sītā hi dṛśyate
3.060.015a evaṃ saṃbhāṣamāṇau tāv anyonyaṃ bhrātarāv ubhau
3.060.015c vasuṃdharāyāṃ patitaṃ puṣpamārgam apaśyatām
3.060.016a tāṃ puṣpavṛṣṭiṃ patitāṃ dṛṣṭvā rāmo mahītale
3.060.016c uvāca lakṣmaṇaṃ vīro duḥkhito duḥkhitaṃ vacaḥ
3.060.017a abhijānāmi puṣpāṇi tānīmāmīha lakṣmaṇa
3.060.017c apinaddhāni vaidehyā mayā dattāni kānane
3.060.018a evam uktvā mahābāhur lakṣmaṇaṃ puruṣarṣabham
3.060.018c kruddho 'bravīd giriṃ tatra siṃhaḥ kṣudramṛgaṃ yathā
3.060.019a tāṃ hemavarṇāṃ hemābhāṃ sītāṃ darśaya parvata
3.060.019c yāvat sānūni sarvāṇi na te vidhvaṃsayāmy aham
3.060.020a mama bāṇāgninirdagdho bhasmībhūto bhaviṣyasi
3.060.020c asevyaḥ satataṃ caiva nistṛṇadrumapallavaḥ
3.060.021a imāṃ vā saritaṃ cādya śoṣayiṣyāmi lakṣmaṇa
3.060.021c yadi nākhyāti me sītām adya candranibhānanām
3.060.022a evaṃ sa ruṣito rāmo didhakṣann iva cakṣuṣā
3.060.022c dadarśa bhūmau niṣkrāntaṃ rākṣasasya padaṃ mahat
3.060.023a sa samīkṣya parikrāntaṃ sītāyā rākṣasasya ca
3.060.023c saṃbhrāntahṛdayo rāmaḥ śaśaṃsa bhrātaraṃ priyam
3.060.024a paśya lakṣmaṇa vaidehyāḥ śīrṇāḥ kanakabindavaḥ
3.060.024c bhūṣaṇānāṃ hi saumitre mālyāni vividhāni ca
3.060.025a taptabindunikāśaiś ca citraiḥ kṣatajabindubhiḥ
3.060.025c āvṛtaṃ paśya saumitre sarvato dharaṇītalam
3.060.026a manye lakṣmaṇa vaidehī rākṣasaiḥ kāmarūpibhiḥ
3.060.026c bhittvā bhittvā vibhaktā vā bhakṣitā vā bhaviṣyati
3.060.027a tasya nimittaṃ vaidehyā dvayor vivadamānayoḥ
3.060.027c babhūva yuddhaṃ saumitre ghoraṃ rākṣasayor iha
3.060.028a muktāmaṇicitaṃ cedaṃ tapanīyavibhūṣitam
3.060.028c dharaṇyāṃ patitaṃ saumya kasya bhagnaṃ mahad dhanuḥ
3.060.029a taruṇādityasaṃkāśaṃ vaidūryagulikācitam
3.060.029c viśīrṇaṃ patitaṃ bhūmau kavacaṃ kasya kāñcanam
3.060.030a chatraṃ śataśalākaṃ ca divyamālyopaśobhitam
3.060.030c bhagnadaṇḍam idaṃ kasya bhūmau saumya nipātitam
3.060.031a kāñcanoraśchadāś ceme piśācavadanāḥ kharāḥ
3.060.031c bhīmarūpā mahākāyāḥ kasya vā nihatā raṇe
3.060.032a dīptapāvakasaṃkāśo dyutimān samaradhvajaḥ
3.060.032c apaviddhaś ca bhagnaś ca kasya sāṃgrāmiko rathaḥ
3.060.033a rathākṣamātrā viśikhās tapanīyavibhūṣaṇāḥ
3.060.033c kasyeme 'bhihatā bāṇāḥ prakīrṇā ghorakarmaṇaḥ
3.060.034a vairaṃ śataguṇaṃ paśya mamedaṃ jīvitāntakam
3.060.034c sughorahṛdayaiḥ saumya rākṣasaiḥ kāmarūpibhiḥ
3.060.035a hṛtā mṛtā vā sītā hi bhakṣitā vā tapasvinī
3.060.035c na dharmas trāyate sītāṃ hriyamāṇāṃ mahāvane
3.060.036a bhakṣitāyāṃ hi vaidehyāṃ hṛtāyām api lakṣmaṇa
3.060.036c ke hi loke priyaṃ kartuṃ śaktāḥ saumya mameśvarāḥ
3.060.037a kartāram api lokānāṃ śūraṃ karuṇavedinam
3.060.037c ajñānād avamanyeran sarvabhūtāni lakṣmaṇa
3.060.038a mṛduṃ lokahite yuktaṃ dāntaṃ karuṇavedinam
3.060.038c nirvīrya iti manyante nūnaṃ māṃ tridaśeśvarāḥ
3.060.039a māṃ prāpya hi guṇo doṣaḥ saṃvṛttaḥ paśya lakṣmaṇa
3.060.039c adyaiva sarvabhūtānāṃ rakṣasām abhavāya ca
3.060.039e saṃhṛtyaiva śaśijyotsnāṃ mahān sūrya ivoditaḥ
3.060.040a naiva yakṣā na gandharvā na piśācā na rākṣasāḥ
3.060.040c kiṃnarā vā manuṣyā vā sukhaṃ prāpsyanti lakṣmaṇa
3.060.041a mamāstrabāṇasaṃpūrṇam ākāśaṃ paśya lakṣmaṇa
3.060.041c niḥsaṃpātaṃ kariṣyāmi hy adya trailokyacāriṇām
3.060.042a saṃniruddhagrahagaṇam āvāritaniśākaram
3.060.042c vipranaṣṭānalamarudbhāskaradyutisaṃvṛtam
3.060.043a vinirmathitaśailāgraṃ śuṣyamāṇajalāśayam
3.060.043c dhvastadrumalatāgulmaṃ vipraṇāśitasāgaram
3.060.044a na tāṃ kuśalinīṃ sītāṃ pradāsyanti mameśvarāḥ
3.060.044c asmin muhūrte saumitre mama drakṣyanti vikramam
3.060.045a nākāśam utpatiṣyanti sarvabhūtāni lakṣmaṇa
3.060.045c mama cāpaguṇān muktair bāṇajālair nirantaram
3.060.046a arditaṃ mama nārācair dhvastabhrāntamṛgadvijam
3.060.046c samākulam amaryādaṃ jagat paśyādya lakṣmaṇa
3.060.047a ākarṇapūrṇair iṣubhir jīvalokaṃ durāvaraiḥ
3.060.047c kariṣye maithilīhetor apiśācam arākṣasaṃ
3.060.048a mama roṣaprayuktānāṃ sāyakānāṃ balaṃ surāḥ
3.060.048c drakṣyanty adya vimuktānām amarṣād dūragāminām
3.060.049a naiva devā na daiteyā na piśācā na rākṣasāḥ
3.060.049c bhaviṣyanti mama krodhāt trailokye vipraṇāśite
3.060.050a devadānavayakṣāṇāṃ lokā ye rakṣasām api
3.060.050c bahudhā nipatiṣyanti bāṇaughaiḥ śakulīkṛtāḥ
3.060.050e nirmaryādān imāṃl lokān kariṣyāmy adya sāyakaiḥ
3.060.051a yathā jarā yathā mṛtyur yathākālo yathāvidhiḥ
3.060.051c nityaṃ na pratihanyante sarvabhūteṣu lakṣmaṇa
3.060.051e tathāhaṃ krodhasaṃyukto na nivāryo 'smy asaṃśayam
3.060.052a pureva me cārudatīm aninditāṃ; diśanti sītāṃ yadi nādya maithilīm
3.060.052c sadevagandharvamanuṣya pannagaṃ; jagat saśailaṃ parivartayāmy aham
3.061.001a tapyamānaṃ tathā rāmaṃ sītāharaṇakarśitam
3.061.001c lokānām abhave yuktaṃ sāmvartakam ivānalam
3.061.002a vīkṣamāṇaṃ dhanuḥ sajyaṃ niḥśvasantaṃ muhur muhuḥ
3.061.002c hantukāmaṃ paśuṃ rudraṃ kruddhaṃ dakṣakratau yathā
3.061.003a adṛṣṭapūrvaṃ saṃkruddhaṃ dṛṣṭvā rāmaṃ sa lakṣmaṇaḥ
3.061.003c abravīt prāñjalir vākyaṃ mukhena pariśuṣyatā
3.061.004a purā bhūtvā mṛdur dāntaḥ sarvabhūtahite rataḥ
3.061.004c na krodhavaśam āpannaḥ prakṛtiṃ hātum arhasi
3.061.005a candre lakṣṇīḥ prabhā sūrye gatir vāyau bhuvi kṣamā
3.061.005c etac ca niyataṃ sarvaṃ tvayi cānuttamaṃ yaśaḥ
3.061.006a na tu jānāmi kasyāyaṃ bhagnaḥ sāṃgrāmiko rathaḥ
3.061.006c kena vā kasya vā hetoḥ sāyudhaḥ saparicchadaḥ
3.061.007a khuranemikṣataś cāyaṃ sikto rudhirabindubhiḥ
3.061.007c deśo nivṛttasaṃgrāmaḥ sughoraḥ pārthivātmaja
3.061.008a ekasya tu vimardo 'yaṃ na dvayor vadatāṃ vara
3.061.008c na hi vṛttaṃ hi paśyāmi balasya mahataḥ padam
3.061.009a naikasya tu kṛte lokān vināśayitum arhasi
3.061.009c yuktadaṇḍā hi mṛdavaḥ praśāntā vasudhādhipāḥ
3.061.010a sadā tvaṃ sarvabhūtānāṃ śaraṇyaḥ paramā gatiḥ
3.061.010c ko nu dārapraṇāśaṃ te sādhu manyeta rāghava
3.061.011a saritaḥ sāgarāḥ śailā devagandharvadānavāḥ
3.061.011c nālaṃ te vipriyaṃ kartuṃ dīkṣitasyeva sādhavaḥ
3.061.012a yena rājan hṛtā sītā tam anveṣitum arhasi
3.061.012c maddvitīyo dhanuṣpāṇiḥ sahāyaiḥ paramarṣibhiḥ
3.061.013a samudraṃ ca viceṣyāmaḥ parvatāṃś ca vanāni ca
3.061.013c guhāś ca vividhā ghorā nalinīḥ pārvatīś ca ha
3.061.014a devagandharvalokāṃś ca viceṣyāmaḥ samāhitāḥ
3.061.014c yāvan nādhigamiṣyāmas tava bhāryāpahāriṇam
3.061.015a na cet sāmnā pradāsyanti patnīṃ te tridaśeśvarāḥ
3.061.015c kosalendra tataḥ paścāt prāptakālaṃ kariṣyasi
3.061.016a śīlena sāmnā vinayena sītāṃ; nayena na prāpsyasi cen narendra
3.061.016c tataḥ samutsādaya hemapuṅkhair; mahendravajrapratimaiḥ śaraughaiḥ
3.062.001a taṃ tathā śokasaṃtaptaṃ vilapantam anāthavat
3.062.001c mohena mahatāviṣṭaṃ paridyūnam acetanam
3.062.002a tataḥ saumitrir āśvāsya muhūrtād iva lakṣmaṇaḥ
3.062.002c rāmaṃ saṃbodhayām āsa caraṇau cābhipīḍayan
3.062.003a mahatā tapasā rāma mahatā cāpi karmaṇā
3.062.003c rājñā daśarathenāsīl labdho 'mṛtam ivāmaraiḥ
3.062.004a tava caiva guṇair baddhas tvadviyogān mahīpatiḥ
3.062.004c rājā devatvam āpanno bharatasya yathā śrutam
3.062.005a yadi duḥkham idaṃ prāptaṃ kākutstha na sahiṣyase
3.062.005c prākṛtaś cālpasattvaś ca itaraḥ kaḥ sahiṣyati
3.062.006a duḥkhito hi bhavāṃl lokāṃs tejasā yadi dhakṣyate
3.062.006c ārtāḥ prajā naravyāghra kva nu yāsyanti nirvṛtim
3.062.007a lokasvabhāva evaiṣa yayātir nahuṣātmajaḥ
3.062.007c gataḥ śakreṇa sālokyam anayas taṃ samaspṛśat
3.062.008a maharṣayo vasiṣṭhas tu yaḥ pitur naḥ purohitaḥ
3.062.008c ahnā putraśataṃ jajñe tathaivāsya punar hatam
3.062.009a yā ceyaṃ jagato mātā devī lokanamaskṛtā
3.062.009c asyāś ca calanaṃ bhūmer dṛśyate satyasaṃśrava
3.062.010a yau cemau jagatāṃ netre yatra sarvaṃ pratiṣṭhitam
3.062.010c ādityacandrau grahaṇam abhyupetau mahābalau
3.062.011a sumahānty api bhūtāni devāś ca puruṣarṣabha
3.062.011c na daivasya pramuñcanti sarvabhūtāni dehinaḥ
3.062.012a śakrādiṣv api deveṣu vartamānau nayānayau
3.062.012c śrūyete naraśārdūla na tvaṃ vyathitum arhasi
3.062.013a naṣṭāyām api vaidehyāṃ hṛtāyām api cānagha
3.062.013c śocituṃ nārhase vīra yathānyaḥ prākṛtas tathā
3.062.014a tvadvidhā hi na śocanti satataṃ satyadarśinaḥ
3.062.014c sumahatsv api kṛcchreṣu rāmānirviṇṇadarśaṇāḥ
3.062.015a tattvato hi naraśreṣṭha buddhyā samanucintaya
3.062.015c buddhyā yuktā mahāprājñā vijānanti śubhāśubhe
3.062.016a adṛṣṭaguṇadoṣāṇām adhṛtānāṃ ca karmaṇām
3.062.016c nāntareṇa kriyāṃ teṣāṃ phalam iṣṭaṃ pravartate
3.062.017a mām eva hi purā vīra tvam eva bahuṣo 'nvaśāḥ
3.062.017c anuśiṣyād dhi ko nu tvām api sākṣād bṛhaspatiḥ
3.062.018a buddhiś ca te mahāprājña devair api duranvayā
3.062.018c śokenābhiprasuptaṃ te jñānaṃ saṃbodhayāmy aham
3.062.019a divyaṃ ca mānuṣaṃ caivam ātmanaś ca parākramam
3.062.019c ikṣvākuvṛṣabhāvekṣya yatasva dviṣatāṃ badhe
3.062.020a kiṃ te sarvavināśena kṛtena puruṣarṣabha
3.062.020c tam eva tu ripuṃ pāpaṃ vijñāyoddhartum arhasi
3.063.001a pūrvajo 'py uktamātras tu lakṣmaṇena subhāṣitam
3.063.001c sāragrāhī mahāsāraṃ pratijagrāha rāghavaḥ
3.063.002a saṃnigṛhya mahābāhuḥ pravṛddhaṃ kopam ātmanaḥ
3.063.002c avaṣṭabhya dhanuś citraṃ rāmo lakṣmaṇam abravīt
3.063.003a kiṃ kariṣyāvahe vatsa kva vā gacchāva lakṣmaṇa
3.063.003c kenopāyena paśyeyaṃ sītām iti vicintaya
3.063.004a taṃ tathā paritāpārtaṃ lakṣmaṇo rāmam abravīt
3.063.004c idam eva janasthānaṃ tvam anveṣitum arhasi
3.063.005a rākṣasair bahubhiḥ kīrṇaṃ nānādrumalatāyutam
3.063.005c santīha giridurgāṇi nirdarāḥ kandarāṇi ca
3.063.006a guhāś ca vividhā ghorā nānāmṛgagaṇākulāḥ
3.063.006c āvāsāḥ kiṃnarāṇāṃ ca gandharvabhavanāni ca
3.063.007a tāni yukto mayā sārdhaṃ tvam anveṣitum arhasi
3.063.007c tvadvidho buddhisaṃpannā māhātmāno nararṣabha
3.063.008a āpatsu na prakampante vāyuvegair ivācalāḥ
3.063.008c ity uktas tad vanaṃ sarvaṃ vicacāra salakṣmaṇaḥ
3.063.009a kruddho rāmaḥ śaraṃ ghoraṃ saṃdhāya dhanuṣi kṣuram
3.063.009c tataḥ parvatakūṭābhaṃ mahābhāgaṃ dvijottamam
3.063.010a dadarśa patitaṃ bhūmau kṣatajārdraṃ jaṭāyuṣam
3.063.010c taṃ dṛṣṭvā giriśṛṅgābhaṃ rāmo lakṣmaṇam abravīt
3.063.010e anena sītā vaidehī bhakṣitā nātra saṃśayaḥ
3.063.011a gṛdhrarūpam idaṃ vyaktaṃ rakṣo bhramati kānanam
3.063.011c bhakṣayitvā viśālākṣīm āste sītāṃ yathāsukham
3.063.011e enaṃ vadhiṣye dīptāgrair ghorair bāṇair ajihmagaiḥ
3.063.012a ity uktvābhyapatad gṛdhraṃ saṃdhāya dhanuṣi kṣuram
3.063.012c kruddho rāmaḥ samudrāntāṃ cālayann iva medinīm
3.063.013a taṃ dīnadīnayā vācā saphenaṃ rudhiraṃ vaman
3.063.013c abhyabhāṣata pakṣī tu rāmaṃ daśarathātmajam
3.063.014a yām oṣadhim ivāyuṣmann anveṣasi mahāvane
3.063.014c sā devī mama ca prāṇā rāvaṇenobhayaṃ hṛtam
3.063.015a tvayā virahitā devī lakṣmaṇena ca rāghava
3.063.015c hriyamāṇā mayā dṛṣṭā rāvaṇena balīyasā
3.063.016a sītām abhyavapan no 'haṃ rāvaṇaś ca raṇe mayā
3.063.016c vidhvaṃsitarathacchatraḥ pātito dharaṇītale
3.063.017a etad asya dhanur bhagnam etad asya śarāvaram
3.063.017c ayam asya raṇe rāma bhagnaḥ sāṃgrāmiko rathaḥ
3.063.018a pariśrāntasya me pakṣau chittvā khaḍgena rāvaṇaḥ
3.063.018c sītām ādāya vaidehīm utpapāta vihāyasaṃ
3.063.018e rakṣasā nihataṃ pūrvma na māṃ hantuṃ tvam arhasi
3.063.019a rāmas tasya tu vijñāya sītāsaktāṃ priyāṃ kathām
3.063.019c gṛdhrarājaṃ pariṣvajya ruroda sahalakṣmaṇaḥ
3.063.020a ekam ekāyane durge niḥśvasantaṃ kathaṃ cana
3.063.020c samīkṣya duḥkhito rāmaḥ saumitrim idam abravīt
3.063.021a rājyād bhraṃśo vane vāsaḥ sītā naṣṭā hato dvijaḥ
3.063.021c īdṛśīyaṃ mamālakṣmīr nirdahed api pāvakam
3.063.022a saṃpūrṇam api ced adya pratareyaṃ mahodadhim
3.063.022c so 'pi nūnaṃ mamālakṣmyā viśuṣyet saritāṃ patiḥ
3.063.023a nāsty abhāgyataro loke matto 'smin sacarācare
3.063.023c yeneyaṃ mahatī prāptā mayā vyasanavāgurā
3.063.024a ayaṃ pitṛvayasyo me gṛdhrarājo jarānvitaḥ
3.063.024c śete vinihato bhūmau mama bhāgyaviparyayāt
3.063.025a ity evam uktvā bahuśo rāghavaḥ sahalakṣmaṇaḥ
3.063.025c jaṭāyuṣaṃ ca pasparśa pitṛsnehaṃ nidarśayan
3.063.026a nikṛttapakṣaṃ rudhirāvasiktaṃ; taṃ gṛdhrarājaṃ parirabhya rāmaḥ
3.063.026c kva maithili prāṇasamā mameti; vimucya vācaṃ nipapāta bhūmau
3.064.001a rāmaḥ prekṣya tu taṃ gṛdhraṃ bhuvi raudreṇa pātitam
3.064.001c saumitriṃ mitrasaṃpannam idaṃ vacanam abravīt
3.064.002a mamāyaṃ nūnam artheṣu yatamāno vihaṃgamaḥ
3.064.002c rākṣasena hataḥ saṃkhye prāṇāṃs tyajati dustyajān
3.064.003a ayam asya śarīre 'smin prāṇo lakṣmaṇa vidyate
3.064.003c tathā svaravihīno 'yaṃ viklavaṃ samudīkṣate
3.064.004a jaṭāyo yadi śaknoṣi vākyaṃ vyāharituṃ punaḥ
3.064.004c sītām ākhyāhi bhadraṃ te vadham ākhyāhi cātmanaḥ
3.064.005a kiṃnimitto 'harat sītāṃ rāvaṇas tasya kiṃ mayā
3.064.005c aparāddhaṃ tu yaṃ dṛṣṭvā rāvaṇena hṛtā priyā
3.064.006a kathaṃ tac candrasaṃkāśaṃ mukham āsīn manoharam
3.064.006c sītayā kāni coktāni tasmin kāle dvijottama
3.064.007a kathaṃvīryaḥ kathaṃrūpaḥ kiṃkarmā sa ca rākṣasaḥ
3.064.007c kva cāsya bhavanaṃ tāta brūhi me paripṛcchataḥ
3.064.008a tam udvīkṣyātha dīnātmā vilapantam anantaram
3.064.008c vācātisannayā rāmaṃ jaṭāyur idam abravīt
3.064.009a sā hṛtā rākṣasendreṇa rāvaṇena vihāyasā
3.064.009c māyām āsthāya vipulāṃ vātadurdinasaṃkulām
3.064.010a pariśrāntasya me tāta pakṣau chittvā niśācaraḥ
3.064.010c sītām ādāya vaidehīṃ prayāto dakṣiṇā mukhaḥ
3.064.011a uparudhyanti me prāṇā dṛṣṭir bhramati rāghava
3.064.011c paśyāmi vṛkṣān sauvarṇān uśīrakṛtamūrdhajān
3.064.012a yena yāti muhūrtena sītām ādāya rāvaṇaḥ
3.064.012c vipranaṣṭaṃ dhanaṃ kṣipraṃ tat svāmipratipadyate
3.064.013a vindo nāma muhūrto 'sau sa ca kākutstha nābudhat
3.064.013c jhaṣavad baḍiśaṃ gṛhya kṣipram eva vinaśyati
3.064.014a na ca tvayā vyathā kāryā janakasya sutāṃ prati
3.064.014c vaidehyā raṃsyase kṣipraṃ hatvā taṃ rākṣasaṃ raṇe
3.064.015a asaṃmūḍhasya gṛdhrasya rāmaṃ pratyanubhāṣataḥ
3.064.015c āsyāt susrāva rudhiraṃ mriyamāṇasya sāmiṣam
3.064.016a putro viśravasaḥ sākṣād bhrātā vaiśravaṇasya ca
3.064.016c ity uktvā durlabhān prāṇān mumoca patageśvaraḥ
3.064.017a brūhi brūhīti rāmasya bruvāṇasya kṛtāñjaleḥ
3.064.017c tyaktvā śarīraṃ gṛdhrasya jagmuḥ prāṇā vihāyasaṃ
3.064.018a sa nikṣipya śiro bhūmau prasārya caraṇau tadā
3.064.018c vikṣipya ca śarīraṃ svaṃ papāta dharaṇītale
3.064.019a taṃ gṛdhraṃ prekṣya tāmrākṣaṃ gatāsum acalopamam
3.064.019c rāmaḥ subahubhir duḥkhair dīnaḥ saumitrim abravīt
3.064.020a bahūni rakṣasāṃ vāse varṣāṇi vasatā sukham
3.064.020c anena daṇḍakāraṇye vicīrṇam iha pakṣiṇā
3.064.021a anekavārṣiko yas tu cirakālaṃ samutthitaḥ
3.064.021c so 'yam adya hataḥ śete kālo hi duratikramaḥ
3.064.022a paśya lakṣmaṇa gṛdhro 'yam upakārī hataś ca me
3.064.022c sītām abhyavapan no vai rāvaṇena balīyasā
3.064.023a gṛdhrarājyaṃ parityajya pitṛpaitāmahaṃ mahat
3.064.023c mama hetor ayaṃ prāṇān mumoca patageśvaraḥ
3.064.024a sarvatra khalu dṛśyante sādhavo dharmacāriṇaḥ
3.064.024c śūrāḥ śaraṇyāḥ saumitre tiryagyonigateṣv api
3.064.025a sītāharaṇajaṃ duḥkhaṃ na me saumya tathāgatam
3.064.025c yathā vināśo gṛdhrasya matkṛte ca paraṃtapa
3.064.026a rājā daśarathaḥ śrīmān yathā mama mayā yaśāḥ
3.064.026c pūjanīyaś ca mānyaś ca tathāyaṃ patageśvaraḥ
3.064.027a saumitre hara kāṣṭhāni nirmathiṣyāmi pāvakam
3.064.027c gṛdhrarājaṃ didhakṣāmi matkṛte nidhanaṃ gatam
3.064.028a nāthaṃ patagalokasya citām āropayāmy aham
3.064.028c imaṃ dhakṣyāmi saumitre hataṃ raudreṇa rakṣasā
3.064.029a yā gatir yajñaśīlānām āhitāgneś ca yā gatiḥ
3.064.029c aparāvartināṃ yā ca yā ca bhūmipradāyinām
3.064.030a mayā tvaṃ samanujñāto gaccha lokān anuttamān
3.064.030c gṛdhrarāja mahāsattva saṃskṛtaś ca mayā vraja
3.064.031a evam uktvā citāṃ dīptām āropya patageśvaram
3.064.031c dadāha rāmo dharmātmā svabandhum iva duḥkhitaḥ
3.064.032a rāmo 'tha sahasaumitrir vanaṃ yātvā sa vīryavān
3.064.032c sthūlān hatvā mahārohīn anu tastāra taṃ dvijam
3.064.033a rohimāṃsāni coddhṛtya peśīkṛtvā mahāyaśāḥ
3.064.033c śakunāya dadau rāmo ramye haritaśādvale
3.064.034a yat tat pretasya martyasya kathayanti dvijātayaḥ
3.064.034c tat svargagamanaṃ tasya kṣipraṃ rāmo jajāpa ha
3.064.035a tato godāvarīṃ gatvā nadīṃ naravarātmajau
3.064.035c udakaṃ cakratus tasmai gṛdhrarājāya tāv ubhau
3.064.036a sa gṛdhrarājaḥ kṛtavān yaśaskaraṃ; suduṣkaraṃ karma raṇe nipātitaḥ
3.064.036c maharṣikalpena ca saṃskṛtas tadā; jagāma puṇyāṃ gatim ātmanaḥ śubhām
3.065.001a kṛtvaivam udakaṃ tasmai prasthitau rāghavau tadā
3.065.001c avekṣantau vane sītāṃ paścimāṃ jagmatur diśam
3.065.002a tāṃ diśaṃ dakṣiṇāṃ gatvā śaracāpāsidhāriṇau
3.065.002c aviprahatam aikṣvākau panthānaṃ pratipedatuḥ
3.065.003a gulmair vṛkṣaiś ca bahubhir latābhiś ca praveṣṭitam
3.065.003c āvṛtaṃ sarvato durgaṃ gahanaṃ ghoradarśanam
3.065.004a vyatikramya tu vegena gṛhītvā dakṣiṇāṃ diśam
3.065.004c subhīmaṃ tan mahāraṇyaṃ vyatiyātau mahābalau
3.065.005a tataḥ paraṃ janasthānāt trikrośaṃ gamya rāghavau
3.065.005c krauñcāraṇyaṃ viviśatur gahanaṃ tau mahaujasau
3.065.006a nānāmeghaghanaprakhyaṃ prahṛṣṭam iva sarvataḥ
3.065.006c nānāvarṇaiḥ śubhaiḥ puṣpair mṛgapakṣigaṇair yutam
3.065.007a didṛkṣamāṇau vaidehīṃ tad vanaṃ tau vicikyatuḥ
3.065.007c tatra tatrāvatiṣṭhantau sītāharaṇakarśitau
3.065.008a lakṣmaṇas tu mahātejāḥ sattvavāñ śīlavāñ śuciḥ
3.065.008c abravīt prāñjalir vākyaṃ bhrātaraṃ dīptatejasaṃ
3.065.009a spandate me dṛḍhaṃ bāhur udvignam iva me manaḥ
3.065.009c prāyaśaś cāpy aniṣṭāni nimittāny upalakṣaye
3.065.010a tasmāt sajjībhavārya tvaṃ kuruṣva vacanaṃ hitam
3.065.010c mamaiva hi nimittāni sadyaḥ śaṃsanti saṃbhramam
3.065.011a eṣa vañculako nāma pakṣī paramadāruṇaḥ
3.065.011c āvayor vijayaṃ yuddhe śaṃsann iva vinardati
3.065.012a tayor anveṣator evaṃ sarvaṃ tad vanam ojasā
3.065.012c saṃjajñe vipulaḥ śabdaḥ prabhañjann iva tad vanam
3.065.013a saṃveṣṭitam ivātyarthaṃ gahanaṃ mātariśvanā
3.065.013c vanasya tasya śabdo 'bhūd divam āpūrayann iva
3.065.014a taṃ śabdaṃ kāṅkṣamāṇas tu rāmaḥ kakṣe sahānujaḥ
3.065.014c dadarśa sumahākāyaṃ rākṣasaṃ vipulorasaṃ
3.065.015a āsedatus tatas tatra tāv ubhau pramukhe sthitam
3.065.015c vivṛddham aśirogrīvaṃ kabandham udare mukham
3.065.016a romabhir nicitais tīkṣṇair mahāgirim ivocchritam
3.065.016c nīlameghanibhaṃ raudraṃ meghastanitaniḥsvanam
3.065.017a mahāpakṣmeṇa piṅgena vipulenāyatena ca
3.065.017c ekenorasi ghoreṇa nayanenāśudarśinā
3.065.018a mahādaṃṣṭropapannaṃ taṃ lelihānaṃ mahāmukham
3.065.018c bhakṣayantaṃ mahāghorān ṛkṣasiṃhamṛgadvipān
3.065.019a ghorau bhujau vikurvāṇam ubhau yojanam āyatau
3.065.019c karābhyāṃ vividhān gṛhya ṛṣkān pakṣigaṇān mṛgān
3.065.020a ākarṣantaṃ vikarṣantam anekān mṛgayūthapān
3.065.020c sthitam āvṛtya panthānaṃ tayor bhrātroḥ prapannayoḥ
3.065.021a atha tau samatikramya krośamātre dadarśatuḥ
3.065.021c mahāntaṃ dāruṇaṃ bhīmaṃ kabandhaṃ bhujasaṃvṛtam
3.065.022a sa mahābāhur atyarthaṃ prasārya vipulau bhujau
3.065.022c jagrāha sahitāv eva rāghavau pīḍayan balāt
3.065.023a khaḍginau dṛḍhadhanvānau tigmatejau mahābhujau
3.065.023c bhrātarau vivaśaṃ prāptau kṛṣyamāṇau mahābalau
3.065.024a tāv uvāca mahābāhuḥ kabandho dānavottamaḥ
3.065.024c kau yuvāṃ vṛṣabhaskandhau mahākhaḍgadhanurdharau
3.065.025a ghoraṃ deśam imaṃ prāptau mama bhakṣāv upasthitau
3.065.025c vadataṃ kāryam iha vāṃ kimarthaṃ cāgatau yuvām
3.065.026a imaṃ deśam anuprāptau kṣudhārtasyeha tiṣṭhataḥ
3.065.026c sabāṇacāpakhaḍgau ca tīkṣṇaśṛṅgāv ivarṣabhau
3.065.026e mamāsyam anusaṃprāptau durlabhaṃ jīvitaṃ punaḥ
3.065.027a tasya tadvacanaṃ śrutvā kabandhasya durātmanaḥ
3.065.027c uvāca lakṣmaṇaṃ rāmo mukhena pariśuṣyatā
3.065.028a kṛcchrāt kṛcchrataraṃ prāpya dāruṇaṃ satyavikrama
3.065.028c vyasanaṃ jīvitāntāya prāptam aprāpya tāṃ priyām
3.065.029a kālasya sumahad vīryaṃ sarvabhūteṣu lakṣmaṇa
3.065.029c tvāṃ ca māṃ ca naravyāghra vyasanaiḥ paśya mohitau
3.065.029e nātibhāro 'sti daivasya sarvabhuteṣu lakṣmaṇa
3.065.030a śūrāś ca balavantaś ca kṛtāstrāś ca raṇājire
3.065.030c kālābhipannāḥ sīdanti yathā vālukasetavaḥ
3.065.031a iti bruvāṇo dṛḍhasatyavikramo; mahāyaśā dāśarathiḥ pratāpavān
3.065.031c avekṣya saumitrim udagravikramaṃ; sthirāṃ tadā svāṃ matim ātmanākarot
3.066.001a tau tu tatra sthitau dṛṣṭvā bhrātarau rāmalakṣmaṇau
3.066.001c bāhupāśaparikṣiptau kabandho vākyam abravīt
3.066.002a tiṣṭhataḥ kiṃ nu māṃ dṛṣṭvā kṣudhārtaṃ kṣatriyarṣabhau
3.066.002c āhārārthaṃ tu saṃdiṣṭau daivena gatacetasau
3.066.003a tac chrutvā lakṣmaṇo vākyaṃ prāptakālaṃ hitaṃ tadā
3.066.003c uvācārtisamāpanno vikrame kṛtaniścayaḥ
3.066.004a tvāṃ ca māṃ ca purā tūrṇam ādatte rākṣasādhamaḥ
3.066.004c tasmād asibhyām asyāśu bāhū chindāvahe gurū
3.066.005a tatas tau deśakālajñau khaḍgābhyām eva rāghavau
3.066.005c acchindatāṃ susaṃhṛṣṭau bāhū tasyāṃsadeśayoḥ
3.066.006a dakṣiṇo dakṣiṇaṃ bāhum asaktam asinā tataḥ
3.066.006c ciccheda rāmo vegena savyaṃ vīras tu lakṣmaṇaḥ
3.066.007a sa papāta mahābāhuś chinnabāhur mahāsvanaḥ
3.066.007c khaṃ ca gāṃ ca diśaś caiva nādayañ jalado yathā
3.066.008a sa nikṛttau bhujau dṛṣṭvā śoṇitaughapariplutaḥ
3.066.008c dīnaḥ papraccha tau vīrau kau yuvām iti dānavaḥ
3.066.009a iti tasya bruvāṇasya lakṣmaṇaḥ śubhalakṣaṇaḥ
3.066.009c śaśaṃsa tasya kākutsthaṃ kabandhasya mahābalaḥ
3.066.010a ayam ikṣvākudāyādo rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ
3.066.010c asyaivāvarajaṃ viddhi bhrātaraṃ māṃ ca lakṣmaṇam
3.066.011a asya devaprabhāvasya vasato vijane vane
3.066.011c rakṣasāpahṛtā bhāryā yām icchantāv ihāgatau
3.066.012a tvaṃ tu ko vā kimarthaṃ vā kabandha sadṛśo vane
3.066.012c āsyenorasi dīptena bhagnajaṅgho viceṣṭase
3.066.013a evam uktaḥ kabandhas tu lakṣmaṇenottaraṃ vacaḥ
3.066.013c uvāca paramaprītas tad indravacanaṃ smaran
3.066.014a svāgataṃ vāṃ naravyāghrau diṣṭyā paśyāmi cāpy aham
3.066.014c diṣṭyā cemau nikṛttau me yuvābhyāṃ bāhubandhanau
3.066.015a virūpaṃ yac ca me rūpaṃ prāptaṃ hy avinayād yathā
3.066.015c tan me śṛṇu naravyāghra tattvataḥ śaṃsatas tava
3.067.001a purā rāma mahābāho mahābalaparākrama
3.067.001c rūpam āsīn mamācintyaṃ triṣu lokeṣu viśrutam
3.067.001e yathā somasya śakrasya sūryasya ca yathā vapuḥ
3.067.002a so 'haṃ rūpam idaṃ kṛtvā lokavitrāsanaṃ mahat
3.067.002c ṛṣīn vanagatān rāma trāsayāmi tatas tataḥ
3.067.003a tataḥ sthūlaśirā nāma maharṣiḥ kopito mayā
3.067.003c saṃcinvan vividhaṃ vanyaṃ rūpeṇānena dharṣitaḥ
3.067.004a tenāham uktaḥ prekṣyaivaṃ ghoraśāpābhidhāyinā
3.067.004c etad eva nṛśaṃsaṃ te rūpam astu vigarhitam
3.067.005a sa mayā yācitaḥ kruddhaḥ śāpasyānto bhaved iti
3.067.005c abhiśāpakṛtasyeti tenedaṃ bhāṣitaṃ vacaḥ
3.067.006a yadā chittvā bhujau rāmas tvāṃ dahed vijane vane
3.067.006c tadā tvaṃ prāpsyase rūpaṃ svam eva vipulaṃ śubham
3.067.007a śriyā virājitaṃ putraṃ danos tvaṃ viddhi lakṣmaṇa
3.067.007c indrakopād idaṃ rūpaṃ prāptam evaṃ raṇājire
3.067.008a ahaṃ hi tapasogreṇa pitāmaham atoṣayam
3.067.008c dīrgham āyuḥ sa me prādāt tato māṃ vibhramo 'spṛśat
3.067.009a dīrgham āyur mayā prāptaṃ kiṃ me śakraḥ kariṣyati
3.067.009c ity evaṃ buddhim āsthāya raṇe śakram adharṣayam
3.067.010a tasya bāhupramuktena vajreṇa śataparvaṇā
3.067.010c sakthinī ca śiraś caiva śarīre saṃpraveśitam
3.067.011a sa mayā yācyamānaḥ sann ānayad yamasādanam
3.067.011c pitāmahavacaḥ satyaṃ tad astv iti mamābravīt
3.067.012a anāhāraḥ kathaṃ śakto bhagnasakthiśiromukhaḥ
3.067.012c vajreṇābhihataḥ kālaṃ sudīrgham api jīvitum
3.067.013a evam uktas tu me śakro bāhū yojanam āyatau
3.067.013c prādād āsyaṃ ca me kukṣau tīkṣṇadaṃṣṭram akalpayat
3.067.014a so 'haṃ bhujābhyāṃ dīrghābhyāṃ samākṛṣya vanecarān
3.067.014c siṃhadvipamṛgavyāghrān bhakṣayāmi samantataḥ
3.067.015a sa tu mām abravīd indro yadā rāmaḥ salakṣmaṇaḥ
3.067.015c chetsyate samare bāhū tadā svargaṃ gamiṣyasi
3.067.016a sa tvaṃ rāmo 'si bhadraṃ te nāham anyena rāghava
3.067.016c śakyo hantuṃ yathātattvam evam uktaṃ maharṣiṇā
3.067.017a ahaṃ hi matisācivyaṃ kariṣyāmi nararṣabha
3.067.017c mitraṃ caivopadekṣyāmi yuvābhyāṃ saṃskṛto 'gninā
3.067.018a evam uktas tu dharmātmā danunā tena rāghavaḥ
3.067.018c idaṃ jagāda vacanaṃ lakṣmaṇasyopaśṛṇvataḥ
3.067.019a rāvaṇena hṛtā sītā mama bhāryā yaśasvinī
3.067.019c niṣkrāntasya janasthānāt saha bhrātrā yathāsukham
3.067.020a nāmamātraṃ tu jānāmi na rūpaṃ tasya rakṣasaḥ
3.067.020c nivāsaṃ vā prabhāvaṃ vā vayaṃ tasya na vidmahe
3.067.021a śokārtānām anāthānām evaṃ viparidhāvatām
3.067.021c kāruṇyaṃ sadṛśaṃ kartum upakāre ca vartatām
3.067.022a kāṣṭhāny ānīya śuṣkāṇi kāle bhagnāni kuñjaraiḥ
3.067.022c bhakṣyāmas tvāṃ vayaṃ vīra śvabhre mahati kalpite
3.067.023a sa tvaṃ sītāṃ samācakṣva yena vā yatra vā hṛtā
3.067.023c kuru kalyāṇam atyarthaṃ yadi jānāsi tattvataḥ
3.067.024a evam uktas tu rāmeṇa vākyaṃ danur anuttamam
3.067.024c provāca kuśalo vaktuṃ vaktāram api rāghavam
3.067.025a divyam asti na me jñānaṃ nābhijānāmi maithilīm
3.067.025c yas tāṃ jñāsyati taṃ vakṣye dagdhaḥ svaṃ rūpam āsthitaḥ
3.067.026a adagdhasya hi vijñātuṃ śaktir asti na me prabho
3.067.026c rākṣasaṃ taṃ mahāvīryaṃ sītā yena hṛtā tava
3.067.027a vijñānaṃ hi mahad bhraṣṭaṃ śāpadoṣeṇa rāghava
3.067.027c svakṛtena mayā prāptaṃ rūpaṃ lokavigarhitam
3.067.028a kiṃ tu yāvan na yāty astaṃ savitā śrāntavāhanaḥ
3.067.028c tāvan mām avaṭe kṣiptvā daha rāma yathāvidhi
3.067.029a dagdhas tvayāham avaṭe nyāyena raghunandana
3.067.029c vakṣyāmi tam ahaṃ vīra yas taṃ jñāsyati rākṣasaṃ
3.067.030a tena sakhyaṃ ca kartavyaṃ nyāyyavṛttena rāghava
3.067.030c kalpayiṣyati te prītaḥ sāhāyyaṃ laghuvikramaḥ
3.067.031a na hi tasyāsty avijñātaṃ triṣu lokeṣu rāghava
3.067.031c sarvān parisṛto lokān purā vai kāraṇāntare
3.068.001a evam uktau tu tau vīrau kabandhena nareśvarau
3.068.001c giripradaram āsādya pāvakaṃ visasarjatuḥ
3.068.002a lakṣmaṇas tu maholkābhir jvalitābhiḥ samantataḥ
3.068.002c citām ādīpayām āsa sā prajajvāla sarvataḥ
3.068.003a tac charīraṃ kabandhasya ghṛtapiṇḍopamaṃ mahat
3.068.003c medasā pacyamānasya mandaṃ dahati pāvaka
3.068.004a sa vidhūya citām āśu vidhūmo 'gnir ivotthitaḥ
3.068.004c araje vāsasī vibhran mālāṃ divyāṃ mahābalaḥ
3.068.005a tataś citāyā vegena bhāsvaro virajāmbaraḥ
3.068.005c utpapātāśu saṃhṛṣṭaḥ sarvapratyaṅgabhūṣaṇaḥ
3.068.006a vimāne bhāsvare tiṣṭhan haṃsayukte yaśaskare
3.068.006c prabhayā ca mahātejā diśo daśa virājayan
3.068.007a so 'ntarikṣagato rāmaṃ kabandho vākyam abravīt
3.068.007c śṛṇu rāghava tattvena yathā sīmām avāpsyasi
3.068.008a rāma ṣaḍ yuktayo loke yābhiḥ sarvaṃ vimṛśyate
3.068.008c parimṛṣṭo daśāntena daśābhāgena sevyate
3.068.009a daśābhāgagato hīnas tvaṃ rāma sahalakṣmaṇaḥ
3.068.009c yat kṛte vyasanaṃ prāptaṃ tvayā dārapradharṣaṇam
3.068.010a tad avaśyaṃ tvayā kāryaḥ sa suhṛt suhṛdāṃ vara
3.068.010c akṛtvā na hi te siddhim ahaṃ paśyāmi cintayan
3.068.011a śrūyatāṃ rāma vakṣyāmi sugrīvo nāma vānaraḥ
3.068.011c bhrātrā nirastaḥ kruddhena vālinā śakrasūnunā
3.068.012a ṛṣyamūke girivare pampāparyantaśobhite
3.068.012c nivasaty ātmavān vīraś caturbhiḥ saha vānaraiḥ
3.068.013a vayasyaṃ taṃ kuru kṣipram ito gatvādya rāghava
3.068.013c adrohāya samāgamya dīpyamāne vibhāvasau
3.068.014a na ca te so 'vamantavyaḥ sugrīvo vānarādhipaḥ
3.068.014c kṛtajñaḥ kāmarūpī ca sahāyārthī ca vīryavān
3.068.015a śaktau hy adya yuvāṃ kartuṃ kāryaṃ tasya cikīrṣitam
3.068.015c kṛtārtho vākṛtārtho vā kṛtyaṃ tava kariṣyati
3.068.016a sa ṛkṣarajasaḥ putraḥ pampām aṭati śaṅkitaḥ
3.068.016c bhāskarasyaurasaḥ putro vālinā kṛtakilbiṣaḥ
3.068.017a saṃnidhāyāyudhaṃ kṣipram ṛṣyamūkālayaṃ kapim
3.068.017c kuru rāghava satyena vayasyaṃ vanacāriṇam
3.068.018a sa hi sthānāni sarvāṇi kārtsnyena kapikuñjaraḥ
3.068.018c naramāṃsāśināṃ loke naipuṇyād adhigacchati
3.068.019a na tasyāviditaṃ loke kiṃ cid asti hi rāghava
3.068.019c yāvat sūryaḥ pratapati sahasrāṃśur ariṃdama
3.068.020a sa nadīr vipulāñ śailān giridurgāṇi kandarān
3.068.020c anviṣya vānaraiḥ sārdhaṃ patnīṃ te 'dhigamiṣyati
3.068.021a vānarāṃś ca mahākāyān preṣayiṣyati rāghava
3.068.021c diśo vicetuṃ tāṃ sītāṃ tvadviyogena śocatīm
3.068.022a sa meruśṛṅgāgragatām aninditāṃ; praviśya pātālatale 'pi vāśritām
3.068.022c plavaṃgamānāṃ pravaras tava priyāṃ; nihatya rakṣāṃsi punaḥ pradāsyati
3.069.001a nidarśayitvā rāmāya sītāyāḥ pratipādane
3.069.001c vākyam anvartham arthajñaḥ kabandhaḥ punar abravīt
3.069.002a eṣa rāma śivaḥ panthā yatraite puṣpitā drumāḥ
3.069.002c pratīcīṃ diśam āśritya prakāśante manoramāḥ
3.069.003a jambūpriyālapanasāḥ plakṣanyagrodhatindukāḥ
3.069.003c aśvatthāḥ karṇikārāś ca cūtāś cānye ca pādapāḥ
3.069.004a tān āruhyāthavā bhūmau pātayitvā ca tān balāt
3.069.004c phalāny amṛtakalpāni bhakṣayantau gamiṣyathaḥ
3.069.005a caṅkramantau varān deśāñ śailāc chailaṃ vanād vanam
3.069.005c tataḥ puṣkariṇīṃ vīrau pampāṃ nāma gamiṣyathaḥ
3.069.006a aśarkarām avibhraṃśāṃ samatīrtham aśaivalām
3.069.006c rāma saṃjātavālūkāṃ kamalotpalaśobhitām
3.069.007a tatra haṃsāḥ plavāḥ krauñcāḥ kurarāś caiva rāghava
3.069.007c valgusvarā nikūjanti pampāsalilagocarāḥ
3.069.008a nodvijante narān dṛṣṭvā vadhasyākovidāḥ śubhāḥ
3.069.008c ghṛtapiṇḍopamān sthūlāṃs tān dvijān bhakṣayiṣyathaḥ
3.069.009a rohitān vakratuṇḍāṃś ca nalamīnāṃś ca rāghava
3.069.009c pampāyām iṣubhir matsyāṃs tatra rāma varān hatān
3.069.010a nistvakpakṣān ayastaptān akṛśān ekakaṇṭakān
3.069.010c tava bhaktyā samāyukto lakṣmaṇaḥ saṃpradāsyati
3.069.011a bhṛśaṃ te khādato matsy